74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 150Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετα- κινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών ή υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 151Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθει- σών αποδοχών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 152Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Για τις αμοιβές από τη συμμετοχή σε συλλογικά όρ- γανα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 153Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αξίωση του λειτουργού ή υπαλλήλου για αποδο- χές αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές όταν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος από υπαι- τιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις απεργίας ή αποχής του λειτουργού ή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας ή αποχής, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών, συμπεριλαμβα- νομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμε- νου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέ- σης σε διαθεσιμότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος που τελεί σε κατάστα- ση αργίας δικαιούται το ήμισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογι- κή εξέλιξη. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Λειτουργός ή υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στα καθήκοντά του, δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την ημερομηνία της εκ νέου ανάληψης των καθηκόντων του. Αν από οικείες διατάξεις προβλέπεται επιστροφή απο- δοχών για την περίοδο που ο λειτουργός ή ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, δεν μπορεί να επιστρέφονται αποδο- χές που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκό- ντων του. Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής επιβολής προστί- μου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζεται επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του λειτουργού ή υπαλλήλου, αφαιρουμένων των προ- βλεπόμενων κρατήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 130 του παρόντος, λειτουργοί και υπάλ- ληλοι μερικής απασχόλησης ή εργαζόμενοι ως ωρομί- σθιοι λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τό- σος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Λειτουργοί και υπάλληλοι που υπάγονται στις δια- τάξεις του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύ- τερη έμμισθη θέση στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, λαμβάνουν το σύνολο των αποδο- χών της οργανικής τους θέσης και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου. Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση λογίζεται η προσδιοριζόμενη με τη διά- ταξη της παρ.12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 155. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτι- κών αποδοχών τα εξής επιδόματα και παροχές: α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127. β) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127. γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 135. δ) Της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 144. Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπε- ρωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόμου. Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρό- ντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Άρθρο 154Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθο- λογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μι- σθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και τις 31.12.2016.

Άρθρο 155Διασφάλιση αποδοχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμη- λότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής δια- φοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη: α) Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενι- κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το επίδομα της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 127 και τα επιδόματα της παραγράφου ΣΤ΄ του ίδιου άρθρου. Για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, τα επιδόματα της παραγρά- φου Στ΄ του ίδιου άρθρου. β) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Γ΄, τα έξοδα πα- ράστασης των περιπτώσεων Γ΄ και Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 και η ειδική αμοιβή της περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. γ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Δ΄, το επίδομα της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 135. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευ- ταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. δ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ε΄, τα επιδόμα- τα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης Ε΄ και ΣΤ΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 139. Το επίδομα της περίπτω- σης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 139 λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του πα- ρόντος. ε) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ζ΄, η αποζημί- ωση εξόδων παράστασης της περίπτωσης Γ΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 145. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποια- δήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλή- λου, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδο- χές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία δόση. β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγού- μενης παραγράφου.

Άρθρο 156Ανώτατο όριο αποδοχών

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του παρόντος νόμου. Για τα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων και των Σω- μάτων Ασφαλείας ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρό- σθετων αμοιβών ή απολαβών ορίζεται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), συμπεριλαμ- βανομένης της προσαύξησης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου Β΄ του άρθρου 127 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή.

Άρθρο 157Έλεγχος μισθοδοσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την παροχή οδηγιών, μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που διενερ- γούνται από τους προβλεπόμενους ελεγκτικούς φορείς.

Άρθρο 158Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό του παρόντος νόμου λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

Άρθρο 159Διατηρούμενες διατάξεις

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α) Των άρθρων 29, 30, 32 και 33 εκτός της παρ. 6Β του ν. 3205/2003 (Α΄297). Επίσης του άρθρου 45 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός του τρί- του εδαφίου της περίπτωσης δ΄και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 που αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 137 του παρόντος. β) Της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3205/2003. γ) Του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) Του άρθρου 38 και της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α΄21). ε) Του άρθρου 31 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29). στ) Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50). ζ) Του άρθρου 1 του ν. 2136/1952 (Α΄151). η) Της με αριθμ. 2079923/11735/0022/24.12.1996 (Β΄3) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δη- μόσιας Τάξης.

Άρθρο 160Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: α) Των άρθρων 15, 34 έως 44 και 46 έως 54 του ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. β) Του άρθρου 6 του ν. 2606/1998 (Α΄89). γ) Της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄72). δ) Των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 (Α΄179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του ν.  3016/2002 (Α΄110). ε) Του άρθρου 10 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166). στ) Της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 200/1993 (Α΄75). ζ) Του άρθρου 72 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27). η) Της με αριθμ. 2/19941/0022/17.6.2004 (Β΄ 947) κοι- νής υπουργικής απόφασης. θ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

Άρθρο 161

Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παύουν να ισχύουν μόνο για τους υπαγόμενους στο άρθρο 123 του Κεφα- λαίου Α΄ του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 162Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους αυτού αρχίζει από 1.1.2017, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr