105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 (vi) ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
Άρθρο 1Ίδρυση ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο με την επω- νυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μη- τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» (εφεξής «ο Φορέας»), σύμφωνα με την περίπτωση (vi) του άρ- θρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησί- ας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «η Σύμβαση»), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 (Α΄ 181), ως Nομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης η΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτή- ρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο Φορέας Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ- γού Εσωτερικών. Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρί- νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών και του Υπουργού Εσωτερικών, εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας που εκπνέει στις 30.9.2018 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης, από τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου τυ- χόν εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις και από τις προ- βλέψεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά- ξεις του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ιδίως του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των διοικητικών οργάνων του ρυθμίζονται από τις διατά- ξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 2Σκοπός και αρμοδιότητες του ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των κοι- νόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείρι- ση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για: α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, β. την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμ- μάτων, γ. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, δ. τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών, στ. την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων, ζ. τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο αρμο- διοτήτων του, η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του, ι. την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχεί- ριση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβά- νεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και διατήρησης συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών, κα- θώς και οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλι- σμού αποτυπώνονται στην προβλεπόμενη, στο άρθρο 11.1 παράγραφος στ΄ (i) της Σύμβασης, συμφωνία, που θα καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Φορέας ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητάς του, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 3Έδρα ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και εντός του Μη- τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο- ρέα μπορεί να ορίζεται ως έδρα του Φορέα άλλος δήμος εντός του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4Σύνθεση Δ.Σ. ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Φορέας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμ- βούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζεται από: α. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, το οποίο ορίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί- ου και του Φορέα γενικά. Για το σκοπό του προηγουμέ- νου εδαφίου, κάθε δήμος εκ των ανωτέρω αποστέλλει έγγραφη εισήγηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, έπειτα από σχετική απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. β. Τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, που υποδει- κνύονται από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. γ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύ- εται από το Δήμο Γλυφάδας. δ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύ- εται από το Δήμο Αλίμου. ε. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. στ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και ζ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τη Διοίκηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υποδεικνυόμενα, κατά τις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1, μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκο- σι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρ- νησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους, ορίζουν στη θέση των ως άνω μελών και των αναπλη- ρωτών τους πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Δια- χείρισης. Με όμοια απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών δύνανται να αντικαθιστούν υποδειχθέντα ή ορισθέντα μέλη φορέων, κατόπιν υπόδειξης ή ορισμού νέων μελών εκ του αρμοδίου για την υπόδειξη ή ορισμό οργάνου διοίκησης των φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο- τείται σε σώμα και ορίζονται οι αρμοδιότητες των μελών του και το μέλος που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου σε περί- πτωση κωλύματος του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα θέματα της εχεμύ- θειας, εμπιστευτικότητας, ευθύνης, δήλωσης ασυμβίβα- στου, σύγκρουσης συμφερόντων και οι λοιπές λεπτομέρει- ες λειτουργίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορί- ζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 5Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία, μόνον, φορά.

Άρθρο 6Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλή- ρωση του σκοπού του Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, το Διοι- κητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία κατα- γράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις των συμβούλων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπο- γράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση άρ- νησης μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα δύναται να ηχογραφούνται με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης. Στην περίπτωση αυτή, οι συνεδριάσεις απομαγνητοφωνούνται και τα πρακτικά απομαγνητοφώνησης συνεδρίασης υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμο αναπληρωτή του. Ο Φορέας διατηρεί αρχείο των ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων ηχο- γράφησης των συνεδριάσεων.

Άρθρο 7Αρμοδιότητες Προέδρου του Φορέα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα: α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συ- νεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημό- σιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Η αρμοδιότητα του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβου- λίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβου- λίου η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα με απόφασή του μπορεί να αναθέτει επιπλέον αρμοδιότητες στον Πρόε- δρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.

Άρθρο 8Στελέχωση του ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο- ρέα, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδια- φέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και σχετική εισήγηση του Προέδρου, κατόπιν αυτής, ορίζεται Γενικός Διευθυντής ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων της καθημερι- νής λειτουργίας του Φορέα, μέχρι την ενεργοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Σε περίπτωση έλλειψης ή απου- σίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) συνεχών ημερών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή διατηρεί και ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία και κοινή εισήγηση των ανωτέρω προσώπων. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προβλέπονται και οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του Φορέα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Οργανισμός Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει ενδεικτικά: α) υπηρεσία διοικητικού-οικονομικού-νομικού, β) τεχνική υπηρεσία. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας εξειδικεύονται οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων του Φορέα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα ρυθμίζει και τα θέματα καθημερινής λειτουργίας του Φορέα και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απα- ραίτητη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γε- νικής Κυβέρνησης στο Φορέα του παρόντος, μετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη και β) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει το Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η μετάταξη τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γε- νικής Κυβέρνησης στο Φορέα, μετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και β) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του Φορέα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την πρόσληψη προσωπικού του Φορέα Δια- χείρισης δύνανται να εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ΄1 της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν.  4093/2012 (Α΄222), οι οποίες αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύουν.

Άρθρο 9Αναθέσεις Συμβάσεων και Προγραμματικές ΣυμβάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Φορέας συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, μνημόνια συνεργασίας, συμβάσεις για προμήθειες, εκτέλεση έργων και λήψη υπηρεσιών, και προβαίνει σε αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, μελετών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τον κανονισμό της παραγράφου 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Φορέας συνεργάζεται νομίμως με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης μελε- τών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, ανταλλα- κτικών και συναφών εργασιών, μισθώσεων, εκμισθώσε- ων, παραχωρήσεων χρήσης, ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων και κάθε άλλης αναγκαίας δραστηριότητας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του Φορέα.

Άρθρο 10Παραλαβή Στοιχείων από το ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Φορέας εγκαθίσταται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, σε συνέχεια έγγραφης πρόσκλησης από το Ελληνικό Δημόσιο διά του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εγκατάσταση του Φορέα μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά και να αναλάβει καθήκοντα σε επιμέρους κοι- νόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υποδομές, τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραλάβει από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να παραδώσει προς το Φορέα το σύνολο των εγγράφων και πληροφο- ριών, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη), εγγύηση λειτουργίας και αντικαταστάσε- ων, των παραδοτέων προς το Φορέα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδομών. Στα ανωτέρω έγγραφα περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα Τεχνικά Εγχειρίδια Λειτουργίας, Προδιαγρα- φών και Συντήρησης, τα οποία αφορούν κάθε χώρο, έργο, υποδομή ή/και εξοπλισμό, που περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκάστοτε παραλαμβάνει από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

Άρθρο 11Πόροι - Έσοδα Φορέα

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν: α) Η επαρκής χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οι- κονομικών για την υλοποίηση του σκοπού του. β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του. γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, επι- χορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενι- σχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς. δ) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα σε προ- γράμματα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων, και ε) ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της χωρικής αρμοδιότητας εκάστου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, από τους προαναφερθέντες, και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο και εισφέρονται. Τα ποσά του προηγουμένου εδαφίου πα- ρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλ- λακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταπο- δοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των οικείων δήμων και αποδίδονται στον δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 3979/2011. Σε περί- πτωση μη υποβολής του αιτήματος από το Φορέα προς τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό πάροχο, ο οικείος Δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό στο Φορέα Διαχείρισης. Σε πε- ρίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τριμηνιαίας δόσης του οικείου ποσού πέραν του ενός (1) μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από αυτούς, μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε αυτούς, με απόφαση του διοικητικού συμ- βουλίου τους, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε περίπτωση που οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογεί στο Φορέα, τότε με αίτημα του τελευταίου, που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται από τους Κεντρι- κούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τον τρόπο υπολογι- σμού των ανταποδοτικών τελών, καθώς και τον τρόπο από- δοσής τους δύναται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, έπειτα από σχετική εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Φορέα.

Άρθρο 12Ανταποδοτικά τέλη Για τις ανάγκες του παρόντος, ως ανταποδοτικά τέλη νοούνται τα παρακάτω: Α. Χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινό- χρηστων χώρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται υπέρ του Φορέα η επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων δι- αρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου, μη συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (εφεξής ΜΠΠΑ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρμογή των δια- τάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων μετά της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, στοές και το υπέδαφος αυτών και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων, που αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν οι «χώροι πρασίνου» εντός του ΜΠΠΑ, οι οποίοι μόνο εξ απο- τελέσματος προορίζονται προς κοινή χρήση. Β. Ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας 1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται η αποκλειστική επιβολή τέλους βάσει άρθρων 21 και 22 του β.δ. της 24.9-20.10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (Α΄ 171) και του άρθρου 17 του ν. 1080/1980 (Α΄246) υπέρ του Φορέα, προκειμένου να μπορεί ο τε- λευταίος να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού. Στα ως άνω τέλη πε- ριλαμβάνονται οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας. 2. Το ως άνω ενιαίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), τέλος αντιστοιχεί στις δαπάνες καθαριότητας, εγκαταστάσεων, συντήρησης και ηλεκτρι- κής ενέργειας προς φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρ- θρου δεν εμπίπτει ο «φόρος επί των ηλεκτροδοτουμέ- νων χώρων, των χρησιμοποιουμένων ή προοριζομένων διά κατοικίαν ή διά άσκησιν επαγγέλματος» του άρθρου 10 του ν. 1080/1980.

Άρθρο 13Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Φορέα λειτουργεί τριμελής Εξελεγκτική Επιτρο- πή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτε- λείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, τα οποία υποδεικνύονται από το Φορέα, και ένα (1) μέλος που ορίζεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», και δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ανά μήνα την πορεία των οικονομικών μεγεθών του Φορέα. Ο τακτικός οικονομικός και διαχει- ριστικός έλεγχος του Φορέα ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την συνδρομή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το διαχειριστικό έτος του Φορέα συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του Καταστατικού του Φορέα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους της πρώτης δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητι- κού Συμβουλίου του Φορέα στον Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά οποτεδήπο- τε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.

Άρθρο 14Απαλλαγές και Προνόμια ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λει- τουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέ- λος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και το φόρο δωρεάς και κληρονομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχει- ριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 15Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) η φράση «εξετάζει την οικονομική κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριό- τητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά» αντικαθίσταται από τη φράση «εξετάζει την οικονομι- κή κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 1876/1990 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ο μεσολαβητής έχει δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφασή του, να απόσχει από την υποβολή πρότασης τάσσοντας προθεσμία στα μέρη για συνέχιση των δια- βουλεύσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ούτε μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες και η οποία δύναται να παραταθεί με συμφωνία των με- ρών. Το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται άπαξ στον μεσολαβητή. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τέ- θηκε, ο μεσολαβητής κοινοποιεί στα μέρη αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης με τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «β) από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 προστίθεται η φράση «, καθώς και την εξέλιξη της αγο- ραστικής δύναμης του μισθού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζο- νται σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αιτήσεις μεσολάβησης και αιτήσεις προσφυγής στη διαιτησία.

Άρθρο 16Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 η λέξη «τριετής» αντικαθί- σταται από τη λέξη «πενταετής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 η λέξη «τριετία» αντι- καθίσταται από τη λέξη «πενταετία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ, το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10650/ Δ1.1956/9.4.2014, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΟΔΔ 233), αναδρομικά από την ημερομηνία συγκρό- τησής του.

Άρθρο 17Προνοιακές παροχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοι- κητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία που υποβάλ- λουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και των παραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 57).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται κάθε φορά οι περιοχές, σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενό- τητας ή Δήμου στις οποίες θα επεκτείνεται η ανωτέρω διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 18Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄5) προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδά- φιο ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρατείνε- ται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2018 με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 57). Εντός του Ιουλίου 2018 τίθεται σε εφαρμογή η εν λόγω πιλοτική διαδικασία για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ και διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα- λονίκης και εντός του Σεπτεμβρίου 2018 για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ένταξή τους σε προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ και διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στην υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 57).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιτούντες των προηγούμενων εδαφίων απαλλάσσο- νται, κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτρο- πές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829) υπουργική απόφαση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προ- στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών, ορίζεται κάθε συμπλη- ρωματική τεχνική λεπτομέρεια ή τροποποίηση της ως άνω πιλοτικής διαδικασίας.».

Άρθρο 19Ασφαλιστικές εισφορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν.  4498/2017 (Α΄172), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφά- λισης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται σε ποσο- στό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1η.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτι- κών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1η.6.2022 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εργοδοτική εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ20155/25187/ Δ16.624/8.5.2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1582), χρηματοδοτεί τον κλάδο υγείας του Οργανισμού, τρο- ποποιούμενης της τελευταίας αναλόγως.

Άρθρο 20Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης

Μετά το άρθρο 26 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) προστί- θεται άρθρο 26Α το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 26Α 1. Στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά, από 1.7.2018 και μετά, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφο- ρών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Σύμφωνα με το νέο σύστημα το ποσό της καταβαλλόμε- νης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ, διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα που προκύπτουν από εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλα- σματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Το ως άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των εισφορών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε με- ταφορά κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση οικ. 23123/ 785/7.6.2016 (Β΄ 1604) «Καθορισμός των τεχνικών πα- ραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης», η οποία εκδόθηκε κατ’ εξου- σιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 3. Στους ασφαλισμένους μέχρι 30.6.2018 στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ εφαρμόζεται το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοη- τή κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων: α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφά- λισης έως 30.06.2018, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, και β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής, το οποίο υπολογίζε- ται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), όπως προσ- διορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και στην υπουργική απόφαση οικ. 23123/785/7.6.2016. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί- δεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρ- μογή του παρόντος άρθρου. 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ενσωματώνονται στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.».

Άρθρο 21Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν επιχορήγησής του από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης, για την αποζημίωση συμβεβλη- μένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), του άρ- θρου 48 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και του άρθρου 18 της Φ.90380/25916/3294/2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουρ- γικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει. Η αναγνώριση, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών του προηγού- μενου εδαφίου διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οι- κονομικών και Υγείας καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφελούμενων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι φορείς- δικαιούχοι της αποζημίωσης, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22Κοινωνικό Εισόδημα ΑλληλεγγύηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαι- ούχοι του προγράμματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα που κα- ταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α. είναι οι εξής: α) η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γε- νικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), δ) η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενι- κού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), ε) η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, στ) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ζ) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι- σης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), η) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι), θ) τα Κέντρα Κοινότητας, ι) το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ- ναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), ια) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και ιβ) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι- οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την Τεχνική Συνδρομή υλοποίησης του Προγράμματος «Κοι- νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορείς υλοποίησης, κατόπιν σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφο- ρολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολο- γίζεται στα εισοδηματικά όρια και στον τρόπο υπολογι- σμού του ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 6 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε πε- ρίπτωση αρμοδιότητάς του, ρυθμίζονται ο καθορισμός των δικαιούχων βάσει κριτηρίων εισοδήματος, περιουσί- ας και διαμονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισμού, κα- θώς και το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ- γύης για κάθε ωφελούμενη μονάδα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι εξαιρέσεις υπαγω- γής στο Πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της εισοδηματικής ενί- σχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις αναστολής και ανάκλησης της πράξης έγκρισης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διοικητικής διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα.».

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 23Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται τέσσερα εδάφια ως εξής: «Η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεω- τικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού. Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφο- ρο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών, και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή.».

Άρθρο 24Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό ΚώδικαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της πα- ραγράφου 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πι- στωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθε- ται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρα- γράφου 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση περί της απαλλαγής του μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυ- μίας του στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα μητρώα πτωχεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1.10.2016, καθώς και στις εκκρεμείς, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.

ΤΜΗΜΑ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 25Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξου- σιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικής απόφασης και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος με- ταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομει- ακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 26Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Το ποσοστό συμμετοχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είναι μηδέν τοις εκατό (0%) για τα γενόσημα φάρμακα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρ- μάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστα- σίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επι- στροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμί- ζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) προστίθεται φράση ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να κα- θορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων γε- νοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.».

Άρθρο 27Ρυθμίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα οπτικά – γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από μη συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο και αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσι- ών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, παρέχονται κατόπιν προηγούμενης γνωμάτευσης πιστο- ποιημένου ιατρού - οφθαλμιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται βε- βαίωση ως παράρτημα της γνωμάτευσης, με μοναδικό αριθμό, η οποία προσδιορίζει το, προς αποζημίωση, δικαιούμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ, και η οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του ΕΟΠΥΥ και παραδίδεται στον δι- καιούχο περίθαλψης, προκειμένου να την υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα και να λάβει την παροχή που δι- καιούται. Το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση απο- ζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών κατόπιν προσκόμισης από τον τελευταίο της ιατρικής γνωμάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του παραστατικού πώλησης, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στην παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώ- λησης των χορηγούμενων ειδών είναι μικρότερης αξίας από το βεβαιούμενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το αντίτιμο της πραγματικής τιμής πώλησης της παροχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότα- σης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζε- ται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Το εξαμηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τις παροχές του παρόντος άρθρου υπά- γεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και το ύψος αυτού προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής. Κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται.

Άρθρο 28Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4430/2016

Μετά το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δήλωση αρνήσεως του προηγούμενου εδαφίου, η οποία ανακαλείται εγγράφως από τον πάροχο, μέχρι τις 29.6.2018, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα.».

Άρθρο 29Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτοδικαίως συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του.».

Άρθρο 30Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Για τη διενέργεια των οριζόμενων στο άρθρο 8 του ν. 4369/2016 διαδικασιών επιλογής που αφορούν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμη- θειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του άρθρου 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αρμόδιο ορίζεται το Α΄ Τμήμα του Ειδικού Συμ- βουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, όπως συστάθηκε με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/2017 (Β΄ 4125) και τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8668/2018 (Β΄ 773).

Άρθρο 31Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011

Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) μπορεί να αναπτύσσεται μία ή περισσότερες ειδικότητες εκ των προβλεπομένων στις αποφάσεις της παραγράφου 5.».

Άρθρο 32Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθενται τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Στα πλαίσια των προηγούμενων εδαφίων δημιουρ- γείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον αφορούν, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησής του που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους φορείς, και δυνα- τότητα αμφισβήτησης αυτών σε περίπτωση μη πραγμα- τοποιήσεώς τους. Η επεξεργασία των δεδομένων υπόκει- ται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) και αποσκοπεί στην πραγματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στην πραγματική πρόσβαση όλων σε αυτήν, στη διασφάλιση των πόρων που διατί- θενται για την υγειονομική περίθαλψη, τον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης. Η επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέρο- ντος δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες.».

Άρθρο 33Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρμακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρμα- κο, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και όχι σε έντυπη μορφή, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ. Ομοίως, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί- ου στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωμή της δαπάνης χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.), για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπό- μενες περιπτώσεις και τη θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα. Τα δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (Β΄ 1317/2012) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ανω- τέρω δαπανών των ιδιωτών παρόχων υγείας υποβάλλο- νται μηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά: α) ηλεκτρονικό τιμολόγιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4308/2014 (Α΄251), β) τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά παραστατικά ανά κατηγορία δαπάνης, ψηφιακά υπογεγραμμένα στο σύνολό τους από τον ιδιώτη πάροχο, γ) πιστοποίηση της συναίνεσης και παρουσίας του ασφαλισμένου με χρή- ση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονι- σμό 910/2014 της ΕΕ και δ) υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία δηλώνεται η ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων, το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθέντων πράξεων και υπηρεσιών εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ και τις συμβατικές του υποχρεώσεις και με την οποία βεβαιώνεται η ανάλη- ψη υποχρέωσης του παρόχου για ασφαλή τήρηση του φυσικού αρχείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και προσκόμισή του στον Οργανισμό, εφόσον ζητηθεί. Αμφότερα τα υπό β΄ και γ΄ στοιχεία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 15 του ν. 4308/2014. Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική μορφή από τις οι- κείες οικονομικές υπηρεσίες των παρόχων και τίθενται στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου γνωστοποιείται στον Ορ- γανισμό και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπάγεται στο εννοιολογικό πεδίο της πε- ρίπτωσης α΄ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται σε μηνιαία βάση από δείγμα πα- ρόχων σε ποσοστό, όχι κατώτερο του 1% του συνόλου αυτών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκομισθεί στον ΕΟΠΥΥ το αιτούμενο φυσικό αρχείο, η οικεία δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται και δεν αποζημιώ- νεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- ταση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης του παρόντος άρθρου ανά κατηγορία παρόχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση του ανωτέρω εδαφίου για την πρώτη κατηγορία παρόχων, θα δημοσιευθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα ληφθεί το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πιλοτική εφαρμογή του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Άρθρο 34Πεδίο εφαρμογής και ορισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως βιβλίο νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος, πέραν της έντυπης έκδοσης, το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρ- χείου) που αναπαράγει το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως εκδότης νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα ή που εκ- δίδει βιβλία στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και τα οποία διατίθενται στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται και σε βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδότη που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαρια- σμό του εκδότη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζο- νται σε μεταχειρισμένα και ελαττωματικά βιβλία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζο- νται στον καθορισμό τιμής βιβλίου μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοσή του, με επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμό- ζονται στην τιμή διάθεσης βιβλίων στον συγγραφέα τους, στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νομικό πρό- σωπο που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στις επαγγελματικές οργανώσεις συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η δι- άθεση των βιβλίων δεν γίνεται με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.

Άρθρο 35Καθορισμός τιμής βιβλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εκδότης οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου του και τις ενδεχόμενες πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημε- ρώνει για τα ανωτέρω όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο: α. σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή β. σε τιμή που είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τη διάθεση του βιβλίου, ο εκδότης δεν προ- βαίνει σε προσφορά προσθέτων παροχών, αν αυτές δεν καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Απαγορεύεται επίσης η διαφήμιση παροχών που δεν καθορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του εκδότη του διατι- θέμενου βιβλίου, η διάθεσή του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως και πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισμένη από τον εκδότη τιμή διάθεσης στο κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο εκδότης μπορεί να αναπροσαρμόζει την τιμή δι- άθεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την αναπροσαρμογή της τιμής όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιμή: α. που δεν υπερβαίνει τη νέα τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη, β. που δεν είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μετά την παρέλευση δε- καπέντε (15) ημερών από την ημέρα που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τα βιβλία στο κοινό, έλαβε γνώση του ανακαθορισμού της τιμής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμής διάθεσης του βιβλίου σε ύψος χαμηλότερο της τιμής που είχε αρ- χικά καθοριστεί ο εκδότης οφείλει: α. είτε να καταβάλει, ως αποζημίωση, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 6 τη διαφορά ανά- μεσα στην παλαιά και στη νέα τιμή επί τον αριθμό των αδιάθετων αντιτύπων, β. είτε να δεχθεί την επιστροφή των αδιάθετων αντιτύ- πων στην τιμή στην οποία έγινε η προμήθεια των αντιτύ- πων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίτυπα δεν φέρουν φθορές και αλλοιώσεις. Η επιλογή μεταξύ της αποζημίωσης ή της επιστροφής των αδιάθετων αντιτύπων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ γίνεται από τον εκδότη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δεν θεωρείται υπέρβαση, της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό, η αμοιβή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση ανατύπωσης του βιβλίου, η τιμή δι- άθεσής του στο κοινό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης, επί δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών ξεκινάει: α. είτε μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοση, όταν η ανατύπωση συντελείται πριν τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώ- τη έκδοση, β. είτε από την ημερομηνία της πρώτης ανατύπωσης, όταν αυτή συντελείται μετά τη συμπλήρωση των δεκα- οκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε περίπτωση που το βιβλίο επανεκδοθεί με ση- μαντικές αλλαγές από τον ίδιο εκδότη με διαφορετικό Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN), οι παράγραφοι 1 έως 9 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία τα αντίτυπα του βιβλί- ου που διέθεσε ο εκδότης εξαντλήθηκαν. Τεκμήριο για αυτό αποτελεί η σχετική δήλωση του εκδότη στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «Βιβλιονέτ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όλα τα βιβλία που τίθενται στην αγορά θα πρέ- πει να φέρουν αναγραφή του μήνα και του έτους της τρέχουσας έκδοσης. Σε περίπτωση ανατύπωσης ή επα- νέκδοσης, εκτός των όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, τα βιβλία θα πρέπει να φέρουν επίσης τον αύξο- ντα αριθμό της, καθώς και το μήνα και έτος της πρώτης έκδοσης. Σε περίπτωση μη αναγραφής του μήνα έκδο- σης, λογίζεται ως μήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της έκδοσης του βιβλίου.

Άρθρο 36Επιβολή κυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35 επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαδικασία επιβολής προστίμων διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4177/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Άρθρο 37Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών ρυθμίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της τιμής διάθεσης του βιβλίου, οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των παραπάνω, η διαδικασία πραγματοποίησης αυτού, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για κα- θεμία από τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καθορίζονται χρονικά διαστήματα, που συνολικά δεν υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ημέρες ετησίως, κατά τα οποία δεν θα ισχύουν οι κανόνες τιμολόγησης του άρθρου 35 του παρόντος.

Άρθρο 38Μεταβατική διάταξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται στα βιβλία που θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσα βιβλία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, υπάγονταν σε καθεστώς ενιαίας τιμής βιβλίου, με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 39, εφεξής υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του παρό- ντος νόμου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την πρώτη έκδοσή τους ή μέχρι την ημερομηνία πραγματο- ποίησης ανατύπωσης ή επανέκδοσης. Σε περίπτωση μη αναγραφής του μήνα πρώτης έκδοσης, λογίζεται ως μήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της έκδοσης του βιβλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα βιβλία που ανατυπώνονται υπάγονται στην παρά- γραφο 9 του άρθρου 35 μόνο εφόσον η πρώτη έκδοση πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε περίπτωση επανέκδοσής τους με σημαντικές αλλαγές από τον ίδιο εκδότη με διαφο- ρετικό Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN), μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 35.

Άρθρο 39Καταργούμενες διατάξεις

Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), η υπο- περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και η παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 40Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το έβδομο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) και με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75), αντικαθίστανται ως εξής: «Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2020, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), από την 1η Ιανουα- ρίου 2019 στο πενήντα τοις εκατό (50%) και από την 1η Ιανουαρίου 2020 στο τριάντα τοις εκατό (30%) της χρέω- σης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ει- δικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμέ- νου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδε- δεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύ- ου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συ- ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 προστίθεται φράση ως εξής: «, με την επιφύλαξη της διάθεσης του ετήσιου σω- ρευτικού απολογιστικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α΄ της παρ. Α2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό του προηγού- μενου εδαφίου ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).».

Άρθρο 41Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) και το άρθρο 400 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται μέχρι το ποσό των πενήντα εννέα εκατομμυρίων (59.000.000) ευρώ και για το έτος 2020 μέ- χρι το ποσό των εξήντα οχτώ εκατομμυρίων (68.000.000) ευρώ. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται πίστωση.».

Άρθρο 42Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την έγκριση των όρων των πράξεων απόσχισης και των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης από το Δι- οικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τη δημοσίευση των πράξεων αυτών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4533/2018 (Α΄75), καθώς και με τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, οι ποσότητες που τυχόν ορίζονται προς δημοπράτηση, με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), μειώνονται κατά πενήντα ποσο- στιαίες μονάδες (50%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγο- ραπωλησίας μετοχών (share purchase agreements) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, ο μηχανισμός ανα- προσαρμογής των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούμε- νων πράξεων για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4533/2018, το ποσοστό της υποπε- ρίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 μειώνεται κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες (9%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. εντός του Ιανουαρίου 2019 υποβάλ- λει στη ΡΑΕ εισήγηση για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 140 του ν.  4389/2016, και του Κανονισμού της, εφόσον αυτό απαιτείται, προκειμένου ο σχετικός μηχανισμός πώλη- σης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει, να είναι συμβατός με την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αγορών, ιδίως όσον αφορά τις δηλώσεις χρήσης των ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων της Ε.Χ.Ε. Α.Ε και τις υποχρεώ- σεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπησης των μερών.

ΤΜΗΜΑ Ζ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Η΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρο- μών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιό- κτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα.».

ΤΜΗΜΑ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
Άρθρο 45ΟρισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμ- βρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντι- καθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 αντικαίσταται ως εξής: «ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά- λισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρό- θεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.».

Άρθρο 46Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντι- καθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 η ημε- ρομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4469/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχεί- ρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την ολοκλήρωση ή μη της διαπραγμάτευσης και σε κατα- φατική περίπτωση για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη. Αν η διαπραγμάτευση ολοκληρωθεί μετά την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, ο πιστωτής ενημερώνει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μέσα σε έναν (1) μήνα από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ή μη συμφωνίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφει- λών.».

Άρθρο 47Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων

Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συ- νόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπό- ταν να ρυθμιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση περιέχει ως προς αυτούς το σύνολο των στοιχεί- ων και συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 5 και οι περιορισμοί των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 2 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο του ομόρρυθμου εταίρου, ενώ οι περιορισμοί της παρα- γράφου 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 κρίνονται με βάση το πρόσωπο της εταιρίας. Για την εταιρία και τους ομόρρυθμους εταίρους της, που ζητούν ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών ακολουθείται, κατά το δυνατόν, ενιαία διαδικασία υπό τον ίδιο συντονιστή. Η απαρτία υπολογίζεται χωριστά για κάθε συνοφειλέτη. Οι προτάσεις ρύθμισης υποβάλλονται χωριστά για τον κάθε συνοφειλέτη και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη μία πρόταση δεν επηρεάζεται από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις λοιπές προτάσεις. Ο συντονιστής δι- καιούται πλήρη αμοιβή για κάθε ομόρρυθμο εταίρο που ζητεί ρύθμιση του συνόλου των δικών του οφειλών.».

Άρθρο 48Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4469/2017, μετά τη φράση «των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή» προστίθεται η φράση «, της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4469/2017 αντικαθί- σταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου 8. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προβλέπεται ότι ορισμένα από τα δικαιολογητικά απαι- τούνται μόνο σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων, καθώς και ότι ορισμένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται υπο- χρεωτικά μαζί με την αίτηση, αλλά μπορούν να υποβλη- θούν το αργότερο έως τη λήξη της διαπραγμάτευσης.».

Άρθρο 49ΣυντονιστήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατά- θεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Προτιμάται συντονιστής με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα δι- ορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της παραγράφου 1 με έδρα την Περιφέρεια, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.».

Άρθρο 50Διαδικασία διαπραγμάτευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν μετά την εξέταση των προσκομισθέντων εγγρά- φων παραμένει αδικαιολόγητη απόκλιση, που υπερβαί- νει το ένα πέμπτο της συνολικής οφειλής προς ρύθμιση, τότε ο συντονιστής ζητά από τον οφειλέτη και τον πι- στωτή πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προστί- θεται παράγραφος 18 ως εξής: «18. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά- πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας ελέγχου πλη- ρότητας της αίτησης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευ- σης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή στο άρθρο 7. Με την απόφαση αυτή μπορεί ιδίως: 1) να καθορίζεται διαδικασία συμπλήρωσης των στοι- χείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλμά- των της, 2) να ορίζονται προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέρ- γειες, όταν τέτοιες προθεσμίες δεν ορίζονται στο νόμο, 3) να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθε- σμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η μη τήρησή της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει το μέρος που ζητά την παράταση, 4) να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλεί- ψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοι- χείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα· στην περίπτωση αυτή ο συντονιστής που διορίστηκε για τη διαγραφό- μενη αίτηση διατηρεί την ιδιότητά του και για τη νέα αί- τηση, χωρίς να δικαιούται νέα αμοιβή, ενώ η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 13 υπολογίζεται από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης στα πλαίσια της αρχικής αίτησης, 5) να προβλέπεται δυνατότητα και διαδικασία για την παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεμή αίτηση· στην πε- ρίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη.».

Άρθρο 51Αμοιβή του συντονιστή

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Δι- αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του συντονιστή. Η αμοιβή μπορεί να κλιμακώ- νεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του οφειλέτη ως μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας. Η απόφαση αυτή μπορεί να προβλέπει ότι εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.».

Άρθρο 52Αναστολή εκτέλεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 ο αριθ- μός «εβδομήντα (70)» αντικαθίσταται με τον αριθμό «ενενήντα (90)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής: «1α. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 αναστέλλεται και κάθε διοικητικό μέτρο, το οποίο επι- βάλλεται, αυτοδικαίως ή με πράξη της Διοίκησης, ως συνέπεια της μη εξόφλησης υποχρεώσεων, των οποίων ζητείται η ρύθμιση και το οποίο συνεπάγεται την ανα- στολή λειτουργίας της επιχείρησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φρά- ση «την παράγραφο 1» αντικαθίσταται με τη φράση «τις παραγράφους 1 και 1α».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φρά- ση «της παραγράφου 1» αντικαθίσταται με τη φράση «των παραγράφων 1 και 1α».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί η Διοίκηση να δια- τάξει την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγρά- φου 1α.».

Άρθρο 53Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής ΑσφάλισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 δια- γράφεται η φράση «, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, μετά τη φράση «Στις περιπτώσεις της πα- ρούσας παραγράφου,» προστίθεται η φράση «και εφό- σον συμμετέχουν ιδιώτες πιστωτές,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπα- γόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρί- το. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρω- θεί η σύμβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανα- τροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχό- ντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομή- ντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού προς καταβο- λή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, μετά τη φράση «της παραγράφου 8 του άρθρου 9,» προστίθεται η φράση «των παραγράφων 1, 1α, 2 και 5 του άρθρου 13,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 11 του ν. 4469/2017 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής: «5. Όταν το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλι- σης προτείνει εμπειρογνώμονα, αυτός επιλέγεται από μητρώο εμπειρογνωμόνων που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην απόφαση αυτή καθο- ρίζεται η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, ο τρόπος επιλογής των εμπειρογνωμόνων από αυτό, τυχόν ασυμ- βίβαστα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 54Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικα- στικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών μπορούν να υποβάλλονται και να προωθούνται αιτήσεις οφειλετών, που υπάγονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15, για διμερή ρύθμιση των οφειλών τους είτε προς το Δημό- σιο είτε προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία κατά το προηγούμενο εδάφιο παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον πιστωτή, επε- ξεργασία και διασταύρωση από αυτόν των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συ- νοδευτικά έγγραφα για τους σκοπούς της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφί- ου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπε- ζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.».

Άρθρο 55Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο- νται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 46, τα άρθρα 50 και 52 και οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53 έχουν άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 εφαρμόζεται και σε συμβάσεις αναδιάρθρωσης που υπογράφτηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, μπο- ρούν να επανυποβληθούν, εφόσον συμπεριλαμβάνουν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με το άρθρο 45 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 46. Μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, που προστίθεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 50, μπορούν οι οφειλέ- τες εκκρεμών αιτήσεων να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επι- δεκτικές ρύθμισης με τα άρθρα 45 έως 47.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, οι οποίες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέβαλαν αίτηση, εκκρε- μή ή περατωθείσα, μπορούν να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση για ρύθμιση των δικών τους οφειλών. Στην πε- ρίπτωση αυτή οι περιορισμοί των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο του ομόρρυθμου εταίρου, ενώ οι περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 4469/ 2017 κρίνονται με βάση το πρόσωπο της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία δεν απαιτείται να είναι ενιαία ούτε είναι απαραίτητος ο διορισμός του ίδιου συντονιστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως αυτή αντικαθίσταται με το άρθρο 51, εξακολουθεί να εφαρ- μόζεται η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 56Πεδίο εφαρμογής

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομίας από τους νόμιμους μεριδούχους του αρχικού οφειλέτη, ακόμα κι αν γίνεται εν γνώσει της υπερχρέωσης, δεν συνιστά από μόνη της και χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστάσεων δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών.».

Άρθρο 57Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτή- ματος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του προς αυτά, στην οποία θα πρέπει να ανα- φέρεται με ακρίβεια το ύψος της οφειλής, αναλυόμενο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθμός και η ημερο- μηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευ- ταίας ενήμερης δόσης.».

Άρθρο 58Κατάθεση αίτησης και εγγράφωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/ 2010 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: «γ) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιο- δήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλο- δαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κί- νηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α΄ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δι- καστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επε- ξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα, δ) Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτω- χευτική ικανότητα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Επιπλέον, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφί- ου, η γραμματεία ελέγχει αν από τα συνυποβαλλόμε- να έγγραφα προκύπτει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και αν από τα αρχεία του Ειρηνοδικείου ή από το Γενικό Αρχείο ή από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστι- κών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ή από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της παραγράφου 3 του άρθρου 13 προκύπτει ότι υποβλήθηκε άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη είτε είναι εκκρεμής είτε όχι. Σε καταφατική πε- ρίπτωση η γραμματεία προβαίνει σε σχετική επισημείωση στο φάκελο της αίτησης, η οποία αξιολογείται από το δικαστήριο ή από τον δικαστή που κρίνει το αίτημα χο- ρήγησης προσωρινής διαταγής κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύ- ει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αίτη- ση του παρόντος άρθρου και έχει παραιτηθεί ισάριθμες φορές από αυτήν. Ως παραίτηση λογίζεται και η άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, χωρίς να έχει ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 5α ως εξής: «5α. Αν η γραμματεία σημειώσει στο φάκελο της αίτη- σης ότι ο οφειλέτης έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει μέσα σε δέκα (10) ημέρες αν μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της αίτησης του άρθρου 5α θα ισχύει η κατά την παράγραφο 5 απαγόρευση των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη. Προς το σκο- πό αυτόν ο Ειρηνοδίκης εξετάζει αποκλειστικά και μόνο τη συνδρομή εμπορικής ή όχι ιδιότητας του οφειλέτη.».

Άρθρο 59ΠροδικασίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/ 2010 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζο- νται στις καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «4. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δό- σεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, ο θι- γόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκό- ντως, παύει να ισχύει αυτοδικαίως έναντι όλων των πι- στωτών η διαταχθείσα αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και κάθε άλλου ανασταλτικού μέτρου, από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δή- λωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο δικαστή την εκ νέου χορήγηση προσωρινής διαταγής αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων, οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμετωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της αρχικής προσωρινής δια- ταγής ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα των προηγούμενων εδαφίων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δι- καστήριο μπορεί να διατάξει την ανάκληση της προσω- ρινής διαταγής της παραγράφου 2 και αν ο οφειλέτης καθυστερεί συστηματικά την καταβολή των δόσεων που ορίζονται με αυτήν, χωρίς το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, οπότε επέρχεται η έννομη συνέπεια της παραγράφου 4. Οι διάδικοι καλούνται προ δέκα (10) ημερών.».

Άρθρο 60Αναστολή καταδιωκτικών μέτρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας κατά τα πρώτα δύο εδάφια θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα.».

Άρθρο 61Δικαστική ρύθμιση χρεώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, εάν η αρ- χική αίτηση απορρίφθηκε λόγω δόλου του οφειλέτη ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης κατά το άρθρο 10.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από το ποσό αφαιρείται ό,τι καταβλήθηκε συνολικά σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 ή της απόφασης αναστολής του άρθρου 6, διαιρούμενο διά το πλήθος των δόσεων της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 62Προστασία κύριας κατοικίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/ 2010 διαγράφεται η φράση «η οποία θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφια της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: «Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του πα- ρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, ενημερώνοντας σχετικά τους πιστωτές. Η απόφαση του δικαστηρίου επισημαίνει τη δυνατότητα αυτή στον οφειλέτη. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης, οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να υποβάλει την αίτηση του πέμπτου εδαφίου για λογαριασμό του οφειλέτη, ενημερώνοντάς τον εγγράφως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία (3) έτη και καταβάλ- λεται στους πιστωτές υπό την προϋπόθεση ότι ο οφει- λέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εγκαίρως τη συνεισφορά του, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, περιλαμβανομένου του ηλεκτρο- νικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του προηγούμε- νου εδαφίου και ο οφειλέτης εκπέσει κατά την παράγρα- φο 2 του άρθρου 11, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο με το νόμιμο τόκο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) τα ποσά που αυτό κατέβαλε μετά την ασυνέπεια του οφειλέτη. Καθυστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει την εγκριθείσα συνεισφορά του ουδέποτε μπορεί να οδη- γήσει σε έκπτωση του οφειλέτη κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομί- ας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως εξής: «2α. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρα- γράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να ζητήσει να ληφθεί υπόψη η εμπορική και όχι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διορίζει ως πραγματογνώμονα πι- στοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύ- θυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο- μικών. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν το διάδικο που τη ζητεί. Το αίτημα για διορισμό πραγματο- γνώμονα είναι απαράδεκτο, αν δεν υποβάλλεται είτε με την αίτηση είτε με αυτοτελές δικόγραφο, το οποίο κατα- τίθεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης. Αν το αίτημα υποβληθεί με την αίτηση, ο Ειρηνοδίκης διορίζει πραγματογνώμονα κατά την ημέρα επικύρωσης. Αν υποβληθεί με αυτοτελές δι- κόγραφο, ο πραγματογνώμονας διορίζεται με πράξη του αρμόδιου δικαστή, η οποία εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεσή του, με κλήτευση των διαδίκων πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δεν απαι- τείται διορισμός πραγματογνώμονα αν οποιοσδήποτε διάδικος προσκομίσει έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή του δεύτερου εδαφίου. Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης η τιμή πρώ- της προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Αν σε δύο διαδοχικούς πλει- στηριασμούς, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το όριο αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει μεταρρύθμιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, προκειμένου να εξαιρεθεί η κύρια κα- τοικία του από τη ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Στη δίκη της αίτησης μεταρρύθμισης τεκμαίρεται αμάχητα ότι η εμπορική αξία της κατοικίας είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγρά- φου 2, ενώ ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 2 κρίνεται με βάση το χρόνο άσκησης της αρχικής αίτησης. 2β. Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέ- τησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 η φράση «παραγράφου αυτής» αντικαθί- σταται με τη φράση «παράγραφος 2».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «5. Αν οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της πρωτοβάθμιας απόφασης υπολείπονται αυτών που ορίζονται με τη δευτεροβάθμια, ο οφειλέτης υποχρε- ούται να εξοφλήσει άτοκα το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται. Το δικαστήριο εντάσσει τη διαφορά αυτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ώστε να μην υπερβαί- νεται η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 6 ως εξής: «6. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 8 εφαρμόζο- νται και στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου. Η μεταρρύθμιση της απόφασης γίνεται εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, όπως αυτή εφαρμόστηκε από τη μεταρρυθμιζόμενη απόφαση.».

Άρθρο 63Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, μετά τη φράση «η αρμόδια υπηρεσία» προστίθεται η φράση «, τα πιστωτικά ιδρύματα.».

Άρθρο 64Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υπο- χρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδί- δεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρ- θρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγει- λαν τις απαιτήσεις τους. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο, με αίτηση που κοινοποιείται στους πιστωτές και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την πιστοποίηση της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των οφειλών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδο- χικών ή μη, ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημε- ρολογιακών ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθμιση ένα- ντι όλων των πιστωτών από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή της έκπτωσής του αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων οφεί- λεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμε- τωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 65Δικαιώματα συνοφειλετών

Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν όμως ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο το τμή- μα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 όσο και μέρος της οφειλής που περιλαμβάνεται στην απόφαση ρύθμισης του άρθρου 8 ή στο σχέδιο διευθέτησης οφει- λών του άρθρου 9, τότε αυτός υποκαθίσταται αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο μέτρο και με τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή έχει διαμορφωθεί δυνάμει της ρύθμισης ή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε με τη δικαστική απόφαση.».

Άρθρο 66Θάνατος του οφειλέτη

Μετά το άρθρο 12 του ν. 3869/2010 προστίθεται άρ- θρο 12α ως εξής: «Άρθρο 12α Θάνατος του οφειλέτη 1. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει όσο η αίτηση της παραγρά- φου 1 του άρθρου 4 είναι εκκρεμής, η δίκη καταργείται. 2. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την απαλλαγή του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος, στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση της παρα- γράφου 1 του άρθρου 4, μειωμένο κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον κληρονομούμενο. Η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας κατά τα πρώτα δύο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 6 δεν ανατρέπονται για το χρονικό διάστημα μέχρι το θάνατο του οφειλέτη. 3. Αν το δικαστήριο είχε διατάξει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του κληρονομουμένου από τη ρευστο- ποίηση, και ο κληρονόμος χρησιμοποιεί το ίδιο ακίνητο ως δική του κύρια κατοικία, μπορεί, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις παραδοχής της, να ζητήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 χωρίς το χρονικό περιορισμό του πρώτου εδαφίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε σχέση με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ωστόσο για τον προσδιορισμό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το ποσό, το οποίο θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από τον κληρονομούμενο. Η συ- νολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης οφειλών του κληρονομουμένου και του κληρονόμου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια που αναφέρεται στο δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9. 4. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και όταν ο κληρονο- μούμενος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 συνέτρεχαν στο πρόσωπό του.».

Άρθρο 67Αρχείο αιτήσεων

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3869/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο γραμματέας κάθε Ειρηνοδικείου της επικράτειας με πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο- σύνης, αποκτά αυτοδικαίως πρόσβαση και στο ως άνω αρχείο για τους σκοπούς του νόμου.».

Άρθρο 68Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 56 εφαρμόζεται και όταν η αποδοχή κληρονομίας έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 57 εφαρμόζεται επί αιτημάτων που υπο- βάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα από την 1η Σεπτεμ- βρίου 2018. Μέχρι τότε εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 λογίζεται ότι υποβλήθηκε, στις αιτήσεις που είναι εκκρεμείς σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό, εκτός αν σε αυτό το χρονικό διάστημα ο οφειλέτης παραιτηθεί από την αίτησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 58 εφαρμόζο- νται και σε αιτήσεις, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον η ημέρα της επικύ- ρωσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 απέχει πέραν των δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, όπως προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 58, εφαρμόζεται και στις αιτήσεις, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το όγδοο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/ 2010, όπως προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρ- θρου 58, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις, εφό- σον η συζήτηση ματαιωθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις υποθέσεις που ματαιώθηκαν σε πρώτο βαθμό πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ζητηθεί προσδιορισμός νέας συζήτησης, θεωρείται ότι οι αιτούντες έχουν παραιτηθεί από τις αιτήσεις τους, αν δεν ζητηθεί προσδιορισμός νέας συζήτησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα των δικαστικών δι- ακοπών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59, η παράγραφος 5 του άρθρου 60, η παράγραφος 2 του άρθρου 61 και οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 62 εφαρμόζονται και στις δίκες, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 και οι παράγρα- φοι 2 και 4 του άρθρου 60 εφαρμόζονται και στις δίκες, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρό- ντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι: α) η όχληση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010, επιδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, β) δεν έχει ήδη ανακληθεί η προσωρινή διαταγή. Εκκρεμείς αιτήσεις ανάκλησης της προσωρινής διαταγής κρίνονται κατά τις ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 εφαρμόζεται και όταν η αίτηση του οφειλέτη απορρίφθηκε πριν την έναρ- ξη ισχύος του παρόντος νόμου σε δεύτερο βαθμό λόγω δόλου του οφειλέτη ως προς την περιέλευσή του σε μό- νιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης. Δεν εφαρμόζεται όταν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η αίτηση απορρίφθηκε για τους λόγους αυτούς με απόφαση Ειρη- νοδικείου, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 62 και το άρ- θρο 66 εφαρμόζονται και σε υποθέσεις, επί των οποίων δημοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε υποθέσεις, στις οποίες η προσδιορισθείσα ημε- ρομηνία συζήτησης της αίτησης απέχει λιγότερο από επτά (7) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν το διορισμό πραγμα- τογνώμονα για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας με αυτοτελές δικόγραφο που κατατί- θεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε υποθέσεις, στις οποίες η προσδιο- ρισθείσα ημερομηνία συζήτησης απέχει λιγότερο από δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το αίτημα διορισμού πραγματογνώμονα μπορεί να υπο- βληθεί και με τις προτάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 63 εφαρμόζεται και σε υποθέσεις, επί των οποίων δημοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν έχει επέλθει απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των οφειλών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο οφειλέτης έχει αποπε- ρατώσει τη ρύθμιση των οφειλών του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 εφαρμόζεται και σε υποθέσεις, επί των οποίων δημοσιεύθηκε απόφαση πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την προϋπόθε- ση ότι: α) η όχληση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 επιδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, β) δεν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση έκπτωσης του οφειλέτη. Εκκρε- μείς αιτήσεις έκπτωσης του οφειλέτη κρίνονται κατά τις ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το άρθρο 65 εφαρμόζεται και επί αποφάσεων ρύθμισης ή σχεδίων διευθέτησης οφειλών, τα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί στο σύνολό τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 69Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι παραπάνω εταιρίες, που είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα, λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και εποπτεύονται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Τράπεζα της Ελλάδος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, μετά τις λέξεις «από μη εξυπηρετούμενα δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «, εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α του ν. 2251/1994,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4354/ 2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται ατύπως προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και σε εταιρίες, που έλαβαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις που καταχωρίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και σε αναγγελίες που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
Άρθρο 70Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «1. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λει- τουργούν σε θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν υποχρεούνται σε απομάκρυνση στην περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης που καθιστά αυτές μη συμβατές με τη νέα χρήση γης. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τη μεταβολή της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλη- σης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση. 2. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λει- τουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία καθορι- σμού της χρήσης γης, με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές καθίστανται μη συμβατές. Η επέκταση των δρα- στηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισμό της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύ- ουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και με την προϋπόθεση ότι η επέκταση θα πρέπει να έχει ολοκλη- ρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους από τον καθορισμό της χρήσης γης. Σε περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση. 3. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β΄ 354) και οι οποίες ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστη- ριοτήτων, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία μεταβολής της χρήσης γης, με την οποία οι δραστηριό- τητες αυτές καθίστανται μη συμβατές. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρο- νικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης γης. Και στις δύο περιπτώσεις, η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισμό ή τη μεταβολή της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσ- διορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση.».

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
Άρθρο 71Πεδίο εφαρμογής – τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4442/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής: «Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και Συνα- φών Δραστηριοτήτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 17 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Πεδίο εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- πτουν: α) οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 έως και 33 της 3ης ομάδας, οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 49.50 της 7ης ομάδας, οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας και οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 95 και 96.01 της 15ης ομάδας του παραρτήματος του παρόντος και β) οι λοιπές δραστηριότητες που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)».

Άρθρο 72Γνωστοποίηση λειτουργίας –

Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4442/2016 Το άρθρο 18 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Γνωστοποίηση λειτουργίας 1. Η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός των δρα- στηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18Α, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε- κτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριό- τητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ- στήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρό- ντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του επόμενου άρθρου, υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), η οποία την κοινοποιεί αμελ- λητί στις αρμόδιες αρχές. 3. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση του παραβόλου του άρθρου 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, εφαρμόζονται αναλογικά η παράγραφος 1 και η υπο- περίπτωση i της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 14684/914/Φ15/2012 (Β΄ 3533). 4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλ- λονται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέ- πονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία της δραστηριότητας τηρούνται στην εγκατάσταση. 5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από το χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε υποχρέωση για την υπο- βολή της, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 2 διενεργεί ελέγχους με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας των δρα- στηριοτήτων που υπέβαλαν τη γνωστοποίηση. Η αρμό- δια αρχή ελέγχει βάσει βαθμού επικινδυνότητας κατά πρώτον, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, και ακολού- θως μεσαίου κινδύνου και χαμηλού κινδύνου. Μέχρι την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και την κατάταξη των επιχειρήσεων σε βαθμό επικινδυνότη- τας, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), η κατάταξη γίνεται ύστερα από εκτίμηση της αρμόδιας αρχής λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 137. 6. Για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας» ή «ενημέρωση», ως τέτοια νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.».

Άρθρο 73Έγκριση λειτουργίας

Μετά το άρθρο 18 του ν. 4442/2016 προστίθεται άρ- θρο 18Α ως εξής: «Άρθρο 18Α Έγκριση λειτουργίας 1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 4 και 5 του άρ- θρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος. 2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλ- λεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οι- κονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτή- των και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρό- ντος άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονο- μικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρ- θρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πριν την έναρξη της λειτουργίας. Η αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει το αίτημα για χορήγηση της έγκρισης εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προ- ηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται χορήγηση της έγκρισης. 3. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «άδεια λειτουργίας», «υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας», «ενημέρωση» ή «γνωστοποίηση», ως τέ- τοια νοείται εφεξής η έγκριση λειτουργίας.».

Άρθρο 74Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016

Το άρθρο 23 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 Κυρώσεις 1. Αν ο φορέας που υποχρεούται σε γνωστοποίηση παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, όπου αυτή απαιτείται, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, επιβάλ- λονται οι κυρώσεις του άρθρου 15. 2. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλ- λονται και στον φορέα που υπόκειται σε καθεστώς έγκρι- σης, αν η δραστηριότητα λειτουργήσει χωρίς έγκριση. 3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρ- μόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 4. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέ- πεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από την αρμόδια Αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 18.».

Άρθρο 75Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4442/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και το περιεχόμενο για τη γνωστοποίηση και την έγκριση. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι επιβαλ- λόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 76Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4442/2016.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του ν. 4442/ 2016 προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής: «6. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχα- νολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξο- πλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17. Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση εγκατάστα- σης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο, σχετικά με τη γνωστοποίη- ση εγκατάστασης.». 7. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), για την εγκατάσταση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τις προ- βλέψεις της παραγράφου 11Α του άρθρου 17, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων μετά από έλεγχο.». 8. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), απαι- τείται στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγ- χρονισμού εγκαταστάσεων με ΚΑΔ 49.50, καθώς και των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 (Α΄ 123) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/11.2.2016 (Β΄ 354) και του ν. 4409/2016 (A΄ 36). β) Έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγο- ρία Α1 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄ 2471) ή που λόγω προσθήκης δραστηριότητας κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α1 ή λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού κατατάσσονται από κατηγορία Β΄ σε κατηγορία Α1, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.». 9. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β΄ 2471) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγ- χρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκεινται σε έγκριση λειτουργί- ας μετά από έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4442/2016. Από την 1η Απριλίου 2021 οι εγκαταστά- σεις του προηγούμενου εδαφίου λειτουργούν έπειτα από γνωστοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016.». 10. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168) προ- στίθεται άρθρο 3Α, ως εξής: «Άρθρο 3Α Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους σε πε- ρίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του δι- κτύου διανομής ή του συστήματος μεταφοράς. Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρό- σθετης Συμφωνίας Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή. 2. Για τους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο δια- νομής ή στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπα- ραγωγής, φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθμού είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής και ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, αντίστοιχα. Μετά την κατάθεση της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλω- σης εγκαταστάτη, πραγματοποιείται έλεγχος των σχεδίων και της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το Δίκτυο Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς και συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή. 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογη- τικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος. 4. Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατά- στασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτρο- παραγωγής που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 2244/ 1994 και της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/ οικ.25131/07.12.2009 (Β΄ 2442) εξακολουθούν να ισχύ- ουν μέχρι τη λήξη τους. 5. Αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατά- στασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπα- ραγωγής εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν. 2244/ 1994 (Α΄ 168) εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος. Από την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υπουργική απόφαση Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/ οικ.25131/07.12.2009 (Β΄ 2442).».

Άρθρο 77Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων - Οχλήσεις Τροποποίηση άρθρων 48Α, 48Γ και 48Ε του ν. 4442/ 2016:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 48Α του ν. 4442/2016 προστίθενται πα- ράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δρα- στηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επε- κτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατη- γορίες χρήσεων γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστι- κής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προ- εδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/ 1985 (Α΄ 148).Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. 4. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε- κτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κε- φαλαίου υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές. Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτή- των της παραγράφου 3 απαιτείται η κατάθεση παραβό- λου, για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά η περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθ. κοινής υπουργι- κής απόφασης 14684/914/Φ15/2012 (Β΄ 3533). Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 2 δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλο- νται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέπο- νται στην κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, τηρούνται από τον φορέα της δρα- στηριότητας. Από το χρόνο, κατά τον οποίο γεννάται η υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης, η Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) μπορεί να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο σχετικά με τη γνωστοποί- ηση εγκατάστασης. 5. Από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρού- νται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής: α) της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β΄ 354), β) του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) και γ) της υπουργι- κής απόφασης Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510/2012 (Β΄ 603).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 48Γ του ν. 4442/2016 προστίθεται παρά- γραφος 7 ως εξής: «7. Η παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδί- δεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, αναθεωρούνται οι κατηγορίες όχλησης στις οποίες κατατάσσονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Η αναθε- ώρηση των κατηγοριών όχλησης γίνεται στη βάση της κατάταξης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και της χωρικής διάστα- σης συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων, όπως θόρυβος, οσμές, εκπομπές, δονήσεις, κυκλοφοριακοί φόρτοι, από- σταση από αστικό ιστό.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 48Ε του ν. 4442/2016 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και αφορούν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α, δεν εξετάζονται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνω- στοποίησης εγκατάστασης. Ως παράβολο της γνωστο- ποίησης εγκατάστασης θεωρείται το παράβολο που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης.».

Άρθρο 78Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών ΥποδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 76 του ν. 4442/2016 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Άρθρο 77 Πεδίο εφαρμογής 1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα έργα και οι δραστηριότητες της 4ης Ομά- δας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της από- φασης ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 του Υπουργού Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας (B’ 2471), που περιλαμβάνονται στην 5η Ομάδα του Παραρτήματος με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 37 και 38, καθώς και στην 7η Ομάδα με ΚΑΔ 52.10. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24). Άρθρο 78 Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» 1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφα- λαίου δεν κατατάσσονται στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 2. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτή- των του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στις περι- βαλλοντικές κατηγορίες Α και Β του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και είναι συμβατά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει συμ- βατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β συνίστανται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Η βεβαίωση αυτή χο- ρηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας στη βάση εφαρμογής εξειδικευμένων χωροθετικών κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 81. Άρθρο 79 Λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» 1. Για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στην περι- βαλλοντική κατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η έγκριση του άρθρου 7. Η έγκριση λειτουρ- γίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκλη- ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δρα- στηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πριν την έναρξη της λειτουργίας. 2. Για τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, που δεν υπάγονται στην πε- ριβαλλοντική κατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η γνωστοποίηση του άρθρου 5 προς την Διεύ- θυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας, πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση υπο- βάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενερ- γοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηρι- οτήτων του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρχή του πρώτου εδαφίου, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί στις αρμόδιες Αρχές. Με την απόφαση του άρθρου 81 μπορεί να εξαιρούνται έργα και δραστηριότητες που υπά- γονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Α2 του ν. 4014/ 2011 και αφορούν σε χώρους υγειονομικής ταφής επι- κίνδυνων, μη επικίνδυνων και αδρανών αποβλήτων, επε- ξεργασίας επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων (πλην αποθήκευσης που συμπεριλαμβάνει τα Πράσινα Σημεία και τα Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης Απο- βλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τη διαλογή χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών) για τα οποία απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Η έγκριση λειτουργίας σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας. 3. Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου απαιτείται η καταβολή παραβόλου του άρθρου 11, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 81. Άρθρο 80 Κυρώσεις 1. Στα έργα και τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 81. Αρμόδιο όργανο για την επιβο- λή των κυρώσεων αυτών είναι ο οικείος Περιφερειάρχης. 2. Εάν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστο- ποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παρα- λείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικο- νομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές εξειδικεύονται στην απόφαση του άρθρου 81. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυ- τών ορίζεται ο οικείος Περιφερειάρχης. 3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου εφαρ- μόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτήν. 5. Για τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε γνωστο- ποίηση, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, ως τέτοια νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας με τη σφράγιση αυτών από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας. Άρθρο 81 Εξουσιοδοτήσεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται: α) τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης λειτουργίας, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοσή τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτη- μα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας στον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, β) η διαδικασία έκδοσης της βεβαίω- σης χωροθέτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 78 και γ) τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνω- στοποιηθεί, οι Αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστο- ποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης λειτουργίας από τον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. Άρθρο 82 Τροποποιούμενες διατάξεις Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 προστί- θεται περίπτωση ως εξής: «ιγ) Οι δραστηριότητες της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της υπουργικής απόφα- σης ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄ 2471)».

Άρθρο 83Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λει- τουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακο- λουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 79. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατά- ξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις «Συστημάτων Περι- βαλλοντικών Υποδομών» που έχουν αδειοδοτηθεί σύμ- φωνα με τις προηγούμενες διατάξεις συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος, μετά την λήξη της άδειας λειτουργίας ή μετά τη λήξη της απόφασης έγκρισης πε- ριβαλλοντικών όρων τους ή μετά από αίτημα τροπο- ποίησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις «Συστημάτων Περι- βαλλοντικών Υποδομών» για τις οποίες απαιτείται εφε- ξής έγκριση λειτουργίας, και οι οποίες δεν είχαν αντί- στοιχη υποχρέωση κατά την έναρξη λειτουργίας τους, λογίζονται ως νομίμως λειτουργούσες για τις συνέπειες του παρόντος νόμου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζη- τήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος Κε- φαλαίου με αίτησή του κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση του άρθρου 81.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, οι οποίες είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου με αίτησή του κατά τη διαδικασία που ορί- ζεται στην απόφαση του άρθρου 81.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η απόφαση του εσωτερικού άρθρου 81 της παρα- γράφου 1 εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσί- ευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρα- γράφου 2 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από την δημοσίευση της απόφασης του εσωτερικού άρθρου 81 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού άρθρου 83.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το άρθρο 77 του ν. 4442/2016 αναριθμείται σε άρ- θρο 84.».

Άρθρο 79Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή υπο- βολή υπεύθυνων δηλώσεων λειτουργίας για δραστη- ριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι σε εκκρεμότητα, διεκ- περαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4442/2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δραστηριότητες του άρθρου 17 του ν. 4442/2016, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν νομίμως με καθεστώς γνωστοποίησης ή ενημέρωσης, εξακολουθούν να λειτουργούν με το ίδιο καθεστώς.

ΤΜΗΜΑ Ι΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Άρθρο 80Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθί- σταται ως εξής: «Άρθρο 69Α Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου 1. Ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονο- μάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»). Όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υπο- χρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασμό. Ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού παρακολουθεί και προ- γραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται η διαδικασία και οι προθεσμίες μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό των υπολοίπων των λοιπών λογαρια- σμών της Κεντρικής Διοίκησης, η διαδικασία κλεισίματος αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Το άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού της Κεντρι- κής Διοίκησης διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του αρ- μόδιου φορέα ή οργάνου, με την οποία καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης του λογαριασμού, ο τρόπος εμ- φάνισής του στην δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση διενεργείται το κλείσιμο των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα. Λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης εκτός του Ενιαίου Λογαριασμού ανοίγονται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της παραγράφου 2. 4. Η κίνηση των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύματα ενεργείται με έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εκτός αν ορίζεται διαφο- ρετικά σε νόμους ή συμβάσεις στις οποίες έχει συμπρά- ξει ο Υπουργός Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αμέσως τη γενόμενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασμών αυτών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 5. Σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού για ειδικούς σκοπούς του Δημοσίου απαιτείται προηγούμενη απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 6. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται με από- φαση του Υπουργού Οικονομικών σε λογαριασμούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό. Με την ίδια απόφαση καθορίζε- ται ο τρόπος κίνησης των λογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. 7. Με την απόφαση της παραγράφου 6 ή με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρε- ούνται να μεταφέρουν το σύνολο των ταμειακών δια- θεσίμων τους σε λογαριασμούς υπό τον Ενιαίο Λογα- ριασμό. Η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στον Ενιαίο Λογαριασμό πραγματοποιείται με την ανωτέρω απόφαση, με την οποία καθορίζονται επίσης ο τρόπος κίνησης των λογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν υπαχθεί στις αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 λαμβάνουν πληροφόρηση σε καθημερινή βάση αναφορικά με το ύψος των τηρού- μενων στον αντίστοιχο υπολογαριασμό ταμειακών δι- αθεσίμων τους. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 εκδίδονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. 8. Το άνοιγμα σε πιστωτικά ιδρύματα, οποιουδήπο- τε λογαριασμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που συμμετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασμό, επιτρέπεται απο- κλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτιολο- γημένης πρότασης του φορέα, με την οποία καθορίζο- νται τα όργανα διαχείρισης του λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση διενεργείται το κλείσιμο των λογαριασμών, σε οποιοδήποτε πιστωτι- κό ίδρυμα, των ανωτέρω φορέων. 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 8 ενεργοποι- ούνται με την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 σχετικά με την μεταφορά του συνόλου των διαθεσίμων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό. Μέχρι την έκδοση της ανωτέ- ρω απόφασης, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Γενικής Κυβέρνησης συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου περιλαμβάνει, πέραν του Ενιαίου Λογαριασμού, το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), καθώς και την ταμειακή διαχείριση που τηρούν οι φορείς της Γενι- κής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του Ταμείου Πα- ρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του Συστήματος Λο- γαριασμών Θησαυροφυλακίου παρακολουθεί και προ- γραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές προς και από αυτό και προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διενέργεια των πληρωμών των συμμετεχόντων φορέων. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε «ταμειακή διαχείριση» ή «λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης» που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, νοούνται οι λογαριασμοί της περίπτωσης η΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η «ταμει- ακή διαχείριση», περιλαμβανομένης της κατανομής των προσόδων στους δικαιούχους, λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο του Κοινού Κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις επι- τρεπόμενες επενδύσεις και την κάλυψη τυχόν κεφαλαι- ακών ζημιών, ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω περί- πτωση η΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Οι Φορείς λαμβάνουν πληροφόρηση σε καθημερινή βάση αναφορικά με το ύψος των τηρούμενων στην τα- μειακή διαχείριση περιουσιακών τους στοιχείων. 10. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φο- ρέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους ανωτέ- ρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επί των κεφαλαίων που έχουν ήδη μεταφερθεί ή θα μετα- φερθούν στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελ- λάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η διαχείριση των κεφαλαίων που τηρούνται στην ταμειακή διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στο Κοινό Κεφάλαιο, και τα οποία ανήκουν σε φορείς που δεν υπάγονται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Εξαίρεση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν αιτιολο- γημένου αιτήματος του Φορέα και σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ.. 11. Τα προς επένδυση ταμειακά διαθέσιμα των Φορέ- ων Γενικής Κυβέρνησης στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο με απόφαση των Φορέων. 12. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται σε αποκατάστα- ση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προ- κύψει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημί- ας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 13. Κατ΄ εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 10, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να δι- ατηρούν λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης μεριμνούν για τον περιορισμό των λογα- ριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. 14. Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πέραν του ανωτέρω μεγίστου ορί- ζονται ως πλεονάζοντα και τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις των παραγρά- φων 10 και 11. Εναλλακτικά, το μέγιστο όριο ρευστό- τητας εκτός του Σ.Λ.Θ. μπορεί να ισούται με ένα σταθε- ρό ποσό, κατόπιν πρότασης του Φορέα και σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ. Με την απόφαση της παραγράφου 18 δύναται να καθορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο κάθε τρόπος προσδιορισμού του μέγιστου ορίου ρευ- στότητας. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του μεγίστου ορίου ρευστότητας δύναται να διασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας συστήματος αυτόματης μεταφοράς ποσών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 22. Το ακριβές ύψος των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων και το μέγι- στο ύψος της ρευστότητας που οι φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα προκύπτουν μέσω του ταμειακού προγραμματισμού που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των σχετικών οδηγιών του Γ.Λ.Κ.. Ο ταμειακός προγραμματισμός των φορέων υπο- βάλλεται προς έγκριση στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και εν συνεχεία αποστέλλεται στο Γ.Λ.Κ.. Η υποχρέωση κα- τάρτισης και αποστολής ταμειακού προγραμματισμού εκκινεί από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 18. 15. Το Γ.Λ.Κ. παρακολουθεί σε τουλάχιστον μηνιαία βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται σε πιστω- τικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί- ων, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί μητρώο των ανωτέρω λογαριασμών. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Γ.Λ.Κ. τα σχετικά στοιχεία κατόπιν αιτήματός του. Σε περίπτωση εντοπισμού λογαριασμών με υπόλοιπα τα οποία υπερ- βαίνουν συστηματικά τις ταμειακές ανάγκες των φορέων κατά ποσοστό μεγαλύτερο του οριζόμενου στην απόφα- ση της παραγράφου 18, η αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών και εισηγείται την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 16. 16. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρ- νησης με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελε- στικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 18. 17. Τα κεφάλαια που μεταφέρονται από κάθε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης στην ταμειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι διαθέσι- μα προς απόληψη από τον δικαιούχο φορέα, με την επι- φύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 20 και της περί- πτωσης στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/ 1997. Με την απόφαση της παραγράφου 18 δύναται να ορίζεται η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος, του Γ.Λ.Κ. και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε περίπτωση απόληψης ποσού υψηλότερου από συγκεκριμένο όριο το οποίο καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Από τη θέση σε ισχύ της υποχρέωσης έγκαιρης προειδοποίησης του προη- γούμενου εδαφίου παύει να ισχύει η αντίστοιχη προς την Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτική διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/ 1997. Σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών ρευστότητας και αποκλειστικά για λόγους προάσπισης του δημοσί- ου συμφέροντος, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προσδιορίζει ειδικά όρια απολήψεων για την πληρωμή των ανελαστικών δαπανών των φορέων. Ως έκτακτες συνθήκες ρευστότητας νοούνται αποκλειστικά οι περι- στάσεις στις οποίες καθίσταται αδύνατη η χρηματοδό- τηση ανελαστικών υποχρεώσεων του Κράτους. Η προ- ϋπόθεση της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος θεωρείται ότι εκπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες ο μη προσδιορισμός ειδικών ορίων απολήψεων ποσών από τους ανωτέρω λογαριασμούς θα οδηγούσε σε άμεσο κίνδυνο αθέτησης ανελαστικών υποχρεώσε- ων του Κράτους ή μη επιτέλεσης στοιχειωδών λειτουρ- γιών του. Η δυνατότητα προσδιορισμού ειδικών ορίων δεν ισχύει σε περιπτώσεις καταβολής τοκοχρεολυσίων. Ο προσδιορισμός των λοιπών ανελαστικών δαπανών, πέραν των καταβολών τοκοχρεολυσίων, καθώς και της σειράς προτεραιότητας αυτών, πραγματοποιείται με την απόφαση της παραγράφου 18. Η απόφαση περί προσδι- ορισμού ειδικών ορίων απολήψεων αναρτάται υποχρε- ωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. 18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται η διαδικασία μετα- φοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι κανό- νες, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης των φορέων από τις εποπτεύουσες Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γ.Λ.Κ., η μέθοδος προσδιορισμού του με- γίστου ορίου ρευστότητας και το ποσοστό υπέρβασης των ταμειακών αναγκών του φορέα πέραν του οποίου μπορούν να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις της παραγρά- φου 16, οι βασικές αρχές προσδιορισμού του ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Συστήματος Λογαρια- σμών Θησαυροφυλακίου, η μέγιστη χρονική διάρκεια προσδιορισμού ειδικών ορίων, απολήψεων βάσει της παραγράφου 17 και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή των παραγράφων 9 έως 17 του πα- ρόντος άρθρου και την ομαλή λειτουργία του Συστή- ματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. Οι διατάξεις της παραγράφου 14 περί της υποχρέωσης υποβολής ταμειακού προγραμματισμού ισχύουν για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος του προϋπολογισμού δα- πανών των οποίων υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο το οποίο προσδιορίζεται με την απόφαση της παρούσας παραγράφου. 19. Οι επιχορηγήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρ- νησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό καταβάλλονται σε πίστωση της ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της πα- ρούσας παραγράφου καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 20. 20. Η απόληψη ποσών από την ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιείται βάσει των εγκεκριμένων κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγρα- φο 14 ταμειακών αναγκών των φορέων. Σε περιπτώσεις επιπλέον απόληψης ποσών από την ταμειακή διαχείριση, ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την επο- πτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ., το Γ.Λ.Κ. και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλει- στικά και μόνο για την ακριβή εκτέλεση της εντολής που έχει λάβει από τον φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ανω- τέρω διαδικασίας, η διαδικασία απόληψης ποσών από την ταμειακή διαχείριση των φορέων, καθώς και όλες οι απαιτούμενες για την εφαρμογή της παρούσας πα- ραγράφου λεπτομέρειες. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή της ανωτέ- ρω διαδικασίας με συμμετοχή συγκεκριμένων φορέων. Οι προβλέψεις των παραγράφων 19 και 20 ισχύουν για φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι επιχορηγούνται ετησίως από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με ποσό υψη- λότερο από συγκεκριμένο όριο το οποίο τίθεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. 21. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 παύουν να ισχύουν για τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυ- βέρνησης που μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στον Ενιαίο Λογαριασμό δυνάμει των υπουργικών απο- φάσεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Διά των ίδιων αποφάσεων καθορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες της μετάβασης από το Σύστημα Λογαρια- σμών Θησαυροφυλακίου της παραγράφου 9 στον Ενιαίο Λογαριασμό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την έκδοση των υπουργικών αποφά- σεων των παραγράφων 6 και 7 για τους φορείς για τους οποίους η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στον Ενιαίο Λογαριασμό δεν καθίσταται υποχρεωτική. 22. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιο- δοτείται να συνάπτει ειδικές συμφωνίες παροχής υπη- ρεσιών με πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για την αυτόματη μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών φορέων Γενικής Κυβέρνη- σης στα εν λόγω ιδρύματα και της ταμειακής διαχείρι- σης των φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή μεταξύ λογαριασμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα εν λόγω ιδρύματα και του Ενιαίου Λογαριασμού. Η ένταξη φορέ- ων της Γενικής Κυβέρνησης στο σύστημα αυτόματης με- ταφοράς ποσών πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του φορέα και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προς ένταξη φορείς εξουσιοδοτούν τα πιστωτικά ιδρύ- ματα και την Τράπεζα της Ελλάδος να προβαίνουν στις απαιτούμενες αυτόματες μεταφορές. 23. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και της παρ. 5 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016. Οι ρυθμίσεις του πα- ρόντος άρθρου για τη Βουλή των Ελλήνων ισχύουν υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 26 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα- ταργούνται: α) Ο ν. 4323/2015 (Α΄ 43). β) Το άρθρο 3 του ν. 2216/1994 (Α΄ 83).

Άρθρο 81Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997

Η παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 αντικαθί- σταται ως εξής: «11. α. Τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.) τα οποία μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 βρίσκονται υπό την διαχείριση της Τράπε- ζας της Ελλάδος σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ έως ζ΄ της παρούσας παραγράφου. β. Το Κοινό Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοι- χεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Οι φορείς που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπρο- σωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχεί- ριση του Κοινού Κεφαλαίου και το δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του. γ. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Στην έννοια των κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου περιλαμ- βάνονται και κινητές αξίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3429/ 2005 (Α΄ 314), που καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελούν μέρος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται οι κινητές αξίες που ανή- κουν στην κατηγορία του προηγούμενου εδαφίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευ- ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρω- τογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή εγγραφής ή στη μέση τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει εν- διαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να αγοράζει τίτ- λους του Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλα- κίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των φορέων να επενδύονται άμεσα. Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κοινού Κεφαλαίου σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ` εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότη- τα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κοινού Κεφαλαίου, η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να συναλλάσσεται με επαγγελματίες διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στη δευτερογενή αγορά, όπως πιστωτικά ιδρύματα και επι- χειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, εν γένει, με μέλη οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανι- σμών διαπραγμάτευσης, καθώς και με τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και άλλους παρεμφερείς φορείς και οργανισμούς, καταρτί- ζοντας μαζί τους συναλλαγές εντός ή εκτός οργανωμέ- νης αγοράς, με όρους αγοράς. Στις συναλλαγές αυτές πε- ριλαμβάνονται και οι συμβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο επαναπώλησης/ επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/ buy back). Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώματα ψήφου που αντι- στοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώματα ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτ- λων του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν απόφαση συμμετοχής ή μη του Κοινού Κεφαλαίου σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ` εφαρμογή προγράμμα- τος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και ασκούνται από τους φορείς που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο διά των αρμοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό. Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των φορέων από τη για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμ- βάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, ο φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου. δ. Η διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου, στο τέλος του οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Κοινό Κεφάλαιο. ε. Με Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Κοινό Κεφάλαιο για τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της. στ. Οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την απόληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της τρέχου- σας αξίας της μερίδας τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει το αιτούμενο ποσό στον φορέα, μειουμένης αναλόγως της μερίδας συμμε- τοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται με πράξη του Διοικητή της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτείται απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση. Οι πράξεις αυτές θα κοινοποιούνται στους φορείς. Οι πρόσοδοι που αναλο- γούν σε αναληφθέντα ποσά καταβάλλονται στους δικαι- ούχους στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η ρευστοποίηση μέρους του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελλη- νικού Δημοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου πριν από την ημερομηνία λήξης τους, προ- κειμένου να αποδοθούν σε φορείς χρηματικά ποσά σε εκτέλεση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. ζ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των δι- ατάξεων της παρούσας παραγράφου. η. Τα κεφάλαια που τηρούνται από τους Φ.Γ.Κ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής δια- χείρισης, επενδύονται σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώ- λησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Φ.Γ.Κ. από τη για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμ- βάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, ο φορέας που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαχεί- ριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των προ- σόδων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου του Κοινού Κεφαλαίου.».

Άρθρο 82Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4270/2014

Η περίπτωση η΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 αντι- καθίσταται ως εξής: «η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρμο- διότητάς του, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθη- τικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις χρηματικές εκροές από τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και από το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου του άρθρου 69Α και προγραμματίζει την τήρηση των απαιτούμενων χρηματικών αποθεμάτων για την πληρω- μή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και για τις απολήψεις των φορέων από το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. Διοικεί και διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα πληρωμών, καθώς και το κεντρικό σύστημα ταμειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου, επο- πτεύει και αναπτύσσει το πλέγμα τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακί- ου και με το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκριση ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόμο. Παρακολουθεί το σύνολο των λογαριασμών που τηρού- νται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.».

Άρθρο 83Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014

Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Διασφαλίζει ότι η Γ.Δ.Ο.Υ. καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε μηνιαία βάση, σύμφω- να με τους στόχους που έχουν τεθεί από τα μνημόνια συνεργασίας των άρθρων 70, 147 και 155Α. Καταρτίζει τον ταμειακό προγραμματισμό του Υπουργείου και τον υποβάλει έγκαιρα στο Γ.Λ.Κ. Συγκεντρώνει στοιχεία τα- μειακού προγραμματισμού των εποπτευόμενων φορέων και εγκρίνει το ύψος των ταμειακών τους αναγκών σε συμφωνία με τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ.».

Άρθρο 84Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4270/2014

Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 προστί- θεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού του φορέα βάσει των οδηγιών του Γ.Λ.Κ., για την έγκαιρη υποβολή του στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου αναφορικά με τη συμμετοχή του φορέα στον Ενι- αίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.».

Άρθρο 85Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4270/2014

Το άρθρο 30 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 30 Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Καταρτίζει το πρόγραμμα δανεισμού και διαχείρισης του δημοσίου χρέους, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών. β. Αναλαμβάνει, ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, την εκτέλεση του εγκεκριμέ- νου δανειακού προγράμματος, με τη σύναψη δανείων και την έκδοση τίτλων. γ. Συμμετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. με την πα- ροχή στο Γ.Λ.Κ. των στοιχείων του δημοσίου χρέους. δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του δημοσίου χρέους και το σχετικό με το δημόσιο χρέος κεφάλαιο της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού. ε. Εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος. στ. Σχεδιάζει, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυν- ση του Γ.Λ.Κ., με βάση τις προδιαγραφές του Ολοκληρω- μένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, τη διαδικασία για την ορθή ενημέρωση των κωδικών του προϋπολογισμού και των λογαριασμών λογιστικής που αφορούν το δημόσιο χρέος. ζ. Υπολογίζει και διενεργεί τις απαραίτητες προσαρ- μογές στα στοιχεία του δημοσίου χρέους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών. η. Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών, σε τριμηνιαία βάση ή όποτε του ζητηθεί, για την εξέλιξη του δημοσίου χρέους και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πολιτική διαχείρισης του δημοσίου χρέους. θ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονο- μικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, απολογιστική έκθεση των πεπραγμένων, με αναλυτικά στοιχεία του κόστους δανεισμού, και της διάρθρωσης του δημοσίου χρέους, καθώς και επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά για την περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου του καθαρού δανεισμού. ι. Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλυτικά στοιχεία, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το δημόσιο χρέος, τη δια- χείριση ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων. ια. Διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου. ιβ. Διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου (Ε.Λ.Θ.) και του Συστή- ματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) μέσω τοποθετήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και πράξεων δια- χείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή πράξεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repo agreements), τις οποίες συνάπτει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κυρίως με Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλονται εγκαίρως στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από την αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., πίνακες προβλέψεων ταμειακής ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης, κατά ελάχιστο ορίζοντα ενενήντα (90) ημερών σε ημε- ρήσια βάση και δώδεκα (12) μηνών σε μηνιαία βάση. ιγ. Λαμβάνει βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις ώστε να διατηρούνται επαρκή ταμειακά αποθεματικά στον Ε.Λ.Θ. και στο Σ.Λ.Θ., σύμφωνα με τις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης και κινδύνου. ιδ. Ορίζει, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., το ελάχιστο ύψος ρευστών διαθεσίμων του Σ.Λ.Θ.. ιε. Καταρτίζει και επικαιροποιεί το δανειακό πρό- γραμμα, τις πληρωμές εξυπηρέτησης και τις πράξεις διαχείρισης δημοσίου χρέους και υποβάλει τη σχετική πληροφόρηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. για την κατάρτιση των πινάκων προβλέψεων ταμειακής ρευστότητας. ιστ. Καταρτίζει και επικαιροποιεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. ιζ. Ενημερώνει το Γ.Λ.Κ. σχετικά με τις δανειακές ανά- γκες, καθώς και με το ενδεχόμενο απόκλισης από το δανειακό πρόγραμμα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατίθενται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και οι ακόλουθες αρμο- διότητες: α. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύναψη δανείων των οργανισμών και φορέων του δημόσιου το- μέα και για τη δανειοδότηση με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου των δημοσίων επιχειρήσεων. β. Σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξε- ων παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊ- όντων. γ. Παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.».

Άρθρο 87Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017.

Τα άρθρα 46 και 47 του π.δ. 142/2017 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 46 Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θη- σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογι- στικών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή τους. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου. (γ) Ο καθορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση του ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. (δ) Ο καθορισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των ενιαίων διαχειριστικών κανόνων για όλους τους φο- ρείς της Γενικής Κυβέρνησης. (ε) Η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κρατικής εγγύησης κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. (στ) Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε. (ζ) Η υλοποίηση του ταμειακού προγραμματισμού για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και για το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. 2. Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσι- ονομικών Κανόνων διαρθρώνεται ως εξής: (α) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης. (β) Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμ- ματισμού. (γ) Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε- φαλαίων. (δ) Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμο- γής Δημοσιονομικών Κανόνων. (ε) Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Άρθρο 47 Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρ- τιση χρηματοοικονομικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση. (β) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση. 2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρ- θρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄- Απολογισμού - Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης. (β) Τμήμα Β΄- Υπολόγου Συμψηφισμών. (γ) Τμήμα Γ΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Απολογισμού - Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης. (αα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η επίβλεψη σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄ - Υπο- λόγου Συμψηφισμών όλων των λογιστικών εργασιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η μέριμνα για τη διευθέτηση λογιστικών ζητημάτων που ανακύπτουν. (γγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συμφωνία, σε μηνιαία και ετήσια βάση, όλων των εισαγομένων στο πληροφορι- ακό σύστημα στοιχείων προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα) και στοιχείων λογιστικής των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων. (δδ) Η συμφωνία σε μηνιαία βάση των τραπεζικών υπο-λογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπη- ρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής. (εε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε μηνιαία και ετήσια βάση, του συνολικού ισοζυγίου. (στστ) Η κατάρτιση και η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του Απολογι- σμού των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης. (ζζ) Η αποστολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστά- σεων και του Απολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. (ηη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσόδων που εισπράττονται υπέρ αυτών μέσω του προ- ϋπολογισμού. (θθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων χρηματικών ενταλμάτων, σε περίπτωσή απώλειάς τους. (ιι) Το κλείσιμο των βιβλίων και ο προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος. (β) Τμήμα Β΄- Υπολόγου Συμψηφισμών (αα) Ο έλεγχος και η συμφωνία όλων των λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, σε μηνιαία και ετή- σια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των Δημο- σίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατι- ωτικών Ταμείων. (ββ) Η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των υπολογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων, με τους αντίστοιχους λογαρια- σμούς της λογιστικής. (γγ) ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρι- κής Διοίκησης, εκτός αυτών που εμφανίζονται από άλλες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών λογι- στικών εγγραφών. (δδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των αρμοδίων Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοί- κησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος με τα αντίστοιχα δελτία αναγγελίας της κίνησης των λογαριασμών του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η συγκέντρωση και συσχέτιση όλων των Συμ- ψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων. (εε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λο- γιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης. (στστ) Η υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαρια- σμών της Κεντρικής Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. (γ) Τμήμα Γ΄- Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης (αα) Η διαμόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γε- νικής Κυβέρνησης για την εφαρμογή του Ενιαίου Λογι- στικού Σχεδίου. (γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συ- στήματος για την υποστήριξη του προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου. (δδ) Η σταθερή διασύνδεση του λογιστικού συστήμα- τος με το σύστημα ταξινόμησης του προϋπολογισμού. (εε) Η παροχή γνώμης σχετικά με την τροποποίηση των Κωδικών Κατάταξης Εσόδων και Δαπανών. (στστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η εναρμόνιση των λογαριασμών του Δημοσίου με τα διεθνή πρότυπα.».

Άρθρο 88Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Μετά το άρθρο 47 του π.δ. 142/2017, προστίθεται άρ- θρο 47Α ως εξής: «Άρθρο 47Α Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαρια- σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού είναι οι ακόλου- θοι: (α) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. (β) Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού. (γ) Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρη- ματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση. (δ) Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού και η παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογα- ριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογα- ριασμών Θησαυροφυλακίου. (ε) Η οργάνωση, επίβλεψη και περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και το Σύστημα Λογα- ριασμών Θησαυροφυλακίου. 2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ- γραμματισμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Λογαριασμών. (β) Τμήμα Β΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης. (γ) Τμήμα Γ΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης. (δ) Τμήμα Δ΄ - Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Λογαριασμών. (αα) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. (ββ) Η διαχείριση και παρακολούθηση λογαριασμών του ελληνικού δημοσίου, εντός ή εκτός προϋπολογισμού και ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εκτός αυτών που έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές μονάδες εντός ή εκτός του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η διενέργεια δαπανών του προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης (αποδοχών υπαλλήλων, προκα- ταβολών του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 συμπερι- λαμβανομένης της αντισταθμιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ και λοιπών προκαταβολών), η παρακολούθηση των σχετικών λογαριασμών και η μέριμνα για την ορθή λογιστική απεικόνισή τους. (δδ) Η μέριμνα για την εμφάνιση εισπραττομένων εσό- δων - ποσών στη δημόσια ληψοδοσία. (εε) Η διενέργεια πληρωμών για την επιστροφή εσό- δων προϋπολογισμού και αποδόσεων κρατήσεων αρμο- διότητας ΑΑΔΕ (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). (στστ) Οι επιστροφές - αποδόσεις ποσών σε δικαιού- χους και η μέριμνα για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών. (ζζ) Η σύσταση και η παρακολούθηση των παγίων προκαταβολών σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των προσωρινών ενισχύσεων αυτών. (ηη) Η παρακολούθηση των λογαριασμών των προ- ξενικών αρχών και η μέριμνα για την ορθή λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους. (θθ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λο- γαριασμού νο. 234339/0 «ΕΔ- Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις». (ιι) Η τήρηση μητρώου των λογαριασμών της Κεντρι- κής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρα- καταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος. (β) Τμήμα Β΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης (αα) Ο καθορισμός μηνιαίου ορίου πληρωμών των δα- πανών του Δημοσίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής μηνιαίας απόφασης. (ββ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου. (γγ) Η παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, της τα- μειακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων. (δδ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του ταμειακού προγραμματισμού για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυ- ροφυλακίου σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών σε ημερήσια βάση και εννέα (9) έως δώδεκα (12) μηνών σε μηνιαία βάση. (εε) Η ενοποίηση των πινάκων προβλέψεων ταμειακής ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλα- κίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλα- κίου και η υποβολή τους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (στστ) Ο ορισμός, σε συνεργασία με τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ενός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου. (γ) Τμήμα Γ΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης. (αα) Η παρακολούθηση των κινήσεων και των υπολοί- πων των λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείρι- ση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. (ββ) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Φορέ- ων Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις περί λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και η ει- σήγηση για την επιβολή κυρώσεων. (γγ) Η τήρηση μητρώου των λογαριασμών των Φο- ρέων Γενικής Κυβέρνησης σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος. (δδ) Ο συντονισμός και η παροχή υποστήριξης στις Γ.Δ.Ο.Υ. επί των ζητημάτων που άπτονται της κατάρτισης ταμειακού προγραμματισμού από τους φορείς αρμοδι- ότητάς τους. (εε) Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού για το Κοινό Κεφάλαιο και την ταμειακή διαχείριση στην Τρά- πεζα της Ελλάδος σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και η κατάρτιση σχετικών πι- νάκων ταμειακών προβλέψεων σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών σε ημερήσια βάση και εννέα (9) έως δώδεκα (12) μηνών σε μηνιαία βάση. (στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών αναφο- ρικά με το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που συμμετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου. (ζζ) Η παροχή οδηγιών στους Φορείς της Γενικής Κυ- βέρνησης αναφορικά με τη διενέργεια ταμειακού προ- γραμματισμού και την εξειδίκευση του μέγιστου ύψους ρευστότητας που μπορούν να τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα. (ηη) Η απόφαση περί της εξαίρεσης συγκεκριμένων λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον υπο- λογισμό του μέγιστου ύψους ρευστότητας που τηρείται σε πιστωτικά ιδρύματα. (θθ) Ο ορισμός, σε συνεργασία με τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ενός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. (δ) Τμήμα Δ΄ - Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε. (αα) Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που συναρ- τώνται με τη διεξαγωγή χρηματικών δοσοληψιών με την Ε.Ε. κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Υπηρεσιών όσον αφορά στις (i) απολήψεις από την Ε.Ε. για την εκτέλε- ση όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στις (ii) αποδόσεις σε λογαριασμούς της Ε.Ε. των μηνιαίων συνεισφορών των Ιδίων Πόρων, των επι- στροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατόπιν εντολής της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργά- νου, καθώς και προστίμων κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης. (ββ) Η νομοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγμα και την τήρηση όλων των λογαριασμών αναφορικά με τη διεξαγωγή των χρηματικών δοσοληψιών με την Ε.Ε. (γγ) Η εισήγηση και η μέριμνα για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικα- σιών, αλλά και ο χειρισμός ζητημάτων που ανακύ- πτουν από την εφαρμογή διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (δδ) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των χρηματο- ροών που πραγματοποιούνται μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστή- ματος δημοσιονομικής πολιτικής. (εε) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων στη Διεύ- θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στο Τμήμα Β΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Δι- οίκησης αναφορικά με τις προβλέψεις των απολήψεων και των αποδόσεων προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο παρακο- λούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού. (στστ) Η μέριμνα για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων των δαπανών από την απόδοση των υπο- χρεώσεων της χώρας στην Ε.Ε. (ζζ) Η λειτουργία ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη συ- γκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των απα- ραίτητων στοιχείων για την απόδοση από την Ε.Ε. των οδοιπορικών εξόδων όλων των προσώπων που μετακι- νούνται με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμ- βουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η παροχή εγκυκλίων οδηγιών προς τους εμπλεκό- μενους φορείς για την ομαλή διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας. (ηη) Η παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων και διευκρινίσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των εσόδων του Π.Δ.Ε. που προέρχονται από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. (θθ) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτι- κής Επιτροπής των Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) για τον έλεγχο είσπραξης και απόδοσης. (ιι) Η διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασμού 242174/1 «Επιτροπή Ε.Κ - ΓΛΚ», κατόπιν εντολών της Ευ- ρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του διεθνούς διατραπεζικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοπιστω- τικού χαρακτήρα (SWIFT), με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (ιαια) Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που συ- ναρτώνται με τη λειτουργία του λογαριασμού της Τεχνι- κής Βοήθειας στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013». (ιβιβ) Η διευθέτηση όλων των ζητημάτων που απορ- ρέουν από την λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης των Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013.».

Άρθρο 89Σύσταση θέσεων

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λογα- ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι παρακάτω θέσεις: (α) 12 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Δημο- σιονομικών. (β) 3 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Δημοσι- ονομικών. (γ) 3 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δημοσι- ονομικών. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων μεταξύ των Τμη- μάτων της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 90Μεταβατικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε- ται η έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 86-88. Μέχρι την έναρξη ισχύος αυτών, οι κατά το άρθρο 88 αρμοδιότητες του Τμήματος Γ΄ – Ταμειακού Προγραμ- ματισμού Γενικής Κυβέρνησης, ασκούνται από το Τμήμα Α΄ - Λογαριασμών, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του π.δ. 142/2017, οι οποίες ασκούνται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 91Αρμόδιο όργανο

Ο Υπουργός Οικονομικών είναι αποκλειστικά αρμόδι- ος να παρέχει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την εγγύηση του Ελληνι- κού Δημοσίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διυπουρ- γικής Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 96, προς ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς ή κοινοπραξίες αυτών και οργανισμούς δημοσίου δικαίου για δάνεια, εγγυητικές επιστολές, αντεγγυήσεις, πιστώσεις και κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο που χορηγούν υπέρ: α) Φυσικών προσώπων ή ομάδων φυσικών προσώ- πων, των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα χα- μηλό ή έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύη- ση παρέχεται προς αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας αφαιρουμένου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζημίωσης, χωρίς να συνιστά έμμεσο πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που διαθέτουν τα απαιτού- μενα προς τούτο προϊόντα ή υπηρεσίες. Η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει ανάγκες που απορρέουν από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, αλλά κοινω- νικές ανάγκες, ιδίως στεγαστική αποκατάσταση, υγεία, εκπαίδευση. β) Ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συνε- ταιριστικών οργανώσεων: βα) Που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, με σκοπό την προ- ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση ή ββ) που ασκούν ορισμένη οικονομική δραστηριότητα ή δραστηριοποιούνται σε ορισμένο κλάδο, με σκοπό την προώθησή του, εφόσον δεν νοθεύεται ή απειλείται να νοθευθεί ο ανταγωνισμός ή βγ) που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή σοβαρές οικονομικές διαταραχές, αυστη- ρά προς επανόρθωση της προκληθείσης ζημίας και συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας, αφαι- ρουμένου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δύναται να πα- ρέχεται και υπέρ προβληματικών κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου επιχειρήσεων με τη μορφή: i) Ενίσχυσης διάσωσης, το ύψος της οποίας περιορί- ζεται στο ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση της δρα- στηριότητας της επιχείρησης και είναι βραχυπρόθεσμης εξαμηνιαίας διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο από την κα- ταβολή της πρώτης δόσης στην επιχείρηση. Οι αρμόδι- ες υπηρεσίες υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της ενίσχυσης διάσωσης, είτε σχέδιο αναδιάρ- θρωσης είτε σχέδιο εκκαθάρισης είτε αποδείξεις ότι το δάνειο έχει αποπληρωθεί ολοσχερώς και έχει αποσβε- σθεί η εγγύηση. ii) ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, το ποσό και η έντα- ση της οποίας περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο των απαιτούμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, με βάση τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους της επιχείρησης, των μετόχων της ή του επιχειρηματι- κού ομίλου στον οποίο ανήκει, αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε προηγουμένως χορηγηθείσα ενίσχυση διάσωσης. Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στην πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στις εισηγμέ- νες σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σε επιχειρήσεις με βεβαιωμένες στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οφειλές από εγγυημένα δάνεια, καθώς και σε επιχειρήσεις με σημαντικό ύψος βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, όπως αυτό προσδιορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Δι- οικητή της Α.Α.Δ.Ε. γ) Ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που χρηματο- δοτούνται: γα) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη στήριξη και τη χρηματοδοτική διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μικρών και μεσαίων επι- χειρήσεων με όρους εξίσου ευνοϊκούς με τους όρους δανειοδότησής τους από την ΕΤΕπ, ή γβ) στο πλαίσιο του ν. 3723/2008, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις δια- τάξεις του παρόντος ή γγ) στο πλαίσιο του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance - ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος. δ) Κρατικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου: δα) Που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή δεν λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ή δβ) που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση υπηρε- σιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή έχουν χαρα- κτήρα μονοπωλίου που αποφέρει έσοδα ή δγ) που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή σοβαρές οικονομικές διαταραχές, αυστηρά προς επανόρθωση της προκληθείσας ζημίας, αφαιρου- μένου τυχόν καταβληθέντος ποσού ασφαλιστικής απο- ζημίωσης. Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εισηγμέ- νες σε οργανωμένη αγορά ή/και σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, με εξαίρεση: i) Εγγυήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν. 3723/2008. ii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι- σμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς. iii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς την Τράπεζα της Ελλάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πι- στωτικών ιδρυμάτων. iv) Εγγυήσεις που παρέχονται υπέρ εταιριών των οποί- ων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος. ε) Αλλοδαπών κυβερνήσεων στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών συμφωνιών, μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών.

Άρθρο 92Εφαρμοστέο δίκαιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., καθώς και του πρωτογενούς, παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται συ- μπληρωματικά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 93Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προ- μήθεια ασφαλείας που καθορίζεται κατά περίπτωση και σε ετήσια βάση με την απόφαση παροχής εγγύησης. Η προμήθεια ασφαλείας καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρ- κεια ισχύος της εγγύησης επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση παροχής της εγγύησης, η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου. Κατά την ημερομηνία έναρ- ξης ισχύος έκαστης δανειακής σύμβασης καταβάλλεται η αναλογούσα προμήθεια ασφαλείας. Στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη εγγυητικών επιστολών, η προ- μήθεια ασφαλείας υπολογίζεται επί του εκάστοτε σε ισχύ ποσού της εγγυητικής επιστολής και σε εξαμηνιαία βάση, ενώ η είσπραξή της γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο υπολογισμός του ακριβούς ποσοστού της προ- μήθειας που αντισταθμίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενί- σχυσης πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων της αγοράς, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του ωφελούμε- νου δανειολήπτη ως ακολούθως: α) Για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμ- φωνα με τον περιλαμβανόμενο στην περίπτωση 3.3 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρ- θρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C155/02) πίνακα. β) Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις η μεθοδολογία υπολο- γισμού του ακριβούς ύψους της προμήθειας ασφαλείας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται με βάση τη γενική αρχή αποτίμησης κινδύ- νου ότι το συνολικό κόστος δανεισμού της επιχείρησης με την εγγύηση του Δημοσίου, που αποτελείται από το επιτόκιο της τράπεζας και την προμήθεια υπέρ Δημοσί- ου, πρέπει τουλάχιστον να ισούται με το κόστος δανει- σμού της επιχείρησης χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου. γ) Για τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση επιβολής προμήθειας ασφαλείας που δεν αντισταθμίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενίσχυσης, δι- ασφαλίζεται η συμβατότητα της ενίσχυσης βάσει του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται λεπτομέρειες αναφορικά με τον υπολογισμό, την καταβολή και την είσπραξη της οφειλόμενης προμήθειας ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 94ΑσφάλειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο- σίου δύναται να ζητηθούν, κατά την κρίση του εγγυητή, επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης ή προ- σημείωσης υποθήκης, σύσταση ενεχύρου, εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για οποιαδήποτε υποθήκη που εγγράφεται υπέρ του Δημοσίου προς εξασφάλισή του από παρεχόμενη εγγύηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. δ. 4242/1962 (Α΄ 187).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσε- ων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως τα πιστωτι- κά ιδρύματα να ενεργούν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα προβλεπόμενα περί εγγραφής των απαι- τούμενων ασφαλειών και να εκχωρεί τα σχετικά με αυτές δικαιώματα του Δημοσίου, προκειμένου να επιδιωχθεί η ρευστοποίησή τους προς όφελος του τελευταίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση ρευστοποίησής τους, οι ασφάλειες ικανοποιούν, κατά το ποσοστό της εγγύησης, το εγγυ- ημένο τμήμα της οφειλής. Τυχόν δικαστικά και λοιπά έξοδα εκτέλεσης, σε περίπτωση που αυτά καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνουν συμμέτρως το εγγυημένο και μη εγγυημένο τμήμα του δανείου ή της πίστωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ληφθείσες ασφάλειες δύναται να εξαλειφθούν ενδεικτικά: α) εφόσον έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το εγγυημένο δάνειο ή πίστωση και οι βεβαιωθείσες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφειλές λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Ελ- ληνικού Δημοσίου, β) εφόσον αντικατασταθούν με άλλες αναλογικά ίσης αξίας με το υπόλοιπο του εγγυημένου δανείου, γ) εφόσον σκοπός της εξάλειψης είναι η ευχερέστερη εκποίηση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, το προ- ϊόν της οποίας αποδίδεται, κατά προτεραιότητα, προς εξόφληση τυχόν βεβαιωμένων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφειλών και ακολούθως του υπολοίπου του εγγυημέ- νου δανείου. Αιτήματα για την εξάλειψη ασφαλειών, που εξασφα- λίζουν εγγυημένα δάνεια, πιστώσεις ή άλλα χρηματο- δοτικά μέσα, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ή από άλλα αρμόδια προς τούτο όργανα. Αιτήματα τροποποίησης ασφαλειών δεν εξετάζονται μετά την καταγγελία του δανείου.

Άρθρο 95Απόδοση τόκων υπέρ του Δημοσίου και εισφορά του ν. 128/1975ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση υπερημερίας οφειλετών που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και στο βαθμό που αυτή καλύπτεται με την εγγύηση, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ του συμβατικού επιτοκί- ου και του επιτοκίου υπερημερίας αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και αποδίδεται υπέρ αυτού. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των σχετικών ποσών σε λογαριασμό του Δη- μοσίου ή βεβαίωσής τους ως έσοδα, σε περίπτωση μη είσπραξής τους, και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά, σε κεντρικό επίπεδο και σε ετήσια βάση, τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τα ποσά που αποδίδουν, κατά τα ανωτέρω, υπέρ του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄ 22) επιβαλλόμενη υπέρ του λογαριασμού του ιδίου νόμου εισφορά στα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν καλύπτεται με την εγγύ- ηση του Ελληνικού Δημοσίου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 96Σύσταση και αρμοδιότητες της Διυπουργικής ΕπιτροπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή, η οποία εξετάζει τα αιτήματα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δη- μοσίου, αξιολογεί τη σκοπιμότητα παροχής αυτής από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς και αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της στον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διυπουργική Επιτροπή απαρτίζεται από: α) Τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο, β) τον αρμόδιο επί της δημοσιονομικής πολιτικής Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό και γ) τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, ως μέλη. Στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής παρί- σταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 97, ως εισηγητής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλ- ληλος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 97Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επι- τροπή για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημο- σίου η οποία έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) εξετάζει κάθε αίτημα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, είτε μεμονωμένης είτε υπό μορ- φή καθεστώτος, για να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προϋποθέσεις, β) μελετά και επεξεργάζεται τα υποβαλλόμενα οικονο- μικά στοιχεία με σκοπό να διαπιστώσει την προοπτική και τη δυνατότητα των υπό δανειοδότηση ή πιστοδό- τηση φορέων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων από ίδια έσοδα, γ) σταθμίζει το μέγεθος του αναλαμβανόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο κινδύνου και την επίδρασή του στη διαμόρφωση του δημοσίου χρέους, αξιολογεί τις προ- σκομισθείσες προσφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων και εισηγείται σχετικά με την επιβαλλόμενη προμήθεια ασφαλείας, δ) μελετά ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και συνδέονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ε) εισηγείται εγγράφως στη Διυπουργική Επιτροπή για την παροχή ή μη της σχετικής σύμφωνης γνώμης της, προτείνοντας ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους πα- ροχής της εγγύησης, καθώς και τις ασφάλειες που πρέπει να ληφθούν κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Την Επιτροπή απαρτίζουν: α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανό- νων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ- ροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, ο οποίος αναπλη- ρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων. γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσε- ων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλη αρμόδιου Τμήματος. Σε περί- πτωση που ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναπληροί τον Προ- ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, χρέη μέλους ασκεί ο Προϊστάμε- νος του καθ’ ύλη αρμόδιου Τμήματος. δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομι- κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύμα- τος ή απουσίας του από τον αναπληρωτή του. ε) Ένας εκπρόσωπος του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον οριζόμενο με την απόφαση συ- γκρότησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αναπληρωτή του. στ) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύμα- τος ή απουσίας του από τον αναπληρωτή του. Χρέη εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος, ο οποίος αναπληρώ- νεται από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρ- μόδιου Τμήματος αναπληροί ως μέλος της Επιτροπής τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, χρέη εισηγητή ασκεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών με την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε- φαλαίων ως γραμματέας μαζί με τον αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία της Επι- τροπής.

Άρθρο 98Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Συμ- βούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευ- θύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Το Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για: α) Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί- ου, στο πλαίσιο υφισταμένου καθεστώτος εγγύησης, σε φορείς της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, εξετάζοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται στην υπουργική απόφαση που θεσπίζει το καθεστώς εγγύησης, β) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέ- σεων υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από αίτημα του φορέα ή του πιστωτικού ιδρύματος. Δεν απαιτείται η προηγού- μενη εισήγηση του Συμβουλίου σε περίπτωση αναστο- λής καταβολής δόσεων εγγυημένων δανείων η οποία δεν συνεπάγεται την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, γ) τη συνέχιση ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση μεταβολής του αρχικού φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από: α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ- ροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, οποίος αναπλη- ρώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυ- ήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώ- νεται από τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αναπληροί τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυ- λακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογι- στηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, χρέη μέλους ασκεί ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος, γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανε- ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με τον αναπληρωτή του, δ) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατι- κών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, ε) έναν εκπρόσωπο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., με τον οριζόμενο αναπληρωτή του, στ) έναν εμπειρογνώμονα ειδικό σε χρηματοοικονο- μικά θέματα. Τα προς εξέταση αιτήματα υποβάλλονται μέσω της Δι- εύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, με εισηγητή τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νό- μιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον υπάλληλο- χειριστή του συγκεκριμένου αιτήματος. Σε περίπτωση που χρέη μέλους ασκεί ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος, χρέη εισηγητή ασκεί ο υπάλληλος- χειριστής του συγκεκριμένου αιτήματος. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών με την οποία δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του αρμόδιου Τμήμα- τος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ως γραμματέας του Συμβουλίου με τον ανα- πληρωτή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ εκάστου ενδιαφερομένου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβα- σθεί η αρμοδιότητα παροχής της εγγύησης, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγη- σης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Η ανωτέρω απόφαση παροχής εγγύησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο πιστωτικό ίδρυμα, με μέ- ριμνα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη- σης Κεφαλαίων και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ν. 3861/2010). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης παροχής εγγύησης, ανάλογα με το ύψος της παρεχόμε- νης εγγύησης, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων ή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσε- ων και Κίνησης Κεφαλαίων.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 99Συμβατότητα αιτήματος παροχής εγγύησης με το Ενωσιακό Δίκαιο

Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται κατόπιν ελέγχου της συμβατότητας του υπό θέσπιση καθεστώτος εγγύησης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου. Την ευθύνη για τη διατύπωση σχε- τικής γνώμης προς τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων έχει η Κεντρική Μονάδα Κρατι- κών Ενισχύσεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), στην οποία η ανωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εντός εύλογου χρόνου το σχεδιαζόμενο καθεστώς εγγύησης.

Άρθρο 100Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους της περίπτωσης α΄ του άρθρου 91, η διαδικασία παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου είναι η ακόλουθη: Ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση, αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηματοδότη- σης. Το αίτημα εξετάζεται από την ανωτέρω Διεύθυνση, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 97 την παροχή ή μη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στη Διυπουργική Επι- τροπή, η οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με επιμέλεια της Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα δάνεια που χορηγούνται στους δικαιούχους της περίπτωσης β΄ του άρθρου 91, η διαδικασία χορή- γησης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου είναι η ακόλουθη: Ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση για τη θέσπιση καθεστώτος κρατικής εγγύησης, αναφέ- ροντας αναλυτικά το σκοπό της χρηματοδότησης και παρέχοντας τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Το αίτημα εξετάζεται από τη Διεύθυνση, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 97 την παροχή ή μη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύη- σης του Ελληνικού Δημοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με επιμέλεια της Διεύθυνσης. Με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα στη Διεύ- θυνση για χρηματοδότηση από πιστωτικό ίδρυμα που έχει επιλέξει. Η εγγύηση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα παροχής, κατόπιν εισήγη- σης του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα δάνεια, που χορηγούνται στους φορείς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 91 η διαδικασία χο- ρήγησης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου είναι η ακόλουθη: Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση, αναφέροντας αναλυτικά το σκοπό της χρη- ματοδότησης. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από σχε- τική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, από οικονομικά στοιχεία και από τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές χρηματοδοτικών φορέων. Μετά τη λήψη του αιτήματος, η Διεύθυνση το απο- στέλλει στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ο οποίος αξιολογεί εγγράφως τις προσφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατόπιν, η ανωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση στην Επιτρο- πή του άρθρου 97 για την παροχή ή μη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιτροπή του άρθρου 97 υποβάλλει την εισήγησή της προς τη Διυπουργική Επι- τροπή, η οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Ακολουθεί η έκδοση της από- φασης του Υπουργού Οικονομικών με επιμέλεια της Διεύθυνσης. Επιμέρους όροι που διέπουν την εγγύηση του Ελλη- νικού Δημοσίου, όπως εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιο- δοσία, δύναται να καθορίζονται με σύμβαση εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση μεταβολής ορισμένων όρων χωρίς να επέλθει επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, αρκεί η τροποποίηση της σύμβασης εγγύη- σης, χωρίς να απαιτείται και τροποποίηση της απόφασης εγγύησης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής τουλάχι- στον τριών (3) προσφορών χρηματοδοτικών φορέων: i) Οι φορείς που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπα- ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ii) οι φορείς που έχουν απευθυνθεί σε τουλάχιστον τρεις (3) χρηματοδοτικούς φορείς, αλλά δεν έλαβαν ικανοποιητικό αριθμό προσφορών, γεγονός που απο- δεικνύεται εγγράφως και δεν οφείλεται στη μειωμένη πιστοληπτική τους ικανότητα και iii) τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικά στην περίπτωση παροχής της εγγύησης για δα- νεισμό πιστωτικών ιδρυμάτων δεν απαιτείται έγγραφη αξιολόγηση των προσφορών από τον Οργανισμό Δια- χείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ενώ για την κάλυ- ψη δανείων συναφθέντων στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών συμ- φωνιών δυνάμει της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 91 πα- ρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία πα- ρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προσδι- ορίζεται η έκταση της εγγυητικής του ευθύνης, η οποία σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί την εξέλιξη της κύριας οφειλής. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τυχόν κυρώ- σεις σε βάρος των φορέων σε περίπτωση μη τήρησης από μέρους τους του σκοπού της εγγύησης.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 101Κατάπτωση της εγγύησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση της υποχρέωσής του που απορρέει από την κατάπτωση της εγγύησης ή που τυχόν επιβληθεί ή κα- ταλογιστεί σε βάρος του επ’ αφορμή αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, σε βάρος των πρωτοφειλετών, των εγγυητών και λοι- πών συνυπόχρεων, των σχετικών ποσών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και με βάση τα δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίω- ση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα και κάθε είδους ασφάλειες του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου φορέα που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά. Στην περίπτωση των φο- ρέων της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 91 του παρόντος, το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε εξόφληση των υπο- χρεώσεών του ως εγγυητής μετά την εν ευρεία έννοια βεβαίωση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ασφάλειες που χορηγούνται υπέρ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοδοτικών φορέων για την εξασφάλιση δανείων, εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη βεβαίωση και μόνο των εγγυημένων ανεξόφλη- των οφειλών ως εσόδων αυτού, μετά της αναλογούσης προμήθειας και των επ’ αυτής επιβαλλόμενων τελών, και μέχρι το ύψος των βεβαιούμενων ποσών. Οι ασφάλειες αυτές, σε περίπτωση βεβαίωσης στις Δ.Ο.Υ. μέρους των ανεξόφλητων εγγυημένων απαιτή- σεων των τραπεζών, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αναλογικά κατά το λόγο του ποσού των βε- βαιωμένων οφειλών, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, προς το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων οφειλών, βεβαιωμένων και μη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, είναι ότι σε δεκαετή παραγρα- φή υπόκεινται οι προς είσπραξη απαιτήσεις του Δημο- σίου που απορρέουν εν γένει από την ιδιότητά του ως εγγυητή κατά του οφειλέτη, τυχόν συνοφειλετών, εγγυ- ητών και λοιπών συνυπόχρεων, οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή εννοία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο- νται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο χρόνος και ο τρόπος βεβαίωσης οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής οφειλών και επιστροφής καταβληθέντων λόγω κατάπτωσης ποσών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση των φορέων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 91 του παρόντος και για δάνεια που θα συναφθούν δυνάμει των εκδιδόμενων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπουργικών αποφάσεων, το εγγυημένο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθε- σμο και απαιτητό σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων.

Άρθρο 102Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ελληνικό Δημόσιο ελευθερώνεται της παρασχε- θείσας εγγύησής του ιδίως αν: α) Από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν συ- νέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης ή εάν με υπαιτιότητά τους δεν ενημερώθηκε σχετικά το Ελληνικό Δημόσιο, β) οι βασικοί όροι της δανειακής σύμβασης διαφορο- ποιούνται από αυτούς που προβλέπονται στην υπουρ- γική απόφαση παροχής της εγγύησης, γ) επέλθει μείωση της εταιρικής περιουσίας μέσω καταβολής μετρητών στους φορείς της εταιρείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεων του δανειστή ή πιστωτή και κατ’ επέκταση του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου, δ) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνωρισθεί η ανυπαρξία της κύριας οφειλής, εν όλω ή εν μέρει, οπότε η ελευθέρωση αφορά αντίστοιχα το σύνολο ή μέρος της εγγύησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει ικανοποιηθεί, υπο- χρεούται εντός δύο (2) μηνών από τη σχετική έγγρα- φη ενημέρωση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων να επιστρέψει στο Δημόσιο τα καταβληθέντα λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ποσά. Σε περίπτωση μη επιστροφής, τα σχετικά ποσά βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μέριμνα της Διεύθυνσης. Ειδικά στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν παράσχει εντολή, εξουσιοδότηση και πληρεξου- σιότητα προς την Τράπεζα της Ελλάδος να αποδέχεται εντολές της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κί- νησης Κεφαλαίων, χρεώνοντας τους τηρούμενους σε αυτή λογαριασμούς τους, τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται κατόπιν σχετικής εντολής της ανωτέρω Διεύθυνσης προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση ακύρωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ταμειακής βεβαίωσης εγγυημένων ποσών, το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει στη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών και την ορθή επαναβεβαίωση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 137 του ν. 4270/2014. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν άμεσα στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη- σης Κεφαλαίων κάθε στοιχείο που κριθεί απαραίτητο προς το σκοπό αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται, κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

Άρθρο 103Ρυθμίσεις δανείων

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να ρυθμίζουν δάνεια για τα οποία έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ακολουθεί τις απαιτήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη συμφωνία ρύθ- μισης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αυξάνεται το ύψος της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθ- μίσεων δανείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 104Ετήσιο όριο εγγυήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από την ψήφιση του Κρατικού Προϋ- πολογισμού κάθε έτους, καθορίζεται, στο πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, το ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που δύνα- ται να παρασχεθούν μέσα στο έτος αυτό. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ως άνω ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%) των πρωτογε- νών δαπανών του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους. Από το ετήσιο όριο εγγυήσεων εξαιρούνται: α) Οι εγγυήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις δι- ατάξεις του ν. 3723/2008, β) οι εγγυήσεις που παρέχονται στους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς και κοινωνικούς σκοπούς, γ) οι εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελ- λάδος προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτής κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα, δ) οι εγγυήσεις που χορηγούνται για την αποκατάστα- ση ζημιών προερχόμενων από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Άρθρο 105Ενημέρωση του Ελληνικού ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι κοινοπραξίες αυτών και εν γένει οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, στους οποίους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αποστέλλουν στη Διεύθυνση Κρατικών Εγ- γυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ηλεκτρονικά και σε κεντρικό επίπεδο ανά υπουργική απόφαση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορά για τις νέες χο- ρηγήσεις δανείων, πιστώσεων ή εγγυητικών επιστο- λών, καθώς και τα ανεξόφλητα κάθε φορά υπόλοιπα αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο- νται η περιοδικότητα της αποστολής των ως άνω στοι- χείων, καθώς και επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αναφορικά με δάνεια, πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές που χορηγήθηκαν με την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει των διατάξεων του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις προδι- αγραφές του ΟΠΣΔΠ, αναφορά που θα περιλαμβάνει στοιχεία των σχετικών χορηγήσεων, των ανεξόφλητων υπολοίπων αυτών, καθώς και των καταπτώσεων των εγ- γυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τις εκάστοτε διαπιστούμενες παραβάσεις των δανειστριών τραπεζών, οι οποίες αφορούν σε δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί- ου, προκειμένου να κρίνεται από την ανωτέρω Υπηρεσία εάν και σε ποιο βαθμό εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 106Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται οι διατάξεις: α) Τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 2322/1995, β) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2015353/2267/1997 (Β΄ 498), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 2/80713/0025/1999 (Β΄ 2132) όμοια, γ) η κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 16736/ΕΓΔΕ- ΚΟ2579/30.3.2009 (Β΄ 588).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2/35554/0025/27.4.2012 (Β΄1392) καταργείται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103).

Άρθρο 107Τροποποιήσεις των νόμων 3429/2005 και 3775/2009ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαλεί- φεται η φράση «και η παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου» από την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση καταγγελίας δανειακής σύμβασης, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειο- λήπτη, η εγγύηση καταπίπτει αναλογικά εις βάρος του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων και τό- κων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθμ. οικ. 2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο- νομικών. Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στο πιστω- τικό ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί- ων που χορήγησε το δάνειο το ανεξόφλητο ποσό που καλύπτεται από την παρασχεθείσα εγγύησή του, μετά από προηγούμενη βεβαίωσή του, ως εσόδου του, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι ληφθείσες στο όνομα των πιστωτικών ιδρυμάτων ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ασφάλειες προς εξασφάλιση των οικείων εγγυημένων δανείων λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αναλογικά κατά τη σχέση του ποσού των βεβαιωμένων οφειλών, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, προς το συνολικό ποσό του δανείου και μεταφέρονται υπέρ αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 1957/1991 (Α΄ 114).». Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3775/2009 καταργούνται. Οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμούνται σε 6 και 7, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα εδάφια από «Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημέ- νων» έως «κατά την υλοποίηση της παρούσας, ανατί- θεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.- Δ.25-Τμήμα Β΄)» της αριθμ. οικ. 2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο- μικών αντικαθίστανται ως εξής: «Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου καλύπτει το ανε- ξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλη- τους συμβατικούς τόκους και τους τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης, τα έξοδα επίδο- σης της αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 3775/2009 και στην παρούσα από- φαση. Μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυή- σεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στο ενδι- αφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα τα καλυπτόμενα από την εγγύησή του ποσά, κατόπιν προηγούμενης βεβαίωσής τους ως εσόδων του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4270/2014 και την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3775/2009.». Η τρίτη από το τέλος παράγραφος της ανωτέρω από- φασης αντικαθίσταται ως εξής: «Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σε περί- πτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, προ- καλείται δαπάνη, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδι- ορισθεί και θα καλυφθεί από τις προβλέψεις πιστώσεων των αντίστοιχων κωδικών αριθμών εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

Άρθρο 108Μεταβατικές και λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 (Β΄ 16) και 2/9441/ 0025/2012 (Β΄ 381) κανονιστικές πράξεις που έχουν εκ- δοθεί βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106, δι- ατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιο- δότηση των διατάξεων των παραγράφων 4 του άρθρου 100 και 3 του άρθρου 92 κανονιστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ή κατάργησης οργα- νικής μονάδας του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλος της οποίας είναι, ως εκ της θέσεώς του, μέλος ή αναπλη- ρωματικό μέλος των προβλεπόμενων στις διατάξεις του παρόντος νόμου συλλογικών οργάνων, υποκαθίσταται εκ του νόμου, από υπάλληλο ίδιας θέσης, της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρονται οι ασκούμενες από την καταργούμενη/υποκείμενη σε αναδιάρθρωση μο- νάδα αρμοδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 109Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4336/2015ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατ’ εφαρμογή της ρήτρας 3.4.f της από 19.8.2015 Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, το σχέδιο της οποίας έχει κυρωθεί με το άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (Α΄94): α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη Σύμβαση προσχώρησης και τροπο- ποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (τροποποιητική Σύμβαση), σχέδιο της οποίας κυρώνεται με το παρόν άρθρο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συ- μπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο ανα- γκαίο έγγραφο σχετικό με τη σύμβαση αυτή. β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελ- λάδος η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσω- πος της Τράπεζας της Ελλάδος την τροποποιητική Σύμβαση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυρώνεται με το παρόν άρθρο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιή- σεις, διευκρινίσεις και συμπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τη σύμβαση αυτή. γ) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν την τροποποιητική Σύμβαση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυρώνεται με το παρόν άρθρο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιή- σεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τη σύμβαση αυτή. δ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ- βουλίου και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. η εξουσι- οδότηση να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και να υπογράψουν την τροποποιητική Σύμβαση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, σχέδιο της οποίας κυρώνεται με το πα- ρόν άρθρο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπλη- ρώσεις επί του σχεδίου που κυρώνεται με το παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κυρώνεται το ακόλουθο σχέδιο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ως δικαιούχου κράτους μέλους και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Κεντρικής Τράπεζας και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ως Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ως Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ: (1) Του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ- ΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανι- σμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ κρα- τών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη δι- εύθυνση 6α, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Λουξεμβούργο (ΕΜΣ), (2) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος μέλος»), (3) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «Κεντρική Τρά- πεζα»), (4) του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ- ΤΑΣ (το «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης»), Και (5) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε με το ν. 4389/2016 («η ΕΕΣΥΠ» ), στο εξής καλούμενοι από κοι- νού «τα μέρη» και καθένα από αυτά ως «μέρος». ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ (Α) Στις 19 Αυγούστου 2015, συνήφθη σύμβαση χρη- ματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΜΣ, του δικαι- ούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης («σύμβαση χρηματοδο- τικής διευκόλυνσης»). (Β) Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προ- έβλεπε ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανα- κεφαλαιοποίησης θα προέβαιναν σε τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, όπως ζήτησε ο ΕΜΣ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η οντότητα που περιγράφεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης ως το ανεξάρτητο ταμείο που θα δημιουρ- γηθεί από το δικαιούχο κράτος μέλος για να διαχειρίζεται αξιόλογα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να τα αξιο- ποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα. (Γ) Τον Μάιο του 2016, με το ν. 4389/2016 ιδρύθηκε η ΕΕΣΥΠ Α.Ε., ως η οντότητα που αποτελεί το ανεξάρτητο τα- μείο που αναφέρεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης. Τον Φεβρουάριο του 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο διοικητικό συμβούλιό της. Τον Ιανου- άριο του 2018, οι συμμετοχές του δικαιούχου κράτους μέλους σε διάφορες εταιρείες μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ. (Δ) Ο ΕΜΣ ζήτησε στις [......] 2018 από το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα, το Ταμείο Ανακε- φαλαιοποίησης και την ΕΕΣΥΠ να προσχωρήσει η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη σύμβαση αυτή ως προς την ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τους όρους της. (Ε) Τα Μέρη συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα εφαρμο- στούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης. Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1.1 Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα τροπο- ποιητική Σύμβαση ή απαιτείται από το περιεχόμενό της, οι όροι που ορίζονται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης έχουν την ίδια έννοια στην παρούσα τρο- ποποιητική Σύμβαση. 1.2 Στην παρούσα τροποποιητική σύμβαση, οι ακό- λουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ακο- λούθως: «Τροποποιητική Σύμβαση»: το παρόν έγγραφο. «Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» έχει την έν- νοια που δίνεται στον όρο αυτό στην αιτιολογική σκέψη Α της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης. 2. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι μετά την έναρ- ξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης: α) η σύμβαση για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης · β) Η ΕΕΣΥΠ θα προσχωρήσει ως συμβαλλόμενο μέρος και μέρος της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού- σας τροποποιητικής Σύμβασης) και ότι οι όροι της σύμβα- σης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποιητικής Σύμβασης ) είναι δεσμευτικοί και εφαρμόζονται ως προς την ΕΕΣΥΠ και γ) για την αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «συμβαλλόμε- νο μέρος» ή «συμβαλλόμενα μέρη», όταν χρησιμοποιεί- ται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης), περιλαμβάνει και την ΕΕΣΥΠ. 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τροποποι- είται ως εξής: 3.1 Μέρη Στο τμήμα «Μέρη», συμπεριλαμβάνεται η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο μέρος ως εξής: «(5) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε με το ν. 4389/2016 (« ΕΕΣΥΠ» )», 3.2 Προοίμιο Στο προοίμιο, εισάγεται η ακόλουθη νέα παράγραφος: «(L) Η παρούσα σύμβαση τροποποιήθηκε στις [………]2018 με τροποποιητική Σύμβαση σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕΣΥΠ στη Σύμβαση.». 3.3 Ορισμοί Στη ρήτρα 1 (Ορισμοί και Ερμηνεία), με: (α) Εισαγωγή των ακόλουθων ορισμών: ««τροποποιητική Σύμβαση» σημαίνει την τροποποιη- τική Σύμβαση που περιγράφεται στην παράγραφο L του προοιμίου της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.». «“Επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ”: κάθε πληρωμή, μέσω μερίσματος ή άλλης διανομής κερδών, από την ΕΕΣΥΠ στο δικαιούχο κράτος μέλος, το οποίο είναι μέρισμα που καταβλήθηκε στο δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ δυνάμει του άρθρου 199 παρ. 1, περιπτ. α) του νόμου για την ΕΕΣΥΠ.». «“Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει κάθε οντότητα στην οποία η ΕΕΣΥΠ κατέχει μετοχές ή παρεμφερή μερίδια κεφαλαίου ή δικαιώματα ψήφου (εξαιρουμένου του Τα- μείου Ανακεφαλαιοποίησης).». «“Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 189 του νόμου της ΕΕΣΥΠ.». «“Νόμος της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει το ν. 4389/2016 (ή/ και άλλους νόμους ή κανονισμούς - εξαιρουμένων, για αποφυγή αμφιβολιών, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ - όπως μπορεί κατά καιρούς να ρυθμίζουν τη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ), όπως ο νόμος ή οι νόμοι αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικα- θίστανται και ισχύουν.». (β) Διαγραφή των ορισμών του «Ταμείου Ιδιωτικοποί- ησης» και του «Μέρος Ταμείου ιδιωτικοποίησης.». 3.4 Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντικαταστά- σεις των Γενικών Όρων Στη ρήτρα 3 (Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντι- καταστάσεις των Γενικών Όρων), με: α) Διαγραφή της ρήτρας 3.4 (στ) και αντικατάστασής της με τα ακόλουθα: «στ) (Τροποποιήσεις του νόμου της ΕΕΣΥΠ) Το δικαι- ούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι: (i) οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή άλλους νόμους ή κανονισμούς του δικαιούχου κράτους μέλους, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις εκάστου των μερών του δικαιούχου κρά- τους μέλους και της ΕΕΣΥΠ, βάσει της Σύμβασης ή για να δοθεί πλήρης ισχύς στη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, καθώς, και χωρίς περιορισμό, προκειμένου: (Α) να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ · ή (Β) να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομέ- νων των υποχρεώσεων ενημέρωσης), θα εφαρμοστούν αμέσως μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (σε διαβού- λευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και, όπου απαιτείται ενδεχομένως, το ΔΝΤ) · και (ii) εκτός από τις απαιτούμενες: (Α) σύμφωνα με την παράγραφο (i) παραπάνω και/ή (Β) για την εφαρμογή οποιασδήποτε οδηγίας, κανονι- σμού ή άλλου νόμου της ΕΕ, οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου της ΕΕΣΥΠ δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΣΜ βάσει της σύμβασης.». β) Εισαγωγή των ακολούθων νέων ρητρών 3.4 (ζ) και (η) (με επακόλουθη επανάληψη της αρίθμησης των επό- μενων υφιστάμενων ρητρών στο άρθρο 3.4): «(Ζ) (Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ) Το δικαιούχο κράτος μέλος, ως μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε τρο- ποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ που εγκρίνεται από αυτό, δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΜΣ βάσει της Σύμβασης. (η) (εταιρείες της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται ότι: (i) θα διατηρεί {και θα φροντίζει ώστε κάθε Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ να διατηρεί (στο βαθμό που είναι εφικτό, σύμφωνα με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια Εταιρεία)}, επιβάλλει και ασκεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα μερίσματος και άλλα νόμιμα δικαιώματά της, όπως αυτά εφαρμόζονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της· (ii) δεν θα συνάπτει {και θα φροντίσει, ώστε κάθε Εται- ρεία της ΕΕΣΥΠ δεν θα συνάπτει (στον βαθμό που είναι εφικτό με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια εταιρεία της)} συμφωνίες ή προβαίνει σε αγορά, εκποίηση ή άλλου είδους συναλλαγή σε στοιχεία ενεργητικού ή χορηγεί εγγυήσεις ή αναλαμβάνει υποχρε- ώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου, άλλες εκτός από αυτές: (Α) που προβλέπονται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή το ν. 2190/1920 ή (Β) εντάσσονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της και υπό την “αρχή των ίσων αποστάσεων” · και (iii) δεν θα προβαίνει σε καμία προσφορά εξαγοράς ή επαναγοράς των μετοχών της ή προβαίνει με άλλο τρόπο σε μείωση του κεφαλαίου της εκτός από την διανομή κερδών ως μέρισμα σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕΣΥΠ.». γ) Εισαγωγή νέας ρήτρας 3.6 (με επακόλουθη επανάλη- ψη της αρίθμησης των επόμενων υφιστάμενων ρητρών στη ρήτρα 3): «3.6 Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση και υποχρεω- τική εξόφληση Εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 8 (Επιστροφή, Πρό- ωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Επιστροφή και Ακύρωση) των Γενικών Όρων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: (α) (Αποπληρωμή μετά από την είσπραξη Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ) Κατά τη λήψη οποιουδήποτε Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, το δικαιούχο κράτος μέλος: (i) ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΜΣ γραπτώς για την ημε- ρομηνία είσπραξης και το ποσό του εν λόγω μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, και (ii) με έγγραφη ειδοποίηση του ΕΜΣ (ή την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που καθορίζονται στην ειδοποίηση αυτή) και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα- γράφου (β) παρακάτω, επιστρέφει μέρος οποιασδήποτε διευκόλυνσης που ζητείται από τον ΕΜΣ (μαζί με δεδου- λευμένους τόκους και οποιασδήποτε άλλα ποσά οφείλο- νται σε σχέση με αυτό το μέρος), με το μέρος αυτό να μην υπερβαίνει το ποσό που εισπράττει το δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ σχετικά με το εν λόγω επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ. (β) (Κατανομή των εσόδων) Τα ποσά που εισπράττει o ΕΜΣ σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (α) εφαρ- μόζονται ως εξής: (i) Πρώτον - προς πρόωρη αποπληρωμή της χρημα- τοδοτικής συνδρομής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αποπληρωμή κατά την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο ΕΜΣ λαμβάνει την πληρω- μή που έγινε σύμφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω και λήγει την ημερομηνία που είναι δώδεκα μήνες μετά (η περίοδος αυτή είναι η “περίοδος Επιλέξιμων Αποπλη- ρωμών”), και (ii) Δεύτερον, ως προς οποιοδήποτε υπόλοιπο - προς πρόωρη αποπληρωμή χρηματοδοτικής συνδρομής που είναι πληρωτέα μετά τη λήξη της περιόδου των Επιλέξιμων Αποπληρωμών, κατά σειρά ωριμότητας, αποπληρώνοντας χρηματοδοτική συνδρομή που λήγει συντομότερα. (γ) (Προβλεπόμενη αποπληρωμή) Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω θεωρείται ως επιστροφή που γίνεται σύμ- φωνα με τη ρήτρα 8.8 των Γενικών Όρων. (δ) (Έγκαιρη διανομή) Η ΕΕΣΥΠ δεν καθυστερεί αδι- καιολόγητα τη δήλωση και τη διανομή μερισμάτων στο δικαιούχο κράτος μέλος.». δ) Στο τέλος της παραγράφου 3.6 (γ) (Αναφορά) (που επαναριθμείται στο σημείο 3.7 (γ) ως αποτέλεσμα της ει- σαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέρω), εισάγοντας το ακόλουθο πρόσθετο κείμενο: «Κάθε ένα μέρος από το δικαιούχο κράτος μέλος και την ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται περαιτέρω να παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται εύλογα από τον ΕΜΣ σε σχέση με την ΕΕΣΥΠ ή οποιαδήποτε εταιρεία της ΕΕΣΥΠ (στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή δεν αποτελεί προνομιακή πληροφόρηση που καλύπτεται από υποχρέωση απορρήτου).». ε) Στη ρήτρα 3.6 στοιχείο στ) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητικού Συμβουλίου) (που επανα- ριθμείται στο σημείο 3.7 στοιχείο στ) ως αποτέλεσμα του σημείου 3.4 (γ) ανωτέρω), αντικαθιστώντας την αναφορά σε «πληροφορίες για παρατηρητή του Διοικητικού Συμ- βουλίου» με τις λέξεις «Πληροφορίες για τον παρατηρη- τή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης». στ) Εισαγωγή των ακόλουθων νέων άρθρων 3.7 (η), (θ) και (ι): «(η) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητι- κού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ΕΜΣ: (i) το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων και των συ- ζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ· και (ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης, έγκαιρα μετά την προετοι- μασία κάθε τέτοιου εγγράφου και η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγ- γραφο στον παρατηρητή που διορίζει από κοινού η Επι- τροπή και ο ΕΜΣ (όπως ορίζεται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ) συγχρόνως με την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. (θ) (ΕΕΣΥΠ- πληροφορίες εσωτερικής διακυβέρνησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος αναλαμβάνει: (i) να γνωστοποιήσει αμελλητί τον ΕΜΣ όταν λάβει γνώση οποιασδήποτε πρότασης για ουσιώδη τροπο- ποίηση του νόμου για την ΕΕΣΥΠ ή του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ, και τις λεπτομέρειες αυτής της τροποποίησης και να παράσχει στο ΕΜΣ τις περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί εύλογα να απαιτήσει ο ΕΜΣ σε σχέση με την εν λόγω τροποποίηση· (ii) να παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε στρατηγική κα- θοδήγηση δίνει ο Υπουργός Οικονομικών του δικαιού- χου κράτους μέλους στην ΕΕΣΥΠ για τους σκοπούς του στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και όπως περιγράφεται στον νόμο ΕΕΣΥΠ, μετά την έκδοση αυτών των κατευ- θύνσεων στην ΕΕΣΥΠ· και (iii) να παρέχει στο ΕΣΜ κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ, εφό- σον το έγγραφο αυτό εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ (η ΕΕΣΥΠ με την παρούσα συναινεί η αποστο- λή του σχετικού εγγράφου να γίνεται από το δικαιούχο κράτος μέλος στον ΕΜΣ). ζ) (ΕΕΣΥΠ- άλλες πληροφορίες) Η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να: (i) παρέχει στον ΕΜΣ τις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου (μη ελεγμένες) και ετήσιες (ελεγμένες σύμφω- να με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληρο- φόρησης, όπως ισχύουν κάθε φορά), μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει εντός της σχετικής πε- ριόδου που καθορίζεται στον Εσωτερικό κανονισμό της· (ii) παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία σχε- τικά με οποιοδήποτε γεγονός το οποίο εύλογα θα μπο- ρούσε να αναμένεται να προκαλέσει την εμφάνιση ενός Γεγονότος Αθέτησης, εγκαίρως αφού λάβει γνώση (και τα τυχόν μέτρα που λήφθηκαν, εάν συντρέχει τέτοια πε- ρίπτωση, για την αποκατάστασή του) και (iii) κοινοποιεί στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στη γενική συνέ- λευση της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη δήλωση ή διανομή με- ρίσματος από την ΕΕΣΥΠ και των λεπτομερειών αυτής της πρότασης, με την υποβολή της σχετικής πρότασης στη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ και των λεπτομερειών οποιασδήποτε έγκρισης από τη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ για τη διανομή μερίσματος.». η) Στην παράγραφο 3.9 (εγγύηση και αποζημίωση) (που επαναριθμείται στο άρθρο 3.10 ως αποτέλεσμα της εισαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέ- ρω), εισάγοντας μια νέα παράγραφο 3.10 (γ) ως εξής: «Γ) Στη ρήτρα 14 (Εγγύηση και αποζημίωση) των Γε- νικών Όρων: (i) Η ρήτρα 14.1 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η ανα- φορά στην «παρούσα ρήτρα 14» διαβάζεται ως «ρήτρα 14.2». (ii) εκτός από την εγγύηση που προβλέπεται στο άρ- θρο 14.2, εφαρμόζεται νέα ρήτρα 14.2A, ως εξής: «14.2A Η ΕΕΣΥΠ αμετάκλητα και άνευ όρων: 14.2Α.1 εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης. 14.2Α.2 υπόσχεται στον ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλό- μενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συ- νολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25.000.000.000 ευρώ και 14.2Α.3 συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλ- λόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, αλλά λόγω μη εκτελε- στότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβλη- θεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει εγγύησης. Τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέ- λος και η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζουν ότι η παροχή της εγγύη- σης που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα 14.2Α πραγματο- ποιείται στο πλαίσιο και είναι συνεπής με τους σκοπούς της ΕΕΣΥΠ, όπως ορίζονται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ σχετικά με τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υπο- χρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους στον ΕΜΣ.». (iii) Η ρήτρα 14.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στην παράγραφο «Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρ- θρο 14.1» διαβάζεται «Κάθε εγγύηση που ορίζεται στο άρθρο 14». (iv) Οι ρήτρες 14.4, 14.5 και 14.7.1 θα πρέπει να ερμη- νεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις εν λόγω ρήτρες η οποία γίνεται σε «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» και σε κάθε μία από τις ρήτρες 14.6 και 14.8, διαβάζεται «κα- θένα μέρος από την ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο Ανακεφαλαι- οποίησης». v) Η ρήτρα 14.8.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η παραπομπή στην ρήτρα στο «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» και στο άρθρο 14.6, η δεύτερη τέτοια παραπομπή και στη ρήτρα 14.8 η τελευταία τέτοια παραπομπή, διαβάζεται ως «είτε της ΕΕΣΥΠ είτε του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης». (vi) Η ρήτρα 14.7.2 ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά σε «από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης» διαβάζεται ως «είτε από την ΕΕΣΥΠ είτε από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή από οποιαδήποτε υποχρέωση είτε της ΕΕΣΥΠ ή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης»· και vii) Η ρήτρα 14.9 θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά «Αυτή η εγγύηση συμπληρώνεται και δεν είναι» διαβάζεται ως «Οι εγγυήσεις αυτές συμπληρώνονται και δεν είναι». θ) Εισάγοντας μια νέα ρήτρα 3.11 ως εξής: «3.11 Άλλες τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση της ΕΕΣΥΠ (α) (Προϋποθέσεις εκταμιεύσεων) Στη ρήτρα 5 (Αιτή- σεις, εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η παράγραφος 5.3.3 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης”, πε- ριλαμβάνεται η λέξη “ΕΕΣΥΠ” και μετά τις λέξεις «που ελήφθησαν από τον ΕΜΣ σύμφωνα με τη ρήτρα 4.1.1», περιλαμβάνονται οι λέξεις “ή σε σχέση με την τροποποι- ητική σύμβαση”. (β) (Αναφορές) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων: (i) Η ρήτρα 6.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να διαβά- ζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “το Ταμείο Ανακεφαλαιοποί- ησης”, περιλαμβάνεται η λέξη “ΕΕΣΥΠ”. (ii) Η ρήτρα 6.1.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να δια- βάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1”, περιλαμβάνονται οι λέξεις “ή σε σχέση με την τρο- ποποιητική σύμβαση” και (iii) Η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν να περιέχει στο τέλος της ρήτρας τις λέξεις “v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση”. (γ) (Υποχρεώσεις) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων, οι ρήτρες 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 και 6.3 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις εν λόγω ρήτρες στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης” δια- βάζεται “η ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης” (με την προϋπόθεση ότι το άρθρο 6.3.4 δεν ισχύει για την ΕΕΣΥΠ). (δ) (Αρνητική δέσμευση) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγ- γυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων, η παράγρα- φος 6.3.1 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης σε σχέση με αυτά” συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “(στην περίπτωση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) ή στα περιουσιακά στοιχεία ή τα έσοδα της ΕΕΣΥΠ (στην πε- ρίπτωση της ΕΕΣΥΠ)” και μετά τις λέξεις “το δικαιούχο κράτος μέλος”, περιλαμβάνονται οι λέξεις “ΕΕΣΥΠ”. (ε) (Γεγονότα Καταγγελίας) Στη ρήτρα 10 (Γεγονότα Καταγγελίας) των Γενικών Όρων, οι ρήτρες 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5 και 10.1.6 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά σε αυτές τις ρήτρες για το “Ταμείο Ανακεφα- λαιοποίησης” και στη ρήτρα 10.1.3 την πρώτη τέτοια αναφορά, συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “ή ΕΕΣΥΠ”. Η ρήτρα 10.1.3 θα πρέπει να διαβάζεται ως ένα η αναφορά στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)” ακο- λουθείται από τις λέξεις “ή την ΕΕΣΥΠ”. (στ) (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης) στη ρήτρα 11 (Υπο- χρεώσεις Ενημέρωσης) των Γενικών Όρων, η ρήτρα 11.3 θα ερμηνευθεί ως εάν μετά τις λέξεις “τη νομική γνω- μοδότηση που αναφέρεται στη ρήτρα 4.1.1 ανωτέρω” περιλαμβάνονται οι λέξεις “ή σε σχέση με την τροπο- ποιητική σύμβαση”. (ζ) (Επιθεωρήσεις, πρόληψη της απάτης και έλεγχος) στη ρήτρα 12 (Υποχρεώσεις που αφορούν τις επιθεω- ρήσεις, την πρόληψη της απάτης και τους ελέγχους) των Γενικών Όρων: (i) Η ρήτρα 12.2 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η ανα- φορά στο “Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους” ακολουθείται από τις λέξεις “ή την ΕΕΣΥΠ“ και ως εάν η δεύτερη αναφορά στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)”, ακολουθείται από τις λέξεις “ΕΕΣΥΠ“ και (ii) Η ρήτρα 12.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)“ ακολουθεί- ται από τις λέξεις “ΕΕΣΥΠ“. (η) (Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών) στη ρήτρα 16 (εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία) των Γε- νικών Όρων: (i) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε “ούτε το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)“ ακολουθείται από τη φράση “ούτε η ΕΕΣΥΠ“ και (ii) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί σαν να είχε προηγηθεί η αναφορά “ΕΕΣΥΠ“ των λέξεων “και το Ταμείο Ανακε- φαλαιοποίησης“. (θ) (Έγγραφα εκταμίευσης) σε: (i) Παράρτημα 3 (Έντυπο Αίτησης Εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ συμπεριλαμβάνεται ως αποδέ- κτης για την παραλαβή αντιγράφων, και (ii) του Παραρτήματος 4 (Έντυπο Ειδοποίησης αποδο- χής) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ συμπεριλαμβάνεται ως αποδέκτης και ως υπογράφων.». 3.5 Παράρτημα 1 Το Παράρτημα 1 (Κατάλογος Επαφών) τροποποιείται με την προσθήκη των ακολούθων: «Για την ΕΕΣΥΠ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας […] 4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκτός από τις ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που τροποποιούνται από τις διατάξεις της ρήτρας 3 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, όλες οι άλλες ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό- λυνσης παραμένουν αμετάβλητες. 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (α) (Υφιστάμενα μέρη) Κάθε μέρος από το δικαιού- χο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι δηλώσεις της ρήτρας 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των Γενικών Όρων: (i) παραμένουν αληθείς και ακριβείς από την ημερο- μηνία της εκτέλεσης της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης και δεν υφίσταται Γεγονός καταγγελίας που εκκρεμεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης κατά την ημερομηνία της παρούσας και (ii) είναι αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία εκτέ- λεσης της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας 5 (α) (ii), η ρήτρα 6 (Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις) των Γενικών Όρων θεωρείται ότι οι αναφο- ρές στη “Σύμβαση“ ήταν παραπομπές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση. (β) (ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δηλώνει και εγγυάται ότι: (i) οι υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ, όπως καθορίζονται στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και στη Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητι- κής Σύμβασης) δεν απαγορεύονται ή εμποδίζονται από τη νομική μορφή της ΕΕΣΥΠ, όπως αυτή έχει συσταθεί βάσει του ελληνικού νόμου 4389/2016 και (ii) οι δηλώσεις στις ρήτρες 6.1.2, 6.1.3 και 6.1.4 των Γενικών Όρων είναι αληθείς και ακριβείς σε σχέση με την ΕΕΣΥΠ από την ημερομηνία της εκτέλεσης της παρού- σας τροποποιητικής Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της παρούσας η ρήτρα 5 (β), η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα ερμηνευθεί ως εάν στο τέλος της ρήτρας, περιλαμβάνονται οι λέξεις “v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη χρηματοδοτική διευκόλυνση έναντι της ΕΕΣΥΠ“». 6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η ρήτρα 16 των Γενικών Όρων (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία) εφαρμόζεται στην παρούσα τροπο- ποιητική Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αναφορές στην «Σύμβαση» είναι αναφορές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και υπό τον όρο ότι: (α) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε “ούτε το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)“ ακολουθείται από τη φράση “ούτε η ΕΕΣΥΠ“, και β) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί ως εάν της αναφοράς “και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης“ έχει προηγηθεί η λέξη “ΕΕΣΥΠ“». 7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη, η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μόλις παρα- ληφθεί από τον ΕΜΣ: α) νομική γνωμοδότηση ικανοποιητική για αυτόν, την οποία θα δώσει: (i) ο νομικός σύμβουλος του δικαιούχου κράτους μέ- λους· (ii) ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου Ανακεφαλαιο- ποίησης· και (iii) ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, με το περιεχόμενο και τη μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 (έντυπα νομικών γνωμοδοτήσεων) της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης· και (β) επίσημο έγγραφο από την ΕΕΣΥΠ που αναφέρει τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράψουν αυτήν την τροποποιητική Σύμβαση και κάθε άλλο έγ- γραφο που πρέπει να παραδοθεί στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού- σας τροποποιητικής Σύμβασης) (και το οποίο εγκρίνει έγκυρα η ΕΕΣΥΠ) και περιέχει τα υποδείγματα των υπο- γραφών αυτών. 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση και τα σχετικά πρότυπα (εφόσον υπάρχουν) εκτελούνται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε πέντε (5) πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, κάθε ένα εκ των οποίων συνιστά αυθεντική πράξη. 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 9.1 Τα Παραρτήματα της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρού- σας και από την ημερομηνία της παρούσας τροποποιη- τικής σύμβασης περιλαμβάνουν: Παράρτημα 1. Μορφές νομικών γνωμοδοτήσεων Παράρτημα 2: Λίστα επαφών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110Τροποποίηση του ν. 2960/2001

Στο ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται νέο άρθρο 119Β ως ακολούθως: «Άρθρο 119Β Πληρωμές εξαρτώμενες από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών 1. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων και συγκεκρι- μένα οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειο- δοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλο κράτος - μέλος κοινοποιούν κατάλογο των εμπορικών τους σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό- δων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Η πρώτη υποβολή του καταλόγου αυτού λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου των εμπορικών σημάτων επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ με ανώτατο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ με καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελω- νείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκα- τάστημα, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο κατάλογος αυτός υποχρεωτικά επανυποβάλλεται επικαιροποιημένος από όλους τους ανωτέρω εντός μηνός από την προσθήκη ή διαγραφή εμπορικού σήματος. 2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιά- δων (50.000) και άνω τεμαχίων βιομηχανοποιημένων καπνών, που φέρουν τα εμπορικά σήματα οποιασδή- ποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις μνημο- νευόμενες στην παράγραφο 1, η οποία διενεργήθηκε από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή ή άλλη υπηρεσία με αρμοδιότητα για τη δίωξη του λαθρεμπορίου, η Α.Α.Δ.Ε., εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, με επιστολή της, που κοινοποιείται στην επιχείρηση από υπάλληλο της αρμό- διας Τελωνειακής Αρχής, συντασσομένου αποδεικτικού επίδοσης, η οποία περιλαμβάνει: (α) την ημερομηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης, (β) τη μάρκα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημέ- νων καπνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, εφόσον υπάρχει, οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προοριζόμενη αγορά λιανικής πώλησης, (γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εμφανίζονται στη συσκευασία master case ή στις κούτες ή στα πακέτα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών, (δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιη- μένων καπνών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα (1) γραμμάριο λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα θα θεωρείται ως αντίστοιχο ενός τεμαχίου τσι- γάρου. 3. Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη γνω- στοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, μικτά κλιμάκια από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. αφενός και η επιχείρηση καπνικών προϊ- όντων διά των εκπροσώπων της αφετέρου, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται σε αυτούς από υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής προ πέντε (5) ημερών, συντασσομένου αποδεικτικού επίδοσης, μεταβαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων και λαμβάνουν τέσσερα (4) όμοια δείγματα βιομηχανοποιημένων καπνών για εργαστηρι- ακή εξέταση, δύο (2) για την επιχείρηση και δύο (2) για την Α.Α.Δ.Ε. 4. Εάν τα κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά είναι λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχεί- ρησης, αυτή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της κατά- σχεσης, σε απάντηση, η οποία αποσκοπεί στην ενημέ- ρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν αποτελεί προϋ- πόθεση για την επιβολή των πληρωμών. Η απάντηση περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση σχετικά με τα ακόλουθα: (α) τον τόπο κατασκευής των κατασχεθέντων βιομη- χανοποιημένων καπνών, (β) την ημερομηνία κατασκευής των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών, (γ) τη χώρα προορισμού των κατασχεθέντων βιομη- χανοποιημένων καπνών και την προοριζόμενη αγορά λιανικής πώλησης, (δ) οποιαδήποτε ενδιάμεση αποθήκευση και αποστολή, (ε) την ταυτότητα του πρώτου αγοραστή των κατασχε- θέντων βιομηχανοποιημένων καπνών, (στ) την ταυτότητα οποιουδήποτε γνωστού μεταγενέ- στερου αγοραστή των κατασχεθέντων βιομηχανοποιη- μένων καπνών, (ζ) τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς τον πρώτο αγο- ραστή σχετικά με τα κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά και (η) τα αρχεία πληρωμών από τον πρώτο αγοραστή για οποιαδήποτε κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά. Η επιχείρηση μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και να παρά- σχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 5. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται αμελλητί, με καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου, στην τοπική αρμοδιό- τητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης καπνι- κών προϊόντων ή το υποκατάστημα, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, η υποχρεωτική πληρωμή προς το Ελληνικό Δημόσιο: (α) Ποσού που ισούται με το 100% των φόρων και δα- σμών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιομηχανο- ποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί νόμιμα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. (β) Εάν τα γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά της επι- χείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός (1) ημερολο- γιακού έτους στην Ελληνική Επικράτεια ανέρχονται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) τεμάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συμπλη- ρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 200% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εφόσον η ποσό- τητα των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα σαρά- ντα εκατομμύρια (40.000.000) τεμάχια, η επιχείρηση θα προβαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 400% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βι- ομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το ποσό της περίπτωσης αυτής διατίθεται για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών καταπολέμη- σης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων. Εφόσον η επιχείρηση καπνικών προϊόντων είναι νο- μικό πρόσωπο, η πληρωμή επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο. Το δικαίωμα του Προϊσταμένου του Τελωνεί- ου προς έκδοση της καταλογιστικής πράξης υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, αρχόμενη από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Κατά τα λοιπά, ως προς την τηρητέα διοικητική διαδικασία και την άσκηση δικαστικής προσφυγής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 142 παράγραφος 4, 150 παράγραφος 4 και 152 παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του παρόντος Κώδικα. 6. Οι προϋποθέσεις του καταλογισμού δεν συντρέχουν, αν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λό- γους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση κλοπής, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπά- θεια για την αποτροπή της και να προσκομίσει τουλάχι- στον αντίγραφο της μήνυσης που υπέβαλε για το αδίκημα της κλοπής, πριν από την κατάσχεση της παραγράφου 2, καθώς και αντίγραφο της καταχώρησης του περιστατικού της κλοπής στο βιβλίο συμβάντων της αρμόδιας αστυ- νομικής αρχής. Σε περίπτωση λόγου ανώτερης βίας, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει, τουλάχιστον, βεβαίωση της αρμόδιας για την αντιμετώπισή του δη- μόσιας αρχής, ότι συνέβη το περιστατικό και η απώλεια των βιομηχανοποιημένων καπνών. Εάν μεταγενέστερα με αμετάκλητη ποινική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα αποδειχθεί ότι δεν έλαβε χώρα η ανωτέρω κλοπή, αναβιώ- νει η υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει τα καταλο- γισθέντα ποσά για τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της που είχαν κατασχεθεί. Κατά το χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της παράβασης μέχρι να καταστεί αμετά- κλητη η ποινική απόφαση ή το βούλευμα, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να εκδώσει την καταλογιστική πράξη. 7. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίμου ή της ποινικής κύρωσης αλλά επιβάλλονται ως αποζημίωση οφειλόμενη στο πλαίσιο αντικειμενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το γεγονός της εκτροπής των βιομηχανοποιημένων καπνών της επιχείρησης στο παράνομο εμπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα επιχεί- ρησης, ακόμη και εάν η επιχείρηση είχε συμμορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέ- ουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις. Η καταβολή των ανωτέρω πληρωμών ουδόλως εμπο- δίζει την κατά τις κείμενες διατάξεις έρευνα και τον κο- λασμό τυχόν λαθρεμπορικών παραβάσεων που έλαβαν χώρα σε σχέση με την ποσότητα βιομηχανοποιημένων καπνών που κατασχέθηκαν. 8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας της δειγματοληψί- ας, της διαδικασίας της χημικής εξέτασης των δειγμάτων, της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της χημικής εξέτασης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 111Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κατ’ εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φο- ρολογητέα αξία λαμβάνεται: α) Για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρο- νται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές απο- κτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 12, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών. β) Για τις προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών. γ) Για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγα- θών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους. δ) Για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσι- ών, μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 4172/2013, η κανονική αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυ- τής, υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προμηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωμα έκπτωσης. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η πα- ράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας και ο προμηθευ- τής δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης. ε) Για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται το τίμημα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείμενος από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προ- σαυξημένο με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται με τις πράξεις αυτές. Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέ- δου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται σε αυτόν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον από αυτόν υποδεικνυόμενο τρίτο. Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε πο- σοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως ισχύει. στ) Για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού ως φορολο- γητέα αξία λαμβάνεται το εκπλειστηρίασμα. Ως “κανονική αξία“, για την εφαρμογή των περιπτώσε- ων γ΄ και δ΄, θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προ- μηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκει- μένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η “κανονική αξία“, για την εφαρμογή των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυ- τών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκεί- μενοι, οι οποίοι, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπη- ρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, αξίας μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξί- ας αυτής οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Επίσης, δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείμενοι κατά το χρόνο έναρξης των ερ- γασιών τους. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρ- μογή: α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκα- ταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 28. 3. Οι υποκείμενοι που δεν υπερβαίνουν το όριο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και επιθυμούν να ενταχθούν στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους με ημερομηνία μεταβο- λής την έναρξη του φορολογικού έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες για την ένταξη στο απαλλασ- σόμενο καθεστώς είναι ανατρεπτικές. 4. Αν ο υποκείμενος στο φόρο ασκεί τη δραστηριότητά του για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, προκει- μένου να κριθεί αν μπορεί να απαλλαγεί κατά το επόμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά- γραφο 1, γίνεται αναγωγή της αξίας των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιεί κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε ετήσια βάση. 5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στο φόρο εφαρμόζει υποχρεωτικά το κανονικό καθεστώς για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που ακο- λουθούν, αρχής γενομένης από την πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με την οποία πραγματο- ποιείται η υπέρβαση του ορίου αυτού και για το σύνολο της αξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών. 6. Οι υποκείμενοι που απαλλάσσονται μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του επόμενου φορολογικού έτους. Η ανωτέρω προθεσμία για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς είναι ανατρεπτική. 7. Αν υποκείμενος μετατάσσεται, υποχρεωτικά ή προ- αιρετικά, από το ένα καθεστώς στο άλλο, τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα πριν τη μετάταξη, απογράφονται υποχρεωτικά ανά ισχύοντα συντελεστή φόρου, αποτι- μώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλ- λασσόμενο στο κανονικό καθεστώς. 8. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υπο- χρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυ- σης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονι- σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33. Τα εν λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυ- τών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συ- ντήρησης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον ενα- πομένοντα χρόνο του διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα. 9. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 7 και 8, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί. Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται στο κανονι- κό καθεστώς ο φόρος αυτός εκπίπτεται με την προβλε- πόμενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση απο- θεμάτων. Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται εντός ενός μήνα από την υπο- βολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου. 10. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώ- σεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθε- σίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη “χωρίς φόρο προστι- θέμενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων“ και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους. 11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2019.

Άρθρο 112Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής: «δ. Η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντό- τητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχει- ρηματικού περιεχομένου, εάν: i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υπο- βολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευ- σε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρό- σωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο πρόσωπο“ κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφε- ρέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε ii) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριά- ντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικη- τικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δή- λωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντε- ταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο πρόσωπο“ κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντό- τητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέ- λεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήμα- τος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φό- ρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθε- σμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη δι- οικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, καθώς και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμημα- τικής καταβολής, η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) δόσεις αυτής. Ως αφερέγγυο, για την εφαρμογή του παρόντος, πρόσωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, νοείται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκ- καθάρισης εν λειτουργία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Εξαιρούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μεικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί- ου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. ε. Η εγγύηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄, απαιτεί- ται μόνο μετά από απόφαση της Φορολογικής Διοίκη- σης, από την οποία προκύπτει, ότι συντρέχουν οι προϋ- ποθέσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ και με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νομικό πρό- σωπο ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την απαίτηση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Εάν με την υποβολή της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτό- χρονα και δήλωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολο- γούμενου στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανωτέρω περίπτωσης δ΄, καθώς και τη νομική μορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης, οι πε- ριπτώσεις κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των πε- ριπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου.». β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Η δήλωση για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτι- κών συναλλαγών υποβάλλεται πριν την πραγματοποίη- ση της πρώτης συναλλαγής.». γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμε- νης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, σε εφαρμογή των οριζομένων στην περίπτωση α΄ της πα- ραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η κατά- θεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, το λόγο της αναστο- λής και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περί- πτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθμού Φορολο- γικού Μητρώου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση έναρξης και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχι- στον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση: i) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προ- ηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλω- σης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειρι- στής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο πρόσωπο“ κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είχε αναστα- λεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, ή ii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη- γούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης, φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολο- γικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, ή iii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προ- ηγούμενα πέντε (5) φορολογικά έτη πριν την υποβολή της δήλωσης, ως νομικό πρόσωπο, δραστηριότητα επι- χειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση α΄ της παραγράφου 4.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης έχουν εφαρμογή από την 1.1.2019 και μετά.

Άρθρο 113Τροποποίηση Παραρτήματος του ν. 4389/2016

Στο τέλος του Παραρτήματος Στ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται στοιχείο με αριθμό 9, ως εξής: «9. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.». Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1.7.2018.

Άρθρο 114Διατάξεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ΣταθερότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν το δικαίωμα μετατροπής των τίτλων σε κοινές με- τοχές ή συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων ασκείται από το Ελληνικό Δημόσιο, η κυριότητα των εν λόγω κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων περι- έρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως εξής: «η) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη μεταβίβαση σε αυτό των κοινών μετοχών ή συνε- ταιριστικών μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο και στις συμφωνίες-πλαίσιο της προηγού- μενης περίπτωσης ζ΄, σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρα- τικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Η προηγούμενη περίπτωση ζ΄ εφαρμόζεται αναλόγως και για τις μετοχές ή μερίδες της παρούσας. θ) Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο με- τοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, η άσκηση των οποίων έχει ανατεθεί σε αυτό είτε δυνάμει νομοθετικής ή κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικής διάταξης είτε δυνάμει σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου διοίκησης των εν λόγω Φορέων, σύμφωνα με τον παρό- ντα νόμο και ειδικές συμφωνίες που συνάπτει με τους ανωτέρω Φορείς για το σκοπό αυτόν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορίζεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, το Ταμείο σχηματίζει ειδικό αποθεματικό, ισόποσο με την αξία αποτίμησής τους κατά τη μεταβί- βασή τους σε αυτό.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα κάθε είδους έσο- δα που συνδέονται με τις κοινές μετοχές ή συνεταιρι- στικές μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, δύναται να επενδύονται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11ζ του ν. 2469/1997.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3864/2010 διαγράφεται η φράση «είτε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα διαδικασία βιβλίου προσφορών είτε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 12 του ν. 3864/2010 προστίθεται παρά- γραφος 7 ως εξής: «7. Κάθε είδους έσοδα που λαμβάνει το Ταμείο και συνδέονται με τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές με- ρίδες πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, συμπερι- λαμβανομένων ενδεικτικά των μερισμάτων, της διανο- μής κερδών, του τιμήματος από την τυχόν πώλησή τους, καθώς και του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, τηρούνται σε ειδικό λογαρια- σμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαφορετικό από αυτόν της παραγράφου 6, και μετα- φέρονται στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τόκων, στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του Υπουργού Οικονομικών. Το Ταμείο οφείλει να ενημερώ- νει αμελλητί τον Υπουργό Οικονομικών κάθε φορά που πραγματοποιείται πίστωση ποσών στον ως άνω ειδικό λογαριασμό. Τα έσοδα της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στα ποσά και τις εισπράξεις που ανα- φέρονται στην παράγραφο 6.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές μετοχές του Ε.Φ.Κ.Α. σε πιστωτικά ιδρύματα, ασκούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφό- σον η συμμετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων υπερβαίνει το 33%, ανά πιστωτικό ίδρυμα, και μόνο ως προς το υπερβάλλον ποσοστό. Ο Ε.Φ.Κ.Α. συνάπτει ειδικές συμφωνίες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις μεταξύ τους σχέσεις.».

Άρθρο 115Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας ΕισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) η φράση «ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του» αντικαθίσταται με τη φράση «ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής: «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισό- δημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφά- λαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμ- φωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολο- γείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματι- κή τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία». β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επι- χειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγο- ρά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάτα- ξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο δια- πραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθη- νών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συ- ναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτε- ρου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοι- χείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.». γ. Στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής: «5. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3, ως μεμονωμένη πράξη νοείται η μεταβίβαση περιουσια- κού στοιχείου, η οποία δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 41 ή 42.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνι- στούν ποινικό αδίκημα,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, η φράση «χρηματοοικονομικής μίσθωσης» αντικαθίσταται με τη φράση «χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα στο νόμο αυτόν». β. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 καταρ- γείται. γ. Στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013: i. διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές)», ii. η περίπτωση «Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμ- βανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «αε- ροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «5. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα νομικό πρό- σωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορο- λογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «, καθώς και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα του προη- γούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσονται από το φόρο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστη- κε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσ- σονται τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν: α) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετρα- γωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και β) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνι- κό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπη- ρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «στο Παράρτημα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.» αντι- καθίστανται από τις λέξεις «στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε.». β. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «Ι Μέρος Α» διαγράφονται. γ. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «Παράρτημα Ι Μέρος Β΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρο 3».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής: «10. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κα- τηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με το συντελεστή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδε- ται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πλη- ροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ- ξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και δεν έχει χαρακτηριστεί “ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη“, και τα οποία: α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελ- λάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμ- βουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και β) δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρη- ματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «με τα άρθρα 31 και 32» αντικαθί- στανται με τις λέξεις «με το άρθρο 32». β. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δη- λώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφι- κά βιβλία, γίνεται σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευ- ταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νο- μικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από ημεδαπό ή αλλο- δαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή, καθώς και το ποσό του φό- ρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: «Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επι- χειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 και 17 εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα. β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3γ εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα. γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν από 1.1.2014.

Άρθρο 116Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο ν. 4172/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 71Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προ- στίθενται άρθρα 71Δ και 71Ε, ως εξής: «Άρθρο 71Δ Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης 1. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προ- σώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξη- μένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας, εφό- σον προκύπτει αθροιστικά: α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους. Για τον υπολογισμό των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν προσμετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιό- ποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρό- σβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου. 2.α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για νέους έως τρι- άντα (30) ετών και για μακροχρόνια άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. β. Σε συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρ- θρου 2 του παρόντος νόμου, το κίνητρο χορηγείται άπαξ για κάθε εργαζόμενο. 3. Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. 4. Η προσαύξηση της παραγράφου 1, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμ- βαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προη- γούμενου έτους, εφαρμοζόμενων των όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1. 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. Άρθρο 71Ε Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 1. Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και επενδύει σε παραγωγές οπτικο- ακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), αφαιρείται το 30% των επιλέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. 2. Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νο- μικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή. 3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπάγονται επενδύσεις κατά το μέρος του ποσού που προέρχεται από χορηγίες που λήφθηκαν για τη χρηματοδότηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. 4. Το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα της παραγράφου 1 μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού. 5. Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του πο- σοστού της παραγράφου 1, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. 6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, σε ειδικό λογαρια- σμό επ’ ονόματι του έργου που επιθυμεί να ενισχύσει. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανε- ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επι- λέξιμες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις δια- τάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από το φορολο- γικό έτος 2018 και εφεξής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 και 9 έως και 13 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).

Άρθρο 117Τροποποίηση των νόμων 4172/2013 και 3842/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: «10.α. Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοι- κονόμηση νερού κόστος, αποσβένυται με τους συντε- λεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστι- αίες μονάδες. β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης δεν κα- ταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης τις σχετικές με: “Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη“, “Μέσα μεταφοράς ατόμων“ και “Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων“. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανε- ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προ- ϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 3842/ 2010 καταργούνται.

Άρθρο 118Ερμηνευτική διάταξη

Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), αναφορικά με την ισχύ των διατάξεων του π.δ. 315/1999 (Α΄302), νοούνται ως μεταβατικές έως τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 119Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι- κής Στρατηγικής 2019-2022, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα (4) επόμενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής: - Οι ετήσιοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση, με πρω- τογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα 3,5% του ΑΕΠ για την περίοδο 2019-2022, με βάση τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. - Οι ετήσιοι στόχοι για τους επί μέρους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης. - Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για τα δύο (2) προηγούμενα έτη, το τρέχον έτος και τα επόμενα τέσσερα (4) έτη. - Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί- ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων). - Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση, καθώς και των επιμέρους υποτομέων για τα αντίστοιχα έτη. - Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Υπουργείο για την υπό εξέταση περίοδο, με διακριτή αναφορά στις ΑΔΑ. - Οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης και οι οροφές των παροχών ασθένειας του ΕΟΠΥΥ για την υπό εξέταση περίοδο. - Κατώτατο όριο στην ενδιάμεση ανάλωση των ετών 2019-2022. - Επικαιροποιημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018- 2021, λοιπές παρεμβάσεις ΣΧΔ ενσωματωμένες στο παρόν ΜΠΔΣ, καθώς και επικαιροποιημένες εξισορρο- πητικές παρεμβάσεις. Δεδομένου ότι στο ΜΠΔΣ 2019–2022 δεν προβλέπο- νται δημοσιονομικές παρεμβάσεις που δεν έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, το «βασικό» και το «μετά μέτρων» σενάριο συμπίπτουν.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 120Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύ- στημα Κινητικότητας, ασυμβίβαστα κ.λπ.» προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων μεταξύ φορέ- ων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, από πιστώσεις που εγγράφονται σε διακριτό Κωδικό Αριθμό Εξόδων του ειδικού φορέα “Γενικές Κρατικές Δαπάνες“ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπά- σεων και μετατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και των αποσπάσεων και μετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση του παρόντος νόμου, στις περιπτώ- σεις που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.».

Άρθρο 121Ρυθμίσεις για την αξιολόγησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προ- ϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογι- κού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλή- ρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ- μόζονται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτω- σης α΄της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος και προέρχεται από τον ίδιο φορέα ή, εφόσον δεν υπάρχει πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα, από άλλο φορέα.».

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίστανται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις μόνο με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τυχόν απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλι- σμός για τη διενέργειά τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.». «8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κο- στολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτοτελείς Μ.Η.Ν. και οι Μ.Η.Ν. νο- σοκομείων ή κλινικών. 9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των αυτοτελών Μ.Η.Ν. ή των Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπε- ται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011, όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, εκδίδεται σε απο- κλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 123Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης και Υγείας μπορεί να ανατίθεται κατ’ αποκλειστικό- τητα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) η υλοποίηση προγράμματος, χρηματοδο- τούμενου από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι δράσεις: α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστή- ματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμό εμβο- λιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συν- θηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων. β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ- μιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας - μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή- θειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης. γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προ- γραμμάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρη- σιακού σχεδίου του προγράμματος, την επιστημονική εποπτεία του, τον Έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το συντονισμό και αντιμε- τώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασι- ών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισμών, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φο- ρείς υγείας, την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων προγράμματος. δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλο- ποίησης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την απόφαση της παραγράφου 1 εξειδικεύο- νται ειδικότερα οι δράσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ενότητες ή οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη και αναγκαία δράση ή ενότητα δράσεων (φυσικό αντι- κείμενο) για την υλοποίηση του κυρίως αντικειμένου, ο προϋπολογισμός και το εν γένει οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος, οι κατηγορίες και ο αριθμός του προ- σωπικού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των ανωτέρω, και, ανάλογα με την κατηγορία του, είτε απα- σχολείται με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε τοποθετείται ή αποσπά- ται από το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγεί- ας και τους φορείς που αυτό εποπτεύει, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και έργου, καθώς και του τρόπου κατανομής τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η σύναψη συμβάσεων έργου είναι δυνατή μόνο για τις κατηγορίες προσώπων που εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν επιτρέ- πεται η σύναψη σύμβασης εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαδικασία της επιλογής του προσωπικού της πα- ραγράφου 2 διενεργείται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με αντικει- μενικά και προκαθορισμένα κριτήρια, που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 2, και εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Οι αναγκαίες προμήθειες για την υλοποίηση του προ- γράμματος διενεργούνται σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ιατροί που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμ- μα λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγεί- ας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του όπως έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και επιπρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου δεν μπο- ρεί να είναι χαμηλότερες των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδι- ωτικού δικαίου καθορίζεται από τις διατάξεις του Μέ- ρους Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Λοιπό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και πρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων τους. Πρόσωπα που θα απασχοληθούν με συμβάσεις έργου λαμβάνουν το οικονομικό αντάλλαγμα που καθορίζεται στην οικεία σύμβαση, το οποίο δεν δύναται κατά πε- ρίπτωση να υπερβαίνει τις, τυχόν καθοριζόμενες στο ν. 4354/2015, μηνιαίες αποδοχές για τον αντίστοιχο χρό- νο παροχής υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο πρό- γραμμα εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα. Είναι δυνατή και η πρόσληψη ιατρών άνευ ιατρικής ειδικότητας.

Άρθρο 124Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

Το πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 400 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίστανται ως εξής: «Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετή- σιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαρια- σμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρμόζονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακο- λούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγη- ση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελλείμματα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρα- τικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο. Η αναπροσαρμογή θα μηδενίζει το προβλεπόμενο έλ- λειμμα του τρέχοντος και του επόμενου έτους, στο οποίο ενσωματώνεται το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου έτους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο έκαστου έτους με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομι- κού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ του τρέχοντος και του επόμενου έτους. Η ΡΑΕ αποστέλλει τον Μάιο και τον Νοέμβριο έκαστου έτους την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 125Προγράμματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς υποχρε- ούνται να υλοποιούν πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημο- πρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου ετησίως μέχρι τις 31.12.2020. Οι προς δημοπράτηση ποσότητες καθορίζο- νται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ύστερα από συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε αναλογία με το μερίδιο αγοράς κάθε Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς και κατ’ ανώτατο όριο σε 20% της ποσότητας που διατέθηκε από αυτόν κατά το προ- ηγούμενο ημερολογιακό έτος σε Επιλέγοντες Πελάτες. Η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς, που εφαρμόζουν πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών δυνάμει απόφασης ή απο- φάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατά το χρόνο ισχύος αυτών. Στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, η οποία είναι δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται εκτός από το ύψος της προς δημοπρά- τηση ποσότητας και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη διενέργεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προμηθευτής που καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτε- ρο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι όροι Προμηθευτής και Επιλέγοντες Πελάτες έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις περιπτώσεις ιθ΄ και κβ΄ αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.

Άρθρο 126Τροποποίηση του ν. 4223/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται στη με αριθμ. 1113/2018 (Β΄ 2192) απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο πίνακας της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της ενότη- τας Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β,Φ.) (€/μ2) 0-550 1 2,00 551-750 2 2,80 751 - 1050 3 2,90 1051 -1.500 4 3,70 1.501 - 2.000 5 4,50 2.001 - 2.500 6 6,00 2.501 - 3.000 7 7,60 3.001 - 3.500 8 9,20 3.501 - 4.000 9 9,50 4.001 - 4.500 10 11,10 4.501 - 5.000 11 11,30 5.001+ 12 13,00

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής: ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής 0,01 - 250.000 0,0% 250.000,01 - 300.000 0,15% 300.000,01 - 400.000 0,30% 400.000,01 - 500.000 0,50% 500.000,01 - 600.000 0,60% 600.000,01 - 700.000 0,80% 700.000,01- 800.000 0,90% 800.000,01- 900.000 1,00% 900.000,01- 1.000.000 1,05% 1.000.000,01 - 2.000.000 1,10% Υπερβάλλον 1,15%

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευ- ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορι- σμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορι- σμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμ- βρίου 2018.».

Άρθρο 127Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το άρθρο 31 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προ- στίθεται νέο άρθρο 31Α, ως εξής: «Άρθρο 31Α Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Tο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων έχει στόχο τον αντικειμενικό προσδι- ορισμό και τη γενικότερη εκτίμηση αξιών ακινήτων. Υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομι- κής Πολιτικής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι: α) Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφο- ρους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιω- τικού τομέα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληρο- φοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ». β) Η μέριμνα για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. γ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνι- ση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. δ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιου- σιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. ε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παρο- χή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. στ) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η εισήγη- ση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιο- ρισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. ζ) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογρα- φικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύ- πων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων. η) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέ- κταση) του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι την τελική του αναμόρφωση. θ) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. ι) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακι- νήτων και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δη- μοσίων φορέων και ιδιωτών. ια) Η μέριμνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κλη- ροδοτημάτων. ιβ) Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρω- μένου Πληροφοριακού Συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων. ιγ) Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κτηματικές Υπη- ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών. ιδ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Δικαστή- ριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,σε συνεργα- σία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ- γείου, προς υποστήριξη των εκτιμώμενων αξιών ακινή- των σε δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας. ιε) Η εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα αντικειμε- νικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λει- τουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του π.δ. 142/2017 τροποποιούνται, ως ακολούθως: α) Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προστί- θεται υποπερίπτωση γγ΄, ως εξής: «(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.». (β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ «Τμήμα Β΄ Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων» της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενι- κής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:». γ) Μετά την υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 προστίθενται περιπτώσεις θθ΄ έως ιγιγ΄, ως εξής: «θθ) Οι διαδικασίες ενημέρωσης της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων με στοιχεία αξιών ακινήτων από πλήθος δη- μοσίων και ιδιωτικών φορέων. ιι) Η γεωγραφική απεικόνιση περιγραφικών δεδομέ- νων, η επεξεργασία και γεωστατιστική ανάλυση γεω- χωρικών δεδομένων για τους σκοπούς του Υπουργείου Οικονομικών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ιαια) Η παρουσίαση προς τον πολίτη περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η παροχή των σχετικών γεωχωρικών Web Services. ιβιβ) Η διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδομένων με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ιγιγ) Η διαχείριση, ενημέρωση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφορι- ακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Ακινήτων της Γεωστατιστικής Υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ..». δ) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 29 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «γ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων» και η ισχύουσα περίπτωση γ΄ του άρ- θρου 29 αναριθμείται σε δ΄. ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄. στ) Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄. ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. η) Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. θ) Ο πίνακας του άρθρου 96 του π.δ. 142/2017 τρο- ποποιείται, ως εξής: αα) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, κάτω από τα Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού προστίθενται δύο νέες φράσεις, ως εξής: « Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή- σεων και Προσδιορισμού αξιών Ακινήτων υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων » ββ) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας διαγρά- φεται η φράση «,του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνι- κών Υπηρεσιών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Τμήμα Δ΄ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύ- θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, που προβλέ- πεται στο άρθρο 77 του π.δ. 142/2017.

Άρθρο 128Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών ΑκινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν κατανεμηθεί στο Τμήμα Δ΄- Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοι- νωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συστήνεται με το προηγούμενο άρ- θρο του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά την κατάργηση του Τμήματος Δ΄- Προσδιορισμού Αξιών Ακι- νήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε- ριουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι υπάλληλοι του Τμήμα- τος αυτού μετακινούνται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή- σεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Με όμοια απόφαση, ο προϊστάμενος του Τμήματος καταλαμβάνει θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουρ- γείο Οικονομικών, με αυτήν που κατείχε πριν από την κατάργηση του Τμήματος έως την επιλογή και τοποθέ- τηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κυ- ρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή- λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας του Αυτο- τελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση, μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μέχρι την ολο- κλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, σε θέση προ- ϊσταμένου του Τμήματος υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Για την τοποθέτηση του υπαλλήλου, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές του ικανότητες. Η ανωτέρω τοποθέτηση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007. Αν κενωθεί η θέση που πληρώθηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί αναπλή- ρωσης.

Άρθρο 129Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 του ν. 4389/2016, Α΄ 94), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.».

Άρθρο 130

Στο άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: «Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρή- της και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολι- κής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών, δύναται να καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 131Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορί- ζεται στις επιμέρους διατάξεις του. ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ «ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃ ɅȿȰȻɇȻɃ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022» ɅȻɁȰȾȵɇ ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃɉ ɅȿȰȻɇȻɃɉ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022 ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣ’ – ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ Ƭƣƫ ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƫ. ƮƣƬƳƱƱƫƬƱƯƱƮƫƬƧƴ ƧưƧƭƫưƧƫƴ – ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƶƲƩƳƧƵƱƶƯƵƱƴ ƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶ ƴƵƱ ƦƩƮƱƴƫƱ ȆȓȞĮțĮȢ 1.1 ǺĮıȚțȐ ȝİȖȑșȘ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ (% İIJȒıȚİȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ, ıIJĮșİȡȑȢ IJȚȝȑȢ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ǹǼȆ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% ǿįȚȦIJȚțȒ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% ǻȘȝȩıȚĮ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% ǹțĮșȐȡȚıIJȠȢ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ ʌĮȖȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7% ǼȟĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0% ǼȚıĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9% ǹʌȠʌȜȘșȦȡȚıIJȒȢ ǹǼȆ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8% ǼȞ. ǻİȓțIJȘȢ ȉȚȝȫȞ ȀĮIJĮȞĮȜȦIJȒ -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ DzȡİȣȞĮȢ ǼȡȖĮIJȚțȠȪ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3% * * *ıİ İșȞȚțȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ȕȐıȘ Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. ɇʑʆʉʄʉ Ȱʋʉʖ. ɇʑʆʉʄʉ Ʌʌʉʍʄ. Ⱦɲʆʊʆɲʎ Ʌʌʉʍʄɼʗɸʘʆ 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1 Ȱ. Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759 Ȳ. ȿʉɿʋʉʀ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763 ɃɈȰ (ɲ' & ɴ' ɴɲɽʅʉʑ) ʃɲɿ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ɃɈȰ 1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286 Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʀ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457 ɃȰȵȴ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545 ȵɃɅɉɉ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25 Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708 ȴȵȾɃ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742 ȳ. ɇʑʆʉʄʉ (Ȱ+Ȳ) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521 Ʌʌʉʍʄɼʗɸɿʎ - Ȱʋʉʖʘʌɼʍɸɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ 2017-2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 ɉɅɃɈɃɀȵȻɇ ȳȵɁȻȾȸɇ ȾɉȲȵɆɁȸɇȸɇ ƫƫ. ƧƲƫƬƣƫƳƱƲƱƫƩƮƧƯƧƴ ƣƲƱƦƱƴƧƫƴ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƺƯ – ƧƴƱƦƣ ƣƲƱƬƳƣƵƫƬƱƲƱƫƩƴƧƺƯ ƣ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ Ǖǐǖ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ƥ. ƭǐNJǑƾǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƴƸƦ džǎǔǚǍǂǕǚǍƾǎdžǓ ǔǕǐ ƮƲƦƴ 2019-2022 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 59 3.020 5.027 5.316 5.118ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ƷǒǍijįǎljǏİǏijljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ 0 2.882 2.967 3.115 2.918

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJı ƫljIJĴǏǐǀǑ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ NJįlj ƯǏljǍǕǍljNJƿ ƫȷljİǘnjįijį 59 138 140 143 143

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 0 0 1.920 2.058 2.058 ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ (Ʃ+ƪ) 59 3.020 5.027 5.316 5.118 Ʃ. ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ĬƫƲƮƯƭƷ ƯƹƪƫƶƲƭƷƭƷ (ȷNjLJǍ ıIJǘİǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ) 59 3.020 3.107 3.258 3.060 1. ƷǙǍǏNjǏ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ /2 59 3.020 3.107 3.258 3.060 1.1 ƷǒǍijƿǎıljǑ (ȷıǐljNjįnjDŽįǍǏnjǀǍǕǍ NJįlj ©LJnjǏIJǂǏǒ) 0 2.882 2.967 3.115 2.918 i. ƩǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ IJijljǑ NJǙǐljıǑ IJǒǍijƿǎıljǑ NjǏljȷǚǍ ĴǏǐǀǕǍ ȷNjLJǍ ©LJnjǏIJǂǏǒ 0 1.434 1.282 1.139 1.003 ii. ƩǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ IJijljǑ NJǙǐljıǑ IJǒǍijƿǎıljǑ ijǏǒ ©LJnjǏIJǂǏǒ 0 1.121 1.085 1.049 1.015 iii. ƵıǐljNJǏȷǁ ȷǐǏIJǕȷljNJǁǑ İljįĴǏǐƿǑ IJijljǑ ıȷljNJǏǒǐljNJǀǑ IJǒǍijƿǎıljǑ IJı % ǀǕǑ 18% ijǏǒ ǙǔǏǒǑ ijLJǑ NJįijįDŽįNjNjǘnjıǍLJǑ IJǙǍijįǎLJǑ (IJǕǐıǒijljNJƿ NjįnjDŽįǍǏnjǀǍǕǍ ǒȷǘǔLJ NJįlj ijǕǍ ȷıǐljNJǏȷǚǍ ǀijǏǒǑ 2016) 0 232 225 218 212 iv. ƸljnjįǐljLjnjljNJǁ įǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ ijǕǍ NJǙǐljǕǍ IJǒǍijƿǎıǕǍ ©LJnjǏIJǂǏǒ NJįlj NjǏljȷǚǍ ĴǏǐǀǕǍ (NjǘDžǕ įǙǎLJIJLJǑ ƩƫƵ NJįlj ©ijƯ) įȷǘ ijLJǍ 1/1/2022 įǍijǂ įȷǘ ijLJǍ 1/1/2019 0 95 375 709 688 1.2 ƫljIJĴǏǐǀǑ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ NJįlj ƯǏljǍǕǍljNJƿ ƫȷljİǘnjįijį 59 138 140 143 143 i. ƩNjNjįDžǁ ijLJǑ DŽƿIJLJǑ ǒȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ ijǕǍ ıljIJĴǏǐǚǍ IJijǏǒǑ ıNjıǙLjıǐǏǒǑ ıȷįDžDžıNjnjįijǂıǑ įȷǘ 1/1/2018 njı IJǒnjȷıǐǂNjLJǔLJ ijǕǍ NJįijįDŽNjLJijǀǕǍ įIJĴįNjljIJijljNJǚǍ ıljIJĴǏǐǚǍ IJijǏ ıijǁIJljǏ ĴǏǐǏNjǏDžLJijǀǏ įȷǏijǀNjıIJnjį. /1 59 138 140 143 143 ƪ. ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƦ 0 0 1.920 2.058 2.058 i. ƱıǂǕIJLJ ijǏǒ įĴǏǐǏNjǏDžǁijǏǒ 0 0 1.920 2.058 2.058 2018 2019 2020 2021 2022 ƷǙǍǏNjǏ ıȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍǕǍ ȷįǐınjDŽƿIJıǕǍ ijǏǒ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ IJı ƯƩĭƩƶƭ ƪƩƷƭ 46 2.156 2.231 2.361 2.192 ƫȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍıǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ ijǏǒ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 1/ ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉ ɹʏʉʎ 2018, ʉɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɸʋʀ ʏʉʐ 85% ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹʉʐ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ. 2/ Ƀɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍʏʉ ɀɅȴɇ 2019-2022 ʏʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ʍɸ ʃɲɽɲʌɼ ɴɳʍɻ ʃɲʏ' ɹʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɸʇɼʎ: 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 66 184 233 239 239 ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 66 184 233 239 239 ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƦ 66 184 233 239 239 i. ƵıǐljDŽįNjNjǏǍijljNJǘ ijǀNjǏǑ ȷNjįIJijljNJǁǑ IJįNJǏǙNjįǑ 5 12 12 12 12 ii. ƱıǂǕIJLJ ijǏǒ ĴǘǐǏǒ ijLJNjıǏȷijljNJǚǍ İljįĴLJnjǂIJıǕǍ -15 -22 -22 -22 -22 iii. ƱıǂǕIJLJ Į.Ƶ.Ʃ. IJijLJǍ ȷįǐǏǓǁ ǒȷLJǐıIJljǚǍ įȷǘ ǏǂNJǏǒǑ ıǒDžLJǐǂįǑ -5 -5 -5 -5 -5 iv. ƵįǐƿijįIJLJ Džljį 6 njǁǍıǑ ijǕǍ njıljǕnjǀǍǕǍ IJǒǍijıNjıIJijǚǍ Į.Ƶ.Ʃ. Džljį ijį ǍLJIJljƿ ưǀǐǏ, ưǀIJDŽǏ, ƯǕ , ƷƿnjǏ NJįlj ƺǂǏ. -16 0 0 0 0 v. ƵįljDžǍljǏnjLJǓįǍǁnjįijį ƴƵƩƵ 97 199 247 254 254 ưǏljȷǀǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ Ʒƺ© ıǍIJǕnjįijǕnjǀǍıǑ IJijǏ ƱƵ©Ʒ 2019-2022 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƥ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ƧǏNJǔǐǒǒǐǑLjǕNJNjƾǓ ƲǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ʀ. ƜǔǐDžǂ ǑǒǐDŽǒƽǍǍǂǕǐǓ ǂǑǐNjǒǂǕNJNjǐǑǐNJƿǔdžǚǎ 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059 1. ƯǏljǍǕǍljNJǁ ƵǐǏIJijįIJǂį -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 2. ƫȷıǍİǙIJıljǑ 0 -300 -300 -300 -300 3. ƩȷįIJǓǏNjLJIJLJ 0 -260 -260 -260 -260

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ƹDžıljǏǍǏnjljNJǁ ƵıǐǂLjįNjǔLJ 0 -240 -240 -240 -240

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 0 0 -1.915 -2.089 -2.089 ƷƹƲƴưƴ ƫƳƮƷƴƶƶƴƵƭƸƮƯƼƲ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ (Ʃ+ƪ) -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059 Ʃ. ƷƹƲƴưƴ ƫƳƮƷƴƶƶƴƵƭƸƮƯƼƲ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ĬƫƲƮƯƭƷ ƯƹƪƫƶƲƭƷƭƷ (ȷNjLJǍ ıIJǘİǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ)(1+2+3+4) -260 -1.990 -2.000 -1.970 -1.970 1. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ©įȷįǍǚǍ ƯıǍijǐljNJǁǑ ©ljǏǂNJLJIJLJǑ -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 1.1 ƯǏljǍǕǍljNJǁ ƵǐǏIJijįIJǂį -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 i. ƫȷǀNJijįIJLJ ȷǐǏDžǐƿnjnjįijǏǑ "ƷǓǏNjljNJƿ ĬıǙnjįijį" 0 -190 -190 -190 -190 ii. ©LJnjljǏǒǐDžǂį ǍǀǕǍ njǏǍƿİǕǍ ȷǐǏIJǓǏNjljNJǁǑ ıNJȷįǂİıǒIJLJǑ/ǍLJȷljįDžǕDžǂǕǍ 0 -140 -150 -120 -120 iii. ƩǍįIJǓıİljįIJnjǘǑ ǏljNJǏDžıǍıljįNJǚǍ ıȷljİǏnjƿijǕǍ NJįlj ıȷljİǘnjįijǏǑ ijǀNJǍǕǍ -260 -260 -260 -260 -260 iv. ƫȷljİǘijLJIJLJ ıǍǏljNJǂǏǒ 0 -600 -600 -600 -600 v. ƵǐǘIJLjıijıǑ ıǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǀǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijljǑ İǐƿIJıljǑ Ʃ 1, Ʃ2,Ʃ 3 NJįlj Ʃ4 0 0 0 0 0 2. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ IJijǏǍ ƫȷıǍİǒijljNJǘ ƸǏnjǀį 0 -300 -300 -300 -300 2.1 ƵǐǘDžǐįnjnjį ©LJnjǏIJǂǕǍ ƫȷıǍİǙIJıǕǍ 0 -300 -300 -300 -300 i. ƫȷıǍİǙIJıljǑ IJı ǒȷǏİǏnjǀǑ ıǍǀǐDžıljįǑ 0 -100 -100 -100 -100 ii. ƫȷıǍİǙIJıljǑ IJı ǒȷǏİǏnjǀǑ ijǏǒ ȷǐǕijǏDžıǍǁ ijǏnjǀį 0 -100 -100 -100 -100 iii. ƩǍįȷijǒǎljįNJǘǑ ƲǘnjǏǑ (Ǎ. 4399/2016) 0 -100 -100 -100 -100 3. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ 0 -260 -260 -260 -260 3,1 ƩȷįIJǓǏNjLJIJLJ 0 -260 -260 -260 -260 i. ƵǐǏDžǐƿnjnjįijį ıǍıǐDžǚǍ ȷǏNjljijljNJǚǍ Džljį ijLJǍ įȷįIJǓǘNjLJIJLJ ǒNjǏȷǏljǏǙnjıǍį įȷǘ ijǏǍ ƴƩƫ© 0 -260 -260 -260 -260 4. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ IJijǏǍ ƸǏnjǀį ijLJǑ ƹDžıljįǑ 0 -240 -240 -240 -240 4.1 ƹDžıljǏǍǏnjljNJǁ ƵıǐǂLjįNjǔLJ 0 -240 -240 -240 -240 i. ƫȷljİǘijLJIJLJ IJǒnjnjıijǏǓǁǑ įIJĴįNjljIJnjǀǍǕǍ Džljį IJǒǍijįDžǏDžǐįĴǏǙnjıǍį ĴƿǐnjįNJį 0 -240 -240 -240 -240 ƪ. ƷƹƲƴưƴ ƫƳƮƷƴƶƶƴƵƭƸƮƯƼƲ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƹ 0 0 -1.915 -2.089 -2.089 i. ƱıǂǕIJLJ ĴǏǐǏNjǏDžljNJǏǙ IJǒǍijıNjıIJijǁ ijǏǒ ĮǘǐǏǒ ƫljIJǏİǁnjįijǏǑ ƲǏnjljNJǚǍ ƵǐǏIJǚȷǕǍ įȷǘ 29% IJı 26% 0 0 -461 -270 -270 ii. ƱıǂǕIJLJ ƫƲĮƮƩ 0 0 -209 -209 -209 iii. ƱıǂǕIJLJ ĴǏǐǏNjǏDžljNJǏǙ IJǒǍijıNjıIJijǁ ijǏǒ ĮǘǐǏǒ ƫljIJǏİǁnjįijǏǑ ĮǒIJljNJǚǍ ƵǐǏIJǚȷǕǍ 0 0 -877 -997 -997 iv. ƩǍįnjǘǐĴǕIJLJ ijLJǑ ƫljİljNJǁǑ ƫljIJĴǏǐƿǑ ƩNjNjLJNjıDžDžǙLJǑ 0 0 -368 -613 -613 v. ©ljįǐLjǐǕijljNJǀǑ ĮǏǐǏNjǏDžljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ 0 0 0 0 0 ƫȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍıǑ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ƫljIJȷǐƿǎıljǑ / ƫNJijljnjǁIJıljǑ ƫNJijljnjǁIJıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ 420 289 498 1.379 2.031 1.204 238 212 270 Ʌɻɶɼ: ɈȰȻɅȵȴ ƷǙǍǏNjǏ ıIJǘİǕǍ įȷǏNJǐįijljNJǏȷǏljǁIJıǕǍ ƢIJǏİį ȷǐǏDžǐƿnjnjįijǏǑ įȷǏNJǐįijljNJǏȷǏljǁIJıǕǍ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƫƫƫ. ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ ƲƳƱƩƥƱƶƮƧƯƺƯ ƧƵƺƯ Ƭƣƫ ƵƳƧƸƱƯ ƧƵƱƴ ƣ. ƲǒǂDŽǍǂǕǐǑǐNJƿǔdžNJǓ ǑǒǐLjDŽǐǖǍƾǎǚǎ džǕǟǎ 2016-2017 ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2017 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2018 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ɇʑɶʃʌɿʍɻ (ȴɉȵ ) 2017 ʅɸ 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (Ȱ-Ȳ) -6.744 -4.325 2.419 -5.143 -5.782 -639 -1.457 A. ȶʍʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 51.613 52.817 1.204 52.282 50.444 -1.838 -2.373 1. ȱʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 16.473 17.429 956 17.040 17.545 506 116 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 8.111 8.276 164 8.311 8.593 282 317 ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.477 3.757 280 3.419 3.474 55 -284 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 2.135 2.335 200 2.307 2.434 127 99 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.552 1.839 287 1.797 1.824 27 -15 2. ȶʅʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 28.251 29.023 772 30.008 30.257 250 1.234 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 15.221 15.473 251 16.340 16.393 53 920 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 8.878 9.119 241 9.234 9.181 -53 62 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.132 3.262 130 3.157 3.269 112 7 3. ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ Ɍʊʌʘʆ -3.517 -4.277 -760 -3.830 -5.640 -1.810 -1.363 4. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ 530 415 -115 396 388 -8 -26 5. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (Ʌȴȵ) 3.744 3.224 -520 3.500 2.273 -1.227 -951

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ʅɻ ʖʌɻʅ/ʅɿʃɲ) 239 207 -31 233 155 -78 -52

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ 4.797 5.697 899 4.523 5.053 530 -644

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 375 375 0 345 345 0 -30

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 721 724 3 67 67 0 -657 B. ȶʇʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 58.357 57.141 -1.216 57.424 56.226 -1.199 -916 1. ɀɿʍɽʉʀ 11.607 11.602 -5 11.932 11.917 -15 315 2. ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 6.321 6.315 -6 121 120 -1 -6.195 3. ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 2.019 1.469 -549 1.999 1.348 -652 -121 4. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ - Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ɸʍʊɷʘʆ ʏʌʀʏʘʆ 18.904 19.504 600 23.942 24.298 356 4.794 5. ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɻʆ ȵȵ 1.968 1.902 -66 1.793 1.788 -5 -114 6. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ 2.249 2.151 -98 1.083 1.078 -5 -1.073 7. ȴɲʋɳʆɸʎ ȵʇʉʋʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 480 284 -197 831 1.016 185 733 8. Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 400 0 -400 346 0 -346 0 9. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 6.750 6.284 -466 6.286 5.950 -336 -334

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.244 1.257 14 2.526 2.302 -225 1.044

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 66 66 -1 64 64 0 -2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 6.350 6.308 -42 6.500 6.345 -155 37 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ȳ-ȴ) 2.465 3.773 1.308 2.327 4.816 2.488 1.042 ȳ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 10.262 10.856 593 9.414 11.537 2.123 681 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.881 3.887 6 2.907 3.335 427 -552 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.351 1.498 147 1.170 2.548 1.378 1.049 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 664 1.082 417 734 968 234 -113 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -2 -9 -7 -7 -6 1 2 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 4.369 4.398 29 4.610 4.693 83 296 ȴ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 7.797 7.082 -715 7.087 6.722 -365 -361 1. ɀɿʍɽʉʀ 1.171 1.153 -18 1.185 1.190 5 37 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 551 485 -67 549 521 -28 37 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 2.095 1.948 -147 2.192 2.060 -132 112 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 2.022 1.693 -329 1.472 1.268 -204 -425 5. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 527 518 -8 489 482 -7 -36 6. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.432 1.286 -146 1.200 1.201 1 -85 Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ 2010) ɸʏʙʆ 2016 -2017 ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2017 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2018 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ɇʑɶʃʌɿʍɻ (ȴɉȵ ) 2017 ʅɸ 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ - Ʌȵȴɉ (ȵ-ɇɈ) 431 255 -176 475 303 -172 48 ȵ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 2.673 2.476 -196 2.718 2.536 -182 59 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 1.622 1.611 -11 1.636 1.617 -19 7 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 26 8 -18 26 52 26 44 3. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȵɃɅɉɉ 888 654 -234 888 715 -173 61 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 0 -5 -5 0 -30 -30 -24 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 137 209 71 168 181 13 -28 ɇɈ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4) 2.241 2.221 -20 2.243 2.232 -10 11 1. ɀɿʍɽʉʀ 451 480 29 500 498 -2 18 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 0 0 0 0 0 0 0 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.764 1.714 -50 1.714 1.674 -40 -40 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 26 27 1 29 60 31 33 525 525 489 489 -36 I. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (Ȱ-Ȳ+ȳ-ȴ+ȵ-ɇɈ) -3.848 -296 3.551 -2.340 -663 1.677 -366 II. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɃɈȰ Ȱ & Ȳ Ȳɲɽʅʉʑ & ɁɅ (ȷ-ȸ) 292 471 179 171 326 156 -145 ȷ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.814 6.481 -333 6.193 6.329 137 -152 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.229 3.230 1 3.020 3.011 -9 -219 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.276 741 -535 562 774 212 33 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 44 41 -4 41 45 3 4 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -26 -21 5 -26 -19 8 3 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 2.291 2.490 199 2.595 2.518 -78 28 ȸ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.523 6.010 -513 6.022 6.003 -19 -7 1. ɀɿʍɽʉʀ 2.308 2.224 -85 2.342 2.265 -76 42 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 74 71 -3 58 66 8 -5 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 871 894 23 884 884 0 -11 4. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.626 1.734 108 1.809 1.787 -23 53 5. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.643 1.087 -556 929 1.001 72 -86 III. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʑ Ʌ/ɉ (Ⱥ-Ȼ) -206 919 1.125 1.085 1.792 707 872 Ⱥ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7) 32.479 33.678 1.199 39.260 39.429 169 5.751 1.Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 11.521 12.100 579 16.073 16.232 159 4.132 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 170 169 -1 130 119 -11 -50 3. Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 994 1.156 162 1.322 1.223 -99 68 4. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 18.769 19.133 364 20.679 20.771 92 1.639 5. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʋʊʌʉɿ 709 728 20 655 669 14 -59 6. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 27 15 -12 12 9 -3 -5 7. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 289 378 89 389 406 17 28 Ȼ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.685 32.759 74 38.175 37.638 -538 4.879 1. ɀɿʍɽʉʀ 361 360 -1 366 356 -10 -4 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 11 3 -8 4 4 0 1 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 26.754 27.460 706 32.508 32.279 -229 4.819 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ 23.466 23.414 -52 29.004 29.054 50 5.641 4. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.657 3.484 -173 3.578 3.524 -54 40 5. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 487 499 11 473 365 -108 -134 6. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 15 6 -9 8 7 -1 1 7. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 900 656 -244 888 742 -146 86 8. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 500 292 -208 350 361 11 69 IV. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ȵɇȿ 2010) (I+II+III) -3.762 1.094 4.856 -1.085 1.455 2.540 361 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ -2,2% 0,6% 2,8% -0,61% 0,8% 1,4% 0,2% V. ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ʏʊʃʉɿ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 6.019 5.615 -405 5.768 5.626 -142 11 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,4% 3,2% -0,2% 3,2% 3,2% -0,1% -0,1% VI. Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ȵɇȿ 2010) (IV+V) 2.257 6.708 4.451 4.683 7.081 2.397 372 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 1,3% 3,85% 2,56% 2,6% 4,0% 1,36% 0,1% Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃʊ ȰȵɅ 174.908 174.199 -709 178.579 177.735 -844 3.536 ȴɉȵ: ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɉʋɸʌɴʉʄɿʃʉʑ ȵʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ɍʘʌʀʎ ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ȵʇʊʔʄɻʍɻʎ ȿɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ Ƀʔɸɿʄʙʆ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ 2010) ɸʏʙʆ 2016 -2017 ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) - (ʍʐʆɹʖɸɿɲ) Ƥ. Ƶǒƾǘǐǎ ƾǕǐǓ 2018 ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏɿʅɼʍɸɿʎ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ 2018 2018 2018 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (A-B) -3.229 -4.659 -1.430 A. ȶʍʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 53.816 52.889 -927 1. ȱʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 17.357 17.325 -32 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 8.742 8.579 -163 ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.322 3.461 139 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 2.316 2.386 70 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.715 1.699 -16 2. ȶʅʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 30.519 30.197 -322 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 16.466 16.319 -147 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 9.715 9.499 -216 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.100 3.139 39 3. ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ Ɍʊʌʘʆ -3.648 -4.404 -756 4. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ 331 331 0 5. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (Ʌȴȵ) 3.764 3.790 26 6. ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ʅɻ ʖʌɻʅ/ʅɿʃɲ) 588 548 -40 7. ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ 4.537 4.737 199 8. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 314 314 0 9. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 54 52 -2 B. ȶʇʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.046 57.548 502 1. ɀɿʍɽʉʀ 12.512 12.645 132 2. ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 112 114 2 3. ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 1.876 2.499 623 4. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ - Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ɸʍʊɷʘʆ ʏʌʀʏʘʆ 22.639 23.416 778 5. ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɻʆ ȵȵ 1.862 1.885 23 6. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ 970 967 -3 7. ȴɲʋɳʆɸʎ ȵʇʉʋʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 306 271 -34 8. Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 1.000 1.000 0 9. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 6.744 6.634 -110 10. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.661 1.203 -458 11. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 64 64 0 12. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 7.300 6.850 -450 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ȳ-ȴ) 2.085 2.874 789 ȳ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 8.941 9.852 911 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 2.461 2.512 51 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.215 2.039 824 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 642 671 29 Contributions 623 596 -27 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -9 -3 6 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 4.632 4.634 2 ȴ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 6.856 6.978 122 1. ɀɿʍɽʉʀ 1.167 1.180 13 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 512 522 10 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 2.005 2.169 164 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.347 1.297 -50 5. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 545 530 -15 6. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.280 1.280 0 ɇʑɶʃʌɿʍɻ Ʌ/ɉ - ȵʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵɇȿ 2010) ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏɿʅɼʍɸɿʎ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ 2018 2018 2018 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ - Ʌȵȴɉ (ȵ-ɇɈ) 144 156 12 ȵ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 2.362 2.399 37 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 1.273 1.274 1 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 26 50 24 3. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȵɃɅɉɉ 888 888 0 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 0 0 0 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 175 187 12 ɇɈ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4) 2.218 2.243 25 1. ɀɿʍɽʉʀ 567 567 1 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 0 0 0 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.622 1.626 3 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 29 50 21 Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ ɷɲʋɳʆɻ (ʃɲɽɲʌɼ) 469 468 -2 Ȼ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (Ȱ-Ȳ+ȳ-ȴ+ȵ-ɇɈ) -1.000 -1.628 -629 ȻȻ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɃɈȰ Ȱ & Ȳ Ȳɲɽʅʉʑ & ɁɅ (ȷ-ȸ) 342 482 140 ȷ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.404 6.946 542 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.193 3.193 1 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 549 1.198 648 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 41 48 6 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -26 -23 3 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 2.647 2.531 -116 ȸ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 6.062 6.464 402 1. ɀɿʍɽʉʀ 2.348 2.346 -2 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 58 64 6 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 739 885 145 4. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.924 1.828 -96 5. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 993 1.341 348 ȻȻȻ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʑ Ʌ/ɉ (Ⱥ-Ȼ) 1.784 1.808 24 Ⱥ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7) 39.294 39.849 555 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 15.798 16.530 732 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 130 130 0 3. Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 1.321 1.299 -22 4. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 21.041 20.946 -95 5. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʋʊʌʉɿ 670 660 -9 6. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 12 0 -12 7. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 323 284 -39 Ȼ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7+8) 37.510 38.041 532 1. ɀɿʍɽʉʀ 372 357 -15 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 4 4 0 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 31.821 32.307 486 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ 28.852 28.859 6 4. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.483 3.463 -20 5. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 471 553 82 6. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 8 7 -1 7. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 900 900 0 8. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 450 450 0 IV. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ȵɇȿ 2010) (I+II+III) 1.127 662 -465 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 0,6% 0,4% -0,2% V. ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ʏʊʃʉɿ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 6.590 6.208 -382 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,6% 3,4% -0,2% VI. Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ȵɇȿ 2010) (IV+V) 7.717 6.870 -847 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 4,2% 3,8% -0,4% Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃʊ ȰȵɅ 184.691 182.959 -1.732 ȴɉȵ: ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɉʋɸʌɴʉʄɿʃʉʑ ȵʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ɇʑɶʃʌɿʍɻ Ʌ/ɉ - ȵʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵɇȿ 2010) ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) - (ʍʐʆɹʖɸɿɲ) ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƤƘ - ƧưƧƭƫưƩ ƧƴƱƦƺƯ–ƧưƱƦƺƯ ƥƧƯƫƬƩƴ ƬƶƤƧƳƯƩƴƩƴ ƮƧ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƫƴ (ƮƲƦƴ) ƫ. ƧưƧƭƫưƩ ƧƴƱƦƺƯ – ƧưƱƦƺƯ Ƭƣƫ ƸƳƧƱƶƴ ƥƧƯƫƬƩƴ ƬƶƤƧƳƯƩƴƩƴ - ƮƲƦƴ A. ƧǎǐǑǐNJLjǍƾǎǂ ƜǔǐDžǂ NjǂNJ ƦǂǑƽǎdžǓ ǕLjǓ ƥdžǎNJNjƿǓ ƬǖǃƾǒǎLjǔLjǓ ȴɉȵ Ȱʋʌ.2018 ȴɉȵ Ȱʋʌ.2018 ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ȱʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 17.582 17.736 17.416 17.435 18.408 19.296 20.291 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍ. ʋʌʉʍʙʋʘʆ 8.966 9.295 9.175 9.120 10.491 11.063 11.641 ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅ. ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 1.798 1.922 1.881 1.879 1.618 1.411 1.451 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530 ȶʅʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 34.065 35.471 35.200 35.447 35.714 36.277 37.076 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844 ʔʊʌʉɿ ʄʉɿʋʙʆ ʔʉʌɹʘʆ ɶɸʆ ʃʐɴɹʌʆɻʍɻ 4.505 4.702 4.496 4.328 4.287 4.210 4.322 ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ʔʊʌʘʆ -4.277 -5.640 -4.405 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619 Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ 25.472 26.072 25.609 24.535 24.899 25.409 25.804 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ 19.877 20.853 21.012 21.310 21.982 22.417 22.842 ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 5.549 3.870 5.199 5.277 4.918 4.798 4.692 ȶʍʉɷɲ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 920 743 479 524 538 546 534 ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 7.530 7.442 7.765 7.548 7.701 7.819 7.929 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʏɸʃʅɲʌʏɳ ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984 ɇʑʆʉʄʉ ɸʍʊɷʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʃɲʏɳ ESA 86.841 85.695 87.263 86.580 87.858 89.677 91.707 ɇʑʆʉʄʉ ɸʍʊɷʘʆ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ȵɇȰ (ʋʌʉ ʏɸʃʅɲʌʏʙʆ) 80.309 79.539 81.719 82.400 83.976 85.710 87.761 ɇʑʆʉʄʉ ɸʍʊɷʘʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɇɍȴ 86.949 86.065 86.861 86.166 87.487 89.412 91.632 ȴɲʋɳʆɸʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ɀɿʍɽʉʀ 21.414 21.446 21.692 20.838 21.025 21.187 21.240 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʀ 15.819 16.227 17.095 17.614 18.109 18.195 18.278 Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 38.880 38.549 37.462 35.600 35.906 36.276 36.703 ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 29.729 29.174 28.973 25.743 26.074 26.401 26.757 ȿʉɿʋɹʎ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 5.660 5.825 5.014 6.315 6.208 6.177 6.182 ȿʉɿʋɹʎ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.491 3.551 3.475 3.542 3.623 3.698 3.764 Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 2.971 3.142 2.885 2.871 2.919 2.813 2.872 ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.642 1.626 1.794 1.844 1.844 1.844 1.844 ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 7.901 6.747 7.130 8.939 9.006 9.158 8.827 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʏɸʃʅɲʌʏɳ ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984 ȿʉɿʋɳ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 7.324 7.105 8.431 7.699 7.738 7.901 8.176 Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ɉʊʃʉɿ (ɸʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ) 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896 ɇʑʆʉʄʉ ɷɲʋɲʆʙʆ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ESA 85.747 84.240 86.602 85.086 85.830 86.877 87.559 ɇʑʆʉʄʉ ɷɲʋɲʆʙʆ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ESA (ʋʌʉ ʏɸʃʅɲʌʏʙʆ) 79.215 78.084 81.058 80.906 81.948 82.910 83.612 ɇʑʆʉʄʉ ɷɲʋɲʆʙʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɇɍȴ 85.737 84.160 86.559 84.952 85.697 86.844 87.526 ȴɻʅʉʍɿʉʆʉʅɿʃʊ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ESA 1.094 1.455 661 1.494 2.028 2.800 4.148 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʃɲʏɳ ESA 6.708 7.081 6.869 7.789 8.420 9.497 11.044 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɇɍȴ 6.826 7.531 6.510 7.509 8.182 9.266 11.002 ȰȵɅ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002 ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ.ɸʐʌʙ) ȶʍʉɷɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ Ƥ. ƫǔǐLJǞDŽNJǐ DŽdžǎNJNjƿǓ NjǖǃƾǒǎLjǔLjǓ NjǂǕƽ ǖǑǐǕǐǍdžǀǓ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (Ȱ-Ȳ) -4.325 -5.782 -4.659 -4.124 -4.051 -2.959 -1.655 A. ȶʍʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 52.817 50.444 52.889 53.414 54.320 55.691 57.257 1. ȱʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 17.429 17.545 17.325 17.724 18.715 19.622 20.637 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘ 8.276 8.593 8.579 8.887 10.258 10.830 11.408 ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 2.335 2.434 2.386 2.401 2.158 1.970 2.030 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530 2. ȶʅʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 29.023 30.257 30.197 30.595 30.886 31.507 32.174 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844 3. ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ Ɍʊʌʘʆ -4.277 -5.640 -4.404 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619 4. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ 415 388 331 213 216 219 219 5. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (Ʌȴȵ) 3.224 2.273 3.790 3.892 3.603 3.578 3.643 6. ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ʅɻ ʖʌɻʅ/ʅɿʃɲ) 207 155 548 339 365 362 317 7. ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ 5.697 5.053 4.737 4.494 4.554 4.657 4.831 8. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5 9. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 724 67 52 51 51 51 51 Ȳ. ȶʇʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.141 56.226 57.548 57.538 58.370 58.649 58.912 1. ɀɿʍɽʉʀ 11.602 11.917 12.645 13.094 13.540 13.608 13.693 2. ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 6.315 120 114 106 100 93 88 3. ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 1.469 1.348 2.499 1.723 1.727 1.825 2.108 4. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ - Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ɸʍʊɷʘʆ ʏʌʀʏʘʆ 19.504 24.298 23.416 22.198 22.208 22.245 22.140 5. ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɻʆ ȵȵ 1.902 1.788 1.885 1.906 1.961 1.909 1.965 6. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ 2.151 1.078 967 405 659 119 119 7. ȴɲʋɳʆɸʎ ȵʇʉʋʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 284 1.016 271 336 347 750 500 8. Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 6.284 5.950 6.634 7.300 7.300 7.300 7.300 10. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.257 2.302 1.203 2.456 2.416 2.386 2.386 11. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 66 64 64 64 64 64 64 12. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 6.308 6.345 6.850 6.950 7.050 7.350 7.550 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ȳ-ȴ) 3.773 4.816 2.874 1.429 1.661 1.217 1.219 ȳ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 10.856 11.537 9.852 8.398 8.885 8.110 7.985 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.887 3.335 2.512 2.113 2.455 1.929 1.849 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.498 2.548 2.039 1.268 1.494 1.406 1.384 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 1.082 968 671 652 636 621 606 4 .Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -9 -6 -3 -3 -3 -3 -3 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 4.398 4.693 4.634 4.367 4.303 4.157 4.149 ȴ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 7.082 6.722 6.978 6.969 7.224 6.893 6.766 1. ɀɿʍɽʉʀ 1.153 1.190 1.180 1.194 1.205 1.202 1.201 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 485 521 522 471 452 423 408 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.948 2.060 2.169 2.108 2.106 2.127 2.070 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.693 1.268 1.297 1.394 1.655 1.333 1.275 5. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 518 482 530 522 526 529 532 6. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.286 1.201 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ