90 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 12 - Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών ΕπενδύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συνιστώνται: α. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες: αα) Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με τα ακόλουθα Τμήματα: i. Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής. ii. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). iii.Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων. ββ) Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,με τα ακόλουθα Τμήματα: i. Τμήμα Πολεοδομίας. ii. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων. iii.Τμήμα Δασών. iv. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας. v. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών. β. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, που συστήθηκε με το π.δ. 178/2000 (Α΄165) και με το οποίο καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της, οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: αα) Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, με τα ακόλουθα Τμήματα: i. Τμήμα Αξιολόγησης. ii. Τμήμα Ελέγχου. iii. Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. iv. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. v. Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. vi Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας. ββ) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, με τα ακόλουθα Τμήματα: i. Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων. ii. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών. γ. Το Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, που συστήθηκε με το προεδρικο διάταγμα 178/2000 στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, μετονομάζεται σε Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και έχει, εκτός των αρμοδιοτήτων του, κατά το προεδρικό διάταγμα 178/2000 και την αρμοδιότητα παροχής φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά το άρθρο 11 του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ