195 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4009/2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

06 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
6 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

Άρθρο 2Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του, νοούνται ως: α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν των πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών. β) «Φοιτητές μερικής φοίτησης»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επιλέγουν τη μερική φοίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33. γ) «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 33 και των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Ως ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, ενώ ως ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα. δ) «Γενικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου έτους μιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά προγράμματα σπουδών. ε) «Ειδικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπουδών μετά το γενικό πρόγραμμα σπουδών μιας σχολής. στ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.. ζ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρόεδρος Τ.Ε.Ι.. η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία σχολής Πανεπιστημίου και η διεύθυνση σχολής Τ.Ε.Ι.. θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας σχολής Πανεπιστημί- ου και ο διευθυντής σχολής Τ.Ε.Ι.. ι) «Καθηγητές»: οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθ- μίδας), οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι κα- θηγητές. ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απο- νέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδή- ποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Άρθρο 3Ακαδημαϊκή ελευθερίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώ- ρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργού- νται το άρθρο 2 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και οι παράγραφοι 1 έως και 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

Άρθρο 4Αποστολή των Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έ- ρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτη- τές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβά- λουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδα- σκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από α- πόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έ- ρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιό- τητες των φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματι- κή ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απα- ραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργα- σίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις α- ναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμά- των της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης α- νάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαι- δευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολι- τών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστη- μονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υ- πευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλ- ληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυ- μάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υ- ψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις α- παιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τε- χνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελ- ματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυ- ξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύμα- τα οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρα- κτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ι- δίως των αρχών: α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους, δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδο- μών τους, ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων, ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προ- σωπικού τους και η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η ορ- γάνωση, καθώς και οι επί μέρους στόχοι κάθε ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόμος, ορίζο- νται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, αντίστοι- χα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 5ΟργανισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Οργανι- σμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτα- νη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλή- του και εκγρίνεται από το Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της ορ- γανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ι- δίως τα ακόλουθα: α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικο- νομικής λειτουργίας του ιδρύματος, β) η ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπου- δών και σχολής δια βίου μάθησης, γ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετο- νομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων στις σχολές και καθορισμού των εσωτερικών τους κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργά- νωσης και λειτουργίας τους, δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του ιδρύμα- τος, της Συγκλήτου, της κοσμητείας, της γενικής συνέ- λευσης της σχολής και της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτρο- πών του ιδρύματος, ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος, στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος, ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των κα- θηγητών του ιδρύματος, η) τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα, θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκ- παιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους, ι) τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδά- κτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, ια) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ει- δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργα- στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδι- κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύματος, ιβ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυμάτων, ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύματος, ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακα- δημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητές τους, ιε) τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρη- σης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδη- μαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικη- τικού προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία, ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος α- ξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατό- τητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου, ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές, ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην ο- ποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλου σπου- δών, ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταπο- δοτικών υποτροφιών σε φοιτητές, κ) η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπι- κού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέ- σεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμ- φωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62, κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού, κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος, κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύ- ματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπι- κού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου, κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλο- γής του γραμματέα του ιδρύματος, κζ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπη- ρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρ- θρωση και τη λειτουργία τους, κη) η σύσταση οικονομικού συμβουλίου και νομικής υ- πηρεσίας, κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιου- σίας του, λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών διετούς και υ- περδιετούς κύκλου σπουδών σε προγράμματα σπουδών του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχι- ούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μο- νάδων, λα) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία εισαγω- γής στα προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου, όπου υπάρχουν, λβ) οι τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται από το ίδρυμα, λγ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με α- ναπηρία, λδ) θέματα που συναρτώνται με τις ειδικότερες ανά- γκες κάθε ιδρύματος και λε) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), μπορεί να εγκριθεί πρότυπος Οργα- νισμός των Α.Ε.Ι., ο οποίος περιέχει βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθμίζει θέμα- τα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Ορ- γανισμός εφαρμόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έγκριση του Οργανισμού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6Εσωτερικός ΚανονισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κά- θε ιδρύματος, με τον οποίο καθορίζονται θέματα εσωτε- ρικής λειτουργίας του ιδρύματος και, ιδίως, τα ακόλου- θα: α) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μετα- πτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικα- σία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχο- λή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπου- δών, β) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και ε- πιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις ε- ξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών πε- ριόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών, δ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρε- σιών του ιδρύματος, ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύμα- τος, στ) η διαδικασία απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτ- λων, ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτή- ρα και δημόσιων σχέσεων, η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινι- κών, εργαστηρίων και μουσείων του ιδρύματος, ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουρ- γίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως οι υ- πηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτι- σης, ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτρο- φιών στους φοιτητές, ιβ) ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του, ιγ) κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των υ- πηρεσιών και των οργάνων, μονομελών και συλλογικών, του ιδρύματος και ιδ) τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να ε- γκριθεί πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός των Α.Ε.Ι., ο οποίος ρυθμίζει θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζε- ται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έκδοση του Εσωτερικού Κα- νονισμού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7ΣχολέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε ίδρυμα αποτελείται από σχολές, οι οποίες α- ποτελούν τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονά- δες του. Η σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επι- στημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον ανα- γκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα κατά την έννοια της επόμενης παρα- γράφου και απονέμει τους αντίστοιχους τίτλους σπου- δών, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό και τον Εσωτε- ρικό Κανονισμό του ιδρύματος. Τα προγράμματα σπου- δών οργανώνονται ή καταργούνται με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κο- σμητείας και γνώμη της Συγκλήτου, εγκρίνεται από το Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονάδα, του ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώ- νει τη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπου- δών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το τμήμα αποτελείται από σύνολο των καθηγη- τών της σχολής που διδάσκουν σε ένα πρόγραμμα σπου- δών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύμα- τος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η σχολή μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί τη βασι- κή διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστημονική συνεργασία και επικοινωνία, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπου- δών του ιδρύματος και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα ή ομάδες διδασκόντων. Η σχολή αυτή ιδρύεται με τον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η σχολή δια βίου μάθησης αποτελεί τη βασική διοι- κητική μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμά- των δια βίου μάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται με τον Ορ- γανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγρά- φους 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου των οικείων ιδρυμάτων και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), μπορούν να συγχω- νεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργού- νται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλεται η έδρα τους, καθώς επί- σης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται σχολές και να μετα- βάλεται η έδρα τους για τους ακόλουθους, κατά περί- πτωση, λόγους: α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκρι- μένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώ- τατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστη- μονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομι- κοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές που λειτουργούν. β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή μι- κρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια σχολή. γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή σχολών δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχε- ραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνω- στικά πεδία. Η γνώμη του Συμβουλίου, για την έκδοση των ανωτέ- ρω προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν σχολές, δια- τυπώνεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Η συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση Α.Ε.Ι., καθώς και η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργη- ση σχολών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και δυνατότητες της εθνικής οικονομίας. β) Για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμά- των, η πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων πρέπει να συνοδεύεται από ειδι- κή τεκμηρίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύ- πτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής, όπως ι- δίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων ιδρυμά- των ή σχολών, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέ- ων πτυχίων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφω- να με το άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγμα- τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμε- νων ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδι- καίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδι- καστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ- σεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής και τη διαδικασία που ισχύει για την ίδρυ- ση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 8Όργανα του ιδρύματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα όργανα του ιδρύματος είναι: α) το Συμβούλιο, β) ο πρύτανης και γ) η Σύγκλητος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη. Σε ιδρύματα στα οποία ο αριθμός των καθηγητών πρώ- της βαθμίδας είναι μικρότερος των πενήντα, τα μέλη του Συμβουλίου είναι έντεκα. Η θητεία των μελών του Συμ- βουλίου συνεχίζεται ως τη λήξη της, ανεξαρτήτως αν έ- χει μεταβληθεί ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμί- δας του ιδρύματος. β) Τα εννέα ή επτά μέλη του δεκαπενταμελούς ή του ενδεκαμελούς Συμβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι μέλη, α- ντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπλη- ρωτές καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα μέ- λη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδει- ξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμ- βουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει τριμελής επιτροπή, αποτε- λούμενη από καθηγητές του ιδρύματος, οι οποίοι ορίζο- νται από το Συμβούλιο. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου, ο πρόεδρός του είτε προκηρύσσει εκλογές εφόσον πρό- κειται για εσωτερικά μέλη είτε δημοσιεύει ανοικτή πρό- σκληση εφόσον πρόκειται για εξωτερικά. Τα αποχωρού- ντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την αντικατάστασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπο- ρούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης οι καθηγη- τές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές του ι- δρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγη- τές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας. β) Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση από τους εκλογείς δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστη- μίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρε- τούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντί- στοιχα. Τα εσωτερικά μέλη ανά σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, πλην του φοιτη- τή, δια του αριθμού των σχολών του ιδρύματος είναι με- γαλύτερο του δύο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται άπαξ σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους εί- ναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, η διάκρισή του στην κοινωνι- κή, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και εμπειρία από θέση ευ- θύνης. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρό- σωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλα- γή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πε- νταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.. β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμ- βουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερι- κά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσ- σάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή ε- παναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε και απαι- τείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των εσω- τερικών μελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών μπορεί να παυθεί εξωτερικό μέ- λος για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος εκλέ- γεται από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοι- τητές και υποψήφιους διδάκτορες σύμφωνα με τη διαδι- κασία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 49. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έ- τος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προ- γράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του τον ανα- πληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ των καθηγη- τών του ιδρύματος που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή τους για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο Συμβούλιο του ίδιου ιδρύματος. β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετή- σια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οι- κεία κατηγορία προσωπικού. Οι εκπρόσωποι αυτοί ανα- δεικνύονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία προσωπικού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανι- σμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Ε- σωτερικού Κανονισμού: α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύ- ματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσω- τερικό Κανονισμό, γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και ανα- θεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5, δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανο- νισμού σύμφωνα με το άρθρο 6, ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ι- δρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονι- κούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλο- δαπής, στ) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυ- ξη του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχε- διασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρα- κολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφω- νιών σε ετήσια βάση, ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προ- ϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ί- δρυμα, η) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απο- λογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύμα- τος, θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστη- ριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, ι) την εκλογή των κοσμητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους, ια) την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δι- καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επι- λογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του δι- ευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους, ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπε- ραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και ιγ) τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της κοσμητείας της σχολής μεταπτυ- χιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το Συμβούλιο συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγμένα του, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Τα μέλη του Συμβουλίου και ο πρόεδρος λαμβά- νουν κατ’ αποκοπή αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους σε αυτό, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υπο- χρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του και εκδί- δει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή του πρύτανη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος α- ναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μονάδα των διοικητικών υπη- ρεσιών του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και των με- λών του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμί- δας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, α- ναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

α) Ο πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές του ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδει- ξης του πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία συ- γκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου ιδρύματος. Η συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υπο- ψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση α- νοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. γ) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπο- νται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την επιλογή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος να εκλέξουν, μεταξύ των υποψηφίων που επιλέχθηκαν, τον πρύτανη του ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Αν κανείς από τους υπο- ψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την ε- πόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψη- φίων. δ) Ο πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή θητεία. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή για ο- ποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος πρύτανης για πλήρη θητεία. ε) Ο πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συ- νεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθη- γητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρύτανη καθο- ρίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνερ- γασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών. β) Εκπροσωπεί το ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως. γ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διά- ταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συ- γκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Συγκλήτου. Μεριμνά για την εφαρμογή των α- ποφάσεών της. δ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβου- λίου του ιδρύματος. Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύματος. ε) Καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κα- νονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οι- κονομικό προϋπολογισμό και τελικό οικονομικό απολογι- σμό του ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους οποίους υ- ποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο. ζ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ι- δρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συμ- βούλιο. η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών. θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του ι- δρύματος και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπι- κού. ι) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ- γράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του ιδρύ- ματος. ια) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κά- θε υπόθεση του ιδρύματος. ιβ) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των ερ- γασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου. ιγ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπι- ση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοί- κησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις. ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προ- στασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος. ιε) Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύμα- τος. ιστ) Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευ- νητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού. ιζ) Οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. ιη) Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι ένα ή τα τριάντα ένα ο αριθμός των σχολών του ι- δρύματος υπερβαίνει τις οκτώ και αποτελείται από: α) τον πρύτανη, β) τους κοσμήτορες, γ) εκπροσώπους των καθηγητών με διετή θητεία μη α- νανεούμενη, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος προς τον αριθμό των σχολών του ιδρύματος και οι οποίοι εκλέγο- νται από τη γενική συνέλευση της σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό, δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέ- γονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλο- γής, ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψη- φοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψή- φου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συ- γκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανο- νισμό του ιδρύματος, αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραμματέας του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότη- τες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατά- ξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερι- κού Κανονισμού: α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτι- κής του ιδρύματος. β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότη- τας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. γ) Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμε- νων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και α- ναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κον- δυλίων έχει ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι- καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυ- χιακών φοιτητών. δ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. ε) Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και ε- ξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19. στ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύ- τερου και τρίτου κύκλου. ζ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης. η) Η έγκριση του περιεχομένου όλων των προγραμμά- των σπουδών του ιδρύματος. θ) Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμά- των σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνη- τικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ι) Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων. ια) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη του ιδρύ- ματος για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5. ιβ) Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβού- λιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό, σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6. ιγ) Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύ- ματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμη- ση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών. ιδ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την ορ- γάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών. ιε) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό. ιστ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτι- κές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύμα- τος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχε- διασμού.

Άρθρο 9Όργανα της σχολήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όργανα της σχολής είναι: α) ο κοσμήτορας, β) η κοσμητεία και γ) η γενική συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υ- ποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδή- λωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον πρύτανη. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύμα- τος και διορίζεται από τον πρύτανη. β) Ύστερα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στην οικεία σχολή. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προ- σέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιό- τητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. γ) Ο κοσμήτορας εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών του Συμβουλίου για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή ε- παναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων επα- ναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψη- φούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειο- ψηφία των δύο τρίτων τότε η διαδικασία κηρύσσεται ά- γονη και η όλη διαδικασία εκλογής κοσμήτορα επανα- λαμβάνεται με την έκδοση νέας πρόσκλησης. δ) Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συ- νεχή θητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γενική συνέλευση της σχολής μπορεί να αποκλεί- σει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκε- κριμένου κοσμήτορα, με πλειοψηφία των τριών τετάρ- των του συνόλου των μελών της, πριν την υποβολή της έκθεσης της τριμελούς επιτροπής προς το Συμβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν οι υποψήφιοι κο- σμήτορες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβά- νεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των κα- θηκόντων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κοσμήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο- διότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κο- σμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της κοσμητείας, β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπου- δών και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κο- σμητείας, δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας, ε) συγκροτεί, μετά από γνώμη της κοσμητείας, τις επι- τροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών, που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 21 αντί- στοιχα, και στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότη- τές του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι- σμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η κοσμητεία αποτελείται από: α) τον κοσμήτορα της σχολής, β) τους διευθυντές των τμημάτων και γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Αν η σχολή οργανώνει ένα μόνο πρόγραμμα σπου- δών, η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο ο- ποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή τμήματος από τρεις ε- κλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθη- γητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περί- πτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος. Τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου αυτής κα- θορίζονται με απόφαση του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών. β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητι- κής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφά- σεων του Συμβουλίου του. γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων. δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19. ε) Τη διατύπωση γνώμης προς τον Κοσμήτορα για τη σύνθεση των επταμελών επιτροπών εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών της σχολής. στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προ- κήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συ- γκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής. ζ) Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς τον πρύτανη και τη Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων των γενι- κών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτρο- πή συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής και, εφό- σον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον δι- ευθυντή του τμήματος. Η ίδια επιτροπή καταρτίζει το πε- ριεχόμενο του προγράμματος σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του οικείου τμήματος εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών. η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμμα- τα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμ- φωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού. θ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξε- τάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπου- δών. ι) Την απονομή τίτλων σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει η σχολή. ια) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή. ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμά- των σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. ιγ) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχε- διασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62. ιδ) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας. ιε) Την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών της σχολής. ιστ) Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμ- μετοχής στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτη- τών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύμα- τος ορίζεται ο αριθμός των μελών της συνέλευσης, η δυ- νατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής των καθηγητών της σχολής στη γενική συνέλευση, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και όσες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή με τον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανι- σμό και κάθε σχετικό θέμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κα- νονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 10Όργανα του τμήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όργανα του τμήματος είναι: α) ο διευθυντής και β) η συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο διευθυντής εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών πρώτης βαθμίδας και των αναπληρωτών καθηγητών για δύο έτη από τη συνέλευση του τμήματος, με απλή πλει- οψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ει- δικότερα θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω προ- βλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο διευθυντής του τμήματος έχει τις ακόλουθες αρ- μοδιότητες: α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συ- νέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης, β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπου- δών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτε- ρικού Κανονισμού, γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήμα- τος, δ) διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευ- σης και ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμή- ματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο διευθυντής του τμήματος, σε περίπτωση απου- σίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή, που ορίζεται με απόφασή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η συνέλευση του τμήματος αποτελείται από καθη- γητές που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Ο αριθμός των μελών, ο τρόπος συγκρότησης της συ- νέλευσης και η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής καθηγητών σε αυτήν καθορίζονται στον Οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) την εκλογή του διευθυντή του τμήματος, β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό, γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κά- θε μάθημα του προγράμματος σπουδών, ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρό- πους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών, στ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολό- γηση του προγράμματος σπουδών, ζ) την εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυ- ξη θέσεων καθηγητών και η) την εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Άρθρο 11Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών είναι: α) ο κοσμήτορας, β) η κοσμητεία, γ) ο διευθυντής μεταπτυχιακού και ο διευθυντής διδα- κτορικού προγράμματος σπουδών και δ) η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού και η ομάδα διδασκόντων διδακτορικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες αποτελούνται από καθηγητές των σχολών προ- πτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κοσμήτορας της σχολής μεταπτυχιακών σπου- δών: α) είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος και β) εκλέγεται και παύεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί εκλογής και παύσης των κοσμητόρων, για τετραετή θητεία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη. Στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 α- σκείται από την κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο κοσμήτορας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών έχει τις αρμοδιότητες του κοσμήτορα σχολής προπτυ- χιακών σπουδών, πλην της αρμοδιότητας που προβλέπε- ται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9, και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νό- μου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονι- σμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο κοσμήτορας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών αναπληρώνεται από τον διευθυντή προγράμματος μετα- πτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, του οποίου προη- γείται χρονικά η εκλογή και είναι μέλος της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών αποτελείται από: α) τον κοσμήτορα της σχολής μεταπτυχιακών σπου- δών, β) τους διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και γ) δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υ- ποψήφιος διδάκτορας εφόσον στο ίδρυμα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο συνολικός αριθμός των μελών της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαί- νει τους δεκατρείς. Όταν τα προγράμματα μεταπτυχια- κών και διδακτορικών σπουδών υπερβαίνουν τα δέκα, οι διευθυντές προγραμμάτων που μετέχουν στην κοσμη- τεία ορίζονται εκ περιτροπής από όλες τις σχολές προ- πτυχιακών σπουδών με διαδικασία που ορίζεται στον Ορ- γανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προ- βλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργα- νισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) εισήγηση προς τον πρύτανη για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ιδρύματος για την ανάπτυξη των μεταπτυ- χιακών σπουδών και τη σύνταξη του τακτικού απολογι- σμού των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμά- των μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, γ) διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, ό- που υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, που προβλέπο- νται στα άρθρα 38 και 39, αντίστοιχα, ύστερα από εισή- γηση που διατυπώνεται από τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ο- ρίζονται για το σκοπό αυτόν, δ) ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπου- δών σε ομάδες διδασκόντων, ε) συνεργασία με τις κοσμητείες των σχολών προπτυ- χιακών σπουδών του ιδρύματος για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και δι- δακτορικών σπουδών, στ) απονομή τίτλων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρ- χουν, διδακτορικών σπουδών, ζ) διατύπωση γνώμης προς τη Σύγκλητο για τον τετρα- ετή ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό προγραμματισμό του ι- δρύματος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, η) οργάνωση των υπηρεσιών της κοσμητείας της σχο- λής μεταπτυχιακών σπουδών, θ) συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, που οργανώνει η σχολή, ι) ορισμός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου και ια) διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύμα- τος για τον ορισμό ή μη διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για το ύψος και την κατανομή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προ- γράμματος εκλέγεται από την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος με απλή πλειοψηφία του συνόλου των δι- δασκόντων για τετραετή θητεία. Τα θέματα που αφο- ρούν την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Ε- σωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμ- ματος σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και ό- σες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) συγκαλεί την ομάδα διδασκόντων του προγράμμα- τος σπουδών και προεδρεύει των εργασιών της, β) εισηγείται στην ομάδα διδασκόντων για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της, γ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπου- δών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτε- ρικού Κανονισμού, δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ε) διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής μεταπτυχια- κών σπουδών τις απόψεις της ομάδας διδασκόντων και στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προ- γράμματος σπουδών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα- τός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, κατά προτίμηση πρώτης βαθμίδας, που ορίζεται με απόφασή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού ή διδακτορι- κού προγράμματος σπουδών αποτελείται από τους δι- δάσκοντες στο πρόγραμμα και έχει τις ακόλουθες αρμο- διότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό και β) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία της μετα- πτυχιακής σχολής για τρόπους βελτίωσης του προγράμ- ματος σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση μίας ή περισσότερων, εφόσον κρίνεται ανα- γκαίο, σχολών μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για τα ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια και τις διαδικασίες για την έγκριση προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτο- ρικών σπουδών, ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύμα- τος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον οποίο προβλέπονται, ι- δίως, η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των μεταπτυχια- κών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, τα κριτήρια γλωσσομάθειας, καθώς και οι δια- δικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες πιστωτι- κές μονάδες, οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά προγράμματα μετα- πτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και οι προϋποθέ- σεις για τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών.

Άρθρο 12Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης

Η σχολή δια βίου μάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον κανονι- σμό σπουδών δια βίου μάθησης, ο οποίος αποτελεί τμή- μα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.

Άρθρο 13Λοιπά όργανα και ειδικά θέματα συγκρότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμέ- νο πεδίο της επιστήμης, ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικα- σία ορισμού τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέ- πεται ότι ορισμένα μέλη συλλογικών οργάνων εκλέγο- νται ή υποδεικνύονται από μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. πλην των καθηγητών, από φοιτητές ή από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί, η συγκρότηση των οργάνων αυτών είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρ- τία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 14Μονάδα διασφάλισης της ποιότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ε- ρευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματι- κή λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφω- να με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊ- κού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κα- τευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπι- κού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατη- γορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχια- κών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρ- χουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργα- νισμό. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για: α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγι- κής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελ- τίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ι- δρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφά- λισης της ποιότητας του ιδρύματος, β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιο- λόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιό- τητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύν- σεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορί- ζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστε- ρα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότε- ρο κάθε έξι έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχεί- ρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευ- θύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιο- ποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμά- των τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της.

Άρθρο 15Δημοσιότητα - διαφάνειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υπο- χρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφο- ρο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοι- κητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση των σπου- δών, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, το διοι- κητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγρα- φή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνο- λο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), οι σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στο διαδι- κτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα δι- οικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που α- φορούν τα μέλη τους, όπως ιδίως το καθεστώς απασχό- λησής τους, τη χορήγηση αδειών σε αυτά και τη συμμε- τοχή τους σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, το διοικη- τικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονο- μικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των παρεχόμενων υ- πηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδη- μαϊκό έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τη λήξη της θητείας τους ο πρύτανης και οι κο- σμήτορες των σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισμό του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτούς, ο οποίος δημοσιεύεται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και μπορεί να τηρείται και στην αγγλι- κή ή άλλη γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αποφάσεις που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν ε- κτελούνται αν δεν προηγηθεί η δημοσιοποίηση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 16ΚαθηγητέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται στο άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έρ- γο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευ- να, την καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυ- χιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και συμ- μετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέ- γονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλ- λη μία θητεία ύστερα από κρίση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται στις σχο- λές προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτι- κές ανάγκες των σχολών αυτών, με απόφαση της Συ- γκλήτου, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. Οι καθηγη- τές μπορούν να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα προ- πτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και σε μεταπτυ- χιακά και διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα δια βίου μάθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η διδασκαλία μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστη- ριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικής, μπο- ρεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ι- διωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλη- σης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επι- στήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτη- της ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συ- νήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ι., ό- πως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του οικείου ι- δρύματος. β) Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται αλ- λά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ακα- δημαϊκά έτη. Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Στους εντεταλμένους διδα- σκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι- κονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ- μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Είναι δυνατή η μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Η μετάκληση πραγ- ματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη δια- θέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική από- φαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την ο- ποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που μετακαλείται στη σχολή υποδοχής. β) Δεν επιτρέπεται η μετάκληση καθηγητή από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσα- λονίκης αν ο μετακαλούμενος δεν έχει συμπληρώσει τρία έτη υπηρεσίας ως καθηγητής α΄ βαθμίδας στο Α.Ε.Ι. της περιφέρειας κατά το χρόνο της μετάκλησης. γ) Αν η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιον- δήποτε λόγο, ο μετακληθείς επανέρχεται αυτοδίκαια στο Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, ε- φόσον παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετάκλησης. Αν η θέση που κατείχε έχει ήδη πληρω- θεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει αυτοδικαίως ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνι- στάται για το σκοπό αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται, ως επισκέπτες καθηγητές, κατα- ξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχό- λησης και κάθε σχετικό θέμα. Το ύψος και οι προϋποθέ- σεις αμοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι- δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κά- τοχοι διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον Οργα- νισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η μορφή της συνεργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Οι επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέ- πεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τον Οργανισμό του ιδρύματος μπορεί να προ- βλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής συ- νταξιούχων καθηγητών του αποκλειστικά σε προγράμ- ματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι συ- νταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμ- ματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο από ί- διους πόρους του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι καθηγητές που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμο- ποίησή του. Η ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του αποτε- λεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 17Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθμίδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορι- κού διπλώματος και η συνάφεια με το γνωστικό αντικεί- μενο της προς πλήρωση θέσης είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστη- μονικού εν γένει έργου του υποψηφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφι- σβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως ει- δικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός του Ιδρύματος προ- βλέπει τους ειδικότερους τρόπους αναγνώρισης των υ- ποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και διε- θνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτικής ικανότητας, καθορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής, από τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

Άρθρο 18Εκλογή - ΕξέλιξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζο- νται στο άρθρο 17 και στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., ανάλο- γα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλι- ξη και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρω- τές καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προ- κήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από παρα- μονή στη βαθμίδα που κατέχουν, οι μεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης είναι υπο- χρεωτική. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζε- ται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες της σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την ε- ξέλιξη, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτη- σή του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίω- μα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτο- ρικής διατριβής ή του επιστημονικού ή ερευνητικού έρ- γου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο υποψήφιος για εκλογή σε θέση καθηγητή οποιασ- δήποτε βαθμίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκλη- ρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους σπου- δών εκτός του ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει αποδεδειγμένα εργαστεί για τουλάχιστον τρία έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της ημεδα- πής ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή ή η απασχόληση με την ιδιότητα του εντεταλ- μένου διδασκαλίας στο ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα πριν την πάροδο τριών του- λάχιστον ετών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώμα- τος.

Άρθρο 19Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώ- της βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από ανα- πληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συνα- φές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλο- γής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα- ράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρ- χεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτε- ρικών μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανι- σμό του ιδρύματος και μπορεί να διαφοροποιείται μόνο μεταξύ των σχολών του. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής α- ναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερι- κών μελών, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ιδρύματος, τα ο- ποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την κοσμητεία, ύστερα α- πό εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχο- λής. Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθη- γητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύματος. Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφο- νται καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοτα- γών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμί- δας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από τη Σύ- γκλητο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότο- πο του ιδρύματος. Ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και ερευνητών των μητρώων, τα γνωστικά αντικείμενα των μητρώων αυτών και τα κριτήρια κατάρτισής τους ο- ρίζονται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων. β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του κοσμή- τορα, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας με βάση το επι- στημονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψη- φίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, σε εξαιρετικές περι- πτώσεις και στο μέτρο που δεν είναι εφικτό, από καθη- γητές ή ερευνητές που ανήκουν στο μητρώο των εσωτε- ρικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υ- ποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υ- ποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του κοσμήτορα και επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των ε- σωτερικών της μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει στο ίδρυμα, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με την τη- λεδιάσκεψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβου- λεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφί- ζουν και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψη- φίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσό- ντα για την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υ- ποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος α- ξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμε- νικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο κοσμήτορας διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της ε- πιλογής ή εξέλιξης στον πρύτανη για τον έλεγχο νομι- μότητας και το διορισμό του επιλεγέντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέ- σα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύ- ματος. Ο κοσμήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για πα- ράβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ιδρυμάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω του οποίου κάθε ί- δρυμα καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και ε- ξωτερικών μελών. Τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να κα- θορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση του έργου των υποψηφίων στη γλώσ- σα αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή ε- ξέλιξης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ι- διόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα ανα- γκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 20ΔιορισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της επιλογής ή της εξέλιξης. Όσοι διο- ρίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Παράταση της προθε- σμίας ανάληψης καθηκόντων για έξι ακόμα μήνες είναι δυνατή με απόφαση του πρύτανη και μόνο όταν ο συγκε- κριμένος καθηγητής κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κα- τά την ημερομηνία διορισμού του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη. β) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πλημμέλει- ες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσό- ντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφό- σον ο φάκελος της επιλογής δεν αναπεμφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισμού δη- μοσιεύεται με επιμέλεια του πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και οι προθεσμίες άσκη- σης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλο- γής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αναφορά που υποβάλλεται είτε από συνυποψή- φιο του εκλεγέντος είτε από οποιοδήποτε μέλος της α- καδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος. Ο έλεγχος νομι- μότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία έξι μηνών από την παραλαβή του φακέλου.

Άρθρο 21Αξιολόγηση καθηγητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για ε- ξέλιξη, των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση α- ντικειμενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία καθο- ρίζονται ειδικότερα στον Οργανισμό. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που δια- νύθηκε σε θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη ή κοσμή- τορα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, καθώς και ο χρόνος αναστολής καθηκόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπι- στημίων και των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από τρεις ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., αντί- στοιχα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με διεθνώς α- ναγνωρισμένο επιστημονικό έργο συναφές με το έργο των αξιολογουμένων, που επιλέγονται από τα μητρώα του άρθρου 19, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρα- γράφου 3 του ίδιου άρθρου. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστηριο- τήτων για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση προ- γραμματισμού για την επόμενη πενταετία, βάσει της ο- ποίας γίνεται η επόμενη αξιολόγηση του καθηγητή. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο συ- ντάσσονται από τον υπό αξιολόγηση καθηγητή. Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του διδακτικού έρ- γου από τους φοιτητές, όπως προβλέπεται στην παρά- γραφο 1 του άρθρου 72, και η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούμενο και στον οικείο κοσμήτορα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η αξιολόγηση είναι θετική, ο αξιολογούμενος μπορεί να επιβραβεύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 22.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετι- κά αρνητική, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της οικείας κοσμητείας, που εκδίδεται ύστερα από εισή- γηση του κοσμήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγη- τών, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμμα- τα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορι- κών διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία α- ξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπρα- ξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο κοσμήτορας υ- ποχρεούται να ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προ- βαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται α- πό τις σχετικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, η σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης και ο τρόπος ορι- σμού των αξιολογητών, οι ειδικότερες διαβαθμίσεις της αξιολόγησης, θετικής και αρνητικής, ο τρόπος επιβρά- βευσης όσων αρίστευσαν, οι ειδικότεροι όροι και η διαδι- κασία επιβολής των μέτρων που προβλέπονται στην πα- ράγραφο 4 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 22Επιβραβεύσεις και διευκολύνσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να προβλέπει την καταβολή πρόσθετων παροχών, από ίδιους πόρους του ιδρύματος, σε καθηγητές που διακρίνονται για τις ε- ρευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και να θέτει τα σχετικά κριτήρια. Οι παροχές αυτές μπορεί να περι- λαμβάνουν ιδίως χορήγηση υποτροφιών για διδακτορι- κούς φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατρι- βή υπό την εποπτεία του καθηγητή, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια και προμήθειες εργαστηρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ανάλογες πρόσθετες παροχές μπορεί να προβλέπο- νται στον Οργανισμό του ιδρύματος για νεοδιοριζόμε- νους καθηγητές ή για την προσέλκυση καθηγητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαδικασία για τη χορήγηση των ανωτέρω παρο- χών και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 23Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλη- σης. Μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκη- σης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερι- κής απασχόλησης, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τα- κτικών αποδοχών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διαμένουν και να εγκαθίστανται στο νομό όπου ε- δρεύει η σχολή του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν και μπο- ρούν: α) Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο. β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτη- σίας. γ) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζη- μίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότη- τα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, καθώς και να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους, που προ- βλέπεται στο άρθρο 58. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνο- λογικής βάσης - έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199). δ) Να αμείβονται από εκτέλεση κλινικού έργου και ε- φημερίων σε πανεπιστημιακές κλινικές. ε) Να συμμετέχουν με αμοιβή στις διαδικασίες επιλο- γής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτρο- πής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ- παίδευση. στ) Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ’ α- νώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποί- ες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνερ- γάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονι- κής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ, ή να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμε- νες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συ- νεργάτη του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Εξωτερικών. ζ) Να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δημό- σιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κα- τάρτισης (I.E.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτι- σης (Κ.Ε.Κ.) ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο I.E.Π.. η) Να αμείβονται για τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος ή της ΑΔΙΠ ή κάθε άλλου φο- ρέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων. θ) Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέ- ρωση του Κοσμήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αμοιβές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης υπό τα στοιχεία α΄, β΄, δ΄ και θ΄ της προηγούμενης πα- ραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καθηγητές μερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτι- κά όσοι κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο δη- μόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι καθηγητές που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως μερικής απασχόλησης υποβάλλουν στη σχολή στην οποία υπηρετούν αίτηση, στην οποία δηλώνουν την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Η αίτηση εγκρίνεται από την κο- σμητεία, αφού διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι δεν παρα- κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι α- νάγκες της σχολής. Την έγκριση ακολουθεί η έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της μερικής απασχόλη- σης από τον κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται στον πρύ- τανη και το Συμβούλιο του ιδρύματος, καθώς και στο Υ- πουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των. Με τον Οργανισμό μπορεί να καθορίζονται οι ειδι- κές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση μπορεί να υπο- βάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημό- σιο ή ιδιωτικό τομέα από καθηγητές μερικής απασχόλη- σης, απαιτείται σχετική άδεια της κοσμητείας, η οποία ε- γκρίνεται με απόφαση του πρύτανη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι διδα- κτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις των κα- θηγητών πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 24Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους καθηγητές απαγορεύεται: α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα πα- ροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέ- ση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπρα- ξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατί- θεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλε- ση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παρο- χή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπι- κού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλη- σιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημό- σιο τομέα, όπως ορίζςται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), με την επιφύλαξη όσων προβλέ- πονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική α- πασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατο- χή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παραβίαση του ασυμβιβάστου συνεπάγεται την υ- ποχρεωτική παραπομπή μέσω του πρύτανη ή του Υπουρ- γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστι- κής παύσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως κα- θηγητές τελούν: α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, β) περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι, γ) γενικοί γραμματείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευ- νητικό κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύ- ματα. Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής μπορεί να διατε- λεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορί- ζεται με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, δεν μπορεί, ό- μως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολι- κά έτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ειδικοί γραμματείς Υπουργείων εντάσσονται στο καθεστώς με- ρικής απασχόλησης, εκτός αν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του καθηγητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των καθηγητών, απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υ- πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των για την ενεργοποίηση της αναστολής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκό- ντων τους, οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αποδοχές από το ίδρυμα, ενώ υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλι- στικών εισφορών τους, καθώς και σε κάθε άλλη προβλε- πόμενη επιβάρυνση από την ιδιότητά τους ως καθηγη- τών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ανωτέρω δεν αμείβονται από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ι- δρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπο- νται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της ανα- στολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη κατα- βαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών κα- θηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Άρθρο 25Αποδοχές καθηγητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποδοχές των καθηγητών είναι ανάλογες του λειτουργήματος που επιτελούν, της βαθμίδας που κατέ- χουν και του είδους απασχόλησής τους στο ίδρυμα και καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αποδοχές του πρύτανη, των αναπληρωτών πρύ- τανη και κοσμητόρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 26Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καθηγητές που υπηρετούν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. του ε- ξωτερικού όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Διεπιστη- μονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν με αυτοτελή κρίση σε θέση καθηγητή ελλη- νικού Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για θητεία πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί εκλεγούν, μπορούν να διορισθούν σε θέση καθηγητή χω- ρίς προηγουμένως να πρέπει να παραιτηθούν από τη θέ- ση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι όροι, οι προϋποθέ- σεις και η διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων ε- δαφίων καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι καθηγητές της προηγούμενης παραγράφου κατά το χρόνο απασχόλησής τους στο ελληνικό ίδρυμα έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών, πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του ιδρύμα- τος, και υποχρεούνται να απασχολούνται σε αυτό με πλήρη απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον τριών έ- ως έξι μηνών ετησίως σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικό- τερα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, με την αντίστοιχη αμοιβή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και καθηγητές των ελ- ληνικών ιδρυμάτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι.. Ο χρόνος απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες κατ’ έτος. Κατά το διάστημα της απασχό- λησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν λαμβάνουν αμοιβή από το ίδρυμα της ημεδαπής.

Άρθρο 27Επιστημονικές και λοιπές άδειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστη- μονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κά- θε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπη- ρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και από- φαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμά- των σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αι- τών την επιστημονική άδεια. Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότη- τας. Ο καθηγητής μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλ- λει στον πρύτανη ή τον αρμόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος που είχε προτείνει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο μέσα σε τρία έτη από τη συ- μπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα. Δεν παρα- γράφεται το δικαίωμα επιστημονικής άδειας αλλά αθροί- ζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας, αν η ά- δεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του αιτούντος. Η επιστημονική άδεια δεν χορηγείται σε κα- θηγητές που απέχουν λιγότερα από τρία έτη από τη συ- νταξιοδότησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονι- κής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς α- μοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του ε- ξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προ- σαυξανόμενες κατά 80%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυμα για τρία έτη μετά τη λήξη της επιστημονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται οι αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν πα- ρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής. Κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών το σύνολο των συ- νταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ απο- δοχών σε κάθε καθηγητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στους καθηγητές μπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με πλήρεις αποδοχές, με τη διαδικασία του δεύτερου εδα- φίου της παραγράφου 1.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 28Γραμματέας - Διοικητικό προσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προϊστάμενος του διοικητικού προσωπικού είναι ο γραμματέας του ιδρύματος, ο οποίος είναι πρόσωπο ε- γνωσμένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και αυξημένη διοικητική εμπειρία. Επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα και άριστη γνώση ξένων γλωσσών συνεκτιμώνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο γραμματέας επιλέγεται από το Συμβούλιο του ι- δρύματος, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, για τε- τραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακό- μα τετραετία. Η προκήρυξη της θέσης του γραμματέα γί- νεται από τον πρύτανη δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος γραμματέα και ο διορισμός του με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ι- δρύματος, καθώς και τις αρμοδιότητές του, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποδοχές του γραμματέα του ιδρύματος καθορί- ζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προ- βλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού ασκούν τη διοι- κητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των υπηρε- σιών του ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται στον Ορ- γανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το διοικητικό προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (A΄ 26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο διορισμός του διοικητικού προσωπικού γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 29Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτι- κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό - διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και μπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγω- γή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέ- χνες. β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυ- μα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύ- στερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων. γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Τ.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπι- στημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Δι- δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι., το οποίο συνί- σταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθη- μάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επί- βλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής. β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυ- μα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές ύστε- ρα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων. γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπι- στημίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Ερ- γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υ- ποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέρο- ντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνη- τικού και εφαρμοσμένου έργου τους. β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυ- μα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύ- στερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων. γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα με τη θέση που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ), σχετικό με την προς προκήρυξη θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την προκήρυξη της θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προη- γούμενων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσε- ων και επιλογή των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται α- πό δύο καθηγητές και ένα μέλος της αντίστοιχης κατη- γορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολό- γησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο διορισμός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται με πράξη του πρύτανη, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδι- κότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμο- λογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των με- λών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζο- νται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκ- παιδευτικών και λοιπών αδειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 30Διάρθρωση των σπουδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην πα- ρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβά- νει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πι- στωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτά- νεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πι- στωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτ- λου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπου- δών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Α- νώτατης Εκπαίδευσης. β) Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μο- νάδες. γ) Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύ- ντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθή- ματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιη- τικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα- κολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, πε- ριλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή Μεταπτυχιακού Δι- πλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακο- λούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το ο- ποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθή- ματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολο- κληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο τρία έτη με την απονομή δι- δακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ρυθμίζονται τα ει- δικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των κύ- κλων σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ε- φαρμογής μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αυ- τούς.

ΜΕΡΟΣ Α΄Σ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 31Διδακτικό έργο

Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήμα- τα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδα- σκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μα- θημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρα- κτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

Άρθρο 32Πρόγραμμα σπουδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περι- λαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έρ- γο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μα- θημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότη- τες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του. β) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Α- νώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέ- χει επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκ- παιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περι- λαμβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1466), καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντι- στοίχησή του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσό- ντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κο- σμητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση προ- γράμματος προπτυχιακών σπουδών, και η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων σε περίπτωση προ- γράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προ- γράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτεί- ται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προ- γράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστε- ρα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του πε- ριεχομένου του προγράμματος σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ενός ι- δρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώ- ριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήμα- τα που παρέχονται από σχολές άλλων ιδρυμάτων της η- μεδαπής, όπως ορίζεται στους Οργανισμούς των ιδρυμά- των αυτών, ή της αλλοδαπής. Μεταξύ των δύο ιδρυμά- των καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμ- βάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση τουλά- χιστον μίας ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά την πιστοποίηση ενός προγράμματος σπου- δών σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, ο κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίησή του στο τμήμα.

Άρθρο 33Χρονική διάρθρωση σπουδών - ΕξετάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδα- κτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμη- τεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγ- γραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτο- δικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπι- στωτική πράξη του κοσμήτορα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλά- χιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργα- νισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδι- κασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, κα- θώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτη- σή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγι- στος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακο- πής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε απο- δεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομά- δων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Ορ- γανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συ- μπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομά- δων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ε- βδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομά- δων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθη- μα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεω- ρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε ε- ξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοι- χα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερι- νού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προ- φορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρί- ση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξε- τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συνα- φές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμή- τορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέ- τασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέ- γιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μά- θημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτη- σης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφω- να με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπο- ρούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πλη- ρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζο- νται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος. β) Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των ανα- γκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος της οικονομικής συμμετοχής για τη φοίτηση στα κανονικά ε- ξάμηνα σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών που προέρ- χονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έ- χουν εισαχθεί με το εκάστοτε ισχύον σύστημα εισαγωγι- κών εξετάσεων για τους Έλληνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πι- στωτικών μονάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύ- κλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος α- πόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσ- σών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 34Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο κανονισμός προπτυχιακών σπου- δών, ο οποίος καταρτίζεται ύστερα από εισήγηση των κοσμητειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κανονισμός προπτυχιακών σπουδών περιλαμβά- νει, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις για την απονομή τίτλου σπουδών, την πρόβλεψη υποχρεωτικής παρακο- λούθησης συγκεκριμένων μαθημάτων, τον ανώτατο α- ριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθή- ματα στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο, τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων και τα τυ- χόν προαπαιτούμενα μαθήματα, τη δυνατότητα παρακο- λούθησης μαθημάτων από άλλες σχολές ή ιδρύματα, τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχόμενο των προ- πτυχιακών μαθημάτων, τη σειρά των μαθημάτων στα ο- ποία μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές, τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές, τους τρόπους διασφάλισης του αδιάβλη- του των εξετάσεων, την προθεσμία μέσα στην οποία χο- ρηγείται ο τίτλος σπουδών και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, το τελετουργικό αποφοίτησης, τον τύπο των τίτλων σπουδών, τη διαδικασία για τη χορήγηση υποτρο- φιών, ανταποδοτικών ή μη, τους όρους υπό τους οποίους ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν δικαιούται τις πάσης φύσε- ως φοιτητικές παροχές, καθώς και τη διαδικασία με την οποία βεβαιώνεται η απώλεια του δικαιώματος αυτού, καθώς και ζητήματα τεχνολογικής και οικονομικής υπο- στήριξης των προγραμμάτων σπουδών και ειδικής γραμ- ματειακής κάλυψης των αναγκών τους.

Άρθρο 35Σύμβουλοι σπουδών

Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ πε- ριτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέμα- τα.

Άρθρο 36Φοιτητικά θέματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Τα ιδρύματα λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διευ- κόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, ρυθμίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των ε- ξετάσεων για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αυτές. β) Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλο- δαπής, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο πρό- γραμμα σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρα- κτικής άσκησης ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ιδρύ- ματος, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής μέριμνας για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής. β) Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώμα- τα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του ιδρύ- ματος υποδοχής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρό- γραμμα συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 40 και 41. γ) Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα κα- τάταξης ή απόκτησης τίτλου σπουδών στο Α.Ε.Ι. υποδο- χής, εκτός αν το πρόγραμμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται, προβλέπει τη δυνατότητα χο- ρήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι.. δ) Προκειμένου περί φοιτητών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές μονάδες, ο χρόνος φοίτη- σης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπό- ψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περι- λαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. ε) Με τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι. μπορεί να προβλέ- πεται η δυνατότητα προσωρινής μετακίνησης ενός φοι- τητή από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων και ρυθμί- ζονται τα λοιπά σχετικά θέματα. στ) Με τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται οι ό- ροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης πιστωτικών μονά- δων από το Α.Ε.Ι. υποδοχής, καθώς και η διατήρηση ό- σων φοιτητικών παροχών μπορούν να μεταφερθούν σε ί- δρυμα υποδοχής της αλλοδαπής.

Άρθρο 37ΣυγγράμματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλε- κτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από τις συνελεύσεις των τμημά- των σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10, το οποίο ανταποκρίνεται κατά τρόπο ο- λοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήμα- τος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολής. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα α- νά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρ- χεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσ- σεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοι- πών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συνα- φούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμε- νο του μαθήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζο- νται τα θέματα που αφορούν τη δωρεάν διάθεση στους φοιτητές των διδακτικών συγγραμμάτων, καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων με τον α- παραίτητο αριθμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμά- των ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυμάτων. Για κάθε διδακτικό σύγγραμμα παραχωρείται από το Δημόσιο στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύματος α- νάλογος αριθμός αντιτύπων. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υ- ποχρεούνται σε μακροχρόνιο δανεισμό έντυπων ή ηλε- κτρονικών συγγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθμός και η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω αντιτύπων, η δια- δικασία δανεισμού συγγραμμάτων στους φοιτητές και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παραγράφου 1 γίνεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι- δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παραδόσεις - σημειώσεις των μαθημάτων που δι- δάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και με δαπάνες του ι- δρύματος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα μελέ- της το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

ΜΕΡΟΣ Β΄Σ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 38Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ε- ρευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέ- πονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδι- κότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προ- πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋ- ποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εφαρ- μόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζε- ται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθη- γητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται α- πό την κοσμητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσμητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμ- ματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα α- πό εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Ε- σωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφο- ρούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋ- ποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης ε- πί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ενός ι- δρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώ- ριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήμα- τα που παρέχονται από σχολές μεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυμάτων, όπως ορίζεται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων αυτών. Μεταξύ των δύο ιδρυμάτων κα- ταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Για την εφαρμογή αυτή, όπου στις οικείες διατάξεις γί- νεται αναφορά σε σχολή, νοείται η οικεία σχολή μετα- πτυχιακών σπουδών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄Σ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 39Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυ- χιακών σπουδών, ύστερα από πρότασή της ή των κοσμη- τειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, ορ- γανώνεται πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπου- δών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλ- ληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, ε- πίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτι- κού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και το πε- ριεχόμενό του εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 38.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλο- γής των υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται με τον Οργα- νισμό. Στον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, των υπο- ψήφιων διδακτόρων από την υποχρέωση παρακολούθη- σης του προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπου- δών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμέ- νου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος δι- δάκτορας, ως επιβλέπων, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδι- ου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ε- ρευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42, δύνα- ται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προ- βλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθη- γητών ή ερευνητών προς την κοσμητεία της σχολής με- ταπτυχιακών σπουδών. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να συνε- χίζεται με αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση της δια- τριβής γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μετα- πτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέ- ποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών. Δύο μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του ιδρύματος και ένα μέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθ- μίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ημεδαπής, από τα μητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές ή ε- ρευνητές δεν μπορούν να οριστούν ως μέλη της επιτρο- πής. Σε ένα από τα μέλη της επιτροπής ανατίθεται από την κοσμητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθε- σης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονομή του δι- δακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Άλλα θέματα που σχετί- ζονται με την αξιολόγηση της διατριβής, όπως η διαδικα- σία της δημόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν προαπαιτούμε- νες δημοσιεύσεις, ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ι- δρύματος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 40Προγράμματα σπουδών συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να προ- σφέρουν προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνερ- γασία με σχολές διαφορετικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, που οδηγούν στην απονομή τίτλου σπουδών του προγράμμα- τος αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο ο- ποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο του προγράμμα- τος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, ο τρό- πος εισαγωγής των φοιτητών προκειμένου για προγράμ- ματα δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, οι υποχρεώ- σεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρό- γραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού από κάθε ί- δρυμα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούμενου τίτ- λου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του πε- ριεχομένου του προγράμματος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμ- μάτων σπουδών και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του ιδρύ- ματος στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπο- νται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύμα- τος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 41Προγράμματα σπουδών συνεργασίας με Α.Ε.Ι. της αλλοδαπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία προ- γράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδα- πής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο ο- ποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο του προγράμμα- τος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, οι πη- γές χρηματοδότησης, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτη- τών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχό- ντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προ- σωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωρι- στού τίτλου σπουδών από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χο- ρηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπου- δών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολού- θησης των προγραμμάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το ισχύον νο- μικό πλαίσιο που διέπει τις προπτυχιακές και μεταπτυ- χιακές σπουδές της χώρας κάθε συνεργαζόμενου ιδρύ- ματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του ιδρύ- ματος στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπο- νται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύμα- τος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 42Συνεργασία Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Πανεπιστήμια μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρί- του κύκλου και τα Τ.Ε.Ι. προγράμματα σπουδών δεύτε- ρου κύκλου τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοι- χων τίτλων σπουδών, σε συνεργασία με ερευνητικά κέ- ντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή με αντίστοιχα ιδρύ- ματα της ημεδαπής που υπάγονται στον δημόσιο τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συνεργασία αυτή καταρτίζεται, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών και απόφαση του πρύτανη, πρωτόκολλο συνερ- γασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στο ο- ποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, οι πηγές χρημα- τοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμ- μετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτι- κού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. με αναφορά του συνεργαζόμενου ερευνητικού ιδρύματος, ο τύπος του χορηγούμενου τίτ- λου σπουδών, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτι- ση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, η συ- γκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδα- σκαλίας και συγγραφής εργασιών, η συμμετοχή των με- λών των συνεργαζόμενων φορέων στη διδασκαλία και στην επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορι- κών διατριβών και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του ιδρύ- ματος στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπο- νται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύμα- τος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 43Προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να παρέ- χουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδη- γούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπι- κής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), στο πλαίσιο της σχολής δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παρά- γραφο 5 του άρθρου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται τα κρι- τήρια και οι διαδικασίες για την έγκριση των προγραμμά- των σπουδών δια βίου μάθησης, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα όργανα διοίκησής τους, οι όροι και η διαδικασία ορισμού τους, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής δια βίου μάθη- σης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράμματος δια βίου μάθησης. Ο ορισμός ή μη διδάκτρων, και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους γίνεται με α- πόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, που εκδίδεται ύ- στερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής και γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλό- γως οι ισχύουσες για τα προγράμματα σπουδών διατά- ξεις, καθώς και ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονι- σμός του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαί- δευσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 44Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προγράμματα σπουδών μπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, σε ξένη γλώσσα, με από- φαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρότα- ση της κοσμητείας της οικείας σχολής και εγκρίνεται α- πό τη Σύγκλητο του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών οργανώνονται με τη διαδικασία οργάνωσης των προγραμμάτων σπου- δών των αντίστοιχων κύκλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος μπορεί να προβλέ- πεται η οργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας της ελλη- νικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές ή ξένης γλώσ- σας για Έλληνες φοιτητές, πέραν της υποχρεωτικής ξέ- νης γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου τους, και να ρυθ- μίζονται τα σχετικά θέματα, όπως οι υπηρεσίες που πα- ρέχουν τα προγράμματα αυτά, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα καθήκοντα και οι κάθε είδους υποχρεώσεις των φοιτητών.

Άρθρο 45Πιστοποίηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων σπουδών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων σπουδών είναι η πιστοποίησή τους σύμ- φωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια της ΑΔΙΠ κατά τα άρθρα 70 έως και 72. Για τη χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο απαιτείται να έχουν συμπεριληφθεί στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπο- νται στο άρθρο 62.

Άρθρο 46Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) οι όροι διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, ι- δίως, τα θέματα που αφορούν τη σχέση του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την αντιστοίχησή του με το Ευ- ρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης, καθώς και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώ- τατης Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 47Επώνυμες έδρεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Είναι δυνατή, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκ- δίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας και εγκρί- νεται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Συ- γκλήτου του ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχο- λή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκε- κριμένη γνωστική περιοχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ί- δρυμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημε- δαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπα- νών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δρα- στηριότητας της έδρας. Αν ο δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή, ο προσδιορισμός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυμη έδρα και ο ορισμός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ίδρυμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυ- ση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 48Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών ΒιβλιοθηκώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο δι- εύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρη- σης (τίτλος ιδρύματος)». Αποστολή της κεντρικής βι- βλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαι- δευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύμα- τος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτε- ρη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμε- τοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της κεντρι- κής βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε παραρτήματα σε επί- πεδο σχολής καθορίζεται από τον Οργανισμό του ιδρύ- ματος. Τα παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην κε- ντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πό- ρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη δια- χείριση των οικονομικών πόρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπη- ρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπε- δο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρό- σβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελε- σματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληρο- φόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Μέλη του Συνδέσμου εί- ναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να εί- ναι τα ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επο- πτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και άλ- λοι κρατικοί οργανισμοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 49Φοιτητική ιδιότητα - Σύλλογοι φοιτητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτ- λου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη μη εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τη μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Οργανι- σμός για τη συνέχιση της φοίτησής του μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, σύμφωνα με τις περι- πτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 33.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατο- μικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητι- κών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργα- νώσεων και ομίλων. Εκλογές για τα όργανα των ανωτέ- ρω φορέων μπορεί να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονι- κά. β) Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπη- ση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ε- νεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, κα- θολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιαίοι φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτι- κού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υπο- ψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφο- φορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. γ) Η πρόσκληση στους εκπροσώπους των φοιτητών για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμε- τέχουν γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκα- ταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζο- νται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητι- κού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονι- σμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύ- ματος.

Άρθρο 50Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας και σπουδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με τον Οργανισμό του ιδρύματος συνιστάται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας» με πρόε- δρο τον πρύτανη ή αναπληρωτή του και με μέλη του κα- θηγητές και φοιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ε- πόμενη περίπτωση, με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύ- πωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος, κα- θώς και με την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσε- ων των συλλογικών οργάνων. β) Το συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας αποτελείται κα- τά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, συ- ντάσσει εκθέσεις, ιδίως κατόπιν μελέτης σχετικών ανα- φορών, και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της φοιτητι- κής μέριμνας, τις οποίες υποβάλλει στον πρύτανη ή και στο Συμβούλιο του ιδρύματος. γ) Ο Οργανισμός του ιδρύματος προβλέπει τον ακριβή αριθμό των μελών του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, τον τρόπο ανάδειξής τους, τις συνεδριάσεις του συμ- βουλίου, τακτικές και έκτακτες, καθώς και τις ειδικότε- ρες προϋποθέσεις και τα θέματα λειτουργίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Οργανισμό του ιδρύματος συνιστώνται ειδι- κά συμβούλια σπουδών ανά σχολή ή και τμήμα, αποτε- λούμενα κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, με πρόεδρο τον κοσμήτορα ή τον διευθυντή του τμήματος, αντίστοιχα, και με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλη- μάτων σχετικά με κάθε πρόγραμμα σπουδών, τις οποίες υποβάλλουν στην κοσμητεία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο- νται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγρά- φου.

Άρθρο 51Γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύ- σταση και λειτουργία ενιαίου ή αυτοτελούς ανά σχολή γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ιδίως για την αξιο- ποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθορί- ζονται οι αρμοδιότητές του και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του.

Άρθρο 52Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχο- λή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την πα- ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενη- μέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος και την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να λειτουρ- γεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή πλη- ροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότη- τες της υπηρεσίας και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουρ- γίας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε ίδρυμα, στο πλαίσιο του Γραφείου Καινοτο- μίας και Διασύνδεσης που προβλέπεται στο άρθρο 60, παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, για την υποστήριξη των φοιτητών τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας ή/και περαιτέρω σπουδών αλλά και στην εξεύρεση εργασίας.

Άρθρο 53Φοιτητική μέριμνα - Υγειονομική περίθαλψηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρ- μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋπο- θέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορί- ζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα- ση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί- ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και μετα- πτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κα- τάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. γ) Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες παρέχονται διευκολύν- σεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έ- τους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλ- λιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δια- δικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις πα- ροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποι- ούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου- δών τους.

Άρθρο 54Υποτροφίες - εκπαιδευτικά δάνειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπου- δές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοι- τούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέ- ρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως σε υπηρε- σίες του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίω- μα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσί- ου. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τα πιστωτικά ι- δρύματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις δη- μόσιες προμήθειες. Η αποπληρωμή του δανείου από τους φοιτητές πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απα- σχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται με τις ακαδημαϊκές επι- δόσεις του φοιτητή, καθώς και με την κοινωνική και οικο- νομική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου, κα- θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψή- φιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρα- γράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄124 ) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

Άρθρο 55Συνήγορος του φοιτητήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Κάθε ίδρυμα με τον Οργανισμό του συνιστά αυτο- τελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτη- τή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ε- λευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύμα- τος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώ- νυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να εί- ναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, ε- φόσον ο ίδιος το επιθυμεί. γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυ- τεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμε- σολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επί- λυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύ- ματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ε- νεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύ- νη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τη- ρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακο- διοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ι- δρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικη- τική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επί- λυση του προβλήματος. Ο συνήγορος του φοιτητή μπο- ρεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρί- νεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέ- λεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθε- ση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει. δ) Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία κα- θηγητής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύ- στερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή από το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του. ε) Ο Οργανισμός του ιδρύματος ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτε- λούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 56Πόροι των Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το κράτος για την εκ- πλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των συμφω- νιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι: αα) η κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με την προηγού- μενη παράγραφο, ββ) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, γγ) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχε- τίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη, δδ) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και εε) πόροι από κάθε άλλη πηγή. β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να θεσπίζονται αποκλί- σεις από τον α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455) για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφο- ρούν την εκμετάλλευση κληροδοτημάτων και δωρεών, προκειμένου να ικανοποιείται πληρέστερα η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 109 και 16 του Συντάγματος.

Άρθρο 57Διαχείριση πόρων Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πό- ρων τους που προβλέπονται στο άρθρο 56. Στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρους αυτοδιοίκησής τους, τα Α.Ε.Ι. απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαμόρφω- σης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμά- των από τον αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτι- κού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των Α.Ε.Ι. περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και έλεγχο σκοπιμότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. είναι ο πρύτα- νης και αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρω- τής πρύτανη που ορίζεται με πράξη του πρύτανη, η ο- ποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β) Ο πρύτανης με όμοια πράξη μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής για ορισμένο ύψος ή είδος δαπανών σε αναπληρωτή πρύτανη, καθώς και στο γραμματέα του ιδρύματος και τους προϊσταμένους των λοιπών διοικητικών μονάδων του Α.Ε.Ι.. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τίθεται όριο πληρωμών, πέραν του οποίου είναι απα- ραίτητη απόφαση του πρύτανη που εκδίδεται ύστερα α- πό αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υ- πηρεσίας του ιδρύματος και σύμφωνη γνώμη κάθε ανα- πληρωτή πρύτανη για την πραγματοποίηση της δαπάνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα α- πό γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβού- λιο του ιδρύματος, μπορούν, μέσα στο ίδιο οικονομικό έ- τος, να μεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος ή του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων ε- πενδύσεων του ιδρύματος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού. Οι πόροι που μεταφέρονται δεν μπο- ρούν να υπερβαίνουν το 20% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού.

Άρθρο 58Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρότα- ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη του Συμβουλίου του ιδρύματος, μπορεί να συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την αξιο- ποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ΄ έως και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56. β) Το Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι.. Έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. είναι η έδρα του ιδρύματος. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ν.Π.Ι.Δ. αποτελείται από μία μό- νο ονομαστική μετοχή, μη μεταβιβάσιμη, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το οικείο ίδρυμα. Το Ν.Π.Ι.Δ. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και τις λοι- πές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, ε- κτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρό- ντος νόμου. Το Ν.Π.Ι.Δ. δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημό- σιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που α- νήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνη- τα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα ο- ποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύ- ματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κι- νητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότη- τες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχό- μενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. είναι: α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περι- ουσίας του ιδρύματος, καθώς και η αξιοποίηση και δια- χείρισή της η οποία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιότητας και διαφάνειας του άρθρου 15, της χρηστής και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιου- σίας και της επιχειρηματικής λογικής. Ειδικότερος στό- χος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του Α.Ε.Ι.. β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχο- νται από οποιαδήποτε πηγή, με εξαίρεση αυτά που προ- έρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητι- κών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και έργων για την πα- ροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υ- πηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και α- ναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματο- γνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαρια- σμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμ- μάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του ιδρύματος. γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το ίδρυμα υπηρεσιών φοιτητικής μέρι- μνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ν.Π.Ι.Δ. μεριμνά για: α) τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρε- ών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, η- μεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόματι του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από το Συμβούλιο του Α.Ε.Ι., β) την είσπραξη δικαιωμάτων του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ. για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και γ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγρά- φου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθο- ρίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες που εκπληρώ- νουν το σκοπό του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως: α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Α.Ε.Ι. και τη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέ- ριμνας, β) η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προ- γραμμάτων και έργων για την προώθηση των δικών του σκοπών ή σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστη- μονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία εμπίπτουν στους πιο πάνω τομείς της περί- πτωσης β΄ της παραγράφου 3, γ) η συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιο- ποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της δια- σύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία, ιδίως με: αα) την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή απο- τιμήσεων προτεινόμενων ή σε εξέλιξη ευρισκόμενων ε- ρευνητικών εργασιών, ββ) την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα, γγ) τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, δδ) τη συνδρομή για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, εε) την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, δ) η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρω- παϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανι- σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρω- ση των σκοπών του, ε) η μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έ- ρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) η συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της ημεδα- πής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευ- νητικών αποτελεσμάτων, ζ) η συνεργασία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή με ε- μπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα των δραστηριοτήτων του για την προώθηση των σκοπών του, με δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ε- ρευνητικών και λοιπών έργων, η) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήμονες με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προ- γραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χο- ρήγηση βραβείων και υποτροφιών, θ) η παροχή ειδικής επιμόρφωσης, θερινών μαθημάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων ατόμων και φο- ρέων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, ι) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υ- πηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητι- κών στόχων του ιδρύματος, αυτοτελώς ή μετά από σύ- σταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με άλ- λους φορείς ή με τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πα- ραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλ- λοδαπή, ια) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλ- λευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιμή- ματος που καθορίζεται συμβατικά, σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, ιβ) η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκ- μετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμ- μετοχή στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), ιγ) η ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ερευνητι- κών αποτελεσμάτων και της γνώσης, είτε με τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευσή της είτε με τη συμμετοχή σε α- πό κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους ορ- γανισμούς ή επιχειρήσεις, ιδ) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών και ιε) η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους πιο πάνω σκοπούς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθο- ρίζονται επίσης: α) Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ν.Π.Ι.Δ. υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτημάτων. β) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς από το Ν.Π.Ι.Δ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρ- τισης και δια βίου μάθησης. γ) Ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης της περι- ουσίας του. δ) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, εκτέ- λεσης δοκιμών, μετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων. ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τους ο- ποίους μπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους καθηγητές για την πραγμάτωση των εκπαιδευτι- κών, ερευνητικών και διοικητικών τους καθηκόντων. στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάθεσης έργου και σύναψης της οικείας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή επιστημονικών, τεχνικών ή διοικητικών υπη- ρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται ύστερα από εισήγηση του επιστημονι- κού υπευθύνου του έργου και απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με βάση τις αρχές της αμερολη- ψίας και της αξιοκρατίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Με απόφαση του πρύτανη, η οποία εγκρίνεται α- πό το Συμβούλιο του ιδρύματος, είναι δυνατή η ανάθεση επ’ αμοιβή στο Ν.Π.Ι.Δ., με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και συντήρησης των περιουσιακών στοι- χείων του Α.Ε.Ι.. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και του πρύτανη του ιδρύματος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των Α.Ε.Ι., πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέ- ρει, από πόρους του Ν.Π.Ι.Δ.. Οι σχετικές δαπάνες θεω- ρούνται έξοδα του Ν.Π.Ι.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Το Ν.Π.Ι.Δ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόε- δρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα τέσσερα μέλη. Ένα από τα μέλη είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχει- ρήσεων και ένα διπλωματούχος μηχανικός. β) Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, ύστερα από ει- σήγηση του πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του πρύτανη. Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. μεταξύ των μελών του. γ) Ο διευθύνων σύμβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φο- ρέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. δ) Ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του διοι- κητικού συμβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι καθηγη- τές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ι- δρύματος, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από δημόσια πρό- σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συμβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγη- σης συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύ- ματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, και αποτελεί- ται από τρεις καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απα- σχόλησης. Στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 μπορούν να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τυπικά και τα επιπλέον ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιμώνται, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης. ε) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύ- ει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και δι- ευθύνει τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διά- ταξης, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.. Το διοι- κητικό συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του ανα- γκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των απο- δοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου εί- ναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτο- δικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβου- λίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Το Συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί να παύσει μέλος του διοικητικού συμ- βουλίου για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση παύσης, παραί- τησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώ- λειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατό- χου του, με την ίδια διαδικασία. Με απόφαση του Συμ- βουλίου του ιδρύματος, η θητεία των μελών του διοικητι- κού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Συμβούλιο του ιδρύματος αποτελεί τη γενική συ- νέλευση του Ν.Π.Ι.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ε- γκρίνεται το κατά το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) καταστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. και ρυθμίζονται: α) Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα όργανα του Ν.Π.Ι.Δ. και οι αρμοδιότητές τους. β) Ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρε- σιών του και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του. γ) Κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες, την οργά- νωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ι- δίως η διάρκεια του Ν.Π.Ι.Δ., το μετοχικό κεφάλαιο, ο έ- λεγχος της οικονομικής διαχείρισης, τα πειθαρχικά πα- ραπτώματα και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επι- βολής ποινών, ο καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβού- λου, η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, της γενι- κής συνέλευσης και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, με δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) αντικαθίσταται ως εξής: «23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και της Πράξης Υπουργικού Συμβου- λίου 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα νομικά πρόσωπα ιδιω- τικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περι- ουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., την Ακα- δημία Αθηνών, την Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευ- ση (ΑΔΙΠ), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσό- ντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπερι- λαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ- μάτων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Ε- θνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συ- γκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.»

Άρθρο 59Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ.

Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι: α) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες χαρι- στικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ημεδα- πή ή αλλοδαπή. β) Χρηματοδοτήσεις για εκτέλεση επιστημονικού, εκ- παιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή. γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιο- ποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος του Ν.Π.Ι.Δ.. δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, κα- θώς και από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τε- χνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρημα- τοδοτούμενα έργα. ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτε- λούμενα έργα που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋ- πολογισμού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου κα- θορίζεται με την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότη- σης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συμ- βουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.. στ) Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αμοι- βής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευ- θέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου σύμφωνα με το άρθρο 23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο- μικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συμψηφι- σμού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ως άνω ποσοστό. ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ.. η) Κάθε είδους δάνεια.

Άρθρο 60Γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 λει- τουργεί γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης με σκοπό: α) να υποστηρίζει και να διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των μελών της οικείας ακαδημαϊκής κοινότητας, β) να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται στο Α.Ε.Ι., γ) να παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του ι- δρύματος πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας υποστηρί- ζοντάς τους τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέ- ρω σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας, δ) να οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών, ε) να οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμβουλευτική, επαφές με μέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος σε ζητήματα καινοτομίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να προωθεί καινοτόμες ιδέες φοιτη- τών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες και στ) να οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώ- θησης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως δια- γωνισμούς καινοτομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες μπορεί να λειτουρ- γούν διακριτές μονάδες του γραφείου, όπως Μονάδα Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικό- τητας, Μονάδα Πρακτικής άσκησης και Μονάδα Διαμε- σολάβησης.

Άρθρο 61Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση: α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παι- δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα α- πό δημόσια διαβούλευση και γνώμη της ΑΔΙΠ, β) περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κα- τευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επί μέ- ρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκ- παίδευση και γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέ- ρεται σε όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτι- κής για την ανώτατη εκπαίδευση. Για την κατάρτιση του προγράμματος εθνικής στρατη- γικής για την ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία εφαρ- μόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφω- νιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62.

Άρθρο 62Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό – α- ναπτυξιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους στόχους του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευ- νητική του φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουρ- γία στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυμάτων και κινεί- ται εντός των προβλεπόμενων ορίων του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύ- σεων για την ανώτατη εκπαίδευση. β) Οι κατευθύνσεις του προγράμματος επί των οποίων βασίζονται οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού καθορίζονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη των κοσμητειών των σχολών και της Συγκλή- του. Στη συνέχεια, τα σχέδια των συμφωνιών προγραμ- ματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από τον πρύτανη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε ι- δρύματος καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού και της εθνικής στρατηγικής για την α- νώτατη εκπαίδευση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλου- θα θέματα: α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του ιδρύ- ματος, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του ιδρύματος και των σχολών του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων, β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέ- τρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του ιδρύ- ματος, γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού, δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ε) στο συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα της αλλοδαπής και ι- διαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρω- παϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) στον κατ’ έτος αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προ- γραμματικού σχεδιασμού κάθε ιδρύματος εξειδικεύο- νται: α) στις λειτουργικές δαπάνες, β) στις επενδύσεις και γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας. Οι παραπάνω συμφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εισήγηση του ιδρύματος για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον πρύτανη στην ΑΔΙΠ μέ- χρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους εκεί- νου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προ- γραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση της ΑΔΙΠ με το ίδρυμα, κατά την οποία λαμβάνονται υ- πόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η ΑΔΙΠ εισηγείται το τελικό σχέδιο συμφωνίας προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων, η οποία υπογράφεται από τον Υ- πουργό και τον πρύτανη του οικείου ιδρύματος και δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα συμβαλ- λόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμμα- τικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λό- γους δημοσίου συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφω- νιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται και ε- γκρίνεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του οικείου ιδρύ- ματος, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υπο- βάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του α- πολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών μη- νών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλ- θει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται εγκεκριμένος.

Άρθρο 63Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και των συμ- φωνιών προγραμματικού σχεδιασμού πολιτείας και ιδρυ- μάτων, κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκ- δίδεται ύστερα από εισήγηση της ΑΔΙΠ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα α- νωτέρω κριτήρια και δείκτες και, ιδίως, ο τομέας της α- νώτατης εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυμα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται ε- τησίως στο ίδρυμα, το γνωστικό αντικείμενο των σπου- δών, το μέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος και το υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεών του. Με την ί- δια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια και δείκτες για την κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη προσω- πικού στα Α.Ε.Ι., όπως, ιδίως, οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν αυτής της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος. Οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: αα) Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτι- κής διαδικασίας, όπως η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές, η αξιολόγηση του διδα- κτικού έργου από τους φοιτητές και ο βαθμός της εν γέ- νει ικανοποίησης των φοιτητών, ο αριθμός Κέντρων Αρι- στείας στην εκπαίδευση και την οργάνωση της μάθησης, ο αριθμός εγγγραμμένων σε προγράμματα δια βίου μά- θησης και η πορεία επαγγελματικής ένταξης των απο- φοίτων. ββ) Ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθμός δημοσιεύσε- ων ανά καθηγητή, ο αριθμός ετεροαναφορών ανά καθη- γητή, ο αριθμός ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρω- παϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ο αριθ- μός ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ο αριθμός με- λών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα και ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέ- σεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊ- κών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονι- κών εταιρειών. γγ) Διεθνοποίηση, όπως ο αριθμός αλλοδαπών φοιτη- τών, ο αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο αριθμός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό μέ- σω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο α- ριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ιδρύματα ανώ- τατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται το πο- σό της πρόσθετης χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., να ορίζε- ται το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις κατανομής της, να ομαδοποιούνται οι ως άνω δείκτες και να εξειδι- κεύεται η βαρύτητά τους. γ) Κάθε ίδρυμα στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμ- ματικού σχεδιασμού επιλέγει την ομάδα ή τις ομάδες των δεικτών με βάση την οποία επιθυμεί να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματα της λειτουργίας του και τα ε- πιτεύγματά του. Ο τρόπος διάθεσης και αξιοποίησης του ποσού της πρόσθετης χρηματοδότησης καθορίζεται από τα όργανα του ιδρύματος, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 64Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη ΕκπαίδευσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρ- χή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευ- ση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), μετονομάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με διεθνή ονομασία «Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέ- λεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμό- τητας των πράξεών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρώνεται ο Οργανι- σμός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέ- σα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κα- τάστασης των μελών και του προσωπικού της.

Άρθρο 65ΑποστολήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της α- ποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρα- τηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 66Αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα: αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 14 και ββ) των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευ- σης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκ- παίδευσης, καθώς και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτι- κά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδα- πής. β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή: α) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρ- χών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτα- της Εκπαίδευσης, β) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους μονάδες τους στο σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιό- τητας και πιστοποίησης και δ) διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την απο- στολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φο- ρείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Αρχή μπο- ρεί: α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72, για: αα) τα ιδρύματα που έχουν λάβει πιστοποίηση των ε- σωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύματα που δεν έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση και ββ) νέα προγράμματα σπουδών και προγράμματα σπουδών που ήδη λειτουργούν. β) Να αναβάλλει ή να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσω- τερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνο- δεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση. γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δρα- στηριοτήτων της και άλλη, πλην της ελληνικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολό- γησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσο- τικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστο- ποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότη- τα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 67Συμβούλιο της ΑρχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υ- πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαμβάνουν κατά την ά- σκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργι- κής ανεξαρτησίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακό- λουθα μέλη: α) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψη- λού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έρ- γο και αποδεδειγμένη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία, κατά προτίμηση και με εμπειρία σε θέματα διοίκησης και δια- σφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, και ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κα- τά τον κανονισμό της Βουλής επιτροπής. β) Έξι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας των Πανεπιστημίων με αντίστοιχη εξειδίκευση στους επιστη- μονικούς κλάδους: αα) των ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών, ββ) των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών, γγ) των επιστημών υγείας ή βιολογίας, δδ) των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρή- σεων, εε) των μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών και στστ) των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής. γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση στους κλάδους: αα) της διοίκησης ή οικονομίας, ββ) των επαγγελμάτων υγείας ή πρόνοιας, γγ) των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και δδ) των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων. δ) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών που έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.). ε) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών σπουδαστών που έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλι- σης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτεί- νεται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.). στ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη α- καδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ζ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνι- κού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιμελητήρια αυτά. Τα μέλη του Συμβουλίου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ είναι επιστήμονες με υψηλού επιπέδου, διεθνώς α- ναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Ένα από τα μέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ μπορεί να είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Οι θέσεις των μελών του Συμβουλίου της Αρχής των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της προηγούμενης πα- ραγράφου προκηρύσσονται δημόσια, με απόφαση του προέδρου της. β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον πρόεδρο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, σε τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται για κάθε υποπερίπτωση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και για την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης εξειδίκευ- σης, και συντάσσουν αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προ- σόντα, με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαι- δευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η ε- μπειρία σε θέματα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. και το σχετικό επιστημονικό και ε- ρευνητικό έργο, και η διοικητική εμπειρία, ιδίως σε Α.Ε.Ι.. γ) Ο πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογι- κούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: αα) στους πρυ- τάνεις όλων των Πανεπιστημίων για τους υποψηφίους της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, ββ) στους προέ- δρους όλων των Τ.Ε.Ι. για τους υποψηφίους της περί- πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και γγ) στη σύνοδο των δι- ευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τους υποψηφίους της περίπτωσης στ΄ της ίδιας παρα- γράφου. Αν για συγκεκριμένη υποψηφιότητα εκφράσουν αντιρρήσεις τα τρία τέταρτα των πρυτάνεων ή των προέ- δρων των Τ.Ε.Ι. ή των μελών της συνόδου των διευθυ- ντών των ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχα, ο υποψή- φιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης. δ) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υ- πουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέ- λη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2, που διατυπώνεται σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω α- ξιολογική κατάταξη. Για τη συγκρότηση του Συμβουλίου εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότη- σή του σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του δύο α- ντιπροέδρους, τον πρώτο με αρμοδιότητα σε θέματα πι- στοποίησης ποιότητας και τον δεύτερο με αρμοδιότητα σε θέματα χρηματοδότησης. Ο αντιπρόεδρος για την πι- στοποίηση ποιότητας συνεπικουρεί τον πρόεδρο της Αρ- χής στα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση και πιστο- ποίηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο α- ντιπρόεδρος για τη χρηματοδότηση συνεπικουρεί τον πρόεδρο στα θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής, ενώ η θη- τεία των μελών του Συμβουλίου είναι εξαετής. Δεν επι- τρέπεται ο διορισμός των μελών για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Οι εκπρόσωποι των φοιτη- τών και σπουδαστών πρέπει να διανύουν τα δύο τελευ- ταία έτη του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους και διορίζονται για μία μόνο ετήσια θητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης μέ- λους του Συμβουλίου της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για νέα θητεία. Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγα- λύτερο των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα μέλη του Συμβουλίου που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν μπορούν να κατέχουν θέσεις διοίκησης στα ιδρύμα- τά τους. Ο Οργανισμός της Αρχής καθορίζει τις λεπτομε- ρείς προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για την αμερό- ληπτη άσκηση των καθηκόντων των μελών του Συμβου- λίου της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου της Αρχής λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος της αποζη- μίωσης ανά συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των με- λών του Συμβουλίου της Αρχής για την άσκηση των κα- θηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Συμβουλίου όποι- ος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφω- να με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατά- ξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευ- θύνη των μελών του Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υ- πουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρό- εδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 68Αρμοδιότητες του προέδρου και του ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, β) συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνε- δριάσεις του, γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισή- γηση του γενικού διευθυντή, δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσε- ων του Συμβουλίου και του συνολικού έργου της Αρχής, ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου και στ) διορίζει τον γενικό διευθυντή και το λοιπό προσω- πικό της Αρχής. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, ανα- πληρώνεται από τον αντιπρόεδρο που ορίζεται με από- φασή του. Σε περίπτωση έλλειψης, η αναπλήρωση διαρ- κεί έως τον ορισμό νέου προέδρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό ό- λων των δράσεων της Αρχής που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της. Ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις μεθόδους διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγρά- φου 2 του προηγούμενου άρθρου μπορεί να αναλαμβά- νουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθε- νται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής, και, ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και τη συγκρότηση των επιτροπών πι- στοποίησης με επιστήμονες διεθνώς αναγνωρισμένους για το επιστημονικό τους έργο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αρχή συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της.

Άρθρο 69Επιστημονική και διοικητική υπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη λειτουργία της η Αρχή υποστηρίζεται από δι- οικητική και επιστημονική υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο γενικός διευθυντής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο γενικός διευθυντής της Αρχής διορίζεται με από- φαση του προέδρου της Αρχής, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων α- πό τριμελή επιτροπή που ορίζει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση του προέδρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υποψήφιος για τη θέση του γενικού διευθυντή μπο- ρεί να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Αν στη θέση του γενικού διευθυ- ντή διοριστεί καθηγητής Α.Ε.Ι., υπάγεται στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης στο οικείο ίδρυμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο γενικός διευθυντής έχει την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλου- θες αρμοδιότητες: α) συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους, β) εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συμβου- λίου και την ημερήσια διάταξη και συμμετέχει στις συνε- δριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσε- ων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής, δ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού, ε) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της Αρχής να υ- πογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή γενι- κού διευθυντή», στ) είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και ζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου. Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να ο- ρίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διοικητική υπηρεσία της Αρχής διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι- ότητας, β) Διεύθυνση Συμφωνιών Προγραμματικού Σχεδια- σμού και Χρηματοδότησης, γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμη- ρίωσης και δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρ- θρωσή τους σε τμήματα και οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Την επιστημονική υπηρεσία της Αρχής αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε ε- πίπεδο διεύθυνσης. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοι- χεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστημονι- κές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της Αρχής. Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται με απόφα- ση του Συμβουλίου της Αρχής, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνερ- γασία με τον γενικό διευθυντή της Αρχής. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υπο- βάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο της Αρχής την ετή- σια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλε- ται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 67.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώμα- τος με ειδίκευση σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συμβούλιο της Αρχής, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκρο- τείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση κα- θορίζονται τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας του, η θητεία των μελών του και κάθε σχετικό θέμα. Οι δαπά- νες μετακίνησης των μελών του Επιστημονικού Συμβου- λίου καλύπτονται από την ΑΔΙΠ. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου και τα θέματα λειτουρ- γίας του εξειδικεύονται στον Οργανισμό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 20 θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπι- κού. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες του προσωπικού, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσλη- ψής του, η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσια- κής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπι- κού και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι θέσεις του διοικητικού και του ειδικού επιστημο- νικού προσωπικού μπορεί να πληρώνονται με μετατάξεις ή οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες να καλύπτονται με α- ποσπάσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμ- φωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνε- ται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρ- μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης ή εκ- παιδευτικής πολιτικής συνεκτιμώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθο- ρίζονται από τον Οργανισμό της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι αποδοχές του προσωπικού της Αρχής καθορίζο- νται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως ε- κάστοτε ισχύει. Στο προσωπικό καταβάλλεται επίσης ει- δική πρόσθετη αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις κα- ταβολής της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με απόφαση του Συμβουλίου, το ειδικό επιστημο- νικό προσωπικό της Αρχής μπορεί να λαμβάνει εκπαι- δευτική ή επιμορφωτική άδεια με τους όρους και τις προ- ϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριο- τήτων της η Αρχή, με απόφαση του Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι δια- θέτουν εξειδικεύσεις και εμπειρία σχετικές με τη δρα- στηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απα- σχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περί- πτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή μερικά τον καθη- γητή από τα καθήκοντά του στη σχολή. Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή μπορεί να προσκαλεί επι- στήμονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολό- γησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηματοδότη- σης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χω- ρών. Μπορεί επίσης να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επι- στημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλη- σή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χω- ρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μή- νες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση στο αντικείμενό τους. Η Αρχή μπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της πα- ραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αμοιβή, ημερήσια απο- ζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Το ύ- ψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται με κοινή α- πόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην Αρχή λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005.

Άρθρο 70Πιστοποίηση της ποιότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης για την α- ξιολόγηση ενός προγράμματος σπουδών ή του εσωτερι- κού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ενός ιδρύ- ματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελείται από ανεξάρ- τητους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το Μη- τρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, το οποίο έχει κα- ταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005. Το μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από την Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτόν λαμβάνει υ- πόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών με το α- ντικείμενο της Αρχής φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του μητρώου καθορίζεται με απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως. Στο μητρώο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένου κύρους εμπειρο- γνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαι- δευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Μέλη του Συμβουλίου της Αρ- χής, καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο μητρώο. Στην περί- πτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζό- μενων επαγγελμάτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), ένα μέ- λος της επιτροπής πιστοποίησης προέρχεται υποχρεωτι- κά από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελη- τήριο το οποίο και ορίζει το μέλος αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή πιστοποίησης αξιολογεί την ποιότητα του προγράμματος σπουδών ή του εσωτερικού συστήμα- τος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, την αντίστοιχη μονάδα ή ίδρυμα. Η ίδια επιτροπή πιστοποίησης μπορεί: α) να αξιολογεί περισσό- τερα από ένα προγράμματα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλή- ρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο και β) να αξιολογεί συναφή προγράμματα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η επιτροπή πιστοποίησης συντάσσει έκθεση πιστο- ποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρ- χής, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η α- πόφαση πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα μέλη των επιτροπών πιστοποίησης καταβάλλε- ται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους, για το ύψος της ο- ποίας δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι δαπάνες με- τακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέ- λεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοι- νωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθω- μένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από την Αρχή. Με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των μελών των επιτροπών πιστοποίησης, το ποσό των δαπα- νών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κά- λυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετι- κό θέμα.

Άρθρο 71Αποφάσεις πιστοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής πιστοποι- ούνται τα προγράμματα σπουδών και τα εσωτερικά συ- στήματα διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων, με βάση τις εκθέσεις των επιτροπών πιστοποίησης. Η από- φαση του Συμβουλίου της Αρχής μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορί- ζεται ανά πρόγραμμα ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης από την Αρχή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Δεν απαιτείται πιστοποίηση αναθεωρήσεων επί μέρους πτυχών των προγραμμάτων και των εσωτερικών συστη- μάτων διασφάλισης της ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Συμβού- λιο της Αρχής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ε- ρώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστο- ποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτή- ρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Συμβούλιο της Αρχής ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενημε- ρώνει αμελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο πρύτανης οφείλει να ενημερώνει την Αρχή αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει τέτοια αμφιβολία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη θετική υπό όρους απόφαση αναφέρονται τα κρι- τήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συμβούλιο, ύ- στερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης πι- στοποίησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέ- ρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης, ο Υ- πουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των μπορεί, με απόφασή του, να περιορίσει τη χρηματο- δότηση του ιδρύματος και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών ή το ίδρυμα, ανάλογα με το α- ντικείμενο της πιστοποίησης (πρόγραμμα σπουδών ή ε- σωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύ- ματος). Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών ή των ιδρυμάτων αυτών η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πι- στοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ή ίδρυμα, αντίστοιχα, και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι εκθέσεις πιστοποίησης των επιτροπών πιστοποί- ησης και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Συμβουλίου της Αρχής κοινοποιούνται στο ίδρυμα και τον Υπουργό Παι- δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δημο- σιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τηρεί μητρώο των πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών και των ιδρυμάτων με πιστοποιημένο εσωτερικό σύστη- μα διασφάλισης της ποιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου πιστοποί- ηση της ποιότητας για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπου- δών ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. μπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευ- σης της αλλοδαπής, που ορίζεται με απόφαση του Συμ- βουλίου της Αρχής. Το Συμβούλιο της Αρχής διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς πιστοποίησης που είναι διεθνώς α- ναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία αντα- ποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

Άρθρο 72Κριτήρια πιστοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμά- των σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής: α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, β) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Α- νώτατης Εκπαίδευσης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου, γ) η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπου- δών, δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολογηση α- πό τους φοιτητές, ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊ- κής μονάδας, ζ) ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και θ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτε- ρικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής: α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρε- σιών του ιδρύματος, β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσμα- τική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, γ) η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνε- χή βελτίωση της ποιότητας και δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαμορφώ- νονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαι- δευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελ- ματικών κλάδων. Για το σκοπό αυτόν, η Αρχή συνεργάζε- ται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και επι- μελητήρια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων συ- μπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με α- πόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών πιστο- ποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωμία και αποστολή των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχολής.

Άρθρο 73Αρμοδιότητες για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη δια- σφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση: α) γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρ- θρο 61, β) υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος εθνι- κής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι., γ) εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηματοδότη- σης των Α.Ε.Ι. και δ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων, καθώς και στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα, η Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων και των κατευθύνσεων του προγράμματος εθνι- κής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση: α) διαπραγματεύεται τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τα επί μέρους ιδρύματα, β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη- σης και Θρησκευμάτων τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι. και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης σε αυτά και γ) παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πο- ρεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχε- διασμού κάθε ιδρύματος και εισηγείται για την τροποποί- ησή τους στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω η Αρχή: α) επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί κριτήρια, δείκτες και πρότυπα κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχο- νται από τα Α.Ε.Ι., με βάση και τις διεθνείς πρακτικές και ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) συλλέγει από τα επί μέρους ιδρύματα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στοι- χεία και γ) εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση σχετικών μελετών και ερευνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Αρχή μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ολική ή με- ρική αναστολή της χρηματοδότησης ενός ιδρύματος αν το ίδρυμα, με δική του υπαιτιότητα, δεν παρέχει το απαι- τούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκ- μηρίωση.

Άρθρο 74Αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ΑρχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λει- τουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολό- γησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους α- ξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης που α- ναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτερικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφο- νται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αρχή συνάπτει συμφωνίες προγραμματικού σχε- διασμού με τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τις δραστηριότητες και τους στό- χους της. Επίσης, η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού.

Άρθρο 75Κέντρα ΑριστείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρα- κτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι., θεσμοθετεί- ται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαί- δευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α.Ε.Ι., σχολές ή τμήματά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΑΔΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επι- τροπών που συγκροτούνται, τα μέλη των οποίων επιλέ- γονται με κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εμπει- ρογνωμόνων που τηρεί η Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 70. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η σύν- δεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΑΔΙΠ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικα- σία ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στή- ριξή τους και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 76Εκλογή πρώτων οργάνων του Α.Ε.Ι. Συγκρότηση σχολώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, την ευθύνη για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. έχει οργανωτική επιτροπή, η ο- ποία αποτελείται από πέντε μέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούν τουλάχιστον πενήντα καθηγητές πρώτης βαθμίδας και από τρία μέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπη- ρετούν λιγότεροι από πενήντα καθηγητές πρώτης βαθμί- δας. β) Η επιτροπή αποτελείται από τους δύο προηγούμε- νους του υπηρετούντος εκλεγμένους πρυτάνεις ή προέ- δρους Τ.Ε.Ι. που είναι εν ενεργεία ή ομότιμοι καθηγητές και συμπληρώνεται από τους προηγούμενους των υπη- ρετούντων εκλεγμένους αντιπρυτάνεις ή αντιπροέδρους Τ.Ε.Ι. που είναι επίσης εν ενεργεία ή ομότιμοι καθηγη- τές, κατά τη σειρά της πλέον πρόσφατης υπηρεσίας τους στην πρυτανεία ή την προεδρία. Μεταξύ αντιπρυτά- νεων ή αντιπροέδρων της ίδιας σειράς προηγούνται οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και μεταξύ καθηγητών της ίδιας βαθμίδας οι αρχαιότεροι στην οικεία βαθμίδα. Αν δεν υπάρχουν προηγούμενοι εκλεγμένοι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. και αντιπρυτάνεις ή αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι. ή αν ο αριθμός τους δεν επαρκεί ή αν δεν αποδέχονται τον ορισμό τους για οποιονδήποτε λόγο, η επιτροπή συ- μπληρώνεται από τους καθηγητές του ιδρύματος που έ- χουν το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως μέλη Διδακτι- κού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Επιστημονι- κού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του καθηγητή. Δεν ορίζονται ως μέλη της επιτροπής εκείνοι που μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δηλώνουν εγγράφως προς τον πρύτανη ή πρόεδρο Τ.Ε.Ι., κοινοποιώντας τη δήλωσή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ότι εν- διαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Συμ- βουλίου. γ) Για τη συγκρότηση της επιτροπής εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη ή προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται ως πρόεδρος το πρώτο, κατά τη σειρά ορισμού του σύμφω- να με την προηγούμενη περίπτωση, μέλος της επιτρο- πής. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της επι- τροπής παρέχεται από τη μονάδα των διοικητικών υπη- ρεσιών του ιδρύματος που είναι αρμόδια για θέματα προ- σωπικού. δ) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη περί- πτωση, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουρ- γό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ε) Αν μέλος της επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει, αντι- καθίσταται κατά σειρά από τον αμέσως επόμενο αντι- πρύτανη ή αντιπρόεδρο Τ.Ε.Ι. ή τον καθηγητή που έχει το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συγκρότησή της, η επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούμενη παρά- γραφο προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των ε- σωτερικών μελών του Συμβουλίου. Η επιτροπή καταρτί- ζει τον κατάλογο των υποψηφίων, διενεργεί τις εκλογές και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 που εφαρμόζονται αναλόγως, έ- ως και τις 15.11.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι φοιτητές ή σπουδαστές εκλέγουν τον εκπρόσω- πό τους στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 που εφαρμόζονται αναλόγως, έως και τις 15.11.2011. Μέσα στην ίδια προθεσμία εκλέγονται από τα αντίστοιχα σώματα οι εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. για τα Πανεπιστήμια και του ΕΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. για τα Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο πρόεδρος της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μέσα σε μία εβδομάδα από τη δημοσιοποί- ηση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών, εκδίδει και δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέ- σεις του προέδρου και των λοιπών εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ιδρύματος. Η επιτροπή συγκεντρώ- νει τις υποψηφιότητες και οργανώνει τη διαδικασία ε- κλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου από τα εσωτερικά μέλη, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που εφαρμόζονται ανα- λόγως. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μέλη εκλέγουν τον αναπληρωτή πρόεδρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η όλη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου ο- λοκληρώνεται έως και τις 16.1.2012 και στη συνέχεια εκ- δίδεται η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στην πα- ράγραφο 14 του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο προϋπολογισμός του ιδρύματος του έτους 2012 ε- γκρίνεται από το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υ- πουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία διατυπώνεται μετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, καθώς και ύστε- ρα από γνώμη της ΑΔΙΠ, συνιστώνται οι σχολές του ι- δρύματος κατά την έννοια του παρόντος νόμου. Με το ί- διο προεδρικό διάταγμα καταργούνται οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σχολές, προ- βλέπεται η ταυτόχρονη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών των νέων σχολών, καταργούνται οι τομείς των τμημάτων που μετατρέπο- νται με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, όπου υπάρχουν, τα οποία καταργούνται, και ρυθμίζονται τα θέματα που α- φορούν την ανάθεση της υλοποίησής των προγραμμά- των σπουδών σε τμήματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, την κατανομή του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Γενικών Τμημάτων, των διοικητικών υπηρεσιών, των εργαστη- ρίων, κλινικών και μουσείων και των φοιτητών στις σχο- λές, ο τρόπος συγκρότησης των πρώτων γενικών συνε- λεύσεων των σχολών και των συνελεύσεων των τμημά- των, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και την ομαλή συνέχιση του εκπαιδευτι- κού έργου και της φοίτησης των φοιτητών. Από τη συ- γκρότηση των σχολών και των τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι πρόεδροι των τμη- μάτων που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κα- τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις ασκούν τα καθήκοντα των διευθυντών τμημάτων έως τη λήξη της θητείας τους. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι γνώμες των Συμβουλίων των ιδρυμάτων και της ΑΔΙΠ υποβάλλονται έως τις 30.4.2012. Αν οι γνώμες των Συμβουλίων και της ΑΔΙΠ δεν υποβληθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του προεδρι- κού διατάγματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκλογής των νέων κοσμητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι., σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρ- θρου 9. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρ- θρου 9, η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από τους διευθυντές των τμημάτων. Από την εκλογή των νέ- ων κοσμητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι. και έως την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύματος και τη συγκρότη- ση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και του Οργανισμού, η Σύ- γκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τον πρύ- τανη ή τον πρόεδρο Τ.Ε.Ι., τους κοσμήτορες ή διευθυ- ντές των σχολών Τ.Ε.Ι., τον αρχαιότερο καθηγητή πρώ- της βαθμίδας κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο των προ- πτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, έναν των μεταπτυ- χιακών φοιτητών ή σπουδαστών και έναν των υποψή- φιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και έναν εκ- πρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπε- ται στα άρθρα 28 και 29. ‘Εως την έκδοση του προεδρι- κού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29, οι εκπρόσωποι των κατηγοριών προσωπι- κού που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εκλέγονται σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρα- γράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδα- στών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, ε- κλέγονται ταυτόχρονα με τον εκπρόσωπό τους στο Συμ- βούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Κατά τα λοιπά ε- φαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8. Η Σύγκλητος που συγκροτείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αναλαμβάνει καθήκοντα το αργότερο έως την 1.9.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα Συμβούλια των ιδρυμάτων υποβάλλουν στο Υ- πουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των τις προτάσεις τους για την έγκριση των Οργανισμών τους, σύμφωνα με το άρθρο 5, έως τις 31.12.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εκκινεί από την 1.2.2012 τη διαδικασία ε- κλογής νέου πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δικαίωμα υποβολής υπο- ψηφιότητας για τη θέση του πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν και οι υπη- ρετούντες κατά τη δημοσίευσή του πρυτάνεις και αντι- πρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι.. Οι θητείες όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων ή προέδρων και αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες δια- τάξεις, λήγουν στις 31.8.2012, οπότε και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. που εκλέγο- νται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους πρυτά- νεις ή τους προέδρους Τ.Ε.Ι. οι οποίοι θα εκλεγούν σύμ- φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι εν ενεργεία πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι., καθώς και το πρυτανικό συμβούλιο ή το συμβούλιο Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμ- φωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της προη- γούμενης παραγράφου, από 1.9.2012 αναστέλλεται η ε- πιπλέον της βασικής χρηματοδότηση του ιδρύματος.

Άρθρο 77Μέλη Δ.Ε.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επί- κουρου καθηγητή των μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, αντιστοιχούν στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του ανα- πληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις με- λών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για τις οποίες έ- χει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλι- ξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικα- σίες μετάκλησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νό- μου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργά- νων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τομέα ή του τμήματος, νοείται ο κοσμήτορας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγη- τών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσί- ευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφο- ρούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσί- ευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προη- γούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμί- ζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέ- πονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται α- πό το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τη- ρείται από την ΑΔΙΠ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρω- τή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για την εξέλιξη των μόνιμων επίκουρων καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευ- ση του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζη- τήσουν την εξέλιξή τους έως δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέ- σεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπα- γείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, ε- φόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολο- γούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. β) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθ- μίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδι- κασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προ- σωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους. γ) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διορίζονται για τετραετή θητεία και μετά το πέρας της υποβάλλουν αί- τηση για ανανέωση της θητείας τους ή, κατ’ εξαίρεση, ε- ξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του πα- ρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρί- σης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους αποχωρούν α- πό το ίδρυμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δη- μοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται. β) Οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλε- γεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκου- ρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας α- πό τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώ- τη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα. γ) Λέκτορες που εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατά- ξεις του παρόντος άρθρου διορίζονται στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία και έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία έτη α- πό το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγη- τή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθη- γητή. Αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με το προηγούμενο ε- δάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγη- τή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θη- τείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το μόνιμο προσωπικό του παρόντος άρθρου, περι- λαμβανομένων και των κατόχων προσωποπαγών θέσε- ων, υπόκειται στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρ- θρο 21.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 δεν εφαρμόζονται για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ή έ- χουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου. Ομοίως δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκλο- γής για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τη μετατροπή θέσης σε προσωποπαγή και την κατάληψή της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπονται προ- σωποπαγείς θέσεις, οι θέσεις αυτές καταργούνται με τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει από τις θέσεις αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επανέρχο- νται και διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση του Οργα- νισμού κάθε ιδρύματος οι διατάξεις των προεδρικών δια- ταγμάτων 123/1984 (Α΄ 39),187/1996 (Α΄ 145) και 390/1995 (Α΄ 217), όπως αυτά κατά περίπτωση είχαν τροποποιηθεί.

Άρθρο 78Μέλη Ε.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επί- κουρου καθηγητή των μελών Επιστημονικού Προσωπι- κού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν στις βαθμίδες του κα- θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρό- ντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις με- λών Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή έχει υποβληθεί αί- τηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Ε.Π. έ- ως την 1.7.2011, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμ- φωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυ- τών, μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνε- ται αναφορά σε όργανα του τομέα ή του τμήματος, νοεί- ται ο διευθυντής σχολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγη- τών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσί- ευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφο- ρούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσί- ευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προη- γούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμί- ζονται προσωρινά με απόφαση της Συνέλευσης, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από το Μη- τρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους αναπληρωτές καθηγητές που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου ισχύουσες διατάξεις. Μετά την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύματος ή του πρότυπου Οργανισμού, οι καθηγητές αυτοί συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης, ψηφίζουν για την ανάδειξή τους και αξιολογούνται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του Οργανισμού και του Εσωτερισμού Κανονισμού του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των Τ.Ε.Ι., που υ- πηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αί- τηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για τους μόνιμους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν τακτική θέση και τους επίκου- ρους με θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν εκλε- γεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμό- ζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ’ της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, αντίστοιχα. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υπο- βάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται με τη διαδικα- σία που προβλέπεται στο άρθρο 21. β) Για τους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν προ- σωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, έχουν εφαρμογή οι κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου ισχύουσες διατάξεις. Αν μέχρι την 31.12.2016 οι καθηγητές αυτοί αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσό- ντα μπορούν να εξελιχθούν σε θέση τακτικού επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή. Σε διαφορετική περίπτωση πα- ραμένουν στην προσωποπαγή θέση που κατέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Οι μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών που έχουν δι- δακτορικό δίπλωμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κα- τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις δια- τάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των πα- ραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδι- καίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων καθηγητών ε- φαρμογών, τις οποίες και καταλαμβάνουν. β) Οι θέσεις των μόνιμων καθηγητών εφαρμογών χω- ρίς διδακτορικό δίπλωμα που υπηρετούν κατά τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων καθηγητών εφαρμο- γών τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι κάτοχοί τους μπο- ρούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα μέχρι 31.12.2016, να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Για τη διευκόλυνση στην από- κτηση του διδακτορικού διπλώματος μπορεί να τους χο- ρηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ειδική επιστημονική άδεια, διάρκειας έως δύο ετών. γ) Οι καθηγητές εφαρμογών που υπηρετούν με θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή εξέλιξη, εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα για την επό- μενη βαθμίδα, με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά- φων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμο- ποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαί- ως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων καθηγητών εφαρ- μογών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέ- λιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους. δ) Οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών μετά τη μονιμοποίησή τους, διατηρούν τη μονιμότητα και στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον εξελιχθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και για τους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής που κατέχουν προσωποπαγείς θέ- σεις επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή εφαρμογών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίοι διατηρούν τη θέση τους έως τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρη- σή τους από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του προη- γούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για το Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3404/2005 (A΄ 260) διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 79Λοιπές κατηγορίες προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου βοηθοί, επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες των Πανεπιστημίων, διατηρούν τις θέσεις τους και α- σκούν τα ίδια καθήκοντα έως τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι γραμματείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν ή έχουν ε- κλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι- σμού τους ή των οποίων εκκρεμεί η διαδικασία επιλογής τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξα- ντλούν τη θητεία για την οποία εκλέγονται, η οποία μπο- ρεί να παρατείνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα α- πό γνώμη της Συγκλήτου, έως την εκλογή νέου γραμμα- τέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν δεν έχει εκλεγεί γραμματέας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή αν λήξει η θητεία του γραμματέα που υπηρετεί χωρίς να παραταθεί σύμφωνα με το προηγού- μενο εδάφιο, τα καθήκοντα του γραμματέα μπορεί να α- νατίθενται προσωρινά, με την ίδια διαδικασία, σε γενικό διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, σε προϊστάμενο διεύθυν- σης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος έως την εκλογή του νέου γραμματέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29: α) Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδα- κτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντί- στοιχα. β) Οι θέσεις των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπι- κού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι- κού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29 και γ) Οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια- κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετα- τρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προ- βλέπεται στο άρθρο 29. δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργα- νισμού του ιδρύματος, οι υπηρετούντες στο ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δι- καίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κά- τοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θερα- πεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφα- ση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επι- τροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργα- νισμού του ιδρύματος, οι υπηρετούντες στο ίδρυμα στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 έ- χουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατη- γορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο υποβο- λής της αίτησής τους τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφα- ση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επι- τροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ο- ρίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη του πρύ- τανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Ερ- γαστηρίων της περίπτωσης γ΄ του Κεφαλαίου Δ΄ του άρ- θρου 38 του ν. 1404/1983 διατηρούν τις θέσεις τους έως τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υ- πηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.

Άρθρο 80Λοιπές μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Α.Ε.Ι. σύμ- φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η γνώμη που απαιτείται για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, πα- ρέχεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., α- ντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τέσσερα ή τρία από τα εσωτερικά και τρία ή δύο από τα εξωτερικά μέλη των δεκαπενταμελών ή ενδεκαμελών Συμβουλίων των Α.Ε.Ι., αντίστοιχα, πλην του προέδρου και του αναπληρωτή του προέδρου, διορίζονται για θη- τεία δύο ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιεί- ται στην πρώτη συνεδρίασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επι- τροπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νό- μου που αφορούν τα όργανα της διοίκησης των Α.Ε.Ι. έ- ως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3391/2005 (Α΄240) που δεν καταργούνται με τις διατά- ξεις του άρθρου 81 και οι οποίες ρυθμίζουν ιδίως την α- ποστολή, τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τη γλώσσα διδασκαλίας και την οικονομική συμμετοχή των φοιτη- τών για την παρακολούθηση των προγραμμάτων σπου- δών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) που δεν καταργούνται με τις διατάξεις του άρ- θρου 81 και ρυθμίζουν ιδίως την έδρα, την αποστολή, τη λειτουργική διάρθρωση, την παροχή εξ αποστάσεως δι- δασκαλίας, το θεσμό και τα προσόντα του συνεργαζόμε- νου εκπαιδευτικού προσωπικού και τον τρόπο επιλογής του, τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών σε προγράμματα σπουδών και την οικονομική συμμετο- χή τους για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυ- τών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Όπου στις δια- τάξεις του ν. 2552/1997 αναφέρεται ο ακαδημαϊκός υ- πεύθυνος, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοεί- ται ο διευθυντής προγράμματος σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύμα- τος ή την έκδοση του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το ίδρυμα αυτό οι ι- σχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δια- τάξεις που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συ- γκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθη- γητών, τις φοιτητικές λέσχες, τα εργαστήρια, τις κλινι- κές και τα μουσεία και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών. Για την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, από τη συγκρότηση των σχο- λών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα ή τομέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε όρ- γανα του τμήματος ή του τομέα νοείται η κοσμητεία της σχολής. β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συγκρότη- ση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των με- λών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά σε αντιπρυτάνεις και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. νοούνται οι αναπληρωτές πρύτανη και οι καθηγη- τές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε Ε.Ε.ΔΙ.Π. νο- είται το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), ό- που αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) νοείται το Ε.Ε.Π. και όπου αναφέρεται το Διοι- κητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο τμήματος νοείται η κο- σμητεία σχολής. γ) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις που δεν καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 81 και αφορούν πειθαρχικά θέματα των καθηγητών, γίνε- ται αναφορά σε πρύτανη ή αντιπρύτανη νοείται ο πρύτα- νης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρ- μόζονται στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, έως την έκδοση των Οργανισμών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ισχύς των άρθρων 23 και 24 αρχίζει από το ακα- δημαϊκό έτος 2012-2013. Έως τότε εφαρμόζονται οι κα- τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες σχετι- κές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 δεν εφαρμόζεται για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έ- χουν θεμελιώσει δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας σύμφω- να με τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύου- σες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του α- καδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το εν- δεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαί- ως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδη- μαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγα- λύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θε- ωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι- διότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ι- δρύματος. γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρό- τερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεω- ρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι- διότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρό- γραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγ- γραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, ε- πιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξά- μηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιό- τητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οι- κείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήμα- τα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγού- νται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτη- τές: αα) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και ββ) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχια- κών σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους, για τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδι- κής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία. β) Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου μόνου της 75548/Β7/2010 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄1032) υπάγο- νται και όλα τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον ορι- σμό του Προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή της. Με τη συγκρότηση του Συμ- βουλίου παύει η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, για τον ορισμό των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών του Συμβουλίου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα μισά από τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία τριών ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγ- ματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα μισά από τα μέλη για θητεία έξι ετών. γ) Εκκρεμείς διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Για τις σχολές και τα τμήματα των Α.Ε.Ι., για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αξιολόγη- σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005, η διαδι- κασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ολοκλήρωση των α- ξιολογήσεων όλων των ακαδημαϊκών μονάδων παύει η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3374/2005. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ό- που σε αυτές αναφέρεται η Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. νοείται το Συμβούλιο αυτό. δ) Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμή- ματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρού- νται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικα- σίας πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας κατά τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου αρχίζει σε κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από σχετική δημόσια πρόσκληση της Αρχής και αίτηση του οικείου ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αξιο- λόγησης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτω- ση, καθώς και μετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστή- ματος διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., με βάση τις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Αρχής. ε) Μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι δια- τάξεις του ν. 3374/2005 που αφορούν τη ΜΟ.ΔΙ.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το χρονικό διάστημα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργα- να της Α.ΔΙ.Π., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών των οικείων ιδρυ- μάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προη- γούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορρο- φήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζό- μενα με απόφαση του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Τα ειδικά νομικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 και της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών του οικεί- ων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ α- πορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα ορι- ζόμενα με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων ιδρυ- μάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέ- πεται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδι- καίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων νομικών προσώπων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συ- νεχίζονται από το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορρο- φούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθή- σει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα με- ταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνη- της περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργα- σίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μετα- φέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υπο- χρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ι- σχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συμ- βούλιο του Ν.Π.Ι.Δ, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια απο- γραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις δια- τάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του Ν.Π.Ι.Δ.. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του πρύτανη του οικείου ιδρύματος. Απόσπα- σμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα απο- κτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά ε- μπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μετα- γραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατε- λώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογι- κές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 58 ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη μεταφορά και έ- νταξη του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

α) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, α- πό τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γί- νεται αναφορά σε τμήμα νοείται η σχολή και όπου ανα- φέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματι- σμού και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συμβούλιο νοού- νται ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα. β) Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 58, το Συμβούλιο του οι- κείου ιδρύματος αποφασίζει για την ανάθεση ή μη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οι- κείο Ν.Π.Ι.Δ. και την κατάργηση του Ειδικού Λογαρια- σμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε περίπτωση κα- τάργησης του Ε.Λ.Κ.Ε., το με κάθε σχέση εργασίας προ- σωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες του ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με αίτησή του, να αποσπάται στο Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμ- βουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και γνώμη του υπηρεσιακού και πει- θαρχικού συμβουλίου του ιδρύματος. γ) Έως την ίδρυση του Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 οι αμοιβές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ι- δρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) καταργούνται από την ίδρυση σχο- λής δια βίου μάθησης στο οικείο ίδρυμα κατά τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου. Από την κατάργησή τους, το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των Ινστιτούτων αυ- τών μετακινείται στη σχολή δια βίου μάθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος, ο συνολι- κός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργα- τών και Εργαστηριακών Συνεργατών των Τ.Ε.Ι. που προ- βλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 και 18 ώρες εβδομαδιαίως, αντίστοιχα. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Τέσσερα έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην ΑΔΙΠ η συ- γκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών του παρόντος νόμου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση δια- τάξεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει έκθεση μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότησή της και την υπο- βάλλει στον Υπουργό. Για την υποστήριξη της ομάδας η ΑΔΙΠ συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την έκδοση των Οργανισμών ή του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι., όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρ- μόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Ορ- γανισμού του. β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, α- πό τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο ίδρυμα οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.. γ) Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα προβλεπό- μενα σε αυτόν ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων, βάσει του παρόντος νόμου, οργάνων του οι- κείου ιδρύματος και, έως τη συγκρότησή τους, με από- φαση του πρύτανη του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατά- ξεις» (Α΄40) αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος της παρ.8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002 (Α΄311), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρ- θρου 2 του Β΄ Μέρους του ν. 3569/2007 (Α΄122), προστί- θεται το ακόλουθο εδάφιο:».

Άρθρο 81Καταργούμενες διατάξεις Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ο ν. 5343/1932 (Α΄ 86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 326, 327 και 329 έως και 333,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ο α.ν. 553/1968 (Α΄ 210),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

τα άρθρα 1, 3, 6, οι παράγραφοι 1 έως και 5 και 7 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, το στοιχείο β΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 11, το άρθρο 12, το άρθρο 13 με την εξαίρεση της παραγράφου 5, τα άρθρα 14, 15 και 16, το άρθρο 17 με τις εξαιρέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, τα άρθρα 18, 20, 21, 22, το άρθρο 23 με εξαίρεση την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 που καταργείται μόνο όσον αφορά τα Α.Ε.Ι., και τα άρθρα 24, 25 και 29 έως και 35 και 37 του ν. 1268/1982,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

τα άρθρα 1, 3, οι παράγραφοι 2 έως και 6 του άρ- θρου 4, τα άρθρα 5, 6, 8 έως και 22, 24, 26 έως και 30, καθώς και τα άρθρα 33, 34, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρ- θρου 35, τα άρθρα 36 έως και 39,οι παράγραφοι 11, 12 και 13 του άρθρου 48 και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

τα άρθρα 3, 6, οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρα- γράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 7 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

τα άρθρα 1 έως και 5, το άρθρο 6 με την εξαίρεση της παραγράφου 12, το άρθρο 7, το άρθρο 8 με την εξαί- ρεση της παραγράφου 7, τα άρθρα 9 έως και 16, τα άρ- θρα 22 και 23, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25, καθώς και οι παράγραφοι, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22 και 28 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

το άρθρο 4 του ν. 2174/1993 (Α΄ 210),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

το στοιχείο α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (Α΄ 18),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

η παράγραφος 2 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

τα άρθρα 1, 5, 6 και 7 του ν. 2454/1997 (Α΄ 7),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, το δεύτερο εδάφιο της περίπτω- σης γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 4, με την εξαί- ρεση της παραγράφου 1 της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 3 και των παραγράφων 10 και 11, οι παράγραφοι 4, 5 και 7 έως και 18 του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 6, τα άρθρα 7 και 8, καθώς και το άρθρο 9, με την εξαίρεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266). Οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμού- νται αναλόγως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

τα άρθρα 1, 2 και 3 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 2530/ 1997 (Α΄ 218),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

η παράγραφος 8, οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 11 και οι παράγραφοι 21 και 25 του άρ- θρου 1 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2752/1999 (Α΄ 248),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το ο- ποίο καταργείται από τη δημοσίευση του π.δ. της παρα- γράφου 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η περί- πτωση α΄ της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 15, η ο- ποία καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής α- πόφασης της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 59 του παρό- ντος νόμου, καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2817/2000 (Α΄78),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και η παράγρα- φος 2 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

οι παράγραφοι 13, 17, 19 έως και 27, 30 και 31 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

τα άρθρα 9 και 10 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), από την ίδρυση στο οικείο ίδρυμα της σχολής δια βίου μάθη- σης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νό- μου,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

η παράγραφος 4 με εξαίρεση το πρώτο εδάφιο και η παράγραφος 5 του άρθρου 2, καθώς και τα άρθρα 5, 6, 11 και 12 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2, το άρθρο 3, με την εξαίρεση των παρα- γράφων 2 και 3, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4, οι παράγραφοι 2, 3 και 7, με την εξαίρεση του τρίτου εδα- φίου του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1 έως 3, 7 και 8 του άρθρου 6, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 και το άρθρο 8 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η παράγρα- φος 2 του άρθρου 2, η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 5 έως και 8, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9, τα άρθρα 10 έως και 18, το άρθρο 21, η παράγραφος 1 του άρθρου 22, η παράγραφος 4 του άρθρου 23, οι παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 24, καθώς και οι παράγραφοι 2, 6, 7 και 10 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 3685/2008 (Α’ 148), με την εξαίρεση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

τα άρθρα 1 έως και 7, 12 έως και 14, 16, 19, 21, 23, 24 και 25 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ενώ κατ’ εξαίρεση η παράγραφος 5 του άρθρου 34 διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμο- γή της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

το π.δ. 275/1983 (Α΄ 103),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

το π.δ. 327/1983 (Α΄ 117),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

το Κεφάλαιο β΄ του π.δ. 387/1983 (Α’ 141),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

το π.δ. 388/1983 (Α΄ 141),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

το π.δ. 389/1983 (Α΄ 141),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

το π.δ. 459/1983 (Α΄ 175),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

το π.δ. 473/1983 (Α΄ 181),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

το π.δ. 509/1983 (Α΄ 195),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

το π.δ. 31/1984 (Α΄ 8),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

το π.δ. 411/1984 (Α΄ 142),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

το π.δ. 567/1984 (Α΄ 204),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

το π.δ. 265/1985 (Α΄ 99), το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτω- σης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

το π.δ. 327/1985 (Α΄ 115),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

το π.δ. 46/1989 (Α΄ 21),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

το π.δ. 380/1989 (Α΄ 167),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

το π.δ. 444/1993 (Α΄ 184),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 47

το π.δ. 124/1994 (Α΄ 91),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 48

το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 49

το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50

το π.δ. 227/1996 (Α΄ 174),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 51

το π.δ. 163/2002 (Α΄ 149),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 52

το π.δ. 35/2003 (Α΄ 36),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 53

το π.δ. 45/2003 (Α΄ 46).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 54

το π.δ. 212/2004 (Α΄ 190),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 55

το π.δ. 34/2005 (Α΄ 52),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 56

το π.δ. 36/2007 (Α΄ 32),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 57

το π.δ. 226/2007 (Α΄ 255),

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 58

το π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), με εξαίρεση τα άρθρα 5, 6 και 7, και τα άρθρα 22 έως και 28, και

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 59

το π.δ. 178/2009 (Α΄ 208).

Άρθρο 82Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
MIXAHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.