90 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66 - Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 66Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Περιφερειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ Στο ν. 3913/2011 προστίθεται άρθρο 22Α με τίτλο «Ρυθμίσεις για την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ» ως εξής: «1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αεροδρομίων (Α.Ε.Δ.Α) με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΔιΠΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «Regional Airport Management S.A.». 2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού και η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, συμπληρωματικώς δε από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και κατά τα λοιπά από τον κ.ν. 2190/1920. 3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας που εμπίπτουν στις περιπτώσεις: α) όσα αεροδρόμια δεν παραχωρηθούν σε ιδιώτη επενδυτή κατά τις διαδικασίες, αξιοποίησης που διενεργούνται από το ΤΑΙΠΕΔ, β) τα δημοτικά αεροδρόμια, εφόσον οι δήμοι αδυνατούν να καλύψουν εξ ιδίων πόρων και στελεχιακού δυναμικού τους τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. 4. Τα δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των αεροδρομίων της παραγράφου 3, καθώς και των χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα αεροδρόμια αυτά και των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των εν λόγω αεροδρομίων παραχωρούνται εκ του νόμου στην Εταιρεία για τη διάρκεια της όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 περιπτώσεις α΄ και β΄. Η παραχώρηση χωρεί μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄ και β΄. Στη διαπιστωτική πράξη περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι εμπορικών και άλλων χρήσεων, καθώς και τα κινητά και ακίνητα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του αεροδρομίου και τα οποία παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. 5. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο καλύπτεται και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, διαιρείται δε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της και καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2013. Τα δικαιώματα του μετόχου στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Εταιρεία χρηματοδοτείται προκειμένου να καλύπτει τα λειτουργικά κόστη της από: α) την επιβολή τελών στους χρήστες των αεροδρομίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, β) τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την ΥΠΑ, και γ) μέρος των εσόδων της ΥΠΑ, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του παρόντος. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, κατά τις ειδικότερες διατάξεις που θα περιληφθούν στο Καταστατικό της ιδρυόμενης εταιρείας. Κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της ΑΕΔιΠΑ ορίζονται τα μέλη του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 8. Η Εταιρεία φέρει την παρακάτω βασική οργανωτική δομή: α) Ανώτατο όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί καταρχήν συλλογικά κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και δύναται να εκχωρεί διακριτές εξουσίες του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή και σε άλλα μέλη του, κατά περίπτωση. β) Τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας διαρθρώνονται ως ακολούθως: βα) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ββ) Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, βγ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διορίζει τα μέλη διοίκησης της Εταιρείας σε θέσεις ευθύνης. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο υπάγονται οι εξής διοικητικές μονάδες: Διεύθυνση Λειτουργιών Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών Διεύθυνση Οικονομικών και Διοίκησης Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. βδ) Διευθυντής Λειτουργιών, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Λειτουργιών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Διοίκησης αεροδρομίων Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Προστασίας από Έκνομες Ενέργειες Τμήμα Αεροπορικών Υπηρεσιών Προτύπων και Ασφάλειας (Safety) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος και τοπικών Κοινωνιών. βε) Διευθυντής Ανάπτυξης και Υποδομών, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων αεροδρομίου Τμήμα Τεχνικών Έργων Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Επισκευών. βστ) Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοίκησης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Οικονομικού και Εφοδιασμού. γ) Κάθε αερολιμένας, η διαχείριση του οποίου παραχωρείται στην Εταιρεία, έχει την ακόλουθη διοικητική διάρθρωση: γα) Διευθυντής Αερολιμένα γβ) Γραφείο Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης γγ) Γραφείο Αεροπορικών Υπηρεσιών, Ασφάλειας (Safety) και Προστασίας από έκνομες ενέργειες (Security) γδ) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και επαφής με τον Πολίτη. 9. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος κατά τον οποίο η Εταιρεία επιτρέπεται να λειτουργεί με αποσπασμένο προσωπικό παρατείνεται έως το πέρας της περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως εκάστοτε ισχύει. 10. Η έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας θα γίνει εντός διαστήματος τριών (3) μηνών μετά το πέρας της διαδικασίας αξιοποίησης των αεροδρομίων της χώρας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔιΠΑ υποχρεούται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του σε σώμα: α) Να καταρτίσει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο μεταξύ άλλων θα εξειδικεύονται τα εξής: αα. Το οργανόγραμμα της Εταιρείας και οι θέσεις ευθύνης, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 8 της παρούσας. αβ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όσων θα κληθούν να στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης. αγ. Η διαδικασία επιλογής στελεχών και το σύστημα τακτικής αξιολόγησής τους. αδ. Το σύστημα ελέγχου απόδοσης. αε. Το πειθαρχικό σύστημα της Εταιρείας. αστ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας. β) Να συντάξει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας και να το υποβάλει στην ΥΠΑ για αξιολόγηση και έγκριση. γ) Να συντάξει Κανονισμό Προμηθειών, Μελετών, Έργων και Υπηρεσιών. Το Καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο από τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικώς στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. 12. Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των αεροδρομίων που υπάγονται σε αυτήν, η Εταιρεία δύναται κατά την κείμενη νομοθεσία να παραχωρήσει τη διοίκηση και λειτουργία της σε ιδιωτικό φορέα με τη σύναψη συμβολαίου παραχώρησης της διοίκησης και διαχείρισης (management contract). 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία και τον υπόχρεο καταβολής (αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή διακινούμενοι μέσω αυτών αναχωρούντες επιβάτες) προς την ΥΠΑ ποσού, από το οποίο n ΥΠΑ θα χρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ΥΠΑ είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει και να διατηρεί διακριτό λογαριασμό για τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία θα αποδίδονται για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.»

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ