237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40 - Οι διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167) τροποποιούνται ως ακολούθως:
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 40Οι διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167) τροποποιούνται ως ακολούθως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος/ Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών, β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών, στ) Γραφείο Τύπου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, β) Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, γ) Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αρχική φράση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 και η υποπερίπτωση αα΄ της ίδιας περίπτωσης α΄ αντικαθίστανται ως εξής: «α) Στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) της εισήγησης για τη χάραξη κατευθύνσεων ολοκληρωμένης χωροταξικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, της ευθύνης και της εποπτείας της εκπόνησης της εθνικής χωροταξικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα της γραμματειακής υποστήριξης των αρμόδιων οργάνων και της παρακολούθησης και συμμετοχής στα Διεθνή Ευρωπαϊκά και διακρατικά όργανα των πολιτικών με χωρική διάσταση,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) η μέριμνα για τη γνωμοδότηση κατά την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Στο Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) η μέριμνα για το χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μετά την υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής: «εε) η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της ΔΠΣ και ΤΓ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνησης των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της περιοχής αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), ββ) η μέριμνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) σε περιοχές που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γγ) η γνωμοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) σε πόλεις ή τμήματά τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που καταρτίζονται από άλλους αρμόδιους φορείς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής: «αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για θέματα χρήσεων γης, καθώς και για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού, χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών, ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την ανάθεση ή έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανόμενων και αυτών που εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 διαγράφεται. Η υποπερίπτωση δδ΄ της ίδιας περίπτωσης αναριθμείται ως γγ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ),».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Μετά την υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «εε) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής: «εε) η έγκριση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοόομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδίασμά των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισμών για την αντιμετώπιση και διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής: «στστ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των γενικών πολεοδομικών διατάξεων,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «εε) ο έλεγχος και η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση οριογραμμών υδατορεμμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων, καθώς και για την έγκριση χώρων αστικών υποδομών,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Μετά την περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 36 προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής: «δδ) η μέριμνα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου και η ανακοίνωσή τους στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Ο τίτλος του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση − Αρμοδιότητες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών μέσω παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων, β) Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων, γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η αρχική φράση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή των μελετών αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου και άλλων φορέων, ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και ακάλυπτων χώρων στεγαστικών προγραμμάτων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του περιβάλλοντος χώρου,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Μετά την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 προστίθεται υποπερίπτωση στστ΄ ως εξής: «στστ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα σχετικά με τα ανωτέρω.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Στο Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την προώθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτηρίων, που αποβλέπουν: ααα) στην αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει, όπως λιμανιών, δεξαμενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών έργων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ, ρεμάτων και γενικά, κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων μαζικής εξυπηρέτησης, βββ) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και γγγ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία, ββ) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ένταξη στο περιβάλλον μεγάλων συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών έργων ή ρεμάτων και της ευρύτερης περιοχής τους, γγ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και κτηρίων για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου, δδ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα τα ανωτέρω και μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν προστατευόμενα κτίρια και περιοχές αρμοδιότητάς τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «γγ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τα προς ανάθεση έργα και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων προς εκτέλεση,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: «εε) η εκτέλεση και επίβλεψη των έργων ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούμενων για την υλοποίηση του προγράμματος έργων,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Η υποπερίπτωση ζζ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 52 Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τρεις (703) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: « Κατηγορία − Κλάδος Σύνολο Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 86 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 105 ΠΕ Μηχανικών 248 ΠΕ Περιβάλλοντος 50 ΠΕ Πληροφορικής 9 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Δασοπόνων 18 ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 7 ΤΕ Μηχανικών 45 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 ΤΕ Πληροφορικής 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 109 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 5 ΔΕ Τεχνικών 12 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 ΥΕ Επιμελητών 3 ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων 2 Σύνολο 703 » 34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα έξι (196) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: « Εκπαιδευτική Βαθμίδα − Ειδικότητα Σύνολο ΙΔΑΧ Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 10 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 18 ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 11 ΠΕ Μηχανικών 46 ΠΕ Περιβάλλοντος 10 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 2 ΤΕ Τεχνολόγων − Γεωπόνων 1 ΤΕ Μηχανικών 4 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 86 ΔΕ Οδηγών 7 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1 Σύνολο 196 » 35. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 54 Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής και θέσεις με θητεία Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρχονται σε δεκαεννέα (19). Οι θέσεις με τριετή θητεία Ελεγκτών Ιατρών του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 ανέρχονται σε δύο (2).» 36. Οι περιπτώσεις ια΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαθίστανται ως εξής: «ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών ή στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, καθώς και όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ3 Χημικών− Γεωλόγων και έχουν πτυχίο Χημείας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών − Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν πτυχίο Γεωλογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων − Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων Δασολόγων και ΠΕ Βιολόγων − Δασοπόνων − Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Γεωπονίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ Γεωπόνων − Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων − Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων − Δασοπόνων − Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Ιχθυολογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο και είτε υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών − Φυσιογνωστών είτε υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.» 37. Μετά την περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής: «ιη. Στον κλάδο ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Επιστημών.» 38. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 62 αντικαθίστανται ως εξής: «5. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 6. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.» 39. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 100/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ