184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 207 παρ. 3 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86) β. Του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμμα τείας Νέας Γενιάς.» (Α΄ 147).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων.» (Α΄ 178)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Του π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄ 47), αποφασίζουμε: 1. Κυρωνουμε τις Αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012 ως ακολούθως: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1) Η υπ. αριθμ. 02/04−04−2007 Απόφαση 32ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ 1626 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȝȓį 2 ȩ 301 ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (3ο  Στάδιο Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  2) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�14/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα  Αλεξανδρούπολης  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȲɃȿɃɉ� 3) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο : Όροι, περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου � 4) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέων χρήσεων γης στο λιμάνι του Βόλου  5) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Χρήσεων Γης στο Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου   ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ� 6) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ07Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�27�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα  αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� 7) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι, περιορισμοί δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου  8) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο :  Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου  9) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�31ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου (αναμορφωμένη τελική πρόταση   Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  10) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�20/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Master Plan Λιμένος Ηρακλείου στην Λιμενική Ζώνη  Λινοπεραμάτων (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰɇ� 11) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι, περιορισμοί δόμησης στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας  12) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι Δόμησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, αναφορικά με τη Β΄ ολοκληρωμένη φάση.  13) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  της  επικαιροποίησης  του  προγραμματικού  Σχεδίου  (MASTER  PLAN)  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  14) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44�ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  2ο:  Χρήσεις  γης  και  όροι,  περιορισμοί  δόμησης  στη  χερσαία  ζώνη  του  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  (Γ΄  Ολοκληρωμένη Φάση)  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ� 15) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȾȰȲȰȿȰɇ� 16) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχές της χερσαίας Ζώνης  Κεντρικού Λιμένα Καβάλας.  17) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Κεντρικού Λιμένα Καβάλας  (Master Plan)  18) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Ν. Περάμου Ελευθερών�  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȾȵɆȾɉɆȰɇ� 19) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο: Νέο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κέρκυρας  20) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης της Λιμενικής Ζώνης Γαίου Παξών Κέρκυρας  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1627 21) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης – κάλυψης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα  Κέρκυρας & Γαίου Παξών  22) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ04Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�32�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση φακέλου τροποποίησης έργων Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα  Κέρκυρας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/104.   ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȿȰɉɆȻɃɉ� 23) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Όροι, περιορισμοί δόμησης σε περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λαυρίου όπου θα ανεγερθεί  το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου  24) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  11ο: Μελέτη  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (MASTER  PLAN)  στο  Λιμένα Λαυρίου  25) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο : Επικαιροποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (MASTER PLAN) Λιμένα Λαυρίου – Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή των Οικοδομικών  Τετραγώνων 1,2 και 3  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɅȵȻɆȰȻȰ� 26) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Μaster Plan) ΟΛΠ Α.Ε. και καθορισμού χρήσεων γης  και όρων δόμησης της χερσαίας λιμενικής ζώνης  27) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης για την περιοχή Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα  (Πέραμα – Σαλαμίνα) Ο.Λ.Π.  28) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αναμόρφωσης Προγραμματικού Σχεδίου ( Master Plan ) Ο.Λ.Π.  Α.Ε.� 29) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο:�Έγκριση χωροθέτησης ελικοδρομίου στην περιοχή ΄΄Παλατάκι΄΄ κεντρικού Λιμένα Πειραιά  30) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:�Έγκριση τροποποίησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ο.Λ.Π.  Α.Ε. στην περιοχή του μώλου  Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά  31) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/16Ͳ06Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�26�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 8ο:Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan) λιμένα Πειραιά ‐ επέκταση  ορίου του θαλασσίου μετώπου των Ναυπηγείων στην περιοχή ΝΕΖ Περάματος.   32) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/24Ͳ11Ͳ206�Ȱʋʊʔɲʍɻ�30�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο  :  Επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού συγκροτήματος ΟΛΠ  33) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�13/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  13ο  :  Επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master Plan)  λιμενικού  συγκροτήματος  Οργανισμού  Λιμένος  Πειραιά.  Νέα  προτεινόμενα  έργα:  ι)Εσωτερικά  Λιμενικά  Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς και ιι)  Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  34) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ09Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�45�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  τροποποίησης  μέγιστου  ύψους  κατασκευών  στην  περιοχή  ναυπηγοεπισκευαστικού  λιμένα ΟΛΠ για ειδικού τύπου εγκαταστάσεις� ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɅȰɈɆȰɇ� 35) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πάτρας  36) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:  Καθορισμός  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  της  Ο .Λ.ΠΑ.  ΑΕ.  μεταξύ  Ιχθυόσκαλας και Νέου Λιμένα (από οδό Τριών Ναυάρχων μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)  37) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης  λιμένα Πατρών  38) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ11Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�14�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  10ο  :  Χωροταξική  –  κυκλοφοριακή  οργάνωση  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωση  της  Λιμενικής  Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης.  1628 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 39) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 8ο : Χωροταξική – κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων του λιμένα Πατρών ‐ προσωρινή  λύση για την εξυπηρέτηση κοινού  υδροπλάνων  40) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση χώρων εξυπηρέτησης και αναμονής επιβατών και προσέγγισης υδροπλάνων στη  Βόρεια λιμενολεκάνη της μαρίνας λιμένα Πάτρας  41) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�12/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 12ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πατρών  42) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/06Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: �Τροποποίηση χρήσεων γης και όρων, περιορισμών δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα  Πατρών� 43) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  4ο:  Μελέτη  Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων  εντός  της  λιμενικής  ζώνης  Πατρών,  από  το  χώρο  στάθμευσης φορτηγών στο ύψος της οδού Κύριλλου Αρχιεπισκόπου έως ποταμό Μείλιχο  44) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 5ο : ΠΑΤΡΑ: 1. Εφαρμογή οριζόντιας και κάθετης ρυθμιστικής και πληροφοριακής  σήμανσης εντός  του Νέου Λιμένα Πατρών και 2. Τροποποίηση ‐ Συμπλήρωση του Masterplan στον Νέο Λιμένα Πατρών με  τα  αναγκαία  έργα  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών,  καθώς  και  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  ασφαλούς διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɆȰɌȸɁȰɇ� 45) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Αγ.Μαρίνας  46) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.  47) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ραφήνας  48) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  10ο:  Καθορισμός  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  Λιμένα  Αγ.  Μαρίνας  49) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα  Ραφήνας  ȿȻɀȵɁȻȾȰ�ɈȰɀȵȻȰ� ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȰȻȳȻɃɉ�� 50) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/15Ͳ02Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�16�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Γενικό προγραμματικό σχέδιο χωροταξικής και συγκοινωνιακής μελέτης έργων επιδομής Λιμένα  Αιγίου  51) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/09Ͳ10Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�29�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:  Τροποποίηση  του  Γενικού προγραμματικού σχεδίου  χωροταξικής  και  συγκοινωνιακής μελέτης  έργων επιδομής Λιμένα Αιγίου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȰɁȴɆɃɉ� 52) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/31Ͳ08Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�47�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: ��Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης  στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κορθίου ν.  Άνδρου για την ανέγερση βοηθητικού κτιρίου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȰɆȾȰȴȻȰɇ� 53) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�18/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 18ο: �Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα  «Καταφυγίου αλιευτικών σκαφών Σαμπατικής»  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ� 54) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 11ο :  Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο    (Master Plan) και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του  Λιμένα  Ακαντιάς  Ρόδου  (για  το  έργο  «Μελέτη  επιβατικού  σταθμού  και  λοιπών  χερσαίων  έργων  βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου»)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȺȸɆȰɇ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1629 55) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδα Ν. Θήρας  56) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Νέος Λιμένας Θήρας στη Βλυχάδα (Σχέδιο Γενικής Διάταξης, χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί  Δόμησης)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ� 57) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  10ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  Αργοστολίου, για την εξυπηρέτηση αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια.  58) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/31Ͳ08Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�47�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:    Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  εξομοιωμένη  Ζώνη  Λιμένα  Πισαετού Ιθάκης  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȿȰȳɃɉɇ� 59) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο :Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη λιμένα Λάγος  60) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/17Ͳ03Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�17ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση εγκεκριμένων όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη λιμένα Λάγος  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȿȰȾɏɁȻȰɇ� 61) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/04Ͳ09Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�35ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Γυθείου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȿȸɀɁɃɉ� 62) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/26Ͳ04Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�1ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Μύρινας Λήμνου ‐ Επιβατικός Σταθμός,  παλαιό λιμάνι.  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ� 63) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�15/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 15ο : Ξύλινο προκατασκευασμένο κτίριο Περιφερειακού γραφείου Πύλου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɀɉȾɃɁɃɉ� 64) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  μελέτης  χωροταξίας  και  λειτουργίας  ανάπτυξη  χερσαίου  χώρου  Εμπορικού  και  Τουριστικού λιμένα Τούρλου.  65) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  2ο:  Τοπικό  ρυμοτομικό  του  έργου  ΄΄Διαμόρφωση  χερσαίων  χώρων  παραπλεύρως  του  παλαιού  λιμένα Μυκόνου΄΄ (χωροθέτηση, λειτουργίες και όροι δόμησης).  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɁȰɂɃɉ� 66) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/29Ͳ12Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�23ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της εξομοιούμενης ζώνης  Απόλλωνα Νάξου  67) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της εξομοιούμενης ζώνης  λιμένα όρμου Λιβαδίου νήσου Σχοινούσας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɁȰɉɅȿȻɃɉ� 68) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  7ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα Ναυπλίου  69) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɅɆȵȲȵȷȰɇ� 70) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 06ο: Καθορισμός χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πρέβεζας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɅɉɆȳɃɉ�Ͳ�ȾȰɈȰȾɃȿɃɉ� 71) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:  Καθορισμός όρων δόμησης σε περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου  72) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�02�/�28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΤΑΚΟΛΟ: Αναβάθμιση λιμένα Κατακόλου Ηλείας  1630 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɆȵȺɉɀɁɃɉ� 73) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�26/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 26ο: �Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης  λιμένα Ρεθύμνου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ� 74) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  11ο:  � Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμέναΒουρκαρίου��  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȰɀɃɉ� 75) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης σε παραχωρημένο χώρο στο νέο εμπορικό λιμένα  Μαλαγαρίου Σάμου  76) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/04Ͳ09Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�35�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καρλοβάσου Σάμου.   77) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σάμου (Masterplan) (Βαθύ και Μαλαγάρι)  78) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�14/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 14ο:   Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σάμου  (Masterplan)  (Βαθύ και Μαλαγάρι) – Προσθήκη  χρήσης του καταστήματος αφορολογήτων ειδών στη ζώνη 1 (ΟΤ1)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȻɌɁɃɉ� 79) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο  : Ανέγερση κτιρίου αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατύ  Γυαλό ν .  Σίφνου.  Καθορισμός  χρήσεων  γης και όρων δόμησης   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȾɃɅȵȿɃɉ� 80) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  5ο:  «  Έγκριση  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στην  χερσαία  ζώνη  του  λιμένα  Πατητήρι  νήσου  Αλοννήσου».  ɇȾȻȰȺɃɇ� 81) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί δόμησης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκιάθου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ�� 82) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  Χρήσεων  Γης  Όρων  και  Περιορισμών  Δόμησης  για  την  Κατασκευή  Υποστέγου  Ιχθυαγοράς στον Αλιευτικό Λιμένα Στυλίδας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȰȿȾȻȴȰɇ� 83) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Χαλκίδας  84) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε χώρους  της χερσαίας ζώνης λιμένα  Χαλκίδας (Κρηπίδωμα – Σουβάλα)   85) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο  : Master Plan Λιμένα Χαλκίδας  (Φάση Α) – Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμενικής Ζώνης  Αγίου Στεφάνου  86) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�08/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ  8ο  :  Χαλκίδα:  Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  χώρους  της  χερσαίας ζώνης λιμένα Χαλκίδας (Κρηπίδωμα ‐ Σουβάλα)   87) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�10�/23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο : Χαλκίδα: «Υπαίθριος σταθμός στάθμευσης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Χαλκίδας».  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ�� 88) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο:  Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  (MASTER  PLAN)  Λιμένα  Ν.  Μουδανιών  –  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επανεξέταση).  89) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�03/23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 3ο  :  ΠΠΕ  του έργου: «Ολοκλήρωση λιμένα Μαρμαρά Ν.Α. Χαλκιδικής».   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȰɁȻɏɁ�� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1631 90) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο:  Όροι,  περιορισμοί  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  Χανίων  για  την  ανέγερση  κτιρίου  Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων  91) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του Ανατολικού τμήματος  λιμένα Σούδας (Επιβατικός Λιμένας) – Τροποποίηση Νέου Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Σούδας  92) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  8ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Εμπορικού  Τμήματος του Λιμένα Σούδας  93) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  3ο:  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Λιμένας  Κισσάμου»  ‐  Προγραμματικό  Σχέδιο (Master Plan).  94) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας ‐ Προμελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  95) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�/�28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ  5ο:  ΧΩΡΑ  ΣΦΑΚΙΩΝ:  Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  –  Καθορισμός  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  χερσαίας ζώνης του Λιμενίσκου Χώρας Σφακίων.  96) ȸ�ʐʋʚ�ɲʌɿɽ.�09�/28Ͳ11Ͳ2011��Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  9ο:    ΣΟΥΔΑ  :  Κατασκευή  τμήματος  σταθμού  επιβατών  στο  Λιμάνι  Σούδας  και  υποθαλάσσιες  εκσκαφές λιμενολεκάνης – Συμπλήρωση του εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου  Λιμένος Σούδας  97) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�10/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 10ο : ΣΟΥΔΑ : Τροποποίηση χρήσεων γης ‐ όρων δόμησης στο ΛΤ 2 χερσαίας ζώνης του Λιμένα  Σούδας Κρήτης ‐ Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Λιμένα Σούδας. (Τροποποίηση Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένος Σούδας)  98) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�11�/�23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 11ο : ΚΙΣΑΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: Τροποποίηση χρήσεων γης στο Λ.Τ. 9 χερσαίας ζώνης του Λιμένα Κισάμου  Κρήτης, προκειμένου προστεθεί αντλιοστάσιο Λυμάτων για τις ανάγκες του έργου «Έργα Συλλογής και  Μεταφοράς Λυμάτων Κισάμου».  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȻɃɉ� 99) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: «Όροι, περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νέας Ιχθυόσκαλας Χίου»  100)ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�17/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός όρων δόμησης σε περιοχή της εξομοιούμενης με χερσαία ζώνη λιμένα στα Μεστά  Χίου  ȲȻɅȵ�ȺȻɇȲȸɇ� 101)ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 7ο : Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σχεδίου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΒΙ .ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ, Ν. Βοιωτίας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȾɉɆɃɉ�� 102) �ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 7Ο : ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου    Οι οποίες έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:    1) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/04Ͳ04Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�32ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (3ο   Στάδιο – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα  της ΕΣΑΛ αποτελεί και η ‘η έγκριση, αναθεώρηση / επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  1632 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  παρ.  3,  άρθρου  35  Ν.  3153/03  (Α΄  153/19‐06‐2003),  για  την  έκδοση  της  απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων , που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ.  2 (γ) του Ν. 2971/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Σκοπός  της μελέτης  είναι  ο σχεδιασμός  –  με  βάση  τις προοπτικές που υπάρχουν  για  τις  χώρες  και  ζώνες  που  προβλέπεται  να  εξυπηρετήσει  ο  Λιμένας  και  με  οροφή  το  έτος  2025  –  των  διαφόρων  κατασκευών. εγκαταστάσεων, μηχανικών εξοπλισμών κλπ κατά μέγεθος και θέση, ώστε στον διατιθέμενο  χώρο του λιμένα να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης.   Η  περιοχή  που  αποτέλεσε  αντικείμενο  της  μελέτης  περιλαμβάνει  τα  κρηπιδώματα  και  τους  αντίστοιχους  χερσαίους  χώρους  της  παλαιάς  λιμενολεκάνης  του  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης,  το  νέο  προβλήτα  διακίνησης  Ε/Κ,  τα  κατασκευασθέντα  λιμενικά  έργα  και  γενικότερα  τα  λιμενικά  έργα  που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη  Προκαταρκτική  έκθεση  (Λ.01  σχέδιο  –  ΑΔΚ  1998)  και  αντίστοιχα  τη  χερσαία έκταση που οριοθετείται ανατολικά έως την εκτροπή του Χειμάρρου Μαΐστρου και βόρεια, έως  τις σιδηροδρομικές γραμμές.  Συνοπτικά, το αντικείμενο της μελέτης στο σύνολό της είναι:  α)  Η  καταγραφή  όλων  των  υπαρχουσών  και  μελλοντικά  προβλεπομένων  (μέχρι  το  έτος  2025)  δραστηριοτήτων  και  αναγκών  λιμενικής  εξυπηρέτησης  που  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  ο  Λιμένας  Αλεξανδρούπολης.  β) Ο καθορισμός και χωροθέτηση των απαιτούμενων έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών στο χερσαίο  και θαλάσσιο χώρο, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Λιμένα.  γ)  Ο  χρονικός  προγραμματισμός  των  διαφόρων  κατασκευών  κατά  ολοκληρωμένο  εξυπηρετούμενο  αντικείμενο και κατ΄ αρμοδιότητα  δ) Η εξέταση  εναλλακτικών λύσεων με βάση οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.  ε) Η περιβαλλοντική θεώρηση όλων των θαλασσίων και χερσαίων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων σε  επίπεδο Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης.  στ) Η Λειτουργία – σχεδιασμός του νέου προβλήτα και του Τερματικού Σταθμού διαχείρισης Ε/Κ (εξέταση  εναλλακτικών  συστημάτων  φορτοεκφόρτωσης  και  στοιβασίας  Ε/Κ,  επιλογή  συστήματος  διαχείρισης  Ε/Κ,  προσδιορισμός  αναγκαίων  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  παρουσίαση  αναλυτικού  επενδυτικού  προγράμματος για την ολοκλήρωση των έργων κλπ).  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�(ʋʌʊʍʔɲʏɻ�ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ)� x ȴ4ɶ/1507/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ04Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4) ‐ αίτημα προς ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ  και ΟΛΑ ΑΕ για αποστολή απόψεων επί του 2ου Σταδίου της Μελέτης και των τροποποιήσεών της.  x 8221.Ɉ01/02/06/02Ͳ05Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� υπηρεσιακές  απόψεις  προς �    ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ  (Δ4) αναφορικά με το 2ο Στάδιο της μελέτης χωροταξικής οργάνωσης και  εξοπλισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης , ύστερα από τις γενόμενες τροποποιήσεις.  x ȴ4/2171/Ɍ.11/ɀͲȲ/19Ͳ05Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ�(ȴ4) – εντολή υπηρεσίας προς  μελετητή για την εκπόνηση του 3ου Σταδίου μελέτης.  x ȴ4ɶ/3644/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ09Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ και ΟΛΑ ΑΕ του 3ου Σταδίου της  Μελέτης.  x 8221.Ɉ01/11/06/20Ͳ10Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ��ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ   –�αίτημα υποβολής από τον ΟΛΑ ΑΕ απόψεων –  παρατηρήσεων επί του 3ου Σταδίου της Μελέτης.  x 1202/16Ͳ11Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɃȿȰ�Ȱȵ�–�υποβολή σε ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4)  της  υπ.  αριθμ.  77/7/06  Απόφασης  Δ.Σ.  του  ΟΛΑ  ΑΕ  για  την  έγκριση  του  3ου  Σταδίου  Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης  με  πρόταση  τροποποιήσεων – διαφοροποιήσεων στους όρους δόμησης σε ορισμένα από τα ΄Οικοδομικά Τετράγωνα΄  που αναφέρονται στη μελέτη.  x 8221.Ɉ01/01/07/15Ͳ01Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� υπηρεσιακές  απόψεις  προς �    ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4) αναφορικά με το 3ο Στάδιο της μελέτης.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1633 x ȴ4ɶ/181/Ɍ.11/ɀͲȲ/26Ͳ01Ͳ2007�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ�(ȴ4) – εντολή υπηρεσίας προς  μελετητή  για  την  προσαρμογή  και  επανυποβολή  της  μελέτης  (σε  3  σειρές),  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στο 8221.Τ01/01/07/15‐01‐07 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x ȴ4ɶ/401/Ɍ.11/ɀͲȲ/15Ͳ02Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  υποβολή  σε   ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ αντιγράφων της μελέτης στην τελική της μορφή.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  μελέτη  «Συμπληρωματικές  Μελέτες  Ολοκλήρωσης  Υπολειπόμενων  Έργων  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης»  εκπονήθηκε σε τρία στάδια.   Το αντικείμενο του 1ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  x Καταγραφή και σύνταξη, όλων των μελετών των οποίων το περιεχόμενο ή τα συμπεράσματα, γενικά ή  ειδικά, έχουν σχέση με το σχεδιασμό, δυναμικότητα κλπ του λιμένα  x Συγκέντρωση και  επεξεργασία στοιχείων σχετικών με  την υφιστάμενη  εμπορευματική διακίνηση όλων  των κατηγοριών καθώς και διακίνηση επιβατών και οχημάτων  x Συλλογή και καταγραφή στοιχείων από την Ελλάδα και από λοιπές Βαλκανικές, Ευρωπαϊκές και λοιπές  χώρες, που καθ οιονδήποτε τρόπο άπτονται των δραστηριοτήτων του λιμένα  x Συλλογή  και  αξιολόγηση  στοιχείων  από  τα  οποία  θα  προκύπτουν  οι  ανάγκες  που  θα  κληθεί  να  εξυπηρετήσει  ο  λιμένας  μέχρι  το  έτος  2025,  εξετάζοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  συνδυασμένων μεταφορών και αναγκαίων δράσεων  x Περιγραφή,  υπολογισμός  και  αιτιολόγηση  των  μεταφορικών  αναγκών  που  θα  προκύψουν  διαχρονικά  μέχρι  το 2025  και  καθορισμός  του πλέον πιθανού όγκου διακίνησης  εμπορευμάτων  και  επιβατών  (με  περισσότερα του ενός σενάρια για τις εξελίξεις των μεταφορών).  Το αντικείμενο του 2ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  x Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης κατά είδος δραστηριότητας, αρμοδιοτήτων, νομικού καθεστώτος,  δικτύων κλπ (ως υφιστάμενη κατάσταση νοείται ο Λιμένας Αλεξανδρούπολης μετά  την ολοκλήρωση των  έργων της Γ1 Φάσης).  x Περιγραφή  και  απεικόνιση  απαιτουμένων  και  προτεινομένων  συμπληρωματικών  ή  τροποποιητικών  διαμορφώσεων  των  υπαρχόντων  γενικών  διατάξεων,  με  σκοπό    την  αύξηση  της  δυναμικότητας  εξυπηρέτησης  και  ευελιξίας  διακίνησης  ατόμων  και  εμπορευμάτων  του  Λιμένα  και  υπολογισμός  της  νέας δυναμικότητας των εγκαταστάσεων.  x Καθορισμός  των  επιμέρους εγκαταστάσεως για  την εξυπηρέτηση  των  προβλεπόμενων μετακινήσεων  ‐ π.χ.  απαιτούμενα  μήκη  και  θέση  κρηπιδωμάτων,  εγκαταστάσεις  (κτίρια  εξυπηρέτησης  επιβατών,  υπηρεσιών  του  λιμένα,  ασφάλειας  κλπ),  διατάξεις  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  με  τα  οδικά  δίκτυα  της  περιοχής (Εγνατία – εθνικό και αστικό δίκτυο).  x Μέγιστα  επιτρεπτά  όρια  της  χερσαίας  ζώνης  που  θα  απαιτηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  προβλεπόμενων αναγκών π.χ. σε:  -  διακίνηση εμπορευμάτων  -  διακίνηση επιβατών  -  στάθμευση / κυκλοφορία οχημάτων  -  εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και παραμονής φορτίων μοναδοποιημένων ή μη   - ελεύθερους χώρους  - ζώνες πρασίνου   - κτίρια, αποθήκες κλπ.  x Σύνταξη προκαταρτικών εκθέσεων κρηπιδωμάτων και χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων.  x Προσδιορισμός των κυκλοφοριακών διατάξεων και ρυθμίσεων, καθώς και των αναγκαίων οδικών έργων  για την κυκλοφοριακή διασύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων του  λιμένα μεταξύ τους, με την πόλη  και με το εθνικό οδικό δίκτυο.  x Σύνταξη  ενός  πλήρους  σχεδίου  χωροταξικής  οργάνωσης  στο  οποίο  χωροθετούνται  όλες  οι  προβλεπόμενες λειτουργίες στη χερσαία ζώνη του λιμένα .  x Υπολογισμός  προβλέψεων  για  εσωτερικές  γραμμές  ναυσιπλοΐας  (ακτοπλοΐας)  και  η  εγχώρια  και  διαμετακομιστική εμπορευματική διακίνηση.  x Πρόβλεψη για τις ανάγκες ελλιμενισμού    του αλιευτικού στόλου και για τη διακίνηση αλιευμάτων και  καθορίστηκαν οι αναγκαίες βελτιώσεις της εξυπηρέτησής τους.  x Καθορισμός  των  αναγκών  για  την  εξυπηρέτηση  και  τον  εφοδιασμό  μικρών  και  μεγάλων  σκαφών  αναψυχής (τουριστική δραστηριότητα εντός της παλαιάς λιμενολεκάνης – δημιουργία μαρίνας).  1634 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Λειτουργία του Νέου Τερματικού Σταθμού Διακίνησης Ε/Κ  (ΣΕΜΠΟ) – παρουσίαση επικαιροποιημένων  προβλέψεων  διακίνησης  για  τα  μοναδοποιημένα  φορτία  που  θα  διακινούνται  στο  νέο  προβλήτα  –  παρουσίαση προτάσεων για την οργάνωση και λειτουργία του νέου Τερματικού Σταθμού ‐ χωροθέτηση  λειτουργιών και σχεδιασμός των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου προβλήτα  Το αντικείμενο του 3ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  x Εξέταση  επιρροής    των  εγκαταστάσεων  του  σχεδιαζόμενου  αγωγού  Burgas  –  Αλεξανδρούπολη  στο  λιμένα και η διερεύνηση δυνατότητας εξυπηρέτησης κάποιων δραστηριοτήτων του από τον λιμένα  x Εκτίμηση  κόστους  των  αναγκαίων  έργων  αναλυτικά  κατά  εγκατάσταση  και  περίπτωση  περιλαμβανομένων ξεχωριστά των δαπανών απαλλοτριώσεων και ΦΠΑ σε σταθερές τιμές  x Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεως των προτεινόμενων έργων κατά τμήματα με τις αντίστοιχες  δαπάνες,  στο  οποίο  θα  σημειώνεται  η  χρονική  αλληλουχία  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων,  ο  απαιτούμενος χρόνος κατασκευής κάθε επιμέρους έργου κλπ .  x Περιβαλλοντική θεώρηση των έργων.  x Εκτίμηση λειτουργικών δαπανών και  επενδύσεων για μελέτες  –  κατασκευές –  εξοπλισμό και  εκτίμηση  εσόδων από την λειτουργία του λιμένα για την παρούσα φάση  (έτος 2002) και για την μελλοντική (έτος  2025).  x Σύνταξη  ρυμοτομικού  σχεδίου  με  το  οποίο  θα  προτείνονται  όροι  δόμησης  και  χρήσης  γης  σε  συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.   ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȱ� (Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲ)  –  Κρηπίδωμα  ακτοπλοΐας  –  Λιμενίσκος  και  κρηπίδωμα  σκαφών  αναψυχής  –  Αντίστοιχη χερσαία ζώνη Λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȳ� (ȵʅʋʉʌɿʃɼ� ɺʙʆɻ� ɷʐʏɿʃʉʑ� ʏʉʅɹɲ� ʄɿʅɹʆɲ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ� ɶɸʆɿʃʉʑ� ʔʉʌʏʀʉʐ� ɼ� /� ʃɲɿ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʋʄʉʀʘʆ�Ro�–�Ro�ʃɲɿ�ʅɸɶɳʄʉʐ�ȵ/ȳ�–�Ƀ/ȳ�ʋʄʉʀʉʐ� (1ɽɹʍɻ)) – Βόρειο παραλιακό κρηπίδωμα  παλαιού λιμένα – Κεντρικός εμπορικός προβλήτας στον δυτικό τομέα του λιμένα – Υφιστάμενος αλιευτικός  λιμενίσκος  Ʌɸʌɿʉʖɼ�ȳ�(ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʘʏʀʘʆ�ʃɲɿ�ʖʑɷɻʆ�ʍʏɸʌɸʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Τερματικοί λιμενικοί σταθμοί  διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και χύδην φορτίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȴ� (ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʋʉʄʐʖʌɻʍʏɿʃʉʑ� ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ� ʍʏɲɽʅʉʑ� ʃɲɿ� ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɸʋɹʃʏɲʍɻ� ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ʖʑɷɻʆ�ɼ�ɶɸʆɿʃʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Μελλοντικά βόρεια κρηπιδώματα και  Πολυχρηστικός Σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȵ� (ɍɸʌʍɲʀɸʎ� ʃɲɿ� ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏʘʆ� ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ� ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ,� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ� ʃɲɿ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ� ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ)  –  Περιοχή  υποδοχής  κτιριακών  εγκαταστάσεων  Διοίκησης  Λιμένα  και  Υπηρεσιών,  και  δραστηριοτήτων  διαχείρισης  φορτίων  (Εμπορευματικού  Κέντρου,  car  terminal,  κλπ),  βόρεια της περιοχής Δ και της κύριας οδικής προσπέλασης  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ɇɈ� (Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ� ʃɲɿ� ɿʖɽʐʊʍʃɲʄɲ� –� ȷʙʆɻ� ɷɿɲʖɸʀʅɲʍɻʎ� ʍʃɲʔʙʆ� (ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ)� –� ȷʙʆɻ� ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɸʅʋʉʌʀʉʐ)  –  Νέος  αλιευτικός  λιμενίσκος  –  Ζώνη  αναψυχής  και  εμπορίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼ� ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ� ʏʘʆ� ɹʌɶʘʆ� –ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ� ʃʊʍʏʉʐʎ� ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ� –� ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ� ʐʄʉʋʉɿɼʍɸʘʎ� ʏʘʆ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ (βλέπε σελ 16‐35, Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας  Ζώνης, 3ο Στάδιο Μελέτης)  Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  μελέτη,  προτείνεται  το  σύνολο  των  έργων  να  υλοποιηθούν  σε  δύο  κατασκευαστικές περιόδους και συγκεκριμένα:  α) Κατά το χρονικό διάστημα της επόμενης τετραετίας (2007 έως το τέλος 2010) θα ολοκληρωθούν τα έργα  πρώτης προτεραιότητας, με μια ή περισσότερες εργολαβίες  (πιθανότητα συγχρηματοδοτούμενες στα  πλαίσια του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ) – Ομάδα Έργων Α΄.  β)  Σε  επόμενη  χρονική  περίοδο  (μετά  το  2010)  θα  ολοκληρωθεί  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων  /  εγκαταστάσεων του λιμένα – Ομάδα Έργων Β΄.  Το κόστος των έργων για τις δύο ομάδες / φάσεις ολοκλήρωσης του λιμένα είναι:  � � ɃɀȰȴȰ�ȵɆȳɏɁ� Ȱ� ɃɀȰȴȰ�ȵɆȳɏɁ� Ȳ� ɇɉɁɃȿɃ� I  ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  22.300.000 €  2.100.000 €  24.400.000 €  II  ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ  3.590.000 €  410.000 €  4.000.000 €  III  ΔΥΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΖΩΝΗΣ  ΛΙΜΕΝΑ  (εκτός  περιοχής ακτοπλοϊας)  610.000 €  430.000 €  1.040.000 €  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1635 IV  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ  ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ‐  3.200.000 €  3.200.000 €  V  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  (ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ & Ro – Ro)  2.350.000 €  1.350.000 €  3.700.000 €  VI  ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  Ε/Κ  (ΣΕΜΠΟ) & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  19.685.600 €  ‐  19.685.600 €  VII  ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΧΥΔΗΝ  ΦΟΡΤΙΩΝ  (BULK TERMINAL)  370.000 €  ‐  370.000 €  VIII  ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  14.900.000 €  47.450.000  €  62.350.000 €  IX  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ‐  4.150.000 €  4.150.000 €  X  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΚΑΙ  ΝΕΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  11.380.000 €  1.520.000 €  12.900.000 €  � � 75.185.600�€� 60.610.000� €� 135.795.600� €� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� (ɇʖɹɷɿʉ:�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�ȾȰȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ,�Ȱʌ.�ɇʖ.:�ȳͲ03,�Ⱦʄ.:� 1:2000,�ȸʅ/ʆʀɲ:�ɁɃȵɀȲɆȻɃɇ�2006)� Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɻʎ� Ο.Τ. Ι  Ε= 50.830 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  Θρησκευτικοί χώροι  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι  Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Χώροι συνάθροισης κοινού  Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων  Ο.Τ. ΙΙ  Ε= 38.960 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (Τερματικοί Σταθμοί Επιβατών) Αναψυκτήρια  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. ΙΙI  Ε= 4.180 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,60  Συντελεστής δόμησης : 0,80  Μέγιστο ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ)  Ο.Τ. IV  Ε= 14.325 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. V  Ε= 110.210 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (κτίρια προσωπικού λιμένα)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ο.Τ. VI  Ε= 183.740 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00  m  (+2,00 m στέγη)  για κτίρια                             β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. VII  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  1636 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε= 11.410 m2  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. VIII  Ε= 38.340 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. IX  Ε= 45.840 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. X  Ε= 23.000 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XI  Ε= 186.635 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00  m  (+2,00 m στέγη)  για κτίρια                             β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. XII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIV  Ε= 53.750 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ειδικές  χρήσεις  (Διαχείμανση  σκαφών  και  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)  Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ�ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɹʌɶʘʆ� Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη, έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για διάφορα έργα και  / ή  φάσεις ανάπτυξης του λιμένα. Η  τελευταία περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορούσε στα έργα της τρίτης  φάσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης και οι Περιβαλλοντικοί Όροι που εξεδόθηκαν το 1999, ισχύουν μέχρι  το 2009 και αφορούν στο μεγαλύτερο τμήμα των έργων χρήσεων και δραστηριοτήτων, που εξετάζονται και  στα  πλαίσια  της  «Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης».   Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των έργων είναι:  α)  Έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  για  των  έργο  «Υπολειπόμενα  έργα  Λιμένος  Αλεξανδρούπολης»  στο  Νομό  Έβρου,  Κοινή  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΕΝ,  αριθμός  πρωτοκόλλου  Δ4/1970/15‐06‐1999.  χρονικό  διάστημα ισχύος των Π.Ο. μέχρι 31‐12‐2009.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1637 β)  Προέγκριση  χωροθέτησης  των  έργων  επέκτασης  λιμένος  Αλεξανδρούπολης  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ,  αριθμός πρωτοκόλλου Δ4/351/4/18‐12‐1998.  γ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο του «Νέος Λιμένα Αλεξανδρούπολης» που βρίσκεται στην  πόλη  της  Αλεξανδρούπολης  του  Ν.  Έβρου,  Κοινή  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΕΝ,  αριθμός  πρωτοκόλλου  Δ4/77/6/18‐03‐1994, χρονικό διάστημα ισχύος των Π.Ο. μέχρι 31‐12‐2004.  Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι για τη  δημιουργία  Τουριστικού  Λιμένα  (Μαρίνας)  θα  πρέπει  να  τηρηθεί  η  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  κεφάλαιο Γ του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    Ο εκπρόσωπος Περιβάλλοντος Χωροταξίας  του ΥΠΕΧΩΔΕ κ.  ΤΟΛΕΡΗΣ Επαμεινώνδας, ανέφερε στην  επιτροπή  ότι,  αν  και  τα  μεγέθη  των  προτεινόμενων  Συντελεστών  Δόμησης  είναι  μικρά  (ως  απόλυτα  μεγέθη),  επειδή  αναφέρονται  σε  εξαιρετικά  μεγάλες  επιφάνειες  ΟΤ  αποδίδουν  συνολικά  εξαιρετικά  μεγάλα μεγέθη δομημένων επιφανειών,  τα οποία αναπτύσσονται στην άκρη  της πόλης.  Κατά συνέπεια,  προτείνεται η μείωση των συντελεστών κάλυψης – δόμησης ως ακολούθως:  ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�Ⱦɳʄʐʗɻʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɃɈ� Ȱʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ�ʍʏɻʆ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʅɸʄɹʏɻ� Ʌʌʊʏɲʍɻ�ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ɅȵɆͲɍɏɆ.� Ȱʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ� ʍʏɻʆ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʅɸʄɹʏɻ� Ʌʌʊʏɲʍɻ�ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ɅȵɆͲɍɏɆ.� Ι  0,10  0,10� 0,10  0,10� ΙΙ  0,05  0,05� 0,05  0,05� ȻȻȻ� 0,60� 0,40� 0,80� 0,40� IV  0,05  0,05� 0,05  0,05� V  0,20  0,20� 0,20  0,20� VI� 0,20� 0,10� 0,20� 0,10� VII� 0,20� 0,05� 0,20� 0,05� VIII� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� IX� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� X� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� XI  0,20  0.20� 0,20  0.20� XII� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� XIII� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� XIV  0,20  0.20� 0,20  0.20� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/04Ͳ04Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση, με τις εξής παρτηρήσεις:  1) Να προωθηθεί με μέριμνα του ΟΛΑ Α.Ε. η διαδικασία επέκτασης της Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη.  2)  Να  προωθηθούν  με  μέριμνα  του  ΟΛΑ  οι  διαδικασίες  για  την  υλοποίηση  τυχόν  απολλοτροιώσεων  ιδιωτικών εκτάσεων εντός της Ζώνης Λιμένα.    3) Οι χρήσεις γης, όροι – περιορισμοί δόμησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ο.Τ. Ι  Ε= 50.830 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο  ύψος:  4,50  m  (+1,00  m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  Θρησκευτικοί χώροι  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι  Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Χώροι συνάθροισης κοινού  Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων  Ο.Τ. ΙΙ  Ε= 38.960 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος:  7,00  m  (+1,50  m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (Τερματικοί Σταθμοί Επιβατών) Αναψυκτήρια  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. ΙΙI  Συντελεστής κάλυψης : 0,40  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  1638 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε= 4.180 m2  Συντελεστής δόμησης : 0,40� Μέγιστο  ύψος:  7,00  m  (+1,50  m  στέγη)  προσωπικών υπηρεσιών  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ)  Ο.Τ. IV  Ε= 14.325 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος:  4,50  m  (+1,00  m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. V  Ε= 110.210 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (κτίρια προσωπικού λιμένα)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ο.Τ. VI  Ε= 183.740 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00 m  (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                                β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. VII  Ε= 11.410 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. VIII  Ε= 38.340 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. IX  Ε= 45.840 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. X  Ε= 23.000 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XI  Ε= 186.635 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00 m  (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                              β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. XII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIV  Ε= 53.750 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1639 Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ειδικές  χρήσεις  (Διαχείμανση  σκαφών  και  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    2) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�14/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα   Αλεξανδρούπολης  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�   Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001  (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα  της ΕΣΑΛ αποτελεί και η  ‘η έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με την παρούσα Πρόταση, προτείνεται η αναθεώρηση της εγκεκριμένης Χωροταξικής Οργάνωσης και  Εξοπλισμού  χερσαίας  ζώνης  (Προγραμματικού  Σχεδίου)  του  λιμένα  Αλεξανδρούπολης,  λόγω  ανάγκης  εξυπηρέτησης  μεγαλύτερων  κιβωτιαγωγών  πλοίων  στο  μελλοντικό  κρηπίδωμα  του  Πολυχρηστικού  Τερματικού  Σταθμού  (συνημμένα  σχέδια  Λιμένα  Γ‐01  και  Χ‐02).  Η  αναθεώρηση  έγκειται    σε  μικρής  κλίμακας,  αύξηση  του ωφέλιμου βάθους  του  κρηπιδώματος,  με  αντίστοιχη  αύξηση  του  τελικού  βάθους  εκσκαφής της λιμενολεκάνης και του διαύλου (υφαλαύλακα) ναυσιπλοΐας.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x ȴ4ɶ/1507/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ04Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)  ‐  Αίτημα  προς  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ  και  ΟΛΑ  ΑΕ  για  αποστολή  απόψεων  επί  του  2ου  Σταδίου  της  Μελέτης  και  των  τροποποιήσεών της.  x 8221.Ɉ01/02/06/02Ͳ05Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� Υπηρεσιακές  απόψεις  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4) αναφορικά με το 2ο Στάδιο της μελέτης χωροταξικής οργάνωσης και  εξοπλισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης , ύστερα από τις γενόμενες τροποποιήσεις.  x ȴ4/2171/Ɍ.11/ɀͲȲ/19Ͳ05Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Εντολή  υπηρεσίας  προς μελετητή για την εκπόνηση του 3ου Σταδίου μελέτης.  x ȴ4ɶ/3644/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ09Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ και ΟΛΑ ΑΕ του 3ου Σταδίου της  Μελέτης.  x 8221.Ɉ01/11/06/20Ͳ10Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ��ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ  –�Αίτημα υποβολής από τον ΟΛΑ ΑΕ απόψεων –  παρατηρήσεων επί του 3ου Σταδίου της Μελέτης.  x 1202/16Ͳ11Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ�ɃȿȰ�Ȱȵ� –�Υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  και  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ  (Δ4)  της  υπ.  αριθμ.  77/7/06  Απόφασης  Δ.Σ.  του  ΟΛΑ  ΑΕ  για  την  έγκριση  του  3ου  Σταδίου Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης  με  πρόταση  τροποποιήσεων  –  διαφοροποιήσεων  στους  όρους  δόμησης  σε  ορισμένα  από  τα  Οικοδομικά  Τετράγωνα που αναφέρονται στη μελέτη.  x 8221.Ɉ01/01/07/15Ͳ01Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� Υπηρεσιακές  απόψεις  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4) αναφορικά με το 3ο Στάδιο της μελέτης.   x ȴ4ɶ/181/Ɍ.11/ɀͲȲ/26Ͳ01Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Εντολή  υπηρεσίας  προς  μελετητή  για  την  προσαρμογή  και  επανυποβολή  της  μελέτης  (σε  3  σειρές),  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στο 8221.Τ01/01/07/15‐01‐07 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  1640 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x ȴ4ɶ/401/Ɍ.11/ɀͲȲ/15Ͳ02Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ αντιγράφων της μελέτης στην τελική της μορφή.  x ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 02/04Ͳ04Ͳ2007� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 32ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ� –� Έγκριση� Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένα  Αλεξανδρούπολης  (3ο  Στάδιο  –  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων)�στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  πολυχρηστικό  κρηπίδωμα  με ωφέλιμο  βάθος ‐13,70 μ, η εκσκαφή της λιμενολεκάνης στα ‐14,0μ.  x ɉʋ.�ɲʌ�126556/31Ͳ07Ͳ2007�ɅɅȵȰ  ‐ Δόθηκε θετική γνωμοδότηση επί  της αντίστοιχης ΠΠΕ των έργων  του λιμένος σύμφωνα με την ως άνω Μελέτη.   x  ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 1762/20Ͳ12Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ  Ɂʉʅɳʌʖɻ� ȶɴʌʉʐ� ʋʌʉʎ� ʏʉʐʎ� ɉʋʉʐʌɶʉʑʎ� ɉ.ȵ.Ɂ.� ʃɲɿ� Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ.  ‐  Ζητήθηκε  η  τελική  εκβάθυνση  της  λιμενολεκάνης  να  υπερβαίνει  τα  18.0  μέτρα,  για  υποδοχή πλοίων με βύθισμα 16‐17 μέτρων.  x  ɉʋ.� ʐʋ’� ɲʌɿɽʅ.�104/14Ͳ1Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏɻʎ�Ƀ.ȿ.Ȱ.� Ȱ.ȵ.� ʋʌʉʎ� ʏʉ� ɉ.ȵ.Ɂ.Ȱ.Ɂ.Ʌ..  ‐  Ζητήθηκε  η  όσο  το  δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του βάθους εκσκαφής της λιμενολεκάνης και του διαύλου.  x ɉʋ.’� ɲʌɿɽʅ.� 8221.Ɉ01/01/08/22Ͳ01Ͳ08� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȳɸʆɿʃʉʑ� � ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ɉȵɁȰɁɅ  ‐  Αναφέρεται  ότι  δεν  έχει αντίρρηση για την αύξηση του βάθους εκσκαφής της ανατολικής λιμενολεκάνης και του διαύλου  του λιμένα Αλεξανδρούπολης.  x ɉʋ’�ɲʌɿɽʅ.�8221.Ɉ01/03/08/13Ͳ03Ͳ08�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȳɸʆɿʃʉʑ�ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ�ɉȵɁȰɁɅ ‐ Αναφέρεται ότι επήλθε  απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών στον λιμένα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό η οποία  επιβάλλει την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης σε μεγαλύτερο βάθος .  x ɉʋ’� ɲʌɿɽʅ.� ȴ4ɶ/0/1545/Ɍ11/ɀͲȲ/8Ͳ4Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȳɸʆɿʃʉʑ� ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ȴɻʅʉʍʀʘʆ� ȶʌɶʘʆ� ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ, ‐ Αναλύεται το συγκεκριμένο ζήτημα και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από  μια  ενδεχόμενη  πολύ  μεγάλη  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους  των  κρηπιδωμάτων  και  της  λιμενολεκάνης.  Επίσης  παρουσιάζεται  συγκεκριμένη  πρόταση  για  μερική  κάλυψη  του  αιτήματος  αύξησης του ωφέλιμου βάθους, αποκλειστικά για τον νέο κρηπιδότοιχο του Πολυχρηστικού, μήκους  περίπου  650m,  σε  στάθμη  ‐15.0m  με  αντίστοιχη  αύξηση  της  εκσκαφής  της  λιμενολεκάνης  και  του  διαύλου .  x ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8221.Ɉ01/04/08/7Ͳ5Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȳɸʆɿʃʉʑ� ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ɉȵɁȰɁɅ  ‐  Θεωρείται  επιβεβλημένη η αποφυγή διαδικασιών που προκαλούν καθυστερήσεις  έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη  ένταξη και εκτέλεση των έργων στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου. Παράλληλα δίδεται η  σύμφωνη γνώμη σε σχέση με την περιορισμένη αύξηση του ωφέλιμου βάθους, όπως αυτή αναλύεται  στο προηγούμενο έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  x ɉʋ’� ɲʌɿɽʅ.� ȴ4ɶ/2015/Ɍ11/ɀͲȲ/2Ͳ6Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ./ȳɸʆɿʃʉʑ� ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ȴɻʅʉʍʀʘʆ� ȶʌɶʘʆ ‐ Συνοψίζεται η πρόταση περιορισμένης αύξησης του ωφέλιμου βάθους για το κρηπίδωμα του  Πολυχρηστικού Σταθμού στα ‐15,0μ από ΜΣΘ με τα αντίστοιχα αναγκαία για την λειτουργία του βάθη  της λιμενολεκάνης και του διαύλου. Επίσης, αναφέρονται μελλοντικές διαδικασίες/ ενέργειες που θα  πρέπει να γίνουν για την έγκαιρη εξέλιξη της τεχνικής μελέτης του συγκεκριμένου έργου.  x Στις  02‐09‐2008  υπογράφηκε  η  σύμβαση  εκπόνησης  της  μελέτης  του  πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  και λιμενίσκου μικρών σκαφών.   x ɉʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/02/09�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏʉʐ�ȴ.ɇ.�ʏʉʐ�Ƀ.ȿ.Ȱ.�Ȱȵ – Εγκρίνει την τροποποίηση της εγκεκριμένης  μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  χερσαίας  ζώνης  (Προγραμματικού  Σχεδίου)  του  λιμένα  Αλεξανδρούπολης  ως  προς  την  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους  του  κρηπιδώματος  του  Πολυχρηστικού Τερματικού Σταθμού, συνολικού μήκους περίπου 650μ από ‐13,70μ (ΜΣΘ) σε ‐15,00 μ  (ΜΣΘ) και την αντίστοιχη αύξηση του τελικού βάθους εκσκαφής από αναγκαίο για τη λειτουργία του  πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  τμήμα  της  λιμενολεκάνης  από  ‐14,00μ  σε  ‐15,00μ  (ΜΣΘ)  και  βάθους  εκσκαφής του διαύλου (υφαλαύλακα) ναυσιπλοΐας σε‐ μήκος περίπου 4.500 μ από ‐14,50μ σε ‐15,50μ  x ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� ȴ4ɶ/Ƀ/779/Ɍ/ɀͲȲ/18Ͳ02Ͳ09� ɹɶɶʌɲʔʉ  ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)� –� Υποβολή  πρότασης  για  τροποποίηση  της  εγκεκριμένης  μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  χερσαίας ζώνης (Προγραμματικού Σχεδίου) του λιμένα Αλεξανδρούπολης  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʅɸʄɹʏɻ�� Με την υπ. αριθμ. 02/04‐04‐2007 Απόφαση 32ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η Μελέτη Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένα  Αλεξανδρούπολης  (3ο  Στάδιο  –  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Αναλυτικά έχουμε:  Το αντικείμενο του 1ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιέλαβε:  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1641 x Καταγραφή και σύνταξη, όλων των μελετών των οποίων το περιεχόμενο ή τα συμπεράσματα , γενικά ή  ειδικά, έχουν σχέση με το σχεδιασμό, δυναμικότητα κλπ του λιμένα  x Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την υφιστάμενη εμπορευματική διακίνηση όλων  των κατηγοριών καθώς και διακίνηση επιβατών και οχημάτων  x Συλλογή και καταγραφή στοιχείων από την Ελλάδα και από λοιπές Βαλκανικές, Ευρωπαϊκές και λοιπές  χώρες, που καθ οιονδήποτε τρόπο άπτονται των δραστηριοτήτων του λιμένα  x Συλλογή  και  αξιολόγηση  στοιχείων  από  τα  οποία  θα  προκύπτουν  οι  ανάγκες  που  θα  κληθεί  να  εξυπηρετήσει  ο  λιμένας  μέχρι  το  έτος  2025,  εξετάζοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  συνδυασμένων μεταφορών και αναγκαίων δράσεων  x Περιγραφή, υπολογισμός και αιτιολόγηση των μεταφορικών αναγκών που θα προκύψουν διαχρονικά  μέχρι το 2025 και καθορισμός του πλέον πιθανού όγκου διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών (με  περισσότερα του ενός σενάρια για τις εξελίξεις των μεταφορών).  Το αντικείμενο του 2ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιέλαβε:  x Καταγραφή  υφιστάμενης  κατάστασης  κατά  είδος  δραστηριότητας,  αρμοδιοτήτων,  νομικού  καθεστώτος,  δικτύων κλπ  (ως υφιστάμενη  κατάσταση  νοείται ο Λιμένας Αλεξανδρούπολης μετά  την  ολοκλήρωση των έργων της Γ1 Φάσης).  x Περιγραφή  και  απεικόνιση  απαιτουμένων  και  προτεινομένων  συμπληρωματικών  ή  τροποποιητικών  διαμορφώσεων  των  υπαρχόντων  γενικών  διατάξεων,  με  σκοπό    την  αύξηση  της  δυναμικότητας  εξυπηρέτησης και  ευελιξίας διακίνησης ατόμων και  εμπορευμάτων  του Λιμένα και υπολογισμός  της  νέας δυναμικότητας των εγκαταστάσεων.  x Καθορισμός των επιμέρους εγκαταστάσεως για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων μετακινήσεων ‐ π.χ.  απαιτούμενα  μήκη  και  θέση  κρηπιδωμάτων,  εγκαταστάσεις  (κτίρια  εξυπηρέτησης  επιβατών,  υπηρεσιών  του  λιμένα,  ασφάλειας  κλπ),  διατάξεις  κυκλοφοριακής σύνδεσης με  τα οδικά δίκτυα  της  περιοχής (Εγνατία – εθνικό και αστικό δίκτυο).  x Μέγιστα  επιτρεπτά  όρια  της  χερσαίας  ζώνης  που  θα  απαιτηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  προβλεπόμενων αναγκών π.χ. σε:  -  διακίνηση εμπορευμάτων  -  διακίνηση επιβατών  -  στάθμευση / κυκλοφορία οχημάτων  -  εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και παραμονής φορτίων μοναδοποιημένων ή μη   - ελεύθερους χώρους  - ζώνες πρασίνου   - κτίρια, αποθήκες κλπ.  x Σύνταξη προκαταρτικών εκθέσεων κρηπιδωμάτων και χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων.  x Προσδιορισμός  των  κυκλοφοριακών  διατάξεων  και  ρυθμίσεων,  καθώς  και  των  αναγκαίων  οδικών  έργων για την κυκλοφοριακή διασύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων του λιμένα μεταξύ τους, με  την πόλη και με το εθνικό οδικό δίκτυο.  x Σύνταξη  ενός  πλήρους  σχεδίου  χωροταξικής  οργάνωσης  στο  οποίο  χωροθετούνται  όλες  οι  προβλεπόμενες λειτουργίες στη χερσαία ζώνη του λιμένα .  x Υπολογισμός  προβλέψεων  για  εσωτερικές  γραμμές  ναυσιπλοΐας  (ακτοπλοΐας)  και  η  εγχώρια  και  διαμετακομιστική εμπορευματική διακίνηση.  x Πρόβλεψη για τις ανάγκες ελλιμενισμού  του αλιευτικού στόλου και για τη διακίνηση αλιευμάτων και  καθορίστηκαν οι αναγκαίες βελτιώσεις της εξυπηρέτησής τους.  x Καθορισμός  των  αναγκών  για  την  εξυπηρέτηση  και  τον  εφοδιασμό  μικρών  και  μεγάλων  σκαφών  αναψυχής (τουριστική δραστηριότητα εντός της παλαιάς λιμενολεκάνης – δημιουργία μαρίνας).  x Λειτουργία του Νέου Τερματικού Σταθμού Διακίνησης Ε/Κ (ΣΕΜΠΟ) – παρουσίαση επικαιροποιημένων  προβλέψεων  διακίνησης  για  τα  μοναδοποιημένα  φορτία  που  θα  διακινούνται  στο  νέο  προβλήτα  –  παρουσίαση  προτάσεων  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  του  νέου  Τερματικού  Σταθμού  ‐  χωροθέτηση λειτουργιών και σχεδιασμός των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου προβλήτα  Το αντικείμενο του 3ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιέλαβε:  x Εξέταση  επιρροής  των  εγκαταστάσεων  του  σχεδιαζόμενου  αγωγού  Burgas  –  Αλεξανδρούπολη  στο  λιμένα και η διερεύνηση δυνατότητας εξυπηρέτησης κάποιων δραστηριοτήτων του από τον λιμένα  x Εκτίμηση  κόστους  των  αναγκαίων  έργων  αναλυτικά  κατά  εγκατάσταση  και  περίπτωση  περιλαμβανομένων ξεχωριστά των δαπανών απαλλοτριώσεων και ΦΠΑ σε σταθερές τιμές  1642 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεως των προτεινόμενων έργων κατά τμήματα με τις αντίστοιχες  δαπάνες,  στο  οποίο  θα  σημειώνεται  η  χρονική  αλληλουχία  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων,  ο  απαιτούμενος χρόνος κατασκευής κάθε επιμέρους έργου κλπ .  x Περιβαλλοντική θεώρηση των έργων.  x Εκτίμηση λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων για μελέτες – κατασκευές – εξοπλισμό και εκτίμηση  εσόδων από την λειτουργία του λιμένα για την παρούσα φάση (έτος 2002) και για την μελλοντική (έτος  2025).  x Σύνταξη  ρυμοτομικού  σχεδίου  με  το  οποίο  θα  προτείνονται  όροι  δόμησης  και  χρήσης  γης  σε  συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.   ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȱ� (Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲ)  –  Κρηπίδωμα  ακτοπλοΐας  –  Λιμενίσκος  και  κρηπίδωμα  σκαφών  αναψυχής  –  Αντίστοιχη χερσαία ζώνη Λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȳ� (ȵʅʋʉʌɿʃɼ� ɺʙʆɻ� ɷʐʏɿʃʉʑ� ʏʉʅɹɲ� ʄɿʅɹʆɲ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ� ɶɸʆɿʃʉʑ� ʔʉʌʏʀʉʐ� ɼ� /� ʃɲɿ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʋʄʉʀʘʆ�Ro�–�Ro�ʃɲɿ�ʅɸɶɳʄʉʐ�ȵ/ȳ�–�Ƀ/ȳ�ʋʄʉʀʉʐ� (1ɽɹʍɻ)) – Βόρειο παραλιακό κρηπίδωμα  παλαιού λιμένα – Κεντρικός εμπορικός προβλήτας στον δυτικό τομέα του λιμένα – Υφιστάμενος αλιευτικός  λιμενίσκος  Ʌɸʌɿʉʖɼ�ȳ�(ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʘʏʀʘʆ�ʃɲɿ�ʖʑɷɻʆ�ʍʏɸʌɸʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Τερματικοί λιμενικοί σταθμοί  διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και χύδην φορτίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȴ� (ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʋʉʄʐʖʌɻʍʏɿʃʉʑ� ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ� ʍʏɲɽʅʉʑ� ʃɲɿ� ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɸʋɹʃʏɲʍɻ� ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ʖʑɷɻʆ�ɼ�ɶɸʆɿʃʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Μελλοντικά βόρεια κρηπιδώματα και  Πολυχρηστικός Σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȵ� (ɍɸʌʍɲʀɸʎ� ʃɲɿ� ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏʘʆ� ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ� ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ� ʃɲɿ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ� ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ)  –  Περιοχή  υποδοχής  κτιριακών  εγκαταστάσεων  Διοίκησης  Λιμένα  και  Υπηρεσιών,  και  δραστηριοτήτων  διαχείρισης  φορτίων  (Εμπορευματικού  Κέντρου,  car  terminal,  κλπ),  βόρεια της περιοχής Δ και της κύριας οδικής προσπέλασης  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ɇɈ� (Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ� ʃɲɿ� ɿʖɽʐʊʍʃɲʄɲ� –� ȷʙʆɻ� ɷɿɲʖɸʀʅɲʍɻʎ� ʍʃɲʔʙʆ� (ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ)� –� ȷʙʆɻ� ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɸʅʋʉʌʀʉʐ)  –  Νέος  αλιευτικός  λιμενίσκος  –  Ζώνη  αναψυχής  και  εμπορίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Αναλυτική περιγραφή των έργων –Υπολογισμός κόστους επένδυσης – Χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως των  προτεινόμενων  έργων  (σελ 16‐35, Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού Χερσαίας  Ζώνης , 3ο  Στάδιο Μελέτης)  Η υποβληθείσα μελέτη εγκρίθηκε με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  1) Να προωθηθεί με μέριμνα του ΟΛΑ Α.Ε. η διαδικασία επέκτασης της Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη.  2)  Να  προωθηθούν  με  μέριμνα  του  ΟΛΑ  οι  διαδικασίες  για  την  υλοποίηση  τυχόν  απαλλοτριώσεων  ιδιωτικών εκτάσεων εντός της Ζώνης Λιμένα.    3) Οι χρήσεις γης, όροι – περιορισμοί δόμησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:    Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɻʎ� Ο.Τ. Ι  Ε= 50.830 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο  ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  Θρησκευτικοί χώροι  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι  Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Χώροι συνάθροισης κοινού  Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων  Ο.Τ. ΙΙ  Ε= 38.960 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (Τερματικοί Σταθμοί Επιβατών) Αναψυκτήρια  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. ΙΙI  Ε= 4.180 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,40  Συντελεστής δόμησης : 0,40� Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1643 Μέγιστο  ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ)  Ο.Τ. IV  Ε= 14.325 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. V  Ε= 110.210 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (κτίρια προσωπικού λιμένα)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ο.Τ. VI  Ε= 183.740 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο ύψος: α) 16,00 m (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                               β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. VII  Ε= 11.410 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. VIII  Ε= 38.340 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. IX  Ε= 45.840 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. X  Ε= 23.000 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XI  Ε= 186.635 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: α) 16,00 m (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                               β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. XII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIV  Ε= 53.750 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  1644 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ στέγη)  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ειδικές  χρήσεις  (Διαχείμανση  σκαφών  και  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)  4.2.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�� Με την  υποβληθείσα πρόταση προτείνονται:  x Αύξηση του ωφέλιμου βάθους του κρηπιδώματος του Πολυχρηστικού Τερματικού Σταθμού, συνολικού  μήκους περίπου 650m, από ‐13.70m (ΜΣΘ) σε ‐15.0m (ΜΣΘ).  x Αντίστοιχη αύξηση του τελικού βάθους εκσκαφής στο αναγκαίο για  την λειτουργία του πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  τμήμα  της  λιμενολεκάνης  από  ‐14.0m  σε  ‐15.0m  (ΜΣΘ)  και  του  βάθους  εκσκαφής  του  διαύλου (υφαλαύλακα) ναυσιπλοΐας σε μήκος περίπου 4.500μ από ‐14.5m στα ‐15.50m (ΜΣΘ).  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  προτεινόμενη  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους,  αν  και  σχετικά  περιορισμένη,  διευκολύνει  την  εξυπηρέτηση  μεγαλύτερων  κιβωτιαγωγών  και  εμπορικών  πλοίων .  Όσον  αφορά  εμπορικά  πλοία  μεταφοράς χύδην φορτίων (bulk carriers), θα μπορούν να εξυπηρετηθούν πλοία έως 70.000 DWT, αντί για  πλοία έως 50.000 DWT που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν σε ωφέλιμο βάθος ‐13.70m (ΜΣΘ). Σε σχέση  με  κιβωτιαγωγά  πλοία,  θα  μπορούν  να  εξυπηρετούνται  containerships  χωρητικότητας  έως  65.000 DWT  (Post Panamax – μήκους 275m – πλήρως έμφορτα) σε σχέση με containerships χωρητικότητας έως 50.000  DWT (Panamax – μήκους 265m – πλήρως έμφορτα) που θα μπορούσαν να παραβάλουν σε κρηπιδότοιχο  με ωφέλιμο βάθος ‐13.70m (ΜΣΘ). Η συγκεκριμένη αύξηση της δυναμικότητας κρίνεται σημαντική για την  μελλοντική  λειτουργία  του  λιμένα  και  θεωρείται  αιτιολογημένη ,  συνεκτιμώντας  το  επιπρόσθετο  κατασκευαστικό κόστος που είναι της τάξεως του 5% (σύμφωνα με εκτίμηση του μελετητή του έργου).  Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί και η πιθανότητα μελλοντικής σύναψης Σύμβασης Παραχώρησης με  Ιδιώτη για την λειτουργία του συγκεκριμένου Τερματικού Σταθμού  του λιμένα. Η κατασκευή του εν λόγω  κρηπιδότοιχου  με  αυξημένο  ωφέλιμο  βάθος,  ασφαλώς  θα  αποτελέσει  μία  ελκυστικότερη  λιμενική  εγκατάσταση που παράλληλα θα διευκολύνει τον ΟΛΑ   Α.Ε στην τελική διαμόρφωση και λειτουργία του  αντίστοιχου χερσαίου χώρου του Πολυχρηστικού Σταθμού.  Επισημαίνεται  ότι  με  την  εξεταζόμενη  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους  (‐15.0 m  ΜΣΘ)  ουσιαστικά  ɷɸʆ� ʅɸʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ� ɻ� ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ� ʖʌɼʍɻ� ʏɻʎ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ� ɀɸʄɹʏɻʎ� ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ� Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ� ʃɲɿ� ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ� ɍɸʌʍɲʀɲʎ� ȷʙʆɻʎ� (Πολυχρηστικός  Σταθμός,  που  μπορεί  να  λειτουργήσει  αμιγώς  και  ως  Σταθμός διαχείρισης  Ε/Κ).  Συνεπώς ɷɸʆ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ʅɸʏɲɴʉʄɼ� ʃɲɿ�ʘʎ�ʋʌʉʎ� ʏɿʎ�ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ� ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ� ʏʘʆ� ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʘʆ� ʋʄʉʀʘʆ  (εμπορικά,  κιβωτιαγωγά,  κ.λ.π.)  Προφανώς  λόγω  της  αύξησης  του  ωφέλιμου  βάθους  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  εξυπηρέτηση  μεγαλύτερων  πλοίων,  των  ιδίων  όμως  κατηγοριών.  Η αύξηση του ωφέλιμου βάθους του κρηπιδότοιχου του Πολυχρηστικού Σταθμού κατά 1.3m, προφανώς  συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση του τελικού βάθους εκσκαφής της λιμενολεκάνης και του διαύλου  ναυσιπλοΐας, για λειτουργικούς λόγους. Σημειώνεται ότι η επιπλέον εκσκαφή της λιμενολεκάνης εκτιμάται  σε  περίπου  950.000    m3    και  για  τον  δίαυλο  σε  περίπου  700.000  m3.  Οι  παραπάνω  αναφερόμενες  ποσότητες, συγκρινόμενες με τις συνολικά πραγματοποιηθείσες και απομένουσες για την ολοκλήρωση του  λιμένα (υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια m3 ), θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν “περιορισμένες”.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�14/19Ͳ02Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ    3) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ȺȵɀȰ�1ʉ�:�«Ʉʌʉɿ,�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ɍɸʌʍɲʀɲ�ȷʙʆɻ�ȿɿʅɹʆɲ�Ȳʊʄʉʐ»� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1645 Η Ο.Λ.Β.  Α.Ε.  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του  ΥΕΝ με  το Α.Π. 3863/20‐11‐2002  έγγραφό  της,  την απόφαση  194/2002  του  Δ.Σ.  της  εταιρείας  (συνοδευόμενη  από  σχετικά  έγγραφα),  σύμφωνα  με  την  οποία  προτείνονται  όροι  δόμησης  για  την  Χερσαία  Ζώνη  του  λιμένα  Βόλου .  Ποιο  συγκεκριμένα,  η  χερσαία  λιμενική ζώνη χωρίζεται σε 6 περιοχές (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ), όπως απεικονίζονται στα σχέδια που συνοδεύουν  την πρόταση, για τις οποίες ο οργανισμός προτείνει όρους δόμησης και χρήσεις, ξεχωριστά ανά περιοχή.  x ȾȵɁɈɆȻȾɃɇ�ɅɆɃȲȿȸɈȰɇ�(ɈɀȸɀȰ�Ȱ)  Συνολική Επιφάνεια :33.185,40 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 9.561,01 μ2  (28,8%)  Υφιστάμενη Δόμηση:11.522,98 μ2 (0,35)  Μέγιστο Ύψος: 15μ  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɃȴɃɉ�ɀɅɃɆȵȿ�ȾȰȻ�ɅȰȿȰȻɃɉ�ȿȻɀȵɁȰɆɍȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�Ȳ)  Συνολική Επιφάνεια :47.697 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 8.383,23 μ2  (18%)  Υφιστάμενη Δόμηση:8.383,23 μ2 (0,18)  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȿɃ�(ɈɀȸɀȰ�ȳ)  Συνολική Επιφάνεια :74.690 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 1.337,40 μ2  (1,7%)  Υφιστάμενη Δόμηση:7.553,30 μ2 (0,10)  Μέγιστο Ύψος: 44,50μ (αποθήκη Σιλό)  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ȰɅɃ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�Ɂʉ�2�ɀȵɍɆȻ�ɈɏɁ�ɍȵȻɀȰɆɆɃ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȴ)  Συνολική Επιφάνεια :111.760 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 4.066,61 μ2  (3,6%)  Υφιστάμενη Δόμηση:4.066,61 μ2 (0,0,036)  Μέγιστο Ύψος: 15μ  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɍȵȻɀȰɆɆɏɁ�ɂȸɆȻȰ�ȾȰȻ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȵ)  Συνολική Επιφάνεια :316.225 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 0  Υφιστάμενη Δόμηση: 0  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȴȸɆɃȴɆɃɀȻȾɃɉ�ɅɃɆȺɀȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�ȷ)  Συνολική Επιφάνεια :66.600 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 0  Υφιστάμενη Δόμηση: 0  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω:  x ȾȵɁɈɆȻȾɃɇ�ɅɆɃȲȿȸɈȰɇ�(ɈɀȸɀȰ�Ȱ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 1,00  Μέγιστο Ύψος: 15μ   Χρήσεις: Κατασκευή κτιρίων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες επιβατικής ακτοπλοΐας: γραφεία, αίθουσες  αναμονής, καταστήματα τουριστικών ειδών, χώροι φιλοξενίας και χώροι στέγασης αυτοκινήτων.  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɃȴɃɉ�ɀɅɃɆȵȿ�ȾȰȻ�ɅȰȿȰȻɃɉ�ȿȻɀȵɁȰɆɍȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�Ȳ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0,30  Μέγιστο Ύψος: 15μ   Χρήσεις: Κατασκευή ενιαίου κτιρίου Διοίκησης, αξιοποίηση των αποθηκών που σήμερα χρησιμοποιεί το  Τελωνείο για της ανάγκες της μικρής μαρίνας, δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȿɃ�(ɈɀȸɀȰ�ȳ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 10%  Σ.Δ. 0,30  Μέγιστο Ύψος: 44,5μ για κτίρια Σιλό και 15μ για λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους.  Χρήσεις: Κατασκευή νέων αποθηκών σιλό (ύψους μικρότερου από 44,5μ) και άλλων μικρότερων  αποθηκών.  1646 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x ɅȵɆȻɃɍȸ�ȰɅɃ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�Ɂʉ�2�ɀȵɍɆȻ�ɈɏɁ�ɍȵȻɀȰɆɆɃ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȴ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 15%  Σ.Δ. 0,15  Μέγιστο Ύψος: 15μ  Χρήσεις: Κατασκευή αποθηκών για την εξυπηρέτηση των αποθηκευτικών αναγκών του εμπορικού λιμένα,  καθώς και άλλων μικρότερων κτιρίων (γραφεία, φυλάκια, κλπ).  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɍȵȻɀȰɆɆɏɁ�ɂȸɆȻȰ�ȾȰȻ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȵ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0,30  Μέγιστο Ύψος: 15μ   Χρήσεις: Κατασκευή νέων αποθηκών και μικρότερων κτιρίων για την εξυπηρέτηση φυλακίων και  συνεργείου επισκευών και Διοίκησης.  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȴȸɆɃȴɆɃɀȻȾɃɉ�ɅɃɆȺɀȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�ȷ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 20%  Σ.Δ. 0,20  Μέγιστο Ύψος: 10μ  Χρήσεις: Κατασκευή νέων αποθηκών και μικρότερων κτιρίων για την εξυπηρέτηση φυλακίων και  συνεργείου επισκευών και Διοίκησης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�1/10Ͳ12Ͳ2002� Εγκρίνει  τις  χρήσεις  και  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  λιμένα  Βόλου,  όπως  προτάθηκαν από  τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    4) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση νέων χρήσεων γης στο λιμάνι του Βόλου  Η  '' Ο.Λ.Β''   Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ με το αριθ. 713/13‐03‐2003 έγγραφό της, πρόταση  για τον καθορισμό νέων χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου.  Από την εταιρεία διευκρινίστηκε ότι δεν επιζητείται αλλαγή των  ήδη εγκεκριμένων με προηγούμενη  απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. (κατά την 4η Συνεδρίασή της) χρήσεων γης, αλλά έγκριση επιπλέον χρήσεων.  Πιο συγκεκριμένα:  ɈɀȸɀȰ�Ȳ���(περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ  (Απόφαση 01/10‐12‐2002, 4η Συνεδρίαση)  όροι δόμησης   χρήσεις γης   Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ�ʆɹɲʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ʏɻʎ�“Ƀ.ȿ.Ȳ.�“��Ȱ.ȵ.        Σ.Κ = 30%       Σ.Δ. = 0,30      Κατασκευή ενιαίου κτιρίου      Διοίκησης, αξιοποίηση των  υφιστάμενων αποθηκών που  χρησιμοποιούνται από το Τελωνείο  για κάλυψη των αναγκών της  Μαρίνας και δημιουργία  Ȼʍʊɶɸɿɲ�ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ για τη  λειτουργία νέας Ιχθυόσκαλας   (με την προϋπόθεση κατεδάφισης της  παλαιάς ιχθυαγοράς που δεν πληροί  τις εγκεκριμένες υγειονομικές  διατάξεις).  ɈɀȸɀȰ�ȷ���(προβλήτας Σιδηροδρομικού Πορθμείου)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1647 ɈɀȸɀȰ�Ȳ���(περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ.                      (Απόφαση 01/10‐12‐2002, 4η Συνεδρίαση)  όροι δόμησης   χρήσεις γης   Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ�ʆɹɲʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ʏɻʎ�“Ƀ.ȿ.Ȳ.�“��Ȱ.ȵ.    Σ.Κ = 20%       Σ.Δ. = 0,20    Κατασκευή νέων αποθηκών και  μικρότερων κτιρίων για την  εξυπηρέτηση φυλακίων και  συνεργείου επισκευών και  �ɍʙʌʉ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ����� φορτηγών  αυτοκινήτων και σκαφών  αναψυχής  Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω:  ɈɀȸɀȰ�Ȳ� περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου  ɈɀȸɀȰ�ȷ� προβλήτας Σιδηροδρομικού Πορθμείου  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� ��Ȼʍʊɶɸɿɲ�ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ για τη λειτουργία νέας Ιχθυόσκαλας  (με την προϋπόθεση κατεδάφισης της παλαιάς  ιχθυαγοράς που δεν πληροί τις εγκεκριμένες υγειονομικές  διατάξεις)  ɍʙʌʉ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� φορτηγών αυτοκινήτων και σκαφών    αναψυχής  Η  εκπρόσωπος  του  ΥΠ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  κ.  ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ  Ελευθερία  επισήμανε  ότι  ο  χώρος  στάθμευσης  των  σκαφών  αναψυχής  θα  επανεξεταστεί  από  την  Επιτροπή  Τουριστικών  Λιμένων,  στα  πλαίσια του Master Plan της Μαρίνας που προγραμματίζεται να χωροθετηθεί στο λιμένα Βόλου.  Μετά τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.Λ.  ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���02/27Ͳ05Ͳ2003� Εγκρίνει τις νέες χρήσεις γης για τα τμήματα Β  (περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου  )  και Ζ (προβλήτας Σιδηροδρομικού Πορθμείου  ) στη χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου, όπως αυτές προτάθηκαν  από την '' Ο.Λ.Β''  Α.Ε..  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    5) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Χρήσεων Γης στο Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ � x 01/10Ͳ12Ͳ2002� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 4ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ  –  Έγκριση  χρήσεων  γης  ‐  όρων  &  περιορισμών  δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου.  x 02/27Ͳ05Ͳ2003� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 6ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ� –  Έγκριση  χρήσεων  γης  ‐  όρων  &  περιορισμών  δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου.  x Ȱ.Ʌ.� 287/05Ͳ02Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ� Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ� ȿɿʅɹʆʉʎ� Ȳʊʄʉʐ� Ȱȵ  –  Αίτημα  τροποποίησης  των  χρήσεων γης στο τμήμα Β της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου.  x Ȱ.Ʌ.�785/08Ͳ04Ͳ2008�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏʉʐ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆʉʎ�Ȳʊʄʉʐ�Ȱȵ�–�Συμπληρωματική έκθεση για την  τροποποίηση χρήσεων γης στον λιμένα Βόλου  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 1648 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κατά  την  4η  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  καθορίστηκαν  6  περιοχές  στην  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένος  Βόλου  και  εγκρίθηκαν οι αντίστοιχοι όροι δόμησης και χρήσεις γης ανά τομέα.  Κατά την   6η Συνεδρίαση ΕΣΑΛ, τροποποιήθηκαν οι χρήσεις γης για το τμήμα Β  (καταστήματα) και το  τμήμα Ζ (χώρος στάθμευσης).  Στην  νέα  Αγορά  Λιμένος  Βόλου  που  δημιουργήθηκε,  εγκαταστάθηκαν  τα  ιχθυοπωλεία  που  λειτουργούσαν στην παλιά ιχθυαγορά, η οποία και κατεδαφίσθηκε βάσει της υπ. αριθμ. 29/2007 άδειας  κατεδάφισης της Πολεοδομίας Δήμου Βόλου. Η άδεια λειτουργίας όλων των καταστημάτων εκδίδεται από  την  Δ/νση  Υγείας  της  Ν.Α.  Μαγνησίας.  Κάποια  από  τα  καταστήματα  που  μισθώθηκαν  εξυπηρετούν  διαφορετικές  χρήσεις  από  αυτήν  του  ιχθυοπωλείου  (π.χ.  καφετέρια,  εστιατόρια).  Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  η αδειοδότηση  για  την  λειτουργία  τους προϋποθέτει  την  έγκριση  της  Υγειονομικής  Υπηρεσίας  αλλά και την έγκριση αλλαγής χρήσης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία από χώρο καταστήματος  σε  χώρο  συνάθροισης  κοινού,  για  το  οποίο  ισχύουν  αυστηρότερες  προδιαγραφές  σε  θέματα  κυρίως  ενεργητικής πυροπροστασίας.  Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται από τον ΟΛΒ Α.Ε. η τροποποίηση των χρήσεων γης στο τμήμα Β της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένος  Βόλου,  με  την  προσθήκη  στις  υπάρχουσες  της  χρήσης  “χώρος  συνάθροισης  κοινού”.  ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�–�ɃɆɃȻ�ȾȰȻ�ɅȵɆȻɃɆȻɇɀɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ� ɇɈɃ�ɈɀȸɀȰ�Ȳ�Ɉȸɇ�ɍȵɆɇȰȻȰɇ�ȷɏɁȸɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȲɃȿɃɉ� ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ��� 01/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ� (4ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ��� 02/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ� (6ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� ɉʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ�� (Ȱ.Ʌ.�287/05Ͳ02Ͳ2008�ɹɶɶʌɲʔʉ� ɃȿȲ�Ȱȵ,�1315�Ȱʋʊʔɲʍɻ� 141/29Ͳ01Ͳ08�Ʌʌɲʃʏɿʃʉʑ�ȴ.ɇ.� ɃȿȲ�Ȱȵ)� ɃɆɃȻ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ɃɆɃȻ� ȴɃɀȸɇȸɇ�� ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ɃɆɃȻ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɍɆȸɇȸ�ȳȸɇ� Σ.Κ. = 30%  Σ.Δ. = 0,30  Ηmax= 15 μ  Κατασκευή  ενιαίου κτιρίου  Διοίκησης,  αξιοποίηση των  υφιστάμενων  αποθηκών  που  χρησιμοποιούντ αι από το  Τελωνείο για  κάλυψη των  αναγκών της  Μαρίνας και  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  επιβατικών  λεωφορείων και  ΙΧ αυτοκινήτων  Σ.Κ. = 30%  Σ.Δ. = 0,30  Ηmax= 15 μ  Κατασκευή  ενιαίου κτιρίου  Διοίκησης,  αξιοποίηση των  υφιστάμενων  αποθηκών  που  χρησιμοποιούντ αι από το  Τελωνείο για  κάλυψη των  αναγκών της  Μαρίνας και  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  επιβατικών  λεωφορείων και  ΙΧ αυτοκινήτων  Ȼʍʊɶɸɿɲ� ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ� ɶɿɲ�ʏɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʆɹɲʎ� Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲʎ�(ʅɸ� ʏɻʆ�ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ� ʃɲʏɸɷɳʔɿʍɻʎ� ʏɻʎ�ʋɲʄɲɿɳʎ� ɿʖɽʐɲɶʉʌɳʎ�ʋʉʐ� Σ.Κ. = 30%  Σ.Δ. = 0,30  Ηmax= 15  Κατασκευή  ενιαίου κτιρίου  Διοίκησης,  αξιοποίηση των  υφιστάμενων  αποθηκών  που  χρησιμοποιούντ αι από το  Τελωνείο για  κάλυψη των  αναγκών της  Μαρίνας και  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  επιβατικών  λεωφορείων και  ΙΧ αυτοκινήτων  Ισόγεια  καταστήματα  για τη  λειτουργία  νέας  Ιχθυόσκαλας  (με την  προϋπόθεση  κατεδάφισης  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1649 Ȉ Ȝȓį 25 ȩ 301 ɷɸʆ�ʋʄɻʌʉʀ�ʏɿʎ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ� ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ� ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ)� της παλαιάς  ιχθυαγοράς  που δεν πληροί  τις  εγκεκριμένες  υγειονομικές  διατάξεις)    ɍʙʌʉʎ� ʍʐʆɳɽʌʉɿʍɻʎ� ʃʉɿʆʉʑ� 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/22Ͳ04Ͳ2008� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    6) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ07Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�27ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα   αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  το  υπ.  αριθμ.  02.1857/1576//02‐06‐06  έγγραφο  του  Οργανισμού  Λιμένα  Ελευσίνας  ΑΕ  (ΟΛΕ  ΑΕ),  υποβλήθηκε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, η μελέτη «Αναμόρφωση χωροταξικής οργάνωσης των χερσαίων χώρων  και βελτίωση της λιμενικής υποδομής του λιμένα Ελευσίνας», προκειμένου εγκριθούν χρήσεις γης – όροι  και περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας , ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η  έκδοση οικοδομικής άδειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. Στη  συνέχεια,  με  το  υπ.  αριθμ.  02.2157/1827//27‐06‐06  έγγραφο  του  ΟΛΕ  ΑΕ,  διαβιβάσθηκε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ η υπ. αριθμ. 2/91/06.06.06 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΕ ΑΕ.  Η  υποβληθείσα  μελέτη  αναφέρεται  στην  περιοχή  αρμοδιότητας  ΟΛΕ  Α .Ε.  που  ξεκινά  από  την  Επισκευαστική Βάση του Λιμενικού Σώματος στη θέση Καλυμπάκι ανατολικά, μέχρι τις εγκαταστάσεις της  εταιρείας  Ε.Λ.Π.Ε.  (πρώην  Petrola).προς  δυσμάς.  Από  όλη  την  προαναφερθείσα  έκταση,  εξαιρείται  η  περιοχή  που  βρίσκονται  οι  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  «ΤΙΤΑΝ  Α.Ε:»  στα  ανατολικά  παράλια  του  προβλήτα στη θέση «Βλύχα».  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� (Όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα του ΟΛΕ Α.Ε. Αρ. Σχ. Λ‐01 και Λ‐02, κλίμακα: 1:2000,  Ημερ/νία: Απρίλιος 2006).  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ1�(16059,48ʅ2)�� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:�� (1) Επισκευαστική Βάση Λιμενικού Σώματος  (2) Φυλάκιο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο χώρος έχει παραχωρηθεί στο ΥΕΝ για την κατασκευή και λειτουργία της Επισκευαστικής  Βάσης του Λιμενικού Σώματος. Χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης έχουν εγκριθεί με το άρθρο 9  παρ.  1.α.  του  Ν.  2987/02  και  έχει  εκδοθεί  η  υπ.  αριθμ.  411/04  οικοδομική  άδεια  από  την  αρμόδια  Πολεοδομική Αρχή.  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ2�(16323,18ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  1650 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (3): μονώροφο κτίριο (γραφεία, τουαλέτες)  (4): υποσταθμός ΔΕΗ  (5): προκατασκευασμένος λυόμενος οικίσκος δίπλα στον υποσταθμό της ΔΕΗ  (6): φυλάκιο εισόδου  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι αναψυχής, τουρισμού  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ2Ȱ�(2944,13�ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:� (58): περίπτερο  Η περιοχή περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με το ΦΕΚ  419 Δ΄/2005.  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3�(5164,96�ʅ2)� (8), (9) και (10): παλαιά κτίρια  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι αναψυχής, τουρισμού, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3Ȱ�(4912,07ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:� (54): χώρος εστίασης  (54α): περίπτερο  (55): χώρος εστίασης  (56): αποθηκευτικός χώρος  (57): αποθηκευτικός χώρος  Η περιοχή περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με το ΦΕΚ  419 Δ΄/2005.  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3Ȳ�(6611,90�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:‐  Προτεινόμενη Χρήση: αθλητικές εγκαταστάσεις  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3ȳ�(411,42�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (11), (12) και (13): αποθηκευτικοί χώροι  Προτεινόμενη Χρήση: εγκαταστάσεις μη ιδιαιτέρως οχλούσες  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ4�(7632,26�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (7): χώρος γραφείων για την επικείμενο λιμενίσκο μικρών σκαφών  (14), (15), (16) και (17): χώροι εστίασης  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι αναψυχής, εστίασης, τουρισμού, λιανικό εμπόριο  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ5�(13785,57�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (18): υπόστεγο  Προτεινόμενη  Χρήση:  στέγαστρα‐υπόστεγα‐στάθμευση,  χώροι  εστίασης‐αναψυχής,  χώροι  συνάθροισης  κοινού και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εμπορικά καταστήματα – ΑΤΜ, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ6�(6967,34�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (19), (20) και (21):  καφέ  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι εστίασης‐αναψυχής, υποσταθμός.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ7�(6387,68�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα: ‐   Από  τον ΟΛΕ Α.Ε.  προγραμματίζεται  βραχυπρόθεσμα η  κατασκευή  ενός  περιπτέρου ,  ενός φυλακίου  και  ενός κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 100,00 μ2.  Προτεινόμενη Χρήση: τουρισμός – αναψυχή, λιανικό εμπόριο.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1651 Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ8�(57957,20�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (24): μηχανουργείο των γερανών της προβλήτας  (25): χώρος πλυντηρίου και καυσίμων  (26): χώρος στέγασης της γεννήτριας ηλεκτρικού  (27): υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος  (28): συνεργείο των γερανών της προβλήτας  (29): χώρος γραφείων των χειριστών των μηχανών  (30): τμήμα Τροχαίας του Κ.Λ. Ελευσίνας  (31): φυλάκιο Τελωνείου Ελευσίνας  (32): γραφείου ζυγιστηρίου γεφυροπλαστιγγών  (33), (34) και (35): χώρος Κ.Λ. Ελευσίνας  (36), (37): αποθηκευτικοί χώροι  (38), (46) και (52): κοινόχρηστοι χώροι – τουαλέτες  (39): φυλάκιο  (40), (42): αποθηκευτικοί χώροι  (41): μηχανουργείο γερανών και φορτοεκφορτωτών  (43): χώρος «Στέγης Λιμενεργάτη Ελευσίνας»  (44), (45): παλαιά κτίρια Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.   (47): χώρος στέγασης Τελωνείου Ελευσίνας  (51): χώρος γραφείων του Σωματείου Λεμβούχων Ελευσίνας  Προτεινόμενη χρήση: γραφεία για τις ανάγκες του λιμένα, γραφεία για διοικητικές υπηρεσίες, αποθήκες,  χώροι  εναποθέσεως  ασυνόδευτων  και  συνοδευόμενων  εμπορευμάτων ,  υπόστεγα,  ημιυπαίθριοι  χώροι,  τουρισμός – αναψυχή.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ9Ȱ�(5440,03�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (59), (60), (61) και (62): εστιατόριο ‐ καφέ  Προτεινόμενη χρήση: χώροι εστίασης ‐ αναψυχής  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ9Ȳ�(10665,55�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (64): χώρος εστίασης  (65): θερινός κινηματογράφος  (66): αναψυκτήριο  (67): χώρος υποδοχής των πετρελαιοειδών αρμάτων  (68): κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κ.Λ. Ελευσίνας  (69): φυλάκιο – αποθηκευτικός χώρος  Προτεινόμενες  χρήσεις:  Τουρισμός  –  αναψυχή,  λιανικό  εμπόριο,  χώρος  εστίασης,  χώροι  συνάθροισης  κοινού, γραφεία για τις ανάγκες του λιμένα.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ10�(11639,11�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (71), (72), (73), (74), (75), (76) και (77): παλαιές αποθήκες  (78), (79), (80), (81) και (82): αποθήκες  Προτεινόμενες χρήσεις: ειδικές χρήσεις συναφείς με το Νέο Λιμένα Ελευσίνας  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ11�(40737,40�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (83) και (85): μεταλλικοί οικίσκοι  (84): στέγαστρο (προς απομάκρυνση)  (86): λυόμενος οικίσκος  (87): φυλάκιο  (88): υποσταθμός Δ.Ε.Η.  1652 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (89): χώρος γραφείων ζυγιστηρίου  (90): μεταλλική αποθήκη  (91): μικρός οικίσκος  Προτεινόμενες χρήσεις: ειδικές χρήσεις συναφείς με το Νέο Λιμένα Ελευσίνας  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)    Συνοπτικά, σύμφωνα με το αίτημα, προτείνονται για έγκριση οι όροι δόμησης στα ανωτέρω  “Οικοδομικά  Τετράγωνα”, ως ακολούθως:    4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Προτείνεται  η  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  αρμοδιότητας ΟΛΕ Α.Ε, για να καταστεί δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών, στα πλαίσια της κείμενης  νομοθεσίας,  μέχρι  την  εκπόνηση  και  υποβολή  προς  έγκριση  από  την  ΕΣΑΛ ,  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  λιμένα  Ελευσίνας,  το  οποίο  θα  εξετάσει  συνολικά  το  θέμα  της  χωροταξικής  οργάνωσης των χερσαίων χώρων του λιμένα.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:     ȰɅɃɌȰɇȸ�01/18Ͳ07Ͳ2006� Από  την  υποβληθείσα  πρόταση,  εγκρίνονται  όροι  δόμησης  (με  τις  αντίστοιχες  χρήσεις  γης)   σύμφωνα με των παρακάτω πίνακα   ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�    Ƀ.Ɉ� ɀ2�� ɇɉɁɃȿȻȾɃ� ȵɀȲȰȴɃ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɇ.Ⱦ.� ɇ.ȴ.� ɉɎɃɇ� ɍɆȸɇȵȻɇ� 1  16059.48  5072,78  30%  0.60  15.00  (άρθρο 9 παρ. 1.α. του Ν.  2987/02)   ΦΕΚ Α/27/21‐02‐2002  2  16323.18  81.30  0.4%  0.004  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1653 2Α  2944.13  8.62  70%  1.40  8.00  ΦΕΚ Δ/419/19‐04‐2005  3  5164.96  171.60  4%  0.04  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  χώροι αναψυχής, τουρισμού,  ναυταθλητικές εγκαταστάσεις  3Α  4912.09  143.80  70%  2.10 Ε<=250  τ.μ.  1.80  250<Ε<=600  τ.μ.  1.60 Ε>600  τ.μ.  11.00   ΦΕΚ Δ/419/19‐04‐2005  3Β  6611.895  ‐  ‐  ‐  ‐  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  3Γ  411.42  85.00  25%  0.25  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  εγκαταστάσεις μη ιδιαιτέρως  οχλούσες  4  7632.26  385.50  6%  0.06  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  χώροι αναψυχής, εστίασης,  τουρισμού, συνάθροιση κοινού,  πολιτιστικών εκδηλώσεων,   λιανικό εμπόριο,  5  13875.87  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6  6967.34  365.50  6%  0.06  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  Χώροι εστίασης‐αναψυχής,  υποσταθμός  7  6387.68  100.00  2%  0.04  7.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  τουρισμός – αναψυχή, λιανικό  εμπόριο  8  57957.20  2900.50  5%  0.10  14.00  γραφεία για τις ανάγκες του  λιμένα, γραφεία για διοικητικές  υπηρεσίες, αποθήκες, χώροι  εναποθέσεως ασυνόδευτων και  συνοδευόμενων εμπορευμάτων,  υπόστεγα, ημιυπαίθριοι χώροι,  τουρισμός – αναψυχή.  9Α  5440.03  406.00  8%  0.08  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  χώροι εστίασης – αναψυχής –  τουρισμού  9Β  10665.55  699.80  7%  0.15  7.00  (2  ΟΡΟΦΟΙ+ΣΤΕΓΗ)  Τουρισμός – αναψυχή, λιανικό  εμπόριο, χώρος εστίασης, χώροι  συνάθροισης κοινού, γραφεία για  τις ανάγκες του λιμένα  10  11639.110  420.30  4%  0.04  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  11  40737.40  453.53  2%  0.02  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  Η  έγκριση  αφορά  ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ� ʃɲɿ� ʅʊʆʉ  σε  θέματα  “τακτοποίησης”  υφιστάμενων  κτιριακών  εγκαταστάσεων (έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής, τακτοποίησης κλπ).  Ο ΟΛΕ Α.Ε.  να προωθήσει άμεσα την εκπόνηση μελέτης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan)  στην  οποία  θα  εξετάζονται  συνολικά,  μεταξύ  άλλων,  όλα  τα  θέματα  χωροταξικής  οργάνωσης  και  περιβαλλοντικής αδειοδότησης  των  λειτουργιών  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα Ελευσίνας,  στα πλαίσια  του  στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της  Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  1654 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    7) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου»  Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. με το Α.Π. 3811/04‐10‐2002 έγγραφό της, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ πρόταση για τον  καθορισμό όρων Δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου, προκειμένου κατασκευαστούν νέες  εγκαταστάσεις ύδρευσης.  Για  τις  ανάγκες  ύδρευσης  του  λιμένα  Ηρακλείου  υπήρχε  από  το  1971  δεξαμενή  ύδρευσης  στη  συγκεκριμένη  περιοχή,  η  οποία  κρίθηκε  ανεπαρκής  για  τις  μετέπειτα  ανάγκες,  οπότε  αποφασίστηκε  η  κατασκευή νέας δεξαμενής και αντλιοστασίου.  Σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε η Δ.Τ.Υ. της ΟΛΗ Α.Ε., δημιουργούνται 2 οικοδομικά τετράγωνα, το Α  (εμβαδού 1917,4 μ2) όπου έχει μελετηθεί η θέση αντλιοστασίου και το Β  (εμβαδού 2168,88 μ2) όπου ήδη  υπάρχει η παλιά δεξαμενή και δυτικά της οποίας έχει μελετηθεί η νέα δεξαμενή.   Ύστερα από σχετική μελέτη της πρότασης, προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση :  x Συντελεστής κάλυψης : 60 %  x Συντελεστής δόμησης : 0,60   x Μέγιστο ύψος : 7,5μ + 2,5μ για απόληξη κλιμακοστασίου    x Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 + δώμα  Ο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. σημειώνει ότι τα κατασκευαζόμενα έργα  (νέα δεξαμενή, αντλιοστάσιο) έχουν ενταχθεί στο  Β’  Κ.Π.Σ.  και  έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος, ο οποίος έχει σταματήσει  τις  εργασίες μετά από αίτηση  ασφαλιστικών μέτρων για μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο κ. Τσαβδάρης, σε ερώτηση που τέθηκε από μέλη τις επιτροπής, ανέφερε ότι για τα συγκεκριμένα έργα  έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�2/15Ͳ11Ͳ2002� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου , όπως προτάθηκαν  από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Η. Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    8) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο :  Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  Διεύθυνση  Λιμενικών  Έργων  και  Έργων  Αεροδρομίων  (Δ4)  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  με  το  υπ.  αριθμ.  Δ4γ10/264/Φ15/Μ.Α./24‐01‐05 έγγραφό της, είχε αποστείλει στη Υπηρεσία μας,  το 2ο Στάδιο της μελέτης  «Προγραμματικού  Σχεδίου  Master  Plan  Λιμένα  Ηρακλείου»  προκειμένου  να  ορισθεί  ημερομηνία  σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων, όπου θα καθοριζόταν το τελικό πλαίσιο της μελέτης.  Ο ανάδοχος   μελετητής  (Συμπράττοντα γραφεία μελετών Ρογκάν και Συνεργάτες  – Σπυρίδων  Ι. Ρογκάν –  Κίων Μελετητική ΑΕ – Δ. Μπαϊρακτάρης – Δ. Μπαϊρακτάρης και Συνεργάτες ΕΠΕ – Στυλιανός Ξεζωνάκης –  Δημήτριος  Πορτοκάλογλου  –  Σοφία  Βλάχου)  με  το  υπ.  αριθμ.  Λ306/F2/83/22‐07‐05  έγγραφό  του,  υποβάλλει  την  τελική  τροποποιημένη  μελέτη  στην  Περιφέρεια  Κρήτης,  στην  Προϊσταμένη  Αρχή   (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ4γ) και στην Υπηρεσία μας.  Ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. με το 2602/26‐07‐2005 έγγραφο του, διαβίβασε τη 8/13ου Δ.Σ./2005,  με την οποία εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1655 Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης) με το 1791/28‐07‐ 2005 έγγραφό της, συμφωνεί με τη συγκεκριμένη μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου .  Η Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων  (Δ4) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης)  με  το  Δ4γ/2416/φ15/Μ‐Β/03‐08‐2005  έγγραφό  της,  συμφωνεί  με  τη  συγκεκριμένη  μελέτη  Προγραμματικού Σχεδίου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της, πολεοδομικές αποφάσεις,  διατάγματα και  χάρτες της ευρύτερης περιοχής όπως:  α) μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ για την ΕΠΑ της πόλεως Ηρακλείου,   β)  Απόφαση  Ν.Α.  Ηρακλείου/Διεύθυνση  Εσωτερικών/Τμ.  Αποκέντρωσης  (23910/94)  σχετικά  με  τη  Δημιουργία Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου Ηρακλείου,   γ)Τροποποίηση  Γ.Π.Σ.  Ηρακλείου  (26822/03‐07‐03  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΔ/Διεύθυνση  Νομοθετικού  Έργου), κλπ ( βλέπε σελ. 63‐67 μελέτης).  Η Λιμενική ζώνη του ΟΛΗ ΑΕ  αναπτύσσεται σε δύο ανεξάρτητες περιοχές:   i)  τον κυρίως λιμένα, που αρχίζει δυτικά στον Όρμο Δερματά και  τελειώνει ανατολικά στην περιοχή  του  Δήμου Αλικαρνασσού. Όλη η ζώνη αναπτύσσεται προ του Δήμου Ηρακλείου.  ii)  την  Περιοχή  Λινοπεραμάτων,  που  αρχίζει,  δυτικά  στην  περιοχή  του  Δήμου  Γαζίου  και  εκτείνεται   ανατολικά μέχρι και το πέρας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων  Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  προγραμματίζεται  η  δημιουργία  επτά  (7)  Λιμενικών  Τμημάτων,  ξεκινώντας  την  αρίθμηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά:  i) Λιμενικό Τμήμα Α αναψυχής  ii) Λιμενικό Τμήμα Β ακτοπλοΐας  iii) Λιμενικό Τμήμα  Γ κρουαζιεροπλοίου  iv) Λιμενικό Τμήμα Δ φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίων  v) Λιμενικό Τμήμα Ε Ελεύθερη Ζώνη – Διακινήσεως Εμπορευματοκιβωτίων  vi) Λιμενικό Τμήμα Ζ μελλοντικές επεκτάσεις Ελεύθερης Ζώνης ‐ Διακινήσεις Εμπορευματοκιβωτίων  vii) Λιμενικό Τμήμα Η αλιευτικών σκαφών και επισκευαστικής μονάδας μικρών σκαφών  viii) Λιμενικό Τμήμα Θ Διοικήσεως Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου  ix) Λιμενικό Τμήμα I περιοχής Λινοπεραμάτων  Η χωροταξική μελέτη του Λιμένα Ηρακλείου χωρίζει τη χερσαία λιμενική ζώνη σε οικοδομικά τετράγωνα.  Συγκεκριμένα   i)  Το Ο.Τ. 1 περιλαμβάνει περιοχή από το «Μπεντενάκι» μέχρι  την δυτική πλευρά του  τμήματος Α όπου  περιλαμβάνει λειτουργίες εστιάσεως, αναψυχής και υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής  ii) Το Ο.Τ. 2 περιλαμβάνει την περιοχή από το δυτικό άκρο του τμήματος Α μέχρι το λιμενικό περίπτερο και  περιλαμβάνει την περιοχή Κουλέ, του λιμενικού περιπτέρου, με λειτουργίες εστιάσεως και αναψυχής  iii)  Το  Ο.Τ.  3  περιλαμβάνει  την  περιοχή  από  το  λιμενικό  περίπτερο  έως  την  δυτική  πλευρά  του  απεντομωτηρίου, με λειτουργίες εστίασης, αναψυχής, ναυταθλητισμού, εμπορίου  iv)  Το  Ο.Τ.  4  εκτείνεται  από  το  απεντομωτήριο  μέχρι  την  δυτική  πλευρά  του  προβλήτας  ΙΙΙ  και  περιλαμβάνει  νέο  πυροσβεστικό  σταθμό,  σταθμούς  επιβατών  ακτοπλοΐας,  γεφυροπλάστιγγα,  υποσταθμούς και χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων  v) Το Ο.Τ. 5 εκτείνεται από τη δυτική πλευρά του προβλήτα ΙΙΙ μέχρι το κτηνιατρείο και περιλαμβάνει τον  Σταθμό Επιβατών Κρουαζιεροπλοίων  vi) Το Ο.Τ. 5Α περιλαμβάνει το κτηνιατρείο  vii) Το Ο.Τ. 6 περιλαμβάνει λιμενική αποθήκη και την περιοχή γενικού και χύδην φορτίου  viii) Το Ο.Τ. 6Α περιλαμβάνει το Τελωνείο  ix)  Το  Ο.Τ.  7  περιλαμβάνει  το  ΛΙΣΔΕ  και  την  Ελεύθερη  Ζώνη,  Αποθήκη  Ελεύθερης  Ζώνης,  κτίριο  C.F.S.,  διοίκηση  ΛΙΣΔΕ,  συνεργεία  επισκευής  μηχανημάτων  και  εκτείνεται  μέχρι  τον  υπήνεμο  μώλο  του  λιμένα  x) Το Ο.Τ. 8 περιλαμβάνει την Διοίκηση ΟΛΗ, Λιμεναρχεία και Στέγη Λιμενεργατών  xi)  Το  Ο.Τ.  9  περιλαμβάνει  την  επισκευαστική  μονάδα,  την  ζώνη  επισκευών  μικρών  πλοίων,  κτίριο  βοηθητικών χρήσεων και αναψυκτήριο αλιευτικού καταφυγίου  xii) Το Ο.Τ. 10 καταλαμβάνει την περιοχή του 1ου Σταδίου επεκτάσεως ανατολικά της ελεύθερης ζώνης  xiii) Το Ο.Τ. 11 καταλαμβάνει την περιοχή του 2ου Σταδίου επεκτάσεως ανατολικά της ελεύθερης ζώνης  xiv) Το Ο.Τ. 12 περιλαμβάνει τα Νεώρεια, την περιοχή των νεωρείων  xv) Το Ο.Τ. 13 περιλαμβάνει τα κτίρια παλαιών αποθηκών με χρήσεις εμπορίου, εστιάσεως αναψυχής  1656 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ xvi)  Το  Ο.Τ.  14  περιλαμβάνει  ξενοδοχειακό  συγκρότημα    με  συνεδριακό  κέντρο  ή  χώρους  εστιάσεως,  αναψυχής, εμπορίου  xvii) Το Ο.Τ. 15 περιλαμβάνει Αντλιοστάσιο και χώρους πρασίνου  xviii) Το Ο.Τ. 16 περιλαμβάνει υδατοδεξαμενές και χώρους πρασίνου  xix) Το Ο.Τ. 17 περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και πρατηρίου καυσίμων  xx) Το Ο.Τ. 18 περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, αναψυχής, εστιάσεως, εμπορίου  xxi) Το Ο.Τ. 19 περιλαμβάνει χώρους εστιάσεως, αναψυχής, εμπορίου  xxii) Το Ο.Τ. 20 περιλαμβάνει χώρους εστιάσεως, αναψυχής, εμπορίου  xxiii)  Τα  Ο.Τ.  21  και  22  αφορούν  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  ,  όπου  και  στα  δύο  προτείνεται  η  χωροθέτηση χρήσεων εστιάσεως, αναψυχής και εμπορίου  Σύμφωνα με το διαχωρισμό της όλης λιμενικής ζώνης σε οικοδομικά τετράγωνα και σε λιμενικά τμήματα  και σε συνδυασμό με το σχέδιο γενικής διατάξεως, προβλέπονται ορισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία για τα  υπάρχοντα κτίρια που ανασυγκροτούνται, για τα υπάρχοντα τα οποία συνδυάζονται με νέες κατασκευές  και  για  τελείως  νέα  κτίρια.  Τα  αρχιτεκτονικά  αυτά  στοιχεία  για  το  κάθε  κτίριο  αφορούν  βασικές  οργανωτικές παραδοχές, το κτιριολογικό πρόγραμμα, την συνολική εκμετάλλευση, την συνολική κάλυψη,  το  μέγιστο  προβλεπόμενο  ύψος,  κατασκευαστικές  παραδοχές  και  γενικές  ηλεκτρομηχανολογικές  απαιτήσεις. Οι σημαντικότερες κτιριακές παρεμβάσεις στις χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις είναι :    Ο.Τ.    Κτίριο  Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός    (€)  3  Ναυτικός όμιλος και Ναυταθλητικό Κέντρο  1.253.000  3  Διοίκηση Τμήματος Α Αναψυχής – Υποστηρικτικές   Λειτουργίες  2.285.000  3  Κτίριο  γραφείων  για  εκμετάλλευση  (Παλαιά  Ψυγεία  –  ΙΘΑΒΙΚ)  5.000.000  4  Νέος Πυροσβεστικός Σταθμός  1.120.000  4  Σταθμός Επιβατών Ακτοπλοΐας Προβλήτα Ι   12.800.000  4  Σταθμός Επιβατών Ακτοπλοΐας Προβλήτα Ι  12.000.000  5  Σταθμός Επιβατών Κρουαζιεροπλοίων  24.500.000  6  Λιμενική Αποθήκη  2.400.000  8  Διοίκηση  ΟΛΗ  –  Λιμεναρχείο  –  Στέγη  Λιμενεργατών  –  υπόγειοι χώροι αποθήκευσης)  8.400.000    14  Ξενοδοχειακή  μονάδα    30  δωματίων  υψηλής  κατηγορίας με συνεδριακές λειτουργίες  6.600.000  (Αναλυτικά  βλέπε σελ 204 – 250)  Οι λιμενικές επεμβάσεις που προτείνονται, σύμφωνα με την μελέτη, συνοπτικά για κάθε λιμενικό τμήμα   είναι οι παρακάτω :  i) Λιμενικό Τμήμα Α – Αναψυχής (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 13.500.000+ Φ.Π.Α)  x Έργα διανοίξεως νέας εισόδου για μικρά σκάφη και επαναφορά του Κουλέ στην φυσική του κατάσταση  ως προσήνεμου μώλου του Ενετικού Λιμένα  x Έργα  αναβαθμίσεως  του  Ενετικού  λιμένα  σε  λιμένα  μικτής  χρήσεως,  σε  πρώτη  φάση  (αλιευτικών  και  μικρών σκαφών)  ii) Λιμενικό Τμήμα Β – Ακτοπλοΐας   x Δημιουργία  νέου  προβλήτα  (γεφυρώματος)  υπό  γωνία  στο  κρηπίδωμα  40 – 41,  σε  συνδυασμό  με  το  κρηπίδωμα που θα συνδέει οδικά  την  χερσαία  ζώνη  του Λιμένα Ηρακλείου με  το  νέο κρηπίδωμα,  για  συμπληρωματική παραβολή κρουαζιεροπλοίων στο εσωτερικό του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου  x  Διαπλάτυνση του κρηπιδώματος 40‐41 κατά 10 μέτρα  x  Επίχωση και κρηπίδωση της νηοδόχου ΙΙ των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ  iii) Λιμενικό Τμήμα Γ – Κρουαζιέρας   x  Δημιουργία  συμπληρωματικού  κρηπιδώματος  παραβολής  κρουαζιεροπλοίων  στην  εσωτερική  πλευρά  του προσήνεμου μώλου (διαπλάτυνση κατά 20 m του προσήνεμου μώλου σε μήκος 365 m)  iv) Λιμενικό Τμήμα Δ – Γενικού και χύδην φορτίου  x Προβλέπονται μόνο έργα συντηρήσεως  v) Λιμενικό Τμήμα Ε – Ελεύθερη ζώνη / Διακινήσεως ΕΚ (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 37.200.000+ Φ.Π.Α)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1657 x Δημιουργία νέας ράμπας στην ρίζα του προβλήτα V  x Εκβάθυνση  του  κρηπιδοτοίχου  65  –  66  του  προβλήτα  V  και  κατασκευή  θεμελιώσεως  σιδηροτροχιών  κυλίσεως γερανογεφύρων  x Κατασκευή δαπέδων βαρέως τύπου  vi) Λιμενικό Τμήμα Ζ – Μελλοντικές επεκτάσεις ΛΙΣΔΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ (Ενδεικτικός προϋπολογισμός  101.800.000+ Φ.Π.Α)  x Δημιουργία  νέου  κρηπιδότοιχου  συνολικού  μήκους  700   m,  με  ωφέλιμο  βάθος  –  16 m  κάτω  από  τη  Μ.Σ.Θ. και κατασκευή θεμελιώσεως σιδηροτροχιών κυλίσεως γερανογεφυρών  x Επέκταση του προσήνεμου μώλου προς ανατολάς κατά τάξη μεγέθους 700 m περίπου  x Βυθοκορήσεις της λιμενολεκάνης  x Επιχώσεις για τη δημιουργία χερσαίων χώρων και κατασκευή της θωρακίσεως της ανατολικής πλευράς  τους  x Κατασκευή δαπέδων βαρέως τύπου  vii)  Λιμενικό  Τμήμα Η  –  Αλιείας –  Επισκευής  μικρών σκαφών  (Ενδεικτικός  προϋπολογισμός  13.000.000+  Φ.Π.Α)  x Ανάπτυξη  αλιευτικού  καταφυγίου  προ  του  Δήμου  Αλικαρνασσού,  νοτίως  των  επιχώσεων  δημιουργίας  των μελλοντικών επεκτάσεων του ΛΙΣΔΕ  Η πρόταση περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους δόμησης και χρήσεις γης:  ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστο  ποσοστό  καλύψεως  Συντελεστής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ. (τ.μ.)  Συνολική  εκμετάλλευση  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  (μ)    Επιτρεπόμενες χρήσεις  1  20%  0,5  13.463,72  6.731,86  5,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμός  κλπ)  2  ‐  ‐  9.148,04  ‐  ‐  xΚούλες : Στερεώσεις αποκαταστάσεις  3  25%  0,8  39.418,83  31.535,06  xΕστιατόριο  αναψυκτήριο  4,50  xΝαυτικός  όμιλος με  πύργο ελέγχου  12,00  xΔιοίκηση  και  υπηρεσίες  10,00  xΓραφεία,  στίαση  αναψυχή 25,00  + στέγη  xΝέα κτίρια  10,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΓραφεία  xΥπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ,  ΕΟΤ, Λιμεναρχείο,  Αστυνομία, Τελωνείο,  Πρώτες Βοήθειες κλπ)  xΠύργος ελέγχου  xΝαυτικός όμιλος  xΝαυταθλητικό κέντρο  xΣυγκρότημα  αποχωρητηρίων, ντους,  κουζινών, αποθηκών  κλπ)  xΚεντρικός υποσταθμός  xΕγκατάσταση καυσίμων  xΣταθμός καυσίμων  σκαφών  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  4  20%  0,4  105.716,01 42.286,40  14,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών ακτοπλοΐας με  1658 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ σταθερούς  υπερυψωμένους  διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και  κινητούς διαδρόμους  (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές  λειτουργίες: εστίαση,  αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα, γραφεία  xΠυροσβεστικός  σταθμός  xΓεφυροπλάστιγγα  xΥποσταθμοί  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες κλπ)  xΣτάθμευση  5  20%  0,4  46.368,63  18.547,45  16,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών  κρουαζεριοπλοίων με  σταθερούς  υπερυψωμένους  διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και  κινητούς διαδρόμους  (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές  λειτουργίες: εστίαση,  αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΓραφεία, αποθήκες,  βοηθητικοί χώροι  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  5Α  30%  0,8  1946,70  1557,36  10,00 + στέγη  xΓραφεία, εργαστήρια,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες κλπ)  xΣτάθμευση  6  30%  0,3  43.757,64  13.127,29  12,00+ στέγη  xΛιμενική αποθήκη  xΥπαίθρια απόθεση  γενικών και χύδην  φορτίων  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  6Α  30%  0,4  6601,39  2640,56  10,00 + στέγη  xΓραφεία, εργαστήρια,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  7  20%  0,2  167.787,81 33.557,56  xΚτίριο  xΚτίριο C.F.S.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1659 συνεργείου  23,00  xΝέα κτίρια  14,00  xΓραφεία διοικήσεως  Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων  (Λ.Ι.Σ.Δ.Ε.)  xΚτίριο συνεργείου  επισκευής  μηχανημάτων  (συνεργείο επισκευής  συντηρήσεως  αυτοκινήτων   φορτηγών,  περονοφόρων,  συνεργείο επισκευής  συντηρήσεως straddle  carriers)  xΥπαίθριος χώρος  αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  xΑποθήκη  ανταλλακτικών  xΑναμονή εργαζομένων,  αποδυτήρια, WC, ντους  κλπ  xΓραφεία  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  8  40%  1,2  8.407,42  10.088,90  16,00 και  αποθήκες  υπόγειες ύψους  4,50 μ περίπου  xΓραφεία υπηρεσιών  Λιμενικού Σώματος,  ΟΛΗ κλπ  xΠλοηγικός σταθμός  xΣτέγη λιμενεργατών  xΥποσταθμός  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  xΓενικές αποθήκες  υπόγειες σε όλη την  επιφάνεια του ΟΤ8  προσβάσιμες από  στάθμη ΟΤ7  9  20%  0,2  13.875,46  3.375,09  xΕπισκευαστική  μονάδα 10,00 +  στέγη  xΝέα κτίρια 4,50  + στέγη  xΕπισκευαστική μονάδα  μικρών σκαφών  xΥπαίθριος χώρος  επισκευής μικρών  σκαφών  xΑλιευτικό καταφύγιο  xΕξυπηρετήσεις  αλιευτικού καταφυγίου  x(αποδυτήρια, WC,  ντους, αποθήκες κλπ)  xΕστίαση, αναψυχή  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  1660 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 10  20%  0,2  56.804,44  11.360,89  12,00 + στέγη  xΥπαίθριος χώρος  αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  1ο Στάδιο επεκτάσεως  Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων   11  20%  0,2  63.498,95  12.699,79  12,00 + στέγη  xΥπαίθριος χώρος  αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  2ο Στάδιο επεκτάσεως  Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων  12  ‐  ‐  5.394,54  ‐  Υπάρχον ύψος Νεωρείων  xΔιατηρητέο  συγκρότημα Νεωρείων  xΠολιτιστικές  λειτουργίες  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες κλπ)  13  70%  0,8  15.529,52  12.243,62    xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΘεατρικός χώρος  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια  και υπόγεια  xΥποσταθμός  14  70%  0,8  10.586,68  8469,34  13,00  xΞενοδοχειακό  συγκρότημα ή εστίαση,  αναψυχή, εμπόριο  xΣυνεδριακό κέντρο  xΚολυμβητικό δεξαμενή  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια  και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  15  60%  0,6  1.917,40  1.150,44  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίου  xΑντλιοστάσιο  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  16  60%  0,6  2.168,88  1.301,33  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίου  xΥδατοδεξαμενές  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  17  70%  0,8  2484,40  1987,52  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια  και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1661 κλπ)  xΣταθμός καυσίμων  18  70%  0,8  2754,32  2203,46  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα‐υπόστεγα  xΤάθμευση υπέργεια και  υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  19  70%  0,8  966,87  773,50  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα‐υπόστεγα  xΤάθμευση υπέργεια και  υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  20  70%  0,8  2.333,11  1.866,49  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα‐υπόστεγα  xΤάθμευση υπέργεια και  υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)        171.980,24     ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   (λεωφόρος, δρόμοι,  parking, πράσινο κλπ)      Σ.Δ: 0,274  795.911  217.683,91      ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ɅȵɆȻɃɍȸɇ�ȿȻɁɃɅȵɆȰɀȰɈɏɁ� Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστο  ποσοστό  καλύψεως  Συντελεστής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ. (τ.μ.)  Συνολική  εκμετάλλευση  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  (μ)    Επιτρεπόμενες χρήσεις  1  20%  0,15  23.811,98 3.571,80  7,50 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμός  κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  2  20%  0,15  14.227,58 2.134,14  7,50 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμός  κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση  1662 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ xΥποσταθμός      Σ.Δ.  = 0,148  38.486,24 5.705,94      4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης,  έγκρισης  των  αντίστοιχων μελετών.  Από  την  εκπρόσωπο  του  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης  κ.  Μαρκάτου,  ζητήθηκε  να  αποσταλεί  το  τμήμα  της  μελέτης  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan),  που  αφορά  την  περιοχή  εστίασης  και  αναψυχής, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης , όπως τούτο επιβάλλεται από  τις διατάξεις του Ν. 2160/93, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής.  Επίσης,  ζητήθηκε να αντικατασταθεί με συγκεκριμένη διατύπωση στα σημεία που έχουν διορθωθεί από  την ίδια.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/04Ͳ08Ͳ2005� Εγκρίνεται  το  Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan)  του  Λιμένα  Ηρακλείου  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  πρόταση, με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  α. Να υποβληθεί για έγκριση από την ΕΣΑΛ η ΠΠΕ των προγραμματιζόμενων έργων.  β.  Να  συνεκτιμηθούν  τυχόν  παρατηρήσεις  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού,  προκειμένου  να  αποφευχθούν τυχόν αντιθέσεις με το Γ.Π.Σ. της πόλης του Ηρακλείου.  γ. Να εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ. για τα θέματα αρμοδιότητάς του.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    9) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�31ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου (αναμορφωμένη τελική πρόταση   – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (153Α΄), για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης  χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα  με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο ένατο του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων.  Η  σύμφωνη  γνώμη  αυτή  υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2971/2001  και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ10/264/Ɍ15/ɀ.Ȱ./24Ͳ01Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Υποβολή μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου σε ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x Ȱ.Ʌ.�ȿ306/F2/83/22Ͳ07Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɇʐʅʋʌɲʏʏʊʆʏʘʆ�ȳʌɲʔɸʀʘʆ�ɀɸʄɸʏʙʆ�Ɇʉɶʃɳʆ�&�ɇʐʆɸʌɶɳʏɸʎ� Υποβολή  τελικής  τροποποιημένης  μελέτης  στην  Περιφέρεια  Κρήτης,  στην  Προϊσταμένη  Αρχή   (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/Δ4γ) και στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ10/2416/Ɍ15/ɀͲȲ/03Ͳ08Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένης Αρχής επί της υποβληθείσας τελικής τροποποιημένης μελέτης.   x Ȱʌɿɽ.�01/04Ͳ08Ͳ05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(19ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)  Έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  α. Να υποβληθεί για έγκριση από την ΕΣΑΛ η ΠΠΕ των προγραμματιζόμενων έργων.  β.  Να  συνεκτιμηθούν  τυχόν  παρατηρήσεις  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού,  προκειμένου  να  αποφευχθούν τυχόν αντιθέσεις με το Γ.Π.Σ. της πόλης του Ηρακλείου.  γ. Να εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ. για θέματα αρμοδιότητάς του.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1663 x Ȱ.Ʌ.�33024/19Ͳ08Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȴ/ʆʍɻ�Ʌʉʄ/ʃʉʐ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ  Παρατηρήσεις  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  επί  της  μελέτης  Προγραμματικού  Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου.  x Ȱ.Ʌ.�8216/128/05/07Ͳ11Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�� Απάντηση στο Α.Π. 33024/19‐08‐05 έγγραφο έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/Δ/νση Πολ/κου Σχεδιασμού.  x Ȱ.Ʌ.�8216/131/05/14Ͳ11Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�� Παρέμβαση  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4  (Προϊσταμένη Αρχή Μελέτης),  Περιφέρεια Κρήτης/Δ.Δ.Ε.  (Διευθύνουσα  Υπηρεσία Μελέτης),  Υπουργείο  Πολιτισμού/ΓΔΑΠΚ,  Ο.Λ.Η.  Α.Ε.  (Φορέα  Διοίκησης  Λιμένα  Ηρακλείου) για την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 01/04‐08‐ 05  Απόφαση  Ε.Σ.Α.Λ.,  προκειμένου  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  έγκρισης  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου.   x Ȱ.Ʌ.�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ/ȰɆɍ/Ȳ1/Ɍ38/81850/4220/25Ͳ09Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ� Απόφαση Κ.Α.Σ. αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες στο Προγραμματικό Σχέδιο  (Master Plan) Λιμένα  Ηρακλείου παρεμβάσεις στην περιοχή Ενετικού Φρουρίου ΚΟΥΛΕ.  x Ȱ.Ʌ.�2853/1901/01Ͳ11Ͳ06��ɹɶɶʌɲʔʉ�ɅȵɆ.ȾɆȸɈȸɇ/ȴ.ȴ.ȵ.  Εντολή  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  προς  μελετητή,  για  ανασύνταξη  μελέτης  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  Α.Π.  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/81850/4220/25‐09‐06 Απόφαση ΥΠ.ΠΟ.  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/5519/Ɍ15/ɀͲȲ/18Ͳ12Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Υποβολή  τελικής  πρότασης  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου  και  ΠΠΕ,  στη  σε  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  x Ȱ.Ʌ.�5163/21Ͳ12Ͳ06��ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀ.ȿ.ȸ.�Ȱ.ȵ.  Υποβολή  αριθ.  2/19ουΔΣ/19‐12‐2006  Απόφασης  Δ.Σ.  Ο.Λ.Η.  Α.Ε.  αναφορικά  με  την  έγκριση  της  μελέτης  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου,  όπως  τροποποιήθηκε  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις από ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΕΝ, Ο.Λ.Η. Α.Ε. και Κ.Α.Σ.  x Ȱ.Ʌ.�3265/03Ͳ01Ͳ07��ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏɻʎ�ȴ/ʆʍɻʎ�ȴɻʅʉʍʀʘʆ�ȶʌɶʘʆ�ʏɻʎ�Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ�Ⱦʌɼʏɻʎ  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/5738/Ɍ15/ɀͲȲ/03Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Υποβολή τελικής πρότασης Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου και ΠΠΕ, στη Δ/νση  Β/νων και Μεταβ/νων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ για ενημέρωση και έλεγχο, ενόψη εξέτασης της πρότασης  από την ΕΣΑΛ.   x Ȱ.Ʌ.�ʉɿʃ125644/24Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȵɉɅȵ� Σύμφωνη  γνώμη  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  για  την  προώθηση  της  διαδικασίας  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης & Αξιολόγησης και της υποβληθείσας Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ΕΣΑΛ.  x Ȱ.Ʌ.�3216/29Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȴȸɀɃɉ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� Επιστολή Δήμου Ηρακλείου προς ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 και ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση Πολ/κου Σχεδ/σμού με παρατηρήσεις  επί του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) λιμένα Ηρακλείου.  x Ȱ.Ʌ.�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɀɈȵ/11965/355/12Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɀɈȵ� Διαβίβαση  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  των  απόψεων  της  13ης  Εφορείας  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  επί  της  υποβληθείσας τελικής πρότασης.   x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/604/Ɍ15/ɀͲȲ/12Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 στο 125644/24‐01‐07 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/398/Ɍ15/ɀͲȲ/14Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 στο 3216/29‐07 έγγραφο ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  x Ȱ.Ʌ.�3585/07Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȴ/ʆʍɻ�Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃʉʑ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ  με θέμα μελέτη ΄MASTER PLAN΄ λιμένα Ηρακλείου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την πρόταση, η λιμενική ζώνη του ΟΛΗ ΑΕ  αναπτύσσεται σε δύο ανεξάρτητες περιοχές:   i)  τον κυρίως λιμένα, που αρχίζει δυτικά στον Όρμο Δερματά και  τελειώνει ανατολικά στην περιοχή  του  Δήμου Αλικαρνασσού. Όλη η ζώνη αναπτύσσεται προ του Δήμου Ηρακλείου.  ii)  την  Περιοχή  Λινοπεραμάτων,  που  αρχίζει,  δυτικά  στην  περιοχή  του  Δήμου  Γαζίου  και  εκτείνεται   ανατολικά μέχρι και το πέρας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων.  Στις ανωτέρω περιοχές, δημιουργούνται εννέα (9) Λιμενικά Τμήματα:  Κυρίως λιμένας    i) Λιμενικό Τμήμα Α αναψυχής  ii) Λιμενικό Τμήμα Β ακτοπλοΐας  1664 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ iii) Λιμενικό Τμήμα  Γ κρουαζιεροπλοίου  iv) Λιμενικό Τμήμα Δ φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίων  v) Λιμενικό Τμήμα Ε Ελεύθερη Ζώνη – Διακινήσεως Εμπορευματοκιβωτίων  vi)  Λιμενικό  Τμήμα  Ζ  μελλοντικές  επεκτάσεις  Ελεύθερης  Ζώνης  ‐  Διακινήσεις  Εμπορευματοκιβωτίων  vii)  Λιμενικό  Τμήμα  Η  αλιευτικών  σκαφών  και  επισκευαστικής  μονάδας  μικρών  σκαφών  viii) Λιμενικό Τμήμα Θ Διοικήσεως Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου  Λινοπεράματα  ix) Λιμενικό Τμήμα I   Η  τελική  χωροταξική  οργάνωση  των  ανωτέρω  περιοχών,  όπως  παρουσιάζεται  και  στο   ‘ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ’, Αρ. Σχ. Λ306‐Μ2, Κλ.  1:200,  Δ΄  τροποποίηση:  ‘ΑΛΛΑΓΗ    ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Α,  Β  ΚΑΙ  Ζ,  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ’(27‐11‐2006),  αναφέρει  χρήσεις  γης,  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω πίνακα:  ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� Ȱ/Ȱ� Ƀ.Ɉ.� ɀɹɶɿʍʏʉ� ʋʉʍʉʍʏʊ� ʃɲʄʑʗɸ ʘʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʉʅɼʍɸʘʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ƀ.Ɉ.� (ʏ.ʅ.)� ɇʐʆʉʄɿʃɼ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸ ʐʍɻ�(ʏ.ʅ.)� ɀɹɶɿʍʏʉ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ� ʑʗʉʎ� (ʅ)� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� 1  10%  0,05  13.463,7 2  673,19  5,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμός κλπ)  2  ‐  ‐  9.271,74  ‐  ‐  xΚούλες : Στερεώσεις αποκαταστάσεις  3  25%  0,8  48.494,3 6  38.795,49  xΕστιατόριο  αναψυκτήριο      4,50  xΝαυτικός  όμιλος με  πύργο  ελέγχου 12,00 xΔιοίκηση  μαρίνας και  υπηρεσίες  10,00  xΓραφεία,  εστίαση,  αναψυχή      25,00 +  στέγη  xΝέα κτίρια     10,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΓραφεία  xΥπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΕΟΤ,  Λιμεναρχείο, Αστυνομία,  Τελωνείο, Πρώτες Βοήθειες κλπ)  xΠύργος ελέγχου  xΝαυτικός όμιλος  xΝαυταθλητικό κέντρο  xΣυγκρότημα αποχωρητηρίων,  ντους, κουζινών, αποθηκών κλπ)  xΚεντρικός υποσταθμός  xΕγκατάσταση καυσίμων  xΣταθμός καυσίμων σκαφών  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  4  20%  0,4  103.200, 97  41.280,39  14,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών ακτοπλοΐας με  σταθερούς υπερυψωμένους  διαδρόμους προσέγγισης πλοίων  και κινητούς διαδρόμους  (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές λειτουργίες:  εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα,  γραφεία  xΠυροσβεστικός σταθμός  xΓεφυροπλάστιγγα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1665 xΥποσταθμοί  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες  κλπ)  xΣτάθμευση  5  20%  0,4  46.368,6 3  18.547,45  16,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών  κρουαζεριοπλοίων με σταθερούς  υπερυψωμένους διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και κινητούς  διαδρόμους (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές λειτουργίες:  εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΓραφεία, αποθήκες, βοηθητικοί  χώροι  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  5Α  30%  0,8  1946,70  1557,36  10,00 + στέγη  xΓραφεία, εργαστήρια, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  xΣτάθμευση  6  30%  0,3  43.757,6 4  13.127,29  12,00 + στέγη  xΛιμενική αποθήκη  xΥπαίθρια απόθεση γενικών και  χύδην φορτίων  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  6Α  30%  0,4  6601,39  2640,56  10,00 + στέγη  xΓραφεία,, εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  xΣτάθμευση  7  20%  0,2  167.787, 81  33.557,56  xΚτίριο  συνεργείου  23,00  xΝέα κτίρια     14,00  xΚτίριο C.F.S.  xΓραφεία διοικήσεως Λιμενικού  Σταθμού Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων (Λ.Ι.Σ.Δ.Ε.)  xΚτίριο συνεργείου επισκευής  μηχανημάτων (συνεργείο  επισκευής συντηρήσεως  αυτοκινήτων  φορτηγών,  περονοφόρων, συνεργείο  επισκευής συντηρήσεως straddle  carriers)  xΥπαίθριος χώρος αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  xΑποθήκη ανταλλακτικών  xΑναμονή εργαζομένων,  αποδυτήρια, WC, ντους κλπ  xΓραφεία  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  8  40%  1,2  8.407,42  10.088,90  16,00 και   xΓραφεία υπηρεσιών Λιμενικού  1666 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ αποθήκες  υπόγειες  ύψους 4,50  περίπου  Σώματος,  ΟΛΗ κλπ  xΠλοηγικός σταθμός  xΣτέγη λιμενεργατών  xΥποσταθμός  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  xΓενικές αποθήκες υπόγειες σε όλη  την επιφάνεια του ΟΤ8  προσβάσιμες από στάθμη ΟΤ7  9  20%  0,2  16.875,4 6  3.375,09  xΕπισκευαστικ ή μονάδα      10,00 + στέγη  xΝέα κτίρια      4,50 + στέγη  xΕπισκευαστική μονάδα μικρών  σκαφών  xΥπαίθριος χώρος επισκευής  μικρών σκαφών  xΑλιευτικό καταφύγιο  xΕξυπηρετήσεις αλιευτικού  καταφυγίου  (αποδυτήρια, WC, ντους, αποθήκες  κλπ)  xΕστίαση, αναψυχή  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  10  20%  0,2  56.804,4 4  11.360,89  12,00 + στέγη  xΥπαίθριος χώρος αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων 1ο Στάδιο  επεκτάσεως Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων  11  ‐  ‐  5.391,54  ‐  Υπάρχον ύψος Νεωρείων  xΔιατηρητέο συγκρότημα  Νεωρείων  xΠολιτιστικές λειτουργίες  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες  κλπ)  12  65%  0,6  15.878,5 4  9.527,12  7,50 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΘεατρικός χώρος  xΣταθμός λεωφορείων  xΕκθεσιακό κέντρο  xΣυνεδριακό κέντρο  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΥποσταθμός  13  70%  0,8  10.698,6 7  8.558,94  13,00  xΞενοδοχειακό συγκρότημα  xΣυνεδριακό κέντρο  xΚολυμβητική δεξαμενή  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  14  60%  0,6  1.917,40  1.150,44  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίο xΑντλιοστάσιο  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1667 υ  15  60%  0,6  2.168,88  1.301,33  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίο υ  xΥδατοδεξαμενές  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  16  70%  0,8  2484,40  1987,52  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  xΣταθμός καυσίμων  17  70%  0,8  2754,32  2203,46  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα ‐ υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  18  70%  0,8  966,87  773,50  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα ‐ υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  19  70%  0,8  2.333,11  1.866,49  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα ‐ υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)        155.861, 89      ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  (λεωφόρος, δρόμοι, parking,  πράσινο κλπ)      ɇ.ȴ:�0,28� 723.435, 90� 202.372,97�     ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�ɅȵɆȻɃɍȸɇ�ȿȻɁɃɅȵɆȰɀȰɈɏɁ� Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστο  ποσοστό  καλύψεως  Συντελεστής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ.  (τ.μ.)  Συνολική  εκμετάλλευση  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  (μ)  Επιτρεπόμενες χρήσεις  20  20%  0,15  23.811,98 3.571,80  7,50 + στέγη  Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  Στέγαστρα – υπόστεγα  Στάθμευση  Υποσταθμός  21  20%  0,15  14.227,58 2.134,14  7,50 + στέγη  Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  Στέγαστρα – υπόστεγα  1668 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στάθμευση  Υποσταθμός        446,68      ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   (δρόμοι, parking, πράσινο  κλπ)      Σ.Δ.  = 0,148  38.486,24 5.705,94      4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Αποτελεί  επιτακτική ανάγκη η έγκριση του αναμορφωμένου Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan)  του  λιμένα Ηρακλείου,  το  οποίο  έχει  υποβληθεί  σε στάδιο Προμελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΠΠΕ)  και στο οποίο έχουν συνεκτιμηθεί οι παρατηρήσεις της Δ/νσης Πολ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς  και  τα  αναφερόμενα  στην  Α.Π.  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/81850/4220/25‐09‐06  Απόφαση  ΥΠΠΟ,  προκειμένου  στη  συνέχεια  προωθηθούν  άμεσα  οι  διαδικασίες  υλοποίησης  των  προγραμματιζόμενων  έργων.   Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι όσον αφορά  στο  Λιμενικό  Τμήμα Α  που αναφέρεται ως  Αναψυχής  και  το Ο.Τ. 3,  δεδομένου  ότι  αφορά  σε  χρήσεις  ‐  λειτουργίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ν. 2160/1993, θα πρέπει απαρεγκλίτως να γνωμοδοτήσει  η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 παρ. 3 του  Ν. 2160/1993.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/16Ͳ02Ͳ2007� Εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη, με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα τελική πρόταση καλύπτει τους όρους που αναφέρονται στην  Α.Π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/81850/4220/25‐09‐06 Απόφαση ΥΠΠΟ με τις εξής παρατηρήσεις:   α)  Αναφορικά  με  την  απαίτηση  κατασκευής  του  έργου  διαχωρισμού  του  κυρίως  λιμένα  από  το  λιμένα  μικρών  σκαφών  επί  πασσάλων  (υπ.  αριθ.  4  αναφορά  της  Απόφασης)  επισημαίνεται  ότι  η  πρόταση  αυτή  δεν  είναι  από  τεχνική  και  λειτουργική  άποψη  η  προσφορότερη,  γιατί  μεταξύ  των  άλλων,  δημιουργεί προβλήματα κυματισμών τόσο στον κύριο λιμένα όσο και στο λιμένα μικρών σκαφών και  ενδεχομένως προβλήματα υποσκαφών στην περιοχή του ΚΟΥΛΕ.    β) Όσον αφορά στην υιοθέτηση της πρότασης του ΟΛΗ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις  από  το  κτήριο  του  Απεντομωτηρίου  και  Δυτικά  (υπ.  αριθ.  9  αναφορά  της  Απόφασης),  οι  εν  λόγω  ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσιο εγκεκριμένης συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης.  Οι  ανωτέρω παρατηρήσεις  (α)  και  (β)  θα πρέπει  να  τεθούν υπόψη  του  Υπουργείου Πολιτισμού  για  την  επανεξέταση των σημείων αυτών από το Κ.Α.Σ..  Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι παρακάτω όροι:  1. Η πρόταση εγκρίνεται για τις περιοχές βορείως  της παραλιακής λεωφόρου.  2.  Να  εκπονηθεί  και  εγκριθεί  αρμοδίως  συνολική  κυκλοφοριακή  μελέτη  πριν  από  οποιαδήποτε  αλλαγή  χρήσης της παραλιακής λεωφόρου από το πρώην μέγαρο Φυτάκη και Δυτικά.  3. Ο μικτός συντελεστής δόμησης για το Ο.Τ. 3 θα είναι 0,5 και για το Ο.Τ. 4 θα είναι 0,2.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    10) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�20/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 20Ο: Τροποποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Master Plan Λιμένος Ηρακλείου στην Λιμενική Ζώνη   Λινοπεραμάτων (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1669 Σύμφωνα με τις δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (153Α΄), για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης  χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα  με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο ένατο του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων.  Η  σύμφωνη  γνώμη  αυτή  υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2971/2001  και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x ʐʋ.�ɲʌɿɽ.�01/04Ͳ08Ͳ05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(19ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)  Έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  ɲ.�Ɂɲ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ�ɶɿɲ�ɹɶʃʌɿʍɻ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�ȵɇȰȿ�ɻ�ɅɅȵ�ʏʘʆ�ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ.� ɴ.� Ɂɲ� ʍʐʆɸʃʏɿʅɻɽʉʑʆ� ʏʐʖʊʆ� ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ� ʏɻʎ� ȴ/ʆʍɻʎ� Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃʉʑ� ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ,� ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ� ʆɲ� ɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ�ʏʐʖʊʆ�ɲʆʏɿɽɹʍɸɿʎ�ʅɸ�ʏʉ�ȳ.Ʌ.ɇ.�ʏɻʎ�ʋʊʄɻʎ�ʏʉʐ�ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ.� ɶ.�Ɂɲ�ɸʃʔʌɲʍʏɸʀ�ɻ�ʍʑʅʔʘʆɻ�ɶʆʙʅɻ�ʏʉʐ�Ⱦ.Ȱ.ɇ.�ɶɿɲ�ɽɹʅɲʏɲ�ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɳʎ�ʏʉʐ.� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ��ȵɇȰȿ�(31ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� Έγκριση  αναμορφωμένης  τελικής  πρότασης  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου και της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  ȸ�ȵʋɿʏʌʉʋɼ�ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɸ�ʊʏɿ�ɻ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʏɸʄɿʃɼ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ʃɲʄʑʋʏɸɿ � ʏʉʐʎ�ʊʌʉʐʎ�ʋʉʐ�ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ�ʍʏɻʆ� Ȱ.Ʌ.�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ/ȰɆɍ/Ȳ1/Ɍ38/81850/�4220/25Ͳ09Ͳ06�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ɉɅɅɃ�ʅɸ�ʏɿʎ�ɸʇɼʎ�ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ:�� ɲ.�Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ�ʅɸ�ʏɻʆ�ɲʋɲʀʏɻʍɻ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ�ʏʉʐ�ɹʌɶʉʐ�ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑ�ʏʉʐ�ʃʐʌʀʘʎ�ʄɿʅɹʆɲ�ɲʋʊ�ʏʉ�ʄɿʅɹʆɲ� ʅɿʃʌʙʆ�ʍʃɲʔʙʆ�ɸʋʀ�ʋɲʍʍɳʄʘʆ� (ʐʋ.�ɲʌɿɽ.�4�ɲʆɲʔʉʌɳ�ʏɻʎ�Ȱʋʊʔɲʍɻʎ)�ɸʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ�ʊʏɿ�ɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ� ɲʐʏɼ� ɷɸʆ� ɸʀʆɲɿ� ɲʋʊ� ʏɸʖʆɿʃɼ� ʃɲɿ� ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ� ɳʋʉʗɻ� ɻ� ʋʌʉʍʔʉʌʊʏɸʌɻ ,� ɶɿɲʏʀ� ʅɸʏɲʇʑ� ʏʘʆ� ɳʄʄʘʆ,� ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀ�ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ�ʃʐʅɲʏɿʍʅʙʆ� ʏʊʍʉ�ʍʏʉʆ�ʃʑʌɿʉ�ʄɿʅɹʆɲ�ʊʍʉ�ʃɲɿ�ʍʏʉ�ʄɿʅɹʆɲ�ʅɿʃʌʙʆ�ʍʃɲʔʙʆ� ʃɲɿ�ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ�ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ�ʐʋʉʍʃɲʔʙʆ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ʏʉʐ�ȾɃɉȿȵ.� ɴ.�Ʉʍʉʆ�ɲʔʉʌɳ�ʍʏɻʆ�ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ʏʉʐ�Ƀȿȸ�ɶɿɲ�ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ�ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ�ʃɲɿ�ɷɿɲʅʉʌʔʙʍɸɿʎ� ɲʋʊ� ʏʉ�ʃʏɼʌɿʉ� ʏʉʐ�Ȱʋɸʆʏʉʅʘʏɻʌʀʉʐ�ʃɲɿ�ȴʐʏɿʃɳ� (ʐʋ.� ɲʌɿɽ.�9�ɲʆɲʔʉʌɳ� ʏɻʎ�Ȱʋʊʔɲʍɻʎ),� ʉɿ� ɸʆ� ʄʊɶʘ� ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɶʀʆʉʐʆ�ʍʏɲ�ʋʄɲʀʍɿʉ�ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ�ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ�ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʅɸʄɹʏɻʎ.� � � Ƀɿ�ɲʆʘʏɹʌʘ�ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ� (ɲ)�ʃɲɿ�(ɴ)�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ʏɸɽʉʑʆ�ʐʋʊʗɻ�ʏʉʐ�ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ�Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ�ɶɿɲ� ʏɻʆ�ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ�ʏʘʆ�ʍɻʅɸʀʘʆ�ɲʐʏʙʆ�ɲʋʊ�ʏʉ�Ⱦ.Ȱ.ɇ..� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�141569/03Ͳ11Ͳ09�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵȾȰ/ȳȴɅ/ȵɉɅȵ�ɲ�–�Διαβίβαση Προμελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Τροποποίηση  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένος  Ηρακλείου  στην  ζώνη  Λινοπεραμάτων» για προώθηση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�8216/30/10/01Ͳ06Ͳ10�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɃȻȰɁ/ȳȳɁɅ/ȴȿɉ�ɲ – Έγγραφο για απόψεις από ΥΠΕΚΑ  και Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ΑΕ και αποστολή επιπλέον αντιγράφων από ΟΛΗ ΑΕ   x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�3117.1/75/10/16Ͳ07Ͳ10�Ȱʆɲʔʉʌɳ�Ⱦȿ�ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ� x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.�3261/07Ͳ09Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀȿȸ�Ȱȵ� –�Αποστολή  των  αιτούμενων  αντιγράφων  της  εν  λόγω  μελέτης� x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/117/10/17Ͳ09Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅɃȻȰɁ/ȳȳɁɅ/ȴȿɉ� –�Αποστολή    των  εν  λόγω  μελετών  στους εκπροσώπους Υπουργείου α) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και β) Πολιτισμού και Τουρισμού.� x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 3707/07Ͳ10Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ� Ƀȿȸ� Ȱȵ� –� Διαβίβαση  εγγράφων  της  Διεύθυνσης  Πολεοδομίας  Ηρακλείου και Δήμου Γαζίου   x ʐʋ. αριθμ. 4453/01‐12‐10 έγγραφο Ƀȿȸ�Ȱȵ�–�Διαβίβαση εγγράφου της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  εξέταση  δύο  σεναρίων  ελλιμενισμού  των  πλοίων  και  μεταφοράς φορτίων που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υγραερίων κα τσιμέντων που  εντοπίζονται  στην  χερσαία  ζώνη  των  Λινοπεραμάτων.  Επιπλέον,  στην  παρούσα  μελέτη  εκτιμώνται  οι  ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λιμενικών  έργων και της κατασκευής επιχώσεως  στη βάση του προβλήτα επί της οποίας τοποθετούνται αντλητικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας κλπ.  Με την κατασκευή των νέων έργων αναμένεται ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση χύδην φορτίων από  και  προς  τις  εγκαταστάσεις  πετρελαιοειδών  και  τσιμέντου  που  βρίσκονται  ανάντη,  με  ταυτόχρονο  ελλιμενισμό μεγαλύτερου αριθμού και μεγέθους πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά το  επίπεδο ασφάλειας έναντι ατυχηματικών καταστάσεων.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� 1670 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η  χερσαία  λιμενική  ζώνη  του  Ο.Λ.Η.  ΑΕ  στα  Λινοπεράματα  έχει  συνολικό  εμβαδόν  38.486,24  τμ  (περιλαμβάνει  τα  λιμενικά  τετράγωνα  20  και  21  του  εγκεκριμένου  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Ηρακλείου  και  Λινοπεραμάτων).  Νοτίως  της  οριογραμμής  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  υπάρχουν  εγκαταστάσεις  επιχειρήσεων  του  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Τομέα,  οι  οποίες  λειτουργούν  εκτός  χερσαίας  ζώνης  λιμένα,  πλην  όμως  υπογράφουν  Συμβάσεις  Παραχώρησης    με  τον  ΟΛΗ  ΑΕ ,  με  τις  οποίες  παραχωρούνται χρήσεις χώρων της χερσαίας ζώνης και της θαλάσσιας λεκάνης του ΟΛΗ ΑΕ    (διελεύσεις  αγωγών,  μικρά  κτίσματα,  χώροι  στάθμευσης,  στην  ξηρά  και  προβλήτες,  πλωτά  ναύδετα  και  διελεύσεις  υποβρυχίων αγωγών στην θαλάσσια λεκάνη).   Για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα Λινοπεράματα έχουμε:  ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻ� ɍɸʌʍɲʀɸʎ�ʃɲɿ�ȿɿʅɸʆɿʃɹʎ�ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ΔΕΗ Λινοπεραμάτων  Η τροφοδοσία γίνεται μέσω υποβρύχιων αγωγών από δεξαμενόπλοια που  δένουν  στο  υφιστάμενο  αγκυροβόλιο,  αποτελούμενο  από  τα  πλωτά  ναύδετα.  Προ  των  εγκαταστάσεων  της  ΔΕΗ  υπάρχουν  ακόμα  τα  μεσόβαθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα του κατεστραμμένου γεφυρώματος  που εξυπηρετούσε παλαιά τα δεξαμενόπλοια.  Εγκαταστάσεις  Πετρελαιοειδών   BP HELLAS AE  Στην BP Hellas AE  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  χώρων  χερσαίας  ζώνης  και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου.  Οι  εγκαταστάσεις έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της ΔΕΗ και των εγκαταστάσεων  Τσιμέντου  TITAN  και  τροφοδοτούνται  με  τρεις  (3)  υποβρύχιους  αγωγούς  που καταλήγουν στο αγκυροβόλιο της BP, με πλωτά ναύδετα. Οι χερσαίες  εγκαταστάσεις  των  Πετρελαιοειδών  της  BP  Hellas  αποτελούνται  από  στεγασμένους και υπαίθριους χώρους.  Εγκαταστάσεις Τσιμέντων  ΤΙΤΑΝ ΑΕ  Στην  ΤΙΤΑΝ  ΑΕ  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  χώρων  χερσαίας  ζώνης  και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου .  Σήμερα  λειτουργεί εναέρια μεταλλική γέφυρα, μήκους 220m που εδράζεται πάνω  σε  πέντε  (05)  πυλώνες  εκ  σκυροδέματος.  Μέσω  της  γέφυρας  τροφοδοτούνται οι  εγκαταστάσεις με  τσιμέντα,  ενώ  τα πλοία δένουν στο  αγκυροβόλιο  της  εταιρείας.  δεν  υπάρχουν  χερσαίες  εγκαταστάσεις  της  ΤΙΤΑΝ ΑΕ στην χερσαία λιμενική  ζώνη, απλώς διέρχονται εναερίως, πάνω  από αυτή, οι μεταλλικοί δικτυωτοί φορείς.  Εγκαταστάσεις  Πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  ΑΕ  Στην ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ έχει παραχωρηθεί η χρήση χώρων χερσαίας ζώνης και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου.  Οι  εγκαταστάσεις  έχουν  αναπτυχθεί  μεταξύ  των  εγκαταστάσεων  τσιμέντων  ΤΙΤΑΝ  και  ΕΚΟ  2  και  τροφοδοτούνται  με  ένα  (01)  υποβρύχιο  αγωγό  που  καταλήγει  στο  αγκυροβόλιο  της  ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ    με  πλωτά  ναύδετα.  Έχει  παραχωρηθεί η χρήση 45 m2 χερσαίου χώρου.  Εγκαταστάσεις  Πετρελαιοειδών   ΕΚΟ ΑΒΕΕ  Στην  ΕΚΟ  ΑΒΕΕ  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  χώρων  χερσαίας  ζώνης  και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου.  Οι  παραχωρημένοι  χώροι  βρίσκονται  ένθεν  και  ένθεν  τω  εγκαταστάσεων  τσιμέντων  ΗΡΑΚΛΗΣ.  Από  τους  χώρους  αυτούς  ξεκινούν  ομάδες  υποβρυχίων  σωληνώσεων,  προς  τα  δύο  αγκυροβόλια.  Στις  δύο  εγκαταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ έχουν παραχωρηθεί για χρήση στεγασμένων  χώρων, συνολική επιφάνεια 104,92 m2 (46,3 m2 για αποθήκη και 58,62 m2  για  αντλιοστάσιο)  προ  του  συγκροτήματος  ΕΚΟ  2  καθώς  και    62,66 m2  (40,44  m2  parking  και  μεταλλικού  προβλήτα  22,22  m2  προ  του  συγκροτήματος)  Εγκαταστάσεις  Τσιμέντων  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ  Στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ έχει παραχωρηθεί η χρήση χώρων χερσαίας ζώνης  και θαλάσσιας λεκάνης στην περιοχή Λινοπεραμάτων Ηρακλείου .  Σήμερα  λειτουργεί  γεφύρωμα  –  προβλήτας  αποτελούμενος  από  πέντε  (05)  μεσόβαθρα και τριγωνική νησίδα τριών (03) βάθρων εκ σκυροδέματος που  συνδέονται  από  εναέριες  μεταλλικές  γέφυρες.  Μέσω  του  γεφυρώματος  τροφοδοτούνται οι εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ με τσιμέντα , ενώ  τα  πλοία  δένουν  στο  αγκυροβόλιο  της  εταιρείας  που  αποτελείται  από  πλωτά  ναύδετα.  Έχουν  παραχωρηθεί  102,57 m2  για  χρήση  στεγασμένου  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1671 χώρου  που  χρησιμοποιείται  σήμερα  για  στάθμευση  αυτοκινήτων  268,83  m2  για  την διέλευση του χερσαίου εναέριου  τμήματος υοθ προβλήτα και  972,49  m2 το θαλάσσιο τμήμα.  4.2�ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ�ʍɸʆɳʌɿɲ�ʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ�ʉʌɶɲʆʙʍɸʘʎ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ� 4.2.1.�ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊ�ʍɸʆɳʌɿʉ�Ȱ� Σύμφωνα  με  το  σενάριο  Α  του  ΟΛΗ  ΑΕ  η  αρχή  του  γεφυρώματος  προβλέπεται  να  γίνει  πάνω  σε  πλατφόρμα εμβαδού της τάξεως των 3.250 m2. Η πλατφόρμα θα δημιουργηθεί με επίχωση στην θαλάσσια  λιμενική  ζώνη  του  ΟΛΗ  ΑΕ  με  στάθμη  εργασίας  στα  +3,00 m  πάνω  από  τη ΜΣΘ,  προκειμένου  να  μην  κατακλύζεται  από  τα  κύματα  και  με  περιμετρική  θωράκιση  πρανών  υπολογισμένη  για  τις  συνθήκες  κυματισμών  της  περιοχής.  Η  χάραξη  του  γεφυρώματος  ακολουθεί  κατεύθυνση  προς  ανατολάς,  για  περίπου 240 m, οπότε αλλάζει και κατεύθυνση προς, περίπου, βορρά και σε μήκος 82 m περίπου. έτσι το  συνολικό μήκος  του  γεφυρώματος ανέρχεται    σε περίπου  300 m.  Το ακραίο  κεκαμένο  τμήμα  των  80 m  διαμορφώνεται  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  παραβάλλουν,  ταυτόχρονα  στις  δύο  πλευρές,  δύο  δεξαμενόπλοια  διαφορετικών  εταιρειών.    Εκτιμάται  ότι  σε  μικρό  βάθος  κάτω  από  τον  πυθμένα  της  θάλασσας  συναντάται  βραχώδες  υπόβαθρο  που  επιτρέπει  την  παραδοχή  θεμελιώσεως  βάθρων  βαρύτητας. Τα βάθρα μπορούν να κατασκευασθούν, σε πρώτη εκτίμηση, είτε από κυψελωτούς τεχνητούς  ογκολίθους  με  σπονδύλους  οπλισμένου  σκυροδέματος,  είτε  από  πλωτά  κιβώτια  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα.  Η  ζεύξη  των  βάθρων  θα  γίνει  με  μεταλλικούς  δικτυωτούς  φορείς ,  με  κατάλληλη  αντιδιαβρωτικά  προστασία,  λόγω  του  έντονου  θαλασσίου  περιβάλλοντος.  Οι  φορείς  θα  είναι  κιβωτιωειδούς διατομής και θα φέρουν, εσωτερικά, δεξιά και αριστερά προβόλους πάνω στους οποίους  θα  τοποθετούνται  ανά  τρεις  οι  αγωγοί.  Στην  φάση  αυτή  προβλέπονται  δύο  (02)  καθ΄  ύψος,  σειρές  προβόλων,  κατά μήκος  του  γεφυρώματος,  σε  κάθε πλευρά  του,  ενώ στο  κέντρο οι φορείς  διατρέχονται  από πεζοδιάδρομο, πλάτους 2m περίπου, για την διέλευση των καβοδετών, των συντηρητών των αγωγών  και λοιπού πεζοπόρου προσωπικού ασφάλειας, πυρόσβεσης κλπ.  Οι  πρόβολοι  θα  έχουν  μήκος  1 m  περίπου  και  θα  μπορούν  να  φέρουν  2  έως  3  αγωγούς  μεταφοράς  καυσίμων  έκαστος. Με αυτήν  την διάταξη  (δάπεδο  γεφυρώματος  και  δύο  καθ΄ ύψος πρόβολοι  και  στις  δύο πλευρές) το γεφύρωμα θα μπορεί να διατρέχεται κατά μέγιστο από:  2*3*3 = 18 αγωγούς  Οι υφιστάμενοι όμως υποβρύχιοι αγωγοί ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι εταιρείες σε     3  της BP    1  της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ    3  της ΕΚΟ 2  +  2  της ΕΚΟ 1    9  συνολικά  Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα οι υποβρύχιοι αγωγοί  (και κατ΄ επέκταση το δυναμικό του συνόλου των  πετρελαϊκών εγκαταστάσεων) να επαυξηθούν κατά 100% φθάνοντας, κατά μέγιστο τον αριθμό των 18. Εξ΄  άλλου είναι δυνατό να προβλεφθούν και τρίτες σειρές  προβόλων   καθ΄ ύψος, οπότε η επαύξηση θα είναι  κατά 150%, φθάνοντας τον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24) αγωγών.   Το  ακραίο  τμήμα  του  γεφυρώματος  θα  διαθέτει  νησίδα  απολήξεως  των  αγωγών,  πάνω  στην  οποία  θα  εγκατασταθούν  τα  συστήματα  ανηρτημένων  εύκαμπτων  αγωγών  (hoses),  μεταγγίσεως  των  υγρών  καυσίμων από τα δεξαμενόπλοια σε αριθμό που θα προσδιοριστεί μεταγενέστερα με ειδική Η/Μ μελέτη.   Τα δεξαμενόπλοια θα παραβάλουν σε προεξέχοντα της νησίδας σταθερά ναύδετα παραβολής, (breasting  dolphins), έτσι διατεταγμένα, ώστε η νησίδα απολήξεως των αγωγών να μην δέχεται καμιά κρούση , κατά  τους ελιγμούς παραβολής των.  Τα  σταθερά  ναύδετα  (breasting  dolphins)  που  μπορούν  ταυτοχρόνως  να  λειτουργούν  και  ως  ναύδετα  προσδέσεως  (mooring  dolphins),  θα  είναι  εξοπλισμένα  με  πνευματικούς  προσκρουστήρες  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου)  κατάλληλων  διαστάσεων  και  ικανότητας  απορροφήσεως  ενέργειας .  Ο  προτεινόμενος  τύπος  προσκρουστήρων  προσιδιάζει  στην  περίπτωση  της  λιμενικής  εγκαταστάσεως  των  Λινοπεραμάτων,  διότι  η  τελευταία  καλείται  να  εξυπηρετεί  πλοία  διαφορετικών  μεγεθών,  ενώ  ταυτοχρόνως θα ακολουθεί τις διαφορετικές στάθμες θάλασσας , είτε αυτές οφείλονται στις αμπτώτιδες –  παλίρροιες, είτε σε υπερυψώσεις της ΜΣΘ λόγω θύελλας. Η κάτω στάθμη των μεταλλικών ζευκτών πρέπει  να είναι 3,50 m έως 4,00 m πάνω από την ΜΣΘ προκειμένου να δέχεται εξαιρετικά σπάνια την κρούση των  κυμάτων, σε καταστάσεις θυέλλης.   Προτείνεται η κατασκευή πέντε (05) μεσοβάθρων και πέντε (05) μεταλλικών ζευκτών μήκους 40 m έκαστο,  για την ζεύξη του μεγάλου τμήματος Α‐Β  (μήκους 240 m περίπου). Το ακραίο τμήμα Β‐Γ θα διαμορφωθεί  1672 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ από δύο βάθρα της τάξεως των 17,60 m * 10,00 m σε κάτοψη με την μικρή διάσταση κατά τον άξονα του  γεφυρώματος.   Το  ακραίο  τμήμα  Β‐Γ  έχει  προσανατολισμό  Βορρά  –  Νότου.  Τα  βάθρα  αυτά  μπορούν  να  προκατασκευαστούν ως πλωτά κυψελωτά κιβώτια και να ποντιστούν στις θέσεις τους μετά από επιμελή  προετοιμασία  της  στάθμης  εδράσεως  τους.  Η  ζεύξη  τους  μπορεί  να  γίνει  από  γέφυρα  από  προκατασκευασμένα στοιχεία  τα οποία θα  τοποθετηθούν με πλωτό  γερανό  και  θα αποτελέσουν φορέα  πλάτους 9,00 m και μήκους 22,00 m, με στάθμη εργασίας περίπου στα +5,50 m έως +6,00 m πάνω από  ΜΣΘ. Περιμετρικά των δύο βάθρων θα τοποθετηθούν πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός, με  στάθμη της άνω παρειάς τους στα ‐9,00 m κάτω από την κατωτάτη ρηχία, δεδομένου ότι ένθεν και ένθεν  του κρηπιδώματος θα παραβάλουν δεξαμενόπλοια τα οποία θα έχουν μέγιστο βύθισμα έμφορτα 6,6 m και  για λόγους ασφάλειας  (πρόσδεση εκτός λιμένα), έχει εκτιμηθεί σε αυτήν την προκαταρτική φάση, βάθος  θάλασσας  κατά  35%  περίπου,  μεγαλύτερο  από  το  μέγιστο  βύθισμα,  ώστε  σε  περίπτωση  θεομηνίας  να  προλάβει  το  δεξαμενόπλοιο  να  αποπλεύσει,  χωρίς  να  προσκρούσει  στον  πυθμένα  της  θάλασσας.  Θα  χρησιμοποιηθούν  πλωτοί  πνευματικοί  προσκρουστήρες,  τύπου  συμπιεζομένων  αεροθαλάμων  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου) μήκους 4,00 m  και διαμέτρου 2,50 m  έκαστο. Αναρτώνται ανά ένα προ των  τεσσάρων μικρών παρειών των πλωτών κιβωτίων. Τα μήκη των αλυσίδων είναι τέτοια ώστε να μπορούν να  ακολουθούν  τις στάθμες των παλιρροιών ή/και κάποιες υπερυψώσεις  της ΜΣΘ λόγω θυέλλης και χωρίς  παραβεβλημένα πλοία.  4.2.2.�ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊ�ʍɸʆɳʌɿʉ�Ȳ� Οι παραδοχές τεχνολογίας κατασκευής μεσοβάθρων, μονίμων ναυδέτων, γεφυρωμάτων, εξοπλισμού κλπ  ταυτίζονται  με  εκείνες  του  σεναρίου  Α,  δεδομένου  ότι  θα  εξυπηρετούνται  οι  ίδιες  ανάγκες.  Οι  οποίες  διαφοροποιήσεις, προκύπτουν από την επιλογή της θέσεως και τον προσανατολισμό του γεφυρώματος.   Κατά  το  Σενάριο  Β  το  γεφύρωμα  ξεκινά  από  πλατφόρμα  που  δημιουργείται,  νοτίως  του  μονίμου  γεφυρώματος του ΤΙΤΑΝ ΑΕ και βορείως της εκβολής αγωγού ομβρίων που αποτελείται ταυτοχρόνως και  το βόρειο όριο του χερσαίου χώρου της ΔΕΗ. Η συνολική εγκατάσταση είναι ευθύγραμμη και ο άξονάς της  σχεδόν ταυτίζεται με τον προσανατολισμό Βορρά – Νότου.   Η  χάραξη  του  γεφυρώματος  ακολουθεί  κατεύθυνση  προς  Β‐ΒΑ  με  συνολικό  μήκος  482 m.  Το  ακραίο  τμήμα,  με  τις  τέσσερις  θέσεις  παραβολής  δεξαμενοπλοίων,  έχει  μήκος  142 m.  Τα  βάθρα,  μπορούν  να  κατασκευαστούν,  σε  πρώτη  εκτίμηση,  είτε  από  κυψελωτούς  ογκολίθους  με  σπονδύλους  οπλισμένου  σκυροδέματος,  είτε  από  πλωτά  κιβώτια    οπλισμένου  σκυροδέματος  (caissons).  Η  ζεύξη  των  βάθρων  θα  γίνει  με  μεταλλικούς  δικτυωτούς  φορείς,  με  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  προστασία,  λόγω  του  έντονου  θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι φορείς θα είναι κιβωτιοειδούς διατομής και θα φέρουν, εσωτερικά, δεξιά  και  αριστερά  προβόλους  πάνω  στους  οποίους  θα  τοποθετούνται  ανά  τρεις  οι  αγωγοί.  Στην  φάση  αυτή  προβλέπονται δύο (02) καθ΄ ύψος, σειρές προβόλων, κατά μήκος του γεφυρώματος, σε κάθε πλευρά του,  ενώ στο κέντρο οι φορείς διατρέχονται από πεζοδιάδρομο, πλάτους 2,5 m περίπου, για την διέλευση των  καβοδετών,  των  συντηρητών  των  αγωγών  και  λοιπού  πεζοπόρου  προσωπικού  ασφάλειας  και  πυρασφάλειας.  Οι  πρόβολοι  θα  έχουν  μήκος  1 m  περίπου  και  θα  μπορούν  να  φέρουν  2  έως  3  αγωγούς  μεταφοράς  καυσίμων έκαστος. Με αυτήν την διάταξη (δάπεδο γεφυρώματος και δύο καθ΄ύψος πρόβολοι και στις δύο  πλευρές) το γεφύρωμα θα μπορεί να διατρέχεται κατά μέγιστο από:  2*3*3 = 18 αγωγούς  Οι υφιστάμενοι όμως υποβρύχιοι αγωγοί ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι εταιρείες σε   3  της BP  1  της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  3  της ΕΚΟ 2  2  της ΕΚΟ 1  9  συνολικά  Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα οι υποβρύχιοι αγωγοί  (και κατ΄ επέκταση το δυναμικό του συνόλου των  πετρελαϊκών εγκαταστάσεων) να επαυξηθούν κατά 100% φθάνοντας, κατά μέγιστο τον αριθμό των 18. Εξ΄  άλλου είναι δυνατό να προβλεφθούν και τρίτες σειρές  προβόλων   καθ΄ ύψος, οπότε η επαύξηση θα είναι  κατά 150%, φθάνοντας τον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24) αγωγών.   Το  ακραίο  τμήμα  του  γεφυρώματος  θα  διαθέτει  νησίδα  απολήξεως  των  αγωγών,  πάνω  στην  οποία  θα  εγκατασταθούν  τα  συστήματα  ανηρτημένων  εύκαμπτων  αγωγών  (hoses),  μεταγγίσεως  των  υγρών  καυσίμων από τα δεξαμενόπλοια σε αριθμό που θα προσδιοριστεί μεταγενέστερα με ειδική Η/Μ μελέτη.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1673 Τα δεξαμενόπλοια θα παραβάλουν σε προεξέχοντα της νησίδας σταθερά ναύδετα παραβολής, (breasting  dolphins), έτσι διατεταγμένα, ώστε η νησίδα απολήξεως των αγωγών να μην δέχεται καμιά κρούση , κατά  τους ελιγμούς παραβολής των.  Τα  σταθερά  ναύδετα  (breasting  dolphins)  που  μπορούν  ταυτοχρόνως  να  λειτουργούν  και  ως  ναύδετα  προσδέσεως  (mooring  dolphins),  θα  είναι  εξοπλισμένα  με  πνευματικούς  προσκρουστήρες  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου)  κατάλληλων  διαστάσεων  και  ικανότητας  απορροφήσεως  ενέργειας .  Ο  προτεινόμενος  τύπος  προσκρουστήρων  προσιδιάζει  στην  περίπτωση  της  λιμενικής  εγκαταστάσεως  των  Λινοπεραμάτων,  διότι  η  τελευταία  καλείται  να  εξυπηρετεί  πλοία  διαφορετικών  μεγεθών,  ενώ  ταυτοχρόνως θα ακολουθεί τις διαφορετικές στάθμες θάλασσας , είτε αυτές οφείλονται στις αμπτώτιδες –  παλίρροιες, είτε σε υπερυψώσεις της ΜΣΘ λόγω θύελλας. Η κάτω στάθμη των  μεταλλικών ζευκτών πρέπει  να είναι 3,50 m έως 4,00 m πάνω από την ΜΣΘ προκειμένου να δέχεται εξαιρετικά σπάνια την κρούση των  κυμάτων, σε καταστάσεις θυέλλης.   Προτείνεται η κατασκευή έξι (06) μεσοβάθρων και επτά (07) μεταλλικών ζευκτών μήκους 42 m έκαστο, για  την ζεύξη του μεγάλου τμήματος Α‐Β  (μήκους 340 m περίπου). Το ακραίο τμήμα Β‐Γ‐Δ‐Ε θα διαμορφωθεί  από τέσσερα βάθρα της τάξεως των 17,60 m * 10,40 m σε κάτοψη με την μικρή διάσταση κατά τον άξονα  του γεφυρώματος και ένα μεσόβαθρο 10,40 m * 10,40 m.   Τα  βάθρα  αυτά  μπορούν  να  προκατασκευαστούν  ως  πλωτά  κυψελωτά  κιβώτια  και  να  ποντιστούν  στις  θέσεις τους μετά από επιμελή προετοιμασία της στάθμης εδράσεως τους. Η ζεύξη τους ανά δύο μπορεί να  γίνει  από  φορείς  (γέφυρες)  από  προκατασκευασμένα  στοιχεία  οπλισμένου  σκυροδέματος  τα  οποία  θα  τοποθετηθούν  με  πλωτό  γερανό  και  θα  αποτελέσουν φορέα  πλάτους  11,00 m  και  μήκους  24,00 m,  με  στάθμη  εργασίας  περίπου  στα  +5,50 m  έως +6,00 m  πάνω από ΜΣΘ. Μεταξύ  των  δύο  ζευγών  βάθρων  17,60 m * 10,00 m, τοποθετείται μεσόβαθρο 10,40 m * 10,40 m και δύο μεταλλικοί δικτυωτοί φορείς με  μήκη 26 m,  ίδιας τεχνολογίας με εκείνους του αρχικού τμήματος των 340 m, αν και δυο αρχικό τμήμα οι  δικτυωτοί φορείς έχουν μήκος 42 m.  Περιμετρικά των τεσσάρων βάθρων θα τοποθετηθούν πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός, με  στάθμη της άνω παρειάς τους στα ‐9,00 m κάτω από την κατωτάτη ρηχία, δεδομένου ότι ένθεν και ένθεν  του κρηπιδώματος θα παραβάλουν δεξαμενόπλοια τα οποία θα έχουν μέγιστο βύθισμα έμφορτα 6,6 m και  για λόγους ασφάλειας  (πρόσδεση εκτός λιμένα), έχει εκτιμηθεί σε αυτήν την προκαταρτική φάση, βάθος  θάλασσας  κατά  35%  περίπου,  μεγαλύτερο  από  το  μέγιστο  βύθισμα,  ώστε  σε  περίπτωση  θεομηνίας  να  προλάβει το δεξαμενόπλοιο να αποπλεύσει, χωρίς να προσκρούσει στον πυθμένα της θάλασσας.  Θα χρησιμοποιηθούν πλωτοί πνευματικοί προσκρουστήρες ,  τύπου συμπιεζομένων αεροθαλάμων  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου) μήκους 4,00 m  και διαμέτρου 2,50 m  έκαστο. Αναρτώνται ανά ένα προ των  οκτώ  μικρών  παρειών  των  πλωτών  κιβωτίων.  Τα  μήκη  των  αλυσίδων  είναι  τέτοια ώστε  να  μπορούν  να  ακολουθούν  τις στάθμες των παλιρροιών ή/και κάποιες υπερυψώσεις  της ΜΣΘ λόγω θυέλλης και χωρίς  παραβεβλημένα πλοία.  4.2.3.�ɇʑɶʃʌɿʍɻ�ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ�ʍɸʆɲʌʀʘʆ� Ⱦɲɿ� ʏɲ� ɷʑʉ�ʍɸʆɳʌɿɲ�ɽɲ� ʄɳɴʉʐʆ�ʐʋʊʗɻ� ʏʉʐʎ�ʊʏɿ� ʉɿ� ɷʑʉ� ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏɻʎ� ɈȻɈȰɁ�Ȱȵ� ʃɲɿ� ʏɻʎ� ȰȳȵɈ�ȸɆȰȾȿȸɇ�ɽɲ�ʋɲʌɲʅɸʀʆʉʐʆ�ʘʎ�ɹʖʉʐʆ�ɷɿɲʏɻʌʙʆʏɲʎ�ʃɲ�ʋʄʘʏɳ�ʆɲʑɷɸʏɲ�ʋʉʐ�ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ�ʏɿʎ�ʃɿʆɼʍɸɿʎ� ʏʘʆ�ʋʄʉʀʘʆ�ʏʉʐʎ.�ȵʋʀʍɻʎ�ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ�ʏɲ�ʋʄʘʏɳ�ʆɲʑɷɸʏɲ�ʏɻʎ�ȴȵȸ.� � ɇɸʆɳʌɿʉ�Ȱ� ɇɸʆɳʌɿʉ�Ȳ� Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ� ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΟΣ  +  ‐  Μήκος Α= 300 m < Β = 482 m  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ  +  ‐  Μεγαλύτερο  πάχος  επιφανειακού ιζήματος στη θέση Β  ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  +  ‐  Θέση Α λιγότερο εκτεθειμένη σε Β‐ ΒΔ  κυματισμούς  σε  σχέση  με  την  θέση Β  ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΛΙΓΜΩΝ  ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ  ‐  +  Πληθώρα  πλωτών  ναυδέτων  στη  θέση Α  Γειτνίαση  με  λιμενικά  έργα  στην  θέση Α  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   ‐  +  Μεγαλύτερο  διαθέσιμο  μήκος  και  ευθύγραμμη  διάταξη  στο  Σενάριο  Β  1674 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για  την  εγκατάσταση  του  μόνιμου  γεφυρώματος  κοινής  εξυπηρετήσεως  των  δεξαμενόπλοιων  όλων  των  εταιρειών  πετρελαιοειδών  (σημερινών  και  μελλοντικών)  προσφέρονται  δύο  περιοχές.  Πρόκειται  με  τις  περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα δύο διαφορετικά Σενάρια εξυπηρετήσεως χύδην υγρών καυσίμων.   Εάν η βαρύνουσα παράμετρος είναι η οικονομικότερη λύση, προτείνεται  το Σενάριο Α ως βέλτιστο.  Εάν  όμως  βαρύνουν  περισσότερο  οι  λειτουργικές  παράμετροι,  η  περίπτωση  του  Σεναρίου  Β  είναι  η  προτιμότερη.   Το σενάριο Β κρίνεται πιο ασφαλές διότι είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από τις υπάρχουσες γειτονικές  εγκαταστάσεις.  Επίσης  με  την  εφαρμογή  του  σεναρίου  Β  αναμένονται  πιο  άνετοι  ελιγμοί  των  πλοίων  καθώς  και  ταυτόχρονη παρουσία περισσότερο των δύο (02) πλοίων διακίνησης φορτίων.   Το  σενάριο  Α φαίνεται  να  είναι  προτιμότερη  λύση από άποψη φυσικών πόρων.  Για  την  κατασκευή  του  σεναρίου Α απαιτούνται περίπου 17.000 m3 λιθορριπών και φυσικών ογκολίθων.  Σύμφωνα με την μελέτη τροποποίησης της λιμενικής ζώνης Λινοπεραμάτων το σενάριο Β είναι προτιμητέο  με δύο διαφοροποιήσεις.  α.  Την  παράλληλη  μετακίνηση  του  γεφυρώματος  κατά  εκατό  (100)  μέτρα  περίπου,  ανατολικότερα  (ανατολικά της εκβολής του ανοικτού αγωγού ομβρίων).  β.  Την  δημιουργία  δύο  (02)  πρόσθετων  θέσεων  παραβολής  δεξαμενοπλοίων  (πετρελαιοφόρων  ή  υγραεριοφόρων),  επαυξάνοντας  έτσι  το  δυναμικό  του  γεφυρώματος  ,  από  δύο  σε  τέσσερις  (04)  θέσεις  ταυτόχρονου εξυπηρετήσεως πλοίων.   4.3.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʄʑʍɻ� 4.3.1.Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃɼ�–�Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ�ɳʋʉʗɻ� Προτείνεται  η περιοχή Λινοπεραμάτων  να μην περιλαμβάνει δραστηριότητες  εστιάσεως  ,  αναψυχής  και  εμπορίου, όπως προβλέφθηκε από το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο  (Master Plan), παρά μόνον τις  υφιστάμενες μικρές κτηριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την διακίνηση των χύδην φορτίων και την  ασφάλεια  της  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  και  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων.  Εφόσον  εγκατασταθούν  μελλοντικά  και  νέες  εταιρείες  θα  υπάρχει  πρόβλεψη  στους  όρους  δομήσεως  του  νέου  ρυθμιστικού  σχεδίου, ώστε να μπορούν να καλυφθούν και αυτές οι ανάγκες.  4.3.2.�ȿɿʅɸʆɿʃɼ�ȱʋʉʗɻ� Η λειτουργία  των υφιστάμενων λιμενικών  εγκαταστάσεων εξαρτάται  από  την αντίστοιχη  λειτουργία  των  χερσαίων  που  βρίσκονται  εκτός  της  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης .  Εφόσον  καταργηθούν  οι  υφιστάμενες  χερσαίες λειτουργίες του ΟΛΗ ΑΕ θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες που , τότε θα υπάρχουν και να  επιλέξει  μεταξύ  περαιτέρω  καθαρά  λιμενικής  χρήσεως  για  φορτοεκφορτώσεις  ξηρού  ή  υγρού  χύδην  φορτίων,  ή  άλλων  εφικτών  εκείνη  την  χρονική  περίοδο  λύσεων,  μέσω  των  θαλάσσιων  λιμενικών  εγκαταστάσεων.  Σημειώνεται  ότι  τέτοια  λιμενική  δραστηριότητα  δεν  είναι  επιθυμητή  στον  λιμένα  Ηρακλείου  για  περιβαλλοντικούς  λόγους,  αλλά  και  λόγω  γειτνιάσεως  με  την  λειτουργία  επιβατικών  σταθμών  ακτοπλοΐας  και  κρουαζιέρα  καθώς  και  σταθμού  διακινήσεως  εμπορευματοκιβωτίων.  Εξάλλου  υφίστανται πάντοτε οι κατά νόμο περιορισμοί ελαχίστων αποστάσεων, από κατοικίες και επιβατικά πλοία,  φορτοεκφορτώσεις επικίνδυνων φορτίων.   4.4.�Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ�ɹʌɶʉʐ� Η προεκτίμηση του κόστους κατασκευής των έργων του τροποποιημένου σεναρίου Β είναι:  ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ɹʌɶɲ� Περιλαμβάνονται:  x Πλατφόρμα διαστάσεων 60 m * 50 m  x Επτά  (07)  μεσόβαθρα  αποτελούμενα  έκαστο,  από  πλωτό  προκατ.  κιβώτιο  (caisson)  διαστάσεων  σε  κάτοψη 10,40 m * 10,40 m  x Τέσσερα  μόνιμα  ναύδετα  (breasting  – mooring  dolphins)  αποτελούμενα  έκαστο  από  πλωτό  προκ.  κιβώτιο (caisson) διαστάσεων σε κάτοψη 17,60 m * 10,40 m  x Επτά (07) μεταλλικές γέφυρες διαστάσεων 42 m * 5 m  x Δύο (02) μεταλλικές γέφυρες διαστάσεων 26 m * 5 m  x Δύο (02) γέφυρες ΩΣ διαστάσεων 24 m * 11 m σε κάτοψη  x Λιμενικός εξοπλισμός   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ           7.100.000,00 €                      (πλέον ΦΠΑ 19 %)  ȵɶʃɿɴʘʏɿʍʅʊʎ�ɲɶʘɶʊʎ�ʉɷɸʑʍɸʘʎ�ʍʘʄɻʆʙʍɸʘʆ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1675 Στεγανός αγωγός από ΩΣ διατομής 5,00 m  * 2,00 m πάχους τοιχώματος 0,40 m   Συνολικό μήκος όδευσης ~ 950 m   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                2.000.000,00 €                      (πλέον ΦΠΑ 19 %)  Ʌʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼ�ɸʃʏʀʅɻʍɻ�ɴɲʍɿʃʉʑ�ȸ/ɀ�ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ�ʏʘʆ�2�ʆɻʍʀɷʘʆ� x Τέσσερα  (04) συστήματα θαλασσίων αναρτήσεων βραχιόνων Φ9΄΄ αποκλειστικά για white oil  και LG  (κηροζίνη και LPG)  x Δύο (02) σταθμοί υδραυλικού ελέγχου   x Μεταλλικό οικίσκος δικλείδων 5 m * 5 m  x Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι χωρίς ραφή 8700 m  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                8.060.000,00 €                      (πλέον ΦΠΑ 19 %)  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  (α) Λιμενικά Έργα        7.100.000,00 €            (β) Υπόγειος Αγωγός        2.000.000,00 €            (γ) Η/Μ εξοπλισμός                  8.060.000,00 €                                17.160.000,00 €              Στρογγυλοποίηση                  ~ 40.000,00 €                ΣΥΝΟΛΟ        �����������17.200.000,00�€� Το κόστος περιλαμβάνει Εργολαβικό Όφελος και Γενικά Έξοδα (18%) κα απρόβλεπτα (9%). Δεν  περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19 %.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με την κατασκευή των νέων έργων αναμένεται ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση χύδην φορτίων από  και μπρος  τις εγκαταστάσεις, πετρελαιοειδών και  τσιμέντου που βρίσκονται στα ανάντη, με  ταυτόχρονο  ελλιμενισμό μεγαλύτερου αριθμού και μεγέθους πλοίων. Με αυτό  τον  τρόπο βελτιώνεται σημαντικά  το  επίπεδο ασφαλείας έναντι ατυχηματικών καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην διαφυγή ρύπων  στο θαλάσσιο περιβάλλον και που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  ȰɅɃɌȰɇȸ�20/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνουμε την υποβληθείσα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προσωρινή λύση για αποφυγή  ενδεχόμενης ατυχηματικής ρύπανσης χωρίς αλλαγή του καθεστώτος προηγούμενης Απόφασης ΕΣΑΛ  (υπ.  αριθ.  01/04‐08‐05  Απόφαση  ΕΣΑΛ)  όπου  προβλέπεται  ως  χώρος  εστίασης,  αναψυχής,  εμπορικών  καταστημάτων κλπ,  για  την εξυπηρέτηση των νομίμως υφισταμένων και λειτουργουσών  εγκαταστάσεων  της περιοχής μέχρι την απομάκρυνση τους.  Με  την παρούσα Απόφαση διαφωνεί  ο  εκπρόσωπος  του ΥΠΕΚΑ,  κ.  Τολέρης Επαμεινώνδας  και  ζητά  την  αναβολή λήψης Απόφασης.       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ  11) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας»  Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του ΥΕΝ με το Α.Π. 1240/06‐11‐2002 έγγραφό της,  την απόφαση  37/2002 του Δ.Σ. της εταιρείας μαζί με σχετικό σχέδιο, σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι δόμησης  για περιοχή της Χερσαία Ζώνης του λιμένα Ηγουμενίτσας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο, η συγκεκριμένη περιοχή χωρίζεται σε 4 οικοδομικά τετράγωνα:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :30.408 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 890 μ2  (3%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 655 μ2 (0,02)  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :81.099 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη:0  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 0  1676 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Ƀ.Ɉ.�3�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :15.884 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 1.600 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 1900 μ2 (0,12)  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :59.610 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 5.700 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 8.100 μ2 (0,13)  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.: 5%  Σ.Δ.: 0,05  Μέγιστο ύψος: 8μ  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.: 5%  Σ.Δ.: 0,05  Μέγιστο ύψος: 8μ  x Ο.Τ. 3 με χρήση «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες»  Σ.Κ.: 15%  Σ.Δ.: 0,20  Μέγιστο ύψος: 14μ  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.: 15%  Σ.Δ.: 0,20  Μέγιστο ύψος: 14μ  Στο μέγιστο ύψος δεν θα περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις επικοινωνίας και κεραιών.  Στους συγκεκριμένους χώρους για τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα και την εξυπηρέτηση της επιβατικής  κίνησης,  επιτρέπεται  η  κατασκευή  περισσοτέρων  του  ενός  κτισμάτων,  μη  συνδεδεμένων  υποχρεωτικά  μεταξύ τους.  Επιτρέπεται η κατασκευή στεγάστρων και αναλόγων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του  λιμένα,  όπως  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  στέγαστρα  αναμονής  επιβατών,  χώροι  υγιεινής,  χώροι  ελέγχου εισιτηρίων, κλπ.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�2/10Ͳ12Ͳ2002� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης σε περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως  προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    12) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι Δόμησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, αναφορικά με τη Β΄ ολοκληρωμένη   φάση.  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�Ͳ�Ʌɲʌɲʋʉʅʋɹʎ  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ (2) του Ν. 2987/2002 οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης  των μελετών για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στη χερσαία ζώνη λιμένα πρέπει να συμφωνούν με  τα οριζόμενα στις  περιπτώσεις α΄,  γ΄  και  ε΄  της παραγράφου  2  του άρθρου 19  του Ν.2932/2001  και  να  εγκριθούν από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�Ͳ�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� x Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν., με το Α.Π. 1240/06‐11‐ 2002  έγγραφό  του  και  την  απόφαση  37/2002  του  Δ.Σ.  της  εταιρείας,  πρόταση  ορισμού  όρων  και  περιορισμών δόμησης για τα Ο.Τ. 1, Ο.Τ. 2, Ο.Τ. 3 και Ο.Τ. 4 περιοχής της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα  Ηγουμενίτσας. Στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων , και ειδικότερα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1677 με  την  απόφαση  2/10‐12‐2002,  εγκρίθηκαν  οι  όροι  και  οι  περιορισμοί  δόμησης  στη  συγκεκριμένη  περιοχή της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα  Ηγουμενίτσας.  x Με  το  Α.Π. 2170/27‐09‐2004  έγγραφο  του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας  Α.Ε.  και  την  απόφαση  171/2004 του Δ.Σ. της εταιρείας διαβιβάστηκε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν. πρόταση ορισμού χρήσεων γης,  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  για  τα  Ο.Τ.  5  και  Ο.Τ.  6  περιοχής  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  Λιμένα  Ηγουμενίτσας, προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� x Για το Ƀ.Ɉ.�5 (Ε=42.963 m2) προτείνονται χρήσεις γης και όροι δόμησης όμοια προς τα Ο.Τ.1 και Ο.Τ. 2,  δηλαδή:  ¾ Χρήση    :  «Υπηρεσίες, Αποθήκες».  ¾ Όροι δόμησης  :  Σ.Κ.: 0,05.        Σ.Δ.: 0,05.  ¾ Μέγιστο ύψος  :  8,00 m.  x Για το Ƀ.Ɉ.�6 (Ε=35.450 m2) προτείνονται χρήσεις γης και όροι δόμησης, προκειμένου να καλυφθούν τα  υφιστάμενα και τα υπό μελέτη κτίρια, δηλαδή:  ¾ Χρήση    :  «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  ¾ Όροι δόμησης  :  Σ.Κ.: 0,25.        Σ.Δ.: 0,35.  ¾ Μέγιστο ύψος  :  14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η έγκριση της πρότασης από την Ε.Σ.Α.Λ. είναι προϋπόθεση προώθησης διαδικασίας έγκρισης μελετών και  εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  ȰɅɃɌȰɇȸ�2/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    13) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της επικαιροποίησης του προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα   Ηγουμενίτσας  1. Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001  (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ�� Από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ‐ΜΕΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων έργων – Μεγάλα Έργα Δυτικής Ελλάδας), που είναι  φορέας  εκτέλεσης  του  έργου  «ΝΕΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»,  προτείνεται  η  τροποποίηση  του  ήδη  εγκεκριμένου  προγραμματικού  σχεδίου  του  λιμένα  Ηγουμενίτσας,  λόγω  των  σύγχρονων  αναγκών,  της  εισαγωγής νέων τεχνολογιών στο χώρο της ναυσιπλοΐας και των σημερινών απαιτήσεων των χρηστών.  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� 1. Το από 30‐06‐2004 Ενημερωτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ κ. Σταμπούλου Κ.  2. Η από 07‐07‐2004 σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής υπό την Προεδρία  του Γενικού Γραμματέα Λιμένων κ. ΒΛΑΧΟΥ Γ.  3. Το 1031/ΜΣ270/20‐07‐2004 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ‐ΜΕΔΕ.  4. Το 1509/ΜΣ270/03‐11‐2004 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ‐ΜΕΔΕ.  4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 1678 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι τροποποιήσεις επί του εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας αφορούν:  Στα κτιριακά χερσαίας ζώνης:  α.  Εντάσσεται  το  υφιστάμενο  ναρκοκοντρόλ  στη  χερσαία  ζώνη  και  δεν  κατασκευάζεται  νέο  κτίριο  ναρκοκοντρόλ στη βόρεια πύλη (416,00 m2).  β.  Ο  τερματικός  σταθμός  Νο  2  από  1.870,00  m2  γίνεται  2.333,41  m2  περίπου,  διότι  περιλαμβάνει  αυξημένους χώρους γραφείων στον 1ο όροφο, κατόπιν αιτήματος του Ο.Λ.ΗΓ.  γ.  Ο  τερματικός σταθμός Νο 3 από 1.870,00 m2  γίνεται 2.375,65 m2  περίπου,  τροποποιείται ως προς  τη  χρήση  και  διάταξή  του  (για  χώρες  εκτός  συνθήκης  Schengen)  και  περιλαμβάνει  κεντρικό  κτίριο  με  ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο επιβατών, αυξημένους χώρους γραφείων τόσο στο ισόγειο όσο και στον  1ο όροφο, σύμφωνα με αίτημα του Ο.Λ.ΗΓ.,  για Τελωνείο, αστυνομία και λιμεναρχείο στον 1ο όροφο,  λόγω οπτικής επαφής με το δίαυλο – εναλλακτικό κέντρο ελέγχου.  δ.  Βόρεια πύλη: Καταργείται το ναρκοκοντρόλ (416,00 m2) και στη θέση του προβλέπεται κτίριο 141,00 m2  περίπου, πολλαπλών χρήσεων (γραφείων και WC).  ε.  Πύλη ακτοπλοΐας: Μειώνονται τα m2 του κυρίως κτιρίου (πρώην Schengen) και WC (από 2x110,00 m2 σε  103,00 m2 περίπου) και προβλέπονται οικίσκοι (προκάτ) για πώληση εισιτηρίων.  ζ.  Νέο κτίριο υποσταθμού Η/Μ εγκαταστάσεων 208,00 m2.  η.  Δεξαμενή νερού 300,00 m2.  Στην οδοποιία:  Τροποποίηση  κυκλοφοριακής  διάταξης,  λόγω:  α)  διατήρησης  υφιστάμενου  κτιρίου  ναρκοκοντρόλ  και  β)  τροποποίησης κτιριακού συγκροτήματος και λειτουργιών περιοχής Schengen με πλήρη ανεξαρτητοποίηση  της περιοχής Schengen.  Στα Λιμενικά:  Μεταφορά ενός εκ των τριών προβλητών (finger pier) από τη Γ΄ φάση Ανάπτυξης στη Β΄ φάση (Προμελέτη  των τριών προβλητών και οριστική μελέτη ενός προβλήτα).  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η έγκριση της πρότασης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της ένταξης της κατασκευής των  έργων  της  Β΄  φάσης  του  Νέου  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ταμείο Συνοχής).  ȰɅɃɌȰɇȸ�3/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    14) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Ηγουμενίτσας (Γ΄   Ολοκληρωμένη Φάση)� 1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001  (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης (παρ.3), οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�Ͳ�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x υπ. αριθμ. 02/10‐12‐2002 Απόφαση 4ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ‐ Έγκριση των χρήσεων γης και όρων  –  περιορισμών δόμησης για τμήμα της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας (Ο.Τ. 1, Ο.Τ.2, Ο.Τ.3 και  Ο.Τ.4).  x υπ. αριθμ. 02/17‐12‐2004 Απόφαση 15ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ ‐ Έγκριση των χρήσεων γης και όρων –  περιορισμών  δόμησης  για  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  (Ο.Τ.  5,  και  Ο.Τ.6),  αναφορικά με τη Β΄ φάση.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1679 x υπ.  αριθμ.  03/17‐12‐2004  Απόφαση  15ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  –  Έγκριση  τροποποίησης  Προγραμματικού Σχεδίου Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Οι τροποποιήσεις αφορούσαν στα κτιριακά  χερσαία  ζώνης,  στην  οδοποιία  και  στα  λιμενικά.  Συγκεκριμένα  για  στα  κτιριακά  χερσαίας  ζώνης  είχαν εγκριθεί τα εξής:  α.  Εντάσσεται το υφιστάμενο ναρκοκοντρόλ στη χερσαία ζώνη και δεν κατασκευάζεται νέο κτίριο  ναρκοκοντρόλ στη βόρεια πύλη (416,00 m2).  β.  Ο τερματικός σταθμός Νο 2 από 1.870,00 m2 γίνεται 2.333,41 m2 περίπου, διότι περιλαμβάνει  αυξημένους χώρους γραφείων στον 1ο όροφο, κατόπιν αιτήματος του ΟΛΗΓ ΑΕ  γ.  Ο τερματικός σταθμός Νο 3 από 1.870,00 m2  γίνεται 2.375,65 m2 περίπου,  τροποποιείται ως  προς τη χρήση και διάταξή του (για χώρες εκτός συνθήκης Schengen) και περιλαμβάνει κεντρικό  κτίριο  με  ανεξάρτητη  είσοδο  και  έξοδο  επιβατών,  αυξημένους  χώρους  γραφείων  τόσο  στο  ισόγειο όσο και στον 1ο όροφο, σύμφωνα με αίτημα του Ο.Λ.ΗΓ., για Τελωνείο, αστυνομία και  λιμεναρχείο στον 1ο όροφο, λόγω οπτικής επαφής με το δίαυλο – εναλλακτικό κέντρο ελέγχου.  δ.  Βόρεια πύλη: Καταργείται το ναρκοκοντρόλ  (416,00 m2) και στη θέση του προβλέπεται κτίριο  141,00 m2 περίπου, πολλαπλών χρήσεων (γραφείων και WC).  ε.  Πύλη  ακτοπλοΐας:  Μειώνονται  τα  m2  του  κυρίως  κτιρίου  (πρώην  Schengen)  και  WC  (από  2x110,00  m2  σε  103,00  m2  περίπου)  και  προβλέπονται  οικίσκοι  (προκάτ)  για  πώληση  εισιτηρίων.  ζ.  Νέο κτίριο υποσταθμού Η/Μ εγκαταστάσεων 208,00 m2.  η.  Δεξαμενή νερού 300,00 m2.  x υπ. αριθμ. 139663/18‐05‐2009 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ –ΥΕΝΑΝΠ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων  για το έργο «Νέος Λιμένα Ηγουμενίτσας Β΄‐ Γ΄ φάση» Ν. Α. Θεσπρωτίας  x υπ.  αριθμ.  2185/22‐07‐09  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένος  Ηγουμενίτσας  ΑΕ  –  Διαβίβαση  της  υπ.  αριθμ. 781/2009 Απόφασης του ΔΣ του Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ, καθώς και οριζοντιογραφίας νότιου τμήματος  Λιμένα,  αναφορικά  με  πρόταση  για  χρήσεις  γης  και  όρους  –  περιορισμούς  δόμησης  του  Νότιο  Τμήματος; Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας (Γ΄Φάση)  x υπ.  αριθμ.  οικ.2379/ΜΣ  280/25‐08‐09  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΜΕΔΕ/Τμ.  Μελετών  Έργων  –  Απόψεις της Υπηρεσίας αναφορικά με τους προτεινόμενους όρους δόμησης και χρήσεις γης Νέου  Λιμένα Ηγουμενίτσας – Γ΄ φάση  2. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.ɲ.� � ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ɶɿɲ� ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� ʃɲɿ� ʊʌʉʐʎ� –� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏɻ� ʖɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ� ʄɿʅɹʆɲ�ȸɶʉʐʅɸʆʀʏʍɲʎ��(ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ)� Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση η συγκεκριμένη περιοχή χωρίζεται σε 4 οικοδομικά τετράγωνα με  τις συγκεκριμένες ανάγκες δόμησης και κάλυψης:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     :30.408 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 890 μ2  (3%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 655 μ2 (0,02)  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     : 81.099 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 0  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 0  x Ƀ.Ɉ.�3�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     :15.884 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 1.600 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 1900 μ2 (0,12)  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     :59.610 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 5.700 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 8.100 μ2 (0,13)  Εγκρίθηκαν οι παρακάτω χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 5%  Σ.Δ.   : 0,05  1680 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μέγιστο ύψος  : 8μ  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 5%  Σ.Δ.   : 0,05  Μέγιστο ύψος  : 8μ  x Ƀ.Ɉ.�3�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 15%  Σ.Δ.   : 0,20  Μέγιστο ύψος  : 14μ  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 15%  Σ.Δ.   : 0,20  Μέγιστο ύψος  : 14μ  Στο  μέγιστο  ύψος  δεν  θα  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών.  Στους  συγκεκριμένους  χώρους  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  λιμένα  και  την  εξυπηρέτηση  της  επιβατικής  κίνησης,  επιτρέπεται  η  κατασκευή  περισσοτέρων  του  ενός  κτισμάτων,  μη  συνδεδεμένων  υποχρεωτικά  μεταξύ τους.  4.1.ɴ.� � ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ɶɿɲ� ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� ʃɲɿ� ʊʌʉʐʎ� –� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏɻ� ʖɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ� ʄɿʅɹʆɲ�ȸɶʉʐʅɸʆʀʏʍɲʎ�(�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ)� Εγκρίθηκαν οι παρακάτω χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης:  x Ƀ.Ɉ.�5�(ȵ=42.963�m2)�� Χρήση     :  «Υπηρεσίες, Αποθήκες».  Σ.Κ.  : 5%  Σ.Δ.  : 0,05.  Μέγιστο ύψος  : 8,00 m.  x Ƀ.Ɉ.�6�(ȵ=35.450�m2)�� Χρήση  : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ. : 25%  Σ.Δ. : 0,35.  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  4.2.�Ɂɹɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ� Για την υλοποίηση των κτιριακών έργων της Γ΄ ολοκληρωμένης φάσης της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας,  σύμφωνα με την υπ.΄ αριθμ. 781/2009 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΗΓ ΑΕ και την υπ. αριθμ.  σχεδίου Γ‐02 Οριζοντιογραφία Νότιου Λιμένα Λιμένα προτείνονται   οι  εξής όροι – περιορισμοί δόμησης  και χρήσεις γης  x Ƀ.Ɉ.�7�(ȵ=72.775�m2)�� Χρήση     : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ.  : 10 %  Σ.Δ.  : 0,20.  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  x Ƀ.Ɉ.�8�(ȵ=60.744�m2)�� Χρήση  : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ. : 5%  Σ.Δ. : 0,10.  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  3. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1681 Σκοπός  της  πρότασης  είναι  καθορισμός  των  όρων    ‐  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  που  απαιτούνται για την υλοποίηση των κτιριακών έργων της Γ ολοκληρωμένης φάσης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/27Ͳ08Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση με τους εξής όρους – περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης  x Ƀ.Ɉ.�7�(ȵ=72.775�m2)�� Χρήση     : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ.  : 10 %  Σ.Δ.  : 0,10  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  x Ƀ.Ɉ.�8�(ȵ=60.744�m2)�� Χρήση  : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ. : 5%  Σ.Δ. : 0,10  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  15) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης.  Ο  Ο.Λ.Θ.  με  το  Α.Π.  Γ2611/6169/2‐4‐2002  έγγραφό  του  προς  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  /  ΥΕΝ,  πρότεινε  τους  όρους  –  περιορισμούς δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Θεσ/νίκης. Όσο αφορά τις χρήσεις γης, προτείνεται  να υιοθετηθούν όλες οι χρήσεις που επιτρέπονται από την σύμβαση παραχώρησης.  Η  πρόταση  είναι  ανάλογη  με  τους  καθορισμένους  με  το  Ν.  2947  /  9‐10‐2001  «Θέματα  Ολυμπιακής  Φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» όρους και περιορισμούς.  Ύστερα από μελέτη των σχετικών, προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση:   α. Καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία Ζώνη Λιμένα Θεσσαλονίκης :   x Ποσοστό κάλυψης              :30%  x Συντελεστής δόμησης         :1,2  x Μέγιστος αριθμός ορόφων  : 5  x Μέγιστο ύψος                      : 15 μέτρα   x Μέγιστο ύψος πύργου         : 60 μέτρα  β. Καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Θεσ/νίκης :  Ȱ.�Ʌɸʌɿʉʖɼ�Ȼ�(όπως προσδιορίζεται στο σχετικό χάρτη)     1. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι – αστικό πράσινο.  2. Κτίρια – γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων.  3. Κτίρια και εγκαταστάσεις Διοίκησης (κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)   4. Κτίρια  και  εγκαταστάσεις  Τουριστικού  Λιμένα,  Λιμενικός  Επιβατικός  Σταθμός  καθώς  και  κάθε  εγκατάσταση που εξυπηρετεί :  4.1. Την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων για τη διακίνηση επιβατών.  4.2. Τη  διακίνηση  επιβατών  από  και  προς  τον  Λιμένα  σύμφωνα  με  τις  αρχές  των  συνδυασμένων  μεταφορών με την προϋπόθεση ότι η μία φάση αυτών είναι η θαλάσσια μεταφορά.  5. Πολιτιστικά  κτίρια  και  εν  γένει  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  (Υπαίθριοι  και  στεγασμένοι  χώροι  συνάθροισης  κοινού  ως  μουσεία,  θέατρα,  κινηματογράφοι,  συνεδριακά  κέντρα,  αθλητικές  εγκαταστάσεις). 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κτίρια ειδικής εκπαίδευσης (π.χ. Σχολές δευτεροβάθμιας η τριτοβάθμιας λιμενικής εκπαίδευσης).  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας ως παιδικοί σταθμοί, υγειονομικά κέντρα κ.τ.λ. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, εστιατόρια, αναψυκτήρια. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.  1682 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Γραφεία, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, ξενώνες, ξενοδοχεία  και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Εργαστήρια,  βιοτεχνικές  και  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  χαμηλής  όχλησης,  κτίρια  και  γήπεδα  αποθήκευσης  καθώς  και  εγκαταστάσεις  χονδρικού  εμπορίου  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  παρακωλύουν  τις  λοιπές  λειτουργίες  της  περιοχής  και  δεν αλλοιώνουν  τον  χαρακτήρα  της  περιοχής  αλλά και του λιμένα γενικότερα.    Ȳ.�Ʌɸʌɿʉʖɼ�ȻȻ (όπως προσδιορίζεται στο σχετικό χάρτη)  1. Κάθε χρήση για την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών  από και προς τον λιμένα.   2. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής και κάθε είδους  εγκαταστάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της  ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας) καθώς και κάθε είδους υποδομής και εγκατάστασης που  εξυπηρετεί τις συνδυασμένες μεταφορές ανθρώπων ή φορτίων.   3. Κάθε χρήση που έχει σχέση με το λιμενικό έργο καθώς και κάθε άλλη εμπορική, βιομηχανική,  πετρελαϊκή (και εν γένει ενεργειακών καυσίμων) και επιχειρηματική δραστηριότητα  συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και  οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.    Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ Ελευθ. επισημαίνει ότι η έγκριση δημιουργίας  – λειτουργίας τουριστικού λιμένα στον λιμένα Θεσσαλονίκης  (περιοχή  Ι) πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.2160/93.   Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  Εγκρίνει τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης για τη χερσαία ζώνη του λιμένα Θεσσαλονίκης,  όπως  προτάθηκαν από τον ΟΛΘ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    16) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  περιοχές  της  χερσαίας  Ζώνης   Κεντρικού Λιμένα Καβάλας.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν.  2971/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση  σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο  ένατο  του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων.  Η  σύμφωνη  γνώμη  αυτή  υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του  Ν. 2971/2001 και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με το   υπ΄ αριθμ. 505/16‐04‐2007 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας ΑΕ  (ΟΛΚ ΑΕ), υποβλήθηκε  στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ πρόταση για έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχές της  Χερσαίας Ζώνης Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η έκδοση οικοδομικής  άδειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.   Με το υπ. αριθμ. 8216/51/07/07‐05‐2007 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία   τα οποία υποβλήθηκαν στην υπηρεσία με το  υπ΄αριθ. 622/25‐05‐2007  έγγραφο Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε.  Η  υποβληθείσα  μελέτη  αναφέρεται  στην  περιοχή  του  υπήνεμου  μόλου  του  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  καθώς και στην περιοχή παλιού μόλου περιοχής ιχθυόσκαλας.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1683 (Όπως  αποτυπώνεται  στα  τοπογραφικά  διαγράμματα  του  ΟΛΚ  Α.Ε.  Αρ.  Σχ.  Τ‐1  και  Τ‐2,  κλίμακα:  1:500,  Ημερ/νία: Αύγουστος  2002).  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ1�(3538,00ʅ2)�� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:�� (3) Χώρος Εστίασης και αναψυχής – Café snack Bar “ΟΜΙΛΟΣ”(Ισόγειος Όροφος)  (4) Ναυτικός Όμιλος Καβάλας (Ισόγειος Όροφος)  (5) Χώρος Εστίασης και αναψυχής Café snack Bar “Bar – Fly” (1ος Όροφος)  (6) Γραφείο Ν.Ο.Κ. Καβάλας (1ος Όροφος)  (7) Ο.Θ.Α.Κ. Καβάλας (1ος Όροφος)  (8) Χώρος Εστίασης (“Μουράγιο” Ταβέρνα) (Ισόγειος Χώρος)  (9) 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων (1ος Όροφος)  (10)Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Ισόγειος Χώρος)  ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:�Στα ανωτέρω κτίσματα  τα οποία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια (κτίστηκαν πριν 30 και  50  χρόνια  περίπου),  λειτουργούν  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  εντευκτήρια  και  γραφεία  Ναυτοπροσκόπων. � Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ2�(356,00ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:� (1): αναψυκτήριο και W.C. με τροχήλατες κατασκευές  ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:�Ο καθορισμός των όρων δόμησης αποσκοπεί στη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων  με σταθερή και όχι τροχήλατη κατασκευή.   Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Συνοπτικά, σύμφωνα με το αίτημα, προτείνονται για έγκριση οι όροι δόμησης στα ανωτέρω  “Οικοδομικά  Τετράγωνα”, ως ακολούθως:  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Προτείνεται  η  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  αρμοδιότητας ΟΛΚ Α.Ε, για να καταστεί δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών, στα πλαίσια της κείμενης  νομοθεσίας,  μέχρι  την  εκπόνηση  και  υποβολή  προς  έγκριση  από  την  ΕΣΑΛ ,  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  λιμένα  Καβάλας,  το  οποίο  θα  εξετάσει  συνολικά  το  θέμα  της  χωροταξικής  οργάνωσης των χερσαίων χώρων του λιμένα.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/21Ͳ06Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση, με όρους δόμησης ως ακολούθως:  Η έγκριση αφορά αποκλειστικά και μόνο θέματα «τακτοποίησης» υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων  (έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής, κατεδάφισης κλπ).  Να προωθηθεί από τον Ο.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ  ΑΕ η εκπόνηση μελέτης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master  Plan)  (και ΠΠΕΑ),  στην οποία θα  εξετάζονται  συνολικά μεταξύ  των άλλων,  όλα  τα θέματα    χωροταξικής  οργάνωσης της χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας.� Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  Ο.Τ.  ΕΜΒΑΔΟΝ  Μ2  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ Μ2  ΚΑΛΥΨΗ    ΔΟΜΗΣΗ  ΥΨΟΣ  ΣΚ� ΣΔ  ΥΨΟΣ  1  3538,00  1177,30  24%  0,33  8,50  25%  0,35  8,50  2  356,00  30,00  9%  0,09  3,00  9%  0,09  3,00  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  Ο.Τ.  ΕΜΒΑΔΟΝ  Μ2  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ Μ2  ΚΑΛΥΨΗ    ΔΟΜΗΣΗ  ΥΨΟΣ  ΣΚ� ΣΔ  ΥΨΟΣ  1  3538,00  1177,30  24%  0,33  8,50  25%  0,34� 8,50  2  356,00  30,00  9%  0,09  3,00  9%  0,09  3,00  1684 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   17) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Κεντρικού Λιμένα Καβάλας (Master Plan)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  την  υπ.  αριθμ.  8315.2/02/07/02‐02‐07  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  202  Β/16‐02‐07)  με  θέμα  «Κατάταξη Λιμένων», ο λιμένας της Καβάλας καθορίστηκε ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος.  Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ  (ΟΛΚ ΑΕ)  είναι  διοικητικά ο διαχειριστής  του Λιμενικού Συστήματος  Καβάλας και έχει στη δικαιοδοσίας του τους εξής λιμένες:  α) Τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας που εξυπηρετεί  τον επιβατικό τομέα, τον τουριστικό τομέα, τον αλιευτικό  – επαγγελματικό τομέα και τον ναυταθλητικό τομέα.  β)  Το  μείζονα  λιμένα  Ν.  Καρβάλης  «  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Β΄»,  που  είναι  ο  νέος  εμπορευματικός  Λιμένας  της  Καβάλας.  γ) Το λιμένα της Κεραμωτής.  δ) Το λιμένα της Νέας Περάμου (Ελευθερών)  Το παρόν Προγραμματικό Σχέδιο  (Master Plan) αφορά στον Κεντρικό  (Παλαιό) Λιμένα και η ανάλυση της  μελέτης επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτόν.   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x 07/17Ͳ12Ͳ04� Ȱʋʊʔɲʍɻ� ʏɻʎ�15ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ� ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ�ʃɲɿ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ȿɿʅɹʆʘʆ� (ȵɇȰȿ)  ‐  ΠΠΕ των έργων «Επικαιροποίηση – Ολοκλήρωση τεχνικών μελετών, αλιευτικών και τεχνικών υποδομών  στους λιμένες Καβάλας και Καλλιράχης Θάσου» στο Νομό Καβάλας   x 05/24Ͳ04Ͳ05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�18ɻʎ ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ�ʃɲɿ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ȿɿʅɹʆʘʆ� (ȵɇȰȿ)�–� ΠΠΕ του έργου «Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένος Καβάλας και εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου  προσήνεμου μώλου.   x �1959/28Ͳ06Ͳ05�ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ�Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ�Ȱʆɲʏ.�ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ�ʃɲɿ�Ⱥʌɳʃɻʎ�/�ȴȻɅȵɍɏ – Γνωμοδότηση επί  της  ΠΠΕΑ  του  έργου  «Επέκταση  Προσήνεμου  μώλου  Λιμένα  Καβάλας  (Α  &  Β  Φάση:  Επέκταση  Προσήνεμου μώλου και εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου μώλου).   x 103726/08Ͳ05Ͳ06�ȾɉȰ�ɉɅȵɍɏȴȵ�–�ɉȵɁ. ‐ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εκσυγχρονισμός,  αναβάθμιση  και  λειτουργία  του  παλαιού  λιμένα  Καβάλας  –  Εσωτερικά  λιμενικά  έργα»  Νομ.  Διαμ.  Καβάλας.  x 800/31Ͳ07Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɃȿȾ�Ȱȵ – Αποστολή προς ΥΕΝ/ ΓΓΛΛΠ μελέτης Master Plan από τον Οργανισμό  Λιμένος Καβάλας.  x 8211.03/99/Ɍ.75/06/12Ͳ10Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ  ‐� Αίτημα  για  αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων  σχετικά  με  το  Επικαιροποιημένο  Αυτοτελές  Σχέδιο  Ανάπτυξης  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  (Master Plan).� x 8211.03/120/Ɍ.75/10Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� Διευκρινιστικό  για  την  υποβολή  των  αιτηθέντων στοιχείων.� x 01/04Ͳ06Ͳ07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�33ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ�ʃɲɿ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ȿɿʅɹʆʘʆ� (ȵɇȰȿ)�–  Έγκριση  χρήσεων  γης  και  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  σε  περιοχές  της  Χερσαίας  Ζώνης  Κεντρικού  Λιμένα Καβάλας� x 982/03Ͳ07Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏʉʐ�ɃȿȾ�Ȱȵ�–�Υποβολή Επικαιροποιημένου Σχεδίου Ανάπτυξης Κεντρικού Λιμένα  Καβάλας (Master Plan)  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ� 4.1.1.�ɉʋʉɷʉʅɹʎ� Τα εξωτερικά λιμενικά έργα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας αποτελούνται από σύστημα προσήνεμου και  υπήνεμου  μώλου.  Ο  προσήνεμος  διατάσσεται  κατά  τη  διεύθυνση  Α‐Δ  ώστε  να  προστατεύει  τη  λιμενολεκάνη από τους ισχυρότατους για τον όρμο Καβάλας κυματισμούς του νότιου τομέα. Ο υπήνεμος  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1685 μώλος έχει διεύθυνση κάθετη προς  τον προσήνεμο και η  νοητή προέκτασή  του  τέμνει  τον  τελευταίο σε  απόσταση από το ακρομώλιο  της τάξης των 50 μ και σχηματίζει πλάτος στομίου περίπου 230 μ.   Η λιμενολεκάνη του διαθέτει ικανοποιητικό κύκλο ελιγμών συνολικής διαμέτρου 400 μ. ενώ η επιφάνειά  της είναι 210.000 τ.μ. περίπου.  Ο λιμένας της Καβάλας διαθέτει σήμερα:  x συνολική κρηπίδωση 1956μ, συμπεριλαμβανομένων των κρηπιδωμάτων των μώλων  x κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης  x αποθήκες, στέγαστρα και λοιπές εγκαταστάσεις.  Η λιμενική ζώνη είναι συνολικής έκτασης 190.000 τ.μ. και εκτείνεται σε συνολικό μήκος 3.000μ. (περιοχές:  Κεντρικού Λιμένα, Ιχθυόσκαλας, Καρνάγιου).  4.1.2.�ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Η δυναμικότητα της λιμενικής υποδομής, ως προς τον αριθμό και τον τύπο των σκαφών που δύναται να  ελλιμενιστούν στο λιμένα Καβάλας, μη λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων των καιρικών συνθηκών  και της σειράς κατάληψης θέσεων, έχει ως ακολούθως:  x 2 πορθμεία ανοικτού τύπου (F/B)  x 1 επιβατηγό οχηματαγωγό κλειστού τύπου ακτοπλοΐας  x 2 υδροπτέρυγα    τα  επιβατηγά  και  οχηματαγωγά  πλοία  χρησιμοποιούν  κατά  κανόνα  τους  προβλήτες  4‐5,  ενώ  τα  υδροπτέρυγα δένουν στον προβλήτα 10‐11.  x 4 ρυμουλκά και 3 σκάφη Λιμενικών Αρχών    τα σκάφη της Λιμενικής Αρχής δένουν στον προβλήτα 5‐6, ενώ τα ρυμουλκά δένουν στον προβλήτα 4‐ 5.  x Σκάφη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Προβλήτας 5‐6)  x 20  αλιευτικά  σκάφη  μέσης  αλιείας  που  ανήκουν  σε  επαγγλεματίες  αλιείες  (καταλαμβάνουν  τα  κρηπιδώματα 6‐7‐8 και 9‐10)  x 1 κρουαζιερόπλοιο (κρηπίδωμα 4‐5 αλλά και στο κρηπίδωμα 3‐4)  x 100 περίπου μικρά σκάφη που δένουν στους προβλήτες 11‐12‐13‐14‐15  x 1  Εμπορικό πλοίο 7000  Κ.Ο.Χ.  (στο μώλο  της  ιχθυόσκαλας).  Σχετίζεται  με  την  εκφόρτωση  τσιμέντου  στα σιλό των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, με σωληνώσεις  που είναι εγκατεστημένες στον προσήνεμο μώλο  της ιχθυόσκαλας.  4.1.3.�Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την πρόταση, τα προβλήματα – ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στις υφιστάμενες λιμενικές  και χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμένα Καβάλας, συνοψίζονται στα ακόλουθα:  x Ανεπάρκεια εξωτερικών λιμενικών έργων προστασίας .  x Ελλιπής υποδομή σε ότι αφορά στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης που είναι  παλιά και σε κακή κατάσταση.  x Ελλιπής έλεγχος πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις .  x Ανυπαρξία τερματικού σταθμού επιβατών.  x Παντελής έλλειψη ηλεκτρονικής υποστήριξης.  x Ανεπαρκείς χερσαίοι χώροι στο δυτικό τμήμα.  4.1.4.�Ʌʌʉʉʋʏɿʃɹʎ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ� Όπως  αναφέρεται  στη  μελέτη,  η  υφιστάμενη  δομή  του  λιμενικού  συστήματος  της  Καβάλας  με  τη  δυναμικότητα  των  τεσσάρων  λιμένων,  καλύπτει  όλες  σχεδόν  τις  δυνατές  λιμενικές  χρήσεις  (εμπορική,  επιβατική,  τουριστική,  ψυχαγωγική  και  αλιευτική).  Ο  Κεντρικός  Λιμένας  με  οργανωμένη  χωροταξική  διευθέτηση  των δραστηριοτήτων,  μπορεί  να  εξελιχθεί σε πρώτου μεγέθους  επιβατικό‐τουριστικό  λιμάνι  της  Ανατολικής   Μεσογείου  και  να  εξυπηρετήσει  την  προβλεπόμενη  για  το  έτος  2030  ετήσια  επιβατική  κίνηση.  (Μελέτη  Σχεδιασμού  Λιμενικού  Συστήματος  της  Ανατολικής  Ελλάδας ,  ΥΕΝ,  Συντηρητική  εξέλιξη  250.000 επιβάτες – Αισιόδοξη εξέλιξη 390.000 επιβάτες).  4.2.�ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ�ɲʐʏʉʏɸʄɹʎ�ɇʖɹɷɿʉ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ��Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�(Ʌɲʄɲɿʉʑ)�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� 4.2.1.�Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ�ɸʋɿʄʉɶɼʎ�ʏʘʆ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ.�� x Παροχή ανταγωνιστικών λιμενικών υπηρεσιών.  x Διαχωρισμός  του  καθαρά  λιμενικού  χώρου  από  τους  υπόλοιπους  των  πολιτιστικών  και  εμπορικών  δραστηριοτήτων.  1686 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Ομαλή  οδική  προσπέλαση  του  λιμένα,  ελεγχόμενη  είσοδος  για  τον  καθαρά  λιμενικό  χώρο,  ελεύθερη  πρόσβαση στις περιοχές με πολιτισμικές ‐ εμπορικές δραστηριότητες.  x Ομαλή μετακίνηση και αναμονή  των οχημάτων από  /  προς  τα πλοία,  με  χρήση ανεξάρτητων λωρίδων  κυκλοφορίας και ειδικά διαμορφωμένων λωρίδων αναμονής .  x Εξασφάλιση των αναγκαίων θέσεων αναμονής για επιβίβαση των φορτηγών οχημάτων και δημιουργία  οδικών τμημάτων απέναντι από τις ράμπες φορτοεκφόρτωσης των οχηματαγωγών πλοίων για επιβίβαση  με όπισθεν κίνηση των μεγάλων φορτηγών ή των οχημάτων με τράκτορα.  x Εύκολη  πρόσβαση  στους  χώρους  όπου  θα  αναπτύσσονται  όλες  οι  πολιτισμικές  και  εμπορικές  δραστηριότητες και προς τους αντίστοιχους χώρους στάθμευσης.  x Εξασφάλιση των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης σε όλους τους χερσαίους χώρους του λιμένα, ανάλογα  με τη χρήση τους.  x Ανακατασκευή όλων των δικτύων ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.  x Εκμετάλλευση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής στο ανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης του κεντρικού  Λιμένα,  για  τη  στέγαση  υπηρεσιών  της  ΟΛΚ  ΑΕ,  του  Λιμεναρχείου  και  της  λιμενικής  πυροσβεστικής  υπηρεσίας.  x Δημιουργία σύγχρονου επιβατικού σταθμού (Υπόστεγο).  x Συντήρηση, επισκευή ή και ανακατασκευή υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, εφόσον απαιτείται,  και διάθεσή τους για επιχειρηματικές, πολιτισμικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  x Αναβάθμιση ή και προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών στο Κεντρικό και Δυτικό χερσαίο χώρο για  τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του λιμένα αλλά και της πόλης.  x Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του χερσαίου χώρου.  x Δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση νέων χερσαίων χώρων στο δυτικό τμήμα της λιμενικής ζώνης  με πρόσκτηση γης από τη θάλασσα.  4.2.2.�ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ȴʌɳʍɸʘʆ� Με βάση πλέον τους κύριους στόχους και κριτήρια επιλογής των έργων κάθε κατηγορίας, περιγράφεται η  στρατηγική  διαμόρφωση  του  θαλάσσιου  μετώπου  και  του  χερσαίου  χώρου  του  Κεντρικού  Επιβατικού  Λιμένα Καβάλας, δηλαδή η στρατηγική διαμόρφωση του Σχεδίου Ανάπτυξής του.  4.2.2.1.�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Η λιμενική ζώνη του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας καταλαμβάνει μεγάλο μήκος του θαλάσσιου μετώπου της  πόλης,  από  το  κεντρικό  λιμάνι  μέχρι  το  πάρκο Φαλήρου  και  αποτελεί  ουσιαστικά  το  μοναδικό  μεγάλο  αδόμητο  –  ελεύθερο  χώρο  της  πόλης,  μπροστά  στο  πυκνοδομημένο  και  λειτουργικά  υπερφορτισμένο  κεντρικό τμήμα της.  4.2.2.1.Ȱ.�Ȱʆɲʏʉʄɿʃʊ�Ɉʅɼʅɲ� Είναι  το  πιο  σημαντικό  τμήμα  του  επιβατικού  λιμένα  Καβάλας ,  λόγω  της  θέσης  και  του  μεγέθους  του.  Εξυπηρετεί όλη την ακτοπλοΐα και τα λοιπά μικρά σκάφη, ενώ παρέχει χώρο και διέξοδο σε πολιτιστικές  δραστηριότητες ή και εμπορικές εκμεταλλεύσεις.   Για  τη διαμόρφωση του θαλάσσιου και  χερσαίου χώρου του επιβατικού λιμένα Καβάλας,  εκπονήθηκε η  «Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης και Ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του Ανατολικού Τμήματος  της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας»   Σύμφωνα με τις βασικές αρχές σχεδιασμού η περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα:  x Ʌɲʌɳʃʏɿʉ� ʏʅɼʅɲ: Περιλαμβάνει όλο  το  τμήμα με μέτωπο στη θάλασσα,  το οποίο εξυπηρετεί   όλες  τις  λιμενικές  χρήσεις.  Το  θαλάσσιο  μέτωπο  διατίθεται  εξ  ολοκλήρου  στη  εξυπηρέτηση  της  ακτοπλοΐας  εσωτερικού,  οχηματαγωγών  πλοίων  κυρίως,  ενώ  ο  υφιστάμενος  προσήνεμος  μώλος  εξυπηρετεί  τουριστικά  πλοία  (κρουαζιερόπλοια).  Στο  τμήμα  αυτό  εφαρμόζονται  μέτρα  Ασφάλειας  Λιμένα  και  προστατεύεται ανατολικά από περίφραξη.   o ȷɻʏʉʑʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ  ƒ ɴɹʄʏɿʍʏɻ�ʖʌɼʍɻ�ʏʘʆ�ɽɹʍɸʘʆ�ʋʄɳɶɿʉ�ɼ�ʋʄʘʌʉ/ʋʌʐʅʆʉɷɹʏɻʍɻʎ�ʏʘʆʋʄʉʀʘʆ�ʃɳɽɸ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ  ƒ ɳʆɸʏɻ�ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ʃɳɽɲʌɲ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ʖʌɼʍɸʘʆ   ƒ ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�ɲʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ  ƒ ʋʌʊɴʄɸʗɻ� ɽɹʍɸʘʆ� ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ� ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� ʃɲɿ� ɸʄɹɶʖʉʐ� ʏʘʆ� ʔʉʌʏɻɶʙʆ ,� ʃɲɿ� ɽɹʍɸʘʆ� ʍʏɳʍɻʎ� ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ�ʃɲɿ�ʏɲʇʀ  ƒ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ� ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ� ɸʋɿɴɲʏɿʃʉʑ� ʍʏɲɽʅʉʑ� ʃʉɿʆʉʑ� ʃɲɿ� ʖʙʌʘʆ� ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ʃɳʄʐʗɻ� ʏʘʆ� ɲʆɲɶʃʙʆ�ʍʏɹɶɲʍɻʎ�ʏʘʆ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʏɻʎ�ɃȿȾ�Ȱȵ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʘʆ�ʅɸ�ʏʉ�ȿɿʅɹʆɲ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1687 x ɍɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ:  Πρόκειται  για  το  τμήμα  που  περιλαμβάνεται  μεταξύ  της  περίφραξης  του  χώρου  ελλιμενισμού, το βραχώδη όγκο της Παναγίας και το θαλάσσιο μέτωπο ΝΔΔ.  o ɇɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ�ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ɹʌɶʘʆ:� ƒ ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʊʄʘʆ�ʏʘʆ�ɷɿʃʏʑʘʆ� ƒ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ�ʃɲɿ�ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʊʄʘʆ�ʏʘʆ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ��ʃʏɿʌʀʘʆ� ƒ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉʐ,�ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ�ʐʋɲʀɽʌɿʉʐ�ʖʙʌʉʐ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ�ʅɸ�ɲʐʏʉɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ� ƒ ʅɸʏɲʔʉʌɳ�ʏɻʎ�ɶɸʔʐʌʉʋʄɳʍʏɿɶɶɲʎ� ƒ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʋɸɺʊɷʌʉʅʉʐ� ƒ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʅɿʃʌɼʎ�ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻʎ�ʋɲʌɲʄʀɲʎ�ʍʏʉ�Ɂȴȴ�ɳʃʌʉ�ʏɻʎ�ʋɸʌɿʉʖɼʎ.� 4.2.2.1.Ȳ.�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ�Ɉʅɼʅɲ� Καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα και διακρίνεται σε:  x Ʌɲʌɳʃʏɿʉ� ʏʅɼʅɲ:  Το θαλάσσιο μέτωπο διαθέτει  κρηπίδωμα συνολικού μήκους  355  μ  (Τμήματα 6‐ 10)  και  χρησιμοποιείται  ως  καταφύγιο  αλιευτικών  σκαφών.  Το  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  123  μ  που  εκτείνεται  κατά  μήκος  του  τμήματος  της  οδού  Αβέρωφ  (Τμήμα  10‐11)  χρησιμοποιείται  κυρίως  από  αλιευτικά σκάφη και υδροπτέρυγα.  x ɍɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ:  Η  χερσαία  ζώνη  διαθέτει  επιφάνεια  σχετικά  περιορισμένη ,  τμήμα  της  οποίας  καταλαμβάνεται  από  τις  οδούς  Αβέρωφ  και  Ερυθρού  Σταυρού  που  είναι  οδοί  δύο  λωρίδων  και  εξυπηρετούν σημαντική ημερήσια κυκλοφορία.  Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ�ʅɸʏʙʋʉʐ�ʃɲɿ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ:� ƒ Σαφής προσδιορισμός των χώρων όπου δραστηριοποιούνται οι αλιείς και των όρων χρήσης των χώρων  αυτών.  ƒ Δημιουργία λιμενίσκου μικρών σκαφών στο ανατολικό τμήμα του ίδιου θαλάσσιου χώρου.  ƒ Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στις  οδούς  Ερυθρού  Σταυρού  και  Αβέρωφ,  οι  οποίες  είναι  αντικείμενο  Μελέτης που εκπονείται από την ΟΛΚ ΑΕ.  4.2.2.1.ȳ�ȴʐʏɿʃʊ�Ɉʅɼʅɲ� Καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα και διακρίνεται σε:  x Ʌɲʌɳʃʏɿʉ� ʏʅɼʅɲ:  Διαθέτει  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  260  μ  που  εκτείνεται  κατά  μήκος  της  οδού  Εθνικής Αντίστασης (Τμήμα 11‐12) και χρησιμοποιείται κυρίως από μικρά σκάφη και θαλαμηγούς, καθώς  και κρηπίδωμα εσωτερικά του υπήνεμου μώλου συνολικού μήκους 142 μ. Το μέτωπο αυτό παρουσιάζει  σχετική  επάρκεια  στην  άνετη  εξυπηρέτηση  όλων  των  ναυταθλητικών  σκαφών.  Το  ίδιο  κρηπίδωμα  χρησιμοποιούν και τα λοιπά μικρά σκάφη.  x ɍɸʌʍɲʀɲ� ȷʙʆɻ:  Διαθέτει  επιφάνεια  σχετικά  ικανοποιητικού  εύρους.  Τμήμα  του  χώρου  αυτού  καταλαμβάνεται  από  τις  οδούς  Αβέρωφ  και  Εθνικής  Αντίστασης .  Επίσης,  τμήμα  του  παραλιακού   μετώπου συνολικού μήκους  430  μ,  κατά  τη  θερινή περίοδο,  μισθώνεται  στα παρακείμενα παραλιακά  καταστήματα.  Τα  ελεύθερα  τμήματα  του  χώρου,  διατίθενται  συχνά  για  πολιτιστικές  και  καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις.   Στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν επίσης:  o Δύο κτίρια, ένα διώροφο και ένα ισόγειο, που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του υπήνεμου μώλου,  και είναι παραχωρημένα από το Λιμενικό Ταμείο στο Ν.Ο.Κ. και στον Ο.Θ.Α.Κ..  o Ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης 108 θέσεων, στο βόρειο τμήμα του υπήνεμου μώλου.  o Κτίριο  στη  συμβολή  των  Αβέρωφ  και  Εθνικής  Αντίστασης,  εκτός  χερσαίας  ζώνης  Λιμένα,  όπου  στεγάζονται τα γραφεία της ΟΛΚ ΑΕ και του Λιμεναρχείου Καβάλας. Στο ισόγειο λειτουργεί κατάστημα,  ενώ οι υπόλοιποι όροφοι μισθώνονται.  Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ�ʅɸʏʙʋʉʐ�ʃɲɿ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ.� ƒ Αξιοποίηση χώρων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των παραλιακών καταστημάτων, με την  κατασκευή των απαραίτητων δικτύων και την τοποθέτηση μη μονίμων κατασκευών.  ƒ Σαφής  προσδιορισμός  των  χώρων  όπου  δραστηριοποιούνται  οι  ναυταθλητικοί  όμιλοι  και  των  όρων  χρήσης των χώρων αυτών, ώστε να μην αποτελούν στοιχείο αποκλεισμού του θαλάσσιου χώρου.  ƒ Καθορισμός  χώρων  ελεγχόμενης  στάθμευσης  αυτοκινήτων  επί  της  οδού  Εθνικής  Αντίστασης,  η  οργάνωση του οποίου είναι αντικείμενο της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.   ƒ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αβέρωφ και Εθνικής Αντίστασης.  ƒ Αλλαγή χρήσης του κτιρίου στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Εθνικής Αντίστασης.  4.2.3.�Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼ�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ�ȶʌɶʘʆ� 1688 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τα συμπληρωματικά λιμενικά έργα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, τα οποία περιγράφονται στα πλαίσια  του παρόντος Προγραμματικού Σχεδίου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  x Ȳɸʄʏʀʘʍɻ� ɽʘʌɳʃɿʍɻʎ� ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ� ʏʅɼʅɲʏʉʎ� ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ� ʅʙʄʉʐ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ� Ⱦɲɴɳʄɲʎ� ɲʋʊ� ɽɹʍɻ�ȴ13�ɹʘʎ�ɽɹʍɻ�ȴ26.� Έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  γνωμοδοτήσεων  και  έχει  εγκριθεί  η  οριστική  μελέτη  από  τις  συναρμόδιες Υπηρεσίες. Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.500.000 € και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  Χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.  Συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι το Μάρτιο  του 2008. Το έργο αναμένεται να περαιωθεί τον Αύγουστο του 2007.   x �Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ�ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ�ʃɲɿ�ɸʋɹʃʏɲʍɻ�ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ�ʅʙʄʉʐ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ.� Το  λιμάνι  της  Καβάλας  πλήττεται  από  εξαιρετικά  σφοδρούς  κυματισμούς  του  Νότιου  Τομέα  λόγω  μεγάλης  έντασης  ανέμου  και  μεγάλου  αναπτύγματος.  Το  πρόβλημα  εντοπίζεται  στην  ελάχιστη  επικάλυψη του υπήνεμου μόλου από τον προσήνεμο στο στόμιο της λιμενολεκάνης με αποτέλεσμα την  είσοδο κυματισμών αρκετού ύψους και στην ανεπαρκή εξωτερική προστασία του προσήνεμου μώλου.   Έχει  εκπονηθεί  μελέτη  από  την  ΟΛΚ  ΑΕ,  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  γνωμοδοτήσεων  και  έχει  εγκριθεί η οριστική μελέτη από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες .  Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής εργασίες:  o Ολοκλήρωση προστασίας (θωράκιση) υφιστάμενου προσήνεμου μώλου.  o Καθαιρέσεις για την αποκατάσταση της επικοινωνίας της παλιάς και της νέας ανωδομής.  o Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης.  o Η εξωτερική θωράκιση του υφιστάμενου τμήματος και της επέκτασης του προσήνεμου μώλου από  τρεις στρώσεις φυσικών ογκολίθων.  o Τοποθέτηση  τεχνητών  ογκολίθων  για  την  κατασκευή  της  βόρειας  εσωτερικής  πλευράς  της  επέκτασης,  με  τη  διαμόρφωση  κρηπιδότοιχου  και  την  τοποθέτηση  τεχνητών  ογκολίθων  για  την  κατασκευή της δυτικής απόληξης της επέκτασης (ακρομόλιο).  Το έργο είναι να εκτελεστεί σε δύο φάσεις:  Α)  Φάση  –  Ολοκλήρωση  Προστασίας  Υφιστάμενου  Τμήματος  Προσήνεμου  Μώλου  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας (Προϋπολογισμός εργασιών 8.000.000,00€).  Β) Φάση – Επέκταση Προσήνεμου Μώλου Λιμένα Καβάλας (Προϋπολογισμός εργασιών 7.000.000,00€).  x ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ�ʋʄʘʏʙʆ�ʋʌʉɴʄɻʏʙʆ�ʍʏʉ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες:  o Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών βαρέως τύπου μήκους 120 μ στην εξωτερική λιμενολεκάνη και  80 μ στην εσωτερική λιμενολεκάνη.  o Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών ελαφρού τύπου μήκους 232 μ για τη διαμόρφωση της περιοχής  Α.  o Τοποθέτηση  πλωτών  προβλητών  από  ασυνεχή  στοιχεία  συνολικού  μήκους  270  μ  στην  εσωτερική  λιμενολεκάνη για τη διαμόρφωση της περιοχής Β.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.600.000,00 €.  x ȵʋɹʃʏɲʍɻ�ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ�ʅʙʄʉʐ�ʃɲɿ�ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʐʋɼʆɸʅʉʐ�ʅʙʄʉʐ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ʏɻʎ�Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲʎ� Προγραμματίζεται η εκπόνηση Μελέτης Επέκτασης του προσήνεμου μόλου και δημιουργίας υπήνεμου  μόλου στην περιοχή  της  Ιχθυόσκαλας.  Σκοπός  του  συγκεκριμένου  έργου  είναι  η  προστασία από  τους  κυματισμούς  των  αλιευτικών  σκαφών  που  ελλιμενίζονται  στην  περιοχή  της  ιχθυόσκαλας.  Προϋπολογισμός του έργου 6.000.000€.  4.2.4.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ� Όπως  αναφέρεται  στην  πρόταση,  στα  πλαίσια  του  προτεινόμενου  Προγραμματικού  Σχεδίου  περιλαμβάνονται  α) Έργα για τα οποία έχουν εκπονηθεί μελέτες και για τα οποία υπάρχουν αναλυτικοί προϋπολογισμοί.  β)  Έργα  τα  οποία  είναι  υπό  μελέτη  και  άλλα  για  τα  οποία  εκπονούνται  μελέτες,  βάσει  των  οποίων  προτείνεται μία σειρά ενδεικτικών επεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια και το χερσαίο χώρο, ή δημιουργία  νέων  χώρων  και  χωροθέτηση  των  αντίστοιχων  χρήσεων.  (Οι  προϋπολογισμοί  παρουσιάζονται  κατ.΄  εκτίμηση).  Έργα της περίπτωσης (α), είναι τα ακόλουθα:  x Διαμόρφωση  χώρων  στο  Ανατολικό  τμήμα  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  –  Κατασκευή  Δικτύων.  (Προϋπολογισμός έργου 1.200.000,00 €)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1689 x Μελέτη  κυκλοφοριακής  διαμόρφωσης  εισόδου  –  εξόδου  λιμανιού  Καβάλας  και  δημιουργίας  χώρου  υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων. (Προϋπολογισμός έργου 300.000,00 €).  x Ασφάλεια  Λιμένα  (Εφαρμογή  Σχεδίου  Ασφαλείας  Λιμενικών  Εγκαταστάσεων  ΣΑΛΕ).  (Προϋπολογισμός  έργου 300.000,00 €).  x Σταθμός Επιβατών και Υπηρεσιών Κεντρικού Λιμένα Καβάλας .  Έχει  ανατεθεί  σε  Μελετητικά  Γραφεία  της  Καβάλας  η  εκπόνηση  Αρχιτεκτονικής,  Στατικής  και  Μηχανολογικής μελέτης, καθώς και μελέτης Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες  βρίσκονται  στο  στάδιο  της  ολοκλήρωσης.  Ο  επιβατικός  σταθμός  προγραμματίζεται  να  κατασκευαστεί  στον ανοιχτό υπόστεγο χώρο που βρίσκεται παράπλευρα του κτιρίου του Τελωνείου.   x Εκμετάλλευση Παλαιών Αποθηκών της ΟΛΚ ΑΕ.  Πρόκειται  για  το  συγκρότημα  των  έξι  (06)  παλαιών  αποθηκών  που  βρίσκονται  στη  χερσαία  ζώνη  του  Ανατολικού  Τμήματος  του  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας.  Έχει  εκπονηθεί  από  την  ΟΛΚ  ΑΕ  Μελέτη  Βιωσιμότητας  και  Προκαταρτική  Μελέτη  Γενικών  Χωροθετήσεων  και  Χρήσεων  για  Διαμόρφωση  Χερσαίας  Ζώνης  Ανατολικού  Τμήματος  Λιμένα  Καβάλας.  Η  Μελέτη  αναφέρεται  σε  επισκευές  και  αποκατάσταση με λειτουργικές διαφοροποιήσεις της ομάδας των έξι  αποθηκών στο λιμάνι Καβάλας.  Η  γενική  χωροθέτηση  των  παρεμβάσεων  θα  πραγματοποιηθεί  σε  συνολική  έκταση  9.160  τ.μ.  (Επανάχρηση των 6 Αποθηκών της ΟΛΚ ΑΕ – Εμβαδόν 1.888,00 τ.μ., Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου  – Εμβαδόν 7.260,00 τ.μ.).  Στην  παραπάνω  Μελέτη  Σκοπιμότητας,  εξετάστηκαν  3  σενάρια  για  τη  εκμετάλλευση  των  παλαιών  αποθηκών.  Από  τη  συγκριτική  ανάλυση  διαπιστώθηκε  ότι  το  σενάριο  Γ  είναι  το  ευνοϊκότερο  για  το  Οργανισμό. Σύμφωνα με αυτό θα παραχωρηθεί η χρήση των αποθηκών για  25 χρόνια σε επενδυτή, ο  οποίος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό των αποθηκών.  Έργα – παρεμβάσεις της περίπτωσης (β) είναι τα παρακάτω:  x Αποθήκη – Συνεργείο.  x Αλλαγή χρήσης στο κτίριο του Τελωνείου και της τελωνειακής αποθήκης.  Το  κτίριο  του  Τελωνείου  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  στέγασης  όλων  των  Υπηρεσιών του Λιμένα (Διώροφο κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 1.200 τ.μ. και αποθήκη εμβαδού  1.800 τ.μ.).  x Αλλαγή χρήσης του κτιρίου Λιμενεργατών (Κ.Α.Φ.).  x Παλαιό Απεντομωτήριο.  x Έργα ανάπλασης στο χώρο του όρμου της Παναγιάς.  x Σύνδεση του λιμανιού με τη συνοικία της Παναγιάς  4.2.5.�ȶʌɶɲ�ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʍʏʉ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ�ʃɲɿ�ȴʐʏɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Τα  προτεινόμενα  έργα  αφορούν  σε  βελτιωτικές  επεμβάσεις  στις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις,  στη  χωροθέτηση νέων χρήσεων και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και καλαίσθητου περιβάλλοντος. Σε αυτό  το  πλαίσιο,  προτείνεται  η  αλλαγή  χρήσης  του  κεντρικού  κτιρίου  της  ΟΛΚ  ΑΕ  και  μετατροπή  του  σε  ξενοδοχειακή μονάδα. Επισημαίνεται ότι το κτίριο αυτό είχε ανεγερθεί με την προοπτική να λειτουργήσει  ως ξενοδοχειακή μονάδα. Για το λόγο αυτό είχε αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ για λειτουργία ως ξενοδοχείο.  4.2.6.�Ɂɹɸʎ�ɍɸʌʍɲʀɸʎ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɸʎ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� 4.2.6.1.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʖɸʌʍɲʀʉʐ�ʖʙʌʉʐ�ʅɸ�ɸʋʀʖʘʍɻ�ʍʏʉ�ɷʐʏɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ�ɺʙʆɻʎ� Έχει  ανατεθεί  μελέτη με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  σκοπιμότητας  δημιουργίας  Χερσαίου  χώρου με  πρόσκτηση από τη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται μπροστά στο Διοικητήριο της Καβάλας  μέχρι τη θέση «Φάληρο», που αποτελεί και τη μοναδική θέση όπου μπορεί να τεθεί θέμα πρόσκτησης γης.  Σύμφωνα με την πρόταση, το έργο αυτό:   ‐ θα προστατεύσει από τους κυματισμούς το ανοικτό κολυμβητήριο και το Πάρκο Φαλήρου, έργα τα οποία  έχουν υποστεί επανειλημμένα ζημιές από τους νοτιάδες  ‐ θα χρησιμεύσει για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής  ‐ θα δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για ναυταθλητικές δραστηριότητες  ‐ θα προσδώσει απαραίτητο ζωτικό  χώρο στην παραλιακή ζώνη  ‐ θα συμβάλει στη σύνδεση του λιμένα με τον αστικό ιστό και την ευρύτερη περιοχή  ‐ θα ικανοποιήσει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενισχύσει την τουριστική φυσιογνωμία της πόλης.  Σύμφωνα με την προμελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί, με το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργηθεί στο δυτικό  τμήμα της χερσαίας ζώνης μια ωφέλιμη επιφάνεια 65 περίπου στρεμμάτων. Θα μπορούν να οργανωθούν  χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου, χώροι άθλησης και αναψυχής, οι οποίοι θα ενοποιηθούν με το Πάρκο  1690 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φαλήρου.    Ο  εξοπλισμός  του  χώρου  θα  συμπληρώνεται  με  τη  δημιουργία  υπαίθριων  χώρων  εκμετάλλευσης και ενός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.  Η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του προτεινόμενου έργου ανέρχεται στα 10.000.000,00 €  4.2.6.2.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʖɸʌʍɲʀʉʐ�ʖʙʌʉʐ�ʅɸ�ɸʋʀʖʘʍɻ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲʎ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Ολοκληρώνεται η εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε χερσαία επιφάνεια που θα  προκύψει  από  επίχωση  σε  μήκος  240  μ  και  πλάτος  40  μ  στην  περιοχή  της  Ιχθυόσκαλας,  καθώς  και  οι  μελέτες σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων .  Η προβλεπόμενη χρήση είναι υπαίθριος χώρος στάθμευσης 300 περίπου ΙΧ, με ζώνες πρασίνου, ακριβώς  απέναντι  από  τα  νέα  κτίρια,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  στάθμευσης  στη  συγκεκριμένη  περιοχή. Ο εν λόγω χώρος στάθμευσης έχει περιληφθεί και στις κυκλοφοριακές μελέτες που εκπονούνται  για την περιοχή από το Δήμο και τη Νομαρχία Καβάλας.  Μελλοντικά  προβλέπεται  να  κρηπιδωθεί  το  θαλάσσιο  μέτωπο,  ώστε  να  δημιουργηθούν  θέσεις  ελλιμενισμού  αλιευτικών  σκαφών.  Η  εκτίμηση  του  κόστους  υλοποίησης  του  προτεινόμενου  έργου  ανέρχεται στα 1.200.000,00 €  4.2.7.�Ʉʌʉɿ��Ͳ�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ο χερσαίος χώρος χωρίζεται σε οκτώ (08) οικοδομικά τετράγωνα με διακεκριμένες χρήσεις. Τα υφιστάμενα  κτίσματα  παραμένουν,  αρκετά  όμως  από  αυτά  προβλέπεται  να  αλλάξουν    χρήση.  Οι  προτεινόμενοι  συντελεστές κάλυψης – δόμησης επιτρέπουν τη μικρή επέκταση ορισμένων κτισμάτων κατά  την οριζόντια   έννοια,  προκειμένου  αυτά  να  καλύψουν  λειτουργικές  ανάγκες  των  νέων  χρήσεων.  Τα  ύψη  των  κτιρίων  παραμένουν τα ίδια με τα υφιστάμενα.  Στόχος  είναι  να μην προστεθούν  νέες  κατασκευές  στη Χερσαία  Ζώνη ,  εκτός  του Πάρκου Φαλήρου  (Ο.Τ.  VII),  όπου  προβλέπεται  να  μελετηθούν  ήπιες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  μετά  από  ειδική  μελέτη  που  θα  ακολουθήσει.� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1691 ɅɆ ɃɈ ȵȻ ɁɃ ɀ ȵɁ ɃȻ �Ƀ ɆɃ Ȼ�– �Ʌ ȵɆ ȻɃ ɆȻ ɇɀ ɃȻ �ȴ Ƀɀ ȸɇ ȸɇ �Ⱦ ȰȻ �ɍ Ɇȸ ɇȵ Ȼɇ� ȳȸ ɇ�( ʍʖ ɹɷ ɿʉ �ʍ ɸʄ .1 ,�1 ,�1 �ʏʉ ʐ� ʏɸ ʑʖ ʉʐ ʎ)� Υφ ισ τα μέ νη   κά λυ ψη   Υφ ισ τά με νη  δό μη ση   Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�(Ƀ.Ɉ.)� ȶʃʏɲʍɻ� Ƀ.Ɉ.�(ʏ.ʅ.)� Επιφάνεια (τ.μ.)  Συντελεστής (%)  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ʃɳʄʐʗɻʎ�(%)� Επιφάνεια (τ.μ.)  Συντελεστής   Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� Υφιστάμενος ύψος (μ)  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ� ʑʗʉʎ�(ʅ)� � � � � � � � � � � � � � � � ɍʌ ɼʍ ɻ� Ȼ� 3. 8, 9,     1. 7,   0,   0, 8,   8, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� (ʃ ɲʏ ɳʍ ʏɻ ʅɲ �ʐ ɶɸ ɿʉ ʆʉ ʅɿ ʃʉ ʑ� ɸʆ ɷɿ ɲʔ ɹʌ ʉʆ ʏʉ ʎ) ȻȻȻ .6 ,0 0� 3. 2,     4. 2,   0,   0, 9, 1)   9, ȿɿ ʅɸ ʆɿ ʃɼ ,�Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� (ȳʌ ɲʔ ɸʀɲ �Ƀ ȿȾ ,�ȿ ɿʅ ɸʆ ɲʌ ʖɸ ʀʉ ,�ʃ .ɳ ,�Ȱ ʀɽ ʉʐ ʍɲ �ʋ ʉʄ ʄɲ ʋʄ ʙʆ ɸʃ ɷɻ ʄʙ ʍɸ ʘʆ ,�ɸ ʃɽ ɹʍ ɸʘ ʆ) IV .2 ,0 0� 2. 9,     2. 9,   0,   0, 7, 2)   7, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� V .2 ,0 0� 0,   5  8� 1. 5,   0,   0, 8, 3)   8, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� V I� .7 ,0 0� 6,   0, 7  0, 8� 5,   0, 2  0, 3,   3, 4) ȿɿ ʅɸ ʆɿ ʃɼ ,�Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� V II� .5 ,0 0� 0,   1, 7  4� 0,   0, 7  0, 4,   7, Ȱɽ ʄɻ ʏɿʃ ɼ, �Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ II5 ) � 6, ,0 0  8,   9� ,0 0  0, 4  0, 3,   3, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� (ʃ ɲʏ ɳʍ ʏɻ ʅɲ �ʐ ɶɸ ɿʉ ʆʉ ʅɿ ʃʉ ʑ� ɸʆ ɷɿ ɲʔ ɹʌ ʉʆ ʏʉ ʎ) V III 6) .7 ,0 0� 0,   5, 5  7� 0,   0, 5  0, 7,   7, ȿɿ ʅɸ ʆɿ ʃɼ ,�Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ 1)  Κ τίρ ιο  Τ ελ ων είο υ,  2 ) Π αλ αι ές  Α πο θή κε ς,  3)  Π αλ ιό  Α πε ντ ομ ωτ ήρ ιο , 4 ) Ε ξα ιρ είτ αι  τ ο  δι ατ ηρ ητ έο  κ τίσ μα  τ ων  π αλ αι ών  Ψ αρ άδ ικω ν  για  τ ο  οπ οί ο  έχ ει  εκ δο θε ί  οι κο δο μι κή  ά δε ια  κα ι έ χε ι ύ ψο ς 9 ,0 0 μ , 5 ) Μ ικρ ός  Μ ώλ ος  Π ερ ιο χή ς Ι χθ υό σκ αλ ας , 6 )Κ αρ νά γιο .    1692 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σκοπός  της  μελέτης  είναι  η  οργανωμένη  χωροταξική  διευθέτηση  των  δραστηριοτήτων,  η  σύγχρονη  οργάνωση και όλα τα απαιτούμενα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ώστε ο Κεντρικός  Λιμένας Καβάλας να εξελιχθεί πρώτου μεγέθους επιβατικό  ‐ τουριστικό λιμένα της Ανατολικής Μεσογείου  και να εξυπηρετεί την προβλεπόμενη για το έτος 2030 ετήσια επιβατική κίνηση.   Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η λιμενική ζώνη αρμοδιότητας ΟΛΚ Α.Ε: στην περιοχή του Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  καταλαμβάνει  το  μεγαλύτερο  και  σημαντικότερο  τμήμα  του  θαλασσίου  μετώπου  της  πόλης  της  Καβάλας,  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  η  έγκριση  του  σχεδιασμού  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην  υποβληθείσα  πρόταση,  αφενός  διότι  αναβαθμίζεται  σημαντικά η δυνατότητα παροχής ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών, αφετέρου διότι αξιοποιούνται όλοι οι  χώροι του λιμένα, με απόδοση όλων των περιοχών με μη αμιγώς λιμενική λειτουργία  προς χρήση στους   πολίτες του Δήμου Καβάλας.  Η  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης  κ.  Μαρκάτου  Αναστασία,  ανέφερε  ότι  για  την  δημιουργία οποιασδήποτε κατηγορίας λιμένα  (μαρίνας ή καταφυγίου) τουριστικών σκαφών θα πρέπει να  τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ του Ν. 2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/27Ͳ07Ͳ2007�� Εγκρίνεται  η  πρόταση  όσον  αφορά  την  περιοχή  του  κεντρικού  λιμένα  και  τα  ήδη  εγκεκριμένα  λιμενικά  έργα, με αναπροσαρμογή των όρων – περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο VII ως εξής:  Συντελεστής Κάλυψης: 4%, Συντελεστής Δόμησης: 0,04, Μέγιστο Επιτρεπόμενο ύψος: 4.00μ  Για  την περιοχή  της  Ιχθυόσκαλας, η Επιτροπή συμφωνεί για  τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων έργων ,  αλλά ο ΟΛΚ θα πρέπει να επανέλθει με συγκεκριμένη πρόταση , αναφορικά με τα προτεινόμενα έργα.  Κατά την επανυποβολή της πρότασης, θα πρέπει να υποβληθούν σχέδια που παρουσιάζουν συνολικά όλα  τις εγκαταστάσεις του ΟΛΚ Α.Ε. στην περιοχή της πόλης της Καβάλας και αντίστοιχη ΠΠΕ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  18) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Ν. Περάμου Ελευθερών�� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των διαφόρων κατασκευών, εγκαταστάσεων, διαρρυθμίσεων,  εξοπλισμών  κλπ,  κατά  μέγεθος  και  θέση,  ώστε  στον  διατιθέμενο  χώρο  να  επιτευχθεί  η  βέλτιστη  λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης χωρίς την ύπαρξη σπατάλης σε τόπο και χρόνο  από  κακό σχεδιασμό  έργων  και  ενεργειών  για  το  λιμένα  της Ν .  Περάμου  (Ελευθερών).  Στα πλαίσια  της  παρούσας  μελέτης  θα  χωροθετηθεί  κάθε  κατασκευή,  διαμόρφωση  και  λειτουργία  και  θα  καθορισθεί  ο  εξοπλισμός, ώστε από σήμερα και στο μέλλον τα υλοποιούμενα τμήματα του λιμένα Νέας Περάμου,  να  είναι στην τελική τους μορφή, επιδεχόμενα αυτοτελούς λειτουργίας και της αναγκαίας δυναμικότητας, για  την εξυπηρέτηση των αναγκών που θα υπάρχουν κατά το χρόνο κατασκευής τους.   Γενικά με την παρούσα μελέτη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να γίνει τμηματική επέκταση του  λιμένα της Ν. Περάμου με βάση της εκάστοτε προβλεπόμενες  τοπικές και περιφερειακές ανάγκες,  κατά  τρόπο που να μην απαιτείται τροποποίηση, μετάθεση, κατάργηση κλπ, των προϋπαρχόντων κατασκευών  κάθε τμηματικής φάσης.   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ΄  αριθμ.  1425/23‐09‐2008  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένα  Καβάλας  Α.Ε.  ‐  Διαβίβαση  Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου  Ανάπτυξης (Master Plan)   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1693 x υπ΄  αριθμ  8216/80/08/12‐11‐2008  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α΄  προς  Ο.Λ.Κ.  ΑΕ  για  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων  x υπ΄αριθμ. 1665/17‐11‐2008/02‐06‐2009 έγγραφο ΟΛΚ ΑΕ προς ΥΕΝΑΝΠ, αποστολή συμπληρωματικών  στοιχείων  x υπ’  αριθμ.  8221.Τ07/08/09/25‐06‐2009  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  β΄,  γνωμοδότηση  επί  της  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ ΟΛΚ ΑΕ και Δ. Ελευθερών.  x υπ’  αριθμ.  8216/83/09/02‐07‐09  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α΄  ‐  Διαβίβαση  της  μελέτης  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  Λιμένα  Ν.  Περάμου  και  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων στα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� Ο  λιμένας  Ν.  Περάμου  αποτελείται  από  το  ενιαίο  ανατολικό  κρηπίδωμα  της  πρώην  Αθηναϊκής  Χαρτοποιίας και του Δημοσίου και το Δυτικό κρηπίδωμα. Η φυσική λιμενολεκάνη που προκύπτει μεταξύ  των  δύο  παραπάνω  κρηπιδωμάτων  διαθέτει  πλάτος  στο  στόμιο  του  λιμένα  370m,  βάθος  250m  και  καλύπτει συνολική επιφάνεια 0.105Km2.  Το μέσο βάθος της λιμενολεκάνης είναι 5m, με μέγιστο βάθος το  10m  στην  περιοχή  του  στομίου.  Το  βάθος  της  λιμενολεκάνης  στα  βορειοδυτικά  του  ανατολικού  κρηπιδώματος είναι περίπου 6m  στο εξωτερικό τμήμα του, ενώ μειώνεται απότομα από 1 έως 1.5m στο  εσωτερικό τμήμα του κρηπιδώματος.  ɇʐʆɽɼʃɸʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ� Ο λιμένας Νέας Περάμου λειτουργεί ως επιβατικός, εμπορευματικός, αλιευτικός και τουριστικός λιμένας.  (ɲ)�ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ�� Στον  επιβατικό  τομέα  η  ν.  Πέραμος  παρουσιάζει  κίνηση  μέσω  της  γραμμής  Ν.  Πέραμος  –  Θάσος  στην  οποία δρομολογούνται Ε/Γ –Ο/Γ πλοία.  (ɴ)�ȵʅʋʉʌɸʐʅɲʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Στον  εμπορευματικό  τομέα  ο  λιμένας  παρουσιάζει  σημαντική  κίνηση .  Διακινούνται  πρώτες  ύλες  και  προϊόντα όπως δημητριακά, κρασί, αδρανή υλικά κ.α.  (ɶ)�Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Στη Ν. Πέραμο εξυπηρετείται και ένας μικρός αριθμός σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούν το λιμάνι ως  καταφύγιο.  Τα  σκάφη  αυτά  δεν  απολαμβάνουν  μεν  τις  τυπικές  εξυπηρετήσεις  μιας  επίσημης  μαρίνας,  αλλά δεν έχουν και τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις προς το διαχειριστή του λιμένα.  (ɷ)�ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Στο  δυτικό  κρηπίδωμα  έχει  εγκατασταθεί  μονάδα  ανέλκυσης  –  καθέλκυσης  –  συντήρησης  –  φύλαξης  θαλάσσιων αλιευτικών  σκαφών (έως 25μ. μήκος)  (ɸ)�Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Ο  λιμένας  της  Ν.  Περάμου  χρησιμοποιείται  συστηματικά  από  αλιευτικά  σκάφη  μέσης  κα  παράκτιας  αλιείας  καθώς  βρίσκεται  κοντά  στα  αλιευτικά  πεδία  της  Χαλκιδικής  και  του  Στρυμονικού    Κόλπου.  Τα  περίπου  30  σκάφη  μέσης  αλιείας  της  περιοχής,  χρησιμοποιούν  το  λιμένα  εποχιακά  ως  αλιευτικό  καταφύγιο  και  ως  σημείο  εκφόρτωσης  της  αλιευτικής  παραγωγής .  Τα  παράκτια  επαγγελματικά  σκάφη   (περίπου  17  σε  αριθμό  και  με  μέσο  μήκος  9,2μ.)  χρησιμοποιούν  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  τον  αλιευτικό λιμένα.   ȿɿʅɸʆɿʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� Η διάταξη των λιμενικών εγκαταστάσεων όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1 έχει ως ακολούθως:  Τμήμα ΑΒ: Προβλήτας μήκους 140m με ωφέλιμο βάθος 7‐10m. Πρόκειται ουσιαστικά για παλιό προβλήτα  που ονομάζεται  και «Παλιά  Σκάλα».  Το  έργο  είναι  παλιό  (πάνω από 70  ετών)  και σήμερα  βρίσκεται εκτός λειτουργίας.  Τμήμα  ΒΓ:  Κρηπίδωμα  –Ράμπα  μήκους  75m  περίπου,  με  ωφέλιμο  βάθος  10m.  Το  κρηπίδωμα  είναι  κεκλιμένο και χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση Ε/Γ‐Ο/Γ πλοίων  Τμήμα  ΓΔ:  Παραλιακό  μέτωπο  μήκους  180m  περίπου.  Το  πρανές  προστατεύεται  από  φυσικούς  και  τεχνητούς ογκολίθους. Στο τμήμα αυτό βρίσκεται μικρή νηοδόχος που εξυπηρετεί τη μονάδα  ανέλκυσης – καθέλκυσης – συντήρησης – φύλαξης θαλασσίων αλιευτικών σκαφών.  Τμήμα  ΔΕ:  Παραλιακό  μέτωπο  μήκους  500m  περίπου.  Η  ακτή  σε  αυτό  το  τμήμα  είναι  ιλυώδης  –  αμμοιλυώδης. Έχει πολύ μικρό πλάτος (10‐15m) και στην ουσία αποτελείται από το πρανές  του δρόμου που την περικλείει.  1694 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τμήμα  ΕΖ:  Κρηπίδωμα  μήκους  145m  περίπου,  με  ωφέλιμο  βάθος  2m.  Το  κρηπίδωμα  έχει  θεωρητική  δυνατότητα  υποδοχής  σκάφους  μέχρι  7χλμ  D/W(χωρητικότητας  περίπου  4.5χιλ.  κόρων).  Στην πράξη όμως χρησιμοποιείται από πολύ μικρότερα πλοία λόγω έλλειψης βαθών εγγύς  του κρηπιδώματος.  Τμήμα ΗΘ: Κρηπίδωμα μήκους 210m, με ωφέλιμο βάθος 10m. Το κρηπίδωμα έχει δυνατότητα υποδοχής  φορτηγού  πλοίου  μέχρι  20  χιλ.  τ.  D/W  (χωρητικότητας  περίπου  14χιλ.  κόρων),  έμφορτο  βύθισμα  9,7m  και  μήκος  180m.  Στην  πράξη  όμως  χρησιμοποιείται  από  πολύ  μικρότερα  πλοία λόγω έλλειψης βαθών εγγύς του κρηπιδώματος. Τα πρώτα 50 μέτρα από ΒΔ προς ΝΑ)  ανήκουν  στο  Ελληνικό  Δημόσιο  (αρμοδιότητας  ΟΛΚ  ΑΕ),  ενώ  τα  υπόλοιπα  160m  στην  Αθηναϊκή Χαρτοποιία.  Τμήμα ΘΙ: Κρηπίδωμα μήκους 35m περίπου με ωφέλιμο βάθος 2‐5 m. Κάθετα στο παραλιακό μέτωπο ΔΕ  έχουν εγκατασταθεί πρόχειρες ξύλινες προβλήτες που εξυπηρετούν μικρά σκάφη αναψυχής.  ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ� Στο ανατολικό τμήμα της χερσαίας δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες εγκαταστάσεις . Στο δυτικό τμήμα (Σχέδιο  3)  υπάρχει  WC  ,  2  ξύλινα  ανοιχτά  υπόστεγα  για  τις  ανάγκες  των  επιβατών,  εκδοτήριο  εισιτηρίων,  αντλιοστάσιο (ΕΘΙΑΓΕ – ΙΝΑΛΕ), καθώς και λυόμενο καφέ – μπαρ.  Για  τις  ανάγκες  της  μονάδας ανέλκυσης  –  καθέλκυσης  –  συντήρησης –  φύλαξης  θαλασσίων αλιευτικών  σκαφών  έχει  παραχωρηθεί  έκταση  3.500m2  που  είναι  περιφραγμένη.  Εντός  αυτής  της  έκτασης  έχει  εγκατασταθεί μεταλλικό κτίριο (οικίσκος) συνολικής επιφάνειας 72m2. Στο χώρο αυτό στεγάζονται:  1. Γραφείο συνολικής επιφάνειας 18m2  2. Χώροι τουαλέτας και ενδιαίτησης προσωπικού και αλιέων συνολικής επιφάνειας18m2  3. Χώρος αποθήκευσης και εμπορίας εξοπλισμού αλιευτικών σκαφών συνολικής επιφάνειας 36m2  4. Μονάδα  παραγωγής  και  συντήρησης  λεπιδωτού  πάγου  δυναμικότητας  270  ‐320 Kg  την  ημέρα  (για  οκτάωρη λειτουργία)  4.2�ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɷʌɳʍɸʘʆ� Ʌɲʌɳʃʏɿʉ�Ɉʅɼʅɲ� x Προτείνεται  η  κατασκευή  προβλήτα  από  συμπαγείς  τεχνητούς  ογκολίθους  σκυροδέματος  μήκους  150m,  ωφέλιμου  βάθους  10‐12  m.  Στον  προβλήτα  θα  μπορούν  να  εξυπηρετούνται  (εξωτερικά)  τουριστικά σκάφη (κρουαζιερόπλοια) και εσωτερικά αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.  x Επίσης  προβλέπεται  η  κατασκευή  πλωτών  προβλητών    για  την  πρόσδεση  σκαφών  αναψυχής,  αντικαθιστώντας  τις  υπάρχουσες  ξύλινες  κατασκευές.  Για  την  υλοποίηση  του  έργου  έχει  συναφθεί  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  ΟΛΚ  ΑΕ  και  του  Δ.  Ελευθερών,  ο  οποίος  αναλαμβάνει  την  αποπεράτωση της κατασκευής του έργου  μέχρι 31‐12‐2010 και την εκμετάλλευση του για 20 έτη.   Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα παρουσιάζονται στο Σχέδιο 4.  ɍɸʌʍɲʀɲ�ȷʙʆɻ�� Η χερσαία Ζώνη θα διαιρεθεί σε τρία τετράγωνα Λιμενικής Ζώνης (βλέπε Σχέδιο 5)  Τ.Λ.Ζ.1  x Έκταση 26.700m2  x Συντελεστής κάλυψης 15%  x Συντελεστής  δόμησης 0,15  x Ύψος 6,00μ.  x Χρήση: Λιμενική, Εμπορική, Διαχείμαση – συντήρηση σκαφών  Τ.Λ.Ζ.2  x Έκταση 7.800 m2   x Συντελεστής κάλυψης 5%  x Συντελεστής  δόμησης 0,05  x Ύψος 5,00μ.  x Χρήση: Λιμενική, Εμπορική   Τ.Λ.Ζ.3  x Έκταση 9.700 m2 περίπου   x Συντελεστής κάλυψης 15%  x Συντελεστής  δόμησης 0,15  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1695 x Ύψος 6,00μ.  x Χρήση: Λιμενική, Εμπορική  Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɷʌɳʍɸʘʆ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ȴɲʋɳʆɻ�(€)� Ʌʌʉɴʄɼʏɲʎ�ɲʋʊ�ʍʐʅʋɲɶɸʀʎ�ʏɸʖʆɻʏʉʑʎ�ʉɶʃʉʄʀɽʉʐʎ�ʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ� 20.000.000,00� Ʌʄʘʏʉʀ�ʋʌʉɴʄɼʏɸʎ� 600.000,00� ȵʃɴɳɽʐʆʍɻ� 100.000,00� ɇʑʆʉʄʉ�ɹʌɶʘʆ�ʋɲʌɳʃʏɿʉʐ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ� 20.700.000,00� � � Ȱʍʔɲʄʏʉʍʏʌʙʍɸɿʎ�–�ʋɸɺʉɷʌʉʅɼʍɸɿʎ� 2.000.000,00� ȸʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻ�–�ʔʘʏɿʍʅʊʎ� 1.000.000,00� ɉɷʌʉɷʊʏɻʍɻ�–�ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲ� 1.000.000,00� Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʉʀ�ʖʙʌʉɿ�–�ʐʋʊʍʏɸɶɲ� 250.000,00� ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʖʙʌʉʐ�ɲʆɲʅʉʆɼʎ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� 50.000,00� ɇʑʆʉʄʉ�ɹʌɶʘʆ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ� 4.300.000,00� � � ɇʐʆʉʄɿʃʊ�ʃʊʍʏʉʎ�� 25.000.000,00� 5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης  και  έγκρισης  μελετών για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/27Ͳ08Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση μόνο όσον αφορά στο σύστημα των πλωτών προβλητών και τη κατασκευή  μεταλλικού στεγάστρου συνολικού εμβαδού 50 τμ (Ο.Τ.3 εμβαδού 9.700 m2 με Σ.Δ.= 0,01 και Σ.Κ.= 1 % ).  Σε  επόμενη  φάση  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  το  σύνολο  των  έργων  (υφιστάμενων  και  εγκριμένων  δια  της  παρούσης)  του  λιμένα.  Όσον  αφορά  τη  χωροθέτηση  του  προβλήτα  κρουαζιεροπλοίων  και  τους  όρους  –  περιορισμούς  δόμησης  θα  πρέπει  να  επανυποβληθεί  το  αίτημα με πλήρη τεκμηρίωση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  19) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο: "Νέο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κέρκυρας"  Η "Ο.Λ.ΚΕ"  Α.Ε. συνέταξε το νέο Προγραμματικό Σχέδιο της Εταιρείας και με το αριθ. 1428/5.0/24‐12‐2002  έγγραφό  της  το  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π  του  ΥΕΝ  με  την  πρότασή  της  για    χρήσεις  γης  και  όρους  –  περιορισμούς δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης  –  κατασκευής  των  προτεινόμενων  κτιριακών  έργων  και  να  μπορεί  πλέον  η  Εταιρεία  να  αντιμετωπίζει  νόμιμα τις κτιριακές ανάγκες του λιμένα Κέρκυρας.   Σύμφωνα με το νέο Προγραμματικό Σχέδιο της  "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε., υποδεικνύονται οι προτεινόμενες χρήσεις  γης με τους ανάλογους συντελεστές δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων  για τις περιοχές που αναφέρονται αναλυτικά και απεικονίζονται αντίστοιχα στον πίνακα και τα σχέδια που  συνοδεύουν την πρόταση:  ɲ/ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ�(m 2)� 1α  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  24.618,74  1.174,75  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  11.286,30  ‐  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  18.400,00  ‐  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5.823,40  ‐  1696 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  5.169,27  ‐  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  59.858,52  4.094,18  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  15.224,31  ‐  7  FERRY BOAT  A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  40.094,74  2.605,11  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  3.840,75  ‐  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  21.240,25  3.988,25  10  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΚΛΠ  18.115,98  ‐  11  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  16.146,27  356,80  12  "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  8.722,88  ‐  13  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  5.596,78  891,90  14  ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  1.265,81  ‐  15  "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  1.102,21  140,91  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης προτάθηκαν για έγκριση τα παρακάτω:  ɲ/ ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�ȴʊʅɻʍɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�Ⱦɳʄʐʗɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʖʌɼʍɻ� ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 1α ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευαστικ ών μονάδων  6,00  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευαστικ ών μονάδων  6,00  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,20  0,25  Υπόστεγα ‐ Αποθήκες  3,50  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,00  0,00  ‐  0,00  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  0,02  0,05  Κτίριο Radar ‐ V.T.S.  3,50  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  0,10  0,15  Βοηθητικά κτίρια Νέου  Επιβατικού Σταθμού  3,50  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  0,02  0,05  Βοηθητικά κτίρια  χώρου στάθμευσης  3,50  7  FERRY BOAT A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  0,10  0,15  Κτίρια στέγασης  λιμενεργατών ‐ καβοδετών ‐ Αποθήκες  ‐Υπόστεγα  7,50  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  0,00  0,00  ‐  0,00  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐  ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  0,20  0,25  Βοηθητικά κτίσματα υπαρχουσών χρήσεων  3,50  10 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΚΛΠ  0,02  0,05  Υπόστεγα ‐ Εκδοτήρια  εισιτηρίων  3,50  11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  0,05  0,10  Κτίρια υποστήριξης λιμενίσκου –  3,50  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 Στα προτεινόμενα ύψη η στέγη που απαιτείται υπολογίζεται επιπλέον των υψών που αναφέρονται στον  παραπάνω πίνακα.  Επιπλέον, ο κ.  ΓΟΥΛΑΣ Γ., εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΘ.Α. διευκρίνισε και συμφώνησαν όλοι, ότι με την  παραπάνω πρόταση η θέση προσέγγισης των Ο/Γ δεν αλλάζει.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���01/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κέρκυρας, όπως  προτάθηκαν από την "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε..  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος  20) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: "Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης της Λιμενικής Ζώνης Γαίου Παξών   Κέρκυρας"  Η "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε. με το αριθ. 193/1.6.26/12‐2‐2003 έγγραφό της διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π του ΥΕΝ πρόταση  με την οποία προτείνονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης στη χερσαία ζώνη λιμένα Γαίου Παξών, που  υπάγεται στην αρμοδιότητα της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε., προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης –  κατασκευής του Λιμενικού Καταστήματος Γαίου Παξών.    Σύμφωνα με την πρόταση της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε. υποδεικνύονται οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι συντελεστές  δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων για την  περιοχή Νέο λιμάνι Γαίου  Παξών.  Πιο συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Νέο λιμάνι Γαίου Παξών  5.330,39 m2  170,65 m2  Μετά από μελέτη των παραπάνω, προτάθηκε για έγκριση η πρόταση της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε.:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Νέο λιμάνι Γαίου  Παξών  Σ.Κ. :  10%  Σ.Δ. :  0,10  7,50 μ  Κτίσματα:   1. Επιβατικού σταθμού  2. Λιμεναρχείου  3. Εκδοτηρίων  Στο προτεινόμενο μέγιστο ύψος η στέγη που απαιτείται υπολογίζεται επιπλέον του ύψους που  αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ��02/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα Γαίου Παξών, όπως  προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Καταστήματα  12 "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  0,20  0,25  Στέγαση ερασιτεχνών  Αλιέων   ‐ Αναψυκτήρια  ‐ Χώροι υγιεινής  3,50  13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  0,20  0,25  Αθλητικές  εγκαταστάσεις ‐  Βοηθητικά κτίσματα  7,50  14 ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  0,10  0,15  Αναψυκτήρια  3,50  15 "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  0,15  0,20  Υφιστάμενη κατάσταση  3,50  1698 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος  21) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : Συμπλήρωση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης – κάλυψης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα  Κέρκυρας & Γαίου Παξών  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης (παρ.3), οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας με το αριθ. 775/2.2.2./18‐05‐2005 έγγραφό του, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  συμπλήρωση  των  χρήσεων  γης  και  των  όρων  δόμησης  –  κάλυψης  στη  χερσαία  ζώνη  του  Λιμένα Κέρκυρας & Γαίου Παξών, για έγκριση από την ΕΣΑΛ.  Αναφέρεται ότι κατά την 5η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ  λήφθηκαν οι υπ. αριθμ.   01/18‐03‐2003 και 02/18‐03‐ 05  αποφάσεις  που  εγκρίνουν  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  στην  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα Κέρκυρας και Γαίου Παξών, όπως προτάθηκαν από την "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε..  Με το υπ.αριθμ. 8216/45/05/25‐05‐05 έγγραφό μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και τεκμηρίωση  (σκοπιμότητα) σχετικά με την τροποποίηση από την Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ και την αρμόδια Λιμενική Αρχή.  Η Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ  με το υπ. αριθμ. 883/1.4.1/13‐06‐05 έγγραφό της, τεκμηριώνει τις απαιτήσεις αύξησης του  Συντελεστή Δόμησης στη χερσαία ζώνη Γαίου Παξών και τις επιπρόσθετης χρήσης στον λιμένα Κέρκυρας,  με την αιτιολογία της πρόληψης των  λειτουργικών αναγκών των παραπάνω λιμένων.   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με τη τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε., βελτιώνονται οι χρήσεις γης  με τους ανάλογους συντελεστές δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων, για  τις  περιοχές  που αναφέρονται αναλυτικά  και απεικονίζονται αντίστοιχα  στον πίνακα  και  τα σχέδια που  συνοδεύουν την πρόταση:  α) με τη χρήση «Αναψυκτήριο» που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Νέου Λιμένα Κέρκυρας , που εκ  παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στο ήδη εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο και   β)  με  τη  χρήση  «Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια»  (αποθήκη  φύλαξης  αποσκευών,  επέκταση  ηλεκτρικού  υποσταθμού, εκδοτήρια εισιτηρίων, υπόστεγα επιβατών, φυλάκια ελέγχου κλπ)  ɲ/ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�(m2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� 1α  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  24.618,74  1.174,75  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  11.286,30  ‐  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  18.400,00  ‐  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5.823,40  ‐  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  5.169,27  ‐  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  59.858,52  4.094,18  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  15.224,31  ‐  7  FERRY BOAT  A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  40.094,74  2.712,11� 8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  3.840,75  ‐  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  21.240,25  3.988,25  10  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  18.115,98  ‐  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1699 ΚΛΠ  11  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  16.146,27  356,80  12  "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  8.722,88  ‐  13  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  5.596,78  891,90  14  ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  1.265,81  ‐  15  "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  1.102,21  140,91    Σύμφωνα  με  το  υποβληθέν  αίτημα,  προτείνεται  η  τροποποίηση  των  χρήσεων  γης  –  όρων  δόμησης  σύμφωνα με τα παρακάτω:   ɲ/ ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�ȴʊʅɻʍɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�Ⱦɳʄʐʗɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ� ʖʌɼʍɻ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 1α ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευα στικών μονάδων  6,00  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευα στικών μονάδων  6,00  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,20  0,25  Υπόστεγα –  Αποθήκες  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ� 3,50  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,00  0,00  ‐  0,00  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  0,02  0,05  Κτίριο Radar ‐  V.T.S., ȿʉɿʋɳ� Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ�Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  0,10  0,15  Βοηθητικά κτίρια  Νέου Επιβατικού  Σταθμού  3,50  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  0,02  0,05  Βοηθητικά κτίρια  χώρου  στάθμευσης  3,50  7  FERRY BOAT A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  0,10  0,15  Κτίρια στέγασης  λιμενεργατών ‐ καβοδετών ‐  Αποθήκες – Υπόστεγα,  Ȱʆɲʗʐʃʏɼʌɿʉ,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  7,50  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  0,00  0,00  ‐  0,00  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐  ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  0,20  0,25  Βοηθητικά  κτίσματα  υπαρχουσών  χρήσεων  3,50  10 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΚΛΠ  0,02  0,05  Υπόστεγα ‐  Εκδοτήρια  3,50  1700 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ακόμη,  σύμφωνα  με  την  πρόταση  τροποποίησης  της  "Ο.Λ.ΚΕ."  Α.Ε.  υποδεικνύονται  οι  προτεινόμενες  χρήσεις γης, οι συντελεστές δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων για την  περιοχή  Νέο  λιμάνι  Γαίου  Παξών  για  την  ανάγκη  πρόβλεψης  κτιριακών  εγκαταστάσεων  (αναβάθμιση  Λιμενικού Σταθμού  ‐ 216 m2., εγκαταστάσεις σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων ‐ 150 m2 εγκαταστάσεις  υδροπλάνων – 50 m2, εκδοτήρια – 50 m2).  Συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Νέο λιμάνι Γαίου Παξών  5.330,39 m2  170,65 m2  Μετά από μελέτη των παραπάνω, προτάθηκε για τροποποίηση η πρόταση της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε.:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ����� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Νέο λιμάνι Γαίου  Παξών  Σ.Κ.  :  20%  Σ.Δ.  :   0,20  7,50 μ  Κτίσματα:   4. Επιβατικού σταθμού  5. Λιμεναρχείου  6. Εκδοτηρίων  7. ɇʏɲɽʅʊʎ�Ȱʆɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ� Ⱦɲʐʍʀʅʘʆ�� 8. ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ɉɷʌʉʋʄɳʆʉʐ� 9. ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ�Ⱦʏʀʌɿɲ  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκριση    της  τροποποίησης,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης,  έγκρισης μελετών και εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/04Ͳ08Ͳ2005� Εγκρίνεται η ως άνω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  εισιτηρίων, ȿʉɿʋɳ� Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ�Ⱦʏʀʌɿɲ  11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  0,05  0,10  Κτίρια  υποστήριξης  λιμενίσκου –  Καταστήματα,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  12 "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  0,20  0,25  Στέγαση  ερασιτεχνών  Αλιέων   ‐  Αναψυκτήρια ‐  Χώροι υγιεινής,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  0,20  0,25  Αθλητικές  εγκαταστάσεις ‐  Βοηθητικά  κτίσματα  7,50  14 ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  0,10  0,15  Αναψυκτήρια,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  15 "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  0,15  0,20  Υφιστάμενη  κατάσταση  3,50  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1701 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    22) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ04Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�32ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 01ο: Εξέταση φακέλου τροποποίησης έργων Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα   Κέρκυρας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/104.   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.) υποβάλλει πρόταση επικαιροποίησης του εγκεκριμένου  (1/18‐03‐2003  και  3/04‐08‐2005  Αποφάσεις  ΕΣΑΛ)  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (MASTER  PLAN)  Λιμένα Κέρκυρας ζητώντας, την έγκριση των παρακάτω νέων έργων – δραστηριοτήτων:  ‐ Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων   ‐ Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης υδροπλάνων   ‐ Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών χώρων στάθμευσης (parking)  Η θέση του προτεινόμενου λιμένα θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων βρίσκεται στο δυτικό τμήμα  του  λιμένα  Κέρκυρας  και  συγκεκριμένα  στη  δυτική  πλευρά  του  προσήνεμου  μώλου.  Η  εγκατάσταση  εξυπηρέτησης υδροπλάνων προτείνεται να διαμορφωθεί στο δυτικό  τμήμα του λιμένα,  στη λεκάνη που  χρησιμοποιείται σήμερα από τα Ε/Γ‐Ο/Γ εσωτερικού. Το προτεινόμενο κρηπίδωμα ελλιμενισμού πλωτών  χώρων στάθμευσης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του λιμένα , στη περιοχή μεταξύ του υπήνεμου μώλου  και του τουριστικού καταφυγίου Σπηλιάς.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x Ȱʌɿɽʅ.�01/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(5ɻ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Κέρκυρας.  x Ȱʌɿɽʅ.�04/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(19ɻ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� Επικαιροποίηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Κέρκυρας.  x Ȱ.Ʌ.�2567/5.0/09Ͳ11Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ�Ȱ.ȵ.� Υποβολή  σε  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  φακέλου  τροποποίησης  έργων  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Κέρκυρας  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104.  x Ȱ.Ʌ.�110094/11Ͳ12Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȵɉɅȵ� Αίτημα αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων – παρατηρήσεις αρμόδιας Υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ.  x Ȱ.Ʌ.�2832/5.0/27Ͳ12Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ�Ȱ.ȵ.� Υποβολή σε ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ φακέλου τροποποίησης έργων Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κέρκυρας.  x Ȱ.Ʌ.�2835/1.4.2/28Ͳ12Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ�Ȱ.ȵ.� Αποστολή  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  αιτηθέντων  στοιχείων  –  απάντηση  επί  αναφερομένων  στο    Α.Π.  110094/11‐12‐2006 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  x 02/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�31ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� Αναβολή λήψης Απόφασης προκειμένου υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.ɲ.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ� 1702 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στο εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  (MASTER PLAN) Λιμένα Κέρκυρας  (1/18‐03‐2003 και 3/04‐ 08‐2005 Αποφάσεις ΕΣΑΛ), όπως αποτυπώνεται στα σχετικά σχέδια αναφέρονται τα παρακάτω:    ɲ/ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ� ȵʋɿʔɳʆɸɿɲʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ� ɷʊʅɻʍɻ�(m2)� ɇʐʆʏɸʄ.� ȴʊʅɻʍɻʎ� ɇʐʆʏɸʄ.� Ⱦɳʄʐʗɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� Ɋʗʉʎ�(m) 1α  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  24.618,74  1.174,75  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοε πι‐ σκευαστικ ών  μονάδων  6,00  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Ο ΤΜΗΜΑ  11.286,30  ‐  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοε πι‐ σκευαστικ ών  μονάδων  6,00  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  18.400,00  ‐  0,20  0,25  Υπόστεγα  –  Αποθήκες Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5.823,40  ‐  0,00  0,00  ‐  0,00  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  5.169,27  ‐  0,02  0,05  Κτίριο  Radar ‐  V.T.S.,  Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ  ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  59.858,52  4.094,18  0,10  0,15  Βοηθητικά  κτίρια  Νέου  Επιβατικο ύ Σταθμού 3,50  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ  ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  15.224,31  ‐  0,02  0,05  Βοηθητικά  κτίρια  χώρου  στάθμευσ ης  3,50  7  FERRY BOAT  A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  40.094,74  2.712,11  0,10  0,15  Κτίρια  στέγασης  λιμενεργα τών ‐ καβοδετώ ν ‐  Αποθήκες  – Υπόστεγα,  Αναψυκτή 7,50  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1703 ριο, Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  3.840,75  ‐  0,00  0,00  ‐  0,00  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐  ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  21.240,25  3.988,25  0,20  0,25  Βοηθητικά  κτίσματα  υπαρχουσ ών  χρήσεων  3,50  10  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐  ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  ΚΛΠ  18.115,98  ‐  0,02  0,05  Υπόστεγα ‐ Εκδοτήρια  εισιτηρίων , Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  11  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  16.146,27  356,80  0,05  0,10  Κτίρια  υποστήριξ ης  λιμενίσκο υ –  Καταστήμ ατα, Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  12  "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  8.722,88  ‐  0,20  0,25  Στέγαση  ερασιτεχν ών Αλιέων  ‐  Αναψυκτή ρια ‐  Χώροι  υγιεινής,  Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  13  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  5.596,78  891,90  0,20  0,25  Αθλητικές  εγκαταστά σεις ‐  Βοηθητικά  κτίσματα  7,50  14  ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  1.265,81  ‐  0,10  0,15  Αναψυκτή ρια, Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  15  "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  1.102,21  140,91  0,15  0,20  Υφιστάμεν η  κατάστασ η  3,50  Προγραμματιζόμενα έργα (εγκεκριμένα)  x καθαίρεση του υπάρχοντος αποσπασμένου κυματοθραύστη  1704 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x επέκταση του κύριου προσήνεμου μώλου (προβλήτας κρουαζιερόπλοιων)  x κατασκευή  υπήνεμου  μώλου  στην  ανατολική  περιοχή  του  λιμένα  και  μεταφορά  των  Ε/Γ  –Ο/Γ  εσωτερικού  x επίχωση  της  λεκάνης  που  χρησιμοποιείται  σήμερα  από  τα  Ε/Γ  –  Ο/Γ  εσωτερικού  και  δημιουργία  μεγάλου χώρου για κίνηση και στάθμευση οχημάτων  x διαμόρφωση εμπορικού κρηπιδώματος στη δυτική εξωτερική πλευρά του κύριου μώλου  x διευθέτηση  και  αναμόρφωση  της  ακτής  όπου  βρίσκονται  σήμερα  τα  καρνάγια  με  δημιουργία  σε  μελλοντική φάση σύγχρονης ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης για μικρά σκάφη  x κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του λιμένα και διαμόρφωση εισόδου/εξόδου στη λιμενική  ζώνη  x τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής δυναμικότητας 89 σκαφών, στη θέση Σπηλιά.  Παρατήρηση:   Οι  περιβαλλοντικοί  όροι  των  έργων  του  Λιμένα  Κέρκυρας  έχουν  εγκριθεί  με  τη  υπ.  αριθμ.  Α.Π.  οικ.  106560/22.06.01 ΚΥΑ Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ.   Οι περιβαλλοντικοί όροι του Τουριστικού Καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη θέση Σπηλιά έχουν εγκριθεί  με την υπ. αριθμ. Α.Π. 1148/27.01.06 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  πρόταση,  τα  κυριότερα  από  τα  παραπάνω  έργα  του  εγκεκριμένου  Προγραμματικού  Σχεδίου  του  λιμένα  Κέρκυρας,  έχουν  ήδη  κατασκευαστεί  ή  βρίσκονται  σε  φάση  κατασκευής. Συγκεκριμένα:  x έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί ο νέος επιβατικός σταθμός  x έχει ήδη διαμορφωθεί η νέα είσοδος του λιμένα και έχουν γίνει οι σχετικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις  x κατασκευάζεται  (αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους  2007)  ο  υπήνεμος  μώλος  και  τα  κρηπιδώματα Ε/Γ – Ο/Γ εσωτερικού  x έχει αρχίσει η κατασκευή της επέκτασης του προσήνεμου μώλου  x έχει γίνει δημοπράτηση και αναμένεται να υπογραφεί σύντομα η σύμβαση κατασκευής του Τουριστικού  καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη θέση Σπηλιά  4.ɴ.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ� Η προτεινόμενη τροποποίηση των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Κέρκυρας αφορά στα  ακόλουθα έργα  x δημιουργία  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων ,  στη  θέση  όπου  προβλεπόταν  η  κατασκευή εμπορικού κρηπιδώματος και ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης  x δημιουργία  εγκατάστασης  εξυπηρέτησης  υδροπλάνων  με  ταυτόχρονη  κατάργηση  της  επίχωσης  της  λεκάνης που χρησιμοποιείται σήμερα από τα Ε/Γ‐Ο/Γ εσωτερικού  x κατασκευή κρηπιδώματος για ελλιμενισμό πλωτών χώρων στάθμευσης  (parking), στην περιοχή μεταξύ  του υπήνεμου μώλου και του τουριστικού καταφυγίου Σπηλιάς.  4.ɴ.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɽɲʄɲʅɻɶʙʆ�ʃɲɿ�ʅɿʃʌʙʆ�ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿʘʆ� Στο δυτικό άκρο του λιμένα Κέρκυρας στην περιοχή  «Κεφαλομάντουκο» προβλέπεται η κατασκευή μιας  νέας λιμενολεκάνης, όπου θα ελλιμενίζονται πολυτελείς θαλαμηγοί μεγάλου μεγέθους  (μήκος από 40 έως  70 m)  και  μικρά  κρουαζιερόπλοια  μήκους  έως  150 m.  Το  νέο  αυτό  έργο  θα  είναι  σε  επαφή  με  τον  προβλήτα κρουαζιερόπλοιων και πολύ κοντά στο νέο επιβατικό σταθμό του λιμένα.   Η λιμενολεκάνη έχει ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις  390 * 320 m και οριοθετείται προς ανατολικά και  βόρεια  από  τον  προσήνεμο  μώλο,  νότια  από  ένα  παραλιακό  κρηπίδωμα  και  δυτικά  από  τον  υπήνεμο  μώλο.  Ο προσήνεμος μώλος, σχήματος Γ αποτελείται από δύο τμήματα, το ανατολικό μήκος 390 m και το βόρειο  μήκους 490 m. Το πλάτος του μώλου θα είναι 16 m και το ωφέλιμο βάθος προ αυτού ‐5.00 m.  Ο μώλος θα  κατασκευασθεί με τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα, το δε εσωτερικό και το εξωτερικό μέτωπό του  θα είναι κατακόρυφο.  Στο ανατολικό τμήμα του μώλου αυτού θα πλαγιοδετούν μικρά κρουαζιερόπλοια (μήκους έως 100 m) ή θα  πρυμνοδετούν θαλαμηγοί μεγάλου μεγέθους,  ενώ στο βόρειο  τμήμα θα μπορούν να πλαγιοδετούν έως  και δύο κρουαζιερόπλοια μήκους έως 150 m το καθένα.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1705 Το  παραλιακό  κρηπίδωμα  θα  έχει  μήκος  320  m  και  ωφέλιμο  βάθος  προ  αυτού  ‐5 m.  Πίσω  από  το  κρηπίδωμα αυτό θα δημιουργηθεί με επίχωση ο αναγκαίος χερσαίος  χώρος για τις χερσαίες λειτουργίες  του λιμένα. Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης ανέρχεται σε 39 στρέμματα (χωρίς τους μόλους).   Η είσοδος του λιμένα χωροθετείται στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσαίας ζώνης, όπου δημιουργείται ένας  κόμβος εισόδου‐εξόδου προς και από την παραλιακή οδό που συνδέει τη πόλη της Κέρκυρας με την Ε.Ο.  Παλαιοκαστρίτσας. Κάθετα προς το παραλιακό κρηπίδωμα κατασκευάζεται ένας προβλήτας, μήκους 180  m και πλάτους 8 m, στον οποίο θα πρυμνοδετούν θαλαμηγοί μεγάλου μεγέθους.   Ο υπήνεμος μόλος, θα έχει μήκος 250 m, πλάτος 16 m και ωφέλιμο βάθος προ αυτού ‐5 m. Στο εσωτερικό  μέτωπο του προβλέπεται επίσης η πρυμνοδέτηση θαλαμηγών μεγάλου μεγέθους.   4.ɴ.2.�ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʐɷʌʉʋʄɳʆʘʆ� Στη  δυτική  πλευρά  του  λιμένα  Κέρκυρας,  στη  λιμενολεκάνη  που  σήμερα  ελλιμενίζονται  τα  Ε/Γ  –Ο/Γ   ανοικτού  τύπου  της  γραμμής Κέρκυρας  – Ηγουμενίτσας,  (πρόκειται σύντομα να μεταφερθούν στον υπό  κατασκευή  υπήνεμο  μώλου)  προβλέπεται  η  κατασκευή  εγκατάστασης  για  την  εξυπηρέτηση  των  υδροπλάνων.  Η  προτεινόμενη  εγκατάσταση  θα  αποτελείται  από  έναν  πλωτό  προβλήτα,  ο  οποίος  θα  ποντιστεί  παράλληλα με το ανατολικό κρηπίδωμα της λιμενολεκάνης και σε απόσταση 8 m από αυτό. Ο προβλήτας  είναι  απαραίτητος  για  την  επιβίβαση/αποβίβαση  των  επιβατών  από  τα  υδροπλάνα,  δεδομένου  ότι  η  στάθμη  κυκλοφορίας  του  υφιστάμενου  κρηπιδώματος  δεν  προσφέρεται  για  αυτή  τη  λειτουργία.  Ο  προβλήτας θα έχει μήκος 100 m, πλάτος  2,50 m και η πρόσβαση σε αυτόν από το κρηπίδωμα θα γίνεται  μέσω δύο πεζογεφυρών.  Στη θέση εξυπηρέτησης υδροπλάνων δεν προβλέπεται πρόσθετη δόμηση στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Τα   γειτονικά  υφιστάμενα  κτίρια  μπορεί  να  αξιοποιηθούν  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο,  για  τη  διαμόρφωση  χώρου αναμονής επιβατών ή εκδοτηρίων εισιτηρίων. Στα κτίρια αυτά είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση  δεξαμενών  καυσίμων  (σε  απομονωμένο  και  ελεγχόμενο  χώρο),  εφόσον  κριθεί  αναγκαία  η  δημιουργία  σταθμού  καυσίμων  με  υπόγειες  δεξαμενές,  για  την  εξυπηρέτηση  τόσο  των  υδροπλάνων  όσο  και  των  άλλων λειτουργιών του λιμένα, σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή ανατολικά του κτιρίου του λιμεναρχείου   Κέρκυρας, όπου σήμερα λειτουργούν και οι δεξαμενές παραλαβής αποβλήτων .  Ο  παρακείμενος  χώρος  ελεγχόμενης  στάθμευσης  οχημάτων,  που  ήδη  λειτουργεί  με  ευθύνη  του  ΟΛΚΕ  μπορεί να καλύψει πλήρως τις τυχόν ανάγκες θέσεων στάθμευσης που θα προκύψουν από την λειτουργία  της εγκατάστασης εξυπηρέτησης υδροπλάνων.  4.ɴ.3.�Ⱦʌɻʋʀɷʘʅɲ�ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʉʑ�ʋʄʘʏʙʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� Για  τον  ελλιμενισμό  των  πλωτών  χώρων  στάθμευσης  (parking)  στο  λιμένα  Κέρκυρας  προβλέπεται  η  κατασκευή των αναγκαίων κρηπιδωμάτων, μεταξύ του υπό κατασκευή υπήνεμου μώλου του λιμένα και  του υπό κατασκευή τουριστικού καταφυγίου στη θέση «Σπηλιά». Τα νέα κρηπιδώματα θα έχουν συνολικό  μήκος 360 m,  ενώ δημιουργούνται δύο μέτωπα για την πλαγιοδέτηση των πλωτών  parking, μήκους 145  και 165 m.  Μεταξύ των νέων κρηπιδωμάτων και του σημερινού θαλασσίου μετώπου θα γίνει επίχωση και  έτσι θα δημιουργηθεί ένας πρόσθετος χερσαίος χώρος, συνολικής επιφανείας 14 στρεμμάτων περίπου. Η  πρόσβαση  προς  τα  πλωτά  parking  θα  γίνεται  από  την  παραλιακή  λεωφόρο  Ελ.  Βενιζέλου,  μέσω  του  υφιστάμενου κόμβου εισόδου – εξόδου.  Εναλλακτικά, μέχρι την υλοποίηση του προτεινόμενου κρηπιδώματος ελλιμενισμού πλωτών parking, είναι  δυνατή η προσωρινή εγκατάσταση πλωτού parking 500 θέσεων στα υφιστάμενα κρηπιδώματα του λιμένα  βορειοανατολικά του Λιμεναρχείου Κέρκυρας.  4.ɶ.� Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ� ʊʌʘʆ� Ͳ� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʖʌɼʍɸʘʆ� ɶɻʎ� Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ� ɇʖɸɷʀʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ� Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ� Πρόταση  χρήσεων  γης  –  όρων  &  περιορισμών  δόμησης  στη  νέα  ζώνη  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων:    ȵʅɴɲɷʊ ʆ� ʖɸʌʍɲʀɲ ʎ� ɺʙʆɻʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏ.� ɷʊʅɻʍ ɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ�� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ʃɳʄʐʗɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ� ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 1706 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 39.000  1.174,7 5  0,2  7.800  0,15  5.850  γραφεία υπηρεσιών  εστιατόρια /  αναψυκτήρια  εμπορικά  καταστήματα  ξενοδοχείο  WC/λουτρά  Υπόστεγο συντήρησης  σκαφών  σταθμός καυσίμων  αποθήκες & κτίρια  Η/Μ υποδομών  χώροι στάθμευσης  7,5  (+στέγη)  Πρόταση  χρήσεων  γης  –  όρων &  περιορισμών  δόμησης  στο  χερσαίο  χώρο  κρηπιδώματος  ελλιμενισμού  πλωτών χώρων στάθμευσης:  ȵʅɴɲɷʊ ʆ� ʖɸʌʍɲʀɲ ʎ� ɺʙʆɻʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏ.� ɷʊʅɻʍ ɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ�� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ʃɳʄʐʗɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ� ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 14.000  ‐  0,05  700  0,05  700  Επιβατικός σταθμός  εσωτερικού  Αναψυκτήριο  Συγκρότημα WC  7,5  (+στέγη)  4ɷ.�ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ�ɇʏʉɿʖɸʀɲ� Σε  συνέχεια  της  02/16‐02‐2007  Απόφασης  ΕΣΑΛ,  ο  Οργανισμός  Λιμένος  Κέρκυρας  ΑΕ  υπέβαλλε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  τα  αιτηθέντα  συμπληρωματικά  στοιχεία  (Τίτλος  Τεύχους:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  –  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,  Α.Π.  εισ.  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ : 6440/02‐04‐2007).  Η προτεινόμενη τροποποίηση των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου (Σχέδιο ΟΛΚΕ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Κλ.:  1:2000,  Ημ/νία:  Μάρτιος  2007),  αφορά  στην  προώθηση  ορισμένων επιμέρους παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες στο λιμένα  Κέρκυρας με βάση τα σημερινά και  μελλοντικά  δεδομένα.  Συγκεκριμένα  η  προτεινόμενη  τροποποίηση  στοχεύει  ʍʏɻʆ� ɲʆɳɷɸɿʇɻ� ʏʘʆ� ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʙʆ�ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ,�ʍʏɻʆ�ɴɸʄʏʀʘʍɻ�ʏɻʎ�ɸʄʃʐʍʏɿʃʊʏɻʏɳʎ�ʏʉʐ�ʃɲɿ�ʍʏɻʆ�ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ.�� Προτείνονται  τρεις  επιμέρους  αλλαγές  /  προσθήκες  στο  υφιστάμενο  Προγραμματικό  Σχέδιο,  μέσω  των  οποίων αναδεικνύεται η νέα στρατηγική του λιμένα ως εξής  ‐ Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων (σχέδια 281‐ΠΜ‐1, κλ:  1:1000, ημ/νία: Μάρτιος 2007, 281‐ΠΜ‐2 κλ: 1:1000, ημ/νία: Μάρτιος 2007, 281‐ΠΜ‐3, κλ:1:200, ημ/νία:  Μάρτιος 2007).  ‐ Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης υδροπλάνων (σχέδιο 281‐ΠΜ‐4, κλ: 1:1000, ημ/νία: Μάρτιος 2007).  ‐ Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών χώρων στάθμευσης (parking) (σχέδια 281‐ΠΜ‐5, κλ: 1:1000, ημ/νία:  Μάρτιος 2007, 281‐ΠΜ‐6 κλ: 1:200, ημ/νία: Μάρτιος 2007).  Σύμφωνα με  την πρόταση,  για  το  έργο ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ɽɲʄɲʅɻɶʙʆ�ʃɲɿ�ʅɿʃʌʙʆ� ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿʘʆ,  ο  προϋπολογισμός  κατασκευής  του  εκτιμάται  στο  ποσό  των  35.000.000  €,  περιλαμβανομένων  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.,  απρόβλεπτων  και  Φ.Π.Α.  Το  δυναμικό  του  προτεινόμενου  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων  είναι  98  σκάφη,  με  τις  θέσεις  θαλαμηγούς  μήκους  30 m  να  αποτελούν το 50% του συνόλου, ενώ θα μπορούν να ελλιμενιστούν και κρουαζιερόπλοια έως και  140 m.   (βλέπε Προκαταρκτική Μελέτη – Τεχνική Έκθεση, σελ. 13, πίνακα)   Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  για� ʏɿʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ� ʐɷʌʉʋʄɳʆʘʆ,  ο  προϋπολογισμός  των  έργων εκτιμάται στο ποσό των 600.000 €, περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτων και Φ.Π.Α..   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1707 Όσον αφορά ʏɲ�ʆɹɲ�ʃʌɻʋɿɷʙʅɲʏɲ�ɶɿɲ� �ʏʉʆ�ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʊ�ʏʘʆ�ʋʄʘʏʙʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� (parking)�στο  λιμένα Κέρκυρας,  επισημαίνεται ότι προτείνονται  να  έχουν συνολικό μήκος  355 m  (αντί  των 360 m  της  αρχικής πρότασης), με δύο μέτωπα για πλαγιοδέτηση πλωτών parking, μήκους 145  και 160 m  (αντί  των  165 m της αρχικής πρότασης). Μεταξύ των νέων κρηπιδωμάτων και του σημερινού θαλασσίου μετώπου  θα γίνει επίχωση και θα δημιουργεί χερσαίος χώρος, συνολικής επιφάνειας 12 στρεμμάτων περίπου (αντί  των  14  στρεμμάτων  της  αρχικής  πρότασης).  Επιπρόσθετα  αναφέρεται  ότι  με  τη  δημιουργία  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας,  αντιμετωπίζεται  το  οξύτατο  πρόβλημα  έλλειψης  χώρων  στάθμευσης  οχημάτων με εξασφάλιση έως και 1000 θέσεων στάθμευσης σε μια επιτελική θέση, μεταξύ του κέντρου  των  θαλάσσιων  μεταφορών  και  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας .    Στη  δημιουργούμενη  νέα  χερσαία  έκταση, προτείνονται χρήσεις γης – όροι & περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   Ɉɸʄɿʃɼ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ʖʌɼʍɸʘʆ� ɶɻʎ� –� ʊʌʘʆ� &� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏʉ� ʖɸʌʍɲʀʉ� ʖʙʌʉ� ʃʌɻʋɿɷʙʅɲʏʉʎ� ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʉʑ�ʋʄʘʏʙʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ:  ȵʅɴɲɷʊʆ� ʖɸʌʍɲʀɲʎ� ɺʙʆɻʎ�(m2)� ɉʔɿʍ ʏ.� ɷʊʅɻ ʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ�� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ʃɳʄʐʗɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸ ʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 12.000� (ɲʆʏʀ� 14.000� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)� ‐  0,06� (ɲʆʏʀ�0,05� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)� 720� (ɲʆʏʀ�700� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻ ʎ)� 0,06� (ɲʆʏʀ�0,05� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)� 720� (ɲʆʏʀ�700� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)�� Επιβατικός  σταθμός  εσωτερικού  Αναψυκτήριο  Συγκρότημα  WC  7,5  (+στέγη)  Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  ο  προϋπολογισμός  των  συγκεκριμένων  έργων  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.800.000 €, περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτων και Φ.Π.Α..� Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι όσον αφορά  στη  ζώνη  με  χρήση    ‘λιμένας  εξυπηρέτησης  θαλαμηγών  /  μικρών  κρουαζιερόπλοιων’,  δεδομένου  ότι  αφορά σε χρήσεις ‐ λειτουργίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ν. 2160/1993 δηλαδή Τουριστικών,  θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων.     Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/04Ͳ04Ͳ2007� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  1) Με μέριμνα του ΟΛΚΕ Α.Ε.  και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς να εξευρεθεί  κατάλληλη  θέση  λιμενικών  υποδομών  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  νήσου  σε  εμπορικές  μεταφορές.   2) Μέχρι την υλοποίηση της νέας θέσης (Λιμένας θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων) να συνεχίσει  υπό προϋποθέσεις η εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης στο λιμένα όπως γίνεται μέχρι σήμερα.  3)  Να  εξεταστεί  σε  επόμενη  φάση  μελέτης  η  κυκλοφορία  που  αφορά  στα  κρουαζιερόπλοια  ώστε  να  προσδιοριστεί  το  απαραίτητο  πλάτος  της  επέκτασης  του  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων.  4) Να εξεταστεί η βέλτιστη χωροθέτηση του κτιρίου επιβατικού σταθμού στο χώρο εξυπηρέτησης των Ε/Γ  – Ο/Γ Εσωτερικού.  5)  Πριν  την  εκτέλεση  οποιουδήποτε  έργου,  να  ενημερωθούν  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Πολιτισμού.  6) Να κατατεθεί κτιριολογικό πρόγραμμα με τους χερσαίους χώρους του Λιμένα θαλαμηγών και μικρών  κρουαζιερόπλοιων,  ενώ ο συντελεστής δόμησης θα καθοριστεί  τελικά με συνεργασία των αρμοδίων  πολεοδομικών υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    23) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης σε περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λαυρίου όπου   1708 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ θα ανεγερθεί το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου»  Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ με το Α.Π. 816/20‐11‐2002 έγγραφό της, πρόταση για τον  καθορισμό  όρων  δόμησης  σε  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Λαυρίου,  προκειμένου  εκδοθεί  η  οικοδομική άδεια για το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου Λαυρίου που κατασκευάζεται από αρμόδια  Υπηρεσία ΥΕΝ στo στο συγκεκριμένο χώρο.  Επισημαίνεται ότι, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)  του Λιμένα Λαυρίου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και πρόταση για χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς  δόμησης σε ολόκληρη τη Χερσαία Ζώνη.  Για το οικόπεδο που θα ανεγερθεί το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου και το οποίο παρουσιάζεται στο  σχετικό σκαρίφημα (χώρος ΑΒΓΔΕ), προτάθηκαν τα παρακάτω:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0.60  Μέγιστο ύψος:8,60μ   Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση όροι δόμησης στο χώρο εγκατάστασης  του προσωρινού Λιμεναρχείου (περιοχή ΑΒΓΔΕ στο σχετικό σκαρίφημα) ως εξής:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0.60  Μέγιστο ύψος: 8,60μ   Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�3/10Ͳ12Ͳ2002� Εγκρίνει  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  σε  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένα  Λαυρίου  όπου  θα  ανεγερθεί το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου, όπως προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος  24) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 11ο (εκτός Ημερησίας Διάταξης): Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού   Σχεδίου (MASTER PLAN) στο Λιμένα Λαυρίου  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2. ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� x Με το Α.Π. 1097//04‐10‐2004 και το Α.Π. 1145//13‐10‐2004 έγγραφο, ο Ο.Λ. Λαυρίου αποστέλλει στο  ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./  Δ/νση  Δ4  χάρτη  με  προτεινόμενες  αλλαγές  και  παρατηρήσεις,  για  τις  οποίες  η  Δ/νση Δ4 δεν έχει αντίρρηση (Δ4γ/3652/Φ.78/Μ‐Β//07‐10‐2004).  x Με  το  Α.Π.  Λ272/Γ‐2/277//30‐11‐2004,  τα  συμπράττοντα  γραφεία  μελετών  αποστέλλουν  στο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΠ/ΓΔΣΕ/Δ4‐γ την τροποποίηση του Γ΄ Ρυμοτομικού Σχεδίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα  Λαυρίου,  καθώς  και  τις  μικροτροποποιήσεις  της  χάραξης  των  Λιμ.  Έργων  (κρηπιδωμάτων  Νοτίου  τμήματος  Λιμένα  Λαυρίου  και  αναγκαίων  κτιριακών  έργων  του  Λιμένα),  με  βάση  τη  συζήτηση  που  διεξήχθη κατά τη διημερίδα «Λιμάνι – Λαύριο πρόσω ολοταχώς» στις 05‐06/11‐2004 και οργανώθηκε  από τον Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε., καθώς και της σύσκεψης στα γραφεία της Δ4γ στις 29‐11‐04.  x Η Μελέτη Χωροταξικής Οργανώσεως και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) στον λιμένα  Λαυρίου  επανυπεβλήθη  με  το  Δ4γ/ο/4655/Φ78/Μ‐Β//15‐12‐2004  έγγραφο  από  το  Τμήμα  Προγράμματος  &  Μελετών  Λιμενικών  Έργων  της  Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση  Λιμ.  έργων &  Έργων  Αερ/μίου  του  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1709 ΥΠΕΧΩΔΕ στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Υ.‐ β΄ του ΥΕΝ, επικαιροποιημένη με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις του  ΔΣ του Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε. , ώστε να προωθηθεί για έγκριση από την Ε.Σ.Α.Λ. � 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1�ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ɹʌɶɲ� x To�ɸʃʏʊʎ�ʄɿʅɹʆɲ�ɲʄɿɸʐʏɿʃʊ�ʃɲʏɲʔʑɶɿʉ�ʍʏɻ�ɽɹʍɻ�ɃɂɉȳɃɁɃ  παραμένει ως μια μελλοντική δυνατότητα,  ενώ διατηρείται ως αποκλειστικής χρήσεως λιμενίσκος αλιευτικών σκαφών η εσωτερική λιμενολεκάνη  μεταξύ Προβλήτα ΙΙΙ και παλαιού μεταλλικού Προβλήτα.  x Ȳʉʌɸɿɲʆɲʏʉʄɿʃʊʎ� (ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʎ)� ʅʙʄʉʎ.  Προεκτείνεται  κατά  τον  διαμήκη  άξονά  του  50μ.  Δημιουργούνται  τρεις    νέες  θέσεις  παραβολής‐πλωρο/πρυμνοδέσεως  πλοίων  νέας  τεχνολογίας,  υψηλών ταχυτήτων. Οι δύο έχουν ήδη κατασκευασθεί και η τρίτη θα υλοποιηθεί σε επόμενη φάση.   x Ȳʊʌɸɿɲ� ʃʌɻʋɿɷʙʅɲʏɲ� (ȿɿʅɸʆɿʃʊ� ʏʅɼʅɲ� Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲʎ):  Προ  του  υφιστάμενου  κρηπιδοτοίχου,  στα  σημεία  15  και  17  θα  κατασκευασθούν,  κάθετα  προς  το  μέτωπο,  δυο  συστοιχίες  σταθερών  μονοναυδετών (Finger piers). Η συστοιχία 17‐18, σε απόσταση 80 περίπου μέτρων από το δυτικό άκρο  9  του  κρηπιδώματος  ,  και  η  συστοιχία 15‐16  σε απόσταση 133  περίπου μέτρων ανατολικά από  την  πρώτη.  Η  δυτική  συστοιχία  αποτελείται  από  τέσσερα  ναύδετα  με  συνολικό  μήκος  145μ.,  ενώ  η  ανατολική συστοιχία αποτελείται από πέντε ναύδετα συνολικού μήκους 180μ.  x Ʌʌʉɴʄɼʏɲʎ� ȻȻȻ�–� ȿɿʅɸʆɿʃʊ� Ɉʅɼʅɲ�Ȱʄɿɸʐʏɿʃʙʆ: Προστίθεται  ένας πλωτός προβλήτας μήκους  45μ.  και  πλάτους 3μ.  x ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ɲʆɲʗʐʖɼʎ: Οι Μαρίνες Α και Β  δημιουργούνται με την κατασκευή των μώλων  όπως  αποτυπώνονται στο σχετικό διάγραμμα.  x Ɂʊʏɿɲ� ȾʌɻʋɿɷʙʅɲʏɲͲ� ȿɿʅɸʆɿʃɳ� ʏʅɼʅɲʏɲ� Ⱦʌʉʐɲɺɸʌʊʋʄʉɿʘʆ� ʃɲɿ� ȵʅʋʉʌɿʃʊ:  Πρόκειται  για  ένα  ευθύγραμμο  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  678.65μ  (63‐64‐65‐66‐67‐68‐69).  Στο  δυτικό  άκρο  του  κρηπιδώματος κρουαζιερόπλοιων και σε απόσταση  2,32μ από το άκρο 2 κατασκευάζεται μια ράμπα  πλάτους 25μ  , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θέση πρυμνοδετήσεως Ε/Γ‐ΟΓ, για  περιπτώσεις  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών.  Στο  ανατολικό  άκρο  δημιουργείται  ράμπα μήκους  50μ.  (68‐69),  για  αποκλειστική  χρήση  από  το  Πολεμικό  Ναυτικό.  Σε  απόσταση  5μ  δυτικά  από  αυτή  δημιουργείται μέτωπο πρυμνοδετήσεως με  ράμπα μήκους 60μ.   x ɉʋɼʆɸʅʉʎ�ʅʙʄʉʎ� (80Ͳ69Ͳ70Ͳ71Ͳ79Ͳ80): Το νότιο τμήμα του θα ενσωματωθεί στα δάπεδα των νοτίων  κρηπιδωμάτων. Η θωράκιση του κατασκευάζεται με φυσικούς ογκόλιθους μεταβλητής διαβαθμίσεως .  x ȵʋɹʃʏɲʍɻ� ʄɿʅɹʆɲ� ʋʌʉʎ� ɁʊʏʉͲ� ȿɿʅɸʆɿʃʊ� ʏʅɼʅɲ� ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ� ʄɿʅɹʆɲ:� Καθαιρείται  ο  υφιστάμενος  υπήνεμος μώλος του λιμένα και δημιουργείται σε συνέχεια και υπό γωνία με τη νότια κρηπίδωση του  λιμένα  και  σχεδόν  παράλληλα  με  την  ακτογραμμή,  νέα  κρηπίδωση  μήκους  280μ.  Στην  συνέχεια  κατασκευάζεται  εγκάρσια προς  την  ακτογραμμή ο νέος υπήνεμος μώλος  του  λιμένα  ,  με  εσωτερική  κρηπίδωση μήκους 240μ.   x Ȳʐɽʉʃʉʌɼʍɸɿʎ�ʄɿʅɸʆʉʄɸʃɳʆɻʎ�ʃɲɿ�Ɂɻʉɷʊʖʉʐ:�Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή του εμπορικού τμήματος  του λιμένα, έμπροσθεν των τελευταίων 248μ. των νοτίων κρηπιδωμάτων, η οποία βυθοκορείται μέχρι  τη στάθμη  ‐10μ κάτω από την Κ.Ρ ή ‐10.50μ. κάτω από την Μ.Σ.Θ   3.2��Ⱦʏɿʌɿɲʃɳ�ɹʌɶɲ� 3.2.1�Ⱦʏʀʌɿɲ�ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ�ɲʃʏʉʋʄʉʂɲʎ� x Σταθμός επιβατών ακτοπλοΐας: Το τριώροφο κτίριο του Σταθμού επιβατών ακτοπλοΐας, με συνολικό  ύψος 14μ ‐ 16μ. καταλαμβάνει ορθογωνική κάτοψη με διαστάσεις 122.40μ x 31.20μ. � x Σταθμός  επιβατών  πλοίων  νέας  τεχνολογίας‐υψηλών  ταχυτήτων:  Το  διώροφο  κτίριο  καταλαμβάνει  ορθογωνική κάτοψη με διαστάσεις  50.40μ x 31.20μ � 3.2.2�ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ɲʆɲʗʐʖɼʎ�–ɺʙʆɻ�ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ�ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ.�� Κτίριο  Διοικήσεως,  κτίριο  καταστημάτων,� κτίριο WC/ντους,  καταστήματα  ναυτιλιακών  ειδών,  κτίριο  snac‐bar και εστιατορίου, κτίριο Πύργου Ελέγχου.  3.2.3�Ⱦʏʀʌɿɲ�ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ�ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿʘʆ.� Το κτίριο του σταθμού κρουαζιερόπλοιων είναι διώροφο με διαστάσεις 144μ x 24μ και συνολικό ύψος  12μ.  3.3�ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɹʎͲ�Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ�ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ� 1710 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Χωροθετούνται  πέντε  λιμενικά  τμήματα  που  θα  εξυπηρετούν  όλες  τις  υφιστάμενες  και  προβλεπόμενες  μέχρι το 2035 λειτουργίες του Λιμένα.  Τα λιμενικά αυτά τμήματα, με κίνηση από το ΒΑ τμήμα αντίθετα  προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, είναι:    x Λιμενικό τμήμα Ακτοπλοΐας  x Λιμενικό τμήμα Αλιευτικών σκαφών  x Λιμενικό τμήμα Σκαφών αναψυχής  x Λιμενικό τμήμα Κρουαζιερόπλοιων  x Λιμενικό τμήμα Εμπορικού λιμένα  3.4�Ƀɷʉʋʉɿʀɲ�� Βασικές επεμβάσεις οδοποιίας:  x Οδός προσβάσεως νοτίου περιοχής Λιμένα(ΟΤ1‐ΟΤ3) βαριάς κυκλοφορίας με ερείσματα.  x Οδός προσβάσεως Λιμενικού τμήματος Σκαφών Αναψυχής – ζώνης κοινωνικών δραστηριοτήτων (ΟΤ4)  ελαφράς κυκλοφορίας με κράσπεδα.  x Οδός  προσβάσεως  Λιμενικών  τμημάτων  Ακτοπλοΐας  και  Αλιευτικών  σκαφών  (ΟΤ6‐ΟΤ7)  βαριάς  κυκλοφορίας με ερείσματα.  x Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων επί υφισταμένης οδού.  x Χώρος σταθμεύσεως Σκαφών αναψυχής (ΟΤ4)  ελαφράς κυκλοφορίας.  x  Χώρος αναμονής οχημάτων στο τμήμα Πλοίων Νέας Τεχνολογίας(ΟΤ7)  3.5�ȴʀʃʏʐɲ� x Ηλεκτροδότηση� x Τηλεφωνική κάλυψη� x Ύδρευση‐ Πυρόσβεση‐ Αποχέτευση� 4.� ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Πρωταρχικός σκοπός των προτεινόμενων συμπληρωματικών λιμενικών  έργων, είναι η αναβάθμιση και η  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  υφιστάμενων  λιμενικών  υποδομών,  με  στόχο  τη  δημιουργία  συνθηκών  ασφαλούς  ελλιμενισμού  και  ταχείας  φορτοεκφόρτωσης  των  πλοίων.  Κατά  τα  λοιπά,  επιδιώκεται  η  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  επιφανειών  για  την  αναμονή  και  τον  έλεγχο  όλων  των  προς  επιβίβαση  οχημάτων,  την ανάπτυξη  των προσβάσεων  και  της  οδοποιίας  εντός  της  χερσαίας  ζώνης,  καθώς  και  την  ανάπτυξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.  ȰɅɃɌȰɇȸ�11/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    25) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο : Επικαιροποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού   Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Λαυρίου – Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή   των Οικοδομικών Τετραγώνων 1,2 και 3  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ. � Κατά  την 15η  Συνεδρίαση ΕΣΑΛ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 11/17‐12‐04 απόφαση,  με  την οποία εγκρίθηκε η  Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) στο λιμένα Λαυρίου.  Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ με το υπ. αριθμ. 646/11‐04‐06 έγγραφό του, υπέβαλλε προς την ΕΣΑΛ,  πρόταση  τροποποίησης  –  οριστικοποίησης  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  της  χερσαίας  ζώνης  (Master Plan)  στη περιοχή των  Ο.Τ. 1, 2 και 3 του Λιμένα Λαυρίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1711 Ȝȓį 8 ȩ 301 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Προτείνεται  η  τροποποίηση  των  ορίων  των  οικοδομικών  τετραγώνων  1  και 3,  όπως  παρουσιάζεται  στο  τοπογραφικό διάγραμμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  1, 2  ΚΑΙ 3», Ο.Λ.Λ.  Α.Ε.    κλίμακα 1:2.000,  ημερομηνία Μάρτιος 2006. Οι  όροι  δόμησης και χρήσεις γης στα οικοδομικά τετράγωνα 1,2 &3 θα παραμείνουν ως έχουν.  Τα εμβαδά των ΟΤ  1, 2 και 3 , σύμφωνα με τη πρόταση, θα είναι τα ακόλουθα:  Οικοδομικό Τετράγωνο  Εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο (τ.μ.)  Νέα Πρόταση (τ.μ.)  ΟΤ1  62.049,72  65.860,44  ΟΤ2  11.365,52  11.365,52  ΟΤ3  45.683,53  46.959,90  Με  βάση  την  προτεινόμενη  διαμόρφωση  (όπως  παρουσιάζεται  στο  σχετικό  τοπογραφικό  διάγραμμα),  καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της ζώνης λιμένα Λαυρίου, ενώ οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις  που προκύπτουν είναι: για την ιδιοκτησία (1) 2.933,90 μ2 και για την ιδιοκτησία (2) 7.692,20 μ2 (συνολικά  10.626,10 μ2).   Η  έκταση  μεταξύ  του  ανωτέρω  ορίου  και  του  ορίου  της  υφιστάμενης  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Λαυρίου  (απαλλοτριώσεις  Β Φάσης)  κρίνεται  από  τον  φορέα  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης  του  Λιμένα  Λαυρίου  (ΟΛΛ Α.Ε.) ότι δεν είναι απαραίτητη για την περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη του λιμένα, λαμβανομένου  υπόψη  του γεωμορφολογικού αναγλύφου  της υπόψη έκτασης που είναι αποτρεπτικό για  την επέκταση  του λιμανιού λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς καθώς και του κόστους της αποζημίωσης που θα  καταβληθεί  για  την  απόκτηση  της  έκτασης  αυτής,  λόγω  της  υπεραξίας  που  έχει  επέλθει  από  την  κατασκευή των λιμενικών έργων και την προσδοκώμενη ανάπτυξη του λιμένα.� 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με  την  υπόψη  πρόταση,  οριστικοποιούνται  σε  επίπεδο  Master  Plan,  οι  εκτάσεις  που  κρίνονται  απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και την τελική οργάνωση του χώρου στάθμευσης και  εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης των κρουαζιεροπλοίων στο δυτικό τμήμα, όπως αποφασίστηκε από  τη Διοίκηση του Ο.Λ. Λαυρίου ΑΕ.   Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�06/13Ͳ04Ͳ2006� (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    26) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Μaster Plan) ΟΛΠ Α.Ε. και καθορισμού   χρήσεων γης και όρων δόμησης της χερσαίας λιμενικής ζώνης.   Η Ο.Λ.Π. ΑΕ (Δ/νση Έργων, Τμ. Θαλασσίων Έργων) συνέταξε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της  εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη:  α)  Το εκπονηθέν από τη Δ/νση Έργων Ο.Λ.Π.  επενδυτικό – αναπτυξιακό πρόγραμμα 1994 – 2000  για το  σύνολο του λιμενικού συγκροτήματος του Ο.Λ.Π..  β)  Το  εκπονηθέν  από  το  Γραφείο  Ρογκάν  και  Συνεργάτες,  σχέδιο  ανάπλασης  του  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά.  γ) Η σύμβαση Ο.Λ.Π. – ΥΕΝ – ΑΘΗΝΑ 2004 για τη φιλοξενία επισκεπτών σε κρουαζιερόπλοια κατά την  περίοδο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα.  δ) Το πρόγραμμα έργων Ο.Λ.Π., που έχει ζητηθεί να χρηματοδοτηθούν από το Γ΄ΚΠΣ.   Το Προγραμματικό Σχέδιο εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΛΠ με την αρ. 89/29‐042002 απόφασή του.  Ο ΟΛΠ με το Α.Π. 7128/1023/29‐05‐2002 έγγραφό του, διαβίβασε στη ΓΓΛΛΠ του ΥΕΝ το Προγραμματικό  Σχέδιο με την πρότασή του για χρήσεις γης και  όρους ‐ περιορισμούς δόμησης στη χερσαία λιμενική ζώνη,  προκειμένου προωθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης ‐ κατασκευής των κτιριακών έργων, ορισμένα από τα  οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.  Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο του ΟΛΠ, προτείνεται η χωροταξική κατανομή των λιμενικών  δραστηριοτήτων σε 3 λιμένες, ως εξής:   1712 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Επιβατικός λιμένας (περιοχή κεντρικού λιμένα).  Β. Εμπορικός λιμένας (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας , Κερατσινίου, Ν. Ικονίου).  Γ. Ναυπηγοεπισκευαστικός λιμένας (λιμενικές περιοχές Περάματος , Σαλαμίνας).  Πέρα  από  τον  παραπάνω  διαχωρισμό,  υπάρχουν  σημαντικές  δραστηριότητες  διαφορετικού  χαρακτήρα  από το είδος των επί μέρους λιμένων που λειτουργούν σήμερα και  θα εξακολουθούν να λειτουργούν για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  (ναυπηγοεπισκευαστική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  μώλου  Δραπετσώνας,  προβλήτα  ΔΕΗ,  επιβατική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  Περάματος,  εμπορική  δραστηριότητα  SILO  δημητριακών  στον  Κεντρικό  Λιμένα).  Οι  παραπάνω  εξαιρέσεις  δεν  καταργούν  τη  γενική  διάκριση  των  λιμένων του Ο.Λ.Π..   Έχουν γίνει συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων ΥΕΝ, ΟΛΠ, προκειμένου γίνει η μεταφορά των Φ/Γ – Ο/Γ  πλοίων  που  εξυπηρετούνται  σήμερα  στο  Dock  3  (Κεντρικός  Λιμένας)  σε  άλλο  χώρο,  εκτός  περιοχής   επιβατικού λιμένα.  Ύστερα από μελέτη των σχετικών, προτείνονται για έγκριση τα ακόλουθα:   Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ   x Κύριος  επιβατικός  λιμένας,  εξυπηρέτηση  ακτοπλοϊκής  δραστηριότητας  και  κίνησης  μεγάλων  κρουαζιερόπλοιων.  x Υπάρχει  σχέδιο  ανάπλασης  του  Κεντρικού  λιμένα  με  στόχο  τμήματα  της  χερσαίας  ζώνης  να  αξιοποιηθούν για μη λιμενικές δραστηριότητες  (δημιουργία ξενοδοχείων, πάρκων, χώρων αναψυχής  συνεδριακό  κέντρο  κλπ.).  Αυτό  είναι  δυνατόν  να  υλοποιηθεί,  σε  συνδυασμό  με  την  εξέλιξη  της  επιβατικής  κίνησης,  την  πλήρη  ανάπτυξη  και  λειτουργία  του  νέου  λιμένα  Λαυρίου ,  καθώς  και  την  μελλοντική επέκταση του επιβατικού λιμένα προς την περιοχή λιπασμάτων Δραπετσώνας και ΑΓΕΤ.  x Τα έργα υποδομής που προβλέπονται να εκτελεστούν στον Κεντρικό Λιμένα την περίοδο 2002 – 2006  είναι:   1. Ολοκλήρωση  των  λιμενικών  έργων  στην  περιοχή  Παλατάκι  για  εξυπηρέτηση  κρουαζεροπλοίων  (υπό εκτέλεση).  2. Διαμόρφωση  των  χερσαίων  χώρων  στην  περιοχή  Βασιλειάδη  και  κατασκευή  σταθμού  εξυπηρέτησης επιβατών (υπό εκτέλεση).  3. Κατασκευή σύγχρονου δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης Κεντρικού λιμένος  (έργο σχετιζόμενο με  την διοργάνωση Ο.Α. Αθήνα 2004).  4. Διαμόρφωση  χερσαίων  χώρων  και  κτιριακών  εγκαταστάσεων  στην  περιοχή  Ολυμπιακής  Φιλοξενίας (έργο σχετιζόμενο και με την διοργάνωση Ο.Α. Αθήνα 2004).  5. Κατασκευή υπόγειο σταθμού αυτοκινήτων 750 θέσεων στην περιοχή Εκθεσιακού Κέντρου Ο.Λ.Π.  (με αυτοχρηματοδότηση).   6. Κατασκευή  δύο  μικρών  προβλήτων  (δοντιών)  στην  περιοχή  από  μόνιμες  δεξαμενές  έως  Ακτή  Βασιλειάδη .  7. Κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Κανέλου  (με αυτοχρηματοδότηση).   8. Κατασκευή ξενοδοχείου στην περιοχή Παλατάκι (με αυτοχρηματοδότηση).  9. Ανακατασκευή  και  αξιοποίηση  των  δύο  πολυώροφων  αποθηκών  στην  περιοχή Ηετιώνιας  Ακτής  (με αυτοχρηματοδότηση).  10. Δημιουργία στην Ακτή Τζελέπη Κεντρικού σταθμού επιβατικών εξυπηρετήσεων σε συνάρτηση με  επιχειρηματικές δραστηριότητες ναυτιλιακού χαρακτήρα (με αυτοχρηματοδότηση).  11. Δημιουργία  μέσου  σταθερής  τροχιάς  στον  Κεντρικό  Λιμένα  από  μώλο  Κράκαρη  σε  μώλο  Θεμιστοκλέους (με αυτοχρηματοδότηση). 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Αξιοποίηση θαλάσσιας περιοχής Κράκαρη – Λιπασμάτων για θαλάσσιες δραστηριότητες – χρήσεις  αναψυχής (με αυτοχρηματοδότηση).  x Όροι – περιορισμοί δόμησης:  ¾ Συντελεστής Κάλυψης        : 0.25  ¾ Συντελεστής Δόμησης        : 0.50  ¾ Μέγιστο ύψος                     : 22μ  ¾ Μέγιστος αριθμός ορόφων : 6  Β. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ(λιμενική περιοχή Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Ν. Ικονίου)  x Κύρια εμπορική δραστηριότητα η διακίνηση Ε/Κ (Containers) που διεξάγεται στο λιμένα Ν. Ικονίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 x Λειτουργία κύριας μονάδας διακίνησης αυτοκινήτων (Car terminal) στο λιμένα Δραπετσώνας.  x Εξυπηρέτηση  λοιπών  εμπορικών  δραστηριοτήτων  (συμβατικό  φορτίο,  φορτίο  TIR  ,  χύδην  φορτίο  στερεό και υγρό, ιχθυόσκαλα, αλευρόμυλος κ.λπ.)  x Λειτουργία προβλήτα πετρελαιοειδών στην περιοχή Ν. Ικονίου  x Έργα που προβλέπονται στην περίοδο 2002 – 2006 στον εμπορικό λιμένα :   1. Δημιουργία  νέων  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης  διακίνησης  αυτοκινήτων  (Car  terminal)  στην  περιοχή Καρβουνόσκαλα Κερατσινίου.  2. Κατασκευή και εξοπλισμός του προβλήτα ΙΙΙ διακίνησης Containers του Ο.Λ.Π. στο Ν. Ικόνιο.  x Όροι – περιορισμοί δόμησης:  ¾ Συντελεστής Κάλυψης    : 0.10  ¾ Συντελεστής Δόμησης    : 0.15  ¾ Μέγιστο ύψος      : 22μ  ¾ Μέγιστος αριθμός ορόφων   : 6  Γ. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ(λιμενική περιοχή Περάματος – Σαλαμίνας).  x Κυριότερες  εγκαταστάσεις  του  Ο.Λ.Π.  σε  επίπεδο  υποδομής  είναι  η  Ναυπηγοεπισκευαστική  Βάση  Περάματος (ΝΕΒ).   x Στην  περιοχή  υπάρχει  η  Ναυπηγοεπισκευαστική  Ζώνη  Περάματος  στην  οποία  δραστηριοποιούνται  ιδιωτικές  επισκευαστικές  μονάδες.  Παρόμοιες  μονάδες  υπάρχουν  και  στην  ακτή  Αμπελακίων  Σαλαμίνας χρησιμοποιείται μια πρόσδεση μεγάλου αριθμού πλοίων που αναμένουν για επισκευές ή  εκτελούν εργασίες συντήρησης.  x Στην  περιοχή  Κυνοσούρας  ο  Ο.Λ.Π.  παλαιότερα  έχει  προτείνει  τη  δημιουργία  σύγχρονων  ναυπηγοεπισκευαστικών  εγκαταστάσεων,  αλλά  τα  έργα  έχουν  διακοπεί  λόγω  χαρακτηρισμού  της  περιοχής ως αρχαιολογικός χώρος.  x Τα έργα που προβλέπονται την περίοδο 2002 – 2006 για την περιοχή είναι :   1.   Επέκταση – ανακατασκευή Γερμανικής σκάλας Περάματος.  2. Ολοκλήρωση έργων επέκτασης – εκσυγχρονισμού ΝΕΖ  ΝΕΒ Περάματος   x Όροι – περιορισμοί δόμησης:  ¾ Συντελεστής Κάλυψης       : 0.20  ¾ Συντελεστής Δόμησης        : 0.30  ¾ Μέγιστο ύψος                     : 22μ  ¾ Μέγιστος αριθμός ορόφων : 6  Ο  εκπρόσωπος  του  ΓΕΝ  κ.  ΓΟΥΛΑΣ  Γεώργιος,  επισημαίνει  το  γεγονός  ότι  για  κτίρια  που  πρόκειται  να  κατασκευαστούν  στην  περιοχή  Παλατάκι,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  συνεννόηση  με  Ναυτική  Διοίκηση  Αιγαίου, προκείμενου αποφευχθούν προβλήματα στη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων στην  περιοχή.  Ακόμη, θέτει υπόψη της επιτροπής σχετική αλληλογραφία ΟΛΠ  – ΓΕΝ  (α.ΓΕΝ/Γ2‐ΙΙΙ/Φ.541.1/2152/01/15‐ 10‐2001,  β.ΓΕΝ/Γ2‐ΙΙΙ/368.2/2235/02/27‐06‐2002)  που  αφορά  σε  έργα  επέκτασης  σταθμού  κρουαζιεροπλοίων στη Νότια πλευρά προλιμένα Πειραιά (παραχώρηση αποθήκης ΠΝ στον ΟΛΠ).  Ο  εκπρόσωπος  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  κ.  ΜΗΤΣΑΚΗΣ  Απόστολος,  παρατηρεί  ότι  στον  Προγραμματικό  Σχεδιασμό  δεν  αναφέρεται  η  χωροθέτηση  του  Τερματικού  Σταθμού  σιδηροδρομικής  σύνδεσης του ΟΛΠ με το εμπορευματικό κέντρο του Θριάσιου Πεδίου.  Από κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. διευκρινίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα , οπότε ο ΟΛΠ θα επανέλθει  με αίτηση επικαιροποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει  τον επιλημένιο σταθμό,  όταν δοθεί η οριστική λύση.  Από κ.  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  σχολιάζεται  επίσης ότι αντικείμενο  της  επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα δεν είναι  να  κρίνει,  αλλά  να  εγκρίνει  ή  όχι  την  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΛΠ,  που  αφορά  σε  χρήσεις  γης,  όρους  και  περιορισμούς δόμησης στη χερσαία λιμενική ζώνη.  Από  εκπρόσωπο  ΥΕΝ  /  ΔΛΛΕ  Πλοίαρχο  (Τ)  ΛΣ  ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ  Απόστολο  επισημαίνεται  ότι,  αποτελεί  πολιτική  απόφαση  η  αποκλειστική  χρήση  του  κεντρικού  λιμένα  ως  επιβατικού,  επομένως  και  η  απομάκρυνση των Φ/Γ – Ο/Γ εκτός λιμενολεκάνης κεντρικού λιμένα.  Ο εκπρόσωπος ΥΕΝ / ΔΘΣ Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ ΚΡΑΣΣΑΝΑΚΗΣ Αδαμάντιος παρατηρεί ότι, σύμφωνα και με τον  ΟΛΠ,  υπάρχουν  δραστηριότητες  διαφορετικού  χαρακτήρα  από  το  είδος  των  επί  μέρους  λιμένων  που  1714 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ λειτουργούν σήμερα και θα εξακολουθούν να λειτουργούν  (ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στην  περιοχή  μόλου  Δραπετσώνας,  προβλήτα  ΔΕΗ,  επιβατική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  Περάματος,  εμπορική δραστηριότητα SILO δημητριακών στον Κεντρικό Λιμένα).   Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας ιδιαιτερότητας κάποιων από τις παραπάνω δραστηριότητες (επιβατική κίνηση  Περάματος, διακίνηση εκρηκτικών) που λαμβάνουν χώρα στον ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα , ο ΟΛΠ θα  πρέπει  να  επανέλθει  με  νέα  πρόταση,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  την  αναφορά  στις  χρήσεις  αυτές,  τη  δυνατότητα κατασκευής έργων επιδομής για αυτές με ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, ενώ για  τις επιδομές που εξυπηρετούν τις ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες θα υπάρχουν άλλοι ίσως όροι  και περιορισμοί δόμησης. Το προτεινόμενο μέγιστο ύψος των 22 μ. για την συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται  υπερβολικό από την ΕΣΑΛ, εκτός αν ο ΟΛΠ προσκομίσει επιχειρήματα που να το δικαιολογούν.  Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:   1.     Την έγκριση του Προγραμματικού Σχεδίου (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι –    περιορισμοί δόμησης) του ΟΛΠ όπως προτάθηκε, και αφορά:  α.  Τον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα (περιοχή κεντρικού λιμένα).  β.   Τον Εμπορικό Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου).  2.    Αναβάλλει τη λήψη απόφασης αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    27) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: " Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης για την περιοχή Ναυπηγοεπισκευαστικού   Λιμένα (Πέραμα – Σαλαμίνα) Ο.Λ.Π."  Η "Ο.Λ.Π." Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επισημάνσεις της ΕΣΑΛ κατά τη 2η συνεδρίασή της, με το αριθ.  2265/16603/23‐12‐2002  έγγραφό  της  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π  του  ΥΕΝ  ʆɹɲ� ʋʌʊʏɲʍɻ  με  την  οποία  προτείνονται  οι  όροι  δόμησης  και  οι  χρήσεις  γης  για  την  περιοχή  του Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα,  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  διαδικασία  αδειοδότησης  –  εκτέλεσης  κτιριακών  έργων  που  κρίνονται  απαραίτητα για την ανάπτυξη των λειτουργιών του.  Σύμφωνα με την νέα πρόταση της "Ο.Λ.Π." Α.Ε. η ευρύτερη περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα  χωρίζεται σε 2 κύριες περιοχές:  Ȱ.  Περιοχή Περάματος (από εταιρεία «ΕΤΕΚΑ» μέχρι λιμενίσκο Ε)  Ȳ.  Περιοχή Αμπελακίων και Κυνοσούρας Σαλαμίνας.   Σημειώνεται  ότι  επειδή  οι  περιοχές  Κυνοσούρας  και  Αμπελακίων  έχουν  κηρυχθεί  Ιστορικοί  Τόποι  για  οποιαδήποτε δόμηση απαιτείται προηγουμένως σχετική άδεια του Υπ . Πολιτισμού.   Ο Ο.Ρ.Σ.Α.  με  την αριθ.  Α.Π 97/16‐01‐2003  επιστολή  του  γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση  της  "Ο.Λ.Π."   Α.Ε.    Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτάθηκαν για έγκριση τα παρακάτω:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� Ȱ.    Περιοχή  Περάματος  (από  εταιρεία  «ΕΤΕΚΑ»  μέχρι  λιμενίσκο Ε)  Σ.Κ. :  20%  Σ.Δ. :  0,30  15 μ  Ναυπηγοεπισκευαστική  δραστηριότητα  Ȳ.  Περιοχή Αμπελακίων και  Κυνοσούρας Σαλαμίνας  Σ.Κ. :  25%  Σ.Δ. :  0,50  15 μ  Επιβατική δραστηριότητα   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα, όπως  προτάθηκαν από την "Ο.Λ.Π." Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος  28) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1715 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αναμόρφωσης Προγραμματικού Σχεδίου ( Master Plan ) Ο.Λ.Π.  Α.Ε.� Η "Ο.Λ.Π." Α.Ε. ύστερα από ομόφωνη απόφαση προέβη σε αναμόρφωση του Προγραμματικού Σχεδίου της  Εταιρείας  και  με  το  αριθ.  16644/2138/24‐12‐2002  έγγραφό  της    διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π  του  ΥΕΝ  την  τροποποιημένη πρότασή της.   x Η  υπόψη  αναμόρφωση  αφορά  μόνο  την  επέκταση  του  νέου  προβλήτα  Ι  του  σταθμού  Ε/Κ  «ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,  η  οποία  θα  είναι  ικανή  να  αντιμετωπίσει  άμεσα  τις  αυξανόμενες  ανάγκες  στην  εξυπηρέτηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Containers).  x Σημειώνεται  ότι  η  πρόταση  αυτή  δε  διαφοροποιεί  πουθενά  αλλού  το  ήδη  εγκεκριμένο,  με  τη  2η  συνεδρίαση της ΕΣΑΛ, Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της "Ο.Λ.Π."  Α.Ε.  Επομένως, η μακροπρόθεσμη  προοπτική της εταιρείας για μελλοντική κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ ΣΕΜΠΟ που διαχωρίζεται σε δύο  φάσεις (Ανατολικό και Δυτικό τμήμα) δεν ακυρώνεται.   x Επισημαίνεται ότι η "Ο.Λ.Π." Α.Ε. έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ για την κατασκευή  του Ανατολικού τμήματος του προβλήτα  ΙΙΙ  και θα πρέπει να καταβάλει έγκαιρα προσπάθεια για τη  μεταφορά των κονδυλίων αυτών για την επέκταση του νέου προβλήτα Ι.  Μετά  από  μελέτη  της  σχετικής  πρότασης,  προτάθηκε  για  έγκριση  το  αναμορφωμένο  Γενικό  Προγραμματικό Σχέδιο που διαβίβασε η "Ο.Λ.Π."  Α.Ε. για την περίοδο 2002‐2006, ώστε να αντιμετωπιστεί  το ζήτημα αύξησης της διακίνησης των Εμπ/τιων (Containers) από την εταιρεία.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ���05/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει το αναμορφωμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο , όπως αυτό προτάθηκε από την "Ο.Λ.Π." Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    29) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο:�Έγκριση χωροθέτησης ελικοδρομίου στην περιοχή ΄΄Παλατάκι΄΄ κεντρικού Λιμένα  Πειραιά.  1. Σύμφωνα με το Ν. 2932/2001, άρθρο 9 παρ. 2ε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  είναι αρμόδια για την έγκριση, αναθεώρηση/ επικαιροποίηση Προγραμματικών Σχεδίων (Μaster Plan) των  λιμένων, με τα οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης. Επίσης,  βάση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  το  Ν.  2987/2002  άρθρο  9,  οι  οικοδομικές  άδειες  στις  περιοχές  χερσαίας  ζώνης λιμένα θα εκδίδονται από τις οικείες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ.  2. Η «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» δια των τεχνικών της υπηρεσιών, με το αριθμ. 8048/1247/4/7/03 έγγραφό τους,  διαβίβασε  στην  Υπηρεσία  μας  πρόταση  σχεδίου  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  ΄΄Παλατάκι΄΄  κεντρικού Λιμένα Πειραιά.  3. Σύμφωνα  με  την  πρόταση  προτείνεται  η  κατασκευή  ελικοδρομίου  διαστάσεων  33m  x  33m  στην  προαναφερθείσα  περιοχή,  εντός  των  ορίων  της  λιμενικής  ζώνης  αρμοδιότητος  Ο.Λ.Π.  Α.Ε.  (πιο  συγκεκριμένα  φαίνεται  στο  σχέδιο  που  συνοδεύει  την  πρόταση),  το  οποίο  συν  τοις  άλλοις  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  του  Προγράμματος  Ολυμπιακής  Φιλοξενίας  κατά  τη  διάρκεια  τέλεσης  των Ολυμπιακών Αγώνων  2004. Οι διαστάσεις αλλά και η προτεινόμενη θέση προέκυψαν μετά  από συνεννόηση με τις αρμόδιες  Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. Επίσης η κατασκευή του εν λόγω ελικοδρομίου έχει  γίνει αποδεκτή αλλά και απαιτητή από την Συντονιστική Επιτροπή του Αθήνα 2004.  4. Όσον αφορά  στη  κατασκευή  ελικοδρομίου  στη  θέση  παλατάκι,  ο Ο.Ρ.Σ.Α.  έχει  γνωμοδοτήσει  θετικά,  σύμφωνα με το αριθ. 3162/08‐08‐2003 έγγραφό του, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για  τα  θέματα  ασφάλειας  και  την  ελαχιστοποίηση  των  οχλήσεων  στις  γειτονικές  περιοχές  κατοικίας  (ηχορύπανση κ.λ.π.).   5. Μετά  από  την  μελέτη  και  σχετική  πρόταση  προτείνεται  για  έγκριση  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου στην περιοχή κεντρικού Λιμένα Πειραιά , όπως αυτή προτάθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες  Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., για χρήση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκτακτες ανάγκες καθ’όλο το  εικοσιτετράωρο και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους όπως αυτοί εγκριθούν.     Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ���02/11Ͳ09Ͳ2003� 1716 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Εγκρίνει το σχέδιο χωροθέτησης ελικοδρομίου στην περιοχή κεντρικού Λιμένα Πειραιά, όπως αυτή  προτάθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., για χρήση στους Ολυμπιακούς  Αγώνες, έκτακτες ανάγκες καθ’όλο το εικοσιτετράωρο και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους  όπως αυτοί εγκριθούν.     Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση αυθημερόν των αποφάσεων  01,02,03,04,05,06  και  07  και  επειδή  δεν  υπάρχει  άλλο  θέμα  προς  συζήτηση,  ο  Πρόεδρος  της  Ε.Σ.Α.Λ.  κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π                                                                                                                                         ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    30) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:�«Έγκριση τροποποίησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ο.Λ.Π.  Α.Ε. στην περιοχή του μώλου   Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά »  1. Σύμφωνα με το Ν. 2932/2001, άρθρο 9 παρ. 2ε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων είναι  αρμόδια  για  την  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  Προγραμματικών  Σχεδίων  (Master  Plan)  των  λιμένων, με τα οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης. Επίσης,  βάση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  το  Ν.  2987/2002  άρθρο  9,  οι  οικοδομικές  άδειες  στις  περιοχές  χερσαίας  ζώνης λιμένα θα εκδίδονται από τις οικείες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ.   2.  Η  «Ο.Λ.Π.  Α.Ε.»,  ύστερα  από  ομόφωνη  απόφαση,  προέβη  σε  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  της  εταιρείας  και με  το αριθ. 7025/1079/12‐06‐2003  έγγραφό  της διαβίβασε στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του  ΥΕΝ την τροποποιημένη πρότασή της.  3. Σύμφωνα  με  τη  νέα  πρόταση  της  «Ο.Λ.Π.    Α.Ε.»,  η  υπόψη  τροποποίηση  αφορά  την  επέκταση  –  διαπλάτυνση  του  μώλου  Κράκαρη  του  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά  (όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο  που  συνοδεύει την πρόταση), ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη δημιουργίας δύο νέων θέσεων πρόσδεσης με  τους  αντίστοιχους  χερσαίους  χώρους  που  θα  εξυπηρετούν  (μετά  από  συνεννόηση  με  την  Ολυμπιακή  Επιτροπή του ΑΘΗΝΑ 2004) δύο τουλάχιστον ημερόπλοια  (πλοία ημερησίων κρουαζιέρων),  τα οποία θα  πρέπει  να  απομακρυνθούν  από  τη  μαρίνα  του  Φλοίσβου  κατά  την  περίοδο  τέλεσης  των  Ολυμπιακών  Αγώνων 2004. Επιπρόσθετα, με την τροποποίηση αυτή θα υποβοηθηθεί το έργο της ανακατασκευής του  μώλου  Κράκαρη  με  επιπλέον  στήριξη  και  επισκευή  του  καθώς  και  διαμόρφωση  συμπληρωματικών  του  έργου χερσαίων χώρων. Πρέπει  να σημειωθεί ότι  το έργο θα εκτελεστεί στα πλαίσια ήδη  εκτελούμενης  εργολαβίας λιμενικών έργων κατασκευής «δοντιών» στον κεντρικό λιμένα.  4.  Όσον αφορά στην εν λόγω επέκταση ‐ διαπλάτυνση του μώλου Κράκαρη, ο Ο.Ρ.Σ.Α. έχει γνωμοδοτήσει  θετικά, σύμφωνα με το αριθ. 3162/08‐08‐2003 έγγραφό του.   5. Μετά  από  μελέτη  της  σχετικής  πρότασης,  προτείνεται  για  έγκριση  η  τροποποίηση  του    Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου «Ο.Λ.Π.  Α.Ε.» στην περιοχή του μώλου Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά,  όπως αυτή προτάθηκε από την εταιρεία.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ���03/11Ͳ09Ͳ2003� Εγκρίνει  την  τροποποίηση  του    Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  «Ο.Λ.Π.    Α.Ε.»,  που  αφορά  στην  επέκταση ‐ διαπλάτυνση του μώλου Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, όπως αυτή προτάθηκε από  την εταιρεία.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.                   ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    31) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/16Ͳ06Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�26ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 8ο:   Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) λιμένα Πειραιά –   επέκταση ορίου του θαλασσίου μετώπου των Ναυπηγείων στην περιοχή ΝΕΖ Περάματος.   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου ένατου, παρ. 2 ε, του Ν. 2932/2001 (145Α΄) η έγκριση των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1717 καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις  γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της  ασφάλειας  του  λιμένα ,  αποτελεί  έργο  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�Ͳ�ʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ � α)   Αριθ. 319/10‐11‐2005 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά Α .Ε.  (ΟΛΠ  Α.Ε.) (επέκταση του θαλασσίου μετώπου των Ναυπηγείων στην περιοχή της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης  Περάματος,  προς  την  πλευρά  της  θάλασσας  κατά  80μ  από  το  ήδη  εγκεκριμένο  μέτωπο,  ως  μέγιστο επιτρεπτό όριο).  β) P 211730Z DEC 05  σήμα  ΓΕΝ  (Θετική  γνωμοδότηση  ΓΕΝ  για  την  εκτέλεση  των  προτεινόμενων  έργων  επέκτασης  του  ορίου  του  θαλασσίου  μετώπου  στην  περιοχή  Περάματος,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στην αριθ. 319/10‐11‐2005 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε.)  γ)  Α.Π.  301/68/10‐01‐2006  έγγραφο  ΟΛΠ  Α.Ε.  (αίτημα  για  προώθηση  έκδοσης  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  ΥΠΟΙΟ  ‐  ΥΠΕΧΩΔΕ  ‐  ΥΕΝ,  στα  πλαίσια  των  διατάξεων  του  άρθρου  31  του  Ν.  3153/2003(153Α) σχετικά με έργα που περιέχουν προσχώσεις στη θάλασσα , σε περιοχή αρμοδιότητας  ΟΛΠ Α.Ε.).   δ)  Η  με  ημερομηνία  ΜΑΙΟΣ  2006  ‘ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ’  του  έργου  ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΟΡΙΟΥ  ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ  ΣΤΗ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΝΑΓΙΑ)’, η οποία εκπονήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. και υποβλήθηκε με  το 6478/904/26‐05‐2006  έγγραφο  της ΟΛΠ Α.Ε  / Δ/νση Έργων στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14‐03‐2003  (ΦΕΚ 332Β).      Κατά τη διάρκεια της 26ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, από τον εκπρόσωπο Περιβάλλοντος & Χωροταξίας του  ΥΠΕΧΩΔΕ  και  Προϊστάμενο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ)  κ.  Τολέρη  Επαμεινώνδα,  ζητήθηκε η εξέταση του υπόψη αιτήματος από την Επιτροπή για λήψη σχετικής Απόφασης.   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η διαμόρφωση του νέου θαλασσίου μετώπου  (ΕΙ, Ν1, Ν2. ...., Ν28, Ν29, Ε7) περιλαμβάνει την κατασκευή  κρηπιδότοιχου  και  τη  δημιουργία  χερσαίων  χώρων  με  επιχωματώσεις ,  σε  απόσταση  80  μ.  από  το  εγκεκριμένο θαλάσσιο μέτωπο (Α1, Τ1, Τ2,…………Τ29, Τ30, Α2). Το νέο θαλάσσιο μέτωπο απεικονίζεται στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΟΡΙΩΝ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  «ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»  ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΟΥ  ΟΛΠ  Α.Ε.’,  Αρ.  Σχεδίου:  Γ4,  Κλίμακα  1:2000,  Ημερομηνία: Μάιος  2005,  το  οποίο  εγκρίθηκε  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 319/10‐11‐2005 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. και υποβλήθηκε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  με το  Α.Π. 301/68/10‐01‐2006 έγγραφο ΟΛΠ Α.Ε..  Επισημαίνεται ότι, το μέχρι σήμερα εγκεκριμένο θαλάσσιο μέτωπο (Α1, Τ1, Τ2, ..., Τ29, Τ30, Α2) εγκρίθηκε  με  τις  αποφάσεις  223/16‐12‐1999  και  43/10‐02‐2004  Δ.Σ./ΟΛΠ  Α.Ε.  και  την  με  αρ.  πρωτ.  1055205/5321/Β00Ι0/16‐06‐2000  Απόφαση  Υπουργού  Οικονομικών,  περιλαμβάνεται  στη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάση της οποίας έχει εκδοθεί η Α.Π. οικ.104050/17‐05‐2006 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ‐ ΥΕΝ‐ΥΠΠΟ‐ΥΜΕΤ&ΕΠ  ‘Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα  ΟΛΠ  Α.Ε.»’  και  τέλος,  για  την  εκτέλεση  των  απαιτούμενων  εργασιών,  έχει  εκδοθεί  το  Α.Π.  8221.Τ11/27/05/30‐012‐2005 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  Σύμφωνα με την πρόταση, ο υπό διαμόρφωση κρηπιδότοιχος μπορεί να διακόπτεται όπου απαιτείται για  την κατασκευή νηοδόχων ή / και ναυπηγικών κλινών (βάζα καθέλκυσης ‐ ανέλκυσης πλοίων), ανάλογα με  τις ανάγκες λειτουργίας κάθε ναυπηγείου.  1718 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȉ Ȝȓį 94 ȩ 301 Ο  κρηπιδότοιχος  θα  κατασκευαστεί  με  συμπαγείς  τεχνητούς  ογκόλιθους  από  σκυρόδεμα  που  θα  εδρασθούν  επί  λιθορριπών  (στρώσεις  εξυγίανσης),  ενώ  ο  υπό  διαμόρφωση  χερσαίος  χώρος  θα  επιχωματωθεί  με  αργό  υλικό  κατάλληλης  διαβάθμισης  και  θα  επιστρωθεί  κατάλληλα  ώστε  να  δεχθεί  φορτία ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας κάθε ναυπηγείου .  Η ανωδομή του εν λόγω κρηπιδότοιχου θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα. Επ’ αυτής, θα τοποθετηθούν  χυτοσιδηρές  δέστρες  ειδικού  τύπου  για  την  ανέλκυση  σκαφών,  καθώς  και  δίκτυα  υδροδότησης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  μεταλλικά  υπόστεγα  ή  άλλες  μεταλλικές  κατασκευές  για  την  προστασία  των  κατασκευαζόμενων  /  επισκευαζόμενων  πλοίων  στη  φάση  του  ελαιοχρωματισμού  τους  και  κανάλια  επιφανειακής απορροής ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας κάθε ναυπηγείου.  Το σύνολο των επιπλέον απαιτούμενων υλικών  (μπάζα) για τις επιχωματώσεις εκτιμούνται σε 400.000 m3  περίπου.  Το θαλάσσιο μέτωπο με  κρηπιδότοιχο προβλέπεται  να  είναι  ευθύγραμμο,  μήκους 1.200m,  θα  αρχίζει από τον πρώτο προς τα ανατολικά προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσεως Περάματος και  θα  φθάνει  έως  το  δυτικό  όριο  της  ιδιοκτησίας  ΕΤΕΚΑ.  Το  βάθος  του  πυθμένα  κατά  μήκος  του  σχεδιαζόμενου κρηπιδότοιχου θα φθάνει έως και τα 6m περίπου, ενώ οι δημιουργούμενοι νέοι χερσαίοι  χώροι θα είναι συνολικής εκτάσεως 93.007,90 m2.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σύμφωνα με την πρόταση, η παρουσιαζόμενη σημαντική ανάπτυξη των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων  της  περιοχής  Περάματος,  ιδιαίτερα  στον  τομέα  των  τουριστικών  σκαφών  που  απαιτούν  σημαντικούς  χερσαίους  χώρους,  υπήρξε  αίτημα  του  συνδέσμου  που  εκπροσωπεί  τις  εν  λόγω  επιχειρήσεις  προς  τον  ΟΛΠ Α.Ε., για επέκταση του εγκεκριμένου ορίου του θαλασσίου μετώπου. Το εν λόγω αίτημα υπεβλήθη με  την  από  29‐7‐2005  επιστολή  του  Συνδέσμου  Ιδιοκτητών  Ναυπηγείων  Περάματος.  Η  προτεινόμενη  επέκταση και η δημιουργία νέων χερσαίων χώρων, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω  ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή, ένος ιδιαίτερα συναλλαγματοφόρου  κλάδου για την Εθνική Οικονομία.  Με την επέκταση του εγκεκριμένου ορίου του θαλασσίου μετώπου, όπως αναφέρεται στη σχετική Τεχνική  Έκθεση που έχει υποβληθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.:  x Οι  ναυπηγοεπισκευαστικές  επιχειρήσεις  θα  αποκτήσει  νέους  σημαντικούς  χερσαίους  χώρους  για  την  επέκταση των δραστηριοτήτων τους, ενώ ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδά του.  x   Η επέκταση του εγκεκριμένου ορίου του θαλασσίου μετώπου δεν επηρεάζει τον δίαυλο ναυσιπλοΐας,  καθώς απέχει άνω των 500m  από αυτόν.  x Όλα  τα  έργα  προγραμματίζεται  να  εκτελεσθούν  με  δαπάνες  των  ιδιωτικών  ναυπηγο‐επισκευαστικών  επιχειρήσεων,  με  αποτέλεσμα  ο  ΟΛΠ  να  έχει  αποκλειστικά  όφελος  από  την  καταβολή  σ’  αυτόν  μισθώματος για τη χρήση των δημιουργούμενων χερσαίων χώρων.  Μετά τα παραπάνω η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�08/16Ͳ06Ͳ2006�(ȵʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɼʍɿɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    32) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/24Ͳ11Ͳ206�Ȱʋʊʔɲʍɻ�30ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση – συμπλήρωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan)   λιμενικού συγκροτήματος ΟΛΠ.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1719 αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά την 2ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/15‐07‐02 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία,  εγκρίθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι – περιορισμοί δόμησης)  του ΟΛΠ  που αφορούσε  α.  τον  Κεντρικό  Επιβατικό  Λιμένα  (περιοχή  κεντρικού  λιμένα)  β.  τον  Εμπορικό  Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου) και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης  αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  (Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο  του ΟΛΠ έγινε  χωροταξική  κατανομή  των  λιμενικών  δραστηριοτήτων  σε  3  λιμένες  (ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʋɸʌɿʉʖɼ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ)  –  ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ȴʌɲʋɸʏʍʙʆɲʎ,� Ⱦɸʌʏʍɿʆʀʉʐ,� Ɂ.� Ȼʃʉʆʀʉʐ)  –  Ɂɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ʄɿʅɹʆɲʎ (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�Ʌɸʌɲʅɲʏʊʎ,�ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ)).  Κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 05/18‐03‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  ΟΛΠ  που  αφορά στην επέκταση του νέου προβλήτα Ι του σταθμού Ε/Κ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία δεν διαφοροποιεί  πουθενά αλλού το ήδη εγκεκριμένο, από την 2η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.  Στην  ίδια  Συνεδρίαση  λήφθηκε  επίσης η υπ.  αριθμ. 04/18‐03‐03  Απόφαση,  με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης για την περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού  Λιμένα  (σε  συνέχεια της 01/15‐07‐06 Απόφασης ΕΣΑΛ).   Κατά την 7ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 03/11‐09‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου που αφορά την επέκταση – διαπλάτυνση  του μώλου Κράκαρη.  Στην  ίδιο  Συνεδρίαση  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  02/11‐09‐03  Απόφαση,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά ,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανσιμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.  Κατά  την  9ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ,  μετά  από  πρόταση  του  ΟΛΠ,  λήφθηκε    η  υπ.  αριθμ.  08/26‐02‐04  Απόφαση επί της ΠΠΕ του έργου «Δημιουργία λιμενίσκου περιοχής «ΑΡΜΟΥ» Δήμου Περάματος.  Κατά τη 16ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ, με την υπ. αριθμ. 10/15‐02‐05 Απόφαση εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  τα  έργα  α.  Επέκταση  και  εξοπλισμός  του  προβλήτα  Ι  (ΣΕΜΠΟ  Ελ.  Βενιζέλος),  β.  Εκβάθυνση  Κεντρικού  Λιμένα,  γ.  Σύνδεση  επιβατηγού  λιμένα  Πειραιά  με  σταθμό  ΗΣΑΠ,  δ.  Ανάπλαση  περιοχής  Βασιλειάδη  –  Καστρακίου  και  ε.  Υπόγειος  σταθμός  αυτοκινήτων  στην  περιοχή  του  εκθεσιακού  κέντρου  του  ΟΛΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  επιβολής  όρων,  περιορισμών  και  προϋποθέσεων  κατά  την  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  με  τον  όρο  ότι  η  αποκατάσταση  λειτουργικών  βαθών  λιμένα  Πειραιά  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  Εφορίας  Εναλίων  Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.  Κατά την 26ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 08/16‐06‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan)  λιμένα Πειραιά,  αναφορικά με  την  επέκταση  ορίου  του  θαλάσσιου  μετώπου  των  Ναυπηγείων  στην  περιοχή  της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος.  Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ, με  το υπ. αριθμ. 12101/1576//12‐10‐06 έγγραφό του, υπέβαλλε στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  επικαιροποίησης  –  συμπλήρωσης  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης λιμενικού συγκροτήματος ΟΛΠ για έγκριση αρμοδίως από την ΕΣΑΛ (236/11‐10‐2006 Απόφαση  Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε.), ενώ με το υπ. αριθμ. 12543/1604/20‐10‐06 έγγραφο, υποβλήθηκε συμπληρωματικά τεύχος  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Δημιουργία  Εκθεσιακού  –  Συνεδριακού  και  Διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου Ο.Λ.Π. ΑΕ».  3.�ɲ.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʎ�–�ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ��ȳɸʆɿʃʉʑ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ� Προτεινόμενα  έργα  με  την  επικαιροποίηση  του  Master  Plan  (όπως  παρουσιάζονται  στο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ȵɅȻȰȾȰȻɆɃɅɃȻȸɇȸ� –� ɇȸɀɅȿȸɆɏɇȸ� ȳȵɁȻȾɃɉ� ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻȾɃɉ� ɇɍȵȴȻɃɉ� ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ� (MASTER�PLAN)� ɈɃɉ�ȿȻɀȵɁȻȾɃɉ�ɇɉȳȾɆɃɈȸɀȰɈɃɇ�Ƀ.ȿ.Ʌ.�Ȱ.ȵ.’   Ημερ/νία:  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006,  Κλίμακα:  1:10.000):  A.�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎ�ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ� 1720 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Δημιουργία  νέου  εκθεσιακού  –  συνεδριακού  –  διεθνούς  επιχειρηματικού  κέντρου  στην  περιοχή  Παλατάκι Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης), ώστε να μεταφερθούν  εκεί  υφιστάμενες  δραστηριότητες  του  υφιστάμενου  Εκθεσιακού  κέντρου  (παγόδα)  που  δεν  μπορεί  πλέον λόγω χωρητικότητας και παλαιότητας να εξυπηρετήσει μεγάλης εμβέλειας εκθέσεις.  x Επέκταση  επιβατικού  σταθμού  Κανέλου  για  εξυπηρέτηση  επιβατών  κρουαζιεροπλοίων,  (αποτελεί  επιτακτική ανάγκη με την παρουσιαζόμενη ετησίως τεράστια αύξηση της εν λόγω δραστηριότητας)  x Κατασκευή  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.  Σπυρίδωνος  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά  (εξυπηρέτηση  επιβατών πλοίων Αργοσσαρωνικού)  x Έργο διαπλάτυνσης  κρηπιδώματος στην περιοχή  λιμένος Αλών  (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  Κεντρικού Λιμένα  (επιτακτική ανάγκη ιδίως μετά τη χωροθέτηση στην περιοχή σταθμού METΡO)  Ȳ.�ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ�� x Έργα  σιδηροδρομικής  σύνδεσης  του  εμπορικού  λιμένα  Πειραιά  και  δημιουργία  επιλιμένιων  σιδηροδρομικών σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων  (στα έργα αυτά περιλαμβάνονται πλην  των  καθαρά σιδηροδρομικών και  τα έργα ανακατασκευής και καθαίρεσης  κτιρίων αποθηκών,  καθώς και  μετατοπίσεις εγκ/σεων που γίνονται σε συμφωνία ΟΛΠ – ΟΣΕ και με χρηματοδότηση του ΟΣΕ)  ȳ.�Ɂɲʐʋɻɶʉʋɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ� x Έργα  δημιουργίας  λιμενίσκου μικρών σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου στην περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x Έργο διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος.  3.� ɴ.� ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ� ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ�Ʌʌʉʅɸʄɹʏɻʎ� Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ� ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ� (ɅɅȵ)� ʏʉʐ� ɹʌɶʉʐ� «ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ� ȵʃɽɸʍɿɲʃʉʑ�–�ɇʐʆɸɷʌɿɲʃʉʑ�ʃɲɿ�ȴɿɸɽʆʉʑʎ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ�ʃɹʆʏʌʉʐ�Ƀ.ȿ.Ʌ.�Ȱȵ».� Στην  υποβληθείσα  μελέτη  περιγράφεται  η  ανέγερση  και  λειτουργία  του  Εκθεσιακού  –  Συνεδριακού  και  Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου  του Οργανισμού Λιμένος  (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.  στη θέση Παλατάκι,  στο Δ‐ΝΔ  της  πόλης  του  Πειραιά  και  συγκεκριμένα  εντός  της  χερσαίας  Λιμενικής  Ζώνης  του  ΟΛΠ,  μεταξύ  του  Επιβατικού  Σταθμού  Κανέλου  και  του  Επιβατικού  Σταθμού Αλκίμου  (Ακτή  Ξαβερίου).  Επισημαίνεται  ότι  στην περιοχή Παλατάκι βρίσκονται σήμερα ο Επιβατικός Σταθμός Αλκίμου (Ακτή Ξαβερίου), ο Επιβατικός  Σταθμός Κανέλλου, ο Σταθμός Πυροσβεστικής (Cruise Terminal B), ο σταθμός Πλοηγών και το Ελικοδρόμιο.   Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  το  Κέντρο  θα  έχει  κατ΄  εξοχήν  εκθεσιακή  λειτουργία,  αλλά  και  συνοδευτικές  χρήσεις  συνεδριακής  λειτουργίας,  γαστρονομίας  και  στάθμευσης  αυτοκινήτων,  οι  οποίες  συμμετέχουν  κατ΄ αναλογία, δηλαδή στο μέτρο έντασης και έκτασης που κρίνεται κατ΄ ελάχιστο ως απαραίτητο για την  υποστήριξη  της  κεντρικής  εκθεσιακής  λειτουργίας.  Η  φυσική  χωρητικότητα  του  γηπέδου  σε  ισόγειους  χώρους εκθεσιακής λειτουργίας προσδιορίζεται στην τάξη των 31.000 τ.μ.  Συγκεκριμένα, προτείνεται, η κατασκευή των παρακάτω κατασκευών:  Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɹʎ� ȶʃʏɲʍɻ�(ʏ.ʅ.)� Εκθεσιακά Ισόγεια (Η = 10 μ)  19.000  Εκθεσιακά Ισόγεια (Η = 5,5 μ)  12.000  Συνεδριακά Α΄Όροφος  3.000  Εμπορικά (catering) Α Όροφος  2.500  Εμπορικά (retail) Α Όροφος   3.500  Γραφεία Β΄Γ΄Δ΄ Όροφος  18.000  ɇʑʆʉʄʉ�Ȱʆʘɷʉʅʙʆ� 58.000� Ημιυπόγεια Pilotis – Parking  36.000  Αποθήκες  4.000  ɇʑʆʉʄʉ�ȸʅɿʐʋʊɶɸɿʉʐ� 40.000� Ʌɸʌɿɴɳʄʄʘʆ�ɍʙʌʉʎ� 31.000� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1721 Κατά  την  εκπόνηση  της  μελέτης  εξετάστηκαν  οι  παρακάτω  εναλλακτικές  λύσεις  για  τη  χωροθέτηση  της  συγκεκριμένης δραστηριότητας στην περιοχή του Πειραιά:  x Μηδενική λύση  x Χωροθέτηση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ  x Χωροθέτηση εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ    ȸ� ɀɻɷɸʆɿʃɼ� ȿʑʍɻ  απορρίπτεται,  καθώς  η  κατασκευή  του  έργου  κρίνεται  απολύτως  σκόπιμη  για  τη  συνολική  ανάπτυξη  των  χρήσεων  και  εκμεταλλεύσεων  του  λιμένα  και  δεδομένου  ότι  το  υφιστάμενο  Εκθεσιακό Κέντρο δεν δύναται πλέον να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες.  ȸ� ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ� ɸʃʏʊʎ� ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ� ȷʙʆɻʎ� ɃȿɅ  δεν  προτείνεται,  δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχει  κατάλληλη  διαθέσιμη  έκταση  στην  περιοχή  του  Πειραιά,  ώστε  να  ικανοποιηθούν  οι  σύγχρονες  απαιτήσεις  σε  εκθεσιακούς χώρους.  ȸ� ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ� ɸʆʏʊʎ� ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ� ȷʙʆɻʎ�ɃȿɅ� � από  πλευράς  απαιτούμενου  χώρου,  μπορεί  να  γίνει  στην  βιομηχανική περιοχή που ανήκει στους Δήμους Δραπετσώνας και Κερατσινίου και στην περιοχή Παλατάκι  του  Κεντρικού  Λιμένα.  Επισημαίνεται  ότι  η  χωροθέτηση  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας  στη  βιομηχανική – βιοτεχνική περιοχή της Λιμενικής Ζώνης (στους Δήμους Δραπετσώνας και Κερατσινίου) δεν  είναι δυνατή, καθώς δεν προβλέπεται από τις εγκεκριμένες χρήσεις στην περιοχή αυτή, ενώ επιπρόσθετα   θα έρχονταν σε αντίθεση με τη λειτουργία και το χαρακτήρα του Εκθεσιακού – Συνεδριακού και Διεθνούς  Επιχειρηματικού Κέντρου.  Κατά τη μελέτη του κτιρίου, αναζητήθηκαν οι χρήσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν :  (α) Αξιοποίηση της δυνατότητας χωροθέτησης σε ορόφους υπέρ το ισόγειο, ανεβάζοντας τον συντελεστή  εκμετάλλευσης του δομήσιμου χώρου.  (β) Συνεργικότητα στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση των συνοδευτικών χρήσεων και υποδομών όπως οι  συνεδριακές  εγκαταστάσεις,  καταστήματα  εστίασης  και  λιανικού  εμπορίου,  χώροι  στάθμευσης,  αναγκαστική αναβάθμιση των επικοινωνιών – μεταφορών  (γ)  Διεύρυνση  της  μαζικής  παρουσίασης  κόσμου  στο  χώρο  μέσα  στον  ετήσιο  και  ημερήσιο  χρόνο  καθιστώντας  την  ανάπτυξη  «προορισμό»  ανεξάρτητη  από  τη  λειτουργία  εκθεσιακών  και  συναφών  εκδηλώσεων.  Μετά  τη  διερεύνηση  ποικίλων  εναλλακτικών  χρήσεων  αλλά  και  στην  βάση  διεθνών  παραδειγμάτων  προτάθηκε  η  παράλληλη  ανάπτυξη  σε  ορόφους  ενός  συγκροτήματος  γραφειακών  χώρων  (Ξενοδοχείο  Επιχειρήσεων) στα πρότυπα του World Trade της Βαρκελώνης. Η ανάπτυξη όμως προτείνεται προβλέπει  τη δημιουργία 18.000 τ.μ. σε στάθμες Β΄‐ Ε΄ Ορόφου, υπερκείμενες δηλαδή της στάθμης Α΄ Ορόφου, όπου  χωροθετείται  το σύνολο των συνεδριακών,  γαστρονομικών και  εμπορικών λειτουργιών,  οι οποίες πλέον  καλούνται να εξυπηρετούν ένα μόνιμο πληθυσμό εργαζομένων και επισκεπτών της τάξης των 1500‐2000  ατόμων. (Οι κύριες χρήσεις του έργου αναλυτικά στο Κεφ. 4.2. σελ 17 της υποβληθείσας μελέτης)  Η  χωροθέτηση  των  χρήσεων  σε  επίπεδο  αρχής  υπαγορεύεται  άμεσα  από  τα  απαιτούμενα  μεγέθη  των  επιφανειών σε συνάρτηση με τους περιορισμούς που τίθενται από τη συγκεκριμένη γεωμετρία του χώρου  ανάπτυξης και τις λοιπές ιδιαιτερότητες του.  ɲ/ɲ� Ʌɲʌɲɷʉʖɹʎ  1ɻ� Το σύνολο των εκθεσιακών χώρων αναπτύσσεται σε ισόγεια στάθμη και κατ. εξάντληση της  φυσικής χωρητικότητας του τμήματος του όλου γηπέδου  2ɻ� Δημιουργία ενιαίας ημιυπόγειας στάθμης ορόφου  3ɻ� Το τμήμα της συνολικής έκτασης που περιλαμβάνει μεταξύ του τείχους και του θαλάσσιου  χώρου  Κανέλλου  –  Νηοδόχου  Αλκίμου  θα  διαμορφωθεί  εν  μέρει  σαν  χώρος  υπαίθριας  στάθμευσης και εν μέρει κηποτεχνικά σαν χώρος περιπάτου σε άμεση επαφή με το τείχος  και γύρω από το Παλατάκι  4ɻ� Το ανατολικό τμήμα του γηπέδου προς την περιοχή του Λιονταρίου προσφέρεται για ενιαία  ανάπτυξη  των μεγάλων εκθεσιακών  χώρων  (βιομηχανικού  τύπου)  με  ελεύθερα ανοίγματα  (άνω των 40μ και ύψους της τάξης των 10 μ)  5ɻ� Το δυτικό τμήμα του γηπέδου προς την περιοχή Κανέλλου προσφέρεται για την πολυόροφη  ανάπτυξη  της  Ανωδομής.  Το  προβλεπόμενο  περιτύπωμα  σε  στάθμη  Ισογείου,  ύψους  5  μ,  αφιερωμένο στην εκθεσιακή λειτουργία, εκτιμάται στο μέγεθος των 9.000 τμ σε στάθμη Α΄  Ορόφου προβλέπεται  για  την ανάπτυξη  των  Συνεδριακών  και  συναφών  χώρων  καθώς  και  1722 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ για την χωροθέτηση μέρους των χρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης  6ɻ� Οι δύο τομείς, ανατολικό και δυτικό συνδέονται με ένα επίμηκες κτίριο σε δύο  στάθμες. Η  Ισόγεια  στάθμη  με  ύψος  5  μ  και  ελεύθερο  άνοιγα  ~  20  μ  είναι  εκθεσιακός  χώρος  και  η  ανώτερη  στάθμη  διανέμεται    σε  εμπορικούς    χώρους  (κυρίως  εστίαση)  και  έναν  περιπατητικό χώρο (βεράντα) με θέα στη Νηοδόχη (Έκταση ισόγειας στάθμης ~ 3500 τ.μ.)  7ɻ� Στο  δυτικό  τομέα  πάνω  από  τη  στάθμη  των  συνεδριακών  και  εμπορικών  χρήσεων  του  Α΄Ορόφου  και  σε  στάθμες  Β΄,  Γ΄,  Δ΄  και  ενδεχομένως  Ε΄  Ορόφου  (πάντως  εντός  του  περιορισμού  του  ύψους  στα  21  μ)  αναπτύσσονται  οι  γραφειακοί  χώροι  του  Διευθνούς  Επιχειρηματικού  Κέντρου.  Στη  στάθμη  του  Δώματος  του  Γραφειακού  Συγκροτήματος  προτείνεται να αναπτυχθεί αναλόγως του τελικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ψυχαγωγικός  πολυχώρος  “Health  and  Fitness”  Club  με  πισίνα,  Roof  Garden  Bar  σε  συνδυασμό  ή  με  εστιατόριο πολυτελείας (Εκτιμώμενο σύνολο Ανωδομής 18.000 τμ – 20.000 τμ)  8ɻ� Η κατοχύρωση και η τεχνική οργάνωση ως αστικής λεωφόρου της εσωτερικής οδού πλάτους  ~ 15  μ  που  ξεκινά  από  την  πύλη  του  Λιονταριού  και  καταλήγει  στο  Ελικοδρόμιο  κρίνεται  ζωτικής σημασίας για τη λειτουργικότητα των προσπελάσεων   4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/24Ͳ11Ͳ2006� Α. Συμφωνεί ομόφωνα για την ένταξη των προτεινόμενων έργων:  x επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλου για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιεροπλοίων  x κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κεντρικού Λιμένα Πειραιά   x διαπλάτυνση κρηπιδώματος στην περιοχή λιμένος Αλών (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  x σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορικού λιμένα Πειραιά και δημιουργία επιλιμένιων σιδηροδρομικών  σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων � x δημιουργία  λιμενίσκου  μικρών  σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου  στην  περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x διαπλάτυνση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος,  στο Σχεδιασμό του Ο.Λ.Π.  Α.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Για κάθε έργο να τηρηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  β) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες  κι  εγκρίσεις από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  Υπουργείο  Πολιτισμού: ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Εφορεία Νεοτέρων Μηνημείων Αττικής κατά περίπτωση).  γ)  Για τη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στην ακτή λιμένος Αλών θα πρέπει, πριν τον οριστικό σχεδιασμό  του  έργου,  σε  συνεργασία  –  συντονισμό  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  Α.Ε.,  να  διευθετηθεί  το  θέμα  των  εργοταξιακών χώρων για την απρόσκοπτη κατασκευή και των δύο έργων (διαπλάτυνση κρηπιδώματος  – κατασκευή επιβατικού σταθμού ΜΕΤΡΟ) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  δ)    Για  την  κατασκευή  του  έργου  της  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.Σπυρίδωνα,  κατά  τον  οριστικό  σχεδιασμό  του  έργου  να  προηγηθεί  σχετική  συνεννόηση  και  να  γίνει  συντονισμός  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να μην επηρρεαστεί η υλοποίηση των δύο έργων (πεζογέφυρα – γραμμή ΜΕΤΡΟ).  Β. Σχετικά με τη δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή Παλατάκι Κεντρικού Λιμένα Πειραιά,  εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβληθείσα πρόταση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Να εξασφαλιστεί η έγκριση της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϋστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  β)  Τα  συστήματα  επικοινωνίων  ή  τυχόν  άλλα  ηλεκτρονικά  συστήματα  που  θα  εγκατασταθούν  στο  νέο  εκθεσιακό κέντρο, θα πρέπει να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΕΝ .   Στην  απόφαση  επιφυλάχθησαν  οι  εκπρόσωποι  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  κα  ΚΥΡΙΑΚΟΥ  Τίλντα  (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ) και κος ΤΟΛΕΡΗΣ Επαμεινώνδας  (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ‐ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ), οι οποίοι ανέφεραν ότι το  μέγεθος και η κατανομή χρήσεων του προτεινόμενου εκθεσιακού κέντρου και των συνοδών αυτού έργων  θα πρέπει να συνάδει με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό, το θέμα  θα πρέπει να προσεγγιστεί σε συνάρτηση με τον αναπτυξιακό ρόλο  του λιμένα και σε συσχετισμό με τις  κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών.                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1723                                              ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    33) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�13/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 13ο : Επικαιροποίηση – συμπλήρωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan)   λιμενικού συγκροτήματος Οργανισμού Λιμένος Πειραιά   Νέα προτεινόμενα έργα:     ι)  Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς και     ιι)  Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� Κατά την 2ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/15‐07‐02 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία,  εγκρίθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι – περιορισμοί δόμησης)  του ΟΛΠ  που αφορούσε  α.  τον  Κεντρικό  Επιβατικό  Λιμένα  (περιοχή  κεντρικού  λιμένα)  β.  τον  Εμπορικό  Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου) και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης  αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  (Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο  του ΟΛΠ έγινε  χωροταξική  κατανομή  των  λιμενικών  δραστηριοτήτων  σε  3  λιμένες  (ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʋɸʌɿʉʖɼ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ)  –  ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ȴʌɲʋɸʏʍʙʆɲʎ,� Ⱦɸʌɲʏʍɿʆʀʉʐ,� Ɂ.� Ȼʃʉʆʀʉʐ)  –  Ɂɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ʄɿʅɹʆɲʎ (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�Ʌɸʌɳʅɲʏʉʎ,�ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ))  Κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 05/18‐03‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  ΟΛΠ  που  αφορά στην επέκταση του νέου προβλήτα Ι του σταθμού Ε/Κ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία δεν διαφοροποιεί  πουθενά αλλού το ήδη εγκεκριμένο, από την 2η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.  Στην  ίδια  Συνεδρίαση  λήφθηκε  επίσης η υπ.  αριθμ. 04/18‐03‐03  Απόφαση,  με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης για την περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού  Λιμένα  (σε  συνέχεια της 01/15‐07‐06 Απόφασης ΕΣΑΛ).   Ⱦɲʏɳ�ʏɻʆ�7η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ�ʄɼʔɽɻʃɸ�ɻ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/11Ͳ09Ͳ03�Ȱʋʊʔɲʍɻ,�ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ�ʉʋʉʀɲ� ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ�ɻ�ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�ʏʉʐ�ȳɸʆɿʃʉʑ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ�ʋʉʐ�ɲʔʉʌɳ�ʏɻʆ�ɸʋɹʃʏɲʍɻ�–� ɷɿɲʋʄɳʏʐʆʍɻ�ʏʉʐ�ʅʙʄʉʐ�Ⱦʌɳʃɲʌɻ.�ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ʏɻ�ʅɸʏɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɇɿʄʊ�Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ�ȴɻʅɻʏʌɿɲʃʙʆ ,�ʏʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɸɿʌɲɿɳ.�� Στην  ίδιο  Συνεδρίαση  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  02/11‐09‐03  Απόφαση,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά ,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.  Κατά  την  9ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ,  μετά  από  πρόταση  του  ΟΛΠ,  λήφθηκε    η  υπ.  αριθμ.  08/26‐02‐04  Απόφαση επί της ΠΠΕ του έργου «Δημιουργία λιμενίσκου περιοχής «ΑΡΜΟΥ» Δήμου Περάματος.  Κατά τη 16ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ, με την υπ. αριθμ. 10/15‐02‐05 Απόφαση εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  τα  έργα  α.  Επέκταση  και  εξοπλισμός  του  προβλήτα  Ι  (ΣΕΜΠΟ  Ελ.  Βενιζέλος),  β.  Εκβάθυνση  Κεντρικού  Λιμένα,  γ.  Σύνδεση  επιβατηγού  λιμένα  Πειραιά  με  σταθμό  ΗΣΑΠ,  δ.  Ανάπλαση  περιοχής  Βασιλειάδη  –  Καστρακίου  και  ε.  Υπόγειος  σταθμός  1724 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȝȓį 100 ȩ 301 αυτοκινήτων  στην  περιοχή  του  εκθεσιακού  κέντρου  του  ΟΛΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  επιβολής  όρων,  περιορισμών  και  προϋποθέσεων  κατά  την  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  με  τον  όρο  ότι  η  αποκατάσταση  λειτουργικών  βαθών  λιμένα  Πειραιά  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  Εφορίας  Εναλίων  Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.  Κατά την 26ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 08/16‐06‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan)  λιμένα Πειραιά,  αναφορικά με  την  επέκταση  ορίου  του  θαλάσσιου  μετώπου  των  Ναυπηγείων  στην  περιοχή  της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος.  Κατά την 30ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/24‐11‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού  συγκροτήματος ΟΛΠ. Αναλυτικά η Απόφαση αναφέρει:  «Ȱ. Συμφωνεί ομόφωνα για την ένταξη των προτεινόμενων έργων:  x επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλλου για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιεροπλοίων  x κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κεντρικού Λιμένα Πειραιά   x διαπλάτυνση κρηπιδώματος στην περιοχή λιμένος Αλών (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  x σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορικού λιμένα Πειραιά και δημιουργία επιλιμένιων σιδηροδρομικών  σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων � x δημιουργία  λιμενίσκου  μικρών  σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου  στην  περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x διαπλάτυνση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος,  στο Σχεδιασμό του Ο.Λ.Π.  Α.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Για κάθε έργο να τηρηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  β) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες  κι  εγκρίσεις από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  Υπουργείο  Πολιτισμού: ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Αττικής κατά περίπτωση).  γ)  Για τη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στην ακτή λιμένος Αλών θα πρέπει, πριν τον οριστικό σχεδιασμό  του  έργου,  σε  συνεργασία  –  συντονισμό  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  Α.Ε.,  να  διευθετηθεί  το  θέμα  των  εργοταξιακών χώρων για την απρόσκοπτη κατασκευή και των δύο έργων (διαπλάτυνση κρηπιδώματος  – κατασκευή επιβατικού σταθμού ΜΕΤΡΟ) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  δ)    Για  την  κατασκευή  του  έργου  της  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.  Σπυρίδωνα,  κατά  τον  οριστικό  σχεδιασμό  του  έργου  να  προηγηθεί  σχετική  συνεννόηση  και  να  γίνει  συντονισμός  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να μην επηρεαστεί η υλοποίηση των δύο έργων (πεζογέφυρα – γραμμή ΜΕΤΡΟ).  Ȳ. Σχετικά με τη δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή Παλατάκι Κεντρικού Λιμένα Πειραιά,  εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβληθείσα πρόταση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Να εξασφαλιστεί η έγκριση της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  β)  Τα  συστήματα  επικοινωνιών  ή  τυχόν  άλλα  ηλεκτρονικά  συστήματα  που  θα  εγκατασταθούν  στο  νέο  εκθεσιακό κέντρο, θα πρέπει να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΕΝ .»  Κατά  την  35ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ  λήφθηκε  η  υπ.΄  αριθμ.  02/04‐09‐2007  Απόφαση  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Αξιοποίηση  –  ανάπλαση  χώρων  περιοχής  Καστρακίου  –  Ηετιώνιας  Ακτής  –  SILO  για  μετατροπή  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά σε αποκλειστικά επιβατικό», με την παρατήρηση ότι για το λιμενικό έργο στον προβλήτα περιοχής  ΣΙΛΟ να επανυποβληθεί τεκμηριωμένη πρόταση με υπολογιστικά μεγέθη.  Η  υπ.  αριθμ.  101540/03‐11‐2008  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΠΠΟ  ‐  ΥΠ.  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  –  ΥΕΝ  «Τροποποίηση της με α.π. 104050/17.05.06 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επενδυτικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  ΟΛΠ  ΑΕ»»  ‐  Τροποποιήθηκε  η  προαναφερόμενη  ΚΥΑ  και  συμπληρώθηκε  η  παράγραφος «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» για την κατασκευή και λειτουργία: α) Κρηπιδότοιχου  εξυπηρέτησης  κρουαζιερόπλοιων,  μήκους 281  μ,  στην περιοχή Αγ. Νικολάου και  στην διαπλάτυνση  του  κρηπιδώματος στον  λιμένα Αλών  κατά  20μ περίπου,  έμπροσθεν σταθμού ΗΣΑΠ,  β)  πρόσθετη  επέκταση  του νέου προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ και δημιουργία νέου χερσαίου χώρου της τάξεως των 8600τμ.  Με  το  υπ.  αριθμ.  5153/16‐02‐09  έγγραφο ΟΛΠ  ΑΕ/Διεύθυνση  Έργων/Γραφείο  Διευθυντού  υποβλήθηκε  προς  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  Α  πρόταση  τροποποίησης  της  Επικαιροποίησης  –  συμπλήρωσης  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού  συγκροτήματος  Οργανισμού  Λιμένος  Πειραιά  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1725 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με την υποβληθείσα πρόταση προτείνονται :  α)  Εσωτερικά  Λιμενικά  Έργα  Κεντρικού  Λιμένος  Πειραιώς:  Κατασκευή  κρηπιδότοιχου  εξυπηρέτησης  μεγάλων κρουαζιεροπλοίων στην περιοχή Αγ. Νικολάου του Κεντρικού Λιμένος και   β) Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  3. α.  Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς  Προτείνεται  η  εκτέλεση  εσωτερικών  λιμενικών  έργων  (κρηπιδοτοίχων)  εντός  του  Κεντρικού  Λιμένος  Πειραιώς  για  την  βελτίωση  της  εξυπηρέτησης  τόσο  της  ακτοπλοϊκής  κίνησης  όσο  και  της  κρουαζιέρας  (όπως  παρουσιάζονται  στο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ȾȰɈȰɇȾȵɉȸ� ȵɇɏɈȵɆȻȾɏɁ� ȿȻɀȵɁȻȾɏɁ� ȶɆȳɏɁ� ȾȵɁɈɆȻȾɃɉ�ȿȻɀȵɁɃɇ�ɅȵȻɆȰȻɏɇ.’  Ημερ/νία: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007, Κλίμακα: 1:2.500):  Το  έργο  αυτό  αφορά  την  κατασκευή  κρηπιδότοιχου  εξυπηρέτησης  μεγάλων  κρουαζιεροπλοίων  στην  περιοχή Αγ. Νικολάου του Κεντρικού Λιμένος. Ο υφιστάμενος εκεί κρηπιδότοιχος με μήκος μόλις 180 μ και  χωρίς  επαρκή  διαθέσιμο  χερσαίο  χώρο  δεν  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  σύγχρονα  κρουαζιερόπλοια  που  απαιτούν μήκος κρηπιδοτοίχου  τουλάχιστον  250μ και  επαρκή χερσαίο  χώρο. Ο  νέος κρηπιδότοιχος που  προβλέπεται να κατασκευασθεί θα έχει μήκος 281μ με βάθος ‐11,50 μ και πρόσθετο διαθέσιμο χερσαίο  χώρο  8.432  τμ.  Το  έργο  προβλέπεται  να  κατασκευασθεί  με  πλωτά  κιβώτια  (CAISSON)  εξ  ωπλισμένου  σκυροδέματος ύψους 12,00 μ τα οποία θα εδρασθούν επί λιθορριπής εδράσεως ατομικού βάρους 0,5‐100  Kg, η οποία θα διαστρωθεί κατάλληλα. Τα πλωτά κιβώτια θα γεμισθούν με λιθορριπές ατομικού. βάρους  0,5 – 50 kg και επ΄ αυτών θα κατασκευασθεί ανωδομή εξ άοπλου σκυροδέματος  η οποία θα διαστρωθεί  κατάλληλα  με  χυτοσιδηρές  δέστρες,  κρίκους  και  ελαστικούς  προσκρουστήρες  προστασίας  των  κρηπιδοτοίχων.  Ο  χώρος  πίσω  από  τον  κρηπιδότοιχο  θα  γεμισθεί  με  λιθορριπές  ανακουφιστικού  πρίσματος ατομ. βάρους 0,5 – 50 kg, επί των οποίων θα διαστρωθεί αδρανές υλικό υπόβασης και βάσης  συνολικού  πάχους  0,25μ.  Στην  ανωδομή  και  πίσω  απ΄  αυτήν  θα  κατασκευασθούν  κανάλια  με  φρεάτια  επισκέψεως για την διέλευση των πάσης φύσεως δικτύων παροχής.  3. β.  Προέκταση Νέου Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  Προτείνεται  η  κατασκευή  των  λιμενικών    έργων προέκτασης  του Νέου Προβλήτα  Ι  στο Ν.  Ικόνιο  (όπως  παρουσιάζονται  στο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ɅɆɃȵȾɈȰɇȸ� ɁȵɃɉ� ɅɆɃȲȿȸɈȰ� Ȼ� ɇ.ȵɀɅɃ� Ɂ.� ȻȾɃɁȻɃ   Ημερ/νία: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008, Κλίμακα: 1:2.500): Ο Σταθμός Ε/Κ (Σ. ΕΜΠΟ) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ του ΟΛΠ στο Ν.  Ικόνιο αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Container Terminal στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου κα έναν  από τους μεγαλύτερους διεθνώς με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης . Ήδη λειτουργεί ο Προβλήτας ΙΙ του  Σταθμού  με  μήκος  ωφέλιμων  κρηπιδοτοίχων  750  μ  με  βάθος  ‐14,00μ  και  700  μ  με  βάθος  ‐16,50μ  εξοπλισμένος με 6 Γ/Φ έκαστος και αντίστοιχο αριθμό μηχ/των κίνησης και στοιβασίας containers.   Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό κατασκευή ο Νέος Προβλήτας Ι του Σταθμού Ε/Κ ο οποίος σύμφωνα με  τις υφιστάμενες προδιαγραφές θα διαθέτει κρηπιδότοιχο μήκους 422,00μ με ωφέλιμο βάθος ‐18,00μ (για  εξυπηρέτηση Mother Ships) και κρηπιδότοιχους συνολικού μήκους περίπου 600μ με ωφέλιμο βάθος από ‐ 11,00μ  έως  ‐12,00μ  (για  Feeders).  Η  ύπαρξη  του  κρηπιδότοιχου  των  422,00μ  παρότι  εξασφαλίζει  την  εξυπηρέτηση  ενός  πολύ  μεγάλου  πλοίου  Containers,  δεν  δίνει  όμως  τη  δυνατότητα  ταυτόχρονης  πρόσδεσης  δύο  μεσαίου  μεγέθους  πλοίων  με  μέσο  μήκος  της  τάξεως  των  230μ.  Το  μειονέκτημα  αυτό  μπορεί να αρθεί με την προέκταση του προβλήτα κατά 74,50μ  Η  προέκταση  (ανατολική  πλευρά),  ως  φυσική  συνέχεια  του  υπό  κατασκευή  κρηπιδότοιχου  του  Νέου  Προβλήτα Ι μήκους 422,00μ θα έχει ανάπτυγμα κρηπιδοτοίχου  222,20μ  (74,50μ + 122,90 μ + 24,80μ) με  ωφέλιμο βάθος  ‐18,00μ και 26,50μ μήκος με ωφέλιμο βάθος στα  ‐12,00μ,  ενώ θα δημιουργηθούν  νέοι  χερσαίοι  χώροι  της  τάξεως  των  8.600  τμ.  Η  κατασκευή  των  κρηπιδότοιχων  θα  γίνει  με  Caisson  από  οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού ύψους 19,20 μ.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�13/19Ͳ02Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρα πρόταση.                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.                                                                                          ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)                        ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜ.  1726 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 34) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ09Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�45ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση τροποποίησης μέγιστου ύψους κατασκευών στην περιοχή ναυπηγοεπισκευαστικού   λιμένα ΟΛΠ για ειδικού τύπου εγκαταστάσεις.� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά την 2ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/15‐07‐02 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία,  εγκρίθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι – περιορισμοί δόμησης)  του ΟΛΠ  που αφορούσε  α.  τον  Κεντρικό  Επιβατικό  Λιμένα  (περιοχή  κεντρικού  λιμένα)  β.  τον  Εμπορικό  Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου) και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης  αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  (Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο  του ΟΛΠ έγινε  χωροταξική  κατανομή  των  λιμενικών  δραστηριοτήτων  σε  3  λιμένες  (ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʋɸʌɿʉʖɼ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ)  –  ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ȴʌɲʋɸʏʍʙʆɲʎ,� Ⱦɸʌɲʏʍɿʆʀʉʐ,� Ɂ.� Ȼʃʉʆʀʉʐ)  –  Ɂɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ʄɿʅɹʆɲʎ (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�Ʌɸʌɳʅɲʏʉʎ,�ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ)).  Κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 05/18‐03‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  ΟΛΠ  που  αφορά στην επέκταση του νέου προβλήτα Ι του σταθμού Ε/Κ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία δεν διαφοροποιεί  πουθενά αλλού το ήδη εγκεκριμένο, από την 2η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.  Στην  ίδια  Συνεδρίαση  λήφθηκε  επίσης η υπ.  αριθμ. 04/18‐03‐03  Απόφαση,  με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης για την περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού  Λιμένα  (σε  συνέχεια της 01/15‐07‐06 Απόφασης ΕΣΑΛ).   Κατά την 7ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 03/11‐09‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου που αφορά την επέκταση – διαπλάτυνση  του μώλου Κράκαρη.  Στην  ίδιο  Συνεδρίαση  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  02/11‐09‐03  Απόφαση,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά ,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανσιμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.  Κατά  την  9ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ,  μετά  από  πρόταση  του  ΟΛΠ,  λήφθηκε    η  υπ.  αριθμ.  08/26‐02‐04  Απόφαση επί της ΠΠΕ του έργου «Δημιουργία λιμενίσκου περιοχής «ΑΡΜΟΥ» Δήμου Περάματος.  Κατά τη 16ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ, με την υπ. αριθμ. 10/15‐02‐05 Απόφαση εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  τα  έργα  α.  Επέκταση  και  εξοπλισμός  του  προβλήτα  Ι  (ΣΕΜΠΟ  Ελ.  Βενιζέλος),  β.  Εκβάθυνση  Κεντρικού  Λιμένα,  γ.  Σύνδεση  επιβατηγού  λιμένα  Πειραιά  με  σταθμό  ΗΣΑΠ,  δ.  Ανάπλαση  περιοχής  Βασιλειάδη  –  Καστρακίου  και  ε.  Υπόγειος  σταθμός  αυτοκινήτων  στην  περιοχή  του  εκθεσιακού  κέντρου  του  ΟΛΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  επιβολής  όρων,  περιορισμών  και  προϋποθέσεων  κατά  την  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  με  τον  όρο  ότι  η  αποκατάσταση  λειτουργικών  βαθών  λιμένα  Πειραιά  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  Εφορίας  Εναλίων  Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.  Κατά την 26ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 08/16‐06‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan)  λιμένα Πειραιά,  αναφορικά με  την  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1727 επέκταση  ορίου  του  θαλάσσιου  μετώπου  των  Ναυπηγείων  στην  περιοχή  της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος.  Κατά  την  30ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  01/24‐11‐06  Απόφαση  με  την  οποία  επικαιροποιήθηκε – συμπληρώθηκε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης  (Master Plan) λιμενικού  συγκροτήματος ΟΛΠ.  Σύμφωνα με τη ληφθείσα Απόφαση   Α. Συμφωνεί ομόφωνα για την ένταξη των προτεινόμενων έργων:  x επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλου για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιεροπλοίων  x κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κεντρικού Λιμένα Πειραιά   x διαπλάτυνση κρηπιδώματος στην περιοχή λιμένος Αλών (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  x σιδηροδρομική  σύνδεση  του  εμπορικού  λιμένα  Πειραιά  και  δημιουργία  επιλιμένιων  σιδηροδρομικών σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων   x δημιουργία  λιμενίσκου  μικρών  σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου  στην  περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x διαπλάτυνση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος,  στο Σχεδιασμό του Ο.Λ.Π.  Α.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Για κάθε έργο να τηρηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  β) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες  κι  εγκρίσεις από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  Υπουργείο  Πολιτισμού: ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Εφορεία Νεοτέρων Μηνημείων Αττικής κατά περίπτωση).  γ) Για τη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στην ακτή λιμένος Αλών θα πρέπει, πριν τον οριστικό σχεδιασμό  του  έργου,  σε  συνεργασία  –  συντονισμό  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  Α.Ε.,  να  διευθετηθεί  το  θέμα  των  εργοταξιακών χώρων για την απρόσκοπτη κατασκευή και των δύο έργων (διαπλάτυνση κρηπιδώματος  – κατασκευή επιβατικού σταθμού ΜΕΤΡΟ) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  δ)  Για  την  κατασκευή  του  έργου  της  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.  Σπυρίδωνα,  κατά  τον  οριστικό  σχεδιασμό  του  έργου  να  προηγηθεί  σχετική  συνεννόηση  και  να  γίνει  συντονισμός  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να μην επηρεαστεί η υλοποίηση των δύο έργων (πεζογέφυρα – γραμμή ΜΕΤΡΟ).  Ȳ.� ɇʖɸʏɿʃɳ� ʅɸ� ʏɻ� ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ� ʆɹʉʐ� ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑ� ʃɹʆʏʌʉʐ� ʍʏɻʆ� ʋɸʌɿʉʖɼ� Ʌɲʄɲʏɳʃɿ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɸɿʌɲɿɳ,�ɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿ�ʃɲʏɳ�ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ�ɻ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ʅɸ�ʏɿʎ�ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ�ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:� ɲ)�Ɂɲ�ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ�ɻ�ɹɶʃʌɿʍɻ�ʏɻʎ�ȾɇɈʚ�ȵʔʉʌɸʀɲʎ�Ʌʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ�ʃɲɿ�Ⱦʄɲʍɿʃʙʆ�Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ.� ɴ)�Ɉɲ�ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ�ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ�ɼ�ʏʐʖʊʆ�ɳʄʄɲ�ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ�ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ�ʍʏʉ�ʆɹʉ� ɸʃɽɸʍɿɲʃʊ�ʃɹʆʏʌʉ,�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɹʖʉʐʆ�ʏɻʆ�ɹɶʃʌɿʍɻ�ʏʘʆ�ɲʌʅʊɷɿʘʆ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʏʉʐ�ȳȵɁ.   ȶʖɸɿ�ɸʃɷʉɽɸʀ�ɲʋʊ�ʏʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ�/�ȳȴɅ�/�ȵɉɅȵ�Ȱ��ɻ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�126180/26Ͳ02Ͳ07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ɸʋʀ�ʏɻʎ�ɅɅȵȰ�ʏʉʐ� ȵʃɽɸʍɿɲʃʉʑ�–�ɇʐʆɸɷʌɿɲʃʉʑ�ʃɲɿ�ȴɿɸɽʆʉʑʎ�ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ�Ⱦɹʆʏʌʉʐ�ɃȿɅ�Ȱȵ,�ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ɻ�Ʌɲʌɳʏɲʍɻ�ɿʍʖʑʉʎ� ʏɻʎ�ɽɸʏɿʃɼʎ�ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ�(ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�136531/18Ͳ02Ͳ09�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ�/�ȳȴɅ�/�ȵɉɅȵ�Ȱ).�� Κατά την 35ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 04/04‐09‐07 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Αξιοποίηση  –  ανάπλαση  χώρων  περιοχής  Καστρακίου  –  Ηετιώνιας  Ακτής  –  SILO  για  μετατροπή  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά  σε  αποκλειστικά  επιβατικό». Σύμφωνα με την Απόφαση, η υποβληθείσα πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα με την παρατήρηση  ότι  για  το  λιμενικό  έργο  στον  προβλήτα  περιοχής  ΣΙΛΟ  να  επανυποβληθεί  τεκμηριωμένη  πρόταση  με  υπολογιστικά μεγέθη.  Κατά την 39ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 13/19‐02‐2009 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε  η  επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού συγκροτήματος Οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Τα νέα προτεινόμενα έργα ήταν   ι) Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς και   ιι) Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ,  με  το υπ. αριθμ. 27880/06‐08‐2009  έγγραφό  του,  υπέβαλλε στο  στο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ  Α  και  στο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  επικαιροποίησης  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Εκθεσιακό  –  Συνεδριακό  και  Διεθνές  Επιχειρηματικό  Κέντρο  ΟΛΠ  (Κέντρο  Κρουαζιέρας)»,  συνοδευόμενη  από  την  Αρχιτεκτονική  Προμελέτη  και  την  Προμελέτη  Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων. � Ο  Ο.Λ.Π.  ΑΕ� � με  το  υπ΄  αριθμ.  30448/01Ͳ09Ͳ2009  έγγραφό  του  υπέβαλλε  αίτημα  για  την  έγκριση  τροποποίησης  μέγιστου  ύψους  κατασκευών  στην  περιοχή  ναυπηγοεπισκευαστικού  λιμένα  ΟΛΠ  για  ειδικού τύπου εγκαταστάσεις.   1728 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȉ Ȝȓį 104 ȩ 301 Ειδικότερα κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ�λήφθηκε η υπ. αριθμ. 04/18‐03‐03 Απόφαση, με την οποία  εγκρίθηκαν  οι  χρήσεις  γης  και  οι  όροι  –  περιορισμοί  δόμησης  για  την  περιοχή  του  Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα  (Πέραμα –  Σαλαμίνα), σύμφωνα με  την οποία καθορίστηκε ως μέγιστο  ύψος  τα 15μ. για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.   Έχει τεθεί η χρησιμοποίηση σύγχρονων μηχανημάτων τύπου  Travel Lift ύψους 20,20 μ στην περιοχή της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης  του ΟΛΠ.  Η  χρησιμοποίηση  αυτών  των  μηχανημάτων  θα  απαιτήσει  για  την  λειτουργία  τους  κατασκευή  βιομηχανικών  υπόστεγων  ύψους  22,00μ.  Η  χρησιμοποίηση  τέτοιων  σύγχρονων μηχανημάτων είναι πολύ σημαντική για την αναβάθμιση της λειτουργίας των ναυπηγείων.   Ƀ� ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ� ʏʉʐ� ʅɹɶɿʍʏʉʐ� ʑʗʉʎ� ʍʏɲ� 22,00ʅ� ɲʔʉʌɳ� ʃɲɿ� ʅʊʆʉ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɲʆɹɶɸʌʍɻ� ɸɿɷɿʃʙʆ� ʏʑʋʘʆ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɲʔʉʌʉʑʆ�ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ�ʐʋʊʍʏɸɶɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ�ʆɲʐʋɻɶɿʃʉʑ� ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.�� 3.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σύμφωνα με την πρόταση   με την τροποποίηση του μέγιστου ύψους που αφορά βιομηχανικά υπόστεγα   θα μπορούν να εξυπηρετηθούν σύγχρονα μηχανήματα  TRAVEL LIFT, ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργία  των ναυπηγείων.  Ο εκπρόσωπος Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Τολέρης, δεν έχει αντίρρηση με την υποβληθείσα πρόταση  με  την  προϋπόθεση  της  εναρμόνισης  και  μη  αντίθεσης  της  προτεινόμενης  τροποποίησης  ύψους  στη  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του ΟΛΠ με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/10Ͳ09Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση για καθορισμό του μέγιστου ύψος στα 22,00μ που αφορά και μόνο για την  ανέγερση  ειδικών  τύπων  εγκαταστάσεων  ‐  βιομηχανικών  υπόστεγων  για  την  διακίνηση  ‐  εγκατάσταση  σύγχρονου ναυπηγικού εξοπλισμού.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    35) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα   Πάτρας.  Αρμόδιος φορέας εκτέλεσης του έργου «Νέος Λιμένας Πάτρας»  είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ), το οποίο  με το Α.Π. οικ. 1019/ΜΣ 910/27‐06‐2002, έγγραφό του, διαβίβασε στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π. / ΥΕΝ την πρόταση για  όρους, περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πάτρας. Η πρόταση έχει  προκύψει  σύμφωνα  με  την  υπ.  Αριθμ.  Δ4β/123/φ.5/ΜΑ/19‐07‐1994  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  έγκρισης  Προκαταρκτικών  Μελετών  Κτιριολογικού  Προγράμματος  κ.λπ.,  βάση  των  στοιχείων  των  οριστικών  μελετών  και  αφού  λήφθηκαν  υπόψη  οι  απόψεις  των  συναρμοδίων  φορέων.  O  ΟΛΠα,  ως  φορέας  διοίκησης  –  διαχείρισης  του  Νέου  Λιμένα  Πάτρας,  είναι  ενήμερος  για;  την  πρόταση  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ), με την οποία και συμφωνεί (έγγραφό του Α.Π. 4252/11‐07‐2002 προς ΥΕΝ/ΔΛΛΕ).  Σύμφωνα  με  την  τεχνική  έκθεση  που  συνοδεύει  την  πρόταση,  ο  Νέος  Λιμένας  Πατρών  χωρίζεται  σε  τέσσερις ζώνες:   α. Ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης.  β. Ζώνη αποθέσεως εμπορευμάτων.  γ. Ζώνη Οικοδομικών τετραγώνων (η οποία αποτελείται από τα οικ. Τετράγωνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).  δ. Ζώνη πρασίνου και μελλοντική διέλευση γραμμής ΟΣΕ .  Ύστερα από σχετική μελέτη της πρότασης προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση :   α. Όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη των οικοδομικών τετραγώνων :  x Συντελεστής κάλυψης : 40 %  x Συντελεστής δόμησης : 0,50   x Μέγιστο ύψος : 10μ. (+2μ. στέγη)  x Ύψος πύργου : 14 μέτρα.  β. Χρήσεις γης που επιτρέπονται στη χερσαία ζώνη λιμένα :   i) Στη ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης:   x Φορτοεφόρτωση πλοίων  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1729 x Αναμονή και στάθμευση ΙΧ και φορτηγών   x Κατασκευή πεζογεφυρών, κοινών – κυλιόμενων κλιμάκων.  x Διαμόρφωση πεζόδρομων.  ii) Στη ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων:   x Απόθεση ασυνόδευτων εμπορευμάτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης.  iii) Στη ζώνη οικοδομικών τετραγώνων:   x Για  το  Ο.Τ.  Ι  :  Κτίρια  Αποθηκών,  υποσταθμών,  υπόστεγων,  μηχανοστασίων  για  τις  ανάγκες  του  τελωνείου  και  Υπουργείου Μεταφορών  και  Συγκοινωνιών,  αυτοκινητόδρομων,  πεζόδρομων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.  και  φορτηγών,  χώρων  εναπόθεσης  συνοδευμένων και ασυνόδευτων εμπορευμάτων, υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενών  νερού και πρατήριο υγρών καυσίμων.  x Για  τα  Ο.Τ  ΙΙ,  ΙΙΙ  και  IV  :  Κτίρια  Αναμονής  ατόμων,  εστίασης  και  αναψυχής,  γραφείων  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  λιμένα,  πρακτορείων,  τραπεζών,  καταστημάτων,  τελωνείου,  αστυνομία,  λιμενικού  σώματος,  πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποθηκών, μηχανοστασίου, ημιυπαίθριων  χώρων,  υπόστεγων  αυτοκινητόδρομων,  πεζοδρόμων    και  πεζοδρομίων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.,  λεωφορείων  και  φορτηγών,  υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενής νερού.  iv)  Στη  ζώνη πρασίνου  και  μελλοντικής  διέλευσης  γραμμής ΟΣΕ ,  επιτρέπεται  μόνο η φύτευση  και  η  δημιουργία πεζόδρομων.  Ο  εκπρόσωπος  του  ΓΕΝ  κ.  ΓΟΥΛΑΣ,  παρατηρεί  ότι  θα  πρέπει  να  καλυφθούν  οι  απαιτήσεις  ΓΕΝ  για  την  κατασκευή κεκλιμένου και την πρόβλεψη χώρου 2000 τ.μ για την αποκλειστική χρήση από ΠΝ στο χώρο  του  Νέου  Λιμένα  Πάτρας.  (Σχετική  αλληλογραφία:    α.ΓΕΝ/Α2‐ΙV/542/813/94/14‐10‐94,  β.ΓΕΝ/Α2‐ ΙV/542/104/95/24‐02‐95, γ.ΓΕΝ/Α2‐IV/542/948/94 /05‐12‐94).  Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  Εγκρίνει τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης για τη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πάτρας,  όπως  προτάθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ       ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    36) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:  Καθορισμός  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  της  "Ο.Λ.ΠΑ."    ΑΕ.  μεταξύ  Ιχθυόσκαλας και Νέου Λιμένα (από οδό Τριών Ναυάρχων μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)  Η "Ο.Λ.ΠΑ"  Α.Ε. με το αριθ. 135/10‐01‐2003 έγγραφό της διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π του ΥΕΝ πρόταση με την  οποία προτείνονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης στη χερσαία ζώνη της "Ο.Λ.ΠΑ" Α.Ε., προκειμένου  να  προωθηθεί  η  διαδικασία  αδειοδότησης  –  κατασκευής  των  έργων  που  ήδη  έχουν  δρομολογηθεί  στα  πλαίσια των Ολυμπιακών αγώνων καθώς και αυτών που προτείνεται να κατασκευαστούν μελλοντικά.  Σύμφωνα  με  την  πρόταση  της  "Ο.Λ.ΠΑ"  Α.Ε.,  οι  προτεινόμενες  διαμορφώσεις  και  παρεμβάσεις  στον  αναφερόμενο χώρο της λιμενικής ζώνης της  "Ο.Λ.ΠΑ." Α.Ε. χωρίζονται σε δύο φάσεις:� Ȱʚ�ʔɳʍɻ�:  (Ο χώρος που εκτείνεται μεταξύ των οδών Τριών Ναυάρχων και Παπαφλέσσα)  Για το χώρο αυτό, στα πλαίσια του Προγράμματος «Ολυμπιακά έργα 2004», έχουν εγκριθεί πιστώσεις για  την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση θαλασσίου μετώπου ανάμεσα στο παλιό και το νέο λιμάνι Πατρών».    Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Τμήμα μεταξύ των οδών Τριών  Ναυάρχων και Παπαφλέσσα  32.850,00 m 2  167,67m2  Ȳʚ�ʔɳʍɻ�:  (Ο χώρος που εκτείνεται μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα και Ελ. Βενιζέλου)  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� 1730 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τμήμα μεταξύ των οδών  Παπαφλέσσα και Ελ.  Βενιζέλου   79.530,00 m2  2556,10 m2  Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτάθηκαν για έγκριση οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί  δόμησης ʏɻʎ�Ȱʚ�Ɍɳʍɻʎ�ʅʊʆʉ (τμήμα μεταξύ των οδών Τριών Ναυάρχων και Παπαφλέσσα), για το λόγο ότι  για το συγκεκριμένο τμήμα έχουν ήδη εγκριθεί πιστώσεις για εκτέλεση ολυμπιακών έργων τα οποία ήδη  βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής.  Πιο συγκεκριμένα:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� ɌȰɇȸ�Ȱʚ�:� Τμήμα μεταξύ των  οδών Τριών Ναυάρχων  και Παπαφλέσσα  Σ.Κ.  :  8%  max  32.850 * 0,08 = 2628,00 τ.μ  Σ.Δ.  :   0,08  12,00 μ  1. Αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων  2. Εστιατόριο  3. Αθλητικές εγκαταστάσεις   4. Πίστα πατινάζ  5. χώροι πρασίνου  6. Υπαίθριος εκθεσιακός χώρος  ɇɻʅɸʀʘʍɻ:�Μέγιστο Ύψος 12 μ από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος συμπεριλαμβανομένης της  οποιασδήποτε επικάλυψης.� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���06/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει  τις  χρήσεις  γης,  τους όρους  και περιορισμούς δόμησης  της Α΄ Φάσης μόνο  (τμήμα μεταξύ  των  οδών Τριών Ναυάρχων και Παπαφλέσσα), όπως προτάθηκαν από την "Ο.Λ.ΠΑ" Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    37) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης  λιμένα Πατρών.  1.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  παρ.2,  άρθρ.9  του  Ν.2987/02  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης  παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2. Με το αριθ. 9413/20‐11‐2003 έγγραφο της «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας πρόταση  (Τεχνική  Έκθεση  και  Σχέδια),  σύμφωνα με  την  οποία,  εκτός  των άλλων,  προτείνονται  όροι  δόμησης  και  χρήσεις  γης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  Ζώνης  του  Λιμένα  Πατρών,  όπως  αυτό  απεικονίζεται  στα  σχέδια  Κ01/ΦΕΒ 2003, Λ01/ ΦΕΒ 2003 και Χ‐‐1/ ΦΕΒ 2003, που θεωρήθηκαν από τον Δ/ντή ΤΥ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. την  04‐07‐2003  καθώς  και  στο  από  02‐12‐2003  συνοδευτικό  σχέδιο  του  Λ‐01  που  θεωρήθηκε  από  τον  ανωτέρω Δ/ντή την 02‐12‐2003. Πιο συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ�� Τμήμα  Λιμενικής  Ζώνης  Ο.Τ. Νο 9  21.780 m 2  1.700 m2  Σύμφωνα με την πρόταση της εταιρείας, ɸʆ�ʊʗɸɿ�ʏʘʆ�Ƀʄʐʅʋɿɲʃʙʆ�Ȱɶʙʆʘʆ�ʏʉʐ�2004, για την καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  επισκεπτών,  κρίνεται  αναγκαία  η  Ȱʆɲɷɿɲʌʌʑɽʅɿʍɻ� –� Ȱʆɲʃɲʀʆɿʍɻ� ʏʉʐ� ʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎ� ȵʋɿɴɲʏɻɶʉʑ� ɇʏɲɽʅʉʑ  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη  του  λιμένα.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  εταιρεία  προέβη  στη  δημοπράτηση  του  αντίστοιχου  έργου,  το  οποίο  συμπεριλήφθηκε  στο  Πρόγραμμα  του  Υπ.  Πολιτισμού  «ΕΛΛΑΔΑ 2004» και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2004.   Με  τη  παρούσα  πρόταση,  πρόθεση  της  εταιρείας  είναι  η  αναβάθμιση  της  υφιστάμενης  τερματικής  υποδομής  εξυπηρέτησης  επιβατών  με  την  ανακατασκευή  νέου  κτιριακού  συγκροτήματος  στη  θέση  του  υφιστάμενου Σταθμού Υποδοχής «ΜΕΛΙΝΑ».  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�–�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1731 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� Τμήμα Λιμ.  Ζώνης  Ο.Τ. Νο 9  ɇ.Ⱦ.��:��20%� 21.780 * 0,2  =   4.356 m2  ɇ.ȴ.��:���0,20� 17,5�m� (Θα  καλύπτει  τις  όποιες  απαιτούμενες  υπερκατα‐ σκευές,  στέγαστρα  καθώς  και  έργα  σκίασης  και  ηλιοπροστασίας  του  κτι‐ ρίου.)  1. Χώροι αναμονής – αναψυχής  2.� Γραφεία  για  ανάγκες  λιμένα  &  διοικητικές υπηρεσίες  3.� Πρακτορεία  ‐  τράπεζες  –  καταστήματα  4. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις   5. Αποθήκες & χώροι εναπο‐θέσεως  συνοδευόμενων  και  ασυνόδευτων εμπορευμάτων   6. Υπόστεγα & ημιυπαίθριοι χώροι  7.�Υποσταθμός  8. Πεζόδρομοι & πεζοδρόμια  9.� Χώροι  κυκλοφορίας  &  στάθ‐ μευσης  Ι.Χ  αυτοκινήτων,  λεωφορείων,  φορτηγών  (ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι).� 5.� Από  την  μελέτη  των  ανωτέρω,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  έκθεση    προτείνεται  η  έγκριση  των  όρων  δόμησης και χρήσης γης, για το συγκεκριμένο τμήμα της λιμενικής ζώνης λιμένα Πατρών  (Ο.Τ. Νο 9), όπως  προτάθηκαν από την «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» κατά τα ανωτέρω. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα πρέπει ληφθούν υπόψη  συνολικά στις περαιτέρω χρήσεις και ρυθμίσεις για το σύνολο των λιμενικών χώρων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε..   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���07/30Ͳ01Ͳ2004� Εγκρίνει του όρους δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πατρών, όπως  προτάθηκαν από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., κατά τα ανωτέρω.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    38) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ11Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�14ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο : Χωροταξική – κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων και βελτίωση της Λιμενικής   Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  «Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.»,  με  το  αριθ.  6054/05‐08‐2003  έγγραφό  της,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  Έγκριση  χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης  της  Λιμενικής  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών  και  καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.  Στη  7η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  κ.  Βουρνάς  Ιωάννης,  ζήτησε  την  αναβολή  του  θέματος  για  περαιτέρω  εμβάθυνση  –  διερεύνηση,  πράγμα  το  οποίο,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  και  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής.  Με  το  αριθμ.  8734/308/84/11‐10‐2004  έγγραφο  του  Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. επανυπόβαλλε  τροποποιημένα την Τεχνική Έκθεση και (3) ειδικά  τοπογραφικά σχέδια.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω:  ɲ.��ɇɍȵȴȻȰɇɀɃ�ɇɉɇɈȸɀȰɈɃɇ�ȰȳȾɉɆɃȲɃȿȻȰɇ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉ�ȿȻɀȵɁȰ :� 1732 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ� ɷʑʉ� ʍɸ� ɲʌɿɽʅʊ� ʋʄʘʏʙʆ� ʋʄɲʏʔʊʌʅʘʆ� (προβλήτας  Γούναρη  –  Βάση  μώλου  Αγ.  Νικολάου)  για την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης και  την εξυπηρέτηση  Ε/Γ – Ο/Γ.      2.Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ�ʅɿɲʎ�ɲʃʊʅɲ�ɷɿʋʄɼʎ�ʋʄʘʏɼʎ�ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ στη βάση προβλήτα Άστιγγος.  ɴ.��ɍɏɆɃɈȰɂȻȾȸ�ɃɆȳȰɁɏɇȸ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉ�ȿȻɀȵɁȰ:�� Ȼ.  Στον  προβλήτα  Γούναρη  (στο  τμήμα  που  χαρακτηρίζεται  ως  τελωνιακός  χώρος),  εγκατάσταση  διακίνησης σιτηρών (σιλό).  ȻȻ. Απομάκρυνση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εξωτερικών υπηρεσιών και συντήρησης της  Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε. (27,σχέδιο Χ1) και λοιπών ελαφρών κατασκευών.  ɲ.  Κατασκευή νέου κτιρίου (7,σχέδιο Κ‐01) 500 τ.μ περίπου με χρήσεις:  ƒ εξωτερικών υπηρεσιών  ƒ υπηρεσιών συντήρησης  ƒ αποθήκη  ƒ συνεργείο   ��������������ɴ.  Διαμόρφωση ανοιχτού χώρου πέριξ του παραπάνω κτιρίου  (6, σχέδιο Κ‐01) συνολικής έκτασης  1200 τ.μ  που θα χρησιμοποιηθεί ως όρχος των μηχανημάτων του λιμένα.  ȻȻȻ.� Κατάλληλη διαμόρφωση του κλειστού τμήματος του υπόστεγου 4 (10, σχέδιο Κ‐01).  ȻV.  Απομάκρυνση  των  υφιστάμενων  εγκαταστάσεων  έκδοσης  εισιτηρίων  και  στέγασης  των  γραφείων  εργαζομένων  λιμένα  (23,22  σχέδιο  Χ1)  και  μετεγκατάστασή  τους  των  μεν  εκδοτηρίων  στο  σταθμό  εξυπηρέτησης  επιβατών,  των δε  γραφείων  των  εργαζομένων στο  κλειστό  τμήμα  του υπόστεγου 10  (12,  σχέδιο Κ‐01).   V.�Κατασκευή νέου τερματικού σταθμού ο οποίος θα καθίσταται άμεσα  προσβάσιμος από τη παραλιακή  οδό Ηρώων Πολυτεχνείο, μέσω της διάνοιξης της υφιστάμενης μάντρας που διαχωρίζει τη λιμενική ζώνη  από  την  αστική  κυκλοφορία..  Η  παραπάνω  πρόταση  περιγράφεται  αναλυτικότερα  στην  παρ .  4.2  της  τεχνικής έκθεσης που υποβλήθηκε από την εταιρεία.     ɶ.���ȵɇɏɈȵɆȻȾȸ�ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰȾȸ�ɃɆȳȰɁɏɇȸ�ɈɃɉ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉ��ȿȻɀȵɁȰ� Η πρόταση περιλαμβάνει:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΥΛΕΣ:  Πύλη Γούναρη    (Πύλη 1)  –  μη σηματοδοτημένη – ενεργή   Βόρεια Πύλη       (Πύλη 7)  –        σηματοδοτημένη – ενεργή   ƒ Θα  εξυπηρετούν  την  κίνηση  των  οχημάτων  από  Νότο  προς  Βορά    για  είσοδο  και  έξοδο  και  ταυτόχρονη σηματοδότηση και κατασκευή κλάδου εισόδου στη Πύλη  Πύλη Νόρμαν      (Πύλη 5) –  μη σηματοδοτημένη – ανενεργή  ƒ Θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων ʅʊʆʉ�ɶɿɲ�ɹʇʉɷʉ.  ƒ Επαναλειτουργία  των  ψευδο‐πυλών  2  και  3  (που  σήμερα  δεν  παίζουν  σπουδαίο  ρόλο  στην  εξυπηρέτηση  της  εισερχόμενης  /  εξερχόμενης  τροχαίας  κυκλοφορίας  )  με  την  παράλληλη  τοποθέτηση λιμενικών φυλακίων και σήμανσης για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των οχημάτων.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:  Χώροι για τη στάθμευση επιβατικών οχημάτων :   1. Στο εσωτερικό του λιμένα στην περιοχή του τερματικού σταθμού είναι της τάξεως των 80 περίπου  οχημάτων.  Έξω  από  το  φράχτη  της  λιμενικής  ζώνης,  όπως  διαμορφώνεται  στη  νέα  θέση,  διαμορφώνονται 40 περίπου θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση επισκεπτών του σταθμού.  2.  Στη  ράμπα  επιβίβασης  –  αποβίβασης  του  σταθμού  είναι  εφικτή  η  διαμόρφωση  θέσεων  στάθμευσης ταξί , τουριστικών λεωφορείων και στάση αστικού λεωφορείου.   3. Χώροι στάθμευσης επιβατικών οχημάτων διαμορφώνονται και σε άλλα σημεία του λιμένα, όπως  φαίνεται στο σχέδιο Κ‐01 που υποβλήθηκε από την ΄΄Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε΄΄.    Χώροι για τη στάθμευση φορτηγών :   1. Στο κρηπίδωμα Γούναρη μεταξύ του κτιρίου παλαιού σταθμού Υποδοχής και υπόστεγου 4.  2. Στον προβλήτα Άστιγγος  3.  Κατά μήκος του κρηπιδώματος της βόρειας λιμενολεκάνης  4.  Στο Βόρειο προβλήτα.  Το συνολικό δυναμικό στάθμευσης ανέρχεται σε 180 – 200 περίπου οχήματα.  ɷ)���ȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇ�Ƀ.Ɉ.�–�ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ:� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1733 Ο.Τ.  Επιφάνεια  (τ.μ.)  Σ.Κ.   (%)  Σ.Δ.  Υφιστάμενες   χρήσεις – κτίσματα  1α  13.058,69  100  1,00  Κολυμβητήριο  1β  8.226,34  10  0,10  Ελεγχόμενος χώρος  στάθμευσης,  2  4.791,03  80  0,80  Ιχθυόσκαλα  3  21.203,84  60  0,50  5όροφο κτίριο (κεντρικές  υπηρεσίες λιμένα)  4α  1.362,12  50  0,50  Εξωτερικές υπηρεσίες   4β  2.999,77  50  0,50  ΟΛΠΑ, μονάδα ΕΚΑΒ  4γ  4.352,94  50  0,50  Γεφυροπλάστιγγα,   4δ  3.777,21  100  0,50  Κτίριο έναντι του Ντοκ   4ε  1,583,10  50  0,50  3  5α  2.564,45  30  0,30  Κεντρικός Σιδηροδρο‐  5β  2.571,11  5  0,05  μικός Σταθμός ΟΣΕ  6  13.561,84  5  0,05    7α  4.836,15  80  0,30  Υφιστάμενες κτηριακές  7β  2.289,45  30  0,30  εγκαταστάσεις, κτίριο  7γ  2.282,52  30  0,30  Ferry Car, κλπ  8  13.564,56  10  0,10  Αγκυροβολία   10  26.634,56  5  0,05  Γεφυροπλάστιγγα  11  8.850,44  30  0,30  Χώρ. Αναψυχης &  περιπάτου  12α  1.943,25  30  0,30  Αναψυχή,  ναυταθλητισμός,  12β  1.839,99  30  0,30  Ήπιες λιμενικές   12γ  835,37  20  0,20  Λειτουργίες, γραφεία  Μαρίνας κλπ  13  1.120,47  30  0,30    14α  912,45  10  0,10  Αναψυχή (καφετέρια,   14β  1.600,29  60  0,60  Εστιατόριο, γραφεία,  WC)  15α  3.195,19  20  0,20  Καρνάγια, γραφεία,   15β  4.798,31  20  0,20  Εντευκτήριο ομίλου  ανοικτής θάλασσας  16α  6.167,47  5  0,05    16β  3.482,13  5  0,05    4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην προώθηση διαδικασίας εκπόνησης, έγκρισης μελετών  και εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  ȰɅɃɌȰɇȸ�10/22Ͳ11Ͳ2004� Εγκρίνεται η πρόταση, για την τακτοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο, ενώ κάθε  νέα κατασκευή θα εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    39) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 08ο : Χωροταξική – κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων του λιμένα Πατρών  ‐ προσωρινή   λύση για την εξυπηρέτηση κοινού  υδροπλάνων  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� 1734 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  «Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.»,  με  το  αριθ.  6054/05‐08‐2003  έγγραφό  της,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  Έγκριση  χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης  της  Λιμενικής,  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών  και  καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.  Στην  7η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., κ. Βουρνάς Ιωάννης, ζήτησε την αναβολή του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση, πράγμα το  οποίο,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  και  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής.  Με  το  αριθμ.  8734/308/84/11‐10‐2004  έγγραφο  του,  ο  Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.  επανυπόβαλλε τροποποιημένα την Τεχνική Έκθεση και (3) ειδικά  τοπογραφικά σχέδια.  Στη 14η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η πρόταση της  «Χωροταξικής –  κυκλοφοριακής οργάνωσης  των  χερσαίων χώρων και βελτίωσης της Λιμενικής Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμού χρήσεων γης  και όρων δόμησης» με την υπ. αριθμ. 10/22‐11‐2004 απόφαση, μόνο για την τακτοποίηση υφιστάμενων  κτηριακών εγκαταστάσεων, ενώ κάθε νέα κατασκευή να εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .  Στην 18η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκαν όροι δόμησης και χρήσεις γης  (06/25‐04‐05 Απόφαση ΕΣΑΛ) για  τη  δημιουργία  ενός  νέου  οικοδομικού  τετραγώνου  (Ο.Τ.  17)    επί  του  ανατολικού  κρηπιδώματος  της  Ιχθυόσκαλας,  όπως  ορίζεται  από  τα  σημεία  (ΤΙ‐Τ2‐Τ3‐Τ4‐Τ5‐Τ6‐Τ1)  εμβαδού  Ε  =  336,00  τ.μ.,  (εξ΄  ολοκλήρου  αδόμητο),  με  συντελεστή  δόμησης  0,50,  συντελεστή  κάλυψης  0,50,  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος 4,00 μ και σκοπό την προώθηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, στη περιοχή του λιμένα Πατρών.  Μετά  από  δικαστικές  προσφυγές  των  Συλλόγων  Ιχθυοπαραγωγών  Μέσης  Αλιείας  Πατρών  και  Ιχθυοπαραγωγών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, ο ΟΛΠΑ ΑΕ (με τα υπ. αριθμ. 6285/20‐09‐05 και   6288/20‐09‐05  έγγραφά του) πρότεινε εναλλακτική λύση για την προσωρινή εξυπηρέτηση των υδροπλάνων στο λιμένα  Πατρών, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος.  Στα  πλαίσια  του  παραπάνω  εντάσσεται  η  πρόταση  για  την  προσωρινή  εγκατάσταση  βάσης  λειτουργίας  υδροπλάνων στη μαρίνα Πατρών.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα  με  την  130/29‐09‐2005  Απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΛΠΑ  Α.Ε.,  προτείνεται,  εναλλακτικά,  μέχρι  τη  διευθέτηση των παραπάνω προσφυγών  α) η εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων σε υπάρχον κτίριο έναντι  του κρηπιδώματος Νο3  (με  κατάλληλη διαμόρφωση)  β) η προσέγγιση των υδροπλάνων στο βόρειο τμήμα του λιμένος εντός της μαρίνας, σε πλωτή εξέδρα, που  σήμερα χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό των διερχόμενων τουριστικών σκαφών, με την παρατήρηση  ότι  η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  θα  ανασταλεί  για  το  χρονικό  διάστημα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  ο  προβλήτας για την προσέγγιση των υδροπλάνων   γ) η μεταφορά των επιβατών με ιδιόκτητο λεωφορείο του ΟΛΠΑ ΑΕ ή των ενδιαφερόμενων εταιρειών από  το χώρο εξυπηρέτησης επιβατών στο χώρο προσέγγισης των υδροπλάνων  Η  προτεινόμενη  θέση  για  τη  δημιουργία  της  βάσης  εξυπηρέτησης  επιβατών  καθώς  και  η  θέση  προσέγγισης των υδροπλάνων φαίνονται στα σχέδια Τ1, Τ2, Α1 και Α2.  Ο  διατιθέμενος  χώρος  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  είναι  166,00  τ.μ.,  όπου  υπάρχει  χώρος  αναμονής  των  επιβατών,  εκδοτήριο  εισιτηρίων  και  ελέγχου  επιβίβασης,  κυλικείο,  ενώ  στο  συγκρότημα  συμπεριλαμβάνονται και τουαλέτες.   Η προσέγγιση των υδροπλάνων θα γίνεται στο άκρο της πλωτής εξέδρας μήκους 60,00 μ και πλάτος 2,00  μ.  (σχέδια Τ1, Τ2)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1735 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί  στην  άμεση  προώθηση  των  διαδικασιών  αδειοδότησης  των  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, που προτείνεται να λειτουργήσει στη περιοχή του  λιμένα Πατρών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�08/30Ͳ09Ͳ2005� Εγκρίνεται ομόφωνα η ως άνω πρόταση, υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής  αδειοδότησης.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    40) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση χώρων εξυπηρέτησης και αναμονής επιβατών και προσέγγισης υδροπλάνων στη   Βόρεια λιμενολεκάνη της μαρίνας λιμένα Πάτρας  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  «Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.»,  με  το  αριθ.  6054/05‐08‐2003  έγγραφό  της,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  Έγκριση  χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης  της  Λιμενικής,  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών  και  καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.  Στη  7η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., κ. Βουρνάς Ιωάννης, ζήτησε την αναβολή του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση, πράγμα το  οποίο,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  και  τον  Πρόεδρο της Επιτροπής. Με το αριθμ. 8734/308/84/11‐10‐2004 έγγραφο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. επανυπόβαλλε   τροποποιημένα την Τεχνική Έκθεση και (3) ειδικά  τοπογραφικά σχέδια.  Στη 14η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η πρόταση της  «Χωροταξικής –  κυκλοφοριακής οργάνωσης  των  χερσαίων χώρων και βελτίωσης της Λιμενικής Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμού χρήσεων γης  και όρων δόμησης» με την υπ. αριθμ. 10/22‐11‐2004 απόφαση, μόνο για την τακτοποίηση υφιστάμενων  κτηριακών εγκαταστάσεων, ενώ κάθε νέα κατασκευή να εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .  Στην 18η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκαν όροι δόμησης και χρήσεις γης (06/25‐04‐05 Απόφαση ΕΣΑΛ) για  τη  δημιουργία  ενός  νέου  οικοδομικού  τετραγώνου  (Ο.Τ.  17)    επί  του  ανατολικού  κρηπιδώματος  της  Ιχθυόσκαλας,  όπως  ορίζεται  από  τα  σημεία  (ΤΙ‐Τ2‐Τ3‐Τ4‐Τ5‐Τ6‐Τ1)  εμβαδού  Ε  =  336,00  τ.μ.,  (εξ΄  ολοκλήρου  αδόμητο),  με  συντελεστή  δόμησης  0,50,  συντελεστή  κάλυψης  0,50,  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος 4,00 μ και σκοπό την προώθηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, στη περιοχή του λιμένα Πατρών.  Μετά  από  δικαστικές  προσφυγές  των  Συλλόγων  Ιχθυοπαραγωγών  Μέσης  Αλιείας  Πατρών  και  Ιχθυοπαραγωγών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, ο ΟΛΠΑ ΑΕ (με τα υπ. αριθμ. 6285/20‐09‐05 και 6288/20‐08‐05  έγγραφά του) πρότεινε εναλλακτική λύση για την προσωρινή εξυπηρέτηση των υδροπλάνων στο λιμένα  Πατρών, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος.  Προτάθηκε, εναλλακτικά, μέχρι τη διευθέτηση των παραπάνω προσφυγών:  α) η εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων σε υπάρχον κτίριο έναντι του κρηπιδώματος Νο3   β) η προσέγγιση των υδροπλάνων στο βόρειο τμήμα του λιμένος εντός της μαρίνας, σε πλωτή εξέδρα  1736 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ γ) η μεταφορά των επιβατών με ιδιόκτητο λεωφορείο του ΟΛΠΑ ΑΕ ή των ενδιαφερόμενων εταιρειών από  το χώρο εξυπηρέτησης επιβατών στο χώρο προσέγγισης των υδροπλάνων  ȸ�ʋɲʌɲʋɳʆʘ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ�ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ�08/30Ͳ09Ͳ05�ɲʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(20ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ).� Με το υπ. αρ. πρωτ. 319/18‐01‐06 έγγραφό του, ο Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. πρότεινε ως δεύτερη μόνιμη θέση  προσέγγισης  υδροπλάνων  (εκτός  από  αυτή  κοντά  στην  περιοχή  της  ιχθυόσκαλας),  περιοχή  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη της μαρίνας λιμένα Πατρών, όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στη συνημμένη  (16‐01‐06)  τεχνική έκθεση και τα αντίστοιχα σχέδια Τ1 (ΚΛ. 1/2000, 05‐01‐06), Τ2 (ΚΛ. 1/500, 05‐01‐06), Α1 (ΚΛ. 1/50,  05‐01‐06).  Η συγκεκριμένη πρόταση έχει  εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο  του ΟΛΠΑ Α.Ε. με  την 04/25‐01‐06  Απόφαση,  ενώ  σχετικά  έχει  τοποθετηθεί  το  Κ.Λ.  Πάτρας  με  το  αριθμ.  3339/1/02/06/06‐02‐06  έγγραφό  του.  Επισημαίνεται  ότι  με  το  405/20‐01‐06  έγγραφό  του,  ο  ΟΛΠΑ  Α.Ε.  έχει  ζητήσει  τη  χορήγηση  προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια , σύμφωνα με την αριθ. 6814 / 16‐12‐ 2005 ΚΥΑ Υ.ΜΕΤ – ΥΕΝ (ΦΕΚ 1801 Β΄) και στα πλαίσια του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91Α΄).  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  υποβληθείσα  με  το  υπ.  αρ.  πρωτ.  319/18‐01‐06  έγγραφο  Ο.Λ.  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε  πρόταση  δημιουργίας  εναλλακτικής  δεύτερης  μόνιμης  θέσης  προσέγγισης  υδροπλάνων  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη  της  μαρίνας  περιλαμβάνει  την  τοποθέτηση πλωτού προβλήτα στη  εν  λόγω λιμενολεκάνη  και  τη στέγαση  του  χώρου  εξυπηρέτησης επιβατών σε υπάρχον κτιριακό συγκρότημα έναντι αυτής.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  αποσταλείσα  από  16/01/06  τεχνική  έκθεση  –  περιγραφή  της  πρότασης,  ο  πλωτός  προβλήτας  θα  αποτελείται  από  πλωτά  στοιχεία  διαστάσεων  13,40Χ2,50Χ1,30  (ΜχΠχΥ),  κατάλληλα  συνδεδεμένα  μεταξύ  τους.  Για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών,  προβλέπεται  η  διαμόρφωση  χώρου  40,32τ.μ.  περίπου  στο  υπάρχον  κτιριακό  συγκρότημα  έναντι  της  βόρειας  λιμενολεκάνης,  όπου  θα  υπάρχει  χώρος  αναμονής  επιβατών  και  ελέγχου  επιβίβασης ,    όπως  επίσης  και  εκδοτήριο  εισιτηρίων.  Η  προτεινόμενη  θέση  για  την  προσέγγιση  των  υδροπλάνων  και  τη  δημιουργία  βάσης  εξυπηρέτησης  επιβατών  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη  της  μαρίνας  παρουσιάζεται  αναλυτικά στα σχέδια  Τ1  (ΚΛ. 1/2000, 05‐01‐06),  Τ2  (ΚΛ. 1/500, 05‐01‐06),  Α1  (ΚΛ. 1/50, 05‐01‐06)  που  συνοδεύουν την από 16‐01‐06 τεχνική έκθεση.  Ειδικότερα,  για  την  προμήθεια  και  την  τοποθέτηση  του  πλωτού  προβλήτα,  κατόπιν  αιτήματος  της  ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, συντάχθηκε και απεστάλη στο ΥΕΝ σχετική τεχνική έκθεση, πιστοποιητικό και σχέδια τεχνικής  διάταξης (κάτοψη, όψη, τομές). Επίσης, επισυνάφθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού της εταιρείας  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  Ε.Π.Ε,  κ.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ,  διπλ.  Πολιτικού  μηχανικού  για  την  ανάληψη  ευθύνης εκ μέρους του για την ορθότητα των υπολογισμών και της  εγκατάστασης των πλωτών στοιχείων  προς λειτουργία και σχετικά με τους όρους που πληρούν οι υπόψη προβλήτες.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί  στην  άμεση  προώθηση  των  διαδικασιών  αδειοδότησης  των  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, που προτείνεται να λειτουργήσει στη περιοχή του  λιμένα Πατρών.  Η  εκπρόσωπος  των  Δημοσίων  Έργων  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  κα  Κυριακού  ανέφερε  ότι  η  παρούσα  έγκριση  δε  συμπεριλαμβάνει  την  αποδοχή  της  αναφερόμενης  στην  παράγραφο  3  του  περιληπτικού  σημειώματος  τεχνικής  μελέτης  και  των  υπολογισμών  τα  οποία  θα  πρέπει  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  ξεχωριστής  έγκρισης,  στην  οποία  θα  πρέπει  να  διερευνηθούν  θέματα  καταλληλότητας  πλωτών  προβλητών  για  τη  συγκεκριμένη χρήση, καθ’ όσον αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της ΕΣΑΛ.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/23Ͳ03Ͳ2006� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.  Για την κατασκευή  ‐ λειτουργία του αεροδρομίου σε υδάτινη  επιφάνεια, να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    41) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�12/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 12ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πατρών  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1737 Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�� Με την 03/15‐07‐2002  Απόφαση ΕΣΑΛ είχαν  εγκριθεί    χρήσεις  γης  –  όροι  και περιορισμοί δόμησης στη  χερσαία  ζώνη  του  νέου  λιμένα  Πατρών.  Με  την  υποβληθείσα  πρόταση  προτείνονται  ορισμένες  τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα   α)  διαπιστώθηκε  κατά  τη  εκπόνηση  της  μελέτης  του  Γ΄  τμήματος  του  Νέου  Λιμένα  Πατρών  η  ανάγκη  ενοποίησης  των  χώρων  και  συγκεκριμένα  προτείνεται  μια  ενιαία  εμπορική  ζώνη,  ώστε  να  υπάρχει  αφ΄  ενός η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του  ISPS για τη φύλαξη των χώρων και αφ΄ ετέρου να  είναι  εφικτή  η  διακίνηση  μοναδοποιημένων  φορτίων,  containers,  χύδην  φορτίων  καθώς  και  γενικών  φορτίων. Επίσης προτείνεται η αναδιάταξη των προβλεπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, των σημείων  ελέγχου, της κυκλοφοριακής διάταξης και των σημείων εισόδου – εξόδου.  β)  προβλέπεται  εντός  της  ζώνης  πρασίνου  η  χωροθέτηση  νέας  διπλής  σιδηροδρομικής  γραμμής,  ηλεκτροκινούμενη  με  εύρος  κατάληψης  13μ.,  καθώς  επίσης  και  η  διαμόρφωση  ενός  επιλιμένιου  σιδηροδρομικού σταθμού με μήκος κεντρικής αποβάθρας 300μ.  γ)  διαμορφώνεται  πλευρικό  πολυχρηστικό  κρηπίδωμα  αντί  πρανές ,  στο  νότιο  όριο  της  λιμενικής  εγκατάστασης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου θαλάσσιου μετώπου  δ) στο ΟΤ1 προστίθεται η χρήση του Τελωνείου  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x Δ4/ο/3/54/Φ5/Μ‐Α/13‐07‐1993 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ‐ «Έγκριση του πρώτου τμήματος της  μελέτης «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης λιμένος Πατρών και αναγκαίες τεχνικές μελέτες».  x Δ4β/123/8/Φ5/Μ‐Α/19‐07‐1994 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – «Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης  λιμενικών έργων».  x 03/15‐07‐2002 Απόφαση ΕΣΑΛ – «Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης στη χερσαία  ζώνη του νέου λιμένα Πατρών».  x 07/29‐12‐2005 Απόφαση ΕΣΑΛ – «Αναπροσαρμογή μήκους νηοδόχων στο Νέο Λιμένα Πατρών»  x υπ.  αριθμ.  1286π.ε./ΜΣ  930/24‐01‐08  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Μελετών  Έργων  –  Αναπροσαρμογή διάταξης του 3ου τμήματος της Α΄ φάσης  (Εμπορευματικής ζώνης)  του Νέου Λιμένα  Πατρών  x υπ. αριθμ. 129625/13‐03‐08  έγγραφο ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ – Μελέτη διέλευσης Σ.Γ.  στην περιοχή  του Νέου  Λιμένα Πατρών  x υπ.  αριθμ.  3978/101/108.4/21‐04‐08  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένος  Πατρών  ΑΕ  –  Αποστολή  της  31/2008  Απόφασης  Δ.Σ.  του  ΟΛΠΑ  ΑΕ  και  ψηφιακού  δίσκου  (CD)  αναφορικά  με  τις  προτεινόμενες  τροποποιήσεις για εξέταση από την ΕΣΑΛ  x υπ.  αριθμ.  8216/34/08/14‐05‐08  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  Α  –  Αίτημα  για  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων  x υπ.  αριθμ.  130/ΜΣ  930/30‐01‐09  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Μελετών  Έργων  –  Απόψεις  της  Υπηρεσίας  αναφορικά  με  σχέδιο  οριζοντιογραφίας  της  σιδηροδρομικής  γραμμής  και  έγγραφο  της  ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και προώθηση για έγκριση του Master Plan  x υπ.  αριθμ.  654/02/108.5/30‐01‐09  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένος  Πατρών  ΑΕ  –  Αποστολή  των  απαιτούμενων διευκρινιστικών στοιχείων  4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ɶɿɲ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉʐʎ�–�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʄɿʅɹʆɲ� ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�(03/15Ͳ07Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ)� Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την ΕΣΑΛ πρόταση για χρήσεις γης και όρους – περιορισμούς δόμησης,  ο Νέος Λιμένας Πατρών χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες:   α. Ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης.  β. Ζώνη αποθέσεως εμπορευμάτων.  1738 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ γ. Ζώνη Οικοδομικών τετραγώνων (η οποία αποτελείται από τα οικ. Τετράγωνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).  δ. Ζώνη πρασίνου και μελλοντική διέλευση γραμμής ΟΣΕ .  Επίσης έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:  α. Όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη των οικοδομικών τετραγώνων :  x Συντελεστής κάλυψης   : 40 %  x Συντελεστής δόμησης   : 0,50   x Μέγιστο ύψος       : 10μ. (+2μ. στέγη)  x Ύψος πύργου       : 14 μέτρα.  β. Χρήσεις γης που επιτρέπονται στη χερσαία ζώνη λιμένα :   i) Στη ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης:   x Φορτοεκφόρτωση πλοίων  x Αναμονή και στάθμευση ΙΧ και φορτηγών   x Κατασκευή πεζογεφυρών, κοινών – κυλιόμενων κλιμάκων.  x Διαμόρφωση πεζόδρομων.  ii) Στη ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων:   x Απόθεση ασυνόδευτων εμπορευμάτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης.  iii) Στη ζώνη οικοδομικών τετραγώνων:   Ƀ.Ɉ.� ɍʌɼʍɸɿʎ�   Ι  Κτίρια Αποθηκών, υποσταθμών, υπόστεγων, μηχανοστασίων για τις ανάγκες  του  τελωνείου  και  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Συγκοινωνιών,  αυτοκινητόδρομων,  πεζόδρομων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.  και  φορτηγών,  χώρων  εναπόθεσης  συνοδευμένων  και  ασυνόδευτων  εμπορευμάτων ,  υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενών νερού και πρατήριο υγρών καυσίμων    ΙΙ, ΙΙΙ και IV  Κτίρια Αναμονής ατόμων, εστίασης και αναψυχής, γραφείων για τις ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  λιμένα,  πρακτορείων,  τραπεζών,  καταστημάτων,  τελωνείου,  αστυνομία,  λιμενικού  σώματος,  πυροσβεστικής  υπηρεσίας,  αποθηκών,  μηχανοστασίου,  ημιυπαίθριων  χώρων,  υπόστεγων  αυτοκινητόδρομων,  πεζοδρόμων  και  πεζοδρομίων,  χώρων στάθμευσης  Ι.Χ.,  λεωφορείων και φορτηγών, υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενής νερού.    iv)  Στη  ζώνη  πρασίνου  και  μελλοντικής  διέλευσης  γραμμής  ΟΣΕ ,  επιτρέπεται  μόνο  η  φύτευση  και  η  δημιουργία πεζόδρομων.  4.2.�Ɂɹɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ� Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 31/31‐03‐08 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ,  το   υπ.  αριθμ.  1286π.ε./ΜΣ  930/24‐01‐08  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Μελετών  Έργων  και  το  υπ.  αριθμ.  129625/13‐03‐08 έγγραφο ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ προτείνεται   α) η ενοποίηση των χώρων   του 3ου  τμήματος του Νέου Λιμένα σε μία ενιαία εμπορική ζώνη αφ΄ ενός  ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις  ISPS για τη φύλαξη των χώρων και  αφ΄  ετέρου  να  είναι  εφικτή  η  διακίνηση  μοναδοποιημένων  φορτίων ,  containers,  χύδην  φορτίων  καθώς  και  γενικών  φορτίων.  Περιλαμβάνεται  και  η  αντίστοιχη  αναδιάταξη  των  προβλεπόμενων  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  των  σημείων  ελέγχου,  της  κυκλοφοριακής  διάταξης  και  των  σημείων  εισόδου  –  εξόδου.  (βλέπε  α)  Μελέτη  Νέου  Λιμένα  Πατρών  –  3ο  Τμήμα  Α΄  Φάσης,  Γενική  Οριζοντιογραφία, Σχέδιο Γ‐01, κλίμακα 1.2000, Οκτώβριος 2007 και β) Μελέτη Νέου Λιμένα Πατρών  – 3ο Τμήμα Α΄ Φάσης, Χρήσεις γης – Όροι Δόμησης, Σχέδιο Γ‐02 , κλίμακα 1.2000, Οκτώβριος 2007)  β) στη ζώνη πρασίνου η διέλευση διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής με εύρος κατάληψης 13μ, η πρόβλεψη  κατασκευής επιλιμένιου σταθμού (αποβάθρας) με μήκος κεντρικής αποβάθρας 300μ και η πρόβλεψη  γραμμής σύνδεσης με το εμπορευματικό κέντρο για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών (βλέπε  Τροποποίηση  Χάραξης  Ν.Σ.Γ.  Κορίνθου  –  Πατρών  στην  περιοχή  του  Νέου  Λιμένα  Πατρών,  Οριζοντιογραφία Σιδηροδρομικής Γραμμής, Αρ. Σχεδίου 02, κλίμακα 1:1.000, Ιανουάριος 2007)  γ) η διαμόρφωση πλευρικού πολυχρηστικού κρηπιδώματος αντί πρανούς , στο νότιο όριο της λιμενικής  εγκατάστασης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου θαλάσσιου μετώπου.  δ) η χρήση του Τελωνείου στο ΟΤ1  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1739 Επιπρόσθετα  το  Σχέδιο  Χρήσεις  γης  –  Όροι  Δόμησης  της Μελέτης  Νέου  Λιμένα  Πατρών  – 3ο  Τμήμα  Α΄  Φάσης έχει συμπληρωθεί με τα εμβαδά των ζωνών και οικοδομικών τετραγώνων. Συγκεκριμένα:  ȷʙʆɸʎ�–�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�ʏɸʏʌɳɶʘʆʉ� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων  65.678,70 τμ Ζώνη Στάθμευσης –αναμονής – επιβίβασης  142.091,60 τμ ΟΤ Ι  29.270,20 τμ ΟΤ ΙΙ  30.108,90 τμ ΟΤ ΙΙΙ  41.019,70 τμ ΟΤ IV  11.079,10 τμ 5. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί στην καλύτερη χωροταξική οργάνωση του Νέου  Λιμένα Πατρών και στη σύνδεση  του λιμένα με το Σιδηροδρομικό δίκτυο για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�12/19Ͳ02Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.  ���Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.                                                                                 ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)                   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜ.    42) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/06Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: �Τροποποίηση χρήσεων γης και όρων, περιορισμών δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα   Πατρών� 1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�� x Με  την  υπ.  αριθμ.  03/15‐07‐2002  Απόφαση  ΕΣΑΛ  εγκρίθηκαν  χρήσεις  γης  –  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατρών.  x Με  την  υπ.  αριθμ.  12/19‐02‐2009  Απόφαση  ΕΣΑΛ  εγκρίθηκε  τροποποίηση  των  εγκεκριμένων  όρων  δόμησης και χρήσεων γης.   x Με  το  υπ.  αριθμ.  1612/52/575/108.5/84.2/22‐03‐10  έγγραφο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  διαβιβάσθηκε  πρόταση  τροποποίησης  των  όρων  –  περιορισμών δόμησης  και  χρήσεων  γης  του Νέου Λιμένα Πατρών  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  διευθέτησης  της  προσωρινής  θέσης  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων.  Συγκεκριμένα  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  εγκατάστασης  προσωρινών  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων  σε  συγκεκριμένη  θέση  προτείνεται  η  προσθήκη  της  συγκεκριμένης  χρήσης  στις  χρήσεις  των Οικοδομικών τετραγώνων ΙΙ, ΙΙΙ, και IV, καθώς επίσης και η επέκταση του Οικοδομικού Τετραγώνου  ΙΙΙ, ώστε να συμπεριληφθεί η επιλεγείσα περιοχή χωροθέτησης των προκατασκευασμένων κρατητηρίων   με τους ίδιους όρους δόμησης που ήδη ισχύουν.  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ.  αριθμ.  Δ4/ο/3/54/Φ5/Μ‐Α/13‐07‐1993  Απόφαση  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  ‐  «Έγκριση  του  πρώτου  τμήματος  της  μελέτης  «Στρατηγική  μελέτη  ανάπτυξης  λιμένος  Πατρών  και  αναγκαίες  τεχνικές  μελέτες».  x υπ.  αριθμ.  Δ4β/123/8/Φ5/Μ‐Α/19‐07‐1994  Απόφαση  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  –  «Έγκριση  προκαταρκτικής μελέτης λιμενικών έργων».  x υπ. αριθμ. 03/15‐07‐2002 Απόφαση ΕΣΑΛ – «Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης  στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατρών».  x υπ.  αριθμ.  07/29‐12‐2005  Απόφαση  ΕΣΑΛ  –  «Αναπροσαρμογή  μήκους  νηοδόχων  στο  Νέο  Λιμένα  Πατρών»  1740 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x υπ. αριθμ. 12/19‐02‐2009 Απόφαση ΕΣΑΛ ‐  Εγκρίθηκε τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων δόμησης  και χρήσεων γης.  x υπ.  αριθμ.  8211.03/Φ.78/10/10/03‐03‐10  έγγραφο  ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΛΥ  α  –  Έγγραφο  περί  διαμόρφωσης χώρου προσωρινών κρατητηρίων Κ.Λ. Πάτρας στον νέο Λιμένα Πατρών  x υπ. αριθμ. 18/2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ ΑΕ – Απόφαση σύμφωνα με την  οποία  επιλέγεται  χώρος  για  τη  διαμόρφωση  προσωρινών  κρατητηρίων  δυτικά  του  πυροσβεστικού  σταθμού  σε  έκταση  1000,00  τμ.  Επίσης,  σύμφωνα  με  αυτήν  ο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  θα  προχωρήσει  στην  προμήθεια και διαμόρφωση εσωτερικά εμπορευματοκιβωτίων συνολικού εμβαδού 200,00 τμ περίπου  και  τη  διαμόρφωσή  τους  σε  κρατητήρια  ανδρών  –  γυναικών,  τη  διαμόρφωση  εξωτερικού  χώρου  προαυλισμού, καθώς και τη μεταφορά στον παραπάνω χώρο του οικήματος του τμήματος ασφαλείας  ΚΛ Πάτρας  x υπ.  αριθμ.  1612/52/575/108.5/84.2/22‐03‐10  έγγραφο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  –  Διαβίβαση  της  πρότασης  τροποποίησης όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης του ΟΛΠΑ ΑΕ  4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ɶɿɲ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉʐʎ�–�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʄɿʅɹʆɲ� ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�(03/15Ͳ07Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ)� Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την ΕΣΑΛ πρόταση για χρήσεις γης και όρους – περιορισμούς δόμησης,  ο Νέος Λιμένας Πατρών χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες:   α. Ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης.  β. Ζώνη αποθέσεως εμπορευμάτων.  γ. Ζώνη Οικοδομικών τετραγώνων (η οποία αποτελείται από τα οικ. Τετράγωνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).  δ. Ζώνη πρασίνου και μελλοντική διέλευση γραμμής ΟΣΕ .  Επίσης έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:  α. Όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη των οικοδομικών τετραγώνων :  x Συντελεστής κάλυψης   : 40 %  x Συντελεστής δόμησης   : 0,50   x Μέγιστο ύψος       : 10μ. (+2μ. στέγη)  x Ύψος πύργου       : 14 μέτρα.  β. Χρήσεις γης που επιτρέπονται στη χερσαία ζώνη λιμένα :   i) Στη ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης:   x Φορτοεκφόρτωση πλοίων  x Αναμονή και στάθμευση ΙΧ και φορτηγών   x Κατασκευή πεζογεφυρών, κοινών – κυλιόμενων κλιμάκων.  x Διαμόρφωση πεζόδρομων.  ii) Στη ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων:   x Απόθεση ασυνόδευτων εμπορευμάτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης.  iii) Στη ζώνη οικοδομικών τετραγώνων:   Ƀ.Ɉ.� ɍʌɼʍɸɿʎ�   Ι  Κτίρια Αποθηκών, υποσταθμών, υπόστεγων, μηχανοστασίων για τις ανάγκες  του  τελωνείου  και  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Συγκοινωνιών,  αυτοκινητόδρομων,  πεζόδρομων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.  και  φορτηγών,  χώρων  εναπόθεσης  συνοδευμένων  και  ασυνόδευτων  εμπορευμάτων ,  υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενών νερού και πρατήριο υγρών καυσίμων    ΙΙ, ΙΙΙ και IV  Κτίρια Αναμονής ατόμων, εστίασης και αναψυχής, γραφείων για τις ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  λιμένα,  πρακτορείων,  τραπεζών,  καταστημάτων,  τελωνείου,  αστυνομία,  λιμενικού  σώματος,  πυροσβεστικής  υπηρεσίας,  αποθηκών,  μηχανοστασίου,  ημιυπαίθριων  χώρων,  υπόστεγων  αυτοκινητόδρομων,  πεζοδρόμων  και  πεζοδρομίων,  χώρων στάθμευσης  Ι.Χ.,  λεωφορείων και φορτηγών, υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενής νερού.  iv)    Στη  ζώνη  πρασίνου  και  μελλοντικής  διέλευσης  γραμμής  ΟΣΕ,  επιτρέπεται  μόνο  η  φύτευση  και  η  δημιουργία πεζόδρομων.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1741 4.2.� ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ� ɶɿɲ� ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� ʃɲɿ� ʊʌʉʐʎ� –� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏɻ� ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʄɿʅɹʆɲ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�(12/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ)� Συγκεκριμένα εγκρίθηκε   ι) μια ενιαία εμπορική ζώνη, ώστε να υπάρχει αφ΄ ενός η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις  του ISPS για τη φύλαξη των χώρων και αφ΄ ετέρου να είναι εφικτή η διακίνηση μοναδοποιημένων  φορτίων, containers,  χύδην φορτίων καθώς και γενικών φορτίων. Επίσης εγκρίθηκε η αναδιάταξη  των προβλεπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, των σημείων ελέγχου, της κυκλοφοριακής διάταξης  και των σημείων εισόδου – εξόδου.  ιι) εντός της ζώνης πρασίνου η χωροθέτηση νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, ηλεκτροκινούμενη  με εύρος κατάληψης 13μ., και η διαμόρφωση ενός επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού με μήκος  κεντρικής αποβάθρας 300μ.  ιιι)  η  διαμόρφωση  πλευρικού  πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  αντί  πρανούς ,  στο  νότιο  όριο  της  λιμενικής εγκατάστασης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου θαλάσσιου μετώπου  ιν) εντός του ΟΤ1 η χρήση του Τελωνείου  Επίσης  συμπληρώθηκαν  οι  εγκεκριμένοι  όροι  δόμησης  και  χρήσεις  γης  με  τα  εμβαδά  των  ζωνών  και  οικοδομικών τετραγώνων.  ȷʙʆɸʎ�–�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�ʏɸʏʌɳɶʘʆʉ� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων  65.678,70 τμ  Ζώνη Στάθμευσης –αναμονής – επιβίβασης  142.091,60 τμ  ΟΤ Ι  29.270,20 τμ  ΟΤ ΙΙ  30.108,90 τμ  ΟΤ ΙΙΙ  41.019,70 τμ  ΟΤ IV  11.079,10 τμ  4.3.�Ɂɹɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻ�� Η περιοχή στην οποία προτείνεται η χωροθέτηση της προσωρινής εγκατάστασης προκατασκευασμένων  κρατητηρίων για την κάλυψη των αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας,  είναι η περιοχή δυτικά  του πυροσβεστικού σταθμού, στο βορειοανατολικό άκρο του Νέου Λιμένα Πατρών. Η επιλεγείσα έκταση  βρίσκεται  εν  μέρει  εντός  της  ζώνης  στάθμευσης  –  αναμονής  –  επιβίβασης  και  εν  μέρει  εντός  της  εσωτερικής οδού κεντρικής κυκλοφορίας Λιμένα, και σε επαφή με το οικοδομικό  τετράγωνο ΟΤ ΙΙΙ.   Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  x την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και των λοιπών λειτουργιών του λιμένα  x την γειτνίαση της περιοχής με τον χώρο εισόδου – εξόδου από και προς τον λιμενικό χώρο, στο ύψος  του Διακονιάρη  x την  ικανοποίηση  στοιχειωδών  συνθηκών  ασφάλειας,  που  πρέπει  να  διέπουν  την  λειτουργία  των  κρατητηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών  Η προτεινόμενη έκταση έχει συνολικό εμβαδόν 1453,18 τμ από τα οποία τα 940,59 τμ διατίθενται για την  χωροθέτηση  των  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων  και  τη  διαμόρφωση  του  χώρου  προαυλισμού,  συμπεριλαμβανομένης  της  απαραίτητης  διπλής  περίφραξης .  Η  υπόλοιπη  έκταση  διατίθεται  για  την  τοποθέτηση του κτιρίου της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, καθώς και ως απαραίτητος  χώρος κίνησης οχημάτων της υπηρεσίας για τη μεταφορά προσώπων.  Με  βάση  τα  ανωτέρω  προτείνεται  η  επέκταση  του  οικοδομικού  τετραγώνου    ΟΤ  ΙΙΙ  έτσι  ώστε  να  συμπεριληφθεί  σε  αυτό  η  παραπάνω  έκταση.  Η  έκταση  και  οι  όροι  δόμησης  του  ΟΤ  ΙΙΙ  όπως  έχουν  εγκριθεί με τις προαναφερόμενες αποφάσεις ΕΣΑΛ είναι :  Ο.Τ.  Έκταση Ο.Τ.  Επιτρεπόμενη κάλυψη 40 %  Επιτρεπόμενη  δόμηση 0,50  Μέγιστο ύψος  ΙΙΙ  41.019,70 τμ  16.407,88 τμ  20.509,85 τμ  10,00μ + 2,00 στέγη  Με την προτεινόμενη επέκταση του οικοδομικού τετραγώνου κατά  1.453,18  τμ, οι όροι και περιορισμοί  δόμησης που διέπουν διαμορφώνονται ως εξής:  Ƀ.Ɉ.� ȶʃʏɲʍɻ�Ƀ.Ɉ.� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻ�ʃɳʄʐʗɻ�40�%� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻ� ɷʊʅɻʍɻ�0,50� ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ȻȻȻ� 42.472,88�ʏʅ� 16.989,15�ʏʅ� 21.236,44�ʏʅ� 10,00ʅ�+�2,00�ʍʏɹɶɻ� 1742 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι πραγματοποιημένοι όροι δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο ΙΙΙ  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 85/2009  οικοδομική άδεια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  Ο.Τ.  Πραγματοποιημένη κάλυψη 40 %  Πραγματοποιημένη δόμηση 0,50  ΙΙΙ  7.696,86 τμ < 16.407,88 τμ  8.156,61 τμ <  20.509,85 τμ  Το  συνολικό  εμβαδόν  των  προς  εγκατάσταση  προκατασκευασμένων  οικίσκων  εκτιμάται  σε  205,00  τμ  περίπου,  και  το  κτίριο  της  ασφάλειας  του  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Πατρών  έχει  εμβαδόν  125,00  τμ  περίπου.  Ως  εκ  τούτου,  μετά  την  εγκατάσταση  των  οικίσκων  στην  προτεινόμενη  θέση  δεν  γίνεται  υπέρβαση των όρων δόμησης που διέπουν το οικοδομικό τετράγωνο ΙΙΙ.  ȵʋʀʍɻʎ�ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ�ɻ�ʋʌʉʍɽɼʃɻ�ʏɻʎ�ʖʌɼʍɻʎ�ʃʌɲʏɻʏɻʌʀʘʆ�ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ�ʃʌɳʏɻʍɻʎ�ʍʏɿʎ�ɼɷɻ�ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ� ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ,�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ɷɿɹʋʉʐʆ�ʏɲ�ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɳ�ʏɸʏʌɳɶʘʆɲ�ȻȻ,�ȻȻȻ,�ȻV.� Η οριστική θέση  των κρατητηρίων εκτιμάται ότι μπορεί  να καθοριστεί σε  ένα από  τα μελλοντικά κτίρια  που πρόκειται να κατασκευαστούν με την ολοκλήρωση του τρίτου τμήματος του Νέου Λιμένα. Το σκοπό  αυτόν  εξυπηρετεί  η  προσθήκη  της  χρήσης  των  κρατητηρίων  στα  οικοδομικά  τετράγωνα    ΙΙ,  ΙΙΙ,  ΙV  όπως  προαναφέρθηκε, στα οποία προβλέπεται η ανέγερση των μελλοντικών εγκαταστάσεων .  5. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Οι  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  κρατητηρίων  Κ.Λ.Πάτρας  δεν  καλύπτουν  τις  βασικές  και  στοιχειώδεις  απαιτήσεις συνθηκών κράτησης, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει γίνει αντικείμενο πρόκλησης δυσμενών  σχολίων  (έκθεση  της Επιτροπής  του Συμβουλίου  της  Ευρώπης  για  την πρόληψη  των βασανιστηρίων  και  της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT))  Η υποβληθείσα πρόταση τροποποίησης των χρήσεων γης και όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων  γης  εντός  του  Ν.  Λιμένα  Πατρών  αποσκοπεί  μετά  την  έγκρισή  της,  στη  διαμόρφωση  προσωρινών  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων,  ώστε  να  δοθεί  προσωρινή  λύση  στο  συγκεκριμένο  πρόβλημα ,  έως  ότου  κατασκευαστεί  και  ολοκληρωθεί  το  τρίτο  τμήμα  του Ν.  Λιμένα  Πατρών  όπου  θα  πρέπει  όμως  να  προβλεφθεί χώρος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μελέτης και επίβλεψης του Ν. Λιμένα Πατρών (ΕΥΔΕ‐  ΜΕΔΕ), για την οριστική διευθέτηση του θέματος.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/06Ͳ07Ͳ2010� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ    43) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 04ο:  Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων εντός της λιμενικής ζώνης Πατρών, από το χώρο   στάθμευσης φορτηγών στο ύψος της οδού Κύριλλου Αρχιεπισκόπου έως ποταμό Μείλιχο  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  x υπ.  αριθμ.  10/22‐11‐2004  Απόφαση  14ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  ‐  Εγκρίθηκε  η  πρόταση  Χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωση  της  Λιμενικής  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης για την τακτοποίηση υφιστάμενων κτιριακών  εγκαταστάσεων και μόνο, ενώ κάθε νέα κατασκευή θα εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .  x υπ. αριθμ. 03/06‐07‐2010 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ – Εγκρίθηκε η «Μελέτη Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων εντός της λιμενικής ζώνης Πατρών, από το χώρο στάθμευσης φορτηγών στο ύψος της οδού  Κύριλλου Αρχιεπισκόπου έως ποταμό Μείλιχο»  x υπ.  αριθμ.  6291/19‐10‐2010  έγγραφο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  –  Αποστολή  εγγράφου  για  διόρθωση  λάθους  εκ  παραδρομής της τεχνικής έκθεσης  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1743 x υπ.  αριθμ.  8216/153/10/09‐11‐2010  έγγραφο  ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  –  Αποστολή  διορθωμένης  τεχνικής έκθεσης προς τα μέλη της ΕΣΑΛ  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  Η τεχνική έκθεση καθώς και το διάγραμμα κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης του Λιμένα Πατρών αποτελούν  συμπλήρωμα  της  πρότασης� χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης της Λιμενικής Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης,  όπως αυτή είχε εγκριθεί από την ΕΣΑΛ.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ  Για την καλύτερη εποπτεία του χώρου και την κατανόηση των παρεμβάσεων η περιοχή μελέτης  (η οποία  καταλαμβάνει  τον  χώρο  εντός  λιμενικής  ζώνης  από  το  χώρο  στάθμευσης  φορτηγών  έως  τον  ποταμό  Μείλιχο)  έχει  διαιρεθεί  σε  επτά  (7)  ζώνες,  όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο  Κ01  Διάγραμμα  κυκλοφοριακής  εξυπηρέτησης του Λιμένα Πατρών.  ȷʙʆɻ�Ȱ : Από το χώρο στάθμευσης φορτηγών έως το ύψος της οδού Παπαφλέσσα (1‐2). Στην ζώνη αυτή  συσσωρεύονται ομαδοποιημένοι χώροι στάθμευσης Ι.Χ. και φορτηγών, παράλληλα με χρήσεις  αναψυχής, όπως το Λούνα Πάρκ και ο Ν.Ο.Π.  ȷʙʆɻ�Ȳ : Από το ύψος της οδού Παπαφλέσσα έως την Ιχθυόσκαλα  (2‐3). Αποτελεί περιοχή αναψυχής και  περιπάτου με διαμορφωμένους και υπό διαμόρφωση χώρους πρασίνου.  ȷʙʆɻ�ȳ  : Από την  Ιχθυόσκαλα έως το ύψος της οδού Τσαμαδού  (3‐4). Περιλαμβάνει την  Ιχθυόσκαλα και  ομαδοποιημένους χώρους στάθμευσης Ι.Χ. και φορτηγών.  ȷʙʆɻ�ȴ  : Από το ύψος της οδού Τσαμαδού έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη  (4‐5). Περιλαμβάνει  τα  κυρίως κτίρια που εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του λιμένα. Σ’ αυτή τη ζώνη συγκεντρώνεται ένα  τμήμα των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα. Περιλαμβάνεται και ο μώλος Αγ. Νικολάου  έως το κρηπίδωμα 9 μετά την ελεγχόμενη πύλη 3.  ȷʙʆɻ�ȵ  :  Από  το ύψος  της  οδού Κολοκοτρώνη  έως  και  την Πύλη  7  (5‐6).  Περιλαμβάνει  δραστηριότητες  επιβατικού και εμπορικού χαρακτήρα και χώρουςστάθμευσης που εξυπηρετούν τις παραπάνω  ανάγκες.  ȷʙʆɻ� ɇɈ:  Από  την  Πύλη  7  έως  το  ύψος  της  οδού  Τερψιθέας  (6‐7).  Αποτελεί  ήδη  διαμορφωμένο  χώρο  αναψυχής  κατά  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του.  Περιλαμβάνει  την  μαρίνα  σκαφών  αναψυχής,  καταστήματα, το καρνάγιο και χώρους στάθμευσης που εξυπηρετούν τις παραπάνω ανάγκες.  ȷʙʆɻ� Z:  Από  το  ύψος  της  οδού  Τερψιθέας  (6‐7)  έως  τον  ποταμό  Μείλιχο.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  έκτασης καταλαμβάνεται από χώρους στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων.  Η μελέτη στο παρόν τεύχος διαρθρώνεται σε κεφάλαια το καθ ’ ένα από τα οποία αφορά ομαδοποιημένες  τις κυκλοφοριακές λειτουργίες εντός της λιμενικής ζώνης ως εξής:  1. Πύλες εισόδου – εξόδου στην λιμενική ζώνη  2. Κίνηση οχημάτων εντός λιμενικού χώρου  3. Χώροι στάθμευσης Ι.Χ. & φορτηγών  4. Κινήσεις & διαβάσεις πεζών  5. Αστική συγκοινωνία – Ταξί  Ʌɉȿȵɇ�ȵȻɇɃȴɃɉ�–�ȵɂɃȴɃɉ�ɇɈȸɁ�ȿȻɀȵɁȻȾȸ�ȷɏɁȸ  ȷʙʆɻ�Ȱ.  Στο ύψος της οδού Παπαφλέσσα πραγματοποιείται η είσοδος και η έξοδος  Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών  από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες σε  σχέση και με την κυκλοφορία της οδού Ακτής Δυμαίων, στην οποία διοχετεύεται η κίνηση προς την πόλη.  ȷʙʆɻ�ȴ.  Η πύλη 1 στο ύψος της οδού Γούναρη αποτελεί πύλη εισόδου – εξόδου στην λιμενική ζώνη φορτηγών και  Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων εχόντων άδεια. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται όπως φαίνεται στο συνημμένο  διάγραμμα.  Επίσης πρέπει  να αναφερθεί η ύπαρξη διαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής με μπάρες  προστασίας .  Η  πύλη  3  αποτελεί  ελεγχόμενη  πύλη  εισόδου  φορτηγών  και  Ι.Χ.  οχημάτων  όπου  λειτουργεί  φυλάκιο  ελέγχου.  ȷʙʆɻ�E.  Πύλη  6.  Η  είσοδος  των  επιβατικών  οχημάτων  στη  λιμενική  ζώνη,  των  οποίων  οι  επιβάτες  χρειάζεται  προηγούμενα  να  προμηθευτούν  κάρτα  επιβίβασης  ή/και  εισιτήριο  από  τα  ταξιδιωτικά  γραφεία  στο  1744 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ εσωτερικό του νέου κτιρίου του σταθμού, γίνεται από την Πύλη 6, μεταξύ του κτιρίου Σταθμού Επιβατών  και εμπορικών καταστημάτων. Στην Πύλη αυτή θα γίνεται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας επιβατών  επί του  επιβατικού οχήματος με το οποίο πρόκειται να ταξιδέψουν και θα  εκδίδεται η κάρτα επιβίβασης. Για το  λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί δύο (2) φυλάκια.  Πύλη 7: Είσοδος για φορτηγά και επιβατικά οχήματα τα οποία διαθέτουν εισιτήριο και κάρτα επιβίβασης.  Έξοδος φορτηγών και Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων η οποία ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη σε σχέση με  την κυκλοφορία της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  ȷʙʆɻ�ɇɈ.  Η  είσοδος  και  η  έξοδος  Ι.Χ.  οχημάτων  στον  διαμορφωμένο  χώρο  αναψυχής  της  Μαρίνας  πραγματοποιείται μέσω της εισόδου στο ύψος της οδού Διαγόρα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  Η είσοδος στο Καρνάγιο που βρίσκεται βορειότερα πραγματοποιείται στο ύψος της οδού Σοφοκλέους επί  της  οδού Ηρώων Πολυτεχνείου  όπου  υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  οχημάτων  εκτός φορτηγών.  Η  έξοδος  πραγματοποιείται στο ύψος της οδού Αμερικής.  ȷʙʆɻ�ȷ.  Η είσοδος και η έξοδος Ι.Χ. οχημάτων στον χώρο στάθμευσης της οδού Τερψιθέας πραγματοποιείται στο  ύψος της οδού Τερψιθέας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  ȾȻɁȸɇȸ�ɃɍȸɀȰɈɏɁ�ȵɁɈɃɇ�ȿȻɀȵɁȻȾɃɉ�ɍɏɆɃɉ  Η κίνηση των οχημάτων και φορτηγών στην εντός λιμένος περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:  Σε όλο  το μήκος  της οδού εντός  του λιμενικού χώρου, από τη  ζώνη Α έως και  την  ζώνη Ε η  κίνηση των  οχημάτων είναι διαμπερής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κατά μήκος της οδού ρυθμίζεται η στάση και η  στάθμευση  με  ειδική  διαγράμμιση  (κίτρινη  γραμμή  και  διαγράμμιση  zebra).  Επίσης  ρυθμίζεται  το  όριο  ταχύτητας με ειδική σήμανση το οποίο είναι 20 km/h,, καθώς και η υποχρεωτική πορεία των οχημάτων σε  συγκεκριμένα σημεία, όπως στην είσοδο των φορτηγών στην Πύλη 7. Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων  στην πύλη 7 στην ζώνη Ε πραγματοποιείται όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα 1 & 2:  Σχήμα 1. Πορεία εισόδου από την πύλη 7      ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1745 Σχήμα 2. Έξοδος από την πύλη 7    Η κίνηση των οχημάτων κατά μήκος της παραλιακής οδού στην ζώνη  ΣΤ, από το ύψος της οδού Διαγόρα  όπου βρίσκεται η είσοδος και έξοδος στον χώρο έως και το διαμορφωμένο χώρο στην βόρεια προβλήτα,  πραγματοποιείται  και  προς  τις  δύο  κατευθύνσεις.  Κατά  μήκος  της  διαδρομής  η  κίνηση  ρυθμίζεται  με  ειδική  σήμανση  που  αφορά  στο  όριο  ταχύτητας,  τις  διαβάσεις  πεζών,  την  απαγόρευση  στάσης  ή/και  στάθμευσης  Κατά  μήκος  της  διαδρομής  στον  λιμενικό  χώρο  απαγορεύεται  η  στάση  και  η  στάθμευση  πέραν τον οριοθετημένων περιοχών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  ɍɏɆɃȻ�ɇɈȰȺɀȵɉɇȸɇ�Ȼ.ɍ.�ȾȰȻ�ɌɃɆɈȸȳɏɁ  ȷʙʆɻ�Ȱ.  Στην Ζώνη Α λειτουργεί ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης Φορτηγών και ελεύθερος χώρος στάθμευσης Ι.Χ.  οχημάτων όπως φαίνεται στο σχέδιο.  ȷʙʆɻ�Ȳ.  Στην  Ζώνη  Β  λειτουργεί  ελεγχόμενος  χώρος  στάθμευσης  Ι .Χ.  οχημάτων  (εκτός  φορτηγών),  που  περιλαμβάνει (123) θέσεις.  ȷʙʆɻ�ȳ.  Στην Ζώνη Γ λειτουργεί χώρος στάθμευσης φορτηγών εχόντων άδεια που περιλαμβάνει 39 θέσεις. Επίσης  λειτουργεί χώρος στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων εχόντων άδεια που περιλαμβάνει 47 θέσεις.  ȷʙʆɻ�ȴ.  Στην  Ζώνη  Δ  λειτουργεί  χώρος  στάθμευσης  Ι.Χ.  οχημάτων  εχόντων  άδεια  εντός  του  τελωνειακά  υποκείμενου  χώρου.  Επίσης  υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  26  Ι.Χ.  οχημάτων  εχόντων  άδεια  μπροστά  στο  συνεδριακό  κέντρο  του  Ο.Λ.ΠΑ.  καθώς  και  χώρος  επιπλέον  97  θέσεων  περίπου  στο  υπόστεγο  όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο.  Στον  μώλο  Αγίου  Νικολάου  επιτρέπεται  η  στάθμευση  σε  Ι .Χ.  εχόντων  άδεια  (ȴȻȰȳɆȰɌȵɈȰȻ� ȸ� ɇɉȳȾȵȾɆȻɀȵɁȸ� ɅɆɃɈȰɇȸ).  Έναντι  του  μώλου  Αγ.  Νικολάου  έχει  δεσμευθεί  χώρος  στάθμευσης για 8 ΤΑΞΙ. Μετά την είσοδο στην πύλη 3 υπάρχει χώρος στάθμευσης 32 θέσεων περίπου για  Ι.Χ. οχήματα εχόντων άδεια. Επί του μώλου Αγίου Νικολάου απαγορεύεται η στάση & η στάθμευση πλην  των οχημάτων προς φόρτωση.  ȷʙʆɻ�ȵ.  1746 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην Ζώνη Ε υπάρχει χώρος στάθμευσης 5 Ι.Χ. οχημάτων παραπλεύρως της Πύλης 4. Μεταξύ της πύλης 4  και 5  υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  43  οχημάτων  προς φόρτωση. Μπροστά  από  το  κτιριακό  συγκρότημα  καταστημάτων της οδού Νόρμαν λειτουργεί χώρος στάθμευσης Ι .Χ. οχημάτων εχόντων άδεια 20 θέσεων  περίπου. Μπροστά από τον επιβατικό σταθμό υπάρχει χώρος στάθμευσης  Ι .Χ. οχημάτων εχόντων άδεια  16  θέσεων  περίπου,  καθώς  και  η  στάση  του  λεωφορείου  του  Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών προς και από τα πλοία. Παραπλεύρως του επιβατικού σταθμού, εκτός της περίφραξης, υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  22  για  την  προσωρινή  στάθμευση  των  οχημάτων  που  πρόκειται  να  ταξιδέψουν  και  εντός της περίφραξης διατίθεται χώρος στάθμευσης οχημάτων εχόντων άδεια 21 θέσεων. Στην συνέχεια  της πορείας  μεταξύ  του  γραφείου Ν.Α.  Αχαΐας  και  των WC  υπάρχει  χώρος στάθμευσης οχημάτων προς  φόρτωση 30 θέσεων περίπου. Στην προβλήτα Άστιγγος υπάρχει χώρος στάθμευσης 72 φορτηγών ενώ στη  Βόρεια  Προβλήτα  λειτουργεί  χώρος  στάθμευσης  45  φορτηγών  στην  εκτός  ISPS  περιοχή  και  χώρος  στάθμευσης 28 φορτηγών στην εντός ISPS ζώνη.  ȷʙʆɻ�ɇɈ.  Στην  Ζώνη  ΣΤ  υπάρχει  διαμορφωμένος  ελεύθερος  χώρος  στάθμευσης  Ι .Χ.  οχημάτων  83  θέσεων.  Κατά  μήκος  της  παραλιακής  διαδρομής,  που  εξυπηρετεί  την  μαρίνα,  έχουν  οριοθετηθεί  θέσεις  στάθμευσης  συνολικά 61  θέσεων  Ι.Χ.  οχημάτων,  όπως φαίνονται στο σχέδιο.  Στο Καρνάγιο  επίσης  λειτουργεί  χώρος  στάθμευσης 5 Ι.Χ. οχημάτων.   ȷʙʆɻ�ȷ.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  της  ζώνης  Ζ  αποτελεί  διαμορφωμένο  ελεύθερο  χώρο  στάθμευσης  202  θέσεων  περίπου  Ι.Χ.  οχημάτων  που  εξυπηρετεί  τόσο  τις  ανάγκες  επισκεπτών  στον  παράλιο  χώρο,  όσο  και  τις  ανάγκες στάθμευσης των κατοίκων στην όμορη περιοχή κατοικίας .  ȾȻɁȸɇȵȻɇ�ȾȰȻ�ȴȻȰȲȰɇȵȻɇ�ɅȵȷɏɁ  Για την ασφαλή κίνηση πεζών έχουν προβλεφθεί διαβάσεις πεζών εντός του λιμενικού χώρου στις εξής  περιοχές:  x Στην ζώνη Β στην συμβολή της Ιχθυόσκαλας με την παραλιακή οδό.  x Στην ζώνη Δ στο ύψος του μώλου Αγ. Νικολάου.  x Στην ζώνη Ε μπροστά από το κτίριο του σταθμού επιβατών και κάθετα στον άξονα της Ηρώων  Πολυτεχνείου έχουν προβλεφθεί δύο διαβάσεις.   x Στην ζώνη ΣΤ στην είσοδο προς τον χώρο της Μαρίνας στο ύψος της οδού Διαγόρα, καθώς και  στην είσοδο προς το Καρνάγιο στο ύψος της οδού Σοφοκλέους.  ȾȻɁȸɇȵȻɇ�ɀȵɇɏɁ�ɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻȰɇ�ȿȻɀȵɁɃɇ�Ͳ�ɈȰɂȻ  Η αφετηρία και το τέρμα του λεωφορείου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που εξυπηρετεί επιβάτες οι οποίοι κινούνται  εντός του λιμενικού χώρου βρίσκεται στην Ζώνη Ε έξω από τον Σταθμό Επιβατών Ο χώρος οριοθετείται με  ειδική κάθετη σήμανση. Υπάρχουν ακόμα δύο στάσεις που εξυπηρετούν την κίνηση των επιβατών από και  προς τα πλοία στον μώλο Αγίου Νικολάου και στην Προβλήτα Γούναρη στην Ζώνη Δ.   Μπροστά  από  το  σταθμό  επιβατών  στην  πλευρά  της  οδού  Ηρώων  Πολυτεχνείου  έχουν  διαμορφωθεί  επίσης δύο (2) θέσεις παραμονής λεωφορείων.   Στάση αστικού λεωφορείου υπάρχει στην Ζώνη Α έναντι του ελεύθερου χώρου στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων  ο οποίος οριοθετείται με κάθετη σήμανση.   Στην  Ζώνη  Δ  έχουν  προβλεφθεί  (8)  οκτώ  θέσεις  οχημάτων  Ταξί  έναντι  του  μώλου  Αγ.  Νικολάου,  που  οριοθετούνται  με  ειδική  οριζόντια  και  κάθετη  σήμανση.  Επίσης  έχουν  προβλεφθεί  έξι  (6)  έξι  θέσεις,  μπροστά  από  το  κράσπεδο  του  νέου  κτιρίου  του  σταθμού  επιβατών  (Ζώνη  Ε),  που  οριοθετούνται  με  κατασκευή οριζόντιας σήμανση.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ  Η  παρούσα  μελέτη  έχει  στόχο  την  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  και  της  στάσης  και  της  στάθμευσης  στον  οδικό  άξονα  εντός  της  λιμενικής  ζώνης  και  την  τοποθέτηση  πινακίδων  σήμανσης  για  την  εύρυθμη  λειτουργία του χώρου και την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων εντός των ορίων του.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1747 44) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�ʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� Θέμα : ΠΑΤΡΑ: 1. Εφαρμογή οριζόντιας και κάθετης ρυθμιστικής και πληροφοριακής σήμανσης   εντός του Νέου Λιμένα Πατρών και 2. Τροποποίηση ‐ Συμπλήρωση του Masterplan στον Νέο    Λιμένα Πατρών με τα αναγκαία έργα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, καθώς και   τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Σκοπός των δύο (02) υποβληθέντων τεχνικών εκθέσεων ‐ μελετών αφορά   ι)  στην  κυκλοφοριακή  οργάνωση  του  νέου  λιμένα Πατρών.  (ȸ� ɸʃʋʊʆɻʍɻ� ʏɻʎ� ʃʌʀɽɻʃɸ� ɲʆɲɶʃɲʀɲ� ɲʋʊ� ʏɻʆ� Ɉɸʖʆɿʃɼ�ɉʋɻʌɸʍʀɲ,�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɲʋʉɷʉɽɸʀ�ɻ�ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʍɸ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ).  ιι) στην τροποποίηση του masterplan του Ν. Λιμένα Πατρών για την χωροθέτηση του νέου κτιρίου πύλης  ελέγχου πεζών και προσωρινής θέσης πλάστιγγας, καθώς   στη κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στα  όρια  της  λιμενικής  ζώνης  (ȸ� ʅɸʄɹʏɻ� ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ� ʍʏɻ� ɴɲʍɿʃɼ� ɷɿɳʏɲʇɻ� ʋʌʉʍʋɹʄɲʍɻʎ� ʃɲɿ� ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ� ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ,�ʋʉʐ�ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ�ʏʉ�ȳɸʆɿʃʊ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʊ�ɇʖɹɷɿʉ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʏʉʐ�ʆɹʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ,�ʊʋʘʎ�ɲʐʏʊ� ɹʖɸɿ�ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ�ʃɲɿ�ȵʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ�ɉʋɻʌɸʍʀɲ�ʏʉʐ�ɹʌɶʉʐ�ȵɉȴȵͲɀȵȴȵ.�Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɹʎ� ʏɻʎ� ɴɲʍɿʃɼʎ� ɷɿɳʏɲʇɻʎ� ʋʉʐ� ʃʌʀɽɻʃɲʆ� ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ,� ɲʔʉʌʉʑʆ� ʏʉʆ� ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ� ʋɸʌɿʉʖɼʎ� ISPS� Ͳ� ʋʉʐ� ɷɸʆ� ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ�ʍʏʉ�ɲʌʖɿʃʊ�ʍʖɹɷɿʉ�ɲʔʉʑ�ɲʐʏʊ�ɹʖɸɿ�ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ�ʋʌʉ�ʏɻʎ�ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ�ʏʉʐ�Ⱦʙɷɿʃɲ�Ͳ�ʃɲɿ�ʏɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʏʉʐ�ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ�ɸɿʍʊɷʘʆ�Ͳ�ɸʇʊɷʘʆ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ɲʐʏɼ).� 3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x  υπ' αρ. 03/15‐07‐2002 απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. με την οποία εγκρίθηκαν οι χρήσεις γης και περιορισμοί  δόμησης στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατρών.  x υπ' αρ. 12/19‐02‐2009 απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. με την οποία τροποποιήθηκαν τα παραπάνω.  x υπ'  αρ.  02/06‐07‐2010  απόφαση  της  Ε.Σ.Α.Λ.  με  την  οποία  τροποποιήθηκαν  τα  ανωτέρω  για  την  χωροθέτηση κρατητηρίων στην χερσαία ζώνη του Ν. Λιμένα Πατρών.  x υπ. αριθμ. 1363/37/590/108.5/17‐02‐2011  έγγραφο ΟΛΠΑ ΑΕ – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ�ʏɻʎ� �ʅɸʄɹʏɻʎ�«ȵʔɲʌʅʉɶɼ� ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ�ʃɲɿ�ʃɳɽɸʏɻʎ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ�ʃɲɿ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ»� x υπ.  αριθμ. 5083/96/2953/84.2/108.5/20‐05‐2011  έγγραφο ΟΛΠΑ ΑΕ – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ� ʏɻʎ� ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ� ʏʉʐ�masterplan�ʏʉʐ�Ɂ.�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�ʅɸ�ʏɲ�ɲʆɲɶʃɲʀɲ�ɹʌɶɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʃɳʄʐʗɻ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ� ɲʆɲɶʃʙʆ,� ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ʏɻ�ɴɸʄʏʀʘʍɻ�ʏʘʆ�ʍʐʆɽɻʃʙʆ�ɲʍʔɲʄʉʑʎ�ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ɸʋɿɴɲʏʙʆ ,�ʉʖɻʅɳʏʘʆ�ʃɲɿ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ� x υπ.  αριθμ. 8216/72/11/16‐06‐2011  έγγραφο  ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ� ʏɻʎ� ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʎ� ʅɸʄɹʏɻʎ�ʍʏɲ�ʅɹʄɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ�ʃɲɿ�ɲʀʏɻʅɲ�ɶɿɲ�ɲʋʉʍʏʉʄɼ�ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ�–�ɷɿɸʐʃʌɿʆɿʍʏɿʃʙʆ�ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ� ɲʋʊ�ɃȿɅȰ�Ȱȵ,�ȵɉȴȵͲɀȵȴȵ�ʃɲɿ�Ⱦȿ�Ʌɳʏʌɲʎ  x υπ. αριθμ. 7088/150/4361/108.5/29‐06‐2011  έγγραφο ΟΛΠΑ ΑΕ – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ�Ȱʋʊʔɲʍɻʎ� ʏʉʐ�ȴɇ� ʏʉʐ� ɃȿɅȰ�Ȱȵ� x υπ. αριθμ. 8216952/11/02‐09‐2011 έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α – ɉʋɸʆɽʐʅɿʍʏɿʃʊ�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʋʌʉʎ�Ⱦȿ� Ʌɳʏʌɲʎ�ɶɿɲ�ɲʋʉʍʏʉʄɼ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�Ȱʆɲʔʉʌɳʎ  x υπ. αριθμ. 2113.9/16/2011/09‐09‐2011 Αναφορά ΚΛ Πάτρας  x υπ. αριθμ. 8216/108/11/21‐09‐2011  έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ�ɲʆʘʏɹʌʘ�Ȱʆɲʔʉʌɳ� ʍʏɲ�ʅɹʄɻ�ʏɻʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ� x υπ.  αριθμ.  8726/210/4922/84.2/108.5/21‐09‐2011  έγγραφο  ΟΛΠ  ΑΕ  –  ȵʋɲʆʐʋʉɴʉʄɼ� ʏɻʎ� ɸʆ� ʄʊɶʘ� ʅɸʄɹʏɻʎ�ʅɸ�ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɸʎ�ʏɿʎ�ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ�ʏɻʎ�Ȱʌʅʊɷɿɲʎ�ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ�Ȱʌʖɼʎ  x υπ. αριθμ. 8216/114/11/29‐09‐11 έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α – ȴɿɲɴʀɴɲʍɻ�ʏɻʎ�ʅɸʄɹʏɻʎ�ʍʏɲ�ʅɹʄɻ� ʏɻʎ�ȵɇȰȿ� 4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1. ȵʔɲʌʅʉɶɼ�ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ�ʃɲɿ�ʃɳɽɸʏɻʎ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ�ʃɲɿ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ� 1748 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4.1.1. Ʌʌʊʍɴɲʍɻ�ʍʏʉʆ�ʆɹʉ�ʄɿʅɹʆɲ� 4.1.1.1. Ɂʊʏɿʉʎ�ɿʍʊʋɸɷʉʎ�ʃʊʅɴʉʎ�Ȱʃʏɼʎ�ȴʐʅɲʀʘʆ,�ʍʏʉ�ʑʔʉʎ�ʏɻʎ�Ʌɸɿʌɲʁʃɼʎ�Ʌɲʏʌɲʁʃɼʎ� Πρόκειται για σηματοδοτημένο ισόπεδο κόμβο, μέσω του οποίου θα γίνεται η προσωρινή σύνδεση του  Νέου Λιμένα Πάτρας με το αστικό οδικό δίκτυο της πόλης, μέχρι  την ολοκλήρωση της κατασκευής του  ανισόπεδου κόμβου Γλαύκου, που θα συνδέσει τη λιμενική υποδομή με την ΕΠΠ.  Για  το  διαχωρισμό  των  κινήσεων  ανά  ρεύμα  έχουν  διαμορφωθεί  τρίγωνες  νησίδες.  Για  την  ασφαλή  κίνηση των πεζών, έχουν διαμορφωθεί και σημανθεί κατάλληλα με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση,  διαβάσεις  πεζών.  (ȸ� ʅɸʄɹʏɻ� ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʍɼʅɲʆʍɻʎ� ʏʉʐ� ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ� ʃʊʅɴʉʐ� ɲʋʉʏɹʄɸʍɸ� ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ� ʏʉʐ� ɹʌɶʉʐ� "Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ� ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ� ɹʌɶʘʆ� 2ʉʐ� ʏʅɼʅɲʏʉʎ� ʃɲɿ� ɹʌɶɲ� ɸʋɿɷʉʅɼʎ� ʆɹʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ� Ʌɲʏʌʙʆ"�ʏɻʎ�ɉɅɃɀȵȴȻ/ȳȳȴȵ/ȵɉȴȵͲɀȵȴȵ�ʅɸ�ʏʀʏʄʉ�"ɀɸʄɹʏɻ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ʆʊʏɿʉʐ�ɿʍʊʋɸɷʉʐ�ʃʊʅɴʉʐ�ʍʑʆɷɸʍɻʎ� ʄɿʅɹʆɲ�ʅɸ�ʋɲʌɲʄɿɲʃɼ�ʉɷʊ�Ȱʃʏɼʎ�ȴʐʅɲʀʘʆ"�ʏʉ�ȴɸʃɹʅɴʌɿʉ�ʏʉʐ�2009).� 4.1.1.2. Ȳʊʌɸɿʉʎ�ɿʍʊʋɸɷʉʎ�ʃʊʅɴʉʎ�Ȱʃʏɼʎ�ȴʐʅɲʀʘʆ,�ʍʏʉ�ʑʔʉʎ�ʏɻʎ�ʄɸʘʔʊʌʉʐ�ȵʄɸʐɽɸʌʀʉʐ�Ȳɸʆɿɺɹʄʉʐ.� Πρόκειται για σηματοδοτημένο ισόπεδο κόμβο, μέσω του οποίου θα γίνεται η σύνδεση του Νέου Λιμένα  Πάτρας  με  το  αστικό  οδικό  δίκτυο  της  πόλης,  εξυπηρετώντας  μόνο  την  έξοδο  της  λιμενικής  εγκατάστασης.  4.1.2. Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆɸʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʆɹʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ� x Τέσσερις (4) νηοδόχους πλαγιοπρημνοδέτησης, (από νότο προς βορρά):  1. 1η: μήκους 167,55 μ., με δύο πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων 16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 17,92 μ.,   2. 2η: μήκους 188,48 μ., με τρεις πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 20,60 μ.,   3. 3η: μήκους 218,68 μ., με τρεις πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 20,50 μ., και  4. 4η: μήκους 219,10 μ., με τρεις πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 20,00 μ.  x Το ΟΤ με το κτίριο υπηρεσιών νέου λιμένα, όπου θα στεγαστούν οι επιμέρους υπηρεσίες του ΟΛΠΑ Α.Ε.,  το  λιμεναρχείο,  υπηρεσίες  τελωνείου,  αστυνομίας,  κλπ.,  η  δεξαμενή  νερού  και  το  κτίριο  των  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων.  Οι  εναπομένουσες,  αδόμητες  επιφάνειες  του  ΟΤ  είναι  διαμορφωμένες ως χώροι πρασίνου και διάδρομοι κίνησης πεζών.  x Το ΟΤ των τερματικών σταθμών, όπου έχει ήδη κατασκευαστεί ο τερματικός σταθμός Α.  x Την Πύλη Α, η οποία έχει σχεδιαστεί και θα λειτουργεί ως είσοδος στο χώρο των κρηπιδωμάτων. Η πύλη  αποτελείται από επτά (7) νησίδες, μήκους 39,30 μ., και δύο (2) μεγαλύτερες, από μία σε κάθε πλευρά,  που  δημιουργούν  ένα  σύστημα  οκτώ  (8)  διαδρόμων,  πλάτους  2,85  μ.,  έκαστος.  Στις  τέσσερις  (4)  νησίδες, πλάτους 3,60 μ., έχουν κατασκευαστεί φυλάκια για τον έλεγχο των εισερχόμενων οχημάτων.  Από κάθε φυλάκιο μπορούν να ελεγχθούν δύο διάδρομοι εισόδου οχημάτων. Στις εκατέρωθεν νησίδες  έχουν κατασκευαστεί κτίρια γραφείων.  Για την  ικανοποίηση της απαίτησης διενέργειας ελέγχου όλων  των  κατηγοριών  οχημάτων  με  σαρωτή,  έχει  κατασκευαστεί  φυλασσόμενη  είσοδος,  πλάτους  8,00  μ.,  επαρκής για τη διέλευση 2 λωρίδων κυκλοφορίας.  x Την Πύλη Β, η οποία κατά την πλήρη κατασκευή και λειτουργία του λιμένα προβλέπεται να λειτουργεί  ως  είσοδος.  Στην  παρούσα  φάση,  θα  λειτουργήσει  ως  έξοδος.  Η  πύλη  αποτελείται  από  τέσσερις  (4)  νησίδες,  μήκους 39,00  μ.,  που  δημιουργούν  ένα  σύστημα  τεσσάρων  (4)  διαδρόμων,  πλάτους 3,00  μ.  έκαστος.  Στις  δύο  (2)  νησίδες,  πλάτους  3,60  μ.,  έχουν  κατασκευαστεί  φυλάκια  για  τον  έλεγχο  των  εισερχόμενων οχημάτων. Από κάθε φυλάκιο μπορούν να ελεγχθούν δύο διάδρομοι εισόδου οχημάτων.  Στη μεγαλύτερη από της δύο πλευρικές νησίδες έχει κατασκευαστεί κτίριο γραφείο. Για την αύξηση της  δυναμικότητας  εξυπηρέτησης  της πύλης,  έχει  κατασκευαστεί φυλασσόμενη  έξοδος,  πλάτους 12,00  μ.  επαρκής για τη διέλευση 3 λωρίδων κυκλοφορίας.  x Υπαίθριους χώρους στάθμευσης:  1. Βαρέων  οχημάτων  και  μηχανοκίνητων  δικύκλων,  έμπροσθεν  του  ΟΤ  των  τερματικών  σταθμών,  με  πρόσβαση από την κεντρική οδό του λιμένα. Ο διαθέσιμος χώρος έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο, ώστε  να  εξυπηρετεί  την  κάθετη  στο  κράσπεδο  στάθμευση  53  δικύκλων,  σε  οριοθετητημένες  με  διαγράμμιση,  θέσεις,  διαστάσεων  1,45  μ.  x  2,00  μ.,  και  την  παράλληλη  στάθμευση  10  βαρέων  οχημάτων.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1749 Ȝ į 2. Τουριστικών  λεωφορείων  και  Μέσων  Μαζικής  Μεταφοράς  (συνολικά  16  θέσεις),  μεταξύ  ΟΤ  τερματικών  σταθμών  και  χώρου  βραχείας  στάθμευσης  βαρέων  οχημάτων  και  δικύκλων.  Στο  χώρο  αυτό  θα  διαμορφωθεί  η  αφετηρία/τερματισμός  των  αστικών  λεωφορείων  που  θα  συνδέουν  τη  λιμενική εγκατάσταση με το κέντρο της πόλης.   3. ȵʋɿɴɲʏɿʃɳ�ʉʖɼʅɲʏɲ�ʍʏɻʆ�ʋʌʊʍʉʗɻ�ʏʉʐ�ʍʏɲɽʅʉʑ�ɸʋɿɴɲʏʙʆ�ʅɸ�ʖʌʉʆɿʃʊ�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ�30�ʄɸʋʏʙʆ�ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ�ʍʏɳʍɻ�ʄɸʘʔʉʌɸʀʉʐ�ʍʏʉ�ʆʊʏɿʉ�ɳʃʌʉ�ʏʉʐ�ɲʆʘʏɹʌʘ�ʃʏɿʌʀʉʐ.� 4. ΤΑΞΙ και επιβατικών οχημάτων μεταξύ του κτιρίου υπηρεσιών λιμένα και του τερματικού σταθμού Α,  χωρητικότητας 24 οχημάτων ΤΑΞΙ & 24 επιβατικών οχημάτων ʅɸ�ɳɷɸɿɲ�ɲʋʊ�ʏʉʆ�ɃȿɅȰ�Ȱȵ. Οι θέσεις  είναι διατεταγμένες παράλληλα στο κράσπεδο και έχουν διαστάσεις 2,50 μ. x 5,00 μ.   5. ȵʋɿɴɲʏɿʃʙʆ  οχημάτων  μεταξύ  χώρου  στάθμευσης  ΜΜΜ  και  μελλοντικού  τερματικού  σταθμού  β,  χωρητικότητας  30  οχημάτων.  Οι  θέσεις  είναι  διατεταγμένες  παράλληλα  στο  κράσπεδο  και  έχουν  διαστάσεις 2,50 μ. x 5,00 μ.   6. Οχημάτων  ΑμεΑ,  μεταξύ  του  υφιστάμενου  και  μελλοντικού  τερματικού  σταθμού ,  χωρητικότητας  5  οχημάτων. Οι θέσεις είναι διατεταγμένες υπό γωνία 45° και έχουν διαστάσεις 3,00 μ. χ 7,00 μ.   7. Επιβατικών και αυτοκινούμενων (campers) οχημάτων. Συνολικά υπάρχουν τρεις (3) τέτοιοι χώροι:  ƒ ο πρώτος, μεταξύ πύργου ελέγχου και πύλης Β, συνολικής χωρητικότητας 83 θέσεων με χρονικό  περιορισμό  30  λεπτών,  με  δυνατότητα  διαμόρφωσης  χώρου  μακροχρόνια  στάθμευσης  δυναμικότητας 53 θέσεων, με άδεια από τον ΟΛΠΑ ΑΕ  ƒ ο δεύτερος, μεταξύ μελλοντικού τερματικού σταθμού Β και πύλης Α , χωρητικότητας 66 θέσεων,  και   ƒ ο τρίτος, δίπλα στο κτίριο του πυροσβεστικού σταθμού, χωρητικότητας 36 θέσεων.  x Νησίδες για το διαχωρισμό των κινήσεων, που φιλοξενούν υπαίθριους χώρους αναψυχής με παγκάκια  και φύτευση, αναψυκτήριο και χώρους υγιεινής, ή μόνο φύτευση.  x Υπαίθριο  χώρο  απόθεσης  ασυνόδευτων  φορτίων,  ο  οποίος  έχει  διαμορφωθεί  στο  χώρο  όπου  προβλέπεται  το  τρίτο  ΟΤ  της  χερσαίας  ζώνης  του  λιμένα.  Ο  χώρος  θα  είναι  προσβάσιμος  από  την  κεντρική οδό του λιμένα και από τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.  Η  χερσαία  επιφάνεια  του  νέου λιμένα Πάτρας διακρίνεται σε δύο περιοχές:  εντός  και  εκτός  ισχύος  του  διεθνούς  κώδικα  για  την  ασφάλεια  των  πλοίων  και  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων  (κώδικας  ISPS.  Η  αναγκαιότητα διαχωρισμού της εγκατάστασης δεν ήταν απαίτηση του αρχικού σχεδιασμού, αλλά τέθηκε  στην  πορεία  της  κατασκευής  του  έργου  (2004).  Για  την  ικανοποίηση  της  νέας  απαίτησης  ασφαλούς  λειτουργίας  κατασκευάστηκαν  μόνιμες  περιφράξεις  καθώς  και  προσωρινές  για  την  παρούσα  φάση  λειτουργίας του λιμένα.  Όριο του κώδικα ISPS είναι η πλευρά του ΟΤ των κτιριακών εγκαταστάσεων των τερματικών σταθμών προς  τις νηοδόχους, τα δρύφακτα ασφαλείας των πυλών Α και Β και οι φυλασσόμενες είσοδοι / έξοδοι δίπλα  από αυτές.  4.1.3. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ�ʃɲɿ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ�ʍʏʉ�Ɂɹʉ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɳʏʌɲʎ� Ο νέος λιμένας Πάτρας προβλέπεται να συνδεθεί με:  x την ΕΠΠ μέσω του ανισόπεδου κόμβου του Γλαύκου. Στην παρούσα φάση και μέχρι να ολοκληρωθεί το  οδικό  αυτό  έργο,  συνδέεται  μέσω  του  σηματοδοτημένου,  ισόπεδου  κόμβου  στο  ύψος  της Πειραϊκής  Πατραϊκής,  x το  αστικό  οδικό  δίκτυο  της  πόλης,  μέσω  του  σηματοδοτημένου,  ισόπεδου  κόμβου  στο  ύψος  της  λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Η σύνδεση αυτή θα αποτελεί μόνο έξοδο του λιμένα.  Η οργάνωση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της λιμενικής ζώνης, αναλύεται ως εξής:  4.1.4. ȵʃʏʊʎ�ʃʙɷɿʃɲ�ISPS�ʋɸʌɿʉʖɼ� 4.1.4.1. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʃɲɿ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻ�ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Η εσωτερική κυκλοφορία στο λιμένα, στην εκτός κώδικα ISPS περιοχή, γίνεται μέσω της κεντρικής οδού, η  οποία μέχρι την Πύλη Β είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας , με διαχωρισμένο οδόστρωμα. Η νησίδα  διαχωρισμού έχει πλάτος 2,20 μ. και σε κάθε κατεύθυνση έχει διαμορφωθεί κατάστρωμα πλάτους 11,25  μ., που διαιρείται σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. έκαστη, ανά κατεύθυνση. Μετά την πύλη Β,  συνεχίζει το κατάστρωμα της κεντρικής οδού του λιμένα με κατεύθυνση προς βορρά.  Ο διαχωρισμός των κινήσεων προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την Πύλη Α και τις εγκαταστάσεις της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή/και τη βόρεια έξοδο, γίνεται με ένα σύστημα νησίδων, μετά το πέρας του  υπαίθριου χώρου βραχείας στάθμευσης βαρέων οχημάτων και δικύκλων. Η πρώτη έξοδος από την  1750 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ κεντρική οδό του λιμένα, προς τα αριστερά, οδηγεί σε ένα "εσωτερικό" οδικό δίκτυο, το οποίο έχει  κατεύθυνση προς νότο και καταλήγει:  x στον  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  τουριστικών  και  αστικών  λεωφορείων  και  τον  ανάντη  χώρο  στάθμευσης TAXI και επιβατικών οχημάτων, συνολικής χωρητικότητας 30 θέσεων,  x στον  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  επιβατικών  και  αυτοκινούμενων  (campers)  οχημάτων,  δίπλα  στην  Πύλη Α, χωρητικότητας 66 θέσεων,  x στον χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, χωρητικότητας 5 θέσεων,  x στο κτίριο υπηρεσιών λιμένα, τη δεξαμενή νερού, το κτίριο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και  τους  υπαίθριους  χώρους  στάθμευσης  TAXI  και  επιβατικών  οχημάτων,  συνολικής  χωρητικότητας  48  θέσεων,  x στο κτίριο τερματικού σταθμού Α και τον πύργο ελέγχου,  x στο στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης επιβατικών και αυτοκινούμενων (campers) οχημάτων, δίπλα στην  Πύλη  Β,  συνολικής  χωρητικότητας  83  θέσεων,  με  δυνατότητα  διαχωρισμού  σε  2  επιμέρους  χώρους  χωρητικότητας  53  και  30  θέσεων,  αντίστοιχα,  προκειμένου  να  λειτουργήσει  φυλασσόμενος  χώρος  μακροχρόνιας στάθμευσης.  Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους θέσεις στάθμευσης για κάθε κατηγορία οχημάτων είναι οριοθετημένες με  οριζόντια διαγράμμιση και οι χώροι είναι σημασμένοι πριν την είσοδο τους, με την κατάλληλη κατακόρυφη  σήμανση  (Π‐31).  Τέλος,  διευκρινίζεται  ότι  οι  προαναφερθέντες  χώροι  στάθμευσης  καλύπτουν  ανάγκες  βραχείας διάρκειας στάθμευσης των επιβατικών οχημάτων , που πρόκειται να ταξιδέψουν και τις ανάγκες  στάθμευσης των επιβατικών οχημάτων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της λιμενικής εγκατάστασης  Η έξοδος από το "εσωτερικό" οδικό δίκτυο μεταξύ των ΟΤ της λιμενικής ζώνης γίνεται μόνο από την οδό  στην περίμετρο του ΟΤ του κτιρίου υπηρεσιών λιμένα, προς την κεντρική οδό. Η δεύτερη έξοδος από την  κεντρική  οδό  του  λιμένα,  με  κατεύθυνση  ελαφρά προς  τα αριστερά,  καταλήγει  στην Πύλη Α  και  οδηγεί  στην περιοχή των κρηπιδωμάτων και των νηοδόχων. Τέλος, η κεντρική οδός του λιμένα, οδηγεί:  x στον  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  δίπλα  στο  κτίριο  του  πυροσβεστικού  σταθμού,  χωρητικότητας  36  θέσεων,  x στο διαθέσιμο χώρο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εντός της περιοχής του κώδικα ISPS, όπου βρίσκονται  το κτίριο του Πυροσβεστικού Σταθμού και το αντίστοιχο υπόστεγο,  x στη βόρεια έξοδο της λιμενικής εγκατάστασης (λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου).  4.1.4.2. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʋɸɺʙʆ� Για  την  ασφαλή  και  άνετη  κυκλοφορία  των  πεζών  έχουν  διαμορφωθεί  πεζοδρόμια  επαρκούς  πλάτους  (τουλάχιστον  2,20  μ.)  και  κεκλιμένα  επίπεδα  για  τα  αμαξίδια  ΑμεΑ  και  τα  παιδικά  καροτσάκια,  που  συνδέονται  με  διαβάσεις  πεζών  στον  κυκλοφοριακό  χώρο.  Για  την  καθοδήγηση  των  πεζών,  ώστε  να  κυκλοφορούν  χρησιμοποιώντας  τις  ενδεικνυόμενες  διαβάσεις ,  έχει  υπάρξει  ιδιαίτερη  μέριμνα,  με  την  τοποθέτηση  κατάλληλης  πληροφοριακής  σήμανσης  (Π  21),  ορατής  και  στις  δύο  κατευθύνσεις  κυκλοφορίας.  4.1.4.3. ɇʏɳɽʅɸʐʍɻ�ɴɲʌɹʘʆ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� ȸ� ʍʏɳɽʅɸʐʍɻ� ʏʘʆ� ɴɲʌɹʘʆ� ʉʖɻʅɳʏʘʆ� ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿ� ʍʏɿʎ� 8� ʙʌɸʎ� ʃɲʏɳ� ʏɻ� ɷɿɳʌʃɸɿɲ� ʏɻʎ� ɻʅɹʌɲʎ� ʃɲɿ� ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ�ʃɲʏɳ� ʏɻ�ɷɿɳʌʃɸɿɲ� ʏɻʎ� ʆʑʖʏɲʎ�ɲʋʊ� ʏɿʎ� 24:00� ɹʘʎ� ʏɿʎ�8:00�ʋ.ʅ.� ɶɿɲ�ʄʊɶʉʐʎ�ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ.� Ɉɲ� ɲʆʘʏɹʌʘ�ʘʌɳʌɿɲ�ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ�ʅɸ�ɲʋʊʔɲʍɻ�ʏʉʐ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɸʆɲʌʖɸʀʉʐ�ʃɲɿ�ʏʉʐ�ɃȿɅȰ�Ȱȵ.� Γενικός  κανόνας  στο  σχεδιασμό  της  λειτουργίας  της  λιμενικής  εγκατάστασης  ήταν  η  απαγόρευση  της  παρόδιας  στάθμευσης  όλων  TOJV  κατηγοριών  οχημάτων,  γι'  αυτό  και  είχαν  προβλεφθεί,  μελετηθεί  και  καθοριστεί οι υπαίθριοι χώροι σιάθμευσης που περιγράφηκαν στα προηγούμενα.   Οι περιορισμοί ως προς την κυκλοφορία οχημάτων και προσώπων που προκύπτουν λόγω χης εφαρμογής  του  κώδικα  ISPS  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  αναγκαιότητα  εξασφάλισης  θέσεων  στάθμευσης  για  βαρέα  οχήματα, ώστε οι οδηγοί  τους να προμηθεύονται τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, πριν τον έλεγχο  στην Πύλη Α.  Δεδομένου ότι ο μοναδικός διαθέσιμος χώρος βραχείας στάθμευσης βαρέων οχημάτων, έχει περιορισμένη  χωρητικότητα,  εξετάστηκε  η  λύση  της  παρόδιας  στάθμευσης  βαρέων  οχημάτων  επί  της  κεντρικής  οδού  λιμένα, περιορίζοντας τις λωρίδες κυκλοφορίας σε δύο  (02), σε μήκος περί τα 900 μ. Με τον τρόπο αυτό  εξασφαλίζονται περί τις 57 θέσεις στάθμευσης 3‐αξονικών οχημάτων, μήκους 15,0 μ.. Ο διαθέσιμος χώρος  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1751 παρόδιας στάθμευσης έχει προβλεφθεί να διακόπτεται στα σημεία όπου προβλέπονται διαβάσεις πεζών  και ράμπες αμαξιδίων και ο χρόνος παραμονής περιορίζεται σε 30 λεπτά.  4.1.5. ȳɸʔʐʌʉʋʄɳʍʏɿɶɶɲ� Η Γεφυροπλάστιγγα τοποθετείται   εκτός της περίφραξης  ISPS και σε θέση που εξυπηρετεί την ζύγιση των  φορτηγών πριν εισέλθουν στον χώρο ISPS των προβλητών.  Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  1. Την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και των λοιπών λειτουργιών του λιμένα.  2. Την γειτνίαση της περιοχής με τον χώρο εισόδου – εξόδου.  Η  προτεινόμενη  θέση βρίσκεται  στο  χώρο που προβλέπεται  για  την  μελλοντική  διέλευση  του  τρένου.  Η  οριστική θέση της γεφυροπλάστιγγας θα γίνει με  την ολοκλήρωση της μελέτης εμπορικού τμήματος  του  λιμένα.   4.1.6. ȵʆʏʊʎ�ʃʙɷɿʃɲ�ISPS�ʋɸʌɿʉʖɼ� Τα οχήματα εισέρχονται μέσω της Πύλης Α και εξέρχονται είτε από την Πύλη Β, είτε από έξοδο στο τέλος  της  4ης  νηοδόχου.  Οι  πεζοί  επιβάτες  εξέρχονται  μέσω  του  τερματικού  σταθμού  Α,  κατά  το  δυνατό  πλησιέστερα στα ΜΜΜ, τα ταξί και τους χώρους βραχείας στάθμευσης. Ο χώρος των κρηπιδωμάτων είναι  οργανωμένος σε χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και χώρους στάθμευσης.  4.1.6.1. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Τα την κυκλοφορία των οχημάτων έχει προβλεφθεί μία οδός που περιβάλλει τις περιοχές στάθμευσης και  τρεις (3) διάδρομοι, μεταξύ τους.  Η  λειτουργική  οργάνωση  του  χώρου  των  κρηπιδωμάτων  έγινε  σύμφωνα  με  το  σκεπτικό  ότι  τα  επιβιβαζόμενα  οχήματα  θα  σταθμεύσουν  πριν  την  αναχώρησή  τους,  οπότε  μετά  τον  έλεγχο  τους  στην  Πύλη  Α,  καθοδηγούνται  προς  τις  περιοχές  στάθμευσης  των  νηοδόχων,  όπου  θα  παραμείνουν  μέχρι  να  αρχίσει  η  επιβίβαση  στο  πλοίο.  Αντίθετα,  για  τα  αποβιβαζόμενα  οχήματα  είναι  επιθυμητή  η  άμεση  απομάκρυνση τους από τη λιμενική εγκατάσταση, για αυτό και καθοδηγούνται προς την έξοδο  (στο τέλος  της 4η νηοδόχου ή στην Πύλη Β). Αναλυτικά:  Τα  οχήματα  μετά  τον  έλεγχο  τους  στην  Πύλη  Α,  κατευθύνονται  προς  τις  περιοχές  στάθμευσης  των  νηοδόχων, ακλουθώντας πορεία προς τα νότια.  Επισημαίνεται ότι  η  ισχύον όριο μέγιστης  ταχύτητας στη  λιμενική  ζώνη  έχει  καθοριστεί  σε  20  χλμ./ώρα.  Στις  περιοχές  των  κρηπιδωμάτων,  όπου  δεν  είναι  εφικτή  η  τοποθέτηση  κατακόρυφης  ρυθμιστικής  σήμανσης, συνίσταται η τοποθέτηση του ενδεικνυόμενου σήματος (Ρ‐32), ως οριζόντια σήμανση.  4.1.6.2. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Δεδομένου ότι οι περιορισμοί κυκλοφορίας και ελέγχου που επιβάλλει η τήρηση του κώδικα ISPS, δεν είναι  λειτουργικοί για τα υπηρεσιακά οχήματα του ΟΛΠΑ, του λιμεναρχείου και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης,  έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη και ταχύτερη κυκλοφορία μεταξύ  των  δύο  περιοχών  οτα  υπηρεσιακά  οχήματα.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  εξαιρέσεις  επί  των  γενικών  ρυθμίσεων κυκλοφορίας των οχημάτων, στα δύο συστήματα Πυλών.  4.1.6.3. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʋɸɺʙʆ� Η  κυκλοφορία  των πεζών  στο  χώρο  των  κρηπιδωμάτων  δεν  είναι  επιθυμητή  για  λόγους ασφαλείας  των  ιδίων, κύρια επειδή ο χώρος μέχρι τις νηοδόχους είναι μεγάλης έκτασης και τα κυκλοφορούντα οχήματα  στην  πλειοψηφία  τους  είναι  βαρέα,  δηλαδή  μεγάλου  όγκου,  και  δεν  επιτρέπουν  πάντα  την  έγκαιρη  αντίληψη του οδηγού για την παρουσία πεζού στον κυκλοφοριακό χώρο.  Για την ασφαλή μετάβαση των πεζών ταξιδιωτών από τους τερματικούς σταθμούς στις ράμπες επιβίβασης  των πλοίων και αντίστροφα, ο ΟΛΠΑ σχεδιάζει να δρομολογήσει εσωτερική συγκοινωνία.  Δεδομένου  ότι  είναι  αδύνατη  η  απαγόρευση  της  πεζής  μετακίνησης ,  προκειμένου  να  καταστεί  κατά  το  δυνατόν  ασφαλέστερη,  προβλέφθηκαν  διάδρομοι  πεζών  πλάτους  2,50  μ.,  μεταξύ  των  περιοχών  στάθμευσης  των  νηοδόχων.  Για  την  επίταση  της  προσοχής  των  οδηγών  ως  προς  την  παρουσία  πεζών,  προτείνεται ο ενδεικνυόμενος διάδρομος κίνησής τους, να κατασκευαστεί είτε από έγχρωμη άσφαλτο, είτε  να  χρωματιστεί  εκ  των  υστέρων.  Σε  κάθε  περίπτωση,  επιβάλλεται  η  οριοθέτησή  του  ‐  πέραν  της  χρωματικής  διαφοροποίησης  από  τον  υπόλοιποι  κυκλοφοριακό  χώρο  ‐  με  την  τοποθέτηση  διαχωριστή  λωρίδων  από  πολυουρεθάνιο,  εκατέρωθεν,  καθώς  και  η  οριζόντια  σήμανσή  του  με  το  σήμα  της  πεζής  μετακίνησης  (Ρ‐55).  Επισημαίνεται  ότι  οι  οδεύσεις  πεζών  στις  περιοχές  που  διασχίζουν  κάθετα  τον  κυκλοφοριακό  χώρο  των  οχημάτων,  σημαίνονται  με  την  κατασκευή  διαβάσεων  πεζών  και  γραμμών  διακοπής πορείας.  1752 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τέλος,  για  την  ασφαλή  παραμονή  των  πεζών  στον  κυκλοφοριακό  χώρο  σε  σημεία  όπου  απαιτείται  να  ελέγξουν  τη  διερχόμενη  κυκλοφορία  πριν  διασχίσουν,  έχουν  σημανθεί  περιοχές  με  διαγράμμιση  τύπου  δίκτυ.  Για  την  επίταση  της  προσοχής  των  οδηγών,  ενδείκνυται  οι  περιοχές  αυτές  να  οριοθετηθούν  περιμετρικά  με  την  τοποθέτηση  μεταλλικών  αντανακλαστήρων  με  καρφί  και  να  σημανθούν  με  την  τοποθέτηση του σήματος της πεζής μετακίνησης (Ρ‐55), ως οριζόντια διαγράμμιση.  4.1.6.4. ɇʏɳɽʅɸʐʍɻ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Οι χώροι στάθμευσης έχουν οργανωθεί με τρόπο ώστε να αντιστοιχίζονται στις νηοδόχους. Με αυτόν τον  τρόπο  διαμορφώνονται  τέσσερις  (4)  περιοχές  στάθμευσης,  οι  οποίες  διαιρούνται  σε  επιμέρους  οργανωμένους χώρους, ανά κατηγορία οχημάτων. Οι διαμορφούμενες περιοχές στάθμευσης έχουν πλάτος  80  μ.,  μήκος  ανάλογο  με  αυτό  της  νηοδόχου  και  αποτελούνται  από  τις  θέσεις  στάθμευσης  και  τους  διάδρομους  κυκλοφορίας  και  ελιγμών  των  οχημάτων.  Οι  χώροι  στάθμευσης  οχημάτων  προς  επιβίβαση  διαχωρίζονται  μεταξύ  τους  ανά  δύο  με  διάδρομο  πλάτους  10  μ.  που  αποτελείται  από  δύο  αντίρροπες  λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3,75 μ., έκαστη, και ένα διάδρομο πεζής μετακίνησης, πλάτους 2,50 μ., στο  ενδιάμεσο τους.  Συγκεκριμένα, σε κάθε περιοχή στάθμευσης έχουν οριοθετηθεί με οριζόντια σήμανση, οργανωμένες κατά  στήλες,  θέσεις  στάθμευσης  υπό  γωνία  45ο,  επιβατικών  και  αυτοκινούμενων  οχημάτων  (campers),  3‐ αξονικών φορτηγών οχημάτων  και  5‐αξονικών φορτηγών οχημάτων. Η οργάνωση  κατά στήλες  επιτρέπει  την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού κάθε περιοχής στάθμευσης, αφού στις στήλες  των  επιβατικών  και  αυτοκινούμενων  οχημάτων  χωράνε  να  σταθμεύσουν  τουριστικά  λεωφορεία  και  3  αξονικά φορτηγά. Οι στήλες στάθμευσης διαχωρίζονται μεταξύ  τους με διαδρόμους πλάτους 5,50 μ.  και  7,00 μ., ανά περίπτωση, στους οποίους η κυκλοφορία είναι μονής κατεύθυνσης με φορά προς η θάλασσα.  Κάθε "στήλη" στάθμευσης οριοθετείται από την τοποθέτηση στην αρχή και το τέλος της, πλαστικού  (από  καουτσούκ) διαχωριστή κυκλοφορίας.  θέσεις στάθμευσης οχημάτων  νηοδόχος  Μήκος  επιφάνεια  περιοχής στάθμευσης    (μ)� (τ.μ.)  επιβατικών  ή  αυτοκινούμενων  3‐αξονικών  φορτηγών  5‐αξονικών  Φορτηγών  1ɻ� 167,55  10.651,20  3 x 24 = 72 (36)*  2  x  12  =  24  2 x 12 = 24  2ɻ� 188,48  13.356,10  3 x 24= 72 (36)*  4  x  12  =  48  2 x 12 =  4  3ɻ� 218,68  16.496,10  3 x 24 = 72 (36)*  5 x 12 = 60  3 x 12 = 36  4ɻ� 219,10  17.351,20  3 x 24 = 72 (36)*  7 x 12 = 84  2 x 12 = 4  ɇʑʆʉʄʉ� 793,81� 57.854,60� 288�(144)*� 216� 108� *θέσεις τουριστικών λεωφορείων ή 3 αξονικών φορτηγών οχημάτων  Δεδομένης  της  μεγάλης  έκτασης  των  χώρων  στάθμευσης  και  των  υψηλών  φόρτων  βαρέων  οχημάτων, προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών "πύργων" για την οριοθέτηση του χώρου  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  νηοδόχο.  Στην  "κορυφή"  κάθε  "πύργου"  προτείνεται  η  τοποθέτηση  αντανακλαστικής πινακίδας με το διεθνές σύμβολο της στάθμευσης  (Ρ) και την αρίθμηση της νηοδόχου,  ώστε  να  είναι  εύκολη  η  καθοδήγηση  των  αναχωρούντων  οχημάτων,  για  την  επι/αποβίβαοη  επιβατών  τουριστικών  λεωφορείων  πριν  την  επι/αποβίβαση  στα  /  από  τα  πλοία,  έχουν  προβλεφθεί  τέσσερις  (4)  θέσεις  στάθμευσης  σε  κάθε  νηοδόχο,  οργανωμένες  ανά  δύο,  μεταξύ  των  ραμπών.  Οι  θέσεις  είναι  οριοθετημένες με διαγράμμιση και ένδειξη "BUS".  Επίσης  η  στάθμευση  των  οχημάτων  περιορίζεται    στις  8  ώρες  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  και  απαγορεύεται  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας  από  τις  24:00  έως  τις  8:00  π.μ.  για  λόγους  ασφαλείας.  Τα  ανώτερα ωράρια καθορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου και ΟΛΠΑ ΑΕ‐  4.1.6.5. ɇɼʅɲʆʍɻ� Για  την  οργάνωση  της  κυκλοφορίας  και  στάθμευσης  στη  λιμενική  ζώνη  έχει  μελετηθεί  επισταμένα  η  οριζόντια και κατακόρυφη ‐ ρυθμιστική και πληροφοριακή ‐ σήμανση.  Η κυκλοφοριακή οργάνωση των παραπάνω περιοχών, περιλαμβάνει:  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1753 x κατασκευή  οριζόντιας  σήμανσης,  δηλαδή:  οριογραμμές  κυκλοφοριακού  χώρου,  λωρίδες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  γραμμές  διακοπής  πορείας  οχημάτων,  διαβάσεις  πεζών,  βέλη  κατευθύνσεων,  x οριοθέτηση των περιοχών και θέσεων στάθμευσης,  x τοποθέτηση  κατακόρυφης  ρυθμιστικής  σήμανσης  (επισημαίνεται  ότι  προτιμήθηκε  η  χρήση  θετικής  σήμανσης, που υποδεικνύει στους οδηγούς την υποχρεωτική πορεία κίνησης  (Ρ47 ‐ Ρ52δ), έναντι των  απαγορεύσεων (Ρ27 ‐ Ρ29),  x τοποθέτηση  κατακόρυφης  πληροφοριακής  σήμανσης,  δηλαδή:  προειδοποιητικής  κατευθύνσεων  (Π3,  χωρίς  αναγραφή  χιλιομετρικών  αποστάσεων)  και  κατευθυντήριας  προς  τις  διάφορες χρήσεις της λιμενικής ζώνης (Π8γ),  x τοποθέτηση  κατακόρυφης  πληροφοριακής  σήμανσης  στις  εισόδους  των  χώρων  στάθμευσης,  τις  διαβάσεις  πεζών  και  έμπροσθεν  των  κτιριακών  εγκαταστάσεις ,  με  αναγραφή  των  υπηρεσιών  στο  εσωτερικό τους.  Επισημαίνεται ότι η οριζόντια σήμανση είναι σύμφωνη με το ΠΡΟΤΥΠΟ: Σ 307‐75, Αύγουστος 1975, ΦΕΚ  890/21.08.75, Τεύχος Β, ενώ η κατακόρυφη σήμανση είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα ΚΟΚ  (Ν2696/1999,  ΦΕΚ 57/Α'/23.03.1999).  Στην  εκτός  ISPS  περιοχή,  στο  σημείο  της  κεντρικής  οδού,  όπου  γίνεται  ο  πρώτος  διαχωρισμός  των  κατευθύνσεων  προς  τις  κτιριακές  εγκαταστάσεις  και  τους  προσωρινούς  χώρους  στάθμευσης  και  την  πύλη εισόδου Α, προτείνεται η τοποθέτηση γέφυρας σήμανσης (Γ1). Μία δεύτερη γέφυρα σήμανσης (Γ2)  προβλέπεται πριν την πύλη Α.  4.1.6.6. Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼ�ʍɼʅɲʆʍɻ� Για  την  ενημέρωση  των  οδηγών  ως  προς  τις  ισχύουσες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  έχουν  τοποθετηθεί  ρυθμιστικές πινακίδες, στις κατάλληλες θέσεις.  Στις  πύλες  Α  (είσοδος)  και  Β  (έξοδος)  προτείνεται  η  ανάρτηση  της  κατευθυντήριας  πληροφοριακής  σήμανσης  (μία  πινακίδα  ανά  λωρίδα  κυκλοφορίας)  από  τα  χωροδικτυώματα  στέγασης.  Για  την  καθοδήγηση  των  οδηγών  στο  χώρο  στάθμευσης  της  νηοδόχου  επιβίβασης,  περιλαμβάνεται  στην  κατευθυντήρια  πληροφοριακή  σήμανση  υπόμνημα,  με  αρίθμηση  των  νηοδόχων  και  χρωματικό  διαχωρισμό,  που αντιστοιχίζεται  με  την  σήμανση  του  εκάστοτε  χώρου  στάθμευσης.  Επισημαίνεται  ότι  στην περιοχή των κρηπιδωμάτων λόγω ενιαίου υλικού επίστρωσης και μεγέθους του χώρου, επιλέχτηκε  η λύση της οριζόντιας σήμανσης ακόμη και για τη ρυθμιστική σήμανση. Έτσι, στον κυκλοφοριακό χώρο  έχουν  τοποθετηθεί  πηκτογράμματα  με  πληροφορία,  όπως  η  ύπαρξη  διαβάσεων  πεζών  και  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.  4.1.6.7. Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼ�ʍɼʅɲʆʍɻ� Η πληροφοριακή  σήμανση  του  νέου  λιμένα Πάτρας,  αποτελείται  από  κατευθυντήριες  πινακίδες  (προς  Πάτρα,  προς  Αθήνα,  προς  χώρο  αναμονής  οχημάτων)  και  πληροφοριακές  πινακίδες  σταθερού  μηνύματος,  όπως  για παράδειγμα η σήμανση ενός  χώρου στάθμευσης  για  επιβατικά οχήματα  (Π‐31 +  Πρ‐16στ).  Για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του νέου λιμένα, επιλέχτηκε  η λύση της τοποθέτησης πληροφοριακών στηλών ‐ κατά το επιτυχημένο προηγούμενο, της σήμανσης του  Επιβατικού Σταθμού "Παναγιώτη Κανελλόπουλου". Συγκεκριμένα, προτείνεται η τοποθέτηση τεσσάρων  (4) πληροφοριακών στηλών στα ακόλουθα σημεία:  x ΠΛΣ‐1:  Επί  της  νησίδας  της  κεντρικής  οδού  λιμένα,  και  συγκεκριμένα  κοντά  στην  έναρξη  του  τμήματος πλάτους 2,20 μ., με πληροφορίες που αφορούν στις λειτουργίες, υποδομές και χρήσεις του  λιμένα.  x ΠΛΣ‐2: Έμπροσθεν του κτιρίου υπηρεσιών του λιμένα, με πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες  και  τις  λειτουργίες που φιλοξενούνται στο  εν  λόγω κτίριο.  Η πινακίδα προτείνεται  να  τοποθετηθεί  στην  πλευρά  του  κτιρίου  που  γειτνιάζει  με  τους  διαθέσιμους  χώρους  στάθμευσης  επιβατικών  οχημάτων και TAXI.  x ΠΛΣ‐3:  Έμπροσθεν  του  τερματικού  σταθμού  A,  και  συγκεκριμένα  κοντά  στο  χώρο  υπαίθριας  στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ,, με πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες και τις λειτουργίες  που  φιλοξενούνται στο εν λόγω κτίριο.  x ΠΛΣ‐4: Στην Πύλη Α, αμέσως μετά τον έλεγχο των οχημάτων, με πληροφορία σχετική με την  1754 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Καθοδήγησή τους στους χώρους αναμονής των νηοδόχων.  4.1.6.8. ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ�ɲʍʐʆʊɷɸʐʏʘʆ�ʔʉʌʏʀʘʆ� Τα  αποβιβαζόμενα  ασυνόδευτα  φορτία  προβλέπεται  να  αποθέτονται  προσωρινά  στους  χώρους  στάθμευσης των νηοδόχων, ώστε να είναι ταχύς η φόρτωση / εκφόρτωση των πλοίων και στη συνέχεια  να  μεταφέρονται  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο,  νοτιότερα  της  Πύλης  Β,  όπου  προβλέπεται  να  κατασκευαστεί το 2° ΟΤ της λιμενικής εγκατάστασης.  4.1.6.9. ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ�ɇʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲ� Για τη μεταφορά των πεζών επιβατών προς και από τα πλοία και τον τερματικό σταθμό, προβλέπεται η  δρομολόγηση εσωτερικής συγκοινωνίας από τον ΟΛΠΑ.  Για τη φορτοεκφόρτωση των πεζών επιβατών στα λεωφορεία έχουν προβλεφθεί στάσεις έμπροσθεν του  κτιρίου  τερματικού  σταθμού  επιβατών  "Α"  και  σε  κάθε  νηοδόχο,  πλησίον  της  εκάστοτε  νοτιότερης  ράμπας. Οι θέσεις είναι οριοθετημένες με διαγράμμιση και ένδειξη "SERVICE BUS".  (ɇʖɸʏɿʃʊ� ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ� ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ� :� «ɀɸʄɹʏɻ� ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ� ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ� ʃɲɿ� ʃɳɽɸʏɻʎ� ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ� ʃɲɿ� ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�ʆɹʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�ʃɲɿ�ɀɸʄɹʏɻ�ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ�ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ�ʏʉʐ� ʃʊʅɴʉʐ�ȴɿɲʃʉʆɿɳʌɻ,� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ,� Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ�&�Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ�Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ�&� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎ� ɇɼʅɲʆʍɻ,�ɇɸʋʏɹʅɴʌɿʉʎ�2011,�Ⱦʄʀʅɲʃɲ�1:1.000»)� 4.2. Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�Ͳ�ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ�ʏʉʐ�Masterplan�ʍʏʉʆ�Ɂɹʉ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�ʅɸ�ʏɲ�ɲʆɲɶʃɲʀɲ�ɹʌɶɲ�ɶɿɲ� ʏɻʆ� ʃɳʄʐʗɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ� ɲʆɲɶʃʙʆ,� ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ʏɻ� ɴɸʄʏʀʘʍɻ� ʏʘʆ� ʍʐʆɽɻʃʙʆ� ɲʍʔɲʄʉʑʎ� ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ɸʋɿɴɲʏʙʆ,�ʉʖɻʅɳʏʘʆ�ʃɲɿ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ� Στην υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η τροποποίηση του masterplan του Ν. Λιμένα Πατρών  για την χωροθέτηση των παρακάτω εγκαταστάσεων και κατασκευών:  1) ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ�ʆɹʉʐ�ʃʏɿʌʀʉʐ�ʋʑʄɻʎ�ɸʄɹɶʖʉʐ�ʋɸɺʙʆ� 2) ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ�ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ�ɽɹʍɻʎ�ʋʄɳʍʏɿɶɶɲʎ� 3) Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ�ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʋɸʌʀʔʌɲʇɻʎ�ʍʏɲ�ʊʌɿɲ�ʏɻʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ�ɺʙʆɻʎ�   Α) Αναλυτικότερα, η αναγκαιότητα της κατασκευής ενός νέου κτιρίου για τις ανάγκες ελέγχου των πεζών  επιβατών  προέκυψε  από  την  εφαρμογή  του  κώδικα  ISPS  στις  εγκαταστάσεις  του  Ν.  Λιμένα.  Ο  έλεγχος  επιβατών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του επιβατικού σταθμού καθώς κατά τη χρονική περίοδο  της μελέτης των εγκαταστάσεων δεν υπήρχε απαίτηση συμμόρφωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων στις  αρχές του κώδικα ISPS. Ως εκ τούτου είχαν μελετηθεί δύο χώροι ελέγχου στις κύριες εισόδους – εξόδους,  οι οποίες όμως δεν είναι οι μοναδικές έξοδοι, καθώς προς τον χώρο των προβλητών καταλήγουν επιπλέον  οι  τέσσερις  απαιτούμενες  έξοδοι  κινδύνου  (οι  οποίες  δεν  είναι  δυνατόν  να  καταργηθούν  για  λόγους  πυρασφάλειας).  Η  χωροθέτηση  του  κτιρίου  πύλης  ελέγχου  πεζών  προβλέπεται  να  γίνει  στον  εξωτερικό  χώρο  του  Σταθμού  επιβατών  μεταξύ  αυτού  και  του  χώρου  των  προβλητών  σε  απόσταση  3,00  μέτρων  περίπου από τον ημιυπαίθριο χώρο αυτού και εντός των ορίων του  Οικοδομικού Τετραγώνου  III  (ɴʄɹʋɸ� ʍʖɸʏɿʃʊ�ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ�ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ) στη θέση υπ' αρ. 14. Η προσθήκη του εν λόγω κτιρίου δεν υπερβαίνει  τους  ισχύοντες  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεις  γης  όπως  αυτοί  έχουν  εγκριθεί  με  τις  ανωτέρω αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ.  Β)  Επίσης,  προτείνεται  η  προσωρινή  χωροθέτηση  της  πλάστιγγας  στη  θέση  υπ '  αρ. 15,  (ɴʄɹʋɸ� ʍʖɸʏɿʃʊ� ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ� ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ),  εκτός  της  περίφραξης  ISPS  και  σε  θέση  που  εξυπηρετεί  την  ζύγιση  των  φορτηγών  πριν  εισέλθουν  στον  χώρο  ISPS  των  προβλητών.  Για  την  χωροθέτηση  της  πλάστιγγας  είναι  απαραίτητη  η  προσωρινή  κατάληψη  και  το  μπάζωμα  τμήματος  του  χώρου  που  προβλέπεται  για  την  μελλοντική διέλευση του τρένου.  Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  1.Την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και των λοιπών λειτουργιών του λιμένα.  2.Την γειτνίαση της περιοχής με τον χώρο εισόδου‐εξόδου.  Η  οριστική  θέση  της  γεφυροπλάστιγγας  θα  γίνει  με  την  ολοκλήρωση  της  μελέτης  του  εμπορικού  τμήματος του λιμένα.  Γ)  Τέλος,  προτείνεται  η  κατασκευή  εξωτερικής  περίφραξης  στο  όριο  της  λιμενικής  ζώνης,  όπως  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα,  με  στοιχεία  (Ζ1Ζ2‐..‐  Ζ22  Ζ22Α‐Ζ22Β),  για  την  βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής. Η εξωτερική περίφραξη είναι  απαραίτητη και προβλέπεται από το εγκεκριμένο ΑΛΛΕ και το προτεινόμενο ΣΑΛΕ για την εναρμόνιση με  τον  Κώδικα  Ασφαλείας  Λιμενικών  Εγκαταστάσεων  (ISPS  code).  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο Master plan δεν προβλέπεται εξωτερική περίφραξη πέραν της περίφραξης ασφαλείας του  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1755 χώρου των προβλητών, με αποτέλεσμα οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι χώροι κίνησης  και στάθμευσης  πεζών και οχημάτων να είναι εκτεθειμένοι. Η κατασκευή της εξωτερικής περίφραξης ακολουθεί το όριο  της λιμενικής ζώνης και δεν καταλαμβάνει το χώρο για τη μελλοντική διέλευση του τρένου. Το συνολικό  μήκος της περίφραξης είναι 2.200,00 μέτρα περίπου και ο τρόπος κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές ασφαλείας.  (ɇʖɸʏɿʃʊ� ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ� ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ� :� «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ� Masterplan� Ɂɹʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɲʏʌʙʆ,� ɀͲ01,� ȳɸʆɿʃɼ� Ƀʌɿɺʉʆʏɿʉɶʌɲʔʀɲ,�ɀɳɿʉʎ�2011,�Ⱦʄʀʅɲʃɲ�1:2.000»)� 5. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η παρούσες μελέτες έχουν στόχο ι) την κυκλοφοριακή οργάνωση του νέου λιμένα Πατρών, προκειμένου  να  αποδοθεί  η  εγκατάσταση  σε  λειτουργία  και  ιι)  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών,  καθώς  και  τη  βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�52/05/23Ͳ02Ͳ2012� ȵɶʃʌʀʆɸʏɲɿ� ɻ� ɲʆʘʏɹʌʘ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ʍʑʅʔʘʆɲ� ʅɸ� ʏɿʎ� ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ� ʏɸʖʆɿʃɹʎ� ɸʃɽɹʍɸɿʎ� ʃɲɿ� ʏɲ� ʋɲʌɲʃɳʏʘ� ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ� 1. ɀɸʄɹʏɻ�ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ�ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ�ʃɲɿ�ʃɳɽɸʏɻʎ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ�ʃɲɿ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�ʆɹʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ� ʃɲɿ�ɀɸʄɹʏɻ� ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ� ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ� ʏʉʐ� ʃʊʅɴʉʐ� ȴɿɲʃʉʆɿɳʌɻ,� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ� Ƀʌɶɳʆʘʍɻ,� Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ� &� Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ� Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ� &� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎ� ɇɼʅɲʆʍɻ,� ɇɸʋʏɹʅɴʌɿʉʎ� 2011,� Ⱦʄʀʅɲʃɲ�1:1.000� 2. �Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�Masterplan�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ,�ɀͲ01,�ȳɸʆɿʃɼ�Ƀʌɿɺʉʆʏɿʉɶʌɲʔʀɲ,�ɀɳɿʉʎ�2011,�Ⱦʄʀʅɲʃɲ� 1:2.000� ʅɸ� ʏɻʆ� ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ� ʆɲ� ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ� ɻ� ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ� ʏʘʆ� ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ� ɹʌɶʘʆ� Ͳ� ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ� ʅɸ� ʏʉʐʎ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ�ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ�ʊʌʉʐʎ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ .� Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ�     45) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Αγ.Μαρίνας»    1.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του  Ν.2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  Την  Επιτροπή  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από  τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.    2. Με  το  αριθ. 724/10‐4‐03  έγγραφο  του Οργανισμού  Λιμένος  Ραφήνας  Α.Ε  διαβιβάστηκε  στην  Υπηρεσία μας πρόταση  (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια), σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι δόμησης  και χρήσεις γης στην χερσαία Ζώνη του Λιμένα Αγ. Μαρίνας. Πιο συγκεκριμένα:    3. Υφιστάμενη κατάσταση:  Το εμβαδόν χερσαίας ζώνης είναι συνολικού εμβαδού 9,000 τ.μ. Η υφιστάμενη δόμηση προέρχεται από το  υφιστάμενο κτίσμα (κυλικείο, χώρος αναμονής) 200 τ.μ.  4. Προτείνεται η έγκριση των όρων δόμησης και χρήσεων γης του λιμένα Αγ. Μαρίνας.   ȰɅɃɌȰɇȸ���04/26Ͳ02Ͳ2004� Εμβαδόν Χερσαίας Ζώνης  9.000 τ.μ.  Υπάρχουσα κάλυψη  200 τ.μ.  Υπάρχουσα δόμηση  0,02  Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης  0,10  Μέγιστο ύψος  5,5 m  Χρήσεις γης: κτίριο που θα περιλαμβάνει αναμονή επιβατών , φυλάκιο Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ και  εκδοτήριο εισιτηρίων.  1756 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Εγκρίνει  τους  όρους  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στην  χερσαία  ζώνη  του  λιμένα  Αγ.  Μαρίνας,  με  την  παρακάτω προϋπόθεση:   α)  Ο προτεινόμενος συντελεστής δόμησης να γίνει 0,05.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    46) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Ⱥɹʅɲ�1ʉ:�ȶɶʃʌɿʍɻ�ʊʌʘʆ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɶɻʎ�ʍɸ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�ȿɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ.� 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν.2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  ΕΣΑΛ  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους  Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα  από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2. Με το αριθ. 1704/04‐10‐2004 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. (ΟΛΡ Α.Ε.), διαβιβάσθηκε  στην  Υπηρεσία  μας  πρόταση  του  (Τεχνική  Έκθεση  και  Σχέδια)  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης, ɶɿɲ� ɹʆɲ� ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ.  3. Η πρόταση�αφορά στο τμήμα ΑΒΓΔΕΖΑ  (όπως αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα Α1 και Α2  τοπογραφικά  διαγράμματα),  το  οποίο  αποτελεί  αυτοτελές  και  ανεξάρτητο  οικόπεδο  που  περιβάλλεται  από  δρόμους  και  κοινόχρηστη  κλίμακα,  δηλαδή  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  ένα  ‘οικοδομικό  τετράγωνο’.  4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.  xx Εμβαδόν οικοπέδου ΑΒΓΔΕΖΑ: 580.00 μ2  xx Υφιστάμενη κάλυψη: 530 m2 (κάλυψη 91,4%)  xx Υφιστάμενη δόμηση: 868 m2  (Σ.Δ. 1,50)  xx Υφιστάμενο Ύψος: 7,50 m (από την πλευρά της προκυμαίας)  xx Υφιστάμενη χρήση: γραφεία, εστιατόριο – καφέ μπαρ  xx Αριθμός ορόφων: 2  xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʃɳʄʐʗɻ:�92%� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ:�1,80� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ�ʅɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ:�9,00�m� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ:�ɶʌɲʔɸʀɲ,�ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉ�–�ʃɲʔɹ�ʅʋɲʌ� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɲʌɿɽʅʊʎ�ʉʌʊʔʘʆ:�2� 5.   Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση, διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση και γίνεται δυνατή  η  έκδοση  οικοδομικής  άδειας  για  επισκευές  στα  γραφεία  και  τα  καταστήματα  που  λειτουργούν  στον  υπόψη χώρο.  6. Μετά  τα  παραπάνω,  δικαιολογείται  η  κατ΄  αρχήν  σύμφωνη  γνώμη  επί  των  στοιχείων  της  πρότασης, δηλαδή των όρων δόμησης και χρήσεων γης ʍʏʉ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ, με την επιφύλαξη για τη σκοπιμότητα του μεγέθους του προτεινόμενου μέγιστου ύψους  (υφιστάμενο κτίριο ύψους 7,50m – μέγιστο προτεινόμενο ύψος 9,00 m).  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/18Ͳ10Ͳ2004� Η ΕΣΑΛ εγκρίνει ομόφωνα, με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου κατασκευαστεί πάνω  από  το υφιστάμενο ύψος  των  7,5μ δεν θα υπερβαίνει  σε  κανένα σημείο  το ύψος  του πεζοδρομίου  επί  πλευράς ΑΒΓΔ του τοπογραφικού διαγράμματος που επισυνάπτεται στον σχετικό φάκελο.   Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των αποφάσεων 01, 02, 03,  04, 05, 06 και 07 και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Λ. κηρύσσει τη  λήξη των εργασιών αυτής.                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  47) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1757 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ραφήνας.  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� O «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.», με το αριθ. 1908/04‐11‐2004 έγγραφό του, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. πρόταση για έγκριση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  λιμένα  Ραφήνας.  Η  παραλαβή  του  εν  λόγω  έργου  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 15.3/03‐11‐04 του Διοικητικού Συμβουλίου του.� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ�ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ�ʄɿʅɸʆɿʃɳ�ɹʌɶɲ� x Κρηπίδωμα ΜΝ, μήκους 50μ., σύνδεσης παραλιακού κρηπιδώματος ΗΜ με τον υφιστάμενοπροβλήτα  του κυρίως λιμένα, στην ανωδομή του οποίου προτείνεται η διαμόρφωση μιας ράμπας πλάτους 30μ. –  Επίχωση της θαλάσσιας επιφάνειας όπισθεν του κρηπιδώματος αυτού, περίπου 6 στρεμμάτων.   x Κρηπίδωμα  ΣΤ,  μήκους 90μ,  νοτίως  του  προβλήτα  και  έμπροσθεν  των  υφιστάμενων  κρηπιδωμάτων  ΨΩ ‐ Επίχωση της θαλάσσιας επιφάνειας όπισθεν του κρηπιδώματος αυτού, περίπου 4 στρεμμάτων. � x Δύο προβλήτες ΘΙΚΛ και ΞΟΠΡ, μήκους 100μ. και 110μ., καθένας από τους οποίους αποτελείται από  τρεις τεχνητές νησίδες παραβολής και πρόσδεσης των πλοίων.� x Τροποποίηση στη χάραξη του προσήνεμου μώλου.� 3.2�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɸʋɸʅɴɳʍɸɿʎ�ʍʏɲ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ɹʌɶɲ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ� Οι σημαντικότερες επεμβάσεις στα υφιστάμενα έργα είναι:   x Καθαίρεση κτιρίου τελωνείου.  x Καθαίρεση κτιρίου φυλακίου πύλης.  x Απομάκρυνση δύο στεγάστρων επιβατών και προκατασκευασμένων μεταλλικών κατασκευών.  x Μετακίνηση της λυόμενης μεταλλικής κατασκευής της αποθήκης ΤΟΛ.  x Απομάκρυνση της διώροφης μεταλλικής κατασκευής  του κέντρου VTS.  x Καθαίρεση τμήματος του μώλου ΩΑ1Β1 του παλαιού λιμένα  x Εκσκαφή πρανών  στο  δυτικό φυσικό  όριο  της  χερσαίας  ζώνης,  για  την  εξασφάλιση  των  πρόσθετων  απαιτούμενων χερσαίων εκτάσεων.  3.3�Ɂɹɲ�ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʃʐʌʀʘʎ�ʄɿʅɹʆɲ�� Η  νέα  χερσαία  επιφάνεια  που  πρόκειται  να  διαμορφωθεί  με  τα  προτεινόμενα  έργα,  είναι  συνολικής  έκτασης 37 στρεμμάτων περίπου, η οποία επιμερίζεται στις ακόλουθες ζώνες/ τμήματα του λιμένα:  α)  Τη μη  ελεγχόμενη  λιμενική  ζώνη ή  περιοχή αστικής  κυκλοφορίας‐προσέγγισης,  που περιλαμβάνει  το  τερματικό σταθμό επιβατών και υπηρεσιών λιμένα , το σταθμό ταξί και λεωφορείων, το κτίριο parking και  σειρά  έργων  υποδομής,  όπως  έργα  οδοποιίας,  τις  πύλες  εισόδου  και  ελέγχου,  χώρους  στάθμευσης  οχημάτων και χώρους πρασίνου.   β) Την ελεγχόμενη λιμενική ζώνη της ακτοπλοΐας με ανεξάρτητα σημεία εισόδου–εξόδου επιφάνειας 24.5  στρεμμάτων.  3.4��Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʄɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ� Οι νέες προτεινόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:� x Νέο  κεντρικό  τερματικό  σταθμό  επιβατών  και  υπηρεσιών  Λιμένα  Ραφήνας,  συνολικής  επιφάνειας  1600τ.μ., με δύο διώροφα και ένα τριώροφο τμήμα, όπου προβλέπεται να στεγαστούν τα γραφεία του  Ο.Λ.Ρ, το Λιμεναρχείο, το κέντρο VTS, το τελωνείο και οι χώροι εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. � x Σταθμό  λεωφορείων  με  στεγασμένο‐ημιυπαίθριο  χώρο  για  την  αναμονή  των  λεωφορείων  και  των  επιβατών (850 τ.μ.) και ένα μικρό κτίριο (50 τ.μ.) για τις ανάγκες του προσωπικού.� x Στάση ταξί με ένα στέγαστρο αναμονής επιβατών και τις αναγκαίες διαμορφώσεις.� x Κτίριο στεγασμένου parking 1200m2, χωρητικότητας 200‐250 αυτοκινήτων.� 3.5.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʋʐʄʙʆ�ɸɿʍʊɷʉʐ�Ͳ�ɸʇʊɷʉʐ� 1758 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Κεντρική  πύλη  εισόδου,  στην  απόληξη  της  ακτής  Παπανδρέου,  σχεδόν  στη  θέση  όπου  βρίσκεται  η  είσοδος στη χερσαία λιμενική ζώνη του κυρίως λιμένα � x Δευτερεύουσα πύλη εισόδου, βόρεια του τερματικού σταθμού.� x Πύλη εξόδου, κεντροβαρικά ως προς τη χερσαία ζώνη του λιμένα.� x Βοηθητική πύλη εισόδου‐εξόδου, στα όρια της χερσαίας ζώνης του κυρίως λιμένα με τη χερσαία ζώνη  του αλιευτικού καταφυγίου.� 3.6.�Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�ɽɸʙʌɻʍɻ� x Αλλαγή  των  συνθηκών  προσπέλασης  στους  χώρους  των  τριών  διαφορετικών  λιμενικών  εξυπηρετήσεων (παλαιός λιμένας, κυρίως επιβατικός λιμένας και αλιευτικό καταφύγιο).� x Νέοι χώροι αποβίβασης‐επιβίβασης επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.� x Χώρος αναμονής‐ στάθμευσης, χώρος επιβίβασης και λωρίδα κυκλοφορίας των ΤΑΞΙ.� x Χώροι στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων.� x Δημιουργία  παραπλεύρου  οδικού  δικτύου,  που  τροποποιεί  την  κυκλοφορία  και  εξυπηρέτηση  των  υφισταμένων καταστημάτων. � 3.7.�Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆ�ʖʙʌʉʎ�–�ʋɲʌɲʄɿɲʃɼ�ɺʙʆɻ� Προβλέπεται  η  διαπλάτυνση  του  πεζοδρομίου  όπισθεν  του  παραλιακού  κρηπιδώματος  του  παλαιού  λιμένα,  κατά  1μ.,  και  παράλληλα  η  διαπλάτυνση  του  πεζοδρομίου,  έμπροσθεν  της  παραλιακής  ζώνης  καταστημάτων κατά 2.5 μ., για την κάλυψη δραστηριοτήτων αναψυχής.� 4.� ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Ως  πρωταρχικός  σκοπός  των  προτεινόμενων  συμπληρωματικών  λιμενικών  έργων,  επισημαίνεται  η  αναβάθμιση και η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών  υποδομών, με στόχο τη δημιουργία  συνθηκών ασφαλούς ελλιμενισμού και ταχείας φορτοεκφόρωσης των πλοίων. Κατά τα λοιπά, επιδιώκεται  η  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  επιφανειών  για  την  αναμονή  και  τον  έλεγχο  όλων  των  προς  επιβίβαση  οχημάτων,  την ανάπτυξη  των προσβάσεων  και  της  οδοποιίας  εντός  της  χερσαίας  ζώνης,  καθώς  και  την  ανάπτυξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.� ȰɅɃɌȰɇȸ�5/17Ͳ12Ͳ2004� Δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  (MASTER PLAN) του εθνικής σημασίας  Λιμένα Ραφήνας σύμφωνα με τον Ν.2932/01, με την προϋπόθεση ότι πριν την υλοποίηση των έργων θα  πρέπει  να  εκπονηθούν  ακτομηχανικές  μελέτες,  μελέτες  ανανέωσης  των  υδάτων  καθώς  και    μελέτες  στερεομεταφοράς λόγω της εκβολής του ρέματος Ραφήνας .  Παράλληλα θεωρεί σκόπιμη τη διαβίβαση της μελέτης στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για  την ενημέρωσή του και διατύπωση γνώμης.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  48) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Αγ.   Μαρίνας (επικαιροποίηση)  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�Ͳ�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� Με το  Α.Π. 724/10‐04‐2003 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας ΑΕ  (ΟΛΡ ΑΕ), υποβλήθηκε στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  για  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αγ.  Μαρίνας,  ώστε  στη  συνέχεια  να  καταστεί  δυνατή  η  έκδοση  οικοδομικής  άδειας  για ανέγερση κτιρίου που θα περιλαμβάνει αναμονή  επιβατών, φυλάκιο Λιμεναρχείου,  γραφείο  Ο.Λ.Ρ. ΑΕ και εκδοτήριο εισιτηρίων, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.  Με  το  Α.Π.  8216/30/04/0702‐03‐2004  έγγραφο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  διαβιβάσθηκε  στον  Οργανισμό  Λιμένα  Ραφήνας  ΑΕ  η  υπ΄  αριθ.  04/26‐02‐2004  Απόφαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1759 Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεων γης  στη χερσαία Ζώνη Λιμένα Αγ. Μαρίνας, ως ακολούθως:  Εμβαδόν Χερσαίας Ζώνης Λιμένα   (περιοχή ΑΒΓΔΕΖΗΜ)  9.000τ.μ.  Υπάρχουσα Κάλυψη  200τ.μ.  Συντελεστής Δόμησης  0,05  Μέγιστο Ύψος  5.50μ.  Χρήσεις γης  Κτίριο αναμονής επιβατών, φυλάκιο  Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ ΑΕ και εκδοτήριο  εισιτηρίων  Τα  παραπάνω  αναφέρονται  στο  σχέδιο  ‘ΟΛΡ  ΑΕ  ‐ Μελέτη    Λειτουργικών  Παρεμβάσεων  στο  Λιμάνι  Αγ.  Μαρίνας, Αρ. Σχ: Τ‐1, κλ. 1:500, ημερ. 24‐03‐2003’, το οποίο και επισυνάπτεται στην ανωτέρω Απόφαση.  Με το Α.Π. 407/27‐02‐2008 έγγραφο Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας ΑΕ, ζητείται η επικαιροποίηση της υπ΄  αριθ.  04/26‐02‐2004  Απόφασης  ΕΣΑΛ,  δεδομένου  ότι  στο  επισυναπτόμενο  στην  Απόφαση  σχέδιο,  η  περιοχή  ΑΒΓΔΕΖΗΜ  στην  οποία  αναφέρονταν  η  πρόταση  ήταν  συνολικής  επιφάνειας  15680  τμ  και  όχι  9.000 τμ όπως ανέφερε το κείμενο της Απόφασης.  Συγκεκριμένα, ζητείται η έγκριση από την ΕΣΑΛ χρήσεων γης – όρων & περιορισμών δόμησης σύμφωνα με  τον παρακάτω πίνακα  (χρήσεις και δυνατότητα κάλυψης – δόμησης ίδια με τα εγκεκριμένα από την υπ΄  αριθμ. 04/26‐02‐2004 Απόφαση ΕΣΑΛ)  Εμβαδόν  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  στην  οποία  αναφέρεται  η  πρόταση  (περιοχή  Α321ΕΖ4,  στο  σχέδιο  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ,  Αρ.  Σχ.  1,  Κλ:  1:500,  Ημ/νία:  Φεβρουάριος  2008)  9.000 τ.μ.  Υπάρχουσα Κάλυψη  200 τ.μ.  Συντελεστής Δόμησης  0,05  Μέγιστο Ύψος  5.50 μ.  Χρήσεις γης:  Κτίριο αναμονής επιβατών, φυλάκιο  Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ ΑΕ και εκδοτήριο  εισιτηρίων  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�10/22Ͳ04Ͳ2008�� Εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση για χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης στη Χερσαία Ζώνη  Λιμένα Αγ. Μαρίνας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Εμβαδόν  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  στην  οποία  αναφέρεται  η  πρόταση  (περιοχή  Α321ΕΖ4,  στο  σχέδιο  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ,  Αρ.  Σχ.  1,  Κλ:  1:500,  Ημ/νία:  Φεβρουάριος  2008)  9.000 τ.μ.  Υπάρχουσα Κάλυψη  200 τ.μ.  Συντελεστής Δόμησης  0,05  Μέγιστο Ύψος  5.50 μ.  Χρήσεις γης:  Κτίριο αναμονής επιβατών, φυλάκιο  Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ ΑΕ και εκδοτήριο  εισιτηρίων                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    49) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα   Ραφήνας  1760 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), καθώς επίσης (παρ.3) οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.  2.�ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ  x 15ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ� Ͳ� Εξετάστηκε  το  Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan)  Λιμένος  Ραφήνας και λήφθηκε η υπ. αριθμ. 5/17‐12‐2004 Απόφαση της ΕΣΑΛ «ȴɸʆ�ɹʖɸɿ�ʃɲʏ’�ɲʌʖɼʆ�ɲʆʏʀʌʌɻʍɻ� ɶɿɲ� ʏʉ� ȳɸʆɿʃʊ� Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʊ� ɇʖɹɷɿʉ� (MASTER� PLAN)� ʏʉʐ� ɸɽʆɿʃɼʎ� ʍɻʅɲʍʀɲʎ� ȿɿʅɹʆɲ� Ɇɲʔɼʆɲʎ� ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ� ʏʉʆ�Ɂ.2932/01,�ʅɸ� ʏɻʆ�ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ�ʊʏɿ�ʋʌɿʆ� ʏɻʆ�ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ�ʏʘʆ�ɹʌɶʘʆ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ� ʆɲ� ɸʃʋʉʆɻɽʉʑʆ� ɲʃʏʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ� ʅɸʄɹʏɸʎ,� ʅɸʄɹʏɸʎ� ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ� ʏʘʆ� ʐɷɳʏʘʆ� ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ʅɸʄɹʏɸʎ� ʍʏɸʌɸʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎ� ʄʊɶʘ� ʏɻʎ� ɸʃɴʉʄɼʎ� ʏʉʐ� ʌɹʅɲʏʉʎ� Ɇɲʔɼʆɲʎ .� Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ� ɽɸʘʌɸʀ� ʍʃʊʋɿʅɻ� ʏɻ� ɷɿɲɴʀɴɲʍɻ� ʏɻʎ� ʅɸʄɹʏɻʎ� ʍʏʉʆ� Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ� Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ� ɇʖɸɷʀʉʐ� Ȱɽɼʆɲʎ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ� ʏʉʐ� ʃɲɿ� ɷɿɲʏʑʋʘʍɻ�ɶʆʙʅɻʎ».  x το υπ. αριθμ 1142/13‐06‐08 έγγραφο Ο.Λ. Ραφήνας ΑΕ – Αίτημα για καθορισμό όρων – περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  εντός  χερσαίας  ζώνης  Λιμένα  Ραφήνας  για  την  εφαρμογή  του  Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου  x 37ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ – Εξετάστηκε το αίτημα για καθορισμό όρων – περιορισμών δόμησης και  χρήσεων γης εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας για την εφαρμογή του Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  και  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.01/22‐10‐2008  Απόφαση  της  ΕΣΑΛ  «Ȱʆɲɴɳʄʄɸʏɲɿ� ɻ� ʄɼʗɻ� ɲʋʊʔɲʍɻʎ� � ʋʌʉʎ� ɸʋɲʆʐʋʉɴʉʄɼ� ʏɻʎ� ʅɸʄɹʏɻʎ� ʍʏɲ� ʋʄɲʀʍɿɲ� ʏʉʐ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ�Master� Plan� ʃɲɿ� ʏʘʆ� ʃʏɿʌʀʘʆ�ʅʊʆʉʆ�ʋʉʐ�ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ�ʍɸ�ɲʐʏʊ�ʅɸ�ʆɹɲ�ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ�ʌɸɲʄɿʍʏɿʃɼ�ʏʘʆ�ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ�ɷʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ�ʃɳʄʐʗɻʎ�ʃɲɿ�ɲʆɲʄʐʏɿʃɼ�ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ�ʏʉʐ�ɸʅɴɲɷʉʑ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ʖʌɼʍ