237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38 - Στο π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38Στο π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας είναι αρμόδιο για:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ2 πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών, ΔΕ3 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών σχολών − Εμπειρικοί, ΔΕ7 πτυχιούχων ΤΕΣ/ μέσων τεχνικών σχολών (ν.τ.), ΔΕ5 Βοηθών Προγραμματιστών Χειριστών Η/Υ, ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, ΔΕ8 χειριστών μηχανών εκτύπωσης μικροαντιγράφησης, ΔΕ10 Συντηρητών Εγκαταστάσεων, Κλάδος ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων όταν κενωθούν με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση γ΄ της κατηγορίας ΤΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγου− Μηχανικού Έργων Υποδομής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι θέσεις της περίπτωσης α΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων διορθώνονται σε δεκαεπτά (17).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι θέσεις της περίπτωσης δ΄ της κατηγορίας ΔΕ του άρθρου 59 και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής διορθώνονται σε τρεις (3).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 60 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και κατανέμονται σε δεκατέσσερις (14) θέσεις Συμβούλων Α΄ και τρείς (3) θέσεις Συμβούλων Β΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της κατηγορίας ΤΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθεται η εξής φράση: «και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η περίπτωση β΄ της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στην ειδικότητα ΠΕ μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Πολεοδόμων−Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Αρχιτεκτόνων − Μηχανικών και ΠΕ ΜηχανολόγωνΜηχανικών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση ε΄ της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στην ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 66 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μόνο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών − Δικτυακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ