237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 17Εισαγωγικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Το άρθρο 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ έτος εισαγωγικός διαγωνισμός. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Ε− θνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθμός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τμήμα. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του Δημοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του, τηρουμένης της σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησής του. 2. Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), που συγκροτείται από: α) Δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βαθμού τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, έναν εκπρόσωπο του Συνήγορου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ και επτά (7) ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παράγραφο 12 του επόμενου άρθρου και δύο (2) ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη. Όλα τα μέλη ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. β) Ως γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) ορίζονται δύο μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθμοι αναπληρωτές τους. γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου του Πολίτη και της ΑΔΕΔΥ και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το αρμόδιο όργανο, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ως ειδικοί εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το ΑΣΕΠ και από τον Συνήγορο του Πολίτη και την ΑΔΕΔΥ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με το ερώτημά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών της. 3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) μέλη της. 4. Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη, με την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. 5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικά, για τις εξεταζόμενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις επίκαιρων θεμάτων» και «Δεξιότητες χρήσης ξένης γλώσσας» ως βαθμολογητές είναι δυνατόν να οριστούν στελέχη της δημόσιας διοίκησης με επαρκή εμπειρία. 6. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού, κρίνει και αποφασίζει για τις περιπτώσεις αποκλεισμού των υποψηφίων για οποιονδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων, καθώς και των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7. Τα θέματα του διαγωνισμού επιλέγονται από Ειδική Επιτροπή Θεμάτων (ΕΕΘ), τα μέλη της οποίας ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ένας εκ των δύο γραμματέων της. 8. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), στα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ), στους γραμματείς των δύο επιτροπών, στους επιτηρητές και στους βαθμολογητές, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. 9. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με πράξη της. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και περίληψη αυτής δημοσιεύεται δύο φορές σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η πρώτη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Η περίληψη της προκήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, την κατανομή τους στα τμήματα, τα μαθήματα και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ανακοίνωση υπό μορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παράλειψη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας. 10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα, δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα, δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο τμήμα ΟΕΥ της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μία εκ των γαλλικής ή γερμανικής σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. 11. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ισχύει και για το διαγωνισμό που διενεργεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ιδιώτες θα δηλώνουν: α) τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β) την ημερομηνία γέννησής τους, γ) την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, δ) τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε) για του άντρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης δ΄ και επιπλέον θα δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.»

Άρθρο 18Μαθήματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού και διαδικαστικά θέματα

Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε ένα στάδιο και περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε πέντε (5) ενότητες. 2. Οι πέντε (5) ενότητες της υποχρεωτικής γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων είναι: α. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» β. «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» γ. «Γνώσεις και Δεξιότητες» δ. «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» ε. «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας». 3. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων», «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» είναι αντίστοιχη με την εξέταση που διενεργείται στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη στελεχών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο της εξέτασης είναι ένα γενικό πλαίσιο θεματολογίας που καλύπτει: α) Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα και τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. 4. Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Για την εξεταζόμενη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» και κατά την περίπτωση κατά την οποία με την οικεία προκήρυξη προβλέπεται τυχόν δεύτερη ξένη γλώσσα, ο αριθμός των πέντε ειδικών επιστημόνων προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που θα προβλέπονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 5. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» διεξάγεται με τη μορφή σύντομων ερωτήσεων και οι απαντήσεις σημειώνονται σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. 6. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια, συμπεριλαμβανομένης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. 7. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με την εξαίρεση της βαθμολόγησης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» η οποία γίνεται από έναν βαθμολογητή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ). Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέστερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους δύο βαθμολογητές. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγούμενων, αυτός αποτελεί και το βαθμό του υποψηφίου. 8. Η βαθμολόγηση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» γίνεται από έναν βαθμολογητή, που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με βάση τις προκαθορισμένες από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) ορθές απαντήσεις. Ο βαθμός που προκύπτει αποτελεί τη βαθμολογία της γραπτής αυτής δοκιμασίας. 9. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25) σε οποιεσδήποτε από τις πέντε εξεταζόμενες ενότητες απορρίπτεται. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου, η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην καθεμία. Στην τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με τριάντα τοις εκατό (30%). Στην τέταρτη ενότητα «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» με δέκα τοις εκατό (10%). Στην πέμπτη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης γλώσσας» με δέκα τοις εκατό (10%). Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις εξεταζόμενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2) ώρες, εξαιρουμένης της διάρκειας εξέτασης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας», οι οποίες εξετάζονται συγχρόνως, με οριζόμενη διάρκεια τρεις (3) ώρες. 10. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος και με φθίνουσα σειρά συντάσσεται ο πίνακας επιτυχόντων. 11. Υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν εξετάζονται προφορικώς. 12. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων και η ενδεχόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ειδικά για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα κριτήρια καθορισμού των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής, ο τρόπος επιλογής θεμάτων του διαγωνισμού, ο τρόπος μετάδοσης θεμάτων, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας γραπτής εξέτασης υποψηφίων και διεξαγωγής της προφορικής τους εξέτασης, η όλη διαδικασία του διαγωνισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 19Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) πέντε (5) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο, μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση η΄ του άρθρου 6 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «η. Εγκρίνει κάθε μετακίνηση που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του προσωπικού και των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, σε ελληνικούς και ξένους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους προγράμματα της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών του μονάδων με αυτούς για την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, συνεδρίων και ανταλλαγών επιστημονικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 2 του άρθρου του 14 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) έσοδα από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που διεξάγει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του το υφιστάμενο Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως ισχύουν, και στην κείμενη εν γένει νομοθεσία, αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», εφεξής νοείται « Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ