74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ- ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ- ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 21Σύσταση – ΕπωνυμίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), καταρτίζεται o Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ, μετά από εισήγηση του Δι- οικητικού του Συμβουλίου.

Άρθρο 22Σκοπός - ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγι- κός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρα- κολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως: 2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμ- βάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνι- κών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουρ- γούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, 2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρη- σιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31, 2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακο- λούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 (Α΄147), η παρακολού- θηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23, 2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κε- ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβά- σεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραί- τητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, 2.5. η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α΄3), 2.6. η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονό- τα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης, 2.7. η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώ- σεων των φορέων του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. πα- ραδίδονται σε αυτήν: 3.1. ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικο- ποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε.) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργα- νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, 3.2. το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της, 3.3. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, 3.4 το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμη- θειών Υγείας.

Άρθρο 23Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προ- ϊόντα και υπηρεσίες: 1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων, 1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυ- τών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θή- ρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομι- κές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, 1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονά- δων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταί- ειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές δια- τάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγε- ωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), 1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτι- κή δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυ- τόνομες, 1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανι- σμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελ- ληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνι- κός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακα- δημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό- μων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) κ.λ.π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συ- ναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.

Άρθρο 24Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγεί- ας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».

Άρθρο 25Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας που αποτελείται από τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία απο- τελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής και λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα που ακολουθούν. Ειδικότερα: 1.1. Το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευ- τών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής τρία (3) αρχεία: 1.1.1 Το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο αναρτώνται: 1.1.1.1. όλοι οι Προμηθευτές των προϊόντων και Υπη- ρεσιών που συναλλάσσονται με το δίκτυο της Δημόσιας Υγείας υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδι- κοποίηση, 1.1.1.2. όλα τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, που οι συ- ναλλασσόμενοι με το Δίκτυο της Δημόσιας Υγείας Προ- μηθευτές πωλούν, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση. 1.1.2. Το Αρχείο Εύρους Αποδεκτών τιμών, στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που γίνονται αποδεκτά από την έρευνα αγοράς και τη συνακόλουθη επεξεργασία των αποτελε- σμάτων της. Τα εν λόγω περιθώρια χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο στο πλαίσιο σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασι- ών όσο και στις εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρί- ου. H Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συλλέγει και να καταχωρεί τιμές για όλα τα φάρμακα για τα οποία έχει δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό, σε τακτική βάση και από την έναρξη λειτουργίας του Αρχείου. 1.1.3. Το Αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδε- κτών Τιμών, που αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατη- ρητήριο Τιμών, στο οποίο αναρτώνται οι χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του άρ- θρου 24, με εξαίρεση την τιμολόγηση των φαρμάκων, εντός των ορίων όσων ορίζονται στα επόμενα εδάφια και οι οποίες δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικα- σίας, καθώς και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς του άρθρου 23. Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του ως άνω Αρχείου συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. πενταμελής Επιτροπή Πα- ρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει την ανάρτηση των τιμών στο Αρχείο εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε οι επιτευχθείσες χαμηλότερες τιμές να ορίζονται ως οι αποδεκτές. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τους τέσσερις (4) Διευθυντές των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και από ένα μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω αρχείου αποτελούν οι τιμές του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και τα κριτήρια ανάρτησης των τιμών στο Αρχείο. 1.2. Το Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών στο οποίο αναρτώνται οι δηλωθείσες ανάγκες από τους φορείς του άρθρου 23, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος, 1.3. Το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι Αρχεία: 1.3.1. Το Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου, στο οποίο αναρ- τάται ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς του άρθρου 23, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση, 1.3.2. το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες πο- σοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους Διεθνώς καθιερωμέ- νους, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, για την απρόσκο- πτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 23 και το συνα- κόλουθο έλεγχο στη διαχείριση, τόσο των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωσης. 1.4. Το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι Αρχεία, και από το οποίο εξαιρούνται οι Προδιαγραφές των Φαρμάκων: 1.4.1. Το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγρα- φών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι αξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ανα- πτυχθεί και αιτηθεί από τους φορείς του άρθρου 23 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, 1.4.2. το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγρα- φών για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εν λόγω Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι η απόληξη των διαδικασιών της αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 26Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις απαιτούμενες προμήθειες προϊόντων και υπη- ρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, που θα γίνονται κεντρι- κά, συντάσσεται και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιμο, από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.), η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακο- λουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρικοποίηση προμηθει- ών προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει προηγουμένως να καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο θα ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγμα- τοποιείται κεντρική προμήθεια. Για τη συγκρότηση του εκάστοτε Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθει- ών (Ε.Σ.Κ.Π.) ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π. η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊ- όντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών (ενδεικτικά, δείγμα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγραφείσες τάσεις ζήτησης, παραμέτρους που ενδέχεται να επηρε- άσουν τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 23, τις απαιτούμενες οργανωτικές αναπροσαρμογές, καθώς και το ύψος της προεκτιμού- μενης δαπάνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου θα συνεκτιμάται τυχόν πρόβλεψη δυνατότητας ομαδοποίησης των προς προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι η συγκεντρωτική αγορά αυτών θα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αθροιστικά ή κατά περίπτωση σε μείωση του κόστους απόκτησής τους, σε μείωση του χρόνου ολο- κλήρωσης των διαδικασιών και γενικότερα στην εμφά- νιση οικονομιών κλίμακας, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά την έγκριση του Ε.Σ.Κ.Π. από τον Υπουργό Υγείας, τα απαραίτητα μέρη του εν λόγω σχεδίου, που απαιτούνται για την προετοιμασία των διαδικασιών των φορέων του άρθρου 23, που περιγράφονται ακολούθως, κοινοποιούνται στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την υλοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. απαιτείται, όλοι οι Φορείς του άρθρου 23 μετά την κοινοποίηση να προσδι- ορίζουν και αναρτούν στο Μητρώο τις ανάγκες τους για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός τριάντα (30) ημερών, στη βάση δωδεκάμηνης χρήσης. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των κατα- χωρημένων ειδών στο Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνι- κών Προδιαγραφών και στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύ- πων Αναλώσεων. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 23 που εποπτεύονται από Υ.ΠΕ. ανατίθεται στις τελευταίες μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση ανά μοναδικό κωδικό των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την υλοποίηση του ως άνω σχεδίου οι φορείς του άρθρου 23 οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού δι- αστήματος, να καταθέτουν ηλεκτρονικά σε αυτήν πο- σοτική απογραφή όλων των προϊόντων για τα οποία θα τους ζητηθεί και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, καθώς και τα αδρανή αποθέματά τους. Ως αδρα- νή αποθέματα ορίζονται οι απογραφόμενες ποσότητες προϊόντων πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιο- ρίζονται βάσει του Αρχείου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινήθηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής περίοδο. Τα αδρανή αποθέματα κάθε Υ.ΠΕ. και κάθε φορέα του άρθρου 23 αναρτώνται στο Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου και αποτελούν το Αρχείο «Αδρανή Αποθέματα». Τα συνολικά αδρανή αποθέματα ομογενο- ποιούνται ανά μοναδικό κωδικό από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το ομογενοποιημένο πλέον «Αρχείο Αδρανών Αποθεμά- των» χρησιμοποιείται για τις αναγκαίες «ανταλλαγές» σε προϊόντα μεταξύ των φορέων του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. προς τους φορείς του άρθρου 23, το αναρτά ολοκληρωμένο στο Μητρώο Κεντρικο-ποίησης Προμηθειών. Εντός αποκλει- στικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης του ως άνω σχεδίου, οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος υποβάλλουν τυχόν αιτήματα για τρο- ποποίησή του επί τη βάσει των αναγκών τους, εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξετάζει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αναπροσαρμόζει αντίστοιχα το σχέδιο για τα προϊ- όντα ή υπηρεσίες που κάθε φορά έχει αποφασίσει. Για τους φορείς του άρθρου 23 που υπάγονται στον έλεγχο των Υ.ΠΕ., τα αιτήματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από τους Διοικητές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μέσω του «Αρχείου Αδρανών Αποθεμά- των» πραγματοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τις διαθέσιμες χρεοπιστώσεις σε προϊόντα, παράγει τις ανα- μορφωμένες κεντρικοποιημένες ανάγκες και κοστολογεί αυτές για κάθε Υ.ΠΕ. και για κάθε φορέα του άρθρου 23, επί τη βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 23, όπως προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικοποιημένων Προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικοποίησης προμηθειών.

Άρθρο 27Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των δι- αγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κε- ντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκρι- μένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για: α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμη- σης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθ- μός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κ.λπ., β) τους όρους των διακηρύξεων, γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπη- ρεσιών, στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβά- σεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., η προϋπολογισθείσα δαπά- νη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), δύναται να διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 23 του πα- ρόντος και σε περίπτωση που πρόκειται για φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από Δ.Υ.Π.Ε. διενεργούνται από τις οικείες Δ.Υ.Π.Ε., μετά από σχετικό αίτημά τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για τις ως άνω προμήθειες οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26 οι προμήθειες των φορέων του άρ- θρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και όσα συγχρηματο- δοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτι- κά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκο- πιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια από- φαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμό- τητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμέ- νου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προ- τάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Προμήθειες πρέπει να ακο- λουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 28Διοικητικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντι- πρόεδρο και επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγού- μενης παραγράφου διορίζονται σύμφωνα με τα οριζό- μενα στους νόμους 4369/2016 (Α΄33) και 4440/2016 (Α΄224). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προ- σλήψεων του ν. 4369/2016 (Α΄33), τα μέλη του Διοικη- τικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους για χρονι- κό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Το προσωπικό που κατείχε τις ανωτέρω θέσεις, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο της παρ. 1 του ν. 4369/2016 (Α΄33), εφόσον πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτόν. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Υ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3580/2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόε- δρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ως εξής: τρία (3) μέλη διορίζονται με απόφα- ση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το ένα (1) είναι υπάλληλος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουρ- γείου Υγείας, ένα (1) μέλος υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του Οργανισμού, ένα (1) μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγει- ονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών, ένα (1) μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ένα (1) μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς και δεν έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, περιλαμβανομένου του Αντι- προέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αντικείμενο συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και πρέπει να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Από τα μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς το ένα πρέπει να είναι δικηγόρος και το άλλο οικονομολόγος, με πτυχίο ημεδαπής ή αλλο- δαπής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμ- βουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέ- λος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά κα- θήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των εννέα (9) μελών είναι τριετής και μπο- ρεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του ΔΣ εκπί- πτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκο- ντα του μέλους, καθώς και για σπουδαίο λόγο, βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26). Τα έξι (6) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τους Υπουργούς, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι πλήρους και απο- κλειστικής απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγο- ρεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηρι- ότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Όσον αφορά στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, να εργασθούν με οποιαδήπο- τε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε ανταγωνιστικό, στους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φορέα του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και της ανά συνεδρίασης, αποζη- μίωσης των λοιπών, πλην πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη του συνεδρί- αση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθ- μίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του Διοικητι- κού Συμβουλίου, β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδρι- άσεων αυτού, γ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων, δ) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτό, ε) κάθε αναγκαίο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του, στ) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας του.

Άρθρο 29Αρμοδιότητες Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κά- τωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες: 1.1. καθορίζει τη δράση της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 1.2. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λει- τουργίας της, 1.3. εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισο- λογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογι- σμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του, 1.4. διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 1.5. αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, 1.6. αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή υπεράσπιση των συμφερό- ντων αυτής, 1.7. εισηγείται τον Οργανισμό της, 1.8. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της. 1.9 εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ηλε- κτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, 1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμη- θειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρι- κοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, 1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδι- κασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύ- ρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξει- δικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.

Άρθρο 30Αρμοδιότητες Προέδρου Α. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις εξής αρμοδιό- τητες:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσε- ών του και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθε- σίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις δημόσιες συμβάσεις,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητή- ματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυτή,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευ- θύνσεων για: 5.1. τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσια- κές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, 5.2. την σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης από υπαλ- λήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. ή και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Πρό- εδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδί- κως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδι- ότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητι- κού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

επικυρώνει τα πρακτικά των κληρώσεων για το διορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της. Β. Ο Πρόεδρος δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβά- ζει στον Αντιπρόεδρο και λοιπά μέλη του ΔΣ, που υπηρε- τούν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., αρμοδιότητες, καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

Άρθρο 31Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Π.), η οποία είναι τριμε- λής και αποτελείται από τους δύο Γενικούς Διευθυντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι- ών και της Διεύθυνσης Μητρώου Προμηθειών και ένα μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1.1. Σχεδιάζει και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Κε- ντρικοποίησης Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) υπό την έννοια του καθορισμού των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών της Κεντρικοποίησης, την υιοθέτηση των αναγκαίων στρατηγικών αποφάσεων και αρχών και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η Ε.Σ.Σ.Π. εισηγείται τη Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών στο ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οποίο με την σειρά του την κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας. 1.2. Η Επιτροπή καταρτίζει τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών, τα οποία έχουν ορισμένο χρονικό διάστημα εφαρμογής, στοχεύουν στην κεντρι- κοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και εκπληρώνουν μέρος των στόχων που προβλέπονται στην Σ.Κ.Π.. Κάθε Ε.Σ.Κ.Π. μετά την κατάρτισή του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς έγκριση. Στο Ε.Σ.Κ.Π. περιέχονται: i. Συγκεκριμένα προϊόντα κατά προτεραιότητα και ο αντίστοιχος χρονικός προγραμματισμός για την υλοποί- ηση κεντρικής διαδικασίας προμηθειών γι’ αυτά, μέσα στο χρονικό πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Π.. ii. Εκτίμηση κόστους ωφέλειας των αποτελεσμάτων του Ε.Σ.Κ.Π.. iii. Εκτίμηση κινδύνου από την υλοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. iv. Διοικητικές και Οργανωτικές αναπροσαρμογές και άλλες ενέργειες που οφείλει να εμπλακεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του Ε.Σ.Κ.Π.. v. Οι αιτιολογικές εκθέσεις του Ε.Σ.Κ.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την κατάρτιση και εφαρμογή του Ε.Σ.Κ.Π. και ει- δικότερα για την ανάδειξη συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 9.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το Επι- χειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, για το οποίο εκδίδεται σχετική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ε.Σ.Σ.Κ.Π. γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Άρθρο 32Διοικητική Οργάνωση Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 1.1. Τμήμα Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέτα- ση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για τον σκοπό αυτόν συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο. 1.2. Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο: i. επιμελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ii. επιμελείται τη διενέργεια των δημοπρασιών μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), iii. επιμελείται την ένταξη των συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), iv. επιμελείται την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 1.3. Τμήμα Συμβάσεων, το οποίο: i. επιμελείται τη σύνταξη των συμβάσεων με τους ανα- δόχους, ii. παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Π.Υ., iii. επιμελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμ- βάσεων, με χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονι- κού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λπ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 2.1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο: i. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. τις συμβάσεις χρηματοδότησης, ii. καταστρώνει το Ταμειακό Πρόγραμμα αποπληρω- μής υποχρεώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το εισηγείται στο Δ.Σ. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επι- καιροποίησής του. 2.2. Τμήμα Λογιστικού το οποίο είναι αρμόδιο για: i. το Ταμείο, ii. το Λογιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολο- γισμούς και απολογισμούς λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις Οικονομικές Κατα- στάσεις, τηρεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας. 2.3. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο: i. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό, ii. επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφω- τικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγ- γελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ., iii. έχει την ευθύνη της τήρηση μητρώου υπαλλήλων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., iv. διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισμό των συλλογι- κών οργάνων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., v. έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λει- τουργιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία συγκρο- τείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 3.1. Τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προ- μηθευτών, το οποίο: 3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας και μεριμνά για τη συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμη- θευτών τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτε- λούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρ- μας (α. αρχείο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και Προμηθευτών, β. αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών, γ. αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και δ. Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών), 3.1.2. συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και του μη- τρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος, με εξαίρεση τις τιμές των Φαρμάκων, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Τα παρα- πάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Για τη συλλογή των ανωτέρω η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να ζητά από τους Προ- μηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις (3) χαμηλότερες τιμές στις χώρες που αυτά διακινούνται, 3.1.3. συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδομένα προ- ϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών, που εισάγονται στο Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, τηρώντας συγχρόνως τη σχετική τεκμηρίωση που υπο- βάλλεται από τους προμηθευτές για την εγγραφή στο παραπάνω Μητρώο, 3.1.4. διαχειρίζεται, συντηρεί και ενημερώνει το Μη- τρώο Τεχνικών Προδιαγραφών. 3.2. Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το οποίο: 3.2.1. προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά προϊόν/υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, χρησιμοποιώ- ντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκρι- τικά δεδομένα για κάθε μονάδα αναφοράς. Τα παραπά- νω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων, 3.2.2. συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδομένα αναγκών των φορέων του άρθρου 23, ελέγχει βάσει των κεντρικοποιημένων προτύπων αναλώσεων, κοστολο- γεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, 3.3. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο: 3.3.1. αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 23 αιτούνται και τις αναρτά, 3.3.2. παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγρα- φές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. να κεντρικοποιηθούν. 3.4. Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο: 3.4.1. καταχωρεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου τις εγκεκριμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες, 3.4.2. παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διεύθυνση Έρευνας Αγορών, η οποία ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφο- ρικά με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 4.1. Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το οποίο: α. Συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πλη- ροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς εγκαθιδρυμένα συ- στήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας. β. Προγραμματίζει ενημερωτικές συναντήσεις και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ περί των διεθνών τάσεων ορ- γάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης των Προμηθειών. γ. Συμμετέχει στους Διεθνείς οργανισμούς όπως ενδει- κτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 4.2. Τμήμα Έρευνας Αγοράς, το οποίο: α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσι- μες κατηγορίες αναφορικά με τον όγκο και τη συνολική δαπάνη τους. β. Σχεδιάζει τη στρατηγική έρευνας αγοράς με βάση την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρα- τηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης. γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία με τις δομημέ- νες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών. δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνομιλίες με τα συλ- λογικά όργανα της αγοράς. ε. Ενημερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. στ. Εισηγείται προς το ΔΣ επικαιροποιημένες τιμές προϊόντων προκειμένου να ανανεώνεται το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών. Β. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να συγκροτούνται επιτρο- πές ειδικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για όλες τις διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Άρθρο 33Θέματα προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται ογδόντα (80) θέσεις μόνιμου προσωπικού και είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασί- ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατηγορίες και ειδικότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβά- νονται τέσσερις (4) θέσεις Διευθυντών και δώδεκα (12) θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: ΠΕ Διοικητικού: 5 θέσεις ΠΕ Οικονομικού: 8 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής: 5 θέσεις ΠΕ Στατιστικής: 6 θέσεις ΠΕ Μηχανικών: 11 θέσεις ΠΕ Θετικών Επιστημών: 12 θέσεις ΤΕ Λογιστικής: 4 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής: 4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού: 4 θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 10 θέσεις ΥΕ Επιμελητών: 4 θέσεις Δικηγόροι: 3 θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4440/2016 (Α΄224). Για τους φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Δ.Υ.Π.Ε., απαι- τείται η γνώμη από τον διοικητή αυτής. Μεταβατικά και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α΄224) οι ως άνω διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους που ακολουθούν αλλά και στα άρθρα 12 και 18 του ως άνω νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφο- ρά προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Οι ως άνω αποσπάσεις λήγουν στις 15.4.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευ- μένο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι αμοιβές αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, μεταφέρεται αυτοδικαί- ως στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. β. Το αποσπασμένο ή έπειτα από τοποθέτηση, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προσωπικό από την κε- ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύναται είτε να επιστρέψει στην οργανική του θέση είτε να μεταταχθεί ή αποσπαστεί μετά από αίτησή του, εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων από μόνιμο προ- σωπικό, δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. να αποσπά προσωπικό, από όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

Άρθρο 34Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν διάταξη των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των προβλε- πομένων στις επόμενες παραγράφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 όπως έχει εγκριθεί για υλοποίηση στο έτος 2017, θα ισχύσει και θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες. Διαδικασίες για τη σύναψη δημο- σίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπη- ρεσιών του άρθρου 24, που περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένα, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, Προγράμματα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη, διενεργούνται από τα όργανα και τους φορείς που ορίζονται σε αυτά. Διαδικασίες και εκκρεμείς προκηρύξεις και κεντρικοί δι- αγωνισμοί που διεξάγονται ή θα διεξάγονταν από την Ε.Π.Υ. υπάγονται στις αρμοδιότητες της νέας αρχής και διεξάγονται ή ολοκληρώνονται από αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 24, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξου- σιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, εκτελούνται με τους όρους και τις διαδικασίες του μέχρι σήμερα ισχύ- οντος νομοθετικού πλαισίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του ΔΣ να ορίζει, στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3. της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου κα- θώς και στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., ως μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου, για το υφιστά- μενο Παρατηρητήριο Τιμών, με την επιφύλαξη αντίθετων ρυθμίσεων του παρόντος.

Άρθρο 35Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δημοσί- ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί- ζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr