195 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4009/2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 24 - Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων
06 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
6 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 24Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους καθηγητές απαγορεύεται: α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα πα- ροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέ- ση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπρα- ξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατί- θεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλε- ση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παρο- χή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπι- κού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλη- σιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημό- σιο τομέα, όπως ορίζςται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), με την επιφύλαξη όσων προβλέ- πονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική α- πασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατο- χή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παραβίαση του ασυμβιβάστου συνεπάγεται την υ- ποχρεωτική παραπομπή μέσω του πρύτανη ή του Υπουρ- γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστι- κής παύσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως κα- θηγητές τελούν: α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, β) περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι, γ) γενικοί γραμματείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευ- νητικό κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύ- ματα. Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής μπορεί να διατε- λεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορί- ζεται με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, δεν μπορεί, ό- μως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολι- κά έτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ειδικοί γραμματείς Υπουργείων εντάσσονται στο καθεστώς με- ρικής απασχόλησης, εκτός αν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του καθηγητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των καθηγητών, απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υ- πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των για την ενεργοποίηση της αναστολής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκό- ντων τους, οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αποδοχές από το ίδρυμα, ενώ υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλι- στικών εισφορών τους, καθώς και σε κάθε άλλη προβλε- πόμενη επιβάρυνση από την ιδιότητά τους ως καθηγη- τών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ανωτέρω δεν αμείβονται από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ι- δρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπο- νται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της ανα- στολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη κατα- βαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών κα- θηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
MIXAHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.