195 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4009/2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 58 - Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.
06 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
6 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 58Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρότα- ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη του Συμβουλίου του ιδρύματος, μπορεί να συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την αξιο- ποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ΄ έως και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56. β) Το Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι.. Έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. είναι η έδρα του ιδρύματος. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ν.Π.Ι.Δ. αποτελείται από μία μό- νο ονομαστική μετοχή, μη μεταβιβάσιμη, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το οικείο ίδρυμα. Το Ν.Π.Ι.Δ. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και τις λοι- πές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, ε- κτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρό- ντος νόμου. Το Ν.Π.Ι.Δ. δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημό- σιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που α- νήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνη- τα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα ο- ποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύ- ματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κι- νητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότη- τες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχό- μενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. είναι: α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περι- ουσίας του ιδρύματος, καθώς και η αξιοποίηση και δια- χείρισή της η οποία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιότητας και διαφάνειας του άρθρου 15, της χρηστής και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιου- σίας και της επιχειρηματικής λογικής. Ειδικότερος στό- χος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του Α.Ε.Ι.. β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχο- νται από οποιαδήποτε πηγή, με εξαίρεση αυτά που προ- έρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητι- κών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και έργων για την πα- ροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υ- πηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και α- ναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματο- γνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαρια- σμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμ- μάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του ιδρύματος. γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το ίδρυμα υπηρεσιών φοιτητικής μέρι- μνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ν.Π.Ι.Δ. μεριμνά για: α) τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρε- ών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, η- μεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόματι του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από το Συμβούλιο του Α.Ε.Ι., β) την είσπραξη δικαιωμάτων του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ. για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και γ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγρά- φου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθο- ρίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες που εκπληρώ- νουν το σκοπό του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως: α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Α.Ε.Ι. και τη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέ- ριμνας, β) η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προ- γραμμάτων και έργων για την προώθηση των δικών του σκοπών ή σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστη- μονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία εμπίπτουν στους πιο πάνω τομείς της περί- πτωσης β΄ της παραγράφου 3, γ) η συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιο- ποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της δια- σύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία, ιδίως με: αα) την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή απο- τιμήσεων προτεινόμενων ή σε εξέλιξη ευρισκόμενων ε- ρευνητικών εργασιών, ββ) την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα, γγ) τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, δδ) τη συνδρομή για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, εε) την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, δ) η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρω- παϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανι- σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρω- ση των σκοπών του, ε) η μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έ- ρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) η συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της ημεδα- πής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευ- νητικών αποτελεσμάτων, ζ) η συνεργασία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή με ε- μπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα των δραστηριοτήτων του για την προώθηση των σκοπών του, με δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ε- ρευνητικών και λοιπών έργων, η) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήμονες με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προ- γραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χο- ρήγηση βραβείων και υποτροφιών, θ) η παροχή ειδικής επιμόρφωσης, θερινών μαθημάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων ατόμων και φο- ρέων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, ι) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υ- πηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητι- κών στόχων του ιδρύματος, αυτοτελώς ή μετά από σύ- σταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με άλ- λους φορείς ή με τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πα- ραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλ- λοδαπή, ια) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλ- λευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιμή- ματος που καθορίζεται συμβατικά, σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, ιβ) η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκ- μετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμ- μετοχή στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), ιγ) η ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ερευνητι- κών αποτελεσμάτων και της γνώσης, είτε με τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευσή της είτε με τη συμμετοχή σε α- πό κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους ορ- γανισμούς ή επιχειρήσεις, ιδ) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών και ιε) η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους πιο πάνω σκοπούς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθο- ρίζονται επίσης: α) Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ν.Π.Ι.Δ. υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτημάτων. β) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς από το Ν.Π.Ι.Δ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρ- τισης και δια βίου μάθησης. γ) Ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης της περι- ουσίας του. δ) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, εκτέ- λεσης δοκιμών, μετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων. ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τους ο- ποίους μπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους καθηγητές για την πραγμάτωση των εκπαιδευτι- κών, ερευνητικών και διοικητικών τους καθηκόντων. στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάθεσης έργου και σύναψης της οικείας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή επιστημονικών, τεχνικών ή διοικητικών υπη- ρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται ύστερα από εισήγηση του επιστημονι- κού υπευθύνου του έργου και απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με βάση τις αρχές της αμερολη- ψίας και της αξιοκρατίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Με απόφαση του πρύτανη, η οποία εγκρίνεται α- πό το Συμβούλιο του ιδρύματος, είναι δυνατή η ανάθεση επ’ αμοιβή στο Ν.Π.Ι.Δ., με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και συντήρησης των περιουσιακών στοι- χείων του Α.Ε.Ι.. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και του πρύτανη του ιδρύματος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των Α.Ε.Ι., πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέ- ρει, από πόρους του Ν.Π.Ι.Δ.. Οι σχετικές δαπάνες θεω- ρούνται έξοδα του Ν.Π.Ι.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Το Ν.Π.Ι.Δ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόε- δρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα τέσσερα μέλη. Ένα από τα μέλη είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχει- ρήσεων και ένα διπλωματούχος μηχανικός. β) Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, ύστερα από ει- σήγηση του πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του πρύτανη. Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. μεταξύ των μελών του. γ) Ο διευθύνων σύμβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φο- ρέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. δ) Ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του διοι- κητικού συμβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι καθηγη- τές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ι- δρύματος, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από δημόσια πρό- σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συμβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγη- σης συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύ- ματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, και αποτελεί- ται από τρεις καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απα- σχόλησης. Στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 μπορούν να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τυπικά και τα επιπλέον ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιμώνται, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης. ε) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύ- ει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και δι- ευθύνει τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διά- ταξης, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.. Το διοι- κητικό συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του ανα- γκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των απο- δοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου εί- ναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτο- δικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβου- λίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Το Συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί να παύσει μέλος του διοικητικού συμ- βουλίου για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση παύσης, παραί- τησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώ- λειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατό- χου του, με την ίδια διαδικασία. Με απόφαση του Συμ- βουλίου του ιδρύματος, η θητεία των μελών του διοικητι- κού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Συμβούλιο του ιδρύματος αποτελεί τη γενική συ- νέλευση του Ν.Π.Ι.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ε- γκρίνεται το κατά το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) καταστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. και ρυθμίζονται: α) Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα όργανα του Ν.Π.Ι.Δ. και οι αρμοδιότητές τους. β) Ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρε- σιών του και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του. γ) Κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες, την οργά- νωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ι- δίως η διάρκεια του Ν.Π.Ι.Δ., το μετοχικό κεφάλαιο, ο έ- λεγχος της οικονομικής διαχείρισης, τα πειθαρχικά πα- ραπτώματα και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επι- βολής ποινών, ο καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβού- λου, η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, της γενι- κής συνέλευσης και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, με δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) αντικαθίσταται ως εξής: «23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και της Πράξης Υπουργικού Συμβου- λίου 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα νομικά πρόσωπα ιδιω- τικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περι- ουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., την Ακα- δημία Αθηνών, την Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευ- ση (ΑΔΙΠ), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσό- ντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπερι- λαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ- μάτων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Ε- θνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συ- γκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.»

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
MIXAHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.