Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
3034 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 151 από 152
Απόφαση ΔΕΔ 1154/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Για την επαρκή τεκμηρίωση στο πλαίσιο έμμεσης απόδειξης της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση δραστηριότητας δεν αρκεί η εκ μέρους της φορολογικής Διοίκησης διαπίστωση της μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει επιπλέον να λάβει τα αναγκαία κατάλληλα και εύλογα ενόψει των περιστάσεων μέτρα ελέγχου και διερεύνησης της αληθούς πηγής ή αιτίας ώστε το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία και δεδομένα της υπόθεσης (συμπεριλαμβανομένων των εξηγήσεων και συναφών αποδεικτικών στοιχείων που τυχόν παρέχει ο φορολογούμενος για την προέλευση του επίμαχου ποσού) να παρίσταται ικανό να προσδώσει στέρεη πραγματική βάση στο συμπέρασμα ότι η πηγή ή αιτία του επίμαχου ποσού ανάγεται στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (ΣτΕ 1895/2018). _8472041_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/05/2019
Απόφαση ΔΕΔ 887/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα _ΦΠΑ_ Πρόστιμο άρθρου 7 του Ν 4337_2015_ Πρόστιμο άρθρου 54 ν 4174_2013_Τέλη Χαρτοσήμου_Έλεγχος χρήσης 2012 με βάση την ΠΟΛ 1037_ 2005 _Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39α του ν 2859_2000 _Ανωτέρα βία_ Μη προσκόμιση όλων των φορολογικών στοιχείων αγορών_ δαπανών_ πωλήσεων_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΠΔ 186_1992 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30_ 31 _32 και 66 του Ν 2238_1994 32 παρ 1 και 48 του ν 2859_2000 και των άρθρων 13 παρ 1δ και 15 παρ 1α του ΚΝΤΧ _9829921_ _2188014_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 819/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρο 7 παρ 3 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ Πρόστιμο άρθρου 4 ν 2523_1997_Έλεγχος χρήσης 2012 με την ΠΟΛ 1037_2005_ Μη έκδοση _ΑΛΠ από ΦΤΜ_ φορολογικών στοιχείων χωρίς να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εκάστης συναλλαγής από κατάστημα εστίασης_ Μετατροπή αγορών σε πωλήσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων της περ στ΄ της παρ 3 του άρθρου 7 του Ν 4337_2015_Απόκρυψη φορολογητέας ύλης _ φορολογητέα ύλη με βάση τα τεκμήρια_ Ανακριβή βιβλία _Εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΚΒΣ_ 30 και 32 ν 2238_1994_48 παρ 3 Ν 2859_2000 _9509481_ _1867574_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1054/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Φορολογία εισοδήματος_ Φ.Π.Α._ πρόστιμο άρθρου 54 Κ.Φ.Δ._ πρόστιμο Κ.Β.Σ. – καταλογισμός σε μέλη αφανούς εταιρείας με εμπορικό σκοπό_ άρθρο 28 του ν. 2238/1994_ άρθρο 34 παρ. 1 και 2 του ν.2238/1994_ αριθμ. 4035-6/1988 αποφάσεις του ΣτΕ_ ΠΟΛ. 1047/11.3.2013_ άρθρα 741_ 748_ 784 του Α.Κ._ άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2238/1994_ άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2238/1994_ άρθρα 3 παρ.1 και 36 του ν. 2859/2000_ ΠΟΛ. 1169/ 1998_ άρθρο 72 του ν. 4174/2013_ άρθρο 84 του ν.2238/1994_ άρθρο 57 του ν. 2859/2000_άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997_1112
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 382/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Το συμβόλαιο αποτελεί και το νόμιμο παραστατικό που προβλέπεται από τον ΚΒΣ_ Για την επαρκή τεκμηρίωση στο πλαίσιο έμμεσης απόδειξης της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος δεν αρκεί η εκ μέρους της φορολογικής Διοίκησης διαπίστωση της ύπαρξης σημαντικού ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ελεύθερου επαγγελματία το οποίο κατά την εκτίμησή της δεν αντιστοιχεί σε νομίμως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου εισοδήματα που αυτός έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε σε άλλη πηγή ή αιτία την οποία αυτός τυχόν επικαλείται ενώπιόν της η φορολογική Διοίκηση οφείλει επιπλέον να λάβει τα αναγκαία κατάλληλα και εύλογα ενόψει των περιστάσεων μέτρα ελέγχου και διερεύνησης της αληθούς πηγής ή αιτίας καθώς και του χρόνου της εισαγωγής του επίμαχου ποσού στην περιουσία του ελεύθερου επαγγελματία ώστε το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία και δεδομένα της υπόθεσης _συμπεριλαμβανομένων των εξηγήσεων και συναφών αποδεικτικών στοιχείων που τυχόν παρέχει ο φορολογούμενος για την προέλευση του επίμαχου ποσού_ να παρίσταται ικανό να προσδώσει στέρεη πραγματική βάση στο συμπέρασμα ότι η πηγή ή αιτία του επίμαχου ποσού ανάγεται στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ως ελεύθερου επαγγελματία _948910_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 111/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρο 7 παρ 3 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ ΦΑΠ_ ΚΝΤΧ_ Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ_Έλεγχος χρήσης 2012 με την ΠΟΛ 1037_2005_ Απώλεια των χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων_Μη έκδοση _ΑΛΠ από ΦΤΜ_ φορολογικών στοιχείων χωρίς να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εκάστης συναλλαγής από κατάστημα εστίασης_ Μετατροπή αγορών σε πωλήσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 10 α΄ του άρθρου 5 του ν 2523_1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ ζ΄ της παρ 3 του άρθρου 7 του Ν 4337_2015_Απόκρυψη φορολογητέας ύλης _ φορολογητέα ύλη με βάση τα τεκμήρια_ Ανακριβή βιβλία _Εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΚΒΣ_ 30 και 32 ν 2238_1994_48 παρ 3 Ν 2859_2000 _ Λογιστικές διαφορές_ άρθρο 31 ν 2238_1994 _7835505_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/01/2019
Σελίδα 151 από 152