105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Ι΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Άρθρο 88 - Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 88Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Μετά το άρθρο 47 του π.δ. 142/2017, προστίθεται άρ- θρο 47Α ως εξής: «Άρθρο 47Α Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαρια- σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού είναι οι ακόλου- θοι: (α) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. (β) Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού. (γ) Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρη- ματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση. (δ) Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού και η παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογα- ριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογα- ριασμών Θησαυροφυλακίου. (ε) Η οργάνωση, επίβλεψη και περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και το Σύστημα Λογα- ριασμών Θησαυροφυλακίου. 2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ- γραμματισμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Λογαριασμών. (β) Τμήμα Β΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης. (γ) Τμήμα Γ΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης. (δ) Τμήμα Δ΄ - Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Λογαριασμών. (αα) Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. (ββ) Η διαχείριση και παρακολούθηση λογαριασμών του ελληνικού δημοσίου, εντός ή εκτός προϋπολογισμού και ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εκτός αυτών που έχουν ανατεθεί σε άλλες οργανικές μονάδες εντός ή εκτός του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η διενέργεια δαπανών του προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης (αποδοχών υπαλλήλων, προκα- ταβολών του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 συμπερι- λαμβανομένης της αντισταθμιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ και λοιπών προκαταβολών), η παρακολούθηση των σχετικών λογαριασμών και η μέριμνα για την ορθή λογιστική απεικόνισή τους. (δδ) Η μέριμνα για την εμφάνιση εισπραττομένων εσό- δων - ποσών στη δημόσια ληψοδοσία. (εε) Η διενέργεια πληρωμών για την επιστροφή εσό- δων προϋπολογισμού και αποδόσεων κρατήσεων αρμο- διότητας ΑΑΔΕ (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). (στστ) Οι επιστροφές - αποδόσεις ποσών σε δικαιού- χους και η μέριμνα για τη λογιστική τακτοποίηση αυτών. (ζζ) Η σύσταση και η παρακολούθηση των παγίων προκαταβολών σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των προσωρινών ενισχύσεων αυτών. (ηη) Η παρακολούθηση των λογαριασμών των προ- ξενικών αρχών και η μέριμνα για την ορθή λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους. (θθ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λο- γαριασμού νο. 234339/0 «ΕΔ- Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις». (ιι) Η τήρηση μητρώου των λογαριασμών της Κεντρι- κής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρα- καταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος. (β) Τμήμα Β΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης (αα) Ο καθορισμός μηνιαίου ορίου πληρωμών των δα- πανών του Δημοσίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησής τους και η έκδοση σχετικής μηνιαίας απόφασης. (ββ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και καταχώρηση των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις εισροές και εκροές που επηρεάζουν τη ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου. (γγ) Η παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, της τα- μειακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατάρτιση σχετικών πινάκων προβλέψεων. (δδ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του ταμειακού προγραμματισμού για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυ- ροφυλακίου σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών σε ημερήσια βάση και εννέα (9) έως δώδεκα (12) μηνών σε μηνιαία βάση. (εε) Η ενοποίηση των πινάκων προβλέψεων ταμειακής ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλα- κίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλα- κίου και η υποβολή τους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (στστ) Ο ορισμός, σε συνεργασία με τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ενός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου. (γ) Τμήμα Γ΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης. (αα) Η παρακολούθηση των κινήσεων και των υπολοί- πων των λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείρι- ση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. (ββ) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Φορέ- ων Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις περί λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και η ει- σήγηση για την επιβολή κυρώσεων. (γγ) Η τήρηση μητρώου των λογαριασμών των Φο- ρέων Γενικής Κυβέρνησης σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος. (δδ) Ο συντονισμός και η παροχή υποστήριξης στις Γ.Δ.Ο.Υ. επί των ζητημάτων που άπτονται της κατάρτισης ταμειακού προγραμματισμού από τους φορείς αρμοδι- ότητάς τους. (εε) Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού για το Κοινό Κεφάλαιο και την ταμειακή διαχείριση στην Τρά- πεζα της Ελλάδος σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και η κατάρτιση σχετικών πι- νάκων ταμειακών προβλέψεων σε ορίζοντα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών σε ημερήσια βάση και εννέα (9) έως δώδεκα (12) μηνών σε μηνιαία βάση. (στστ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών αναφο- ρικά με το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που συμμετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου. (ζζ) Η παροχή οδηγιών στους Φορείς της Γενικής Κυ- βέρνησης αναφορικά με τη διενέργεια ταμειακού προ- γραμματισμού και την εξειδίκευση του μέγιστου ύψους ρευστότητας που μπορούν να τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα. (ηη) Η απόφαση περί της εξαίρεσης συγκεκριμένων λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον υπο- λογισμό του μέγιστου ύψους ρευστότητας που τηρείται σε πιστωτικά ιδρύματα. (θθ) Ο ορισμός, σε συνεργασία με τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ενός ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. (δ) Τμήμα Δ΄ - Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ε.Ε. (αα) Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που συναρ- τώνται με τη διεξαγωγή χρηματικών δοσοληψιών με την Ε.Ε. κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Υπηρεσιών όσον αφορά στις (i) απολήψεις από την Ε.Ε. για την εκτέλε- ση όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στις (ii) αποδόσεις σε λογαριασμούς της Ε.Ε. των μηνιαίων συνεισφορών των Ιδίων Πόρων, των επι- στροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατόπιν εντολής της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργά- νου, καθώς και προστίμων κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης. (ββ) Η νομοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγμα και την τήρηση όλων των λογαριασμών αναφορικά με τη διεξαγωγή των χρηματικών δοσοληψιών με την Ε.Ε. (γγ) Η εισήγηση και η μέριμνα για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικα- σιών, αλλά και ο χειρισμός ζητημάτων που ανακύ- πτουν από την εφαρμογή διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (δδ) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των χρηματο- ροών που πραγματοποιούνται μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστή- ματος δημοσιονομικής πολιτικής. (εε) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων στη Διεύ- θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στο Τμήμα Β΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Δι- οίκησης αναφορικά με τις προβλέψεις των απολήψεων και των αποδόσεων προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο παρακο- λούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού. (στστ) Η μέριμνα για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων των δαπανών από την απόδοση των υπο- χρεώσεων της χώρας στην Ε.Ε. (ζζ) Η λειτουργία ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη συ- γκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των απα- ραίτητων στοιχείων για την απόδοση από την Ε.Ε. των οδοιπορικών εξόδων όλων των προσώπων που μετακι- νούνται με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμ- βουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η παροχή εγκυκλίων οδηγιών προς τους εμπλεκό- μενους φορείς για την ομαλή διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας. (ηη) Η παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων και διευκρινίσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παρακολούθηση των εσόδων του Π.Δ.Ε. που προέρχονται από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. (θθ) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτι- κής Επιτροπής των Ιδίων Πόρων (Σ.Ε.Ι.Π.) για τον έλεγχο είσπραξης και απόδοσης. (ιι) Η διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασμού 242174/1 «Επιτροπή Ε.Κ - ΓΛΚ», κατόπιν εντολών της Ευ- ρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του διεθνούς διατραπεζικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοπιστω- τικού χαρακτήρα (SWIFT), με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (ιαια) Η διαχείριση όλων των εκκρεμοτήτων που συ- ναρτώνται με τη λειτουργία του λογαριασμού της Τεχνι- κής Βοήθειας στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013». (ιβιβ) Η διευθέτηση όλων των ζητημάτων που απορ- ρέουν από την λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης των Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2007-2013.».

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.