195 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4009/2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 19 - Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών
06 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
6 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 19Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώ- της βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από ανα- πληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συνα- φές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλο- γής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα- ράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρ- χεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτε- ρικών μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανι- σμό του ιδρύματος και μπορεί να διαφοροποιείται μόνο μεταξύ των σχολών του. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής α- ναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερι- κών μελών, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ιδρύματος, τα ο- ποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την κοσμητεία, ύστερα α- πό εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχο- λής. Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθη- γητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύματος. Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφο- νται καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοτα- γών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμί- δας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από τη Σύ- γκλητο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότο- πο του ιδρύματος. Ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και ερευνητών των μητρώων, τα γνωστικά αντικείμενα των μητρώων αυτών και τα κριτήρια κατάρτισής τους ο- ρίζονται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων. β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του κοσμή- τορα, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας με βάση το επι- στημονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψη- φίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, σε εξαιρετικές περι- πτώσεις και στο μέτρο που δεν είναι εφικτό, από καθη- γητές ή ερευνητές που ανήκουν στο μητρώο των εσωτε- ρικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υ- ποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υ- ποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του κοσμήτορα και επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των ε- σωτερικών της μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει στο ίδρυμα, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με την τη- λεδιάσκεψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβου- λεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφί- ζουν και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψη- φίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσό- ντα για την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υ- ποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος α- ξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμε- νικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο κοσμήτορας διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της ε- πιλογής ή εξέλιξης στον πρύτανη για τον έλεγχο νομι- μότητας και το διορισμό του επιλεγέντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέ- σα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύ- ματος. Ο κοσμήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για πα- ράβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ιδρυμάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω του οποίου κάθε ί- δρυμα καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και ε- ξωτερικών μελών. Τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να κα- θορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση του έργου των υποψηφίων στη γλώσ- σα αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή ε- ξέλιξης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ι- διόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα ανα- γκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
MIXAHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.