167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1Αποστολή Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί : α) τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος, β) την ορθολογική διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, γ) τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής στο πλαίσιο των πολλαπλών λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων, δ) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, ε) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στ) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μέσω της ενίσχυσης των θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Άρθρο 2Διάρθρωση Υ.Π.Ε.Κ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. διαρθρώνεται ως εξής: α) Πολιτικά Γραφεία Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Υπουργού – Αναπληρωτή Υπουργού – Υφυπουργού), β) Γενική Γραμματεία Υ.Π.Ε.Κ.Α., γ) Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, δ) Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ε) Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στ) Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, ζ) Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, η) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, θ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου, ι) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. λειτουργούν, επίσης : α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών, β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών.

Άρθρο 3Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή/ών Υπουργού/ών και Υφυπουργού/ών

Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 5Στον Υπουργό υπάγονται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ακόλουθα αυτοτελή Τμήματα : α) Το αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, β) Το αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου, γ) Το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.

Άρθρο 6Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων Επιχειρησιακοί στόχοι − Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων είναι ιδίως: α) η προώθηση διμερών και πολυμερών σχέσεων, β) η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, γ) η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος, β) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς, ββ) η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς, γγ) η εισήγηση στις οικονομικές υπηρεσίες για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, δδ) η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο (εναρμόνιση), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς, εε) η παρακολούθηση καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς, ββ) η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς, γγ) η εισήγηση στις οικονομικές υπηρεσίες για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, δδ) η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο (εναρμόνιση), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς, εε) η παρακολούθηση καταγγελιών της Ε.Ε. για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 7Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αρμοδιότητες Στο αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ανήκουν οι αρμοδιότητες του συντονισμού, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή.

Άρθρο 8Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου

Αρμοδιότητες Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : α) ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, καθώς και η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων ομάδων επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, β) η μέριμνα για τη νομοτεχνική επεξεργασία, την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών αποφάσεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, γ) η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, δ) η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α΄34), επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, ε) η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α΄84) κωδικοποιούμενες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης, στ) η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012, ζ) η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, η) η μέριμνα για την παροχή πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας των κειμένων διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, θ) η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ι) οι αντικρούσεις αιτήσεων αναστολών και ακυρώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στα Διοικητικά Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ια) η επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κλπ) που διαβιβάζονται σε αυτό.

Άρθρο 9Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παροχή ελεγκτικών − συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως: α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), δ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, ε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου, ζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

Άρθρο 10ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων είναι ιδίως: α) η προαγωγή της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και ενεργειακής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, β) η μέριμνα για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον, γ) ο έλεγχος των κτηρίων ως προς την εφαρμογή του οικοδομικού και κτηριοδομικού κανονισμού και για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και την ενεργειακή απόδοσή τους, δ) ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, απαρτίζεται από τις κάτωθι υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης : α) Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου. β) Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας οποία υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος. γ) Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων ανήκει επίσης το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Επιθεώρηση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, β) Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, γ) Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας, δ) Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος ανήκει: α) το Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, β) το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Άρθρο 11Επιθεωρήσεις Βορείου και Νοτίου Ελλάδας Επιχειρησιακοί στόχοι – Αρμοδιότητες και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών − ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, είναι ιδίως οι ακόλουθοι: α) Η επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, β) Η διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς και ο εντοπισμός του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης, γ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού καθώς επίσης και των ενεργειακών επιθεωρητών, δ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ελέγχων δόμησης καθώς επίσης και των Ελεγκτών Δόμησης, ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια κατεδαφίσεων. στ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των σχετικών Μητρώων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Επιθεώρησης, ζ) Ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ββ) Η διαδικασία χορήγησης άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή, ο έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και η επιβολή κυρώσεων, γγ) Η διενέργεια ελέγχων κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες, β) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους καθώς επίσης και η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό Ελεγκτών Δόμησης. ββ) Ο έλεγχος για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και η παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών, γγ) O συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, δδ) Η έκδοση πορίσματος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α΄209) ή στο ν. 4178/2013 (Α΄174) σύμφωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυφορικών εικόνων/ορθοφωτοχαρτών που πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου, γ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Ο έλεγχος της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίου, επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσής τους, ο έλεγχος των Ενεργειακών Επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων, ββ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού) καθώς και του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων, γγ) Η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, δδ) Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, εε) Η εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, δ) Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων, ββ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά, γγ) Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες άδειες και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες, δδ) Η γνωμοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούμενων προς προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που έγιναν αυτές, εε) Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για ατυχήματα – δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα, στστ) Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφαλείας, ζζ) Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών, ηη) Ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό, θθ) Όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε μεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση της αξίας των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων αυτών, ιι) Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες θέμα, που ανατίθεται στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 148/2009 (Α΄190), και η εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών. β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και ο συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Οινοφύτων είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων της χωρικής του αρμοδιότητας, η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Σμυριδορυχείου Νάξου είναι τα θέματα εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με την κείμενη περί σμύριδας νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 12Στη Γενική Γραμματεία Υ.Π.Ε.Κ.Α. υπάγονται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γενικής Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Άρθρο 13ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ιδίως: α) η ορθολογική δημοσιονομική διαχείριση, β) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία, γ) η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των υπαλλήλων, δ) η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ε) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).

Άρθρο 14Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι ιδίως : α) ο συντονισμός των ενεργειών που συντελούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και βέλτιστη υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής του Υπουργείου, β) η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) ο σχεδιασμός και η συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση και την παρακολούθηση εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Υπουργείου εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων και ποσοστών διάθεσης και τήρηση σχετικού μητρώου, ββ) ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Υπουργείου και η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., γγ) η έκδοση, ύστερα από εντολή των αρμοδίων διευθύνσεων, των αποφάσεων για την ανάληψη από το δημόσιο της δαπάνης απαλλοτριώσεων και διαμορφώσεων των κοινοχρήστων χώρων και επισκευής κτιρίων, δδ) η τήρηση της απαιτουμένης διαδικασίας για την παρακατάθεση των αποζημιώσεων, η εκκαθάριση και ο καταλογισμός των σχετικών δαπανών στους υπόχρεους και η βεβαίωσή τους από το αρμόδιο ταμείο για είσπραξη, εε) η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ισχύον Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στστ) η διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, ζζ) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, θθ) η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, β) Στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η κατάρτιση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου καθώς και όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πραγματοποίηση σχετικών δαπανών, ββ) η κατάρτιση και η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο καθώς επίσης σε ετήσια και τριμηνιαία βάση και η αναθεώρηση του ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες, γγ) ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο, είτε με εξουσιοδότηση από άλλα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και η πληροφόρηση τους για την οικονομική κατάσταση των έργων τους, δδ) η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν, εε) η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικό − διαχειριστική παρακολούθηση αυτών, στστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ) (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ως διαχειριστής Οφειλών για το σύνολο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οδηγίες σε υπολόγους σχετικά με την εφαρμογή, ζζ) η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επεξεργασία ανακατανομών σε αυτό, ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στους φορείς, θθ) ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς για την παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Μ.Π.Δ.Σ., ιι) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών. γ) Στο Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων και η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων, ββ) η εποπτεία της διαχείρισης των δαπανών των εποπτευόμενων φορέων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Υπουργείο. γγ) η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλες συναφείς ενέργειες, δδ) η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ., εε) η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης, όπου, από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αυτό, στστ) η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων, ζζ) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 (Α΄143) Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του προϋπολογισμού των φορέων και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. δ) Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η λογιστική επεξεργασία και η δημιουργία οικονομικών αναφορών για τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτό, ββ) η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα των δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου και η καταγραφή αυτών στη διαδικτυακή πύλη (e−portal), γγ) η παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των λοιπών λογιστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη, δδ) η σύνταξη πάσης φύσεως οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γ.Λ.Κ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εε) η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής, στστ) η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με στόχο την αύξηση εσόδων, την μείωση δαπανών και την γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Άρθρο 15Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι: α) η χρηστή οικονομική διαχείριση, β) η αξιοποίηση των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, γ) Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και Εσόδων, δ) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η επεξεργασία και η έγκριση δεσμεύσεων καθώς και η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο, ββ) η εξασφάλιση της καταχώρησης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, γγ) η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες καθώς και υποβολή στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων για έγκριση, εκκαθάριση και πληρωμή, δδ) η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, επιτροπικών ενταλμάτων και κατ` αποκοπή χορηγήματος σε βάρος των σχετικών πιστώσεων, εε) η έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και η μέριμνα για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και η επιμέλεια για τη συγκέντρωση και την υποβολή τους για την απόδοση της σχετικής δαπάνης, στστ) η μέριμνα για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και η επιμέλεια για τη συγκέντρωση και την υποβολή τους για την απόδοση των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για μεταθέσεις και αποσπάσεις, ζζ) ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών για την πληρωμή των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών και η παρακολούθηση της έγκαιρης απόδοσης λογαριασμού από αυτούς, ηη) η μέριμνα για την καταβολή εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, θθ) ο έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής κάθε είδους δαπάνης του Υπουργείου και η υποβολή τους στις αρμόδιες για την ενταλματοποίηση των πληρωμών υπηρεσίες, καθώς και η πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4242/2014, ιι) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και Αναφορών. β) Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ββ) η τήρηση μισθολογικού μητρώου του προσωπικού του Υπουργείου (μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου) και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μετακλητού προσωπικού, γγ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κλπ., δδ) ο έλεγχος και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών και την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), εε) ο ορισμός εκκαθαριστών αποδοχών, στστ) η πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ζζ) η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών. γ) Στο Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και Εσόδων, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων, ββ) η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου, γγ) η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου, δδ) η μέριμνα για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου. δ) Στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ββ) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, γγ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, δδ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, εε) Η παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, στστ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαδραστικής Αναφοράς Κρατικών Ενισχύσεων State Aid Notification System (SANI), ζζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος State Aid Reporting Interractive (SARI), ηη) Η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους, θθ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: ιι) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν, ιαια) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (όπως εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κλπ).

Άρθρο 16Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι ιδίως: α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία, β) η λειτουργική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, γ) η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα : α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, γ) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, δ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων του Υπουργείου, ββ) η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και η έκδοση των διοικητικών πράξεων και κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διαπιστωτικών πράξεων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος, αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου. β) Στο Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, ββ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουργείου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων, γγ) η μέριμνα για τον ορισμό των οργάνων διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων και των Ανώνυμων Εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και ανεξαρτήτων αρχών σε θέσεις προσωπικού και η σε συνάρτηση με τα περιγράμματα αυτά ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εε) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, στστ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, ζζ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ηη) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, θθ) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων προτύπων ISO. γ) Στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η συγκέντρωση αιτημάτων προμηθειών από τις υπηρεσίες, η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.), ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων, ββ) η μέριμνα για τη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών καθώς και μίσθωσης κτηρίων και η κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων καθώς και η μέριμνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου διαγωνισμών, γγ) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού, δδ) ο έλεγχος των δαπανών και η διαβίβαση τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για επεξεργασία προς έγκριση, εκκαθάριση και πληρωμή, εε) η μέριμνα για την κυκλοφορία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και φύλαξη τους, στστ) η μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την πυρασφάλεια, την καθαριότητα και τη φύλαξη των χώρων καθώς και για την λειτουργία του ιατρείου, ηη) η μέριμνα για την κατανομή χώρων και την ορθολογική χρήση αυτών, για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και για την τηλεφωνική και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, θθ) ο ορισμός διαχειριστών αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού, ιι) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου. δ) Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής), ββ) η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/ και ηλεκτρονικού) του Υπουργείου, γγ) η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) δδ) ο χειρισμός κάθε θέματος σχετικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Άρθρο 17Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: α) η ανάπτυξη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) η διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γ) η υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), β) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου, γ) Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο συντονισμός της εφαρμογής οριζόντιων δράσεων της δημόσιας διοίκησης, που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ββ) ο σχεδιασμός συστημάτων και υποδομών και η επίβλεψη και εκτέλεση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου, γγ) η λειτουργία και η διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e−ΠΕΡ) και ο συντονισμός των φορέων της χώρας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών και Παρατηρήσεων (Environmental Information and Observation Network, ΕΙΟΝΕΤ). β) Στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου σε θέματα λογισμικού και εξοπλισμού και η εισήγηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσής τους για τη χρήση εφαρμογών Τ.Π.Ε., ββ) η διαχείριση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών Τ.Π.Ε., γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων και προστασίας των δεδομένων καθώς και για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων. γ) Στο Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η διαχείριση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των θεματικών ιστοσελίδων του Υπουργείου και ο συντονισμός ενεργειών για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ββ) η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα και η λειτουργία βιβλιοθήκης για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, γγ) ο σχεδιασμός και η διενέργεια επικοινωνιακών δράσεων.

Άρθρο 18Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης

Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) Στο αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. ανήκουν οι αρμοδιότητες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της κινητοποίησης και της δράσης κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 19ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι ιδίως: α) η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων, β) η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και της φύσης, του κλίματος, της ατμόσφαιρας και του εδάφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις : α) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, β) Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, γ) Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.

Άρθρο 20Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης είναι: α) Η εφαρμογή και η εποπτεία των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων/δραστηριοτήτων και σχεδίων/προγραμμάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, β) Η πρόληψη, η μείωση και η εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προέρχονται από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων και την υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων, γ) H θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και περιορισμών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι ένα έργο/ δραστηριότητα ή ένα σχέδιο/πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίησή του και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις σχετικές αποφάσεις/εγκρίσεις, δ) Η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Α΄: Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων, β) Τμήμα Β΄: Τμήμα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υποδομών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών, γ) Τμήμα Γ΄: Τμήμα Έργων Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Υποδομών Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Λιμενικών, δ) Τμήμα Δ΄: Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και Εκτιμήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011, ββ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, γγ) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α 107017/05.09.2006 (Β΄1225) όπως εκάστοτε ισχύει, δδ) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, εε) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006 , όπως εκάστοτε ισχύει, στστ) Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους, ζζ) Η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από τις οδηγίες 94/63/ΕΚ, και 2010/75/ΕΕ καθώς και τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων, ηη) Η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (IED) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα, θθ) Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών, ιι) Η παρακολούθηση, η σύνταξη, η αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγία 2001/81/ΕΚ για το χρονικό διάστημα έως τη θεσμοθέτηση του νέου συνολικού οργανογράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιαια) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του. β) Στο Τμήμα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υποδομών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011, ββ) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/05.09.2006, γγ) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, δδ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, εε) Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στστ) Η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στα πλαίσια της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (IED) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα, ζζ) Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών, ηη) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του. γ) Στο Τμήμα Έργων Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Υποδομών Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Λιμενικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011, ββ) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, γγ) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, δδ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, εε) Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στστ) Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών, ζζ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του. δ) Στο Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και Εκτιμήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πτηνοκτηνοτροφικών και εξορυκτικών έργων και δραστηριοτήτων, υδατοκαλλιεργειών καθώς και των τουριστικών εγκαταστάσεων και έργων αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού, και αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011, ββ) Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε. για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, γγ) Η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων, η θεώρηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και οι λοιπές σχετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 39624/2209/Ε103/2009 (Β΄2076), όπως ισχύει, δδ) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, εε) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, στστ) Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους, ζζ) Η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στα πλαίσια της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (IED) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα, ηη) Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών, θθ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 21Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων είναι ιδίως: α) η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, β) ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής διαχείρισής τους, γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, β) Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων, γ) Τμήμα Ανακύκλωσης − Εναλλακτικής Διαχείρισης, δ) Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης προστατευόμενων περιοχών, η εποπτεία της εφαρμογής των θεσμοθετημένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης αυτών, ββ) Ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για είδη χλωρίδας, πανίδας και τύπους οικοτόπων, γγ) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και των Ειδικών Εκθέσεων, δδ) Ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θέματα βιοασφάλειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υγείας, εε) Η έκδοση των προβλεπόμενων όρων και αδειών πρόσβασης και χρήσης γενετικών πόρων ειδών που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας (Πρωτόκολλο και Κανονισμός ABS, ΕΧΑΕΘ: Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης − ΥΠΕΞ). β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, επικινδύνων και μη επικινδύνων, ββ) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), η διατύπωση απόψεων επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των ΠΕ.Σ.Δ.Α., γγ) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων πλην αυτών που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, δδ) Η έκδοση πανελλαδικών αδειών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και διαπεριφερειακών αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. γ) Στο Τμήμα Ανακύκλωσης − Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του ν. 2939/2011 (Α΄179), σε ότι αφορά στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων του, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων γραμμών για την υλοποίηση της πολιτικής της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα, ββ) Η έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αυτών. δ) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, ββ) Η εφαρμογή και προώθηση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Ο.Π.Π. Integrated Product Policy), γγ) Η μέριμνα για την εφαρμογή και προώθηση του Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ε.Ε.

Άρθρο 22Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως: α) ο μετριασμός των επιπτώσεων και η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, β) η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος, γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής, β) Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών, γ) Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, δ) Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η προώθηση πολιτικών και ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, η απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των έργων και δράσεων του Υπουργείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ββ) Ο συντονισμός και η λήψη των μέτρων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και τον έλεγχο των φθοριούχων αερίων και την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων. β) Στο Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η διαχείριση όλων των μηχανισμών αγοράς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (Ε.Σ.Κ.) δικαιωμάτων εκπομπών και της δημοπράτησης των εθνικών δικαιωμάτων, η επιβολή κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική με τα Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητα, ββ) Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση και διαχείριση σχετικού μητρώου. γ) Στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης, η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η εισήγηση προτάσεων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς του καθώς και η εποπτεία λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, ββ) Η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγίας 2001/81/ΕΚ και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεγάλης Εμβέλειας Διαμεθοριακή Αέρια Ρύπανση (CLRTAP), γγ) Η εισήγηση μέτρων και προγραμμάτων περιορισμού των εκπομπών ρύπων σε σταθερές εστίες καύσης και σε οχήματα καθώς και η εισήγηση για την καθιέρωση ζωνών ειδικής προστασίας, δδ) Η εισήγηση ορίων και τιμών στόχων ποιότητας αέρα καθώς και ορίων λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, εε) Ο καθορισμός μεθόδων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητάς τους, η έγκριση συστημάτων μέτρησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας διαπιστευμένου εργαστηρίου. δ) Στο Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος και την προστασία από τις δονήσεις και την ακτινοβολία, ββ) Η σύνταξη προδιαγραφών προγραμμάτων παρακολούθησης θορύβου και κραδασμών και η εποπτεία της εφαρμογής τους, γγ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων.

Άρθρο 23ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως: α) Ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής, β) Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή, γ) Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας, δ) Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου, ε) Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, στ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας, ζ) Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών, η) Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, θ) Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής, ι) Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις : α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών, δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Άρθρο 24Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως: α) ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους, β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής, γ) η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, β) Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας, γ) Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES, δ) Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ββ) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής, γγ) η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξη τους στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, δδ) ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, εε) η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δασικής πολιτικής, στστ) η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πολιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, ζζ) η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων. β) Στο Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίου αμοιβής μελετητών για την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών των δασικών οικοσυστημάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, ββ) η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, γγ) η επεξεργασία και προώθηση προς ένταξη υποβληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων δασικής έρευνας, σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβή αυτών. γ) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών και αδειών για είδη CITES, ββ) η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στα είδη CITES, γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής, δδ) η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων. δ) Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποίηση της δασικής παραγωγής, ββ) η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης και επέκτασης δασικών βιομηχανιών και η άσκηση τεχνολογικού ελέγχου των εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας δασικών προϊόντων, γγ) η κατάρτιση και καθιέρωση προτύπων τυποποίησης και πιστοποίησης των δασών, της αειφορικής προέλευσης των προϊόντων του ξύλου και των λοιπών δασικών προϊόντων, δδ) ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊόντα, καθώς και η προεργασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για έκδοση σήματος συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προδιαγραφές και πρότυπα, εε) η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Δασικές Υπηρεσίες και η έκδοση Απολογισμού, στστ) η διάθεση πριστής ξυλείας, ξυλοκατασκευών και υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 25Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως: α) Η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο, β) Η αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή οδηγιών για την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών οικοσυστημάτων, γ) Τα θέματα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δημοσίου για τα δασικά οικοσυστήματα, δ) Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας, β) Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου, γ) Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κάθε κίνδυνο και ιδίως από δασικές πυρκαγιές, λαθροϋλοτομίες, και από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες και η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από τους κινδύνους αυτούς, ββ) η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των δασών και δασικών εκτάσεων που απώλεσαν τον χαρακτήρα τους από οποιαδήποτε αιτία σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα και φορείς του δημοσίου, γγ) η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και καταπολέμηση των ασθενειών των δασικών οικοσυστημάτων, δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων Επισκοπήσεων (Surveys) για νεοεμφανιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς στα δασικά οικοσυστήματα, εε) ο συντονισμός των Αποκεντρωμένων Δασικών Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών, στστ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας καθώς και η μέριμνα για την στελέχωση του ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ζζ) η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης, ηη) η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκτάσεις και ανεκμετάλλευτες παραγωγικές γαίες του Δημοσίου. β) Στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων αλλαγής της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ββ) ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για την ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε ζητήματα επιτρεπτών επεμβάσεων, γγ) η κατάρτιση προδιαγραφών για τη δημιουργία πάρκων και αλσών, την εκτέλεση έργων σε αυτά καθώς και η προστασία αυτών. γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών ή των δασικών εκτάσεων και της εξαγοράς διακατεχόμενων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, ββ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.), γγ) η τήρηση αρχείου ιδιοκτησίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Άρθρο 26Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών είναι ιδίως: α) Η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέλεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσεων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του, β) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών, γ) Η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, δ) Η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες, ε) Η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου, στ) Η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων, β) Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, γ) Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών, δ) Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, ββ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια, γγ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών φυτωρίων, δδ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισαγωγής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εε) η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση, εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκποίηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του, στστ) η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων, ζζ) η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων αναδασώσεων, ηη) η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών, θθ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών αναδασώσεων, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του Τμήματος. β) Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατικών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων αντιχειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ββ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την προστασία των ορεινών εδαφών, γγ) η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.). γ) Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία, ββ) η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασικές υπηρεσίες, γγ) η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχάνισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, εε) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και δασικής οδοποιίας. δ) Στο Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ., κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους, ββ) η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης, γγ) η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους, δδ) η μελέτη των προβλημάτων κατάρτισης, ελέγχου, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους, εε) η μέριμνα για τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων παρατηρήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των δασικών χαρτών και για την έκδοση οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου των δασικών χαρτών, στστ) η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων για το σύνολο των δασικών χαρτών, του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της Χώρας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ζζ) η έκδοση και παροχή οδηγιών για την προάσπιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ηη) η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας, θθ) η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαιών και τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών δασικής γης.

Άρθρο 27Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως: α) Ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) Η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών, γ) Η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανίδας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς, δ) Η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων, ε) Η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκηση της, στ) Η έκδοση οδηγιών για την προστασία και διαχείριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, ζ) Η έκδοση οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, β) Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας, γ) Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας, δ) Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ββ) η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής, γγ) η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων, δδ) η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθεσης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών, εε) η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους, στστ) η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμισης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων, ζζ) η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών. β) Στο Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχείρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, ββ) η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών, γγ) η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας, δδ) η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων, εε) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς δασοκτημόνων, στστ) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τον εμπλουτισμό βιοτόπων με είδη άγριας πανίδας, ββ) η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών επιβλαβών ειδών της άγριας πανίδας, γγ) η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης άγριας πανίδας, δδ) η μέριμνα για την εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και προγραμμάτων για την άγρια πανίδα και τους βιοτόπους της, εε) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδηγών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, στστ) η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους, ζζ) η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών σταθμών, ηη) η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχός τους, θθ) η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης και των αδειών θήρας, ιι) η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων. δ) Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση, υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές, ββ) η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, γγ) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δδ) η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και όπου απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των έργων και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές ή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εε) η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες, στστ) η διατύπωση γνωμοδότησης επί των νομοθετικών και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχών, ζζ) η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλωρίδα και τους οικοτόπους της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης αυτών, ηη) η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 28

Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται: 1.Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού 2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας

Άρθρο 29ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζεται από: α) Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών, γ) Τη Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών

Άρθρο 30Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη των κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής σε α) εθνικό επίπεδο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγικές δραστηριότητες, β) περιφερειακό και γ) τοπικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Τμήμα Τομεακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, γ) Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, δ) Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) της μέριμνας για την εισήγηση μέτρων για τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την άσκηση της γενικής χωροταξικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα και η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του γενικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2742/1999 (Α΄207) ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου και των ειδικών πλαισίων του άρθρου 7 του ν. 2742/1999, ββ) της μέριμνας για την κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο, γγ) ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, δδ) η μέριμνα για την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). β) Στο Τμήμα Τομεακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων και Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία. γ) Στο Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων της χώρας και η σύνταξη των προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 2742/1999 ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, για την έγκρισή τους. δ) Στο Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.), Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού, ββ) η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, της έγκρισης του χωροταξικού σχεδιασμού τοπικού επιπέδου, γγ) η γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωροθέτηση μεμονωμένων υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων, δδ) η κατάρτιση− έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής των Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Άρθρο 31Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών είναι ιδίως η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής στις μητροπολιτικές περιοχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, β) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, γ) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, γγ) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. β) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, γγ) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων πλην την Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ββ) η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), γγ) η προώθηση των ρυθμιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/97 (Α΄124).

Άρθρο 32Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών είναι ιδίως η εποπτεία και η αξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, τους δασικούς χάρτες και το θαλάσσιο χώρο στο πλαίσιο εναρμόνισης τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Δασικών Χαρτών, β) Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, γ) Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εποπτεία της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών και της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ββ) η αξιοποίηση και η διαχείριση των πληροφοριών των Δασικών Χαρτών καθώς και η κατάρτιση και τήρηση σχετικής τράπεζας πληροφοριών, γγ) η χορήγηση αντιγράφων των οριστικών Δασικών Χαρτών καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού θέματος. β) Στο Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει η αρμοδιότητα της τήρησης θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας. γ) Στο Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση και τήρηση θεματικών χαρτών των θαλάσσιων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας καθώς και η σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 33ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι ιδίως: α) η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών Κανονισμών, γ) η θέσπιση κανόνων για παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης, δ) η λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας απαρτίζεται από: α) Τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, β) Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, γ) Τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, δ) Τη Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων.

Άρθρο 34Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού και στεγαστικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης, β) Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων, γ) Τμήμα Τράπεζας Γης, δ) Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών, ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις πόλεις με Ρυθμιστικό Σχέδιο, γγ) η εξασφάλιση γεωλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων, εδαφοτεχνικών χαρτών και κανονισμών σεισμικής επικινδυνότητας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για χρήσεις σε πολεοδομικές μελέτες, καθώς και η έγκριση συναφών γεωλογικών μελετών, δδ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό και την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και χρήσεων γης, σε εκτός σχεδίου περιοχές, εε) η εισήγηση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. β) Στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανομένων και αυτών που εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων, ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων πολεοδομικών μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση μελετών Πολεοδόμησης (α και β κατοικίας και των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, την οριοθέτηση των οικισμών αυτών, τον καθορισμό όρων και περιορισμό δόμησης τους, κ.λ.π.), γγ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (όπως στρατόπεδα, κ.λ.π.) καθώς και τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων σε εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτηρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και κτηρίων κοινής ωφέλειας. γ) Στο Τμήμα Τράπεζας Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την εφαρμογή, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης τίτλων και δικαιωμάτων μεταφοράς και συγκέντρωσης συντελεστού δόμησης ακινήτων του ιδιωτικού (αγορά, ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις) καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς, ββ) η μέριμνα για την ως άνω διαχείριση δημοσίων ακινήτων, μετά από ειδική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο φορέα, γγ) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες, δδ) η εποπτεία και διαχείριση του ηλεκτρονικού αρχείου και των ονομαστικών τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. δ) Στο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων και ρυθμίσεων εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών, ββ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), γγ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων και δημοτικών φορέων καθώς και στεγαστικών προγραμμάτων Οργανωμένης Πολεοδόμησης (Ενεργός Πολεοδομία (ΖΕΠ Κοζάνης, Ξάνθης και Κομοτηνής)), δδ) η παρακολούθηση εφαρμογής οργανωμένων προγραμμάτων στέγασης και έργων στέγασης ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων, Ρομά, κ.α.) καθώς και μεταφοράς οικισμών λόγω κατολισθήσεων ή εκτέλεσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Άρθρο 35Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων είναι ιδίως : α) η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών Κανονισμών, γ) η αδειοδότηση οικοδομικών εργασιών βάσει ειδικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών, β) Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων, γ) Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, δ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό τμημάτων πόλεων (ιστορικών κέντρων πόλεων), οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών, η μέριμνα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων προς τούτο μέτρων καθώς και η μέριμνα για τη εφαρμογή τους, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τη μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση και την ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του ν. 3028/2002 (Α΄153), ββ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, την αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία για παρεμβάσεις πέραν αυτών της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΕΑΑ), γγ) η εποπτεία, επίβλεψη, παραλαβή και έλεγχος των μελετών αρμοδιότητας της Δ/νσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων που αφορούν ειδικά σε ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, στην αποκατάσταση ή επισκευή διατηρητέων κτηρίων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΑΑ. β) Στο Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό αρχιτεκτονικών συνόλων, κτηρίων ή τμημάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, καθώς και ο καθορισμός των όρων προστασίας αυτών, ββ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, που αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, στις χρήσεις, στη μορφολογική κατάσταση και στην ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γγ) η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτηρίων και μελετών της Δ/νσης, δδ) ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτηρίων, εε) η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ). γ) Στο Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδιασμό των κτηρίων σε σχέση με τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους, ββ) η σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς επίσης και ο συντονισμός και η συνεργασία με τους Εθνικούς, Τεχνικούς και Αναπηρικούς Φορείς και υπηρεσίες σε σχετικά θέματα και η παρακολούθηση και συμμετοχή σε σχετικά Προγράμματα, γγ) η μέριμνα για τη μελέτη και προώθηση τύπων κατοικιών, αγροτικών, αστικών, παραθεριστικών με χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ενσωμάτωση στην κατασκευή παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών, δδ) ο έλεγχος και η έγκριση μελετών τύπων προκατασκευασμένων ή λυόμενων κατοικιών, καθώς και όλων των προτύπων μελετών κατοικίας που υποβάλλονται από ιδιώτες ή φορείς, εε) η μέριμνα για την εκπόνηση – έγκριση μελετών τύπων κατοικιών για δικαιούχους στεγαστικής αποκατάστασης, στστ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί επικινδύνων οικοδομών και περί αυθαιρέτων. δ) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης, ββ) η έκδοση και προώθηση διοικητικών πράξεων για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ειδικών κατηγοριών έργων, γγ) η έγκριση εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας παραμεθόριων περιοχών, δδ) η μέριμνα για την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών και μελετών του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) για κτήρια οργανωμένων κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 36Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ιδίως η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών, β) Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων, γ) Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων, δ) Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών, ββ) η Επικαιροποίηση και η συντήρηση του Εθνικού Καταλόγου Γεωπληροφορίας, γγ) η συντήρηση και διαρκής επικαιροποίηση του δικτύου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ), δδ) η μέριμνα για τη σύνταξη χαρτών κάθε είδους γεωχωρικών πληροφοριών, πέραν των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δασικών Έργων και Υποδομών και Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, και η παρακολούθηση υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, εε) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εν γένει η υποστήριξη της ΕΘΕΓ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, στστ) Η εισήγηση μέτρων για τη διαμόρφωση των πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών, ζζ) Η εισήγηση στον Υπουργό ή στην ΕΘΕΓ κατά περίπτωση νομοθετικών μέτρων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, καθώς και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Επιτροπή INSPIRE. β) Στο Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα για την εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτηματογραφήσεων και χαράξεων, για την κάλυψη αναγκών και προγραμμάτων του Υπουργείου, ββ) η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, για τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής και των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, γγ) η παροχή κατευθύνσεων για τη σύνταξη τροποποιήσεων σε περίπτωση άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται σε εκτάσεις στεγαστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της ΔΠΣ και ΤΓ, δδ) ο προγραμματισμός απαλλοτριώσεων, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, εε) ο έλεγχος και η εισήγηση για την έγκριση οριογραμμών υδατορεμμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων καθώς και για την έγκριση χώρων αστικών υποδομών. γ) Στο Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Πρωτευούσης και η παρακολούθηση της ένταξης του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ββ) η μέριμνα για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και ο έλεγχος των εισπραττόμενων ανταποδοτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από την κτηματογράφηση και τη λειτουργία των Κτηματολογικών γραφείων, γγ) η παροχή κατευθύνσεων για τη ρύθμιση θεμάτων ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας, δδ) η σύσταση Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών και ο ορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των ειδικότερων προσόντων για την εγγραφή στο μητρώο αυτό. δ) Στο Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η τήρηση, κωδικοποίηση και διαχείριση του αρχείου διαγραμμάτων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων Υ.Π.Ε.Κ.Α., ββ) η παροχή διευκρινήσεων σε θέματα εγκεκριμένων σχεδίων εφαρμογής γραμμών, υψομετρικών μελετών, όρων δόμησης και λοιπών θεμάτων σχετικών με ρυμοτομικά διαγράμματα, γγ) η παρακολούθηση και λειτουργία του Έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας».

Άρθρο 37Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων είναι η ιδίως χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών μέσω παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Έργων Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων, β) Τμήμα Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων, γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Έργων Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης για το βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων, ββ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση δράσεων και προγραμμάτων ήπιων μορφών μετακίνησης, γγ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης για το σύγχρονο αστικό βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ελευθέρου χώρου, δδ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή των μελετών και έργων αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του περιβάλλοντος χώρου, εε) η μέριμνα για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή άλλους κρατικούς φορείς, προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών, για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων αστικής και τεχνικής υποδομής. β) Στο Τμήμα Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτηρίων, που αποβλέπουν: ααα) στην αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει, όπως λιμάνια, δεξαμενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών κόμβων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών και γενικά κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων μαζικής εξυπηρέτησης, βββ) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και γγγ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία, ββ) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ένταξη στο περιβάλλον μεγάλων συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών έργων και της ευρύτερης περιοχής τους, γγ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και κτηρίων για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου. γ) Στο Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του οικονομικού και τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή του, ββ) η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση ή επιδότηση άλλων φορέων και κατανομή των σχετικών κονδυλίων, γγ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τις προς ανάθεση μελέτες και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων προς εκτέλεση, δδ) η μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας και την έγκριση των συμβάσεων, εε) η εκτέλεση και επίβλεψη ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούμενων για την υλοποίηση του προγράμματος έργων, στστ) η μέριμνα για την σύνταξη σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων υλοποίησης έργων ανάπλασης με άλλους φορείς, ζζ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα τα ανωτέρω και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν προστατευόμενα κτίρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 38Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Άρθρο 39ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας είναι ιδίως: α) ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας με βάση την ενεργειακή κατάσταση, τις ενεργειακές πηγές της, τις τεχνολογίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις, β) η μέριμνα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, η διαμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας, γ) η εποπτεία της και η εν γένει προώθηση της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, β) Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας, γ) Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, δ) Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων,

Άρθρο 40Διεύθυνση Υδρογονανθράκων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων είναι ιδίως: α) η παρακολούθηση και η εισήγηση θεμάτων πολιτικής του αργού πετρελαίου, των πετρελαιοειδών προϊόντων, του φυσικού αερίου, των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, β) η αδειοδότηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και της εμπορίας των υδρογονανθράκων, γ) η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Πετρελαιοειδών, β) Τμήμα Μελετών και Ασφαλείας Εφοδιασμού, γ) Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων, δ) Τμήμα Εγκαταστάσεων, ε) Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Πετρελαιοειδών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας στον τομέα του αργού πετρελαίου, των πετρελαιοειδών προϊόντων, των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, ββ) Η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων, γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, καθώς και των βιορευστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, δδ) Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίου ενδιαφέροντος φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αρμοδιότητάς του, εε) Η εισήγηση επί θεμάτων που αφορούν στο γενικό πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, στστ) Η εισήγηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος επί θεμάτων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως στο άρθρο 2 της υπ΄αριθ. Δ1/Α/οικ.10838/15.05.2012 κ.υ.α. (Β΄ 1661), όπως ισχύει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. β) Στο Τμήμα Μελετών και Ασφαλείας Εφοδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση επί θεμάτων σχετικών με την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ββ) Η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέσεων ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση καταστάσεων διαταραχής εφοδιασμού και άσκησης πετρελαϊκής πολιτικής, ενόψει επισκοπήσεων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (Δ.Ο.Ε.) και την ΕΕ, γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την αγορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης, καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, δδ) Η μέριμνα για την εφαρμογή και τη βελτίωση της πολιτικής ασφάλειας εφοδιασμού με υδρογονάνθρακες, η υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού και η εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης και της απελευθέρωσης των αποθεμάτων αυτών, εε) Η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του. γ) Στο Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ββ) Η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή σχετικών κυρώσεων, γγ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονισμών στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δδ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του φυσικού αερίου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, εε) Η εισήγηση και η γνωμοδότηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, σχετικά με το έργο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, στστ) Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίου ενδιαφέροντος φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η μέριμνα επιχορήγησης κάθε φορέα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων που έχει σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζζ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του αρχείου χαρτών και στοιχείων που αφορούν την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και την ΕΔΕΥ Α.Ε. δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και λειτουργίας των βιομηχανιών παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών, των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων, ασφάλτου, βιοκαυσίμων, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, καθώς και η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών προϊόντων και των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών, ββ) Η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης και αεριοποίησης φυσικού αερίου καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών, γγ) Η γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ως άνω εγκαταστάσεων, δδ) Η πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, η διενέργεια ελέγχων στις αποθήκες αυτές ως και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, εε) Η γνωμοδότηση, κατά την κείμενη νομοθεσία, επί αιτημάτων παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, για την κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων, στστ) Η εισήγηση για την έκδοση πράξεων σχετικά με τη κήρυξη απαλλοτρίωσης ή παραχώρησης δημόσιας έκτασης ή σύστασης δουλείας για την ίδρυση ή επέκταση των ως άνω εγκαταστάσεων, ζζ) Η κατάρτιση κανονισμών ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αξιολόγηση των μελετών ασφαλείας και τη διενέργεια επιθεωρήσεων που αφορούν τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, ηη) Η γνωμοδότηση προς το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη θέσπιση ή τροποποίηση των προδιαγραφών πετρελαιοειδών και λιπαντικών, θθ) Η τήρηση μητρώου και τεχνικού αρχείου εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιι) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ορισμού της εγκατάστασης και διαδρομής των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των διακλαδώσεών τους, καθώς και των παραρτημάτων τους για έργα φυσικού αερίου, ιαια) Η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. ε) Στο Τμήμα Εμπορίας Υδρογονθράκων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η μέριμνα επί θεμάτων χορήγησης αδειών εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, μεταφοράς με αγωγό και απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και ιδίως της τήρησης των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων άσκησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από τους κατόχους αδειών, η επιβολή σχετικών κυρώσεων, η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ββ) Η τήρηση του μητρώου όλων των αδειών που χορηγούνται από το Υπουργείο, η καταχώριση όλων των αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγούνται από άλλες αδειοδοτούσες αρχές καθώς και οι μεταβολές αυτών, και η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου αδειών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, γγ) Η παρακολούθηση της καταβολής των ανταποδοτικών τελών από τους κατόχους άδειας εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων και μεταφοράς με αγωγό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δδ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας των κατόχων άδειας του ν. 3054/2002 (Α΄230) όπως διύλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, διάθεση, στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κλπ αργού πετρελαίου, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, εε) Η διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την συνεισφορά των ελληνικών εταιρειών πετρελαίου στο διεθνές κεφάλαιο για αποζημίωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή προϊόντα, στστ) Η μέριμνα επί θεμάτων επιδότησης των εταιρειών εμπορίας για τον εφοδιασμό με πετρελαιοειδή καύσιμα των προβληματικών περιοχών της χώρας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 41Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι ιδίως: α) ο ορθολογικός σχεδιασμός, β) η προώθηση της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ, β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, γ) Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δ) Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, μέτρων και κινήτρων για την προώθηση και υλοποίηση των επενδύσεων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ββ) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής Εθνικής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ε.Ε., γγ) η εποπτεία της λειτουργίας της σχετικής αγοράς και η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, δδ) η ενημέρωση των επενδυτών για τη νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, εε) η μέριμνα για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και η λήψη μέτρων για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ. β) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η έκδοση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και παραγωγή και διανομή θερμικής ενέργειας, ββ) Η επιμέλεια για όλα τα θέματα σχετικά με την αδειοδότηση των έργων με συντονισμό των φορέων και των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, γγ) η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες, δδ) ο έλεγχος των μελετών και η προώθηση των διαδικασιών για απαλλοτριώσεις και σύσταση δουλείας, εε) η μέριμνα για την τήρηση μητρώου αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, και εξαιρέσεων από την αδειοδότηση, στστ) η εποπτεία έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης και της τέως Υπηρεσίας ΕΕΕΑΠΕ, ζζ) η παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και η οργάνωση αυτής μέσω διαδικτύου καθώς και η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης επενδυτών, ηη) η σύνταξη εκθέσεων σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και την συμβολή τους στην εθνική οικονομία. γ) Στο Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εισήγηση προτάσεων για την διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) καθώς και για την προώθηση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ββ) η εισήγηση επί θεμάτων σχετικά με την τιμολόγηση της Η/Ε, γγ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού, είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των τελών για την έκδοση και για τη χρήση των αδειών των δραστηριοτήτων Η/Ε, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης τιμολογίων προμηθευτών Η/Ε, δδ) η μέριμνα για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και για τον έλεγχο τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και των όρων των αδειών καθώς και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, εε) η εισήγηση κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας των εγκαταστάσεων παραγωγής και εφοδιασμού Η/Ε και συμπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και κανόνων για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τα σχετικά έργα και τη λειτουργία αυτών, στστ) η εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά Η/Ε και η έγκριση των γενικών όρων συμβάσεων πώλησης Η/Ε, ζζ) η εισήγηση των ρυθμίσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τα μέτρα προστασίας ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας σε εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, ηη) η εισήγηση των ρυθμίσεων και η διατύπωση προτάσεων για την ασφάλεια εφοδιασμού Η/Ε. δ) Στο Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες : αα) ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών και η προώθηση των διαδικασιών για κήρυξη απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων, παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων και σύσταση δουλείας για έργα εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ββ) η εισήγηση κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας των εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και κανόνων για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τα σχετικά έργα και τη λειτουργία αυτών, γγ) η μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και διανομής Η/Ε και ηλεκτροδότησης των οικισμών και των εγκαταστάσεων της χώρας, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, δδ) η μελέτη και εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διανομής θερμικής ενέργειας, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής Η/Ε και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα.

Άρθρο 42Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι ιδίως: α) η παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεθνείς εξελίξεις και η λήψη πρωτοβουλιών σε θέματα ενέργειας, αποδοτικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, β) η εισήγηση προτάσεων για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, γ) η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών, β) Τμήμα Στατιστικών, γ) Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από ενεργειακούς ρύπους, ββ) η συμμετοχή στην εισήγηση προτάσεων στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και η παρακολούθηση και ανάλυση του ενεργειακού αποτυπώματός της, των ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών, για τη λήψη κατάλληλων δράσεων, γγ) η σύνταξη εκθέσεων, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπου συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων από τα οποία πηγάζουν νέες υποχρεώσεις, δδ) η παρακολούθηση της πολιτικής των ενεργειακών φορέων ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, προς αξιοποίηση των στη διαμόρφωση και εισήγηση περαιτέρω πολιτικών, εε) η παροχή πληροφόρησης προς αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με θέματα Ενεργειακής Πολιτικής. β) Στο Τμήμα Στατιστικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα για την συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και η διάχυση όλων των ενεργειακών στατιστικών δεδομένων που προβλέπονται από το εθνικό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ββ) η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και η εκπροσώπηση της χώρας στις εκάστοτε συναντήσεις εργασίας με στόχο την ανάπτυξη του διεθνούς συστήματος ενεργειακών στατιστικών, γγ) η μέριμνα για την εναρμόνιση με τα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα, την ανάπτυξη του εθνικού μεθοδολογικού πλαισίου στατιστικών ενέργειας, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δδ) η σύνταξη και η αποστολή περιοδικών στατιστικών δελτίων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, εε) η τήρηση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της. στστ) η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των ατομικών δεδομένων. γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό τη λήψη μέτρων και τη χορήγηση κινήτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, ββ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και η εκπροσώπηση της χώρας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς για θέματα ενεργειακής απόδοσης, γγ) η κατάρτιση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα και η μέριμνα για την εφαρμογή τους, δδ) η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους καθώς και η υποβολή σχετικών εκθέσεων, εε) η τήρηση μητρώων και αρχείων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στστ) ο έλεγχος και η έγκριση ενεργειακών μελετών σε βιομηχανικές μονάδες, που υποβάλλονται στο πλαίσιο αδειοδότησής τους, ζζ) η μέριμνα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προετοιμασία και διάθεση οδηγιών και πληροφοριακού υλικού σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 43Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων είναι ιδίως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς καυσίμων, για τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας της και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, γ) Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Τήρηση του «Μητρώου Ελεγκτών» που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ββ) Έλεγχος και αξιολόγηση των καταγγελιών πολιτών ή φορέων, γγ) Κατάρτιση των προγραμμάτων των ημερήσιων ελέγχων που πραγματοποιούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), συγκρότηση των κλιμακίων για τη διενέργεια κάθε τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου, εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα έγγραφα, έντυπα και υλικά και συντονισμός του έργου των ελεγκτών, δδ) Παρακολούθηση της εξέλιξης του ελέγχου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, εε) Παραλαβή και αξιολόγηση των εκθέσεων και αναφορών των Ελεγκτών των ΚΕΔΑΚ και παραπομπή των υποθέσεων στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την περαιτέρω αξιολόγηση και τυχόν κίνηση της διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας, στστ) Παραλαβή των δειγμάτων καυσίμων και παράδοση αυτών, με τις συνοδευτικές τους εκθέσεις, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, για την περαιτέρω απαιτούμενη διαδικασία, ζζ) Συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των ελεγκτών και των λοιπών μελών των ΚΕΔΑΚ, όταν προκύπτει ανάγκη παρουσίας τους ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων, ηη) Εισήγηση στον Προϊστάμενο της ΔΕΔΑΚ των αναγκαίων τροποποιήσεων της διαδικασίας ελέγχου, θθ) Αλληλογραφία με τις Αρχές και τους Φορείς για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των ελέγχων και τήρηση σχετικού αρχείου, ιι) Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων ελέγχων για την αποζημίωση των μελών ΚΕΔΑΚ. β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Μέριμνα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμικού και του εν γένει ηλεκτρονικού υλικού της ΔΕΔΑΚ, καθώς και για τη συντήρηση των μηχανημάτων ελέγχου της ΔΕΔΑΚ και την περιοδική ρύθμιση αυτών, ββ) Παραλαβή από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, των δειγμάτων των ελέγχων και προώθηση αυτών, εφόσον απαιτείται, προς την Αρχή ή τον πιστοποιημένο Φορέα για τις αναλύσεις και τις εξακριβώσεις, παραλαβή των σχετικών εκθέσεων και ενημέρωση του Τμήματος Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού, γγ) Μέριμνα για την εκπαίδευση των μελών των ΚΕΔΑΚ και των μελών της ΔΕΔΑΚ, στα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, δδ) Εισήγηση για τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων και την αποτροπή πρόκλησης οποιουδήποτε συναφούς κινδύνου σε πρόσωπα, μέσα ή εγκαταστάσεις, εε) Έκδοση τεχνικών οδηγιών προς τους ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων, για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου, στστ) Συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και Αρχές για την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας και των μέσων διεξαγωγής του ελέγχου και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου, ζζ) Οργάνωση και τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης, του αρχείου με τις εκθέσεις και απαντήσεις των Φορέων ανάλυσης των δειγμάτων, του αρχείου του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και του αρχείου με τις αποδείξεις και τα παραστατικά των πραγματοποιούμενων δαπανών, ηη) Συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία των στοιχείων των ελέγχων, θθ) Κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της ΔΕΔΑΚ, ιι) Τήρηση του «Ημερολόγιου Ελέγχων» που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ιαια) Μέριμνα, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και κάθε είδους υλικού (αναλωσίμου ή μη) που κρίνεται αναγκαίο για την διεξαγωγή του ελέγχου, για τη φύλαξη του αναλωσίμου υλικού της ΔΕΔΑΚ και των Κλιμακίων Ελέγχου, για την παραλαβή, φύλαξη, τροφοδοσία, τακτική και έκτακτη συντήρηση και ασφάλιση των οχημάτων ελέγχου κατά την πρόβλεψη του Νόμου, για την διεξαγωγή των διαγωνισμών προμήθειας, ανάθεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών και κατάρτιση και εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων και διεκπεραίωση κάθε έννομης σχέσης της ΔΕΔΑΚ με τρίτους (Φορείς κ.α.) και για την καταβολή, σύμφωνα με το νόμο, κάθε αμοιβής σε εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένα στελέχη, εκπαιδευτές, υπαλλήλους, ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων και για την πραγματοποίηση κάθε τακτικής ή έκτακτης δαπάνης η οποία απαιτείται κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου και των εργασιών της ΔΕΔΑΚ. γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Τήρηση του «Βιβλίου Κυρώσεων» που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3335 / 2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ββ) Παραλαβή, για αξιολόγηση, των εκθέσεων ελέγχου που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, γγ) Εισήγηση στη ΔΕΔΑΚ του διοικητικού ελέγχου των παραβάσεων και διαβίβαση των σχετικών φακέλων στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, δδ) Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων, διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωσή της, εε) Σύνταξη των εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης και υποβολή αυτών σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή, στστ) Διατύπωση και παροχή γνώμης στη ΔΕΔΑΚ και τα Τμήματα αυτής για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην άσκηση και τη διαδικασία ελέγχου και μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υποστήριξη της ΔΕΔΑΚ, των Τμημάτων αυτής και των ΚΕΔΑΚ ενώπιον κάθε Αρχής ή Φορέα, ζζ) Εισήγηση της βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος και της διαδικασίας ελέγχου και υποβολή σχετικών προτάσεων, ηη) Τήρηση των φακέλων των ελεγχομένων υποθέσεων και του αρχείου του Τμήματος, θθ) Οργάνωση και ενημέρωση της νομικής βιβλιοθήκης και μέριμνα για τη σύνδεση του Τμήματος με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας.

Άρθρο 44ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι ιδίως η ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με βάση την αρχή της αειφορίας, την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να παραβλάπτεται η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και γενικότερα η περιβαλλοντική προστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών, β) Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, γ) Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών.

Άρθρο 45Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών είναι ιδίως η εκπόνηση προγραμμάτων ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας, η προώθηση της ανάπτυξης του τομέα, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών, β) Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών, γ) Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα και η εισήγηση επί της προώθησης των πολιτικών και της ανάπτυξης του τομέα των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) και ιδίως η παρακολούθηση των διεθνών και εθνικών εξελίξεων, η ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας περί μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης πολιτικής, ββ) η συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία και τήρηση συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν τις ΟΠΥ, η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης σε ενδιαφερομένους για επενδύσεις στον τομέα αυτό, σε συνεργασία με τη θεματική υπηρεσία, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε θέματα ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, γγ) η εισήγηση μέτρων που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, και την τεχνική εξειδίκευση, των επιχειρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και η γνωμοδότηση για την υπαγωγή των σχετικών επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους. β) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εισήγηση για την έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων του ΙΓΜΕΜ και η άσκηση της εποπτείας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως και κάθε άλλου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΚΑ φορέα σχετικού με τις ορυκτές πρώτες ύλες (εκτός ΕΔΕΥ ΑΕ), η μέριμνα για την αναγκαστική εκτέλεση ερευνών από το ΙΓΜΕΜ σε παραχωρήσεις μεταλλείων και για τις οφειλές μεταλλειοκτητών για μεταλλευτικές έρευνες που έγιναν από το Δημόσιο σε παραχωρήσεις τους, ββ) η πρόσκληση των μεταλλειοκτητών για την εντός τριμήνου κατάθεση ειδικής έκθεσης περί των ερευνητικών τους προγραμμάτων, γγ) η εποπτεία και εν γένει διαχείριση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών η οποία σχετίζεται με την αδειοδότηση των ΟΠΥ, τα στοιχεία της οποίας χορηγούνται στο Τμήμα με τη μέριμνα των αρμόδιων θεματικών Διευθύνσεων, δδ) η μέριμνα για την κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέων από το Δημόσιο περιοχών. εε) η γνωμοδότηση επί τοπογραφικών θεμάτων σχετικά με τις ΟΠΥ, στστ) η τήρηση χαρτών σχετικών με το αρχείο των μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια θεματική Διεύθυνση, η καταγραφή και τήρηση σε ενιαίους χάρτες των γεωθερμικών πεδίων της χώρας και κάθε άλλου συναφούς με τη γεωθερμία θέματος, ζζ) η διατύπωση απόψεων επί γεωχωρικών θεμάτων και η ενασχόληση με κάθε συναφές με τις παραπάνω αρμοδιότητες θέμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η παροχή κάθε στοιχείου ή συνδρομής για την υποβοήθηση του έργου των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενέργειας. γ) Στο Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η διαχείριση του Γεωθερμικού Δυναμικού (ΓΘΔ) της χώρας, η επεξεργασία στοιχείων για την αξιοποίηση και την αξιολόγησή του, η εισήγηση για τη λήψη σχετικών μέτρων και επιβολής σχετικών κυρώσεων κατά παραβατών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η επίλυση σχετικών θεμάτων αστυνόμευσης, ββ) ο καθορισμός / τροποποίηση κριτηρίων και η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό Γεωθερμικών Πεδίων (ΓΘΠ), η μέριμνα για όλα τα θέματα συμβάσεων εκμίσθωσης ΓΘΔ, η σύνταξη τεχνικών όρων προκηρύξεων διαγωνισμών για ΓΘΠ υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και για μη ερευνημένους χώρους και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων διανομής θερμικής ενέργειας από ΓΘΔ χαμηλής θερμοκρασίας και εν γένει διαχείρισης ΓΘΔ, γγ) η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων μονάδων εκμετάλλευσης Γεωθερμίας, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream), αποθήκευσης CO2, και φυσικού αερίου, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου σε εκμεταλλεύσεις ΓΘΔ, η τήρηση Μητρώου των επιβλεπόντων στις σχετικές μονάδες και η επίλυση θεμάτων ελέγχου που προκύπτουν εντός σχετικών εκμεταλλεύσεων, δδ) η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων εντός των αντίστοιχων θεσμοθετημένων χώρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, και η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών, η εκτίμηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης ΓΘΔ καθώς και η έγκριση σχετικών τεχνικών μελετών και η αξιολόγηση αντίστοιχων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η διατύπωση απόψεων για την έρευνα και εκμετάλλευση ΓΘΔ σε δασικές εκτάσεις, εε) η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης (Θ/Ψ) χώρων, η παρακολούθηση της εξέλιξης των εφαρμογών συστημάτων Θ/Ψ και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και διευκρινίσεων, στστ) η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ΓΘΔ και για την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων σχετικών με την αξιοποίησή τους καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντος και υποπροϊόντων, ζζ) η γνωμοδότηση σε θέματα αρμοδιότητας ΓΘΔ, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream), αποθήκευσης CO2 και φυσικού αερίου, καθώς και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, για την εξυπηρέτηση της έρευνας και αξιοποίησης τους, ηη) η Εποπτεία της ΕΔΕΥ σε τεχνικά θέματα αρμοδιότητάς του, η προώθηση θεμάτων σχετικών με την έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων, καθώς και η πρόσβαση στο αρχείο χαρτών και στοιχείων, που αφορούν την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του, θθ) η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση γενικών κανονισμών ασφαλείας μονάδων εκμετάλλευσης Γεωθερμίας, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream) και αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και φυσικού αερίου και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ιι) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και ο έλεγχος της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην έρευνα και εκμετάλλευση των ΟΠΥ, η εισήγηση για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη της Ε.Ε. και η εισήγηση για την έκδοση/τροποποίηση/συμπλήρωση των Κανονισμών Ασφαλείας (ΚΜΛΕ και ΚΓΘΕ), ιαια) η εξέταση προσφυγών επί θεμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης, ιβιβ) η κατάρτιση διακηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για όλα τα θέματα των μισθώσεων αυτών, όπως η επιβολή κυρώσεων για την παράβαση των σχετικών όρων, η βεβαίωση των μισθωμάτων και η παρακολούθηση είσπραξής τους, ιγιγ) η μέριμνα για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για όλες τις περιπτώσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘΔ (υψηλής θερμοκρασίας) σε παραμεθόριες περιοχές και η μέριμνα επί της διαδικασίας απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘΔ από αλλοδαπά πρόσωπα, ιδιδ) η μέριμνα για την έρευνα και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων (upstream), την αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), και φυσικού αερίου και γενικότερα για γεωτρήσεις αξιοποίησης υπόγειων ταμιευτήρων σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ιειε) η υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Άρθρο 46Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών είναι ιδίως η προώθηση της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης των μεταλλευτικών, ενεργειακών και βιομηχανικών ορυκτών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών, β) Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών, γ) Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των μεταλλείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη μεταλλευτική έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών, γγ) Η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών και μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων καθώς και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, δδ) Η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό μεταλλευτικών περιοχών και μεταλλευτικών ορυκτών, για την εξαίρεση ή μη ορυκτών και περιοχών υπέρ του Δημοσίου, η μέριμνα για την εκτίμηση μεταλλείων και των εγκαταστάσεών τους καθώς και η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας μεταλλείου για λόγους μη ορθολογικής δραστηριότητας, εε) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων καθώς και η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων, στστ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των παραχωρήσεων μεταλλείων, η κρισιολόγησή τους, καθώς και η εισήγηση για την έκπτωση εκ του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας, ζζ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων αναγκαστικής μίσθωσης μεταλλείων σε μεταλλουργίες και καθορισμού της ποσότητας και της τιμής πώλησης των μεταλλευμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 Α΄153) στις οποίες υπάγονται μεταλλευτικές επιχειρήσεις, η εισήγηση για την έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης καθώς και η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του Μεταλλευτικού Κώδικα (ΜΚ) για υποχρεώσεις κατόχων άδειας μεταλλευτικών ερευνών, μεταλλειοκτητών και εκμεταλλευτών μεταλλείων, ηη) Ο καθορισμός τεχνικών όρων για την απόκτηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, για την παράταση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, θθ) Η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Τμήματος, ιι) Η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και για τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς και η μέριμνα για την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας των σχετικών μονάδων ή τμημάτων αυτών, ιαια) Η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας μεταλλείων, ιβιβ) Η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας, η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας και οργανογραμμάτων των μονάδων βιομηχανικών ορυκτών και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των βιομηχανικών ορυκτών, γγ) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών καθώς και η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων, δδ) Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανάκληση, προσωρινή αναστολή και παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών (πλην λατομείων αργίλων πλινθοποιίας και κεραμοποιίας), η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων βιομηχανικών ορυκτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η επίλυση κάθε σχετικού θέματος, καθώς και η έκδοση σχετικών οδηγιών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και επιχειρήσεις, εε) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών, η επίλυση σχετικών θεμάτων καθώς και η έκδοση σχετικών οδηγιών, στστ) Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων, σχετικών με τη διαχείριση και την εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, και των εν γένει μονάδων αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, η μέριμνα για την αυτεπάγγελτη ακύρωση των αποφάσεων αυτών λόγω παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας και η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, ζζ) Η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό λατομικών ορυκτών ως βιομηχανικών ορυκτών, η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία, η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, η εκτίμηση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων τους, η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των ορυκτών αυτών, ηη) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η μέριμνα για τη σύσταση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας και του καθορισμού των όρων αυτής, η έγκριση των συμβάσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, η βεβαίωση του οφειλόμενου υπέρ του Δημοσίου φόρου, η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων, πλην Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), σε παραμεθόριες περιοχές ή από αλλοδαπά πρόσωπα, η παράταση ισχύος των Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) και ο καθορισμός των όρων αυτής, ββ) Η εισήγηση για την παραίτηση, έκπτωση ή κατάργηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, η μέριμνα για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών για τις ανάγκες μεταλλείων και απαλλοτρίωσης αποθεματικού μεταλλείου και η έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γγ) Η εισήγηση για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων απ’ ευθείας ή με δημοπρασία και η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων αυτών, δδ) Η βεβαίωση τελών παραχωρήσεων μεταλλείων και μισθωμάτων δημόσιων μεταλλείων και η απόδοσή τους στους δικαιούχους, εε) Η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων, στστ) Η μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την Ναξία Σμύριδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών για τα οποία αρμόδιο είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.

Άρθρο 47Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών είναι ιδίως η προώθηση της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης των μαρμάρων, των σχιστολιθικών πλακών και των Αδρανών Υλικών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων β) Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών γ) Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με την έρευνα, τη λειτουργία και την απόδοση των λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, γγ) Η χορήγηση, η ανάκληση, η προσωρινή αναστολή και η παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών για λόγους δημόσιας ωφέλειας καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας λατομείων αυτών, δδ) Η εισήγηση για το χαρακτηρισμό λατομικών ορυκτών ως μαρμάρων ή σχιστολιθικών πλακών, η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας έναρξης της εκμετάλλευσης κατά τις κείμενες διατάξεις, η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών και η παροχή οδηγιών για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και των συνοδών έργων τους. β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων αδρανών υλικών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η έγκριση τεχνικών μελετών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, γγ) Η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων αδρανών υλικών και ιδίως η διακοπή λειτουργίας των λατομείων αυτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η έκδοση αποφάσεων, περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και η έκδοση αποφάσεων καθορισμού του ύψους πλεονάζουσας παραγωγής λατομείων αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιΐες καθώς και η έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων, δδ) Ο χαρακτηρισμός λατομικών ορυκτών ως αδρανών ειδικών χρήσεων, η παροχή οδηγιών, για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αδρανών υλικών και η παρακολούθηση της χωροταξικής διάρθρωσης σε λατομικές περιοχές και η τήρηση σχετικού μητρώου, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων αδρανών υλικών και των συνοδών έργων τους. γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, η παρακολούθηση της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας και της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε συναφή θέματα και η εισήγηση για την τροποποίηση του ΚΜΛΕ καθώς και η εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, ββ) Η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε επιχειρήσεις λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, γγ) Η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων που καταρτίζονται από τις μονάδες εκμετάλλευσης του κλάδου των λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας στα λατομεία του εν λόγω κλάδου, δδ) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, εε) Η έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων περιμετρικά των λατομικών περιοχών καθώς και η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εντός λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού σε εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών, στστ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των μαρμάρων, των σχιστολιθικών πλακών και των αδρανών υλικών, ζζ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τον έλεγχο των εργασιών των σχετικών μονάδων και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων, ηη) Η εξέταση προσφυγών κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ή η συνδρομή στην Αυτοτελή Υπηρεσία του άρθρου 8 του παρόντος, σχετικά με επιχειρήσεις λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών και των εν γένει μονάδων αξιοποίησης, θθ) Η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και λατομείων αδρανών υλικών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετησίων στοιχείων, ιι) Η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων μαρμάρων, αδρανών υλικών και σχιστολιθικών πλακών, η παροχή οδηγιών σχετικά με οριζόντια θέματα εκμίσθωσης και λειτουργίας των λατομείων αυτών και η παροχή διευκρινίσεων για θέματα εφαρμογής της λατομικής νομοθεσίας, σχετικά με τη λειτουργία των λατομείων αυτών και θέματα που αφορούν την οριζόντια αντιμετώπιση καθορισμού λατομικών περιοχών, ιαια) Η μέριμνα για την επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων επί λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, καθώς και αυτών που αφορούν τις απαλλοτριούμενες για τις ανάγκες τους περιοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Άρθρο 48ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) είναι ιδίως: α) ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος, στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης των υδάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3199/2003 (Α΄280) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) η οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδάτινου περιβάλλοντος, γ) η καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων, δ) ο συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων απαρτίζεται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, β) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η κατανομή του προσωπικού της Ε.Γ.Υ. ορίζονται από την κ.υ.α. 322/2013 (Β΄679).

Άρθρο 49Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος είναι ιδίως: α) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, β) η οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδάτινου περιβάλλοντος, γ) η καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων, δ) ο συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών σε θέματα αρμοδιότητας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, β) Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική προστασίας των εσωτερικών υδάτων κυρίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3199/2003, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ν.3199/2003 και του π.δ.51/2007 και εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη νομοθετικών μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, ββ) Μεριμνά για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, σύμφωνα με την παράγραφο 1ζ του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013, με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, γγ) Καταρτίζει τα μακροχρόνια (με διάρκεια πάνω από έξι έτη) και μεσοχρόνια (με διάρκεια από δύο έως έξι έτη) εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους, δδ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων, εε) Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στστ) Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζονται στο ν.3199/2003, όπως ισχύει, ζζ) Για κάθε περιοχή λεκάνη απορροής ποταμού συντάσσει εκθέσεις των χαρακτηριστικών της, των πιέσεων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ισοζυγίων και της κατανομής των ποσοτήτων νερού στις διάφορες χρήσεις, ηη) Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών, θθ) Συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις που υποβάλλονται στην ΕΕ και την Ετήσια Έκθεση προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3199/2003, ιι) Καταρτίζει, λειτουργεί και ενημερώνει μητρώο των βασικών αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων και μεριμνά για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού υλοποίησής τους, ιαια) Διαμορφώνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού και προώθηση της εξοικονόμησης νερού, ιβιβ) Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ιγιγ) Προσδιορίζει τους κανόνες και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδιδ) Διαμορφώνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και εισηγείται τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και ενημερώνει τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ιειε) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του, τις οποίες υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, ιστιστ) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) της χώρας, συντονίζει και εποπτεύει τις Υπηρεσίες και Φορείς που αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τη συντήρησή του, ιζιζ) Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων για τον καθορισμό ανώτερων Αποδεκτών Τιμών, σε εθνικό επίπεδο, για τους ρύπους που διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν ώστε να μην επιτευχθεί η καλή χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για ορισμένους ρύπους και τις ουσίες του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ελάχιστων κριτηρίων επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς και κανόνων που αναφέρονται στην απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων, ιηιη) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης και ενημέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού καθώς των χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων, ιθιθ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ του ν. 3199/2003 να παρέχουν στοιχεία στις βάσεις δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ιιιι) Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, ικικ) Μεριμνά για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία, ιλιλ) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για θέματα αρμοδιότητάς του, ιμιμ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, ινιν) Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του, ιξιξ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων τόσο με γειτονικές χώρες όσο και με κάθε κράτος της αλλοδαπής που συνάπτει σχέσεις συνεργασίας για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου των πλημμυρών, ιοιο) Σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων Φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας του και προωθεί τις συμμετοχικές διαδικασίες. Το Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων επικουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της 322/21−3−2013 κ.υ.α. (Β΄679). β. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, το οποίο: αα) Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως καθορίζεται στο ν. 3983/2011, την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των ακτών κολύμβησης, καθώς και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ββ) Συντονίζει τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα του αντικειμένου του και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γγ) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς για κάθε ζήτημα που αφορά τα θέματα του αντικειμένου του, δδ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών, εε) Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια Διεθνή και Κοινοτικά όργανα και το ΥΠΕΚΑ σε εθνικό επίπεδο, για κάθε ζήτημα που αφορά στο αντικείμενό του, στστ) Σχεδιάζει προγράμματα ευαισθητοποίησης, μεριμνά για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού και προωθεί και ενθαρρύνει τις συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα του αντικειμένου του, ζζ) Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τα θέματα αρμοδιότητάς του, ηη) Οργανώνει και διαχειρίζεται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, θθ) Ενημερώνει τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς σχετικά με τα ποιοτικά, ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, ιι) Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής, παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την εφαρμογή του, ιαια) Συνεργάζεται με άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των δράσεών τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), ιβιβ) Εκπονεί τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΕΕΘΠΕΣ, ιγιγ) Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες, για την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδιδ) Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών, εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μεριμνά για την εφαρμογή τους, ιειε) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής τους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών καθώς και τις υποχρεώσεις των εν λόγω φορέων, ιστιστ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» και τις υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ, ιζιζ) Μεριμνά και διασφαλίζει, ότι παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες και ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής στην εφαρμογή του νόμου 3983/2011, ιηιη) Για την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, πρόσβαση και δικαιώματα χρήσης των σχετικών δεδομένων, ιθιθ) Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ, ιιιι) Υποστηρίζει το έργο της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), ικικ) Καθορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τα μέτρα και τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιλιλ) Αξιολογεί τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί η απόφαση προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ιμιμ) Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση των απαιτούμενων ποιοτικών και οπτικά παρακολουθούμενων παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης και την αξιολόγηση των εν λόγω δεδομένων, ινιν) Λαμβάνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κατάλληλα κατά περίπτωση διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών της ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης και ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε, ιξιξ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της παρακολούθησης καθώς και την ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, ιοιο) Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, συντάσσει και παρακολουθεί προγράμματα έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης των νερών και παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς των διεθνών συμβάσεων, ιπιπ) Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης) και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), ιριρ) Συλλέγει, ελέγχει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας σε συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τα καταχωρεί σε Εθνική Βάση Δεδομένων, ισισ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ιτιτ) Καθορίζει τα μέτρα και τις απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, παρακολουθεί, ελέγχει την εφαρμογή τους, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, ιυιυ) Τηρεί μητρώο των βασικών έργων τεχνολογίας περιβάλλοντος που στοχεύουν στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Το Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, επικουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την «Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής» (ΓΕΕΘΠΕΣ) του ν. 3983/2011 και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία των ακτών κολύμβησης και την προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της 322/21−3−2013 κ.υ.α. (Β΄679).

Άρθρο 50Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος είναι ιδίως: α) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης των υδάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν.3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών για την εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος, β) Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Διαμορφώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παρ. 1) του ν. 3199/2003, σχετικά με: ααα) τις διαδικασίες, τη μέθοδο και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βββ) τους γενικούς κανόνες για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του καθώς και τη σχετική πολιτική προστίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποιότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους χρήστες − καταναλωτές, γγγ) τους κανόνες και τα μέτρα που συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας με στόχο την ώθηση στην οικονομία. ββ) Εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων: ααα) την έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και τη συμβατότητά της με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, βββ) τη μεθοδολογία και τους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους οι οποίοι, στο πλαίσιο εφαρμογής των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης, εφόσον έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους, μετά από διαβούλευση με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών ύδατος, γγγ) τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, οδηγιών, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές με στόχο την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. γγ) Παρακολουθεί και εποπτεύει: ααα) την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος σε όλους τους τομείς της χρήσης του, βββ) την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κανόνων τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους, γγγ) την απρόσκοπτη, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή νερού προς τους χρήστες − καταναλωτές. δδ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές, καθώς και το επίπεδο ευθυγράμμισης των επί μέρους δράσεών τους με τις αποφάσεις αυτές, εε) Συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, της παροχής και της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του, στστ) Διαμορφώνει σχετικά προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των καταναλωτών και χρηστών των υδάτων, τα οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, ζζ) Συλλέγει, αξιολογεί και ελέγχει στοιχεία κόστους οφέλους σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. β. Στο Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Διαμορφώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παρ. 1) του ν. 3199/2003, σχετικά με: ααα) τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη εναρμονισμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων παροχής και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών ύδατος καθώς και των αδειών χρήσης υδάτων, βββ) τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος κατά τρόπο ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα δεδομένα και πορίσματα και να εξασφαλίζεται έτσι η ποιότητα των αξιολογήσεων των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του. ββ) Εισηγείται στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων, τη λήψη των απαραίτητων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών, γγ) Παρακολουθεί και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος παροχής των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ύδρευσης− αποχέτευσης και ειδικότερα: ααα) Ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών: Παρακολουθεί και, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων συμβάσεων ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτές όρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων από 9.12.1999 και 27.7.2001 συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδρευσης − αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) και ΕΥΔΑΠ Παγίων και Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε) και ΕΥΑΘ Παγίων αντιστοίχως. βββ) Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων ή τροποποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών επεξεργάζεται τους όρους της σύμβασης σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες δημόσιες αρχές, συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις, μετά την έγκριση της σύμβασης, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της σύμβασης ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν όρων και επιβάλλει τις προβλεπόμενες σε αυτήν κυρώσεις, εποπτεύει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου των υπηρεσιών ύδρευσης−αποχέτευσης, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εξετάζει καταγγελίες, αναφορές και προσφυγές τρίτων, που έχουν έννομο συμφέρον, κατά των παρόχων των υπηρεσιών ύδρευσης − αποχέτευσης για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης και, εφόσον διαπιστώνει παράβαση, εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άρση της παράβασης. δδ) Οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης νερού, την τήρηση των όρων χορήγησης και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές. εε) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11 του ν.3199/2003 και εισηγείται στο Υπουργό ΠΕΚΑ τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. στστ) Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση κατά τις οικείες διατάξεις συμβάσεων προμηθειών, έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Ειδικότερα συντάσσει και επεξεργάζεται διακηρύξεις, προδιαγραφές, τεύχη δημοπράτησης, σχέδια συμβάσεων, αποφάσεις για συγκρότηση επιτροπών, κατακύρωση διαγωνισμών και εν γένει συντάσσει και επεξεργάζεται όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση των πιο πάνω συμβάσεων καθώς και την ενημέρωση των σχετικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας του το Τμήμα συνεπικουρείται, ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, από τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της ΕΓΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 51Θέσεις προσωπικού

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι (920).

Άρθρο 52Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες πέντε (705) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία − Κλάδος Σύνολο Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 86 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 105 ΠΕ Μηχανικών 248 ΠΕ Περιβάλλοντος 50 ΠΕ Πληροφορικής 9 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Δασοπόνων 18 ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 7 ΤΕ Μηχανικών 45 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 ΤΕ Πληροφορικής 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 112 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 5 ΔΕ Τεχνικών 12 ΔΕ Τυπογραφίας 1 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 ΥΕ Επιμελητών 1 ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων 2 Σύνολο 705

Άρθρο 53Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα έξι (196) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Εκπαιδευτική Βαθμίδα − Ειδικότητα Σύνολο ΙΔΑΧ Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 10 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 18 ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 11 ΠΕ Μηχανικών 46 ΠΕ Περιβάλλοντος 10 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 2 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 ΤΕ Μηχανικών 4 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 87 ΔΕ Οδηγών 6 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1 Σύνολο 196

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο μείωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Γεωτεχνικών κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού – Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, Περιβάλλοντος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού – Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Γεωπόνων κατηγορίας ΤΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΤΕ, Διοικητικών – Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ, Οδηγών κατηγορίας ΔΕ, Προσωπικού Η/Υ κατηγορίας ΔΕ του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 54Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής

Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρχονται σε δεκαεννέα (19).

Άρθρο 55Κατάταξη προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικοτήτων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο, κατατάσσονται στους κλάδους / ειδικότητες που προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό, όπως παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ): α) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους, ΠΕ1 Μηχανικών και ΠΕ11 Μηχανικών. β) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός). γ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αρχιτέκτονας Μηχανικός). δ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ1 Μηχανικών (Μηχανολόγος Μηχανικός) και ΠΕ1 Μηχανικών (Ηλεκτρολόγoς Μηχανικός). ε) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός). στ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Χωροτάκτης Μηχανικός). ζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Χημικός Μηχανικός). η) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Μεταλλειολόγος Μηχανικός). θ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών. ι) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ6 ΔιοικητικούΟικονομικού, ΠΕ Μαθηματικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ10 Οικονομικός και ΠΕ Καλών Τεχνών. ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών. ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών – Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Γεωλογίας. ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων – Δασολόγων και ΠΕ Βιολόγων – Δασοπόνων – Γεωπόνων και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Γεωπονίας. ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων – Δασοπόνων – Γεωπόνων και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών και ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο ιχθυολογίας και Άδεια Ασκήσεως Γεωτεχνικού. ιστ) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ12 Πληροφορικής και ΠΕ2 Πληροφορικής. ιζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ): α) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ1 Διοικητικός − Λογιστικός και ΤΕ06 Διοικητικού – Λογιστικού. β) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ Ιχθυοκομίας−Αλιείας. γ) Στον κλάδο ΤΕ Δασοπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ02 Δασοπονικού. δ) Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ3 Μηχανικών, ΤΕ07 Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών−Ηλεκτρολόγων. ε) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ2 Πληροφορικής και ΤΕ07 Πληροφορικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ): α) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ3 Τεχνικών, ΔΕ Χειριστής Οργάνων, ΔΕ06 Τεχνικών Δομικών Έργων και ΔΕ07 Τεχνικός Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής. β) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ. γ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών, ΔΕ1 Διοικητικός – Λογιστικός και ΔΕ04 Διοικητικού – Λογιστικού. δ) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α’). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ): α) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών. β) Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κατάταξη, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 56Προσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

Άρθρο 57Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 58Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω : α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται, β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων, γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης, ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων, ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 59Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 60Προϊστάμενοι Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. β)Στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. γ) Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. δ) Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ε) Στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. στ) Στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ζ) Στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. η) Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις Γενικές Διευθύνσεις μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Άρθρο 61Προϊστάμενοι ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στην Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. β) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. γ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. δ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ε) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. στ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ζ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. η) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων υλών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. θ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ι) Στις Υπηρεσίες που απαρτίζουν το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις Διευθύνσεις μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Άρθρο 62Προϊστάμενοι ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β. β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω περιπτώσεων β και γ. β) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος. γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) Στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Οδηγιών της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. γ) Στο Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. δ) Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. ε) Στο Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. στ) Στο Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω εδαφίου. γ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. δ) Στο Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών. ε) Στο Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. στ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με την κ.υ.α. 322/2013 (Β΄679), και ειδικότερα: α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. β) Στο Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. γ) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. δ) Στο Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Στο Τμήμα Πετρελαιοειδών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος. ε) Στο Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. δ) Στο Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Στο Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Στατιστικών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ. γ) Στο Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών. β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών. γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

α) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. β) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. γ) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Ενέργειας (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. δ) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου, προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στο αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Στο Συντονιστικό γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Στα τμήματα μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Άρθρο 63Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.

Άρθρο 64Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ