Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
2717 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 136 από 136
Απόφαση ΔΕΔ 382/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Το συμβόλαιο αποτελεί και το νόμιμο παραστατικό που προβλέπεται από τον ΚΒΣ_ Για την επαρκή τεκμηρίωση στο πλαίσιο έμμεσης απόδειξης της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος δεν αρκεί η εκ μέρους της φορολογικής Διοίκησης διαπίστωση της ύπαρξης σημαντικού ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ελεύθερου επαγγελματία το οποίο κατά την εκτίμησή της δεν αντιστοιχεί σε νομίμως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου εισοδήματα που αυτός έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε σε άλλη πηγή ή αιτία την οποία αυτός τυχόν επικαλείται ενώπιόν της η φορολογική Διοίκηση οφείλει επιπλέον να λάβει τα αναγκαία κατάλληλα και εύλογα ενόψει των περιστάσεων μέτρα ελέγχου και διερεύνησης της αληθούς πηγής ή αιτίας καθώς και του χρόνου της εισαγωγής του επίμαχου ποσού στην περιουσία του ελεύθερου επαγγελματία ώστε το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία και δεδομένα της υπόθεσης _συμπεριλαμβανομένων των εξηγήσεων και συναφών αποδεικτικών στοιχείων που τυχόν παρέχει ο φορολογούμενος για την προέλευση του επίμαχου ποσού_ να παρίσταται ικανό να προσδώσει στέρεη πραγματική βάση στο συμπέρασμα ότι η πηγή ή αιτία του επίμαχου ποσού ανάγεται στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ως ελεύθερου επαγγελματία _948910_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 111/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρο 7 παρ 3 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ ΦΑΠ_ ΚΝΤΧ_ Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ_Έλεγχος χρήσης 2012 με την ΠΟΛ 1037_2005_ Απώλεια των χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων_Μη έκδοση _ΑΛΠ από ΦΤΜ_ φορολογικών στοιχείων χωρίς να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εκάστης συναλλαγής από κατάστημα εστίασης_ Μετατροπή αγορών σε πωλήσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 10 α΄ του άρθρου 5 του ν 2523_1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ ζ΄ της παρ 3 του άρθρου 7 του Ν 4337_2015_Απόκρυψη φορολογητέας ύλης _ φορολογητέα ύλη με βάση τα τεκμήρια_ Ανακριβή βιβλία _Εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΚΒΣ_ 30 και 32 ν 2238_1994_48 παρ 3 Ν 2859_2000 _ Λογιστικές διαφορές_ άρθρο 31 ν 2238_1994 _7835505_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 32/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν2238/1994 με την παρέκτασή της κατά τρία έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής _ Η εν λόγω ερμηνευτική θέση της Διοίκησης περί τριετούς παρέκτασης του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής καταλαμβάνει την υποβολή αρχικών δηλώσεων και όχι τροποποιητικών όπως προκύπτει και από το σκεπτικό της προαναφερθείσας γνωμοδότησης _ Για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη την ενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του σύμφωνα με τη σχετική προς το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου _3712076_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 31/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ ΑΡΘ 7 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_Έλεγχος χρήσεων 2007-2009 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του αρμόδιου για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου Προϊσταμένου ΔΟΥ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ και άρθρο 8 παρ 12 ν 1882_1990_ΠΟΛ 1125_2004_ΠΟΛ 1100_ 2001_ Παραγραφή _3883412_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 16/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Αρμοδιότητα ελέγχου _ Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης _ Ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου α_ η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου β_ η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης _ προϋποθέσεις _ Η υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου υπάρχει µόνο αν για τις πιο πάνω περιπτώσεις ο υποκείμενος στο φόρο κατά την αγορά των αγαθών αυτών απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου _ Όταν η μείωση αντιπροσωπεύει το σύνολο της τιμής πρόκειται στην πραγματικότητα για παράδοση εκ χαριστικής αιτίας _6964032_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1714/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ και πρόστιμο του άρθρου 58Α παράγραφος 1 του ίδιου νόμου _ Μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα για έναρξη εργασιών και μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ΚΦΔ υποχρεώσεις για μη τήρηση βιβλίων για το πρώτο πρόστιμο και μη έκδοση φορολογικού στοιχείου εσόδου αξίας 250 ευρώ _συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 τοις εκατό_ _παροχή υπηρεσιών_λιανική συναλλαγή_ για το δεύτερο πρόστιμο _ Αβάσιμη και αναληθής η καταγγελία_διότι ο_η προσφεύγων_ουσα δεν ασκεί καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα _ _4854349_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 4141/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Επιβολή κυρώσεων επί μη έκδοσης και ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις διαχειριστικές περιόδους 1/1 – 31/12/2012 και 1/1 – 31/12/2013 αντίστοιχα. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος για τη χρήση 2012 και αντικειμενικός προσδιορισμός του αποτελέσματος για τη χρήση 2013, λόγω μεγάλης έκτασης παραλείψεων ως προς το μέγεθος των τηρούμενων βιβλίων. Αυτοτελής έλεγχος και προσδιορισμός Φ.Π.Α. κατόπιν διαπίστωσης ανακρίβειας των βιβλίων – στοιχείων. _6228846_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/09/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/05/2018
Σελίδα 136 από 136