237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 19 - Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 19Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) πέντε (5) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο, μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση η΄ του άρθρου 6 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «η. Εγκρίνει κάθε μετακίνηση που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του προσωπικού και των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, σε ελληνικούς και ξένους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους προγράμματα της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών του μονάδων με αυτούς για την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, συνεδρίων και ανταλλαγών επιστημονικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 2 του άρθρου του 14 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) έσοδα από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που διεξάγει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του το υφιστάμενο Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως ισχύουν, και στην κείμενη εν γένει νομοθεσία, αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», εφεξής νοείται « Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ