237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 56ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής: Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: 33 θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη. Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): α. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις : 37 β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 8 γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 3 δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 1 ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις: 1 Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 10 β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 22 Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις : 32 β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 10 γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 3 δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις: 11 ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 1 Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) α. ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 3 β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1» 2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185). Άρθρο 57 1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών, οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, μπορούν να μετατρέπονται δια της συγχωνεύσεως των μελών τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά. Οι διατάξεις των ειδικών νόμων, που ισχύουν για τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 47 του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 2810/2000 και 4015/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 7 του ν. 4015/2011, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), που καταχωρίζονται στο μητρώο ΑΣΟ και Δ.Ο. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ενεργοί, καθώς και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).» «7. Η γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται από τους αντιπρόσωπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ έναν (1) αντιπρόσωπο εφόσον αριθμεί μέχρι 250 φυσικά πρόσωπα − μέλη ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, δύο (2) αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από 251 έως 500 και για κάθε επόμενα 500 μέλη συμπληρωμένα εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. Οι ΑΕΣ εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Εάν ο αριθμός των αντιπροσώπων, που εκλέγεται στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, υπερβαίνει τους τετρακόσιους (400), το καταστατικό της μπορεί να προβλέπει αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των διακοσίων (200).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: «1. Οι εκλογές στους ΑΣ για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει αρμόδιος δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΙ, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, αγροδιατροφικές συμπράξεις των Περιφερειών και σε εταιρείες δημοπρατηρίων η σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ, καθορίζεται από το καταστατικό του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προθεσμία των τριών (3) μηνών που προβλέπει η διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 61 τον ν. 4277/2014 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 15 ως εξής: «15. Στην πρώτη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία θα συγκροτηθεί από τους αντιπροσώπους των μελών της, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί υπερβαίνουν τους τετρακόσιους (400), εκλέγεται αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική αυτή γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των διακοσίων (200). Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 31.12.2014, οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 16 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 καταργείται και η παράγραφος 17 αναριθμείται σε 16.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ