74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 118 - Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 118Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιω- τικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) «δημόσιο έργο», το έργο κατά την έννοια της πε- ρίπτωσης 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016, β) «ιδιωτικό έργο», το έργο κατά την έννοια της πε- ρίπτωσης 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση α΄, γ) «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοι- πές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επι- στημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016, δ) «ιδιωτική μελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι- κών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτ. α της υποπα- ράγραφος 9 της παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄ και ε) «έργο παραχώρησης», το έργο κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016, που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου του στοιχεί- ου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους σκοπούς των ΜΗ.Τ.Ε. περιλαμβάνεται ιδίως: α) η ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώριση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομι- κών προσώπων που εγγράφονται σε αυτά, καθώς και στην παρακολούθηση και καταχώριση των μεταβολών κατάστασής τους, β) η έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων, πι- στοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυ- τών από τον χρήστη του συστήματος, γ) η καταχώριση των αποτελεσμάτων του πειθαρχικού ελέγχου των εγγραφόμενων οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε., δ) η έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με την καταλληλό- τητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των εγγραφόμε- νων επιχειρήσεων στα Μητρώα, ε) η διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και συλλόγους και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γ.Γ.Υ. δύναται να αναθέτει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 τη διαχεί- ριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της προηγούμενης παραγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, απο- κλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μη- τρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) πραγ- ματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.. Με απόφαση και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εποπτεύει τα επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς συλλόγους ορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά θέματα και λεπτομέρει- ες της διαχείρισης και λειτουργίας των ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τε- χνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη- μονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλε- σης, συντήρησης και λειτουργίας τους. β. Η καταγραφή της εμπειρίας στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., που αποκτάται από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοι- πές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και από έργα πα- ραχώρησης είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι η καταγραφή της εμπειρίας που αποκτάται από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονι- κές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί η αποκτηθείσα εμπειρία του από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες να προσμετρηθεί στην αντίστοιχη δημοσίων τεχνικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης για τη στελέχωση επιχειρήσεων των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄ της παραγράφου 11α, η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική. γ. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μη- χανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπι- στημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύ- ματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητήριου ή επαγγελματικού συλλό- γου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατο- τεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υπο- δομών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγ- γέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδι- αφερομένου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 ως εξής: α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄, β’ και γ΄ της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ και γ΄ της παρ. 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. της παραγρά- φου 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. της παραγράφου 5 εγγράφο- νται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα της παραγρά- φου 4γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 1 α, του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143), εφόσον με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι- ών και επίβλεψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 απαγορεύεται πριν την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους από την υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παρά- πτωμα κ.λπ.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέσης, να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων Α1, Β1 και Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 11 του παρόντος ή να έχουν οποιαδή- ποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ., Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφε- ρομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20. Για την εγγραφή και κα- τάταξη σε αυτά εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχί- ου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παραγράφου 5 ισχύει μέχρι τυχόν ανα- κατάταξης, κατόπιν τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης ή διαγραφής σε περίπτωση παύσης άσκησης του επαγ- γέλματος ή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παρο- χή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπη- ρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συ- νεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με τους όρους, προϋπο- θέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγρά- φου 20 και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής: Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων. Α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε). Α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.). Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.). Β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.). Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Δι- αχείρισης Έργων. Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνι- κών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. H εγγραφή στα Μητρώα Α2, Β2, Γ΄ και Δ΄ είναι προαιρε- τική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνι- κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα Α.1, Β.1, Γ΄ και Δ΄. β. Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ΄ και Δ΄ αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παρ. 2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος XΙ΄, του Προσαρτή- ματος Α΄ του ν. 4412/2016 και αντικαθιστούν από την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 24 τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ΄ τροποποιώντας το αντιστοίχως. Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δη- μόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλομέ- νων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο- ρών που είναι αρμόδια για την τήρηση των ΜΗ.Ε.Τ.Ε.. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά εμπειρίας, τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και τη ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονο- μικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα- τος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στε- λέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των ανωτέρω επιχει- ρήσεων. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα α΄ και β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος παρακολου- θείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε., ώστε τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄. Η υπη- ρεσία τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε. μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών των επιχει- ρήσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄ γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους στην αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 17 του παρόντος. Με το προεδρικό δι- άταγμα της παραγράφου 20 του παρόντος καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες της παρούσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελε- τητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτι- κών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται απο- κλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητι- κών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσι- κά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.. δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσε- ων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώ- νεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώ- ου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρή- σεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυ- σικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστη- ριοτήτων. στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετη- τικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγρά- φεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως. ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητι- κών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγρά- φεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 1) Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγρά- φεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέ- χωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επι- χείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με εργοληπτική επι- χείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονομι- κών συμφερόντων. 2) Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνη- ση μελέτης η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοι- νοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λπ.. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτώσεων 1 και 2 η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από τον διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη. η) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υπο- χρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επι- χείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευ- θύνη της μελέτης. Ως εντεταλμένος σύμβουλος για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου νοείται: α) ο κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 5α, ως εντεταλμέ- νος σύμβουλος, για την εφαρμογή του παρόντος, νοεί- ται το πρόσωπο, που πληροί την ως άνω απαίτηση, στο οποίο χορηγείται με τις καταστατικές διατάξεις, εξουσία εκπροσώπησης της επιχείρησης για τη συνυπογραφή των μελετών και την ευθύνη για αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτώσεων Α1, Β1 και Γ΄ της παραγράφου 11α του παρόντος λειτουργούν και ως επί- σημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 και οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή από πιστοποιητικό εγγραφής δεν τίθεται σε αμφισβή- τηση χωρίς αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 ρυθμίζονται και τα θέματα που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρα- γράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, ή τους αναθέ- τοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Ε.Τ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότε- ρα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών έργων, ιδίως τα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνικών έργων και υποδομών που συνίστανται στην Γ.Γ.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του ν. 4030/2011 (Α’ 249), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), το λειτουργικό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων του ν. 4178/2013 (Α΄174) όπως ισχύει, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και με το Κεντρικό Ηλεκτρο- νικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ). των άρθρων 37 και 38 του ν. 4412/2016, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολοκληρω- μένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα του Ενιαίου Φο- ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που πε- ριέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους διαχειριστές αρμοδίους υπαλλήλους αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και το ν. 3471/2006 (Α΄ 1133) και οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπι- στευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η απόφαση για την εγγραφή και κατάταξη σε κα- τηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη των αρμοδίων Επιτροπών Μητρώων ή από τις Επιτροπές Μητρώων, ανάλογα την τάξη, όπως καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών, συγκροτούνται με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ’ ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνι- τών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτή- των, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων, ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοί- κησης - Διαχείρισης Έργων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελμα- τικών δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπλη- ρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

α. Οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗ.ΤΕ του παρόντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στον πειθαρ- χικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσίου έργου ή μελέτης και παροχής τεχνι- κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για την οποία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως: 1) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς. 2) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλμέ- νης μελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί. 3) Η έκπτωση. 4) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών. 5) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης ή έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η παράνομη εκ- χώρηση του έργου ή τμήματός του. 6) Η παράβαση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. β. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας: βα) ο αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς, ββ) ο υποβιβασμός της τάξης του πτυχίου σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, βγ) η προσωρινή διαγραφή από το μητρώο για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3)χρόνια και βδ) η οριστική διαγραφή από τα μητρώα. γ. Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης βα΄ επιβάλλε- ται κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄, βγ΄ και βδ΄ επιβάλλονται από το πρωτοβάθμιο και δευ- τεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Υποδο- μών και Μεταφορών ή την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Παράλληλα με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο μπορεί να επι- βάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημο- σίου, που κυμαίνονται από δέκα χιλιάδες έως πενήντα χι- λιάδες (10.000 - 50.000) ευρώ αναλόγως με τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος. Για τις ποινές αυτές η αρμόδια για την τήρηση των μητρώων υπηρε- σία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργεί- ου Υποδομών και Μεταφορών συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. δ. Με το προεδρικό διάταγνα της παραγράφου 20 καθορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτε- ροβάθμιων, στα οποία κατά περίπτωση συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων, του Τ.Ε.Ε., των επιμελητηρίων και επαγ- γελματικών συλλόγων, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, η υποτροπή, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, η σχέση της πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Κάθε επιχείρηση της περίπτωσης Β1 της παρα- γράφου 11, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρ- θρου 2 του ν. 4412/2016, που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των θεμάτων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 18 του παρόντος, της παραγράφου 19 του παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, επιπλέον και τα ακόλουθα: α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρη- σης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρ- μόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος συγκέντρω- σης, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, διαγραφή, η χορήγηση και το περιεχόμενο των πιστο- ποιητικών εγγραφής στον επίσημο κατάλογο, β. οι κατηγορίες μελετών, τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο, γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογη- τικά που υποβάλλονται, δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης, ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης πτυχί- ων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση, στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία, η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συ- νάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονι- κό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνι- κούς πόρους για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα, θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, ι. το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατη- γορία και μέγεθος έργου, ια. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευ- θύνσεις της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο- ρών καθώς και των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος αντίστοιχα, ιβ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος κα- θώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφορι- ών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά, ιγ. η σύνθεση των επιτροπών της παραγράφου 17 του παρόντος, οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουρ- γίας τους και λήψης αποφάσεων, ιδ. τα δεδομένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά συστήματα της παραγράφου 15.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συ- στήματος των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρό- ντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε φορέα του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και χρήση. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 και στους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος η ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έτοιμο προς λειτουργία και χρήση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λει- τουργία και χρήση του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παρα- γράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με- ταφορών, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρό- ντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος, τα ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για τη θέση σε λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτι- κή πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται τα άρθρα 80 έως110 του ν. 3669/2008 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτω- ση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr