179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 196
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 196

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 15 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «15. Στη ΡΑΕ συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβού− λου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και για τη συνεργα− σία της ΡΑΕ με τον ΟΣΡΑΕ (Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ACER) και τον ΔΕΡΑΕ (Διεθνής Επιτροπή Ρυθμιστών Ενέργειας, ICER). Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ− λαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι αποδοχές και το λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συμβού− λου εξομοιώνονται με τα εκάστοτε αντιστοίχως προ− βλεπόμενα για τους αντιπροέδρους της ΡΑΕ. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.» 2. Το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, τροπο− ποιείται ως εξής: «Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρα− τήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την παρ. 3.3.1 του Παραρτή− ματος 34 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 52115/2970/2008 (Β΄ 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωρο− ταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 (Β΄ 1931) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί− κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μετα− φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθε− των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να κατανέμονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συ− στήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή την ΛΑΓΗΕ ΑΕ και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης (Α2) είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού Δημοσί− ου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέμα. Για την περίοδο 2013−2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμά− των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμο− ποιείται για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 7Ε της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. ΗΠ57495/2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζε− ται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να τροποποιείται το προβλεπόμενο σε αυτό ελάχιστο ποσοστό.» 3. Η ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 55 εφαρ− μόζεται από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2012 και η πρώτη αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013. Για το έτος 2011 ισχύει η υπ’ αριθμ. 372/2011 απόφαση της ΡΑΕ. 4. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΗ ΑΕ πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν δραστηριότητες των κλάδων που απο− σχίζονται και εισφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματι− σμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδα− φίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από τη ΔΕΗ ΑΕ, την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά το μέρος που τις αφορά. 5. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν από την ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν δραστηριότητες είτε του κλάδου που ει− σφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ είτε του κλάδου που πα− ραμένει στην ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που αφορούν, σύμ− φωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και κατά το μέρος που τις αφορά. 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ το προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλι− μακίων (ΒΟΚ) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων (ΒΟΚ) που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ. Επιπροσθέτως, εντάσσεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς. Η μεταφορά του προαναφερόμε− νου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. 7. Το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/9Μ/2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών της. 8. Έως την ολοκλήρωση αφ’ ενός των διαδικασιών και υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως Λειτουργού της Αγοράς, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις, και αφ’ ετέρου των διαδικασιών και υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως Διαχει− ριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσι− οδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που συστήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2773/1999 λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχειρίζεται το ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2773/1999 και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρι− κής Ενέργειας (Β΄ 655/2005) όπως ισχύει. 9. Η ΔΕΠΑ ΑΕ και ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλουν το αργότε− ρο μέχρι τις 3 Μαρτίου 2012 να προβούν στις δέουσες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος νόμου. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλει αίτημα πι− στοποίησης στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 ή 65. 10. Μέχρι την έκδοση των Τεχνικών Κανονισμών, σύμ− φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τα αντίστοι− χα Συστήματα Φυσικού Αερίου που συνδέονται με το ΕΣΦΑ, τις οποίες οφείλει ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μέσα σε ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 11. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013. 12. Άδειες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας, για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πριν από την ημερομη− νία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του. 13. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανα− νέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών μο− νάδων της ΔΕΗ ΑΕ με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος, η οποία χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του ν. 3734/2009, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. 14. Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονισμοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταρ− γούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθί− στανται με διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολου− θούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του. 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΚΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 54 και τα απαιτούμενα έντυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτόν. 16. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) περιουσία − Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φο− ρέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περιουσία και ο επιμερισμός της σε έκαστη των εται− ρειών θα γίνει στη βάση αναλογιστικής μελέτης που θα συνταχθεί μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύ− ος του παρόντος στη βάση τεχνικά αποδεκτών αρχών, μεθοδολογίας και παραδοχών. Η αναλογιστική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του άρθρου 9 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160). 17. Η διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως τροποποιείται με την παράγρα− φο 1 του άρθρου 186 του παρόντος, καταλαμβάνει και εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 6.9.2010. 18. Με απόφαση των οικείων διοικήσεων οι επωνυμίες και τα αρκτικόλεξα των εταιρειών ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, όπως και η απόδοσή τους σε ξένες γλώσσες μπορούν να τροποποιούνται ελευθέρως. 19. Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμε− νων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης οποιουδήποτε φορέα που μετα− σχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στο νέο φορέα.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.