16 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4109/2013

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

23 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
23 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 1Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» (Ε.Θ.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» (Ε.Θ.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 5059/1931 (Α΄ 176), σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.δ. της 21.9.1935 (Α΄ 428) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργείται. β) Οι αρμοδιότητες της Ε.Θ.Ε., όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν.δ. της 21.9.1935, ασκούνται, εφεξής, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση της Ε.Θ.Ε. μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Θ.Ε. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Ε.Θ.Ε., για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Ε.Θ.Ε. μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της κατάργησης της Ε.Θ.Ε. και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Θ.Ε. από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Άρθρο 2Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών» (Ι.Ο.Κ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το «Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών» (Ι.Ο.Κ.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται. β) Οι αρμοδιότητες του Ι.Ο.Κ., όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2576/1998, ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ειδικότερα από το Τμήμα Προτύπων Αναλύσεων Τιμών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Διεύθυνσης Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ι.Ο.Κ. λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων του μεταφέρεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.). Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ι.Ο.Κ., μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Προγράμματος, Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ι.Ο.Κ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ι.Ο.Κ. μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το ν. 2021/1992 (Α΄ 36), όπως ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων που καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρεται σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στον ίδιο ή σε όμορους νομούς, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήματα των φορέων. Ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄ όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Για την τακτοποίηση του ανωτέρω προσωπικού, τα όργανα διοίκησης των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω, που έχουν ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματά τους, ειδικώς αιτιολογημένα ως προς τις ανάγκες τους, τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά κλάδους και ειδικότητες και τους λόγους για τους οποίους ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες, στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στην οποία όπου γίνεται αναφορά στο φορέα προέλευσης και στην αρμόδια μονάδα προσωπικού αυτού νοείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και η αντίστοιχη οργανική του μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Μετά την ολοκλήρωση της πράξης μεταφοράς του ανωτέρου προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, οι υπάλληλοι που διαθέτουν εκ του βαθμού και της ειδικότητάς τους υψηλή εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα μνημείων, καθώς και σε αρχαιολογικές εργασίες που είναι εν εξελίξει, διατίθενται στις Επιστημονικές Επιτροπές (Ε.Ε.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος, όπου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία και εντολή αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των έργων. β) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί στο καταργούμενο Ταμείο δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3525/2007 (Α΄16), για τη μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος. Το ανωτέρω προσωπικό επιστρέφει στις οργανικές του θέσεις και εξακολουθεί να απασχολείται στα έργα μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. γ) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και εκείνο, το οποίο απασχολείται με σύμβαση έργου και έχει διατεθεί, σύμφωνα με ρητό όρο των αντίστοιχων συμβάσεων, για την κάλυψη, αποκλειστικά, αναγκών των επιστημονικών επιτροπών, διέπεται από την παράγραφο 6β του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ταμείου μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μισθώσεις ακινήτων, που εξυπηρετούν την εκτέλεση των έργων των Επιστημονικών Επιτροπών και καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μισθώματα βαρύνουν τις πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ή υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Οι Επιστημονικές Επιτροπές μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, η διαχείριση των πιστώσεων των οποίων είχε ανατεθεί στο καταργούμενο Ταμείο και οι οποίες εκτελούν έργα, που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α., εξακολουθούν να λειτουργούν, έως τη λήξη της χρηματοδότησής τους, ως συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Επιστημονικές Επιτροπές υπάγονται ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ίδιου Υπουργείου, κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων που εκτελούνται κατόπιν αξιολόγησης. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται μέχρι τις 31.3.2013. Οι ανωτέρω Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν ως Προϊσταμένη Αρχή. Διευθύνουσα Υπηρεσία για κάθε έργο ή μελέτη εξακολουθεί να είναι η αντίστοιχη Επιστημονική Επιτροπή. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνει το πρόγραμμα εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων που υποβάλλονται από τις Επιστημονικές Επιτροπές της παραγράφου αυτής. β) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται στις Επιστημονικές Επιτροπές είναι δυνατόν να παραταθούν έως τη λήξη του χρόνου χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου. Σε περίπτωση λήξης σύμβασης μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στις ανωτέρω Επιτροπές πριν τη λήξη χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου, είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης έργου έως τη λήξη χρηματοδότησής του. γ) Οι διατάξεις των άρθρων 24, 26 έως και 30 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/74900/2002 Αποφάσεως «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)» (Β΄ 1593) του Υπουργού Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως για τις ανωτέρω Επιστημονικές Επιτροπές και με την επιφύλαξη τήρησης των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Ε.Σ.Μ.Α.) νοούνται ή οι αντίστοιχες Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ή οι οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αντιστοίχως, όπου δε αναφέρεται η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) νοούνται οι Επιστημονικές Επιτροπές. Πιστώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση μελετών και έργων που εκτελούνται από τις ανωτέρω Επιστημονικές Επιτροπές, εφόσον δεν απορροφηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έχουν εγγραφεί, μεταφέρονται υποχρεωτικώς στα επόμενα οικονομικά έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υφιστάμενες Επιστημονικές Επιτροπές μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων καταργούνται μετά τη λήξη της χρηματοδότησης και την παραλαβή των έργων που τους έχουν ανατεθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής προκήρυξης. β) Οι προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης στις οποίες συμβαλλόμενο είναι το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα. Όπου στις ανωτέρω συμβάσεις αναφέρεται το καταργούμενο Ταμείο, εφεξής νοούνται ή οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ή οι οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 5α. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. γ) Το όριο του ποσού της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 99/1992 (Α΄ 46) εξακολουθεί να ισχύει με την επιφύλαξη τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. δ) Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Ταμείο αναφέρεται ως τελικός δικαιούχος, μεταφέρονται και αναλαμβάνονται ή από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ή από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού προκειμένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την 31η Μαρτίου 2013.

Άρθρο 4Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Τ.Ε.Κ.) και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο ΤουρισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού, καταργείται. β) Οι αρμοδιότητες του Ο.Τ.Ε.Κ., όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3105/2003, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσδιορίζονται οι οργανικές μονάδες που ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και οι Σχολές Ξεναγών αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού και αποτελούν εφεξής περιφερειακές υπηρεσίες του. Σε καθεμία από τις ως άνω περιφερειακές υπηρεσίες προΐσταται εκπαιδευτικός, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3105/2003. γ) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Ο.Τ.Ε.Κ. νοείται εφεξής το Υπουργείο Τουρισμού, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Ο.Τ.Ε.Κ. νοείται ο Υπουργός Τουρισμού και όπου αναφέρεται ο Γενικός Διευθυντής Ο.Τ.Ε.Κ. νοείται ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού. Για τον ορισμό προϊστάμενου στις Σχολές Ξεναγών ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμό Τ/7662/2002 (Β΄ 1375) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ. θεωρείται στο εξής προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Τ.Ε.Κ. θεωρείται στο εξής προσωπικό των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στις οποίες μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού του Ο.Τ.Ε.Κ. στο Υπουργείο Τουρισμού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ. και των Εκπαιδευτηρίων του μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και τις περιφερειακές του υπηρεσίες αντίστοιχα, με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η γνώμη ή η εισήγηση αυτή δεν απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Τ.Ε.Κ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Εκκρεμείς διαδικασίες του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Τουρισμού. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Τ.Ε.Κ., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής ανά εκπαιδευτήριο και για την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ. επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. γ) Το ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2012 του Ο.Τ.Ε.Κ. και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Τουρισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου, συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Οι προβλεπόμενοι στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3105/2003 πόροι αποτελούν εφεξής έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων τουριστικής εκπαίδευσης τα οποία με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. δ) Το ποσοστό της παρ. 13β του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) επί των εσόδων των Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας που καταβάλλεται στον Ο.Τ.Ε.Κ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του αποτελεί εφεξής έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών, οι μαθητές των ΕΠΑΣ, των Σχολών Ξεναγών και των ΙΕΚ του Ο.Τ.Ε.Κ. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται σπουδαστές και μαθητές, αντίστοιχα, των Ανώτερων Σχολών, των ΕΠΑΣ, των Σχολών Ξεναγών και των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού καθορίζεται ο τύπος των χορηγούμενων από το Υπουργείο Τουρισμού τίτλων σπουδών, των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών. γ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χορήγηση τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού αποφοίτησης ή βεβαίωσης σπουδών σε σπουδαστές και μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στον Ο.Τ.Ε.Κ., αυτά θα χορηγούνται από το Υπουργείο Τουρισμού με την επισήμανση ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ή έλαβαν πτυχίο από τον Ο.Τ.Ε.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, αποτελούμενο από έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού, έναν Διευθυντή Ανώτερης Σχολής (ΑΣΤΕ), έναν Διευθυντή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου και ο εισηγητής των θεμάτων. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού. Η πρώτη θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31.12.2014. Από την αρμοδιότητα του Συμβουλίου της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του άρθρου 11 του ν. 3105/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αρμόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου είναι το υφιστάμενο για το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού Πειθαρχικό Συμβούλιο. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού αυτού, αρμόδιο είναι το υφιστάμενο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο, αντίστοιχα, του προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού πενταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης το οποίο υπάγεται στον Υπουργό. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Μέλη του Συμβουλίου ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ένας από τους Διευθυντές των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ένας επιστήμονας κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ένας εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΤΕΙ και ένας καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας ΑΕΙ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο οποίος επιλέγεται από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο: α) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, β) τη συστημική αξιολόγηση των δομών, των διαδικασιών, του προγράμματος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης. Ειδικά για την πρώτη θητεία λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου τη θέση του Προέδρου μπορεί να καταλάβει ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε.Κ..

Άρθρο 5Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη» (Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς − Εθνικής Χαρτοθήκης (Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο συνεστήθη με το ν. 2466/1997 (Α΄ 30) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, καταργείται. β) Οι αρμοδιότητες του Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., όπως αυτές προβλέπονται από τις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 2466/1997, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3489/2006, ασκούνται, εφεξής, από οργανική μονάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) (εφεξής «φορέας υποδοχής»), επιπέδου τμήματος με τίτλο «Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς» (Α.ΧΑ.Κ.), το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο και υπάγεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας όπως αυτό ονομάζεται ειδικώς «Γ.Α.Κ. − Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας». Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του «Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς» (Α.ΧΑ.Κ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στην εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατόπιν γνώμης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται στο «Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας» λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων του για την εξυπηρέτηση των σκοπών που μεταφέρονται με το παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. μεταφέρονται στον φορέα υποδοχής, ο οποίος συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα  επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Ε.Π.Π.  − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον φορέα υποδοχής, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου. Οι υπηρεσίες του «Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς» εξακολουθούν να στεγάζονται στο κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. με την υπ’ αριθ. Γ.Υ.1509/18.2.1999 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης (Β΄133). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π.»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π., με έδρα την Αθήνα, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2231/1994 (Α΄139) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Ε.Ι.Μ. επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας». β) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. – Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.», η οποία συνεστήθη με το άρθρο 11 του ν. 3066/2002 (Α΄252) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3066/2002, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας». γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. – ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.», η οποία συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 372/1976 (Α΄166) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετετράπη σε Α.Ε. με το π.δ. 155/1997 (Α΄131) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 372/1976, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας». Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» εξακολουθεί να ισχύει. Το δικαίωμα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. επί των εκδοθησομένων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, μετοχών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με ταυτόχρονη ισόποση της λογιστικής αξίας των μεταφερομένων μετοχών απόσβεση των οφειλών της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των περιουσιακών και πνευματικών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, των εντασσόμενων σε αυτό, και μετασχηματιζόμενων σε αυτοτελείς λειτουργικές του μονάδες, νομικών προσώπων, τα οποία θα εκπροσωπούνται εφεξής από το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο και οι εκκρεμείς δίκες αυτών συνεχίζονται από το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας» στο οποίο μεταφέρεται και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας. Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του ιδρυόμενου νομικού προσώπου, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, λαμβανομένου υπόψη του αυτοτελούς λειτουργικού χαρακτήρα της κάθε μονάδας. Οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και στις τρεις αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα όργανα διοίκησης του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας» είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και γ) οι Προϊστάμενοι της κάθε αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π., η θητεία των μελών του οποίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ισόποσο χρονικό διάστημα, είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα. β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. γ) Έναν εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του φορέα, ο οποίος υποδεικνύεται μετά από πρόταση του φορέα. ε) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (Hellas Cert) ή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab), ο οποίος υποδεικνύεται μετά από πρόταση των φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του Yπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει αυτοδίκαια με τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη συγκρότηση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των εντασσόμενων νομικών προσώπων ασκούνται από τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια, η θητεία των οποίων λήγει με τη συγκρότηση του ως άνω προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Υ.Π., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως τα εξής: α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ.Π., ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητές του, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μεταξύ των ως άνω αυτοτελών λειτουργικών μονάδων ανεξαρτησία, γ) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του, δ) οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του, ε) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις μονάδες του Ε.Σ.Υ.Π., στ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ζ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π. ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εντασσόμενων νομικών προσώπων στο νέο Οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Υ.Π., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα λογιστικού διαχωρισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ε.Σ.Υ.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα, υλοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος από την αντίστοιχη αυτοτελή λειτουργική μονάδα του ιδρυόμενου νομικού προσώπου, ο οποίος είναι καθολικός τους διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντασσόμενων νομικών προσώπων, συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους αναλαμβάνει το Ε.Σ.Υ.Π.. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χρησιμοποιούν ή έχουν κατοχυρώσει τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται από τις αντίστοιχες αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες του ιδρυόμενου Οργανισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Πόροι των αυτοτελών λειτουργικών μονάδων του ιδρυόμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι: i. Τακτικοί Πόροι: α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.Σ.Υ.Π.. β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν. δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. ε) Η επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. ii. Έκτακτοι πόροι: α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Ε.Σ.Υ.Π.. δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7Ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας», το οποίο αποτελείται από το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας» (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), που προήλθε από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) (άρθρο 5 παρ. 10 περίπτωση β΄ του ν. 4051/2012, Α΄ 40) με έδρα το Βόλο, εντάσσεται στο Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που ιδρύθηκε με το π.δ. 77/2000 (Α΄ 65), και αποτελεί εφεξής Ινστιτούτο αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Κεντρική Διεύθυνση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. συγχωνεύεται στην Κεντρική Διεύθυνση του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 4 του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ΄ προστίθεται περίπτωση ζ΄ και η περίπτωση ζ΄ αναριθμείται σε η΄, ως εξής: «ζ) Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη και προαγωγή της έρευνας, ανάπτυξης εφαρμογών και παραγωγής προϊόντων για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και υποστηρίζει τους τομείς: i) Μηχανοτρονικής, ii) Βιοϊατρικής, iii) Αγρο−τεχνολογίας και Αγρο−υλικών και iv) Κινησιολογίας. Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζουν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στη Θεσσαλία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος: α) Το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία ή εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να στελεχώνει το Ι.Ε.ΤΕ.Θ.. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται, με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατείχαν στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.. Για τη μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του εντασσόμενου Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείρισή τους. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. γ) Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, συνεχίζει τις μισθώσεις και οι εκκρεμείς δίκες αυτού συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. δ) Προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ορίζεται ο Διευθυντής του εντασσόμενου Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου Διευθυντή. Σε περίπτωση έλλειψής του ορίζεται προσωρινός Διευθυντής, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο αρχαιότερος ερευνητής του Ινστιτούτου. Για υποθέσεις και θέματα που αφορούν αποκλειστικά το Ι.Ε.ΤΕ.Θ., ο διευθυντής του εκπροσωπεί το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε τρίτους και στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις, υπογράφοντας και τις αναγκαίες συμβάσεις. ε) Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και ορίζεται ως μέλος του υφιστάμενου Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί έως τη λήξη της θητείας των μελών του, και ο προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας. στ) Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμβάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. επ’ ονόματι του Ινστιτούτου Ι.Ε.ΤΕ.Θ.. Η ετήσια επιχορήγηση του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. καλύπτει τη μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού, τις υφιστάμενες συμβατικές και λοιπές υποχρεώσεις και τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες του εντασσόμενου Ινστιτούτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ως προς τα λοιπά θέματα, το Ινστιτούτο Ι.Ε.ΤΕ.Θ., ως Ινστιτούτο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 8Συγχώνευση και Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων ΠεριοχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς», που ιδρύθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και Δάσους Δαδιάς». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999 και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Τραϊανούπολη Έβρου. β) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου − Βιστωνίδας − Ισμαρίδας» και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», που ιδρύθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Ροδόπης − Νέστου − Βιστωνίδας− Ισμαρίδας». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της περιουσίας (ενεργητικό – παθητικό) των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999 ως ισχύει και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Δράμα. γ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού − Λουδία − Αλιάκμονα» και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας − Βόλβης», που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κεντρικής Μακεδονίας». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι ο Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. δ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου − Αώου και Πίνδου», που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», που ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 49) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό – παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνίσταται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999 ως ισχύει και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Ασπράγγελοι Ιωαννίνων. ε) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού», το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου», και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα», που ιδρύθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2012 (Α΄197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Δυτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της περιουσίας (ενεργητικό – παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Άρτα. στ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης», που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό – παθητικό) των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνίσταται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999 ως ισχύει και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Αμφίκλεια. ζ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197), και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα», που ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 395) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Οικοσυστημάτων Αττικής». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Αχαρνές Αττικής. η) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς», το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού», που ιδρύθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197), συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλονιάς». Στο νέο φορέα περιέρχονται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό – παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Πάτρα. θ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που ιδρύθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197), συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό – παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι τα Χανιά. 2) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύμβασης έργου, μεταφέρονται αυτοδίκαια στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους φορείς διαχείρισης που συγχωνεύονται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αποτελεί εφεξής προσωπικό των αντίστοιχων φορέων που συνιστώνται και υπηρετεί σε αυτούς με την ίδια σχέση εργασίας. Οι ανωτέρω κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες θα έχουν συσταθεί με τον εκδοθησόμενο Κανονισμό Υπηρεσιών και Προσωπικού. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται για κάθε νέο φορέα διαχείρισης ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, ο Κανονισμός Υπηρεσιών και Προσωπικού, ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων, Ανάθεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων και υπηρεσιών, προμήθειας υλικών, αγαθών και προϊόντων, καθώς και σύναψης κάθε σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης. 4. Οι δίκες των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 συνεχίζονται από τους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή σε συμβάσεις αναφέρονται οι φορείς που συγχωνεύονται, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχοι φορείς που συνιστώνται. 5. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που λύονται και συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις των φορέων που συγχωνεύονται, μεταφέρονται στους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται, οι οποίοι λειτουργούν ως οιονεί καθολικοί διάδοχοι αυτών. Οι φορείς αυτοί είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί από τους φορείς που συγχωνεύονται, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 6. Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων που συνιστώνται, συγκροτούν με απόφασή τους, μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τριμελή επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέχονται στην κυριότητα και αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 7. Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων που συνιστώνται με την παράγραφο 1, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, αποκλειστικά για λόγους εξασφάλισης της απορρόφησης των εγκεκριμένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και της υλοποίησης δράσεων των εν εξελίξει Τεχνικών Δελτίων. 8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται τα ειδικά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης, η διαδικασία απογραφής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 9. Για τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα ορίζεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 20 του παρόντος, μετά το πέρας της οποίας λύονται αυτοδικαίως, οι δε αρμοδιότητές τους μεταφέρονται και ασκούνται από τους ακόλουθους φορείς και υπηρεσίες ως εξής: α) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης Καστοριάς» που ιδρύθηκε με το π.δ. 14/2012 (226 ΑΑΠ) καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. β) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» που ιδρύθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας. γ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου − Κεφαλόβρυσου» που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002, καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 10. H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ως φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων επαναπλημμυρισμού της λίμνης Κάρλας και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων για την περίοδο εκτέλεσής τους, σε εφαρμογή των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων Κάρλας των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης και με την πρόβλεψη της συνεργασίας της με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) και του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54). 11. α) Η χωρική αρμοδιότητα των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται αντίστοιχα στους ανωτέρω φορείς – υπηρεσίες. β) Οι εκκρεμείς δίκες των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9 συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους. γ) Οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που αναλαμβάνουν. Για τη στρατηγική διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που θα ακολουθηθεί, καθώς και για τις απαιτούμενες δράσεις και υποδομές εφαρμογής της, την εποπτεία θα έχει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι φορείς που ασκούν τις αρμοδιότητες των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9 μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις οποίες θα συμφωνούνται οι αρχές και το αντικείμενο διαχείρισης, καθώς και οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κάθε περιοχής ή συμβάσεις διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως συμπληρώνεται με την παράγραφο 14. Με ανάλογες συμβάσεις είναι δυνατόν να ανατίθενται επί μέρους αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης σε κρατικές ή αυτοδιοίκητες υπηρεσίες που έχουν συναφή αρμοδιότητα και κατάλληλη στελέχωση για να τις ασκήσουν. δ) Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 9 του παρόντος, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 9 του παρόντος, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν. 12. Οι φορείς διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου−Β. Σποράδων, Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το νομοθετικό καθεστώς που τους διέπει. 13. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Το περιεχόμενο της σύμβασης διαχείρισης είναι το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής και, εφόσον αυτό ελλείπει, είναι κατ’ ελάχιστον: α) τα μέτρα διαχείρισης (τύπων οικοτόπων, ειδών δασών, βόσκησης, γεωργικών εκτάσεων και γεωργικής δραστηριότητας, αλιείας και υδατικών πόρων), β) τα μέτρα προστασίας εδαφικών πόρων, γ) τα μέτρα επόπτευσης και φύλαξης, δ) τα μέτρα διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών και ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, ε) η επικοινωνία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στ) η διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης, ζ) η υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης με καθορισμό στόχων, παραμέτρων και δεικτών, η) η λειτουργία υλικών, υποδομών και εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω μέτρων και δράσεων. Η σύμβαση διαχείρισης θα συνάπτεται μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό θα καθορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή ενδιαφέροντος ανάληψης της υποχρέωσης διαχείρισης, τα κριτήρια επιλογής συμβασιούχου, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η διαδικασία κατάρτισης και λύσης της σύμβασης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.» 14. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Η παράγραφος δ΄όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3937/2011 αναριθμείται σε παράγραφο ε΄. 15. Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Συνιστώνται σε κάθε φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 μία διεύθυνση με τρία τμήματα: Το Τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών και Νομικής Υποστήριξης, το Τμήμα Προστασίας, Διαχείρισης και Επόπτευσης και το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. Συνιστώνται τέσσερις οργανικές θέσεις σε κάθε φορέα: μία θέση του διευθυντή και τρεις θέσεις προϊσταμένων των τριών τμημάτων. Οι παραπάνω θέσεις μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές έχουν διάρκεια μέχρι πέντε χρόνια και διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των αποσπασμένων και τα κάθε είδους επιδόματα, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές σε ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, βαρύνουν από της αποσπάσεως το φορέα διαχείρισης.» 16. Καταργείται η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 και αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται για τους Φορείς Διαχείρισης των παραγράφων 1 και 12 ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά Φορέα, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του ν. 2742/1999.» 17. Το έργο των Δ.Σ. των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις των καταργούμενων φορέων είναι δυνατόν να συνεπικουρούν κατά τόπους μη αμειβόμενες Επιτροπές με μέλη επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στο προστατευτέο αντικείμενο κάθε προστατευόμενης περιοχής, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προσδιορίζονται περαιτέρω ο ρόλος και τα καθήκοντα της Επιτροπής, όσον αφορά στην επιστημονική εποπτεία, την κοινωνική συνεργασία και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της διαχείρισης. 18. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των Φορέων ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους κι άλλες περιοχές ή προστατευτέα αντικείμενα. 19. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να μεταφέρονται οι έδρες των φορέων ή/και να ιδρύονται παραρτήματα, μετά από πρόταση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, προς το σκοπό της υλοποίησης έργων και δράσεων, μέσα ή κοντά στις περιοχές που βρίσκονται τα προστατευτέα αντικείμενα. 20. Ορίζεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων φορέων, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η διάρκεια θητείας των Δ.Σ. των καταργούμενων φορέων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενημένης έννομης σχέσης των καταργούμενων φορέων. Οι εκκρεμείς δίκες των καταργούμενων φορέων, σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 9Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), οι οποίες έχουν συσταθεί με το ν. 3106/2003 (Α΄ 30), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) σε δώδεκα (12) νέα Ν.Π.Δ.Δ., που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Τα συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ., φέρουν την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, και εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας στη, δε, επωνυμία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας, (ήτοι «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ….»). Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Μ.Κ.Φ., καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τα δώδεκα (12) συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ. και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματά) τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H παροχή των υπηρεσιών των συγχωνευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., πραγματοποιείται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των συνιστώμενων Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε περιφέρεια. Τα συγχωνευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., που περιλαμβάνουν Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.), καθώς και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Α.Α.Π.), λειτουργούν εφεξής ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου Ν.Π.Δ.Δ., ενώ τα πάσης μορφής «Κέντρα Προστασίας Παιδιού» (Κ.Π.Π.) ή «Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία», λειτουργούν, εφεξής, ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικότερα, τα συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ. στις κατά τόπους περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) αυτών, έχουν ως εξής: α) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Δράμας», το οποίο φέρει ως παράρτημά του το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Καβάλας», δυνάμει του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Δράμας», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Καβάλας» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» είναι ο Δήμος Καβάλας. β) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Α.Π.) – ο Άγιος Δημήτριος», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων − Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης» (Θ.Χ.Π.), το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (Κ.Α.Α.Α.)», και το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων – Παπάφειο Θεσσαλονίκης», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ − ΠΑΠΑΦΕΙΟ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. γ) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Φλώρινας» μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με έδρα το Δήμο Φλώρινας. δ) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ηπείρου», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα)», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων − Ο Νεομάρτυς Γεώργιος, Ιωαννίνων», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου» είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. ε) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Θεσσαλίας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων − Ο Αριστεύς Λάρισας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ − Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας» είναι ο Δήμος Λάρισας. στ) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)» μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με έδρα το Δήμο Ζακύνθου. ζ) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ − ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ – ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο Δήμος Πάτρας. η) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» είναι ο Δήμος Λαμίας. θ) Τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Αττικής», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής, Η Μητέρα» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής Μιχαλήνειο», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ − Η ΜΗΤΕΡΑ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ − ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ». Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής είναι ο Νομός Αττικής. ι) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου», μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου. ια) Τα δύο Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» αποτελείται από δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» έχει έδρα το Δήμο Ρόδου. ιβ) Τα έξι Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κρήτης», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων», το οποίο φέρει ως παράρτημά του το «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης», δυνάμει του ν. 4025/2011 (Α΄228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύμνου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελείται από επτά αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης» έχει έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1, διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος και τέσσερα μέλη. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο ορισμός των μελών (και των αναπληρωματικών τους) των Διοικητικών Συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων, και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους προερχόμενου από κάθε αντίστοιχο νομό, στον οποίο υπήρχε δομή συγχωνευόμενου Ν.Π.Δ.Δ., την εκπροσώπηση του τομέα παιδικής προστασίας από επιστήμονες με σχετική ειδίκευση στο αντικείμενο αυτό, την εκπροσώπηση των εργαζομένων του Κ.Π.Π., καθώς και την εκπροσώπηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. Μέχρι τον ορισμό των ανωτέρω Διοικητικών Συμβουλίων παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων ή αυτών που έληξε η θητεία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η οργάνωση και η λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1 καθορίζεται με τον Οργανισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίνεται με διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν εισήγησης των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών. Η διοικητική υποστήριξη των συνιστώμενων Ν.Π.Δ.Δ. παρέχεται από το προσωπικό που υπηρετεί στο νομό της έδρας τους, και σε περίπτωση έλλειψης, από το αντίστοιχο του πλησιέστερου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύονται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στα αντίστοιχα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται ή στις αντίστοιχες αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) αυτών. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Οργανισμό της παραγράφου 3. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εντός ενός μηνός από τον ορισμό τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1 συγκροτούν με απόφασή τους τριμελή επιτροπή με αντικείμενο την απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για τις δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. Η σχετική έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εκκρεμείς δίκες των Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, συνεχίζονται από τα αντίστοιχα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στα αντίστοιχα Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1.

Άρθρο 10Συγχώνευση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) και σύσταση του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης ΦορτοεκφορτωτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Tα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου μόνου παρ. 7 του ν. 5167/1931 (Α΄ 222) (άρθρο 11 του π.δ. της 4ης Μαρτίου 1932), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συγχωνεύονται σε Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, υπό την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.), με έδρα την Αθήνα. Το Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστάται τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός του Ε.Κ.Α.Φ. είναι η παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.Κ.Α.Φ. διοικείται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αποτελείται από επτά μέλη, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά, ως εξής: Ως Πρόεδρος ορίζεται ένας ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ως μέλη ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας ή αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Ναυτικών Πρακτόρων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τη συγκρότηση νέου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις που διέπουν τους πόρους των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και λεπτομέρεια για τη διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των πόρων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου. β) Τα αποθεματικά των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, καθώς και των επί μέρους κατηγοριών, εντάσσονται ως αποθεματικά στο Ε.Κ.Α.Φ. σε χωριστές κατηγορίες, με χωριστές μερίδες και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μεμονωμένοι φορτοεκφορτωτές ή ομάδες φορτοεκφορτωτών μπορούν να εντάσσονται και να διατηρούν χωριστές μερίδες στο Ε.Κ.Α.Φ.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Φ., κατόπιν αίτησης των δικαιούχων μπορούν να καταργούνται και να διανέμονται αυτοτελώς τα επί μέρους αποθεματικά στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, διοίκησης και παροχών του Ε.Κ.Α.Φ.. β) Στον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του Ε.Κ.Α.Φ. καθορίζονται, ιδίως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του συνιστώμενου νομικού προσώπου, οι θέσεις προσωπικού, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης προϋπολογισμού, διοίκησης και διαχείρισης αποθεματικών και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 μεταφέρεται με την ίδια σχέση στο Ε.Κ.Α.Φ.. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών της προηγούμενης παραγράφου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κ.Α.Φ. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Ν.Π.Δ.Δ., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων Κ.Α.Φ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των αρχείων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Ε.Κ.Α.Φ. υποκαθίσταται, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και έννομες σχέσεις των καταργούμενων Κ.Α.Φ.. Η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κ.Α.Φ. συνεχίζονται από το συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.

Άρθρο 11Κατάργηση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.), που έχουν συσταθεί με τον α.ν. 2724/1940 (Α΄ 449) ως Ν.Π.Δ.Δ., από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται, εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οιονεί καθολικούς διαδόχους των καταργουμένων και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων Ε.Π.Α. περιέρχονται, κατά χωρική αντιστοιχία, στις Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την παράγραφο 1 και αποτελούν εφεξής περιουσιακά στοιχεία τούτων. Για το σκοπό αυτόν συντάσσεται σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της διατηρούμενης Ε.Π.Α.. Απόσπασμα αυτής το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄147) καταχωρίζεται, ατελώς, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Ε.Π.Α. θεωρείται στο εξής προσωπικό του αντίστοιχου διατηρούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της έδρας του Εφετείου, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας, πλην των περιπτώσεων που σε καταργούμενη Ε.Π.Α. λειτουργούν Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων, ημερήσιας ή 24ωρης φροντίδας, οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, το δε προσωπικό των Στεγών Φιλοξενίας Ανηλίκων υπάγεται στον έλεγχο της διατηρούμενης Ε.Π.Α. της αντίστοιχης Εφετειακής Περιφέρειας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνεται ο Οργανισμός για την οργάνωση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Ε.Π.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ποσά τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Ε.Π.Α. μεταφέρονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους αντίστοιχους λογαριασμούς των διατηρούμενων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 (Α΄111) αντικαθίσταται ως εξής: «α) ένας εφέτης, που κατά προτίμηση έχει διατελέσει εφέτης ανηλίκων ή αντεισαγγελέας εφετών ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο προϊστάμενο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση γ΄της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ένας επιμελητής ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων ενός εκ των πρωτοδικείων της περιφέρειας του Εφετείου ή ένας κοινωνικός λειτουργός,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστώνται Επιτροπές Προστασίας Ανηλίκων σε κάθε Πρωτοδικείο της Εφετειακής περιφέρειας των Ε.Π.Α., πλην αυτού της έδρας της Ε.Π.Α., προς υποβοήθηση του σκοπού και του έργου τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών είναι άμισθα. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού διορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αποτελούνται από: α) έναν δικαστικό λειτουργό που είναι ή έχει διατελέσει δικαστής ή εισαγγελέας ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο προϊστάμενο, β) έναν καθηγητή Πανεπιστημίου στα Τμήματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Νομικής ή Κοινωνιολογίας ή καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, γ) έναν επιμελητή ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων της έδρας του πρωτοδικείου ή έναν κοινωνικό λειτουργό, δ) έναν δικηγόρο, ε) έναν εκπρόσωπο του δήμου, της εκκλησίας ή μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται με ανηλίκους, στ) έναν ιατρό, κατά προτίμηση παιδοψυχίατρο, ή έναν παιδοψυχολόγο και ζ) ένα πρόσωπο με προσφορά, ευαισθησία και εμπειρία στον τομέα πρόληψης ή αντιμετώπισης της εγκληματικότητας ανηλίκων. Όλα τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει από το διορισμό των νέων μελών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την παράγραφο 1 διέπονται από το ισχύον σχετικό νομοθετικό καθεστώς. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 12Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) και «Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2687/1999 (Α΄ 39), με Αρ. ΜΑΕ: 42940/62Β/99/0135, και «Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO A.E.» που συστήθηκε με το άρθρο 2 του ως άνω νόμου, με Αρ. ΜΑΕ: 08680/062/Β/86/0514, συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η συγχώνευση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (37/63 Α΄) και του ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας θα συνταχθεί με ημερομηνία 30.6.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η επωνυμία της απορροφώσας εταιρείας θα είναι «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και θα έχει διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Θ.− ΗELEXPO Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Προκειμένου περί οχημάτων, δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα της απορροφώσας εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των συγχωνευόμενων και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα χρέη της απορροφώμενης εταιρείας έναντι του Δημοσίου, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία περιέρχονται στην απορροφώσα εταιρεία, εγγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της και αναλαμβάνονται από αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση των χρεών των φορέων που συγχωνεύονται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΗELEXPO A.E.» ορίζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Τα μέλη του Δ.Σ. των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών εντέλλονται και εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγχώνευση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προθεσμίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 7α του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς τα κτίρια ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Τα μη ρυμοτομηθέντα τμήματα των ΑΚ 18344 και 18678 ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και το ΑΚ 18679 ανταλλάξιμο κτήμα ιδιοκτησίας του Δημοσίου, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών, μεταβιβάζονται δια του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράμματος, που συντάσσεται με ευθύνη της Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και θεωρείται από την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών. Η ως άνω μεταβίβαση της κυριότητας μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στο όνομα της Δ.Ε.Θ. Α.Ε.. Η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και η μεταγραφή, απαλλάσσονται, ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου μεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Από την καταχώριση στα Μητρώα των Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης που προβλέπεται στο άρθρο 74 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) Η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), οι δε τυχόν δίκες της απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση. β) Η απορροφώμενη εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη έναντι πάντων, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια και όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας, ως και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών και ένθεν, από λογιστικής άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. γ) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί της απορροφώσας εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: α) Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. β) Η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων. γ) Η ενημέρωση της Πολιτείας σχετικά με την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας. δ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση εταιρικών συμμετοχών. ε) Η διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων με κάθε πρόσφορο τρόπο. στ) Η διαχείριση εκμετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σημάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο. ζ) Η διαχείριση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού. η) Όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της ρόλου και τη λειτουργία των εκθεσιακών της κέντρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρείας μετέχουν ένας εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων της εταιρίας. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να ξεπερνά τα 11 μέλη. Με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό των μελών του, τη λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η θητεία των διοριζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του πρώτου εδαφίου, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της απορροφώμενης εταιρείας μεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας, αποτελεί προσωπικό αυτής και λαμβάνει τις αποδοχές της απορροφώσας εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω απορρόφησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να διαθέσει μετοχές της απορροφώσας εταιρίας σε τοπικούς φορείς. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης των μετοχών οι οποίες θα είναι αμεταβίβαστες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η απορροφώσα εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

Άρθρο 13Γενικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του νόμου αυτού, από την έναρξη της ισχύος του: α) Λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, η θητεία του Προέδρου, των μελών των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού με θητεία των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, με την εξαίρεση των ερευνητών με θητεία, οι οποίοι υπηρετούν στους φορείς των άρθρων 7 και 9 και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), όπως ισχύει. β) Παύουν, αυτοδικαίως: αα) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου. ββ) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται της παύσης αυτής και εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις για απόσπαση υπαλλήλων των ως άνω αναφερόμενων φορέων, οι οποίες έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» ως ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και για την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Οι αποφάσεις απόσπασης, με βάση το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, προσωπικού των ως άνω φορέων, λογίζονται και ισχύουν ως αποσπάσεις από τον φορέα υποδοχής. γ) Εξαιρείται από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 περίπτωση β΄του παρόντος άρθρου του νόμου αυτού το προσωπικό, το καθεστώς απόσπασης του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224). Για το εν λόγω προσωπικό συνεχίζουν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, ως τροποποιηθέν ισχύει. δ) Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτά με σύμβαση έργου, αποτελούν εφεξής προσωπικό ή απασχολούμενους, αντίστοιχα, των υπηρεσιών ή φορέων που ασκούν εφεξής τις σχετικές αρμοδιότητες, όπου και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους έως την καταληκτική ημερομηνία των συμβάσεών τους. ε) Η σχέση έμμισθης εντολής των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5, καθώς και με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, λύεται αυτοδικαίως εξαιρουμένων όσων έχουν προσληφθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας νομικού προσώπου εποπτευομένου από το Υπουργείο υποδοχής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων οι ανωτέρω μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις φορέων με σχετικές υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες. Για τη λύση και για τη μεταφορά εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό που εποπτεύει τον φορέα που καταργείται. Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στον Υπουργό που εποπτεύει τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής: αα) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης. ββ) Πλήρεις φακέλους των ανωτέρω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών εγγράφων. Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, ο δικηγόρος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει για το Δημόσιο από την καθυστέρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος: α) κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας καταργούνται, β) υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλισή του στον φορέα που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην υπηρεσία υποδοχής που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, λύονται το αργότερο τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατόπιν σχετικής καταγγελίας της μίσθωσης από τον οικείο Υπουργό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως έναν ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τις εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των εταιρειών που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στις σχετικές διαδικασίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ενώ απόσπασμα της εγκεκριμένης από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Οι Οργανισμοί – Κανονισμοί Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Κανονισμοί Λειτουργίας Ν.Π.Ι.Δ., η έκδοση των οποίων προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να υπηρετούν αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν την πλέον αποδοτική, αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία των φορέων. Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εκτίμηση, κατ’ αντικειμενικό τρόπο, των αναγκών σε προσωπικό κάθε φορέα με ανακαθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεών τους στο αναγκαίο για την ορθολογική οργάνωσή τους μέγεθος. Στο ίδιο πλαίσιο, συνεκτιμάται η ανάγκη της συγχώνευσης, στο μέτρο του δυνατού, ομοειδών κλάδων και ειδικοτήτων, κυρίως προς αποφυγή της ύπαρξης κλάδων και ειδικοτήτων με μικρό αριθμό οργανικών θέσεων. β) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών και Κανονισμών Λειτουργίας που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά σε αυτόν, εφαρμόζονται ανάλογα οι ισχύουσες κατά την έναρξη της ισχύος του διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση. Ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές, ρυθμίζονται με αποφάσεις της διοίκησης των φορέων υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στους φορείς που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, νοείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή ο φορέας που συνιστάται αντιστοίχως ή στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν κατοχυρώσει νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του, χρησιμοποιούνται από τους φορείς υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 14Γενική Γραμματεία Συντονισμού − Σύσταση, αποστολή

Συστήνεται Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου και ειδικότερα τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, το συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, την επίλυση τυχόν διαφωνιών ιδίως αυτών που προκύπτουν λόγω συναρμοδιότητας Υπουργείων, τη διασφάλιση της συνεκτικότητας του κυβερνητικού έργου και τον έλεγχο για την εκτέλεσή του, σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνητικών οργάνων. Επίσης, στην αποστολή της περιλαμβάνεται και η εποπτεία και προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών, καθώς και η τεκμηρίωση και τήρηση αρχείων.

Άρθρο 15Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας

Συντονισμού − Άρση διαφωνιών Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού: α) Καταρτίζει το πρόγραμμα εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δράσεις ανά Υπουργείο για την εφαρμογή των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων, περιλαμβανομένης της υποβοήθησής τους για την προπαρασκευή της νομοθετικής παραγωγής, καθώς και την παρακολούθηση εφαρμογής των κειμένων διατάξεων μετά τη δημοσίευσή τους. Για την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνεται υπόψη ο προγραμματισμός (σχέδιο δράσης) του κάθε Υπουργείου, ο οποίος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις απαιτούμενες δράσεις με χρονοδιάγραμμα και μέσα εκτέλεσης, με την κοστολόγησή τους, τα τυχόν συναρμόδια Υπουργεία που εμπλέκονται στις δράσεις, καθώς και τα υπεύθυνα ανά δράση στελέχη. Επίσης, περιλαμβάνουν σε ξεχωριστή ενότητα ετήσιο πρόγραμμα απλούστευσης υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών και μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων. β) Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος καθόλα τα στάδια, ελέγχει την τήρησή του, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ανάγκη διορθωτικών επεμβάσεων ή ανασχεδιασμού δράσεων, προωθεί τις απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα κατά περίπτωση Υπουργεία. γ) Διενεργεί τον απαιτούμενο συντονισμό για την κατά τα ως άνω κατάρτιση του προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, καθώς και για την εφαρμογή του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του προγράμματος, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Για την αποτελεσματικότητα του συντονισμού διενεργούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού οι απαιτούμενες συνεργασίες και διαβουλεύσεις σε διοικητικό επίπεδο, ώστε τυχόν διαφωνίες ή άλλα προβλήματα που ανακύπτουν να επιλύονται με αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο αυτό. Εάν το επίμαχο θέμα δεν επιλυθεί στο διοικητικό επίπεδο, ο οικείος Τομέας ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, ο οποίος για την άρση των διαφωνιών συγκαλεί διυπουργική σύσκεψη με τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, στην οποία προεδρεύει ο Υπουργός Επικρατείας ή ο ίδιος για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εάν δεν επιτευχθεί άρση των διαφωνιών, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού ενημερώνει τον Πρωθυπουργό ο οποίος μπορεί να συγκαλέσει διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, υπό τον ίδιον ή τον Υπουργό Επικρατείας για τη λήψη τελικής απόφασης για το επίμαχο ζήτημα. Η απόφαση που λαμβάνεται κατά τις ανωτέρω συσκέψεις για την άρση διαφωνίας καταχωρίζεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται για μεν το διοικητικό επίπεδο από τον προϊστάμενο του οικείου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, για δε το πολιτικό επίπεδο από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, αποστέλλεται στα οικεία Υπουργεία και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η δε εκτέλεσή του είναι υποχρεωτική από όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη σειρά των επιπέδων διαβούλευσης για επίλυση τυχόν διαφωνιών δεν αποτελεί τυπικώς τηρητέα σειρά. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού μπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει ad hoc σύσκεψη υπ’ αυτόν για την επίλυση διαφωνίας επί συγκεκριμένου θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης, με εκπροσώπους του οικείου ή των οικείων Υπουργείων των οποίων η συμμετοχή κρίνεται αναγκαία. δ) Εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράξεις, σχετικές με τις αρμοδιότητές της. ε) Στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου η Γενική Γραμματεία Συντονισμού επιλέγει δράσεις ιδιαίτερης σημασίας και προτεραιότητας για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου τις οποίες αποστέλλει στους οικείους φορείς για ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα και ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η ένταξή τους, τηρουμένων των γενικών προϋποθέσεων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, είναι υποχρεωτική. στ) Συνεργάζεται με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για τον έλεγχο της νομοτεχνικής ορθότητας και ποιότητας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. Διατυπώνει υποδείξεις στο οικείο Υπουργείο σχετικά με την εκτίμηση των συνεπειών των παραπάνω ρυθμίσεων, πριν τα σχετικά νομοθετήματα προωθηθούν στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 16Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα β) Υπηρεσία Διοίκησης γ) Υπηρεσία Προγραμματισμού δ) Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων ε) Τομείς: εα) Τομέας Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας εβ) Τομέας Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγ) Τομέας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης εδ) Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εε) Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας εστ) Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος εζ) Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εη) Τομέας Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Άρθρο 17Αποστολή − αρμοδιότητες οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας ΣυντονισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Το Iδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ενημέρωση για τα δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου Τύπου για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και τήρηση αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπηρεσία Διοίκησης Η Υπηρεσία Διοίκησης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Ειδικότερα παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, όπως τήρηση πρωτοκόλλου, χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού αυτής, καθώς και των θεμάτων οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού, μισθολογίου, έργων, περιλαμβανομένων και έργων του ΕΣΠΑ, διενέργεια κάθε είδους διαγωνισμού και τήρηση αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπηρεσία Προγραμματισμού − Τομείς α) Αποστολή της Υπηρεσίας Προγραμματισμού είναι η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου. Για το σκοπό αυτόν αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και εντολές του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, τις οποίες και γνωστοποιεί στο τέλος κάθε έτους στους υπευθύνους των Τομέων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα Υπουργεία, μαζί με οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων περιλαμβάνουν σε χωριστή ενότητα και ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων. Το ειδικό σχέδιο απλούστευσης θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες απλούστευσης διαδικασιών, ήτοι: απλούστευση διαδικασιών που θα αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα, συναλλαγές πολιτών με τη διοίκηση και εσωτερικές διαδικασίες της διοίκησης (ενδοδιοικητικά βάρη). Για κάθε διαδικασία για την οποία προβλέπεται απλούστευση, στο σχέδιο δράσης θα καθορίζεται το επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο και θα αναλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους (κοινωνική διαβούλευση). Στις περιπτώσεις περισσοτέρων συναρμόδιων Υπουργείων επισπεύδον Υπουργείο είναι αυτό που έχει την κύρια αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα απλούστευσης. β) Οι Τομείς μεριμνούν με την απαιτούμενη συνεργασία και στήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης και την έγκαιρη αποστολή τους στους Τομείς. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στους Τομείς το αργότερο εντός του Μαρτίου κάθε έτους. Μετά την υποβολή των σχεδίων δράσης από τα Υπουργεία στους αντίστοιχους Τομείς γίνεται η τελική επεξεργασία των σχεδίων από τον κάθε Τομέα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα σχέδια δράσης κινούνται στο πλαίσιο των δεδομένων πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων και ακολούθως διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Προγραμματισμού προκειμένου να καταρτισθεί το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα διευθετείται από τον Τομέα σε συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο. Εάν δεν διευθετηθεί το ανακύπτον πρόβλημα, το σχέδιο δράσης διαβιβάζεται από τον Τομέα στην Υπηρεσία Προγραμματισμού με τις σχετικές παρατηρήσεις και αναλαμβάνει την επίλυση του προβλήματος η Υπηρεσία Προγραμματισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, ενημερώνοντας παράλληλα και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. γ) Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Τομείς καταρτίζει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο, πέραν των άλλων, αναφέρονται οι δράσεις οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία και σύμπραξη και άλλων Υπουργείων, με στόχο τον εντοπισμό των συνεργειών για να διασφαλισθεί ο συντονισμός κατά την εκτέλεση και παρακολούθηση των διυπουργικών δράσεων. Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συμβατότητα των δράσεων κάθε Υπουργείου σε σχέση με τα σχέδια δράσης των λοιπών Υπουργείων. δ) Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διαβιβάζεται στους Τομείς και στα Υπουργεία για εφαρμογή, το αργότερο εντός του Μαΐου κάθε έτους. Οι Τομείς παρακολουθούν την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, συντονίζουν και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των Υπουργείων και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως διαφορά απόψεων, καθυστερήσεις, διαφωνίες κατά την εκτέλεση των δράσεων, ο οικείος κατά περίπτωση Τομέας ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. ε) Αν ανακύπτει θέμα ανασχεδιασμού μέρους του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες στην Υπηρεσία Προγραμματισμού, η οποία επιλαμβάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση του προγράμματος. Κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται από τους οικείους Υπουργούς κατ’ εφαρμογή των δράσεων, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του οικείου Υπουργείου, αποστέλλονται σε σχέδιο στον οικείο Τομέα για να διασφαλισθεί η συμβατότητά τους με το αποτέλεσμα των σχετικών δράσεων, καθώς και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Αντίτυπο κάθε σχεδίου νόμου που περιέχει διατάξεις που ενσωματώνουν στην έννομη τάξη αποτελέσματα των δράσεων του Σχεδίου Δράσης κάθε Υπουργείου αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. στ) Οι Τομείς καταρτίζουν τριμηνιαία έκθεση προόδου εκτέλεσης του κυβερνητικού προγράμματος για τα Υπουργεία ευθύνης τους, την οποία υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Η τριμηνιαία έκθεση, πέραν των τυχόν παρατηρήσεων, μπορεί να περιλαμβάνει και σχετικές προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος από μέρους των Υπουργείων. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας ετήσια έκθεση της πορείας εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο, στην οποία περιλαμβάνεται και κριτική αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων. Αντίτυπο της ετήσιας έκθεσης αποστέλλεται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. ζ) Αν ληφθεί πολιτική απόφαση που απαιτεί άμεση προώθηση δράσεων για θέμα που δεν έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό, οι δράσεις αυτές προωθούνται παράλληλα και εντάσσονται στον προγραμματισμό του επόμενου έτους, κατά το μέρος τους που δεν έχει ολοκληρωθεί. η) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος Τομέας σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία συντονίζει την κανονιστική αποτύπωση των διαδικασιών που απλοποιούνται και μεριμνά για την καταχώρισή τους σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων. Νέες ρυθμίσεις που περιέχονται σε σχέδια νόμων ή κανονιστικών πράξεων Υπουργών και που επεμβαίνουν σε ήδη απλουστευμένες διαδικασίες αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νεότερες ρυθμίσεις δεν εισάγουν πρόσθετες διαδικασίες ή διοικητικές επιβαρύνσεις στις ήδη απλουστευμένες διαδικασίες. θ) Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών της Διοίκησης για θέματα προγραμματισμού ή απλούστευσης διαδικασιών, με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μπορεί επίσης να οργανώνει ημερίδες σχετικά με θέματα απλούστευσης και των ωφελειών που αναμένονται για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων Το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων συγκεντρώνει, ταξινομεί και αρχειοθετεί όλες τις αποφάσεις, πρακτικά και λοιπά κείμενα που αφορούν στο έργο των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Παράλληλα επεξεργάζεται τα ανωτέρω κείμενα για την άντληση των στοιχείων εκείνων τα οποία τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τους στόχους αυτών. Κατά την πρώτη λειτουργία του το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων καταρτίζει σχέδιο τρόπου ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των κειμένων και στοιχείων, το οποίο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.

Άρθρο 18Γενικός Γραμματέας ΣυντονισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται θέση Γενικού Γραμματέα Συντονισμού με βαθμό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και πενταετή θητεία. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντί διορισμού μπορεί με όμοια απόφαση να γίνει ανάθεση των καθηκόντων της θέσης του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού σε ανώτατο δημόσιο λειτουργό. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού αναστέλλεται η άσκηση κάθε επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό. Με απόφαση του Πρωθυπουργού η άσκηση μέρους ή όλων των αρμοδιοτήτων του για θέματα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού μπορεί να ανατίθενται στον Υπουργό Επικρατείας. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία τους και είναι βοηθός του Πρωθυπουργού σχετικά με το πρόγραμμα εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυβερνητικής Επιτροπής ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουργό και κοινοποιείται σε αυτόν κατάλογος των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με απόφαση του Πρωθυπουργού. β) Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού παύεται με απόφαση του Πρωθυπουργού για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Άρθρο 19Σύσταση θέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού συνιστώνται εξήντα τρεις (63) θέσεις προσωπικού ως ακολούθως: α. Για το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα: α.1. Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων από τις οποίες: − Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμούς Α΄ ΣΤ΄, ανάλογα με το τυπικό προσόν του υπαλλήλου που κατέχει καθεμία από αυτές και − Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ με βαθμούς Β΄ − ΣΤ΄. α.2. Μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ με βαθμούς Δ΄− ΣΤ΄. α.3. Μια (1) θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και Μια (1) θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. β. Δώδεκα (12) θέσεις προϊσταμένων από τις οποίες: Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα Μία (1) θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοίκησης Μία (1) θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Προγραμματισμού Οκτώ (8) θέσεις προϊσταμένων Τομέων (μία ανά Τομέα) Μία (1) θέση προϊσταμένου του Γραφείου Τεκμηρίωσης και Αρχείων. γ. Τριάντα δύο (32) θέσεις κατηγορίας ΠΕ με βαθμούς Α΄ − ΣΤ΄ από τις οποίες: − Οκτώ (8) θέσεις για την Υπηρεσία Προγραμματισμού, − Είκοσι δύο (22) θέσεις για τους Τομείς, − Δύο (2) θέσεις για το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων και δ. Πέντε (5) θέσεις για την Υπηρεσία Διοίκησης, κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ανάλογα με το τυπικό προσόν του υπαλλήλου που κατέχει καθεμία από αυτές. ε. Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΔΕ με βαθμούς Β΄ − ΣΤ΄ από τις οποίες μία (1) για την Υπηρεσία Προγραμματισμού, τρεις (3) για τους Τομείς και τρεις (3) για την Υπηρεσία Διοίκησης. στ. Μία (1) θέση νομικού συνεργάτη με σχέση έμμισθης εντολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τυπικό προσόν πλήρωσης της θέσης του μετακλητού προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα ορίζεται το πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τυπικά προσόντα για την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι το πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα. Πρόσθετα προσόντα κάλυψης των ανωτέρω θέσεων και ο τρόπος απόδειξης αυτών ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τυπικά προσόντα κάλυψης των θέσεων των περιπτώσεων α.1, α.2, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα ανά κατηγορία θέσεων. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και για τις θέσεις αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού κατανέμονται στους Τομείς οι είκοσι δύο (22) θέσεις κατηγορίας ΠΕ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οι τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου σε τρεις Τομείς ανά μία. Η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού μπορεί να μεταβάλλεται οποτεδήποτε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού.

Άρθρο 20ΠροσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. β. Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. γ. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων και των ειδικών συνεργατών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην αυτής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, καλύπτονται είτε με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με απόσπαση συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η μετάταξη ή απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η απόσπαση γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Oι αποδοχές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του π.δ. 63/2005. Οι αποδοχές του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82 του π.δ. 63/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων εφαρμόζονται: α) γι’ αυτούς που κατέχουν τη θέση με μετάταξη οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, β) γι’ αυτούς που κατέχουν τη θέση με απόσπαση, οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται, ανάλογα με τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται κατ’ έτος από τον Γενικό Γραμματέα βάσει δελτίου αξιολόγησης του οποίου ο τύπος και το περιεχόμενο καθορίζεται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με τεκμηριωμένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα και ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για μη επαρκή ανταπόκριση σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή, αν υπηρετεί με απόσπαση, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και επιστρέφει στην Υπηρεσία του. Αν ανήκει οργανικά στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού επαναφέρεται στην υπηρεσία από την οποία είχε μεταταγεί σε θέση του κλάδου του και στο βαθμό που κατείχε κατά τη μετάταξή του. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού λογίζεται ότι διανύθηκε στην υπηρεσία του για κάθε συνέπεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Οι αποδοχές των μετατασσομένων και τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, πλην αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι αποδοχές των αποσπασμένων καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που θα εργάζονται σε δωδεκάωρη βάση και κατά τα Σάββατα, Κυριακές ή εξαιρέσιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η θέση του νομικού συνεργάτη καλύπτεται με πρόσληψη δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστον, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Οι αποδοχές του νομικού συνεργάτη καθορίζονται σύμφωνα με την κ.υ.α. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β΄ 498).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για την εκτός έδρας μετακίνηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία, όπου απαιτείται, των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού με τα προβλεπόμενα στο ν. 2685/1999.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο παρόν άρθρο, γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην των θέσεων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα και του προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης για την κάλυψη των οποίων δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού επιτρέπεται η ενίσχυσή της με προσωπικό πέραν του αριθμού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση Πρωθυπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του παρόντος άρθρου για μετατάξεις ή αποσπάσεις εφαρμόζονται και για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 21Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και του λοιπού προσωπικού αυτής, για τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου συγκροτείται υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ως Πρόεδρο, το Σύμβουλο και τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Νομικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, για θητεία δύο (2) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου. Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα ορίζεται Γενικός Γραμματέας άλλης Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών μελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, αντί του Γενικού Γραμματέα, προεδρεύεται από Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 2 για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 22Δαπάνες − ΈλεγχοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 83 του π.δ. 63/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή εξυπηρετεί και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Άρθρο 23Εξουσιοδοτήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εκχωρεί στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού το δικαίωμα υπογραφής πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας αυτής.

Άρθρο 24Κωδικοποίηση διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του ν. 1558/1985, καθώς και οι διατάξεις μεταγενέστερων νόμων που τροποποιούν αμέσως ή εμμέσως διατάξεις του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην κωδικοποίηση μπορεί να περιληφθούν και διατάξεις προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Πρωθυπουργού που αφορούν Κυβερνητικά Όργανα, ή υπηρεσίες του κυβερνητικού κέντρου, καθώς και κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 1558/1985, όπως αυτός ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το έργο της κωδικοποίησης ανατίθεται στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 25Μεταβατική διάταξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι χρονικοί προσδιορισμοί που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 16, στις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18, καθώς και ο χρόνος υποβολής της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου μετατίθενται αναλόγως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού που κοινοποιείται σε όλα τα Υπουργεία και τις υπ’ αυτόν υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου λήγει την 31.12.2014. Έως τον ορισμό αναπληρωματικών μελών και όχι πέραν των δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί με τα τακτικά μόνο μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26Θέματα παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012

Στην υποπερίπτωση γ΄της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται μετά το τελευταίο εδάφιο τα εξής εδάφια: «Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήματα των προσωρινών τοποθετήσεων δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012

Άρθρο 27

Στο άρθρο 18 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.»

Άρθρο 28Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 29

Η περίπτωση 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» αντικαθίσταται ως εξής: «Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς/και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276), όπως ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/ 0022/7.6.2010 (Β΄ 898), θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) η τέταρτη (4η) δόση έως την 31η Ιανουαρίου του 2013, β) η πέμπτη (5η) δόση το Μάρτιο του 2014, γ) η πέμπτη (5η) δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα καταβληθεί το Νοέμβριο του 2014.»

Άρθρο 30Ρυθμίσεις για το διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 − 2013», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Αντίθετα, για τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).»

Άρθρο 31Ρυθμίσεις σύνθεσης επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19)

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) προστίθεται η φράση «σε περίπτωση, δε, μη ύπαρξης θέσης Γενικού Γραμματέα ή μη κάλυψης αυτής, τον Υπουργό αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου».

Άρθρο 32

Στο άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 3592/2007 όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο στ΄, που έχει ως εξής: «Σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρεους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων − περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των δημοσιογράφων αν πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό − χορηγείται σε αυτούς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση του Ε.Σ.Ρ. και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Ειδικώς για την περίπτωση αυτή και κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων, στην επόμενη παράγραφο 10, το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και τα ποσά εγγυητικών επιστολών καθορίζονται από το Ε.Σ.Ρ. που εκτιμά τις περιστάσεις μέχρι του 35% αυτού.»

Άρθρο 33Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί μέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ