237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40 - Οι διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167) τροποποιούνται ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 52 Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τρεις (703) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: « Κατηγορία − Κλάδος Σύνολο Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 86 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 105 ΠΕ Μηχανικών 248 ΠΕ Περιβάλλοντος 50 ΠΕ Πληροφορικής 9 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Δασοπόνων 18 ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 7 ΤΕ Μηχανικών 45 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 ΤΕ Πληροφορικής 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 109 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 5 ΔΕ Τεχνικών 12 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 ΥΕ Επιμελητών 3 ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων 2 Σύνολο 703 » 34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα έξι (196) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: « Εκπαιδευτική Βαθμίδα − Ειδικότητα Σύνολο ΙΔΑΧ Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 10 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 18 ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 11 ΠΕ Μηχανικών 46 ΠΕ Περιβάλλοντος 10 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 2 ΤΕ Τεχνολόγων − Γεωπόνων 1 ΤΕ Μηχανικών 4 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 86 ΔΕ Οδηγών 7 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1 Σύνολο 196 » 35. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 54 Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής και θέσεις με θητεία Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρχονται σε δεκαεννέα (19). Οι θέσεις με τριετή θητεία Ελεγκτών Ιατρών του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 ανέρχονται σε δύο (2).» 36. Οι περιπτώσεις ια΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαθίστανται ως εξής: «ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών ή στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, καθώς και όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ3 Χημικών− Γεωλόγων και έχουν πτυχίο Χημείας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών − Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν πτυχίο Γεωλογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων − Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων Δασολόγων και ΠΕ Βιολόγων − Δασοπόνων − Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Γεωπονίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ Γεωπόνων − Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων − Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων − Δασοπόνων − Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο. ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Ιχθυολογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο και είτε υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών − Φυσιογνωστών είτε υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.» 37. Μετά την περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής: «ιη. Στον κλάδο ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Επιστημών.» 38. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 62 αντικαθίστανται ως εξής: «5. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 6. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.» 39. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 100/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ