74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 123Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους υπάγονται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπι- κού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, τα μέλη του Εκπαιδευ- τικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα μέλη του Διδα- κτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώ- τατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί- δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνι- κής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρ- τητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέ- ντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι Επικουρικοί Ιατροί, οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρε- σίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι- αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου, το επιστη- μονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι Αρχιερείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτι- κού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Άρθρο 124Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης

Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής: Α. Κατηγορία Α΄: για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελ- ληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσό- μενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για αξιωματι- κούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Β. Κατηγορία Β΄: για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγω- γικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμε- ων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλεί- ας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων. Γ. Κατηγορία Γ΄: για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό. Δ. Κατηγορία Δ΄: για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνο- ριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 125Βασικός μισθός

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης διαμορφώνονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1 4200 1 2445 1 2109 1 1686 2 3800 2 2385 2 2039 2 1662 3 3400 3 2325 3 2009 3 1639 4 3150 4 2265 4 1939 4 1587 5 3000 5 2165 5 1849 5 1531 6 2880 6 2145 6 1769 6 1479 7 2800 7 2085 7 1709 7 1427 8 2705 8 2065 8 1659 8 1376 9 2650 9 1995 9 1599 9 1329 10 2575 10 1925 10 1529 10 1277 11 2455 11 1845 11 1479 11 1230 12 2375 12 1785 12 1429 12 1183 13 2245 13 1725 13 1369 13 1141 14 2155 14 1665 14 1329 14 1098 15 2095 15 1605 15 1309 15 1056 16 2025 16 1545 16 1269 16 1014 17 1975 17 1485 17 1239 17 972 18 1925 18 1455 18 1159 18 953 19 1875 19 1415 19 1079 20 1845 20 1365 20 1039 21 1755 21 1315 21 979 22 1705 22 1285 22 939 23 1655 23 1245 24 1625 24 1185 25 1575’ 25 1115 26 1525 26 1085 27 1475 27 1045 28 1435 28 985 29 1395 30 1355 31 1315 32 1275 33 1235 34 1195 35 1155

Άρθρο 126Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Α΄: Α. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) στο 1ο Κλιμάκιο. Β. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αε- ροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος στο 2ο Κλιμάκιο. Γ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρα- τιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Υπαρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού Σώματος στο 3ο Κλιμάκιο. Τα στελέχη των περιπτώσεων Α΄ έως Γ΄ κατατάσσο- νται στα προβλεπόμενα Κλιμάκια ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας και παραμένουν σε αυτά μέχρι την με οποιον- δήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Δ. Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο και με τριάντα (30) και άνω στο 4ο Κλιμάκιο. Ε. Υποστράτηγος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι έξι έτη (26) έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) και μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) και μέχρι τριάντα (30) στο 7ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) στο 6ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. Στ. Ταξίαρχος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι τέσσερα (24) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 11ο Κλιμάκιο, από εί- κοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι τριάντα (30) στο 8ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) στο 7ο Κλι- μάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιμάκιο. Ζ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεννέα (19) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 15ο Κλι- μάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) στο 10ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) και μέχρι τριάντα δύο (32) στο 8ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. Η. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκα- τρία (13) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκα- τρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 23ο Κλιμά- κιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσε- ρα (24) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 10ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 9ο Κλιμάκιο. Θ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι έντεκα (11) έτη στο 28ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκα- επτά (17) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιμά- κιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) στο 13ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 12ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 11ο Κλιμάκιο. Ι. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι επτά (7) έτη υπηρε- σίας στο 31ο Κλιμάκιο, από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 30ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 29ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκα- εννέα (19) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκο- σι δύο (22) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε(25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλι- μάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 14ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 13ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 12ο Κλιμάκιο. Ια. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 33ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 32ο Κλιμάκιο, από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 31ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 30ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 29ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) υπηρεσίας στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 21ο Κλι- μάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 16ο Κλιμάκιο και από είκοσι οκτώ (28) και άνω στο 15ο Κλιμάκιο. Ιβ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 35ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι έξι (6) στο 34ο Κλιμάκιο, από έξι (6) μέχρι επτά (7) στο 33ο Κλι- μάκιο, από επτά (7) μέχρι δέκα (10) στο 32ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 31ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 30ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 29ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 28ο Κλιμά- κιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλι- μάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) και άνω στο 21ο Κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Β΄: Α. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα έξι (36) έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο. Β. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι επτά (27) έτη στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) στο 4ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 2ο Κλιμάκιο. Γ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 5ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 4ο Κλιμάκιο και με τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. Δ. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 5ο Κλι- μάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 4ο Κλιμάκιο. Ε. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέ- χρι δεκαοκτώ (18) στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 13ο Κλιμάκιο, από εί- κοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 11ο Κλι- μάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 7ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 6ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. ΣΤ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατέσσε- ρα (14) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκατέσ- σερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στo 19ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 17ο Κλιμά- κιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 8ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 7ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιμάκιο. Ζ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 23ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δώδεκα (12) στο 22ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσ- σερα (14) στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκα- εννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 14ο Κλιμά- κιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 8ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. Η. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπη- ρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 26ο Κλιμάκιο, από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 25ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 24ο Κλιμά- κιο, από έντεκα (11) μέχρι δώδεκα (12) στο 23ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 22ο Κλι- μάκιο, από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) μέχρι δεκα- εννέα (19) στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμά- κιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο και από είκοσι εννέα (29) και άνω στο 10ο Κλιμάκιο. Θ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπη- ρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 26ο Κλιμάκιο, από επτά (7) μέχρι εννέα (9) στο 25ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι δώδεκα (12) στο 24ο Κλι- μάκιο, από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 21ο Κλιμάκιο και από δεκαεπτά (17) και άνω στο 20ο Κλιμάκιο. Ι. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσί- ας στο 28ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) στο 27ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 26ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δώδεκα (12) στο 25ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) μέχρι δεκατέσσερα (14) στο 24ο Κλιμάκιο και από δεκατέσσερα (14) και άνω στο 23ο Κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄: Α. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 6ο Κλιμά- κιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 4ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα έξι (36) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) μέχρι τριάντα εννέα (39) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο. Β. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 7ο Κλιμά- κιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 5ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα έξι (36) στο 4ο Κλιμάκιο και από τριάντα έξι (36) και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. Γ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμά- κιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο και από τριάντα ένα (31) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. Δ. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο και από είκοσι πέντε (25) και άνω στο 9ο Κλιμάκιο. Ε. Δεκανέας και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρε- σίας στο 21ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) στο 20ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι δεκατρία (13) στο 19ο Κλιμάκιο και από δεκατρία (13) και άνω στο 18ο Κλιμάκιο. Στ. Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) στο 21ο Κλιμάκιο και από πέντε (5) και άνω στο 20ο Κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες. Μέχρι ένα (1) έτος υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από ένα (1) μέχρι τρία (3) στο 17ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) στο 16ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι επτά (7) στο 15ο Κλιμάκιο, από επτά (7) μέχρι εννέα (9) υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 13ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 10ο Κλι- μάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τρία (33) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα τρία (33) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβά- νουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας. β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μισθολογική κατάταξη μαθητών των Σχολών: α. Ενόπλων Δυνάμεων: αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας. αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβά- νουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας. β. Σωμάτων Ασφαλείας: αα. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. ββ. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α΄κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης. γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλεί- ας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ΄ Κατηγορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι έφεδροι υψηλής ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν τις απο- δοχές ίσες με αυτές ομοιόβαθμου επαγγελματία στρατι- ωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν απο- δοχές λοχία της Γ΄ Κατηγορίας. Για την κατάταξη των εν λόγω εφέδρων σε Μ.Κ. λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρε- σίας υπό τα όπλα με την ως άνω ιδιότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των στε- λεχών γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο χρόνος φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν αναγνω- ρίζεται σε καμία περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θη- τείας. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποι- είται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλ- λου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 127Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα: Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελε- χών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΟΣΟ ΣΕ € ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 500 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 450 390 Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 430 370 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 420 360 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ και αντίστοιχοι 400 340 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 395 335 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 385 325 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 375 315 ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 285 225 ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 220 160 ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 190 130 ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 180 120 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι 160 100 ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 150 90 ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 140 80 ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 115 55 ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι 105 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ και ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 105 45 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 105 Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα πέντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α’ 176), το εν λόγω επί- δομα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω προσαύξηση κα- ταβάλλεται και στους δύο. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με από- σπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγα- λύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορή- γηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Γ. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 550 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 400 Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 250 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 200 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 170 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 60 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 40 ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 30 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω. Δ.α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελλη- νική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελ- ληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης. β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατι- ωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδε- δειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χο- ρήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοι- νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατά- ξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδο- θείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με από- σπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των απο- ζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβο- λή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που απο- σπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γρα- φεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και η υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά- φου Γ2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α2 του ίδιου άρθρου. Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενι- κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπα- σμένο στη Σκύρο, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση, απόσπαση, με- τάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου. Τα επιδόματα των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ του παρόντος δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδι- ότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς. ΣΤ. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτε- χνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να κατα- βάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών δια- τάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προ- θεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλ- θει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα. Ζ. Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυ- νομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής διατη- ρείται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (Α΄23), στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου. Η. Για το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσω- τερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, διατηρεί- ται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2713/1999 (Α΄89) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋ- ποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου. Θ. Για το στρατιωτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Εσω- τερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου. Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημε- ρομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζεται η αποζημίωση του διδακτικού και εκπαι- δευτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η κα- ταβολή της παραπάνω αποζημίωσης. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής απόφασης εξακολουθούν να κατα- βάλλονται τα ποσά που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Κ. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙ- ΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 128Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέ- ξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 129Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλ- λήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέ- σως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθο- ρισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι- ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευ- νητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυ- τούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαι- ολογητικών.

Άρθρο 130Βασικός μισθόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα (60) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής: α. Αναπληρωτής Καθηγητής: 85% β. Επίκουρος: 75% γ. Λέκτορας: 70%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσι- ας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. Καθηγητές: 90% β. Αναπληρωτές Καθηγητές: 77% γ. Επίκουροι: 68% δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών: 58%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προ- σωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. Καθηγητές: 70% β. Επίκουροι: 62% γ. Επιμελητές: 56% δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτού- του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προ- σωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. Σύμβουλος Α΄: 82% β. Σύμβουλος Β΄: 73% γ. Σύμβουλος Γ΄: 63% δ. Εισηγητής: 56%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτι- κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνε- ται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 55% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 56% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 59% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 62% ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50% στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53% ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 55% η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 60% θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 47% ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50% ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53% ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 56%

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευ- τικού Προσωπικού του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και του Εργαστηρι- ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ- τικού (Α.Ε.Ν.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επι- στημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προ- σωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθη- γητή Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστη- ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτα- των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 50% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 51% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 52% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 54% ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 46% στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 47% ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΄ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 49% η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 53% θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 42% ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 44% ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 47% ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 49%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στους εντεταλμένους διδασκαλίας και στους επι- σκέπτες Καθηγητές των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποί- ας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι- κονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α΄112) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημί- ων, καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες δι- ατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβά- νουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντί- στοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 131ΕπιδόματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής: α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων: i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.». β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευ- τικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαι- δευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγεί- ας (Ε.Σ.Δ.Υ.): i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ. γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86): i. Σύμβουλος Α΄: διακόσια τριάντα (230) ευρώ. ii. Σύμβουλος Β΄: διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ. iii. Σύμβουλος Γ΄: διακόσια δέκα (210) ευρώ. iv. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ. δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΠΕ Ε.Ε.Π.: εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εκατό ευρώ (100 €) ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.): α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: ογδόντα (80) ευρώ ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ στ. ΒΑΘΜΙΔΑ΄ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευρώ. στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπο- ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α΄64), εκατό ευρώ (100€). Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό δι- δακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με διδακτορικό, διακόσια (200) ευρώ. Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Γ. ‘Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Ανα- πληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής: i. Πρύτανης διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ii. Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα (210) ευρώ. iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος διακόσια δέκα (210) ευρώ. Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρω- τές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., ορι- ζόμενα ως εξής: i. Πρόεδρος διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα (210) ευρώ. iii. Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ. iv. Προϊστάμενος Τμήματος εκατό (100) ευρώ. Ε. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημι- ακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανή- κουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που πα- ρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκ- δοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρ- θρου αυτού, καθώς και των αμοιβών του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195), δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 132Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των Ερευνητών και Ειδι- κών Λειτουργικών Επιστημόνων του παρόντος Κεφαλαί- ου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα, με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλη- κτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 133Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μισθολογική εξέλιξη των Ερευνητών και Ει- δικών Λειτουργικών Επιστημόνων από το κατώτερο μι- σθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το δι- ορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι- ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύ- ει. Για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνω- ρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδι- ου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 134Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α΄ ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακο- σίων εβδομήντα (1.670) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρό- σθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα έξι (56) ευρώ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων δι- αμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α΄, ως εξής: α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέ- ντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστι- τούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτρο- πής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120% β. Ερευνητής Β΄ 85% γ. Ερευνητής Γ΄ 75% δ. Ερευνητής Δ΄ 70% ε. Ε.Λ.Ε. Α΄ 85% στ. Ε.Λ.Ε. Β΄ 73% ζ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 63% η. Ε.Λ.Ε. Δ΄ 60%. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 135ΕπιδόματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής: α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέ- ντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστι- τούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (500) ευρώ. β. Ερευνητής Α’ πεντακόσια (500) ευρώ. γ. Ερευνητής Β’ τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. δ. Ερευνητής Γ’ τετρακόσια (400) ευρώ. ε. Ερευνητής Δ’ διακόσια πενήντα (250) ευρώ. στ. Ε.Λ.Ε. Α’ τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. ζ. Ε.Λ.Ε. Β’ τριακόσια είκοσι (320) ευρώ. η. Ε.Λ.Ε. Γ’ διακόσια ενενήντα (290) ευρώ. θ. Ε.Λ.Ε. Δ1 διακόσια εβδομήντα (270) ευρώ.». Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Γ. Επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέ- ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟ- ΚΡΙΤΟΣ» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργει- ας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής: Ζώνη Α΄ διακόσια τριάντα οχτώ (238) ευρώ Ζώνη Β΄ εκατόν τριάντα δύο (132) ευρώ Ζώνη Γ΄ εβδομήντα εννέα (79) ευρώ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτη- τη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογείται η κατα- βολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλ- λήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτι- κή άδεια άνω των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορή- γηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α’, Β’, Γ΄) θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου με απόφαση του Δι- οικητικού Συμβουλίου του φορέα. Δ. Επίδομα θέσης ευθύνης στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντα- κοσίων ευρώ (500 €) μηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτο- τελών ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδομα καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €). Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αμοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατη- γορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλί- ων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματο- δοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πω- λήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία κατα- βάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός μηνός και υπολογίζεται με κυμαινόμενο συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνό- λου των τακτικών αποδοχών του ίδιου μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά πε- ρίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυ- τού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοη- τικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρημα- τοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες χορήγησης των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουρ- γών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 136Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 137Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώ- τερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το δι- ορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι- ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Επι- πλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματο- ποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οι- κονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραί- τητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 138Βασικός μισθόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώ- νεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά ευρώ (67 €).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοι- χου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής: α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95% β. Επιμελητής Α΄ και αντίστοιχοι 90% γ. Επιμελητής Β΄ και αντίστοιχοι 78% δ. Ειδικευόμενος 63% ε. Μόνιμοι αγροτικοί ιατροί 61%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαμορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δια- μορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής: Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως 100% Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως 95% Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως 90% Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως 85%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 139ΕπιδόματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου, στους υπαγόμενους στο παρόν κεφάλαιο παρέχο- νται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συ- στήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμε- νους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής τριακόσια σαράντα (340) ευρώ. β. Επιμελητής Α΄ διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. γ. Επιμελητής Β΄ διακόσια ογδόντα (280) ευρώ. δ. Ειδικευόμενος διακόσια τριάντα (230) ευρώ.». Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδομα ιατροδικαστι- κής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής: Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως πεντακόσια (500) ευρώ. Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως τετρακόσια (400) ευρώ. Τα ως άνω επιδόματα καταβάλλονται με την απαραί- τητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή τους. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκ- παιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Δ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής: α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομή- ντα πέντε (75) ευρώ. β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ. Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώ- τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχε- ται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πα- νεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλη- σης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπη- ρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κα- τάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. Ε. Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους ορ- γανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: α) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκο- μείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). β) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν είκοσι ευρώ (120 €). γ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων - επιστημονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης εκατό (100) ευρώ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. ΣΤ. α) Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλ- κυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, κατά τα ορι- ζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και του ν. 1397/1983 (Α΄ 143). β) Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ια- τρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών του άρ- θρου 19 του ν. 4354/2015. γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα που έχει κα- θοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (Α΄21). Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορή- γησης των ως άνω επιδομάτων και αποζημιώσεων τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης ΣΤ΄ εξα- κολουθούν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους Οδοντίατρους και στους Ιατρούς Γενικής Ια- τρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών κατα- βάλλονται μόνο τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών, καταβάλλονται τα επιδόματα των περι- πτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και το επίδομα νοσοκομειακής απα- σχόλησης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενο ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής διακόσια πενήντα (250)ευρώ β. Επιμελητής Α΄ διακόσια δέκα (210) ευρώ γ. Επιμελητής Β1 διακόσια (200) ευρώ. Το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3172/2003 (Α΄197) όπως ισχύει, εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους της προαναφερθείσας διάταξης και ορίζεται σε ποσοστό 28% του βασικού τους μισθού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄(β), (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του Επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ., πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλ- κυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα μισθο- λογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στο βαθμό του Επιμε- λητή Β΄ αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος και του επόμενου άρθρου δεν δικαιολογείται η χορή- γηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 140ΕφημερίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερί- ας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80). Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής: -Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστη- μίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42) -Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστη- μίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 ) -Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστη- μίου, έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (6,73) -Επιμελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, πέντε ευρώ και ογδό- ντα οκτώ λεπτά (5,88 ) -Έμμισθος ειδικευόμενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονι- στή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα (530) ευρώ. Η απουσία των Διευθυντών για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφη- μεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι άμισθοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι αλ- λοδαποί υπότροφοι ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαί- θρου, αποζημιώνονται για τις εφημερίες που πραγματο- ποιούν με βάση το εκάστοτε ισχύον ωρομίσθιο εφημε- ριών των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών. Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι αμείβονται με τις διατά- ξεις του ενιαίου μισθολογίου, για το χρόνο απόκτησης της ιατρικής ειδικότητάς τους λαμβάνουν εφημεριακή αποζημίωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος για τους έμμισθους ειδικευό- μενους ιατρούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2017. Αποζημιώσεις για εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί ως την ημερομηνία αυτή υπολογίζο- νται με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 141Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων του Δι- πλωματικού κλάδου, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζονται δεκαέξι (16) μισθο- λογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 142Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώ- τερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέ- λιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποι- είται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλ- λου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 143Βασικός μισθόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1. των υπαλλή- λων του διπλωματικού κλάδου με το βαθμό του Πρέσβη ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενή- ντα (2.450) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθο- λογικών κλιμακίων μέχρι και το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα έξι (76) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπι- κού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικο- νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργεί- ου, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Πρέσβη, ως εξής: α. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄: 93 %. β. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νομικός Σύμ- βουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορι- κών Υποθέσεων Β΄ 85: %. γ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Α΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄: 78 %. δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Β΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄: 70%. ε. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄: 65 %. στ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄: 60 %. ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄: 56 %. η. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 50 %.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 144ΕπιδόματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα: Α. Επίδομα ειδικών καθηκόντων. α. Πρέσβης: τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ. β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμο- νας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄: τετρακόσια τριάντα (430) ευρώ. γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νομικός Σύμ- βουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορι- κών Υποθέσεων Β΄: τετρακόσια είκοσι (420) ευρώ. δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄: τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ. ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄: τριακόσια εξήντα (360) ευρώ. στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α’ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομι- κών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄: τριακόσια τριάντα (330) ευρώ. ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄: τριακόσια είκοσι (320) ευρώ. η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: τριακόσια (300) ευρώ. Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Γ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής: α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομή- ντα πέντε (75) ευρώ. β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ. Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώ- τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχε- ται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πα- νεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συν- δρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κα- τάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. Δ. Αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής Το ύψος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορή- γησης αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζο- νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής από- φασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους. Η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καταβάλλεται προς κάλυψη δαπανών των υπαλλήλων στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανα- τεθεί στο εξωτερικό και αυτή ορίζεται βάσει κριτηρίων που αφορούν στην ανάγκη αντιμετώπισης του αυξημέ- νου κόστους ζωής στο εξωτερικό, στη συναλλαγματική ισοτιμία, στις ειδικές συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας σε κάθε χώρα, καθώς και στην απόσταση αυτής από την ημεδαπή. Η εν λόγω αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο και κράτηση υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχι- κού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, συνιστάται επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πο- λιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη για την επανεξέταση του επιδόματος αλλοδαπής, λαμβά- νοντας υπόψη και τις υποβαλλόμενες από τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρμογής του εν λόγω επιδόματος για τη χώρα αρμοδιότητάς τους και υποβάλει σχετική ανα- φορά στους οικείους υπουργούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο καθορισμός της μηνιαίας αντιμισθίας του επιτό- πιου προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Αρχές Εξωτε- ρικής Υπηρεσίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, του προσωπι- κού που υπηρετεί σε χώρες της ευρωζώνης καταβάλλε- ται σε νόμισμα της ημεδαπής. Στην περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί σε χώρες εκτός ευρωζώ- νης το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, καταβάλλεται κατ’ επιλογήν σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόμισμα της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις, με οποιαδήποτε ονομασία, που χορηγούνται στους υπαγό- μενους στο παρόν Κεφάλαιο καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
Άρθρο 145ΑποδοχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας καθορίζονται ως εξής: Α. Βασικός μισθός: α. Αρχιεπίσκοπος δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ. β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ. γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος χίλια οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ. Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομή- ντα πέντε (75) ευρώ. β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ. Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώ- τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχε- ται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πα- νεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγο- μένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης: α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ. β. Εν ενεργεία Μητροπολίτης, πενήντα (50) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)
Άρθρο 146Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των μουσικών του πα- ρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 147Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διο- ρισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι- ξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και αυτή που έχει προσφερθεί στην Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποι- είται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλ- λου αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 148Βασικός μισθόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1. της κατηγο- ρίας του Αρχιμουσικού - Εξάρχοντα ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52 €). 2.Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών κατηγοριών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Αρχιμουσικού - Εξάρχοντα, ως εξής: α. Κορυφαίος Α΄ 98 % β. Κορυφαίος Β΄ 95 % γ. Μουσικός 85 %. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 149ΕπιδόματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα: Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει. Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής: α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομή- ντα πέντε ευρώ (75 €). β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €). Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώ- τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχε- ται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πα- νεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συν- δρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κα- τάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. Γ. Επίδομα μουσικής και οργάνου, οριζόμενο ως εξής: α. Αρχιμουσικός – Εξάρχων τριακόσια ογδόντα ευρώ (380 €). β. Κορυφαίος Α΄ τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €). γ. Κορυφαίος Β΄τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €). δ. Μουσικός διακόσια εβδομήντα ευρώ (270 €).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις κα- ταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 150Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετα- κινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών ή υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 151Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθει- σών αποδοχών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 152Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Για τις αμοιβές από τη συμμετοχή σε συλλογικά όρ- γανα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 153Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αξίωση του λειτουργού ή υπαλλήλου για αποδο- χές αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές όταν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος από υπαι- τιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις απεργίας ή αποχής του λειτουργού ή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας ή αποχής, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών, συμπεριλαμβα- νομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμε- νου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέ- σης σε διαθεσιμότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος που τελεί σε κατάστα- ση αργίας δικαιούται το ήμισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογι- κή εξέλιξη. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Λειτουργός ή υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στα καθήκοντά του, δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την ημερομηνία της εκ νέου ανάληψης των καθηκόντων του. Αν από οικείες διατάξεις προβλέπεται επιστροφή απο- δοχών για την περίοδο που ο λειτουργός ή ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, δεν μπορεί να επιστρέφονται αποδο- χές που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκό- ντων του. Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής επιβολής προστί- μου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζεται επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του λειτουργού ή υπαλλήλου, αφαιρουμένων των προ- βλεπόμενων κρατήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 130 του παρόντος, λειτουργοί και υπάλ- ληλοι μερικής απασχόλησης ή εργαζόμενοι ως ωρομί- σθιοι λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τό- σος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Λειτουργοί και υπάλληλοι που υπάγονται στις δια- τάξεις του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύ- τερη έμμισθη θέση στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, λαμβάνουν το σύνολο των αποδο- χών της οργανικής τους θέσης και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου. Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση λογίζεται η προσδιοριζόμενη με τη διά- ταξη της παρ.12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 155. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτι- κών αποδοχών τα εξής επιδόματα και παροχές: α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127. β) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127. γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 135. δ) Της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 144. Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπε- ρωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόμου. Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρό- ντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Άρθρο 154Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθο- λογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μι- σθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και τις 31.12.2016.

Άρθρο 155Διασφάλιση αποδοχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμη- λότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής δια- φοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη: α) Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενι- κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το επίδομα της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 127 και τα επιδόματα της παραγράφου ΣΤ΄ του ίδιου άρθρου. Για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, τα επιδόματα της παραγρά- φου Στ΄ του ίδιου άρθρου. β) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Γ΄, τα έξοδα πα- ράστασης των περιπτώσεων Γ΄ και Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 και η ειδική αμοιβή της περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. γ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Δ΄, το επίδομα της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 135. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευ- ταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. δ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ε΄, τα επιδόμα- τα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης Ε΄ και ΣΤ΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 139. Το επίδομα της περίπτω- σης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 139 λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του πα- ρόντος. ε) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ζ΄, η αποζημί- ωση εξόδων παράστασης της περίπτωσης Γ΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 145. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποια- δήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλή- λου, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδο- χές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία δόση. β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγού- μενης παραγράφου.

Άρθρο 156Ανώτατο όριο αποδοχών

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του παρόντος νόμου. Για τα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων και των Σω- μάτων Ασφαλείας ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρό- σθετων αμοιβών ή απολαβών ορίζεται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), συμπεριλαμ- βανομένης της προσαύξησης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου Β΄ του άρθρου 127 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή.

Άρθρο 157Έλεγχος μισθοδοσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την παροχή οδηγιών, μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που διενερ- γούνται από τους προβλεπόμενους ελεγκτικούς φορείς.

Άρθρο 158Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό του παρόντος νόμου λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

Άρθρο 159Διατηρούμενες διατάξεις

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α) Των άρθρων 29, 30, 32 και 33 εκτός της παρ. 6Β του ν. 3205/2003 (Α΄297). Επίσης του άρθρου 45 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός του τρί- του εδαφίου της περίπτωσης δ΄και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 που αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 137 του παρόντος. β) Της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3205/2003. γ) Του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) Του άρθρου 38 και της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α΄21). ε) Του άρθρου 31 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29). στ) Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50). ζ) Του άρθρου 1 του ν. 2136/1952 (Α΄151). η) Της με αριθμ. 2079923/11735/0022/24.12.1996 (Β΄3) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δη- μόσιας Τάξης.

Άρθρο 160Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: α) Των άρθρων 15, 34 έως 44 και 46 έως 54 του ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. β) Του άρθρου 6 του ν. 2606/1998 (Α΄89). γ) Της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄72). δ) Των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 (Α΄179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του ν.  3016/2002 (Α΄110). ε) Του άρθρου 10 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166). στ) Της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 200/1993 (Α΄75). ζ) Του άρθρου 72 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27). η) Της με αριθμ. 2/19941/0022/17.6.2004 (Β΄ 947) κοι- νής υπουργικής απόφασης. θ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

Άρθρο 161

Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παύουν να ισχύουν μόνο για τους υπαγόμενους στο άρθρο 123 του Κεφα- λαίου Α΄ του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 162Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους αυτού αρχίζει από 1.1.2017, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr