237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 37ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 101/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ιγιγ΄ ως εξής: «ιγιγ) Η μέριμνα για την προώθηση στο Τμήμα Νομοθετικού Έργου των νομικών πράξεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014 αντικαθίστανται ως εξής: «γ) Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Πατρών και Ηρακλείου συγκροτούνται από τα εξής αυτοτελή Γραφεία: αα) Επιμελητών Ανηλίκων και ββ) Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Καθήκοντα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ασκεί ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου. δ) Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αγρίνιου, Βέροιας, Βόλου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, Πύργου, Ροδόπης, Ρόδου, Σύρου, Τρικάλων, Τριπόλεως, Χανιών, Χαλκίδας, Άρτας, Αίγιου, Αμαλιάδας, Αλεξανδρούπολης, Γιαννιτσών, Δράμας, Έδεσσας, Θηβών, Κατερίνης, Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Καστοριάς, Κω, Λασηθίου, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Σάμου, Σερρών, Σπάρτης, Φλώρινας, Χίου, Κορίνθου, Άμφισσας, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Νάξου, Γρεβενών, Κυπαρισσίας, Γυθείου, Καλαβρύτων, Ζακύνθου και Λευκάδας λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Καθήκοντα Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Γραφείου ασκεί ο αρχαιότερος υπηρετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ. Ο συντονισμός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ασκείται από κεντρικό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα καθήκοντα του κεντρικού επιθεωρητή ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν μόνο Επιμελητές Ανηλίκων ή μόνο Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, οι υπηρετούντες ασκούν πλέον των καθηκόντων του κλάδου τους και τα καθήκοντα και των δύο κλάδων. Η Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την κατάλληλη επιμόρφωση των Επιμελητών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση 3β΄ του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής: « β) Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Νυχτερινής Απασχόλησης, θέσεις: μία (1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 39 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση 3ε΄ ως εξής: «ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: πέντε (5).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση 3γ΄ του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις: δύο (2).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση 3δ΄ του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις: δύο (2).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων, θέση: μία (1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παρ. 2.1 του άρθρου 41 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Oι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Μαγείρων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2.2 του άρθρου 41 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικός, με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων κατατάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο τίτλος του άρθρου 42 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Κλάδοι Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Της Διεύθυνσης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή ΠΕ Ψυχολόγων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 101/2014 η φράση «κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 46 του παρόντος διατάγματος» αντικαθίσταται ως εξής: «κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 45 του παρόντος διατάγματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: «Των Καταστημάτων Κράτησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 101/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ