Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
1282 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 64 από 65
Απόφαση ΔΕΔ 1714/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ και πρόστιμο του άρθρου 58Α παράγραφος 1 του ίδιου νόμου _ Μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα για έναρξη εργασιών και μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ΚΦΔ υποχρεώσεις για μη τήρηση βιβλίων για το πρώτο πρόστιμο και μη έκδοση φορολογικού στοιχείου εσόδου αξίας 250 ευρώ _συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 τοις εκατό_ _παροχή υπηρεσιών_λιανική συναλλαγή_ για το δεύτερο πρόστιμο _ Αβάσιμη και αναληθής η καταγγελία_διότι ο_η προσφεύγων_ουσα δεν ασκεί καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα _ _4854349_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 4141/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Επιβολή κυρώσεων επί μη έκδοσης και ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις διαχειριστικές περιόδους 1/1 – 31/12/2012 και 1/1 – 31/12/2013 αντίστοιχα. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος για τη χρήση 2012 και αντικειμενικός προσδιορισμός του αποτελέσματος για τη χρήση 2013, λόγω μεγάλης έκτασης παραλείψεων ως προς το μέγεθος των τηρούμενων βιβλίων. Αυτοτελής έλεγχος και προσδιορισμός Φ.Π.Α. κατόπιν διαπίστωσης ανακρίβειας των βιβλίων – στοιχείων. _6228846_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/09/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/05/2018
Σελίδα 64 από 65