74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 46Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προ- σμετρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφί- ας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρο- γνώμονα κατά την επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους της».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, προκύ- πτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντι- στοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ενώπιον του δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος.».

Άρθρο 47Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜ- ΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη ανα- ζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθε- σης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρ- τησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η ανα- θέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθε- σης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικα- θίσταται ως εξής: «Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νο- είται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ- ρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 122 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησι- μοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυ- ποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορί- ες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66. 2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύ- ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανά- θεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερο- μηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο ανα- θέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νο- είται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ- ρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 332 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικα- σίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιού- νται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. 2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορί- ες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτή- ματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύνα- ψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρε- ωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει: α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβα- σης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου- σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενερ- γούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμ- βασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο- ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δη- μοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνι- κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ- βάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι- πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενερ- γούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος. γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσε- ων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντι- καθίσταται ως εξής: «3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παρα- γράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄240) και τροποποιήθηκαν με το άρ- θρο 54 παρ. 2 του ν. 4465/2017 (Α΄47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η κατά την παράγραφο 15 τροποποίηση της ημε- ρομηνίας έναρξης ισχύος, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ισχύει αναδρομικά από την 18η Απριλίου 2017.

Άρθρο 48Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί- γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστί- θεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα- ραγράφου επιτρέπεται και η διαχείριση των ακινήτων που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώ- σεις που αυτές διαχειρίζονταν και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η απόκτηση, δια μεταβιβάσεως ή εκχωρή- σεως ή από εθελοντική εκποίηση ή από πλειστηριασμό, ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τα δάνεια και τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονται.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εταιρίες αυτές, μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας, καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εμπορι- κού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) για τις ανώνυμες εταιρίες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «β) την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώ- πων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107). Προ- κειμένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4261/2014.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ για την αξιολόγηση των κρι- τηρίων καταλληλότητας και από τα πρόσωπα της περί- πτωσης δ΄ για την ικανότητα και καταλληλότητα, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται η φράση: «όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται φράση ως εξής: «, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, για την αξιολό- γηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζο- νται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται η φράση «κατά το προη- γούμενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής» με τη φράση «υποβολής πλήρους φακέλου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 25 του άρ- θρου 1 του ν. 4354/2015 διαγράφεται η τελεία και προ- στίθεται φράση ως εξής: «εφόσον έχουν πάρει άδεια σύμφωνα με την παρά- γραφο 20 του παρόντος ή εισπράττουν χρήματα δανει- οληπτών για λογαριασμό των εντολέων τους ή διαχειρί- ζονται δάνεια για λογαριασμό μη εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που δεν υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν τη μεταβίβαση.».

Άρθρο 49Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής: «1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές: α) Στο Δήμο Αθηναίων και β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994 (Β΄ 833), και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των περιοχών της περίπτωσης β΄ λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής. Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδα- φίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρ- μόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επι- τρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών κατα- στημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονο- μική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντι- περιφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.».

Άρθρο 50Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίες έχουν εκδο- θεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.

Άρθρο 51

Στο άρθρο 31 του ν. 4369/2016 (Α΄33) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄265), του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄51) και η Κεντρική Υπη- ρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμο- γής των διατάξεων του Μέρους Δ’ του παρόντος νόμου. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27.2.2016.».

Άρθρο 52

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), η φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» αντι- καθίσταται από τη φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.».

Άρθρο 53Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικα- θίσταται ως εξής: «4.α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, της Κεντρικής Υπηρεσί- ας της ΜΟΔ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συ- ντρέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα προβλεπό- μενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26) αδικήματα. ββ) Αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δι- καιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. γγ) Αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαρά- σταση (πλήρη ή μερική), σε επικουρική δικαστική συ- μπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το Δικαστήριο έχει απο- φασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων. δδ) Αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιο- δήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργού, στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία, στην περίπτωση της ΜΟΔ ΑΕ του Προ- έδρου του ΔΣ της και στην περίπτωση του Προϊσταμέ- νου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο προϊστάμενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσια- κό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε σχετικό με τη λειτουργία της θέμα και αποτελείται από τον νομικό σύμβουλο ή τον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προ- σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του. Η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά από κλήση σε ακρόαση του προϊσταμένου. γ) Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του κοινοποιούμενη στον Γενι- κό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργό στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία και στην περίπτωση της ΜΟΔ Α.Ε. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 58 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρά- γραφος 14 ως εξής: «14. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης συνιστάται για τις δράσεις του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ειδικό μητρώο δομών στήριξης επιχειρηματικότητας, το οποίο τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία του. Με την ως άνω απόφα- ση δύναται να προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουρ- γία ειδικού πληροφοριακού συστήματος. Στο μητρώο δύναται να εγγράφονται υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας στις υπό σύσταση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Oι δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες δομές στο μητρώο προς κάθε μορφής επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, δύναται να είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτο- δικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39. Η επιλογή και τοποθέτηση του συνόλου των προϊσταμέ- νων ολοκληρώνεται μέχρι 28.2.2018. Έως την επιλογή των προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολου- θούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προϊστάμενοι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών, καθώς και μητρώου παρακολούθησης, πιστοποίησης/ επαλήθευσης πράξεων για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 72Α του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των πα- ραγράφων 3, 5 και 9 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.».

Άρθρο 54Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών ΡευματοληπτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 529/2000 (Β΄67) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευ- ματοδοτών και ρευματοληπτών» αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ακολουθεί τη δι- άρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ισχύος, κατά το χρόνο καταχώρησης, των σχετικών ανα- γραφόμενων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του. Σε περίπτωση μη ρητής ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Εφόσον, στις ανωτέρω περι- πτώσεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα εν λόγω πρότυπα κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώρησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωσή της, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.». β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αριθμός καταχώρησης που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της υ.α. 529/2000 (Β΄67) δύναται να εκδίδεται ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας – Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών που συνιστά- ται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής κατα- χώρησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr