74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙ- ΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙ- ΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 128Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέ- ξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 129Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλ- λήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέ- σως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθο- ρισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι- ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευ- νητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυ- τούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαι- ολογητικών.

Άρθρο 130Βασικός μισθόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα (60) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής: α. Αναπληρωτής Καθηγητής: 85% β. Επίκουρος: 75% γ. Λέκτορας: 70%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσι- ας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. Καθηγητές: 90% β. Αναπληρωτές Καθηγητές: 77% γ. Επίκουροι: 68% δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών: 58%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προ- σωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. Καθηγητές: 70% β. Επίκουροι: 62% γ. Επιμελητές: 56% δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτού- του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προ- σωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. Σύμβουλος Α΄: 82% β. Σύμβουλος Β΄: 73% γ. Σύμβουλος Γ΄: 63% δ. Εισηγητής: 56%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτι- κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνε- ται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 55% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 56% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 59% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 62% ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50% στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53% ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 55% η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 60% θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 47% ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50% ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53% ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 56%

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευ- τικού Προσωπικού του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και του Εργαστηρι- ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ- τικού (Α.Ε.Ν.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επι- στημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προ- σωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθη- γητή Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστη- ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτα- των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 50% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 51% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 52% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 54% ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 46% στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 47% ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΄ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 49% η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 53% θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 42% ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 44% ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 47% ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 49%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στους εντεταλμένους διδασκαλίας και στους επι- σκέπτες Καθηγητές των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποί- ας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι- κονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α΄112) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημί- ων, καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες δι- ατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβά- νουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντί- στοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 131ΕπιδόματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής: α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων: i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.». β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευ- τικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαι- δευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγεί- ας (Ε.Σ.Δ.Υ.): i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ. γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86): i. Σύμβουλος Α΄: διακόσια τριάντα (230) ευρώ. ii. Σύμβουλος Β΄: διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ. iii. Σύμβουλος Γ΄: διακόσια δέκα (210) ευρώ. iv. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ. δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.): α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ στ. ΒΑΘΜΙΔΑ΄ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ. στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπο- ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α΄64), εκατό ευρώ (100€). Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό δι- δακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με διδακτορικό, διακόσια (200) ευρώ. Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Γ. ‘Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Ανα- πληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής: i. Πρύτανης διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ii. Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα (210) ευρώ. iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος διακόσια δέκα (210) ευρώ. Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρω- τές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., ορι- ζόμενα ως εξής: i. Πρόεδρος διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα (210) ευρώ. iii. Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ. iv. Προϊστάμενος Τμήματος εκατό (100) ευρώ. Ε. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημι- ακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανή- κουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που πα- ρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκ- δοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρ- θρου αυτού, καθώς και των αμοιβών του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195), δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr