74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ- ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 32 - Διοικητική Οργάνωση Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.:
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 32Διοικητική Οργάνωση Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 1.1. Τμήμα Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέτα- ση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για τον σκοπό αυτόν συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο. 1.2. Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο: i. επιμελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ii. επιμελείται τη διενέργεια των δημοπρασιών μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), iii. επιμελείται την ένταξη των συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), iv. επιμελείται την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 1.3. Τμήμα Συμβάσεων, το οποίο: i. επιμελείται τη σύνταξη των συμβάσεων με τους ανα- δόχους, ii. παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Π.Υ., iii. επιμελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμ- βάσεων, με χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονι- κού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λπ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 2.1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο: i. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. τις συμβάσεις χρηματοδότησης, ii. καταστρώνει το Ταμειακό Πρόγραμμα αποπληρω- μής υποχρεώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το εισηγείται στο Δ.Σ. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επι- καιροποίησής του. 2.2. Τμήμα Λογιστικού το οποίο είναι αρμόδιο για: i. το Ταμείο, ii. το Λογιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολο- γισμούς και απολογισμούς λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις Οικονομικές Κατα- στάσεις, τηρεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας. 2.3. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο: i. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό, ii. επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφω- τικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγ- γελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ., iii. έχει την ευθύνη της τήρηση μητρώου υπαλλήλων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., iv. διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισμό των συλλογι- κών οργάνων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., v. έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λει- τουργιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία συγκρο- τείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 3.1. Τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προ- μηθευτών, το οποίο: 3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας και μεριμνά για τη συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμη- θευτών τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτε- λούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρ- μας (α. αρχείο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και Προμηθευτών, β. αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών, γ. αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και δ. Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών), 3.1.2. συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και του μη- τρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος, με εξαίρεση τις τιμές των Φαρμάκων, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Τα παρα- πάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Για τη συλλογή των ανωτέρω η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να ζητά από τους Προ- μηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις (3) χαμηλότερες τιμές στις χώρες που αυτά διακινούνται, 3.1.3. συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδομένα προ- ϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών, που εισάγονται στο Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, τηρώντας συγχρόνως τη σχετική τεκμηρίωση που υπο- βάλλεται από τους προμηθευτές για την εγγραφή στο παραπάνω Μητρώο, 3.1.4. διαχειρίζεται, συντηρεί και ενημερώνει το Μη- τρώο Τεχνικών Προδιαγραφών. 3.2. Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το οποίο: 3.2.1. προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά προϊόν/υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, χρησιμοποιώ- ντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκρι- τικά δεδομένα για κάθε μονάδα αναφοράς. Τα παραπά- νω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων, 3.2.2. συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδομένα αναγκών των φορέων του άρθρου 23, ελέγχει βάσει των κεντρικοποιημένων προτύπων αναλώσεων, κοστολο- γεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, 3.3. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο: 3.3.1. αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 23 αιτούνται και τις αναρτά, 3.3.2. παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγρα- φές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. να κεντρικοποιηθούν. 3.4. Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο: 3.4.1. καταχωρεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου τις εγκεκριμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες, 3.4.2. παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διεύθυνση Έρευνας Αγορών, η οποία ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφο- ρικά με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 4.1. Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το οποίο: α. Συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πλη- ροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς εγκαθιδρυμένα συ- στήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας. β. Προγραμματίζει ενημερωτικές συναντήσεις και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ περί των διεθνών τάσεων ορ- γάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης των Προμηθειών. γ. Συμμετέχει στους Διεθνείς οργανισμούς όπως ενδει- κτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 4.2. Τμήμα Έρευνας Αγοράς, το οποίο: α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσι- μες κατηγορίες αναφορικά με τον όγκο και τη συνολική δαπάνη τους. β. Σχεδιάζει τη στρατηγική έρευνας αγοράς με βάση την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρα- τηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης. γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία με τις δομημέ- νες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών. δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνομιλίες με τα συλ- λογικά όργανα της αγοράς. ε. Ενημερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. στ. Εισηγείται προς το ΔΣ επικαιροποιημένες τιμές προϊόντων προκειμένου να ανανεώνεται το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών. Β. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να συγκροτούνται επιτρο- πές ειδικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για όλες τις διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr