105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Ι΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 109 - Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4336/2015
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κυρώνεται το ακόλουθο σχέδιο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ως δικαιούχου κράτους μέλους και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Κεντρικής Τράπεζας και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ως Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ως Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ: (1) Του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ- ΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανι- σμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ κρα- τών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη δι- εύθυνση 6α, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Λουξεμβούργο (ΕΜΣ), (2) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος μέλος»), (3) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «Κεντρική Τρά- πεζα»), (4) του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ- ΤΑΣ (το «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης»), Και (5) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε με το ν. 4389/2016 («η ΕΕΣΥΠ» ), στο εξής καλούμενοι από κοι- νού «τα μέρη» και καθένα από αυτά ως «μέρος». ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ (Α) Στις 19 Αυγούστου 2015, συνήφθη σύμβαση χρη- ματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΜΣ, του δικαι- ούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης («σύμβαση χρηματοδο- τικής διευκόλυνσης»). (Β) Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προ- έβλεπε ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανα- κεφαλαιοποίησης θα προέβαιναν σε τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, όπως ζήτησε ο ΕΜΣ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η οντότητα που περιγράφεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης ως το ανεξάρτητο ταμείο που θα δημιουρ- γηθεί από το δικαιούχο κράτος μέλος για να διαχειρίζεται αξιόλογα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να τα αξιο- ποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα. (Γ) Τον Μάιο του 2016, με το ν. 4389/2016 ιδρύθηκε η ΕΕΣΥΠ Α.Ε., ως η οντότητα που αποτελεί το ανεξάρτητο τα- μείο που αναφέρεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης. Τον Φεβρουάριο του 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο διοικητικό συμβούλιό της. Τον Ιανου- άριο του 2018, οι συμμετοχές του δικαιούχου κράτους μέλους σε διάφορες εταιρείες μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ. (Δ) Ο ΕΜΣ ζήτησε στις [......] 2018 από το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα, το Ταμείο Ανακε- φαλαιοποίησης και την ΕΕΣΥΠ να προσχωρήσει η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη σύμβαση αυτή ως προς την ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τους όρους της. (Ε) Τα Μέρη συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα εφαρμο- στούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης. Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1.1 Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα τροπο- ποιητική Σύμβαση ή απαιτείται από το περιεχόμενό της, οι όροι που ορίζονται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης έχουν την ίδια έννοια στην παρούσα τρο- ποποιητική Σύμβαση. 1.2 Στην παρούσα τροποποιητική σύμβαση, οι ακό- λουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ακο- λούθως: «Τροποποιητική Σύμβαση»: το παρόν έγγραφο. «Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» έχει την έν- νοια που δίνεται στον όρο αυτό στην αιτιολογική σκέψη Α της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης. 2. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι μετά την έναρ- ξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης: α) η σύμβαση για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης · β) Η ΕΕΣΥΠ θα προσχωρήσει ως συμβαλλόμενο μέρος και μέρος της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού- σας τροποποιητικής Σύμβασης) και ότι οι όροι της σύμβα- σης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποιητικής Σύμβασης ) είναι δεσμευτικοί και εφαρμόζονται ως προς την ΕΕΣΥΠ και γ) για την αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «συμβαλλόμε- νο μέρος» ή «συμβαλλόμενα μέρη», όταν χρησιμοποιεί- ται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης), περιλαμβάνει και την ΕΕΣΥΠ. 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Η σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τροποποι- είται ως εξής: 3.1 Μέρη Στο τμήμα «Μέρη», συμπεριλαμβάνεται η ΕΕΣΥΠ ως συμβαλλόμενο μέρος ως εξής: «(5) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ, ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε με το ν. 4389/2016 (« ΕΕΣΥΠ» )», 3.2 Προοίμιο Στο προοίμιο, εισάγεται η ακόλουθη νέα παράγραφος: «(L) Η παρούσα σύμβαση τροποποιήθηκε στις [………]2018 με τροποποιητική Σύμβαση σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕΣΥΠ στη Σύμβαση.». 3.3 Ορισμοί Στη ρήτρα 1 (Ορισμοί και Ερμηνεία), με: (α) Εισαγωγή των ακόλουθων ορισμών: ««τροποποιητική Σύμβαση» σημαίνει την τροποποιη- τική Σύμβαση που περιγράφεται στην παράγραφο L του προοιμίου της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.». «“Επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ”: κάθε πληρωμή, μέσω μερίσματος ή άλλης διανομής κερδών, από την ΕΕΣΥΠ στο δικαιούχο κράτος μέλος, το οποίο είναι μέρισμα που καταβλήθηκε στο δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ δυνάμει του άρθρου 199 παρ. 1, περιπτ. α) του νόμου για την ΕΕΣΥΠ.». «“Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει κάθε οντότητα στην οποία η ΕΕΣΥΠ κατέχει μετοχές ή παρεμφερή μερίδια κεφαλαίου ή δικαιώματα ψήφου (εξαιρουμένου του Τα- μείου Ανακεφαλαιοποίησης).». «“Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 189 του νόμου της ΕΕΣΥΠ.». «“Νόμος της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει το ν. 4389/2016 (ή/ και άλλους νόμους ή κανονισμούς - εξαιρουμένων, για αποφυγή αμφιβολιών, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ - όπως μπορεί κατά καιρούς να ρυθμίζουν τη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ), όπως ο νόμος ή οι νόμοι αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικα- θίστανται και ισχύουν.». (β) Διαγραφή των ορισμών του «Ταμείου Ιδιωτικοποί- ησης» και του «Μέρος Ταμείου ιδιωτικοποίησης.». 3.4 Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντικαταστά- σεις των Γενικών Όρων Στη ρήτρα 3 (Διαφοροποιήσεις, Συμπληρώσεις ή Αντι- καταστάσεις των Γενικών Όρων), με: α) Διαγραφή της ρήτρας 3.4 (στ) και αντικατάστασής της με τα ακόλουθα: «στ) (Τροποποιήσεις του νόμου της ΕΕΣΥΠ) Το δικαι- ούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι: (i) οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή άλλους νόμους ή κανονισμούς του δικαιούχου κράτους μέλους, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις εκάστου των μερών του δικαιούχου κρά- τους μέλους και της ΕΕΣΥΠ, βάσει της Σύμβασης ή για να δοθεί πλήρης ισχύς στη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, καθώς, και χωρίς περιορισμό, προκειμένου: (Α) να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ · ή (Β) να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομέ- νων των υποχρεώσεων ενημέρωσης), θα εφαρμοστούν αμέσως μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (σε διαβού- λευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και, όπου απαιτείται ενδεχομένως, το ΔΝΤ) · και (ii) εκτός από τις απαιτούμενες: (Α) σύμφωνα με την παράγραφο (i) παραπάνω και/ή (Β) για την εφαρμογή οποιασδήποτε οδηγίας, κανονι- σμού ή άλλου νόμου της ΕΕ, οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου της ΕΕΣΥΠ δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΣΜ βάσει της σύμβασης.». β) Εισαγωγή των ακολούθων νέων ρητρών 3.4 (ζ) και (η) (με επακόλουθη επανάληψη της αρίθμησης των επό- μενων υφιστάμενων ρητρών στο άρθρο 3.4): «(Ζ) (Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ) Το δικαιούχο κράτος μέλος, ως μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε τρο- ποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ που εγκρίνεται από αυτό, δεν θα θίγει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΜΣ βάσει της Σύμβασης. (η) (εταιρείες της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται ότι: (i) θα διατηρεί {και θα φροντίζει ώστε κάθε Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ να διατηρεί (στο βαθμό που είναι εφικτό, σύμφωνα με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια Εταιρεία)}, επιβάλλει και ασκεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα μερίσματος και άλλα νόμιμα δικαιώματά της, όπως αυτά εφαρμόζονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της· (ii) δεν θα συνάπτει {και θα φροντίσει, ώστε κάθε Εται- ρεία της ΕΕΣΥΠ δεν θα συνάπτει (στον βαθμό που είναι εφικτό με το επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ σε κάθε τέτοια εταιρεία της)} συμφωνίες ή προβαίνει σε αγορά, εκποίηση ή άλλου είδους συναλλαγή σε στοιχεία ενεργητικού ή χορηγεί εγγυήσεις ή αναλαμβάνει υποχρε- ώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου, άλλες εκτός από αυτές: (Α) που προβλέπονται στο νόμο της ΕΕΣΥΠ ή το ν. 2190/1920 ή (Β) εντάσσονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της και υπό την “αρχή των ίσων αποστάσεων” · και (iii) δεν θα προβαίνει σε καμία προσφορά εξαγοράς ή επαναγοράς των μετοχών της ή προβαίνει με άλλο τρόπο σε μείωση του κεφαλαίου της εκτός από την διανομή κερδών ως μέρισμα σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕΣΥΠ.». γ) Εισαγωγή νέας ρήτρας 3.6 (με επακόλουθη επανάλη- ψη της αρίθμησης των επόμενων υφιστάμενων ρητρών στη ρήτρα 3): «3.6 Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση και υποχρεω- τική εξόφληση Εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 8 (Επιστροφή, Πρό- ωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Επιστροφή και Ακύρωση) των Γενικών Όρων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: (α) (Αποπληρωμή μετά από την είσπραξη Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ) Κατά τη λήψη οποιουδήποτε Επιλέξιμου μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, το δικαιούχο κράτος μέλος: (i) ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΜΣ γραπτώς για την ημε- ρομηνία είσπραξης και το ποσό του εν λόγω μερίσματος της ΕΕΣΥΠ, και (ii) με έγγραφη ειδοποίηση του ΕΜΣ (ή την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που καθορίζονται στην ειδοποίηση αυτή) και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα- γράφου (β) παρακάτω, επιστρέφει μέρος οποιασδήποτε διευκόλυνσης που ζητείται από τον ΕΜΣ (μαζί με δεδου- λευμένους τόκους και οποιασδήποτε άλλα ποσά οφείλο- νται σε σχέση με αυτό το μέρος), με το μέρος αυτό να μην υπερβαίνει το ποσό που εισπράττει το δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ σχετικά με το εν λόγω επιλέξιμο μέρισμα της ΕΕΣΥΠ. (β) (Κατανομή των εσόδων) Τα ποσά που εισπράττει o ΕΜΣ σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (α) εφαρ- μόζονται ως εξής: (i) Πρώτον - προς πρόωρη αποπληρωμή της χρημα- τοδοτικής συνδρομής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αποπληρωμή κατά την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο ΕΜΣ λαμβάνει την πληρω- μή που έγινε σύμφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω και λήγει την ημερομηνία που είναι δώδεκα μήνες μετά (η περίοδος αυτή είναι η “περίοδος Επιλέξιμων Αποπλη- ρωμών”), και (ii) Δεύτερον, ως προς οποιοδήποτε υπόλοιπο - προς πρόωρη αποπληρωμή χρηματοδοτικής συνδρομής που είναι πληρωτέα μετά τη λήξη της περιόδου των Επιλέξιμων Αποπληρωμών, κατά σειρά ωριμότητας, αποπληρώνοντας χρηματοδοτική συνδρομή που λήγει συντομότερα. (γ) (Προβλεπόμενη αποπληρωμή) Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω θεωρείται ως επιστροφή που γίνεται σύμ- φωνα με τη ρήτρα 8.8 των Γενικών Όρων. (δ) (Έγκαιρη διανομή) Η ΕΕΣΥΠ δεν καθυστερεί αδι- καιολόγητα τη δήλωση και τη διανομή μερισμάτων στο δικαιούχο κράτος μέλος.». δ) Στο τέλος της παραγράφου 3.6 (γ) (Αναφορά) (που επαναριθμείται στο σημείο 3.7 (γ) ως αποτέλεσμα της ει- σαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέρω), εισάγοντας το ακόλουθο πρόσθετο κείμενο: «Κάθε ένα μέρος από το δικαιούχο κράτος μέλος και την ΕΕΣΥΠ δεσμεύεται περαιτέρω να παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται εύλογα από τον ΕΜΣ σε σχέση με την ΕΕΣΥΠ ή οποιαδήποτε εταιρεία της ΕΕΣΥΠ (στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή δεν αποτελεί προνομιακή πληροφόρηση που καλύπτεται από υποχρέωση απορρήτου).». ε) Στη ρήτρα 3.6 στοιχείο στ) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητικού Συμβουλίου) (που επανα- ριθμείται στο σημείο 3.7 στοιχείο στ) ως αποτέλεσμα του σημείου 3.4 (γ) ανωτέρω), αντικαθιστώντας την αναφορά σε «πληροφορίες για παρατηρητή του Διοικητικού Συμ- βουλίου» με τις λέξεις «Πληροφορίες για τον παρατηρη- τή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης». στ) Εισαγωγή των ακόλουθων νέων άρθρων 3.7 (η), (θ) και (ι): «(η) (Πληροφορίες για τον παρατηρητή του Διοικητι- κού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ΕΜΣ: (i) το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων και των συ- ζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ· και (ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης, έγκαιρα μετά την προετοι- μασία κάθε τέτοιου εγγράφου και η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγ- γραφο στον παρατηρητή που διορίζει από κοινού η Επι- τροπή και ο ΕΜΣ (όπως ορίζεται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ) συγχρόνως με την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. (θ) (ΕΕΣΥΠ- πληροφορίες εσωτερικής διακυβέρνησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος αναλαμβάνει: (i) να γνωστοποιήσει αμελλητί τον ΕΜΣ όταν λάβει γνώση οποιασδήποτε πρότασης για ουσιώδη τροπο- ποίηση του νόμου για την ΕΕΣΥΠ ή του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ, και τις λεπτομέρειες αυτής της τροποποίησης και να παράσχει στο ΕΜΣ τις περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί εύλογα να απαιτήσει ο ΕΜΣ σε σχέση με την εν λόγω τροποποίηση· (ii) να παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε στρατηγική κα- θοδήγηση δίνει ο Υπουργός Οικονομικών του δικαιού- χου κράτους μέλους στην ΕΕΣΥΠ για τους σκοπούς του στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και όπως περιγράφεται στον νόμο ΕΕΣΥΠ, μετά την έκδοση αυτών των κατευ- θύνσεων στην ΕΕΣΥΠ· και (iii) να παρέχει στο ΕΣΜ κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, όπως περιγράφεται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ, εφό- σον το έγγραφο αυτό εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ (η ΕΕΣΥΠ με την παρούσα συναινεί η αποστο- λή του σχετικού εγγράφου να γίνεται από το δικαιούχο κράτος μέλος στον ΕΜΣ). ζ) (ΕΕΣΥΠ- άλλες πληροφορίες) Η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να: (i) παρέχει στον ΕΜΣ τις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου (μη ελεγμένες) και ετήσιες (ελεγμένες σύμφω- να με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληρο- φόρησης, όπως ισχύουν κάθε φορά), μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει εντός της σχετικής πε- ριόδου που καθορίζεται στον Εσωτερικό κανονισμό της· (ii) παρέχει στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πληροφορία σχε- τικά με οποιοδήποτε γεγονός το οποίο εύλογα θα μπο- ρούσε να αναμένεται να προκαλέσει την εμφάνιση ενός Γεγονότος Αθέτησης, εγκαίρως αφού λάβει γνώση (και τα τυχόν μέτρα που λήφθηκαν, εάν συντρέχει τέτοια πε- ρίπτωση, για την αποκατάστασή του) και (iii) κοινοποιεί στον ΕΜΣ οποιαδήποτε πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στη γενική συνέ- λευση της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη δήλωση ή διανομή με- ρίσματος από την ΕΕΣΥΠ και των λεπτομερειών αυτής της πρότασης, με την υποβολή της σχετικής πρότασης στη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ και των λεπτομερειών οποιασδήποτε έγκρισης από τη γενική συνέλευση της ΕΕΣΥΠ για τη διανομή μερίσματος.». η) Στην παράγραφο 3.9 (εγγύηση και αποζημίωση) (που επαναριθμείται στο άρθρο 3.10 ως αποτέλεσμα της εισαγωγής που περιγράφεται στο σημείο 3.4 (γ) ανωτέ- ρω), εισάγοντας μια νέα παράγραφο 3.10 (γ) ως εξής: «Γ) Στη ρήτρα 14 (Εγγύηση και αποζημίωση) των Γε- νικών Όρων: (i) Η ρήτρα 14.1 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η ανα- φορά στην «παρούσα ρήτρα 14» διαβάζεται ως «ρήτρα 14.2». (ii) εκτός από την εγγύηση που προβλέπεται στο άρ- θρο 14.2, εφαρμόζεται νέα ρήτρα 14.2A, ως εξής: «14.2A Η ΕΕΣΥΠ αμετάκλητα και άνευ όρων: 14.2Α.1 εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης. 14.2Α.2 υπόσχεται στον ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλό- μενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συ- νολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25.000.000.000 ευρώ και 14.2Α.3 συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλ- λόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, αλλά λόγω μη εκτελε- στότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβλη- θεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει εγγύησης. Τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΜΣ, το δικαιούχο κράτος μέ- λος και η ΕΕΣΥΠ αναγνωρίζουν ότι η παροχή της εγγύη- σης που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα 14.2Α πραγματο- ποιείται στο πλαίσιο και είναι συνεπής με τους σκοπούς της ΕΕΣΥΠ, όπως ορίζονται στον νόμο της ΕΕΣΥΠ σχετικά με τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υπο- χρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους στον ΕΜΣ.». (iii) Η ρήτρα 14.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στην παράγραφο «Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρ- θρο 14.1» διαβάζεται «Κάθε εγγύηση που ορίζεται στο άρθρο 14». (iv) Οι ρήτρες 14.4, 14.5 και 14.7.1 θα πρέπει να ερμη- νεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις εν λόγω ρήτρες η οποία γίνεται σε «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» και σε κάθε μία από τις ρήτρες 14.6 και 14.8, διαβάζεται «κα- θένα μέρος από την ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο Ανακεφαλαι- οποίησης». v) Η ρήτρα 14.8.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η παραπομπή στην ρήτρα στο «Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» και στο άρθρο 14.6, η δεύτερη τέτοια παραπομπή και στη ρήτρα 14.8 η τελευταία τέτοια παραπομπή, διαβάζεται ως «είτε της ΕΕΣΥΠ είτε του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης». (vi) Η ρήτρα 14.7.2 ερμηνεύεται ως εάν η αναφορά σε «από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης» διαβάζεται ως «είτε από την ΕΕΣΥΠ είτε από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή από οποιαδήποτε υποχρέωση είτε της ΕΕΣΥΠ ή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης»· και vii) Η ρήτρα 14.9 θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά «Αυτή η εγγύηση συμπληρώνεται και δεν είναι» διαβάζεται ως «Οι εγγυήσεις αυτές συμπληρώνονται και δεν είναι». θ) Εισάγοντας μια νέα ρήτρα 3.11 ως εξής: «3.11 Άλλες τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση της ΕΕΣΥΠ (α) (Προϋποθέσεις εκταμιεύσεων) Στη ρήτρα 5 (Αιτή- σεις, εκταμιεύσεις και Προϋποθέσεις εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η παράγραφος 5.3.3 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης”, πε- ριλαμβάνεται η λέξη “ΕΕΣΥΠ” και μετά τις λέξεις «που ελήφθησαν από τον ΕΜΣ σύμφωνα με τη ρήτρα 4.1.1», περιλαμβάνονται οι λέξεις “ή σε σχέση με την τροποποι- ητική σύμβαση”. (β) (Αναφορές) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων: (i) Η ρήτρα 6.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να διαβά- ζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “το Ταμείο Ανακεφαλαιοποί- ησης”, περιλαμβάνεται η λέξη “ΕΕΣΥΠ”. (ii) Η ρήτρα 6.1.1 των Γενικών Όρων θα πρέπει να δια- βάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1”, περιλαμβάνονται οι λέξεις “ή σε σχέση με την τρο- ποποιητική σύμβαση” και (iii) Η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν να περιέχει στο τέλος της ρήτρας τις λέξεις “v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση”. (γ) (Υποχρεώσεις) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων, οι ρήτρες 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 και 6.3 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά στις εν λόγω ρήτρες στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης” δια- βάζεται “η ΕΕΣΥΠ και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης” (με την προϋπόθεση ότι το άρθρο 6.3.4 δεν ισχύει για την ΕΕΣΥΠ). (δ) (Αρνητική δέσμευση) Στη ρήτρα 6 (Δηλώσεις, εγ- γυήσεις και υποσχέσεις) των Γενικών Όρων, η παράγρα- φος 6.3.1 διαβάζεται ως εάν, μετά τις λέξεις “περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης σε σχέση με αυτά” συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “(στην περίπτωση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) ή στα περιουσιακά στοιχεία ή τα έσοδα της ΕΕΣΥΠ (στην πε- ρίπτωση της ΕΕΣΥΠ)” και μετά τις λέξεις “το δικαιούχο κράτος μέλος”, περιλαμβάνονται οι λέξεις “ΕΕΣΥΠ”. (ε) (Γεγονότα Καταγγελίας) Στη ρήτρα 10 (Γεγονότα Καταγγελίας) των Γενικών Όρων, οι ρήτρες 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5 και 10.1.6 θα ερμηνεύονται ως εάν κάθε αναφορά σε αυτές τις ρήτρες για το “Ταμείο Ανακεφα- λαιοποίησης” και στη ρήτρα 10.1.3 την πρώτη τέτοια αναφορά, συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “ή ΕΕΣΥΠ”. Η ρήτρα 10.1.3 θα πρέπει να διαβάζεται ως ένα η αναφορά στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)” ακο- λουθείται από τις λέξεις “ή την ΕΕΣΥΠ”. (στ) (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης) στη ρήτρα 11 (Υπο- χρεώσεις Ενημέρωσης) των Γενικών Όρων, η ρήτρα 11.3 θα ερμηνευθεί ως εάν μετά τις λέξεις “τη νομική γνω- μοδότηση που αναφέρεται στη ρήτρα 4.1.1 ανωτέρω” περιλαμβάνονται οι λέξεις “ή σε σχέση με την τροπο- ποιητική σύμβαση”. (ζ) (Επιθεωρήσεις, πρόληψη της απάτης και έλεγχος) στη ρήτρα 12 (Υποχρεώσεις που αφορούν τις επιθεω- ρήσεις, την πρόληψη της απάτης και τους ελέγχους) των Γενικών Όρων: (i) Η ρήτρα 12.2 πρέπει να ερμηνεύεται ως εάν η ανα- φορά στο “Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους” ακολουθείται από τις λέξεις “ή την ΕΕΣΥΠ“ και ως εάν η δεύτερη αναφορά στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)”, ακολουθείται από τις λέξεις “ΕΕΣΥΠ“ και (ii) Η ρήτρα 12.3 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά στο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)“ ακολουθεί- ται από τις λέξεις “ΕΕΣΥΠ“. (η) (Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών) στη ρήτρα 16 (εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία) των Γε- νικών Όρων: (i) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε “ούτε το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)“ ακολουθείται από τη φράση “ούτε η ΕΕΣΥΠ“ και (ii) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί σαν να είχε προηγηθεί η αναφορά “ΕΕΣΥΠ“ των λέξεων “και το Ταμείο Ανακε- φαλαιοποίησης“. (θ) (Έγγραφα εκταμίευσης) σε: (i) Παράρτημα 3 (Έντυπο Αίτησης Εκταμίευσης) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ συμπεριλαμβάνεται ως αποδέ- κτης για την παραλαβή αντιγράφων, και (ii) του Παραρτήματος 4 (Έντυπο Ειδοποίησης αποδο- χής) των Γενικών Όρων, η ΕΕΣΥΠ συμπεριλαμβάνεται ως αποδέκτης και ως υπογράφων.». 3.5 Παράρτημα 1 Το Παράρτημα 1 (Κατάλογος Επαφών) τροποποιείται με την προσθήκη των ακολούθων: «Για την ΕΕΣΥΠ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας […] 4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκτός από τις ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που τροποποιούνται από τις διατάξεις της ρήτρας 3 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, όλες οι άλλες ρήτρες της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό- λυνσης παραμένουν αμετάβλητες. 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (α) (Υφιστάμενα μέρη) Κάθε μέρος από το δικαιού- χο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι δηλώσεις της ρήτρας 6 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των Γενικών Όρων: (i) παραμένουν αληθείς και ακριβείς από την ημερο- μηνία της εκτέλεσης της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης και δεν υφίσταται Γεγονός καταγγελίας που εκκρεμεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης κατά την ημερομηνία της παρούσας και (ii) είναι αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία εκτέ- λεσης της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας 5 (α) (ii), η ρήτρα 6 (Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις) των Γενικών Όρων θεωρείται ότι οι αναφο- ρές στη “Σύμβαση“ ήταν παραπομπές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση. (β) (ΕΕΣΥΠ) Η ΕΕΣΥΠ δηλώνει και εγγυάται ότι: (i) οι υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ, όπως καθορίζονται στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και στη Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητι- κής Σύμβασης) δεν απαγορεύονται ή εμποδίζονται από τη νομική μορφή της ΕΕΣΥΠ, όπως αυτή έχει συσταθεί βάσει του ελληνικού νόμου 4389/2016 και (ii) οι δηλώσεις στις ρήτρες 6.1.2, 6.1.3 και 6.1.4 των Γενικών Όρων είναι αληθείς και ακριβείς σε σχέση με την ΕΕΣΥΠ από την ημερομηνία της εκτέλεσης της παρού- σας τροποποιητικής Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της παρούσας η ρήτρα 5 (β), η ρήτρα 6.1.2 των Γενικών Όρων θα ερμηνευθεί ως εάν στο τέλος της ρήτρας, περιλαμβάνονται οι λέξεις “v) υποχρεώσεις της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τη χρηματοδοτική διευκόλυνση έναντι της ΕΕΣΥΠ“». 6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η ρήτρα 16 των Γενικών Όρων (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία) εφαρμόζεται στην παρούσα τροπο- ποιητική Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αναφορές στην «Σύμβαση» είναι αναφορές στην παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και υπό τον όρο ότι: (α) Η ρήτρα 16.2 θα ερμηνευθεί ως εάν η αναφορά σε “ούτε το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (εάν υπάρχει)“ ακολουθείται από τη φράση “ούτε η ΕΕΣΥΠ“, και β) Η ρήτρα 16.3 θα ερμηνευθεί ως εάν της αναφοράς “και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης“ έχει προηγηθεί η λέξη “ΕΕΣΥΠ“». 7. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη, η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μόλις παρα- ληφθεί από τον ΕΜΣ: α) νομική γνωμοδότηση ικανοποιητική για αυτόν, την οποία θα δώσει: (i) ο νομικός σύμβουλος του δικαιούχου κράτους μέ- λους· (ii) ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου Ανακεφαλαιο- ποίησης· και (iii) ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, με το περιεχόμενο και τη μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 (έντυπα νομικών γνωμοδοτήσεων) της παρούσας τροποποιητικής Σύμβασης· και (β) επίσημο έγγραφο από την ΕΕΣΥΠ που αναφέρει τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράψουν αυτήν την τροποποιητική Σύμβαση και κάθε άλλο έγ- γραφο που πρέπει να παραδοθεί στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού- σας τροποποιητικής Σύμβασης) (και το οποίο εγκρίνει έγκυρα η ΕΕΣΥΠ) και περιέχει τα υποδείγματα των υπο- γραφών αυτών. 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση και τα σχετικά πρότυπα (εφόσον υπάρχουν) εκτελούνται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε πέντε (5) πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, κάθε ένα εκ των οποίων συνιστά αυθεντική πράξη. 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 9.1 Τα Παραρτήματα της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρού- σας και από την ημερομηνία της παρούσας τροποποιη- τικής σύμβασης περιλαμβάνουν: Παράρτημα 1. Μορφές νομικών γνωμοδοτήσεων Παράρτημα 2: Λίστα επαφών.».

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.