237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 18 - Μαθήματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού και διαδικαστικά θέματα
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18Μαθήματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού και διαδικαστικά θέματα

Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε ένα στάδιο και περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε πέντε (5) ενότητες. 2. Οι πέντε (5) ενότητες της υποχρεωτικής γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων είναι: α. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» β. «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» γ. «Γνώσεις και Δεξιότητες» δ. «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» ε. «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας». 3. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων», «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» είναι αντίστοιχη με την εξέταση που διενεργείται στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη στελεχών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο της εξέτασης είναι ένα γενικό πλαίσιο θεματολογίας που καλύπτει: α) Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα και τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. 4. Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Για την εξεταζόμενη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» και κατά την περίπτωση κατά την οποία με την οικεία προκήρυξη προβλέπεται τυχόν δεύτερη ξένη γλώσσα, ο αριθμός των πέντε ειδικών επιστημόνων προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που θα προβλέπονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 5. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» διεξάγεται με τη μορφή σύντομων ερωτήσεων και οι απαντήσεις σημειώνονται σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. 6. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια, συμπεριλαμβανομένης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. 7. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με την εξαίρεση της βαθμολόγησης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» η οποία γίνεται από έναν βαθμολογητή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ). Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέστερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους δύο βαθμολογητές. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγούμενων, αυτός αποτελεί και το βαθμό του υποψηφίου. 8. Η βαθμολόγηση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» γίνεται από έναν βαθμολογητή, που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με βάση τις προκαθορισμένες από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) ορθές απαντήσεις. Ο βαθμός που προκύπτει αποτελεί τη βαθμολογία της γραπτής αυτής δοκιμασίας. 9. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25) σε οποιεσδήποτε από τις πέντε εξεταζόμενες ενότητες απορρίπτεται. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου, η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην καθεμία. Στην τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με τριάντα τοις εκατό (30%). Στην τέταρτη ενότητα «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» με δέκα τοις εκατό (10%). Στην πέμπτη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης γλώσσας» με δέκα τοις εκατό (10%). Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις εξεταζόμενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2) ώρες, εξαιρουμένης της διάρκειας εξέτασης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας», οι οποίες εξετάζονται συγχρόνως, με οριζόμενη διάρκεια τρεις (3) ώρες. 10. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος και με φθίνουσα σειρά συντάσσεται ο πίνακας επιτυχόντων. 11. Υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν εξετάζονται προφορικώς. 12. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων και η ενδεχόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ειδικά για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα κριτήρια καθορισμού των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής, ο τρόπος επιλογής θεμάτων του διαγωνισμού, ο τρόπος μετάδοσης θεμάτων, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας γραπτής εξέτασης υποψηφίων και διεξαγωγής της προφορικής τους εξέτασης, η όλη διαδικασία του διαγωνισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ