Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
3106 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 154 από 156
Απόφαση ΔΕΔ 2014/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν 4337_2015_ΑΡΘΡΟΥ 54 ΠΑΡ 1Α Ν 4174_2013_ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΦΠΑΜη ζήτηση μη λήψη και κατ’ επέκταση μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση ανακριβών για παραλαβή εμπορευμάτων από επιχείρηση που εισήγαγε εμπορεύματα από Τουρκία με υποτιμολογημένες τιμές για λογαριασμό τρίτης επιχείρησης με σκοπό τη αποφυγή δασμών και φόρων για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρων 6 του ν 4093_2012 και των άρθρων 8 10 12 και 14 του ν 4308_2014_ σε συνδυασμό με τα άρθρα 54 παρ 1 περ α _55 παρ 2 του Ν 4174_2013 και το άρθρο 7 παρ 3 περ στ _7913783_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1995/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η υποτροπή η οποία αφορά τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013 κατά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προϋποθέτει την διάπραξη (τέλεση) της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης η οποία διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου. Κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. _6748665_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1975/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η υποτροπή η οποία αφορά τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013 κατά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προϋποθέτει την διάπραξη (τέλεση) της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης η οποία διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου. Κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. _9378546_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1832/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Άρθρο 54 παρ 1ιε΄ ν 4174_2013_Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για ενδοκοινοτικές παραδόσεις Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου _Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1ιε΄και 2η΄του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13 _ 16 και 28 του ν 2859_2000_ ΠΟΛ 1201_1999_ Άρνηση του βούλγαρου εμπόρου ότι παρέλαβε τα αγαθά_ Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή_ σχετ ΔΕΕ C_409_2004 C_184_2005_C_273_2011_ και άρθρα 131_138_273 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006_Κανονισμός ΕΕ 904_2010 _2812616_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/09/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1718/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Για την απόδειξη της καταβολής των δαπανών που καταβάλλονται από τα Γραφεία Τελετών αλλά αφορούν γίνονται για λογαριασμό των πελατών πρέπει να επισυνάπτονται στις Α.Π.Υ τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τις δαπάνες αυτές και να παραδίδονται στους πράγματι συμβαλλόμενους. Ωστόσο ο ελεγχόμενος υποχρεούται κατά ρητή διατύπωση της εγκυκλίου Ε.9053/ΠΟΛ.89/15.05.1985 να αποδεικνύει ότι πράγματι οι αναγραφόμενες επί των Α.Π.Υ. δαπάνες για λογαριασμό των πελατών πραγματοποιήθηκαν και αφορούν τρίτους. Οι εκμεταλλευτές γραφείων τελετών να φυλάσσουν φωτοαντίγραφα των πιο πάνω αποδεικτικών στοιχείων δαπανών που έγιναν για λογαριασμό των πελατών τους. _1489679_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/07/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/05/2019
Σελίδα 154 από 156