237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 44ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 52 του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ. Τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το άρθρο 55 προστίθεται άρθρο 55 Α ως ακολούθως: «Άρθρο 55Α Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας 1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας είναι η εφαρμογή του δικαίου περί ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, καθώς και η διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας. 2. Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων, β. Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων: αα. παροχή οδηγιών στους καταθέτες εθνικών σημάτων για την ακολουθητέα διαδικασία κατάθεσης της σχετικής δήλωσης, ββ. παραλαβή των δηλώσεων σημάτων και επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών, γγ. παραλαβή των αιτήσεων μετατροπής κοινοτικού και διεθνούς σήματος σε εθνικό, δδ. τήρηση Μητρώου Σημάτων, εε. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικού ευρετηρίου σημάτων, στστ. εποπτεία της αίθουσας Μητρώου Σημάτων και παροχή οδηγιών για χρήση της από τους ενδιαφερόμενους, ζζ. μέριμνα για την έκδοση βιβλίων και εντύπων, ηη. έκδοση αντιγράφων σημάτων, θθ. μέριμνα για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων εξεταστών και Δ.Ε.Σ., ιι. παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου και διαχείριση αυτών, ια. τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων στη Διεύθυνση εγγράφων, ιβ. διοικητική μέριμνα για την έκδοση απόφασης συγκρότησης της Δ.Ε.Σ. και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ιγ. παραλαβή των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως σήματος, ιδ. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας του αρχείου των αποφάσεων των εξεταστών και της Δ.Ε.Σ., ιε. καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων των μεταβολών επί των σημάτων (ιδίως μεταβιβάσεις, ανανεώσεις, αλλαγή διεύθυνσης, επωνυμίας, νομικής μορφής, πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου, ενέχυρα, κατασχέσεις), των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως, καθώς και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών, ιστ. παροχή οδηγιών στους Έλληνες καταθέτες κοινοτικού και διεθνούς σήματος για την ακολουθητέα διαδικασία καταθέσεων δηλώσεων κοινοτικών και διεθνών σημάτων, ιζ. επιμέλεια της σύναψης συμβάσεων με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.), ιη. έλεγχος της αρχαιότητας κοινοτικών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικά σήματα και ενημέρωση του Μητρώου Σημάτων, ιθ. παραλαβή, μετάφραση, έλεγχος των στοιχείων των διεθνών σημάτων, αλληλογραφία με το Διεθνές Γραφείο στις περιπτώσεις λάθους ή ανακρίβειας των στοιχείων αυτών, τη συμπλήρωση των δηλώσεων διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα, επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών και ένταξη σε ηλεκτρονικό μητρώο, κ. μέριμνα για την τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου διεθνών σημάτων με χώρα προέλευσης και με χώρα προορισμού την Ελλάδα, κα. παραλαβή αιτήσεων διεθνών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικές δηλώσεις ή καταχωρίσεις, έλεγχος αυτών, διαβίβασή τους στο Διεθνές Γραφείο (W.I.P.O) εντός διμήνου από την κατάθεση, την επικοινωνία με αυτό ή/και τον καταθέτη στις περιπτώσεις παραλείψεων ή λαθών προς αποκατάσταση αυτών, κβ. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης Διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα, κγ. παραλαβή των αιτήσεων αντικατάστασης εθνικών σημάτων από διεθνή εξέταση αυτών και ενημέρωση των βιβλίων−Μητρώου και του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.), κδ. διαρκής παρακολούθηση των εθνικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων που αποτελούν βάση διεθνούς αίτησης και ενημέρωση του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.) για κάθε μεταβολή τους, κε. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης/μεταβολών σε ειδικούς φακέλους ανά διεθνές σήμα βάσει κοινοποιήσεων από το Διεθνές Γραφείο Σημάτων (W.I.P.O.), κστ. παρακολούθηση του λογαριασμού απολήψεων από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.), κζ. μέριμνα για την υποβολή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης και μεταβολής σήματος, κη. σύνταξη προϋπολογισμού της Διεύθυνσης. β. Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων: αα. τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης ανά ελεγκτή και εξεταστή των κατατεθειμένων δηλώσεων σημάτων, ββ. έλεγχος επί των προγενεστέρων σημάτων για την παραδοχή ή όχι των εθνικών και διεθνών δηλώσεων σημάτων (εθνικών, διεθνών και εκ μετατροπής) και την υποβολή του πορίσματος του ελέγχου στους εξεταστές, γγ. τήρηση ειδικού βιβλίου, στο οποίο καταχωρούνται τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου, δδ. εξέταση των δηλώσεων σημάτων από τους εξεταστές, εε. μέριμνα για την κοινοποίηση και δημοσίευση των αποφάσεων των εξεταστών, στστ. παραλαβή των ενδίκων μέσων (αιτήσεων ανακοπών, προσφυγών, αιτήσεων διαγραφής), προσδιορισμός της εκδίκασής τους και εγγραφή στο οικείο Μητρώο ενδίκων, ζζ. μέριμνα για την εγγραφή του ενδίκου στο οικείο βιβλίο Σημάτων, καθώς και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ηη. μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων της Δ.Ε.Σ., θθ. μέριμνα για την προετοιμασία του φακέλου των υποθέσεων του εκθέματος έκαστης συγκεκριμένης συνεδρίασης, ιι. μέριμνα για τη σύνταξη εκθέματος κάθε δικασίμου και για τη δημόσια ανάρτησή του, ια. τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων (δικασίμων) της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ.), καταγραφή των εκδικαζόμενων υποθέσεων και γνωστοποίηση στους καταθέτες της ημερομηνίας δικασίμου, ιβ. τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της Δ.Ε.Σ. και καταγραφή των εκδικαζομένων υποθέσεων, ιγ. τήρηση βιβλίου διασκέψεων της Δ.Ε.Σ., ιδ. έκδοση αποφάσεων από τη Δ.Ε.Σ. επί των εκδικαζομένων υποθέσεων, ιε. τήρηση ειδικού βιβλίου δημοσιεύσεων των αποφάσεων της Δ.Ε.Σ. (Δεκτών− Δεκτών εν μέρει−Απορριπτικών−Ενδίκων Μέσων) και ενημέρωση των βιβλίων σημάτων, ιστ. μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και τήρηση βιβλίου/ μητρώου δικαστικών επιμελητών, ιζ. μέριμνα για τη δημοσίευση των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ιη. οριστική καταχώριση των σημάτων στα βιβλία και στο Μητρώο, ιθ. οριστικοποιήσεις των σημάτων, κ. μέριμνα για τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή όποιου άλλου δικαστηρίου ορισθεί, κα. έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν όλα τα θέματα της Διεύθυνσης, κβ. απάντηση σε προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και σε ερωτήσεις του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κγ. εξέταση των Διεθνών Σημάτων και έκδοση αποφάσεων επ’ αυτών, κδ. παρακολούθηση της έκδοσης των αποφάσεων των εξεταστών εντός των νομίμων προθεσμιών για τα Διεθνή Σήματα, κε. μετάφραση των κυριοτέρων στοιχείων των αποφάσεων των εξεταστών και της Δ.Ε.Σ. και κατά νόμο κοινοποίησή τους στο Διεθνές Γραφείο, κστ. κατά νόμο κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο και ενημέρωση των διεθνών καταθετών περί των ασκηθέντων ενδίκων μέσων επί των διεθνών σημάτων και των αποφάσεων επ’ αυτών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 3.11.2014.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ