90 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58Ρυθμίσεις τομέα τηλεπικοινωνιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο άρθρο 31 του ν. 4053/2012 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ηλεκτροδοτούνται εφόσον προσκομισθεί στον αρμόδιο για την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.» β. Το στοιχείο Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, ύστερα από υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την αριθ. 15277/23.3.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1077).» γ. Οι εγκαταστάσεις δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012 λειτουργούσαν χωρίς άδεια επέμβασης σε δάσος/δασική έκταση από τις δασικές αρχές ή άδεια του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, υποχρεούνται εντός της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, κατά περίπτωση, να υπαχθούν σε ΠΠΔ ή να λάβουν ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την αριθ. 15277/23.3.2012 υπουργική απόφαση (Β΄1077). Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τη δασική αρχή για την προστασία της έκτασης και ανακαλούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου μετά την υπαγωγή σε ΠΠΔ ή την έκδοση ΑΕΠΟ. Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν λάβει ΑΕΠΟ πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011 αλλά δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την τότε ισχύουσα νομοθεσία άδεια, αυτή δίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Η παράγραφος 21 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄82) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για τις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις. Η κατεδάφιση κατασκευών κεραιών αναστέλλεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 68 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίστανται ως εξής: «4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθμού για τους συνδρομητές που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά αριθμού σε νέα επιχείρηση, γίνεται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Η ΕΕΤΤ μπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, έχοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας προς τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει επίσης, αν χρειαστεί, μέτρα με τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα και δεν μεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη θέλησή τους. Η ΕΕΤΤ δύναται, με την επιφύλαξη επιβολής των κατ’ άρθρο 77 του παρόντος διοικητικών κυρώσεων, να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς ή καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους τους παρόχους ή για λογαριασμό τους. Ο τρόπος επιβολής της υποχρέωσης, υπολογισμού της αποζημίωσης, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.» «6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας σύμβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή των παρόχων υπηρεσιών. Οι πάροχοι δεν δύνανται να θέτουν οποιοδήποτε κώλυμα, όπως οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, κατά την υλοποίηση αιτημάτων φορητότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4070/ 2012 (Α΄82) αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, τα μέλη της ΕΕΤΤ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.»

Άρθρο 59Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από εξειδικευμένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτης και κατασκευής. Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου α΄.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 (Α΄116) προστίθεται παράγραφος 6Α, ως εξής: «6Α. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του συστήματος προσφοράς μελέτης και κατασκευής με τα υπό στοιχεία α΄ β΄ και γ΄ συστήματα προσφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 3669/ 2008 (Α΄116) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 25 του ν. 3669/2008 (Α΄116) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής: «Άρθρο 25Α Παράβολο 1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του άρθρου 25, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας μονάδας εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να επανακαθορίζονται οι ως άνω μονάδες έκπτωσης ή εγγύησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου.» Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 75Α του ν. 3669/2008 (Α΄116), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4070/2012 (Α΄82) μετά το άρθρο 75 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 75Α Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο τα εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.»

Άρθρο 60Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 15 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009−2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004−2009 και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009−2014, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων/πράξεων και προγραμματικών ενοτήτων (programme areas), αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του ΕΟΧ και υλοποιούνται σε επίπεδο Φορέα Υλοποίησης και Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) είτε από φορείς της ημεδαπής είτε από φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δυνάμει συμφωνιών συνεργασίας.»

Άρθρο 61Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α΄63) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α΄64) οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και μέχρι την 31η.12.2012 εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή δύναται να παραγγέλλει στα αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα τη συλλογή στοιχείων και υποβολή πορισμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι μήνες. Η Αρχή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. 7. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της Αρχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 4 του άρθρου 61 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα τακτικά μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους.» Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσους φέρουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Αρχής κατά τη δημοσίευση του παρόντος. β. Η παρ. 2α του άρθρου 238 του ν. 4072/2012 (Α΄86) καταργείται. γ. Η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 (Α΄93) εφαρμόζεται και για τα μέλη της Αρχής. δ. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (Α΄230) εφαρμόζεται αναλόγως για τον Πρόεδρο, τα μέλη της Αρχής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εφόσον έχουν τη δικηγορική ιδιότητα, καθώς και για τον Νομικό Σύμβουλο της Αρχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προϋπολογισμός της Αρχής προσαρτάται στο Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους. Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης ρυθμίζονται με τον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, η μισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Από την έκδοσή του και μέχρι το τέλος του 2013 η Αρχή θα υποστηρίζεται από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 η Αρχή, για την κάλυψη των αναγκών της, δύναται να επιχορηγηθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Αρχή για την ένταξή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013, δύναται να χρηματοδοτείται μέσω της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2011 μπορεί να μεταφέρονται και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το 2012 με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε οικονομικού έτους προκύπτει θετικό Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης, ποσοστό του οικονομικού αυτού αποτελέσματος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονομικό έτος 2015 και εφεξής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (Α΄309) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: «Η πλήρωση των θέσεων μπορεί επίσης να γίνει με απόσπαση αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής διάρκειας ή μετάταξη από τους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (Α΄29). Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις των προηγούμενων εδαφίων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Το αποσπώμενο προσωπικό που καταλαμβάνει θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού λαμβάνει τις αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές του δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές του φορέα προέλευσης και η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής, η δε πληρωμή αυτής διενεργείται από την Αρχή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής και διοικητική εμπειρία στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.»

Άρθρο 62Τροποποίηση του ν. 2515/1997ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.  2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού – Λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄154) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

Άρθρο 63

Ρυθμίσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΕΤ.Α.Δ.) αποτελεί φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄285). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ορίζονται και άλλοι φορείς ως φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

Άρθρο 64

Η παρ. 11 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.  2963/2001(Α΄268), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της παρ. 2 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δημόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος τα δημόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την πιστοποίησή τους».

Άρθρο 65Απόσβεση παγίων στοιχείων Α.Ε.Ι. και λοιπών δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» (Α΄151), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση θθ΄ ως ακολούθως: «θθ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους, με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού.»

Άρθρο 66Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Περιφερειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ Στο ν. 3913/2011 προστίθεται άρθρο 22Α με τίτλο «Ρυθμίσεις για την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ» ως εξής: «1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αεροδρομίων (Α.Ε.Δ.Α) με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΔιΠΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «Regional Airport Management S.A.». 2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού και η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, συμπληρωματικώς δε από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και κατά τα λοιπά από τον κ.ν. 2190/1920. 3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας που εμπίπτουν στις περιπτώσεις: α) όσα αεροδρόμια δεν παραχωρηθούν σε ιδιώτη επενδυτή κατά τις διαδικασίες, αξιοποίησης που διενεργούνται από το ΤΑΙΠΕΔ, β) τα δημοτικά αεροδρόμια, εφόσον οι δήμοι αδυνατούν να καλύψουν εξ ιδίων πόρων και στελεχιακού δυναμικού τους τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. 4. Τα δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των αεροδρομίων της παραγράφου 3, καθώς και των χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα αεροδρόμια αυτά και των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των εν λόγω αεροδρομίων παραχωρούνται εκ του νόμου στην Εταιρεία για τη διάρκεια της όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 περιπτώσεις α΄ και β΄. Η παραχώρηση χωρεί μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α΄ και β΄. Στη διαπιστωτική πράξη περιγράφονται οι ανωτέρω χώροι εμπορικών και άλλων χρήσεων, καθώς και τα κινητά και ακίνητα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του αεροδρομίου και τα οποία παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. 5. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο καλύπτεται και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, διαιρείται δε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της και καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2013. Τα δικαιώματα του μετόχου στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Εταιρεία χρηματοδοτείται προκειμένου να καλύπτει τα λειτουργικά κόστη της από: α) την επιβολή τελών στους χρήστες των αεροδρομίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, β) τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την ΥΠΑ, και γ) μέρος των εσόδων της ΥΠΑ, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του παρόντος. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, κατά τις ειδικότερες διατάξεις που θα περιληφθούν στο Καταστατικό της ιδρυόμενης εταιρείας. Κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της ΑΕΔιΠΑ ορίζονται τα μέλη του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 8. Η Εταιρεία φέρει την παρακάτω βασική οργανωτική δομή: α) Ανώτατο όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί καταρχήν συλλογικά κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και δύναται να εκχωρεί διακριτές εξουσίες του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή και σε άλλα μέλη του, κατά περίπτωση. β) Τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας διαρθρώνονται ως ακολούθως: βα) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ββ) Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, βγ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διορίζει τα μέλη διοίκησης της Εταιρείας σε θέσεις ευθύνης. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο υπάγονται οι εξής διοικητικές μονάδες: Διεύθυνση Λειτουργιών Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών Διεύθυνση Οικονομικών και Διοίκησης Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. βδ) Διευθυντής Λειτουργιών, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Λειτουργιών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Διοίκησης αεροδρομίων Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Προστασίας από Έκνομες Ενέργειες Τμήμα Αεροπορικών Υπηρεσιών Προτύπων και Ασφάλειας (Safety) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος και τοπικών Κοινωνιών. βε) Διευθυντής Ανάπτυξης και Υποδομών, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων αεροδρομίου Τμήμα Τεχνικών Έργων Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Επισκευών. βστ) Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοίκησης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Οικονομικού και Εφοδιασμού. γ) Κάθε αερολιμένας, η διαχείριση του οποίου παραχωρείται στην Εταιρεία, έχει την ακόλουθη διοικητική διάρθρωση: γα) Διευθυντής Αερολιμένα γβ) Γραφείο Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης γγ) Γραφείο Αεροπορικών Υπηρεσιών, Ασφάλειας (Safety) και Προστασίας από έκνομες ενέργειες (Security) γδ) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και επαφής με τον Πολίτη. 9. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος κατά τον οποίο η Εταιρεία επιτρέπεται να λειτουργεί με αποσπασμένο προσωπικό παρατείνεται έως το πέρας της περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως εκάστοτε ισχύει. 10. Η έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας θα γίνει εντός διαστήματος τριών (3) μηνών μετά το πέρας της διαδικασίας αξιοποίησης των αεροδρομίων της χώρας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔιΠΑ υποχρεούται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του σε σώμα: α) Να καταρτίσει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο μεταξύ άλλων θα εξειδικεύονται τα εξής: αα. Το οργανόγραμμα της Εταιρείας και οι θέσεις ευθύνης, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 8 της παρούσας. αβ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όσων θα κληθούν να στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης. αγ. Η διαδικασία επιλογής στελεχών και το σύστημα τακτικής αξιολόγησής τους. αδ. Το σύστημα ελέγχου απόδοσης. αε. Το πειθαρχικό σύστημα της Εταιρείας. αστ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας. β) Να συντάξει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας και να το υποβάλει στην ΥΠΑ για αξιολόγηση και έγκριση. γ) Να συντάξει Κανονισμό Προμηθειών, Μελετών, Έργων και Υπηρεσιών. Το Καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο από τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικώς στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. 12. Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των αεροδρομίων που υπάγονται σε αυτήν, η Εταιρεία δύναται κατά την κείμενη νομοθεσία να παραχωρήσει τη διοίκηση και λειτουργία της σε ιδιωτικό φορέα με τη σύναψη συμβολαίου παραχώρησης της διοίκησης και διαχείρισης (management contract). 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία και τον υπόχρεο καταβολής (αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή διακινούμενοι μέσω αυτών αναχωρούντες επιβάτες) προς την ΥΠΑ ποσού, από το οποίο n ΥΠΑ θα χρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ΥΠΑ είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει και να διατηρεί διακριτό λογαριασμό για τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία θα αποδίδονται για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.»

Άρθρο 67Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Αερολιμένων του άρθρου 7 του π.δ. 56/ 1989 (Α΄28) διασπάται σε δύο Διευθύνσεις ως εξής: α) Κανονιστική Διεύθυνση Αεροδρομίων, αρμόδια για τη σύνταξη και προώθηση πρωτογενούς νομοθεσίας για τα αεροδρόμια, κανονισμούς λειτουργίας, κατευθυντήριο υλικό και λοιπά με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των ελληνικών αεροδρομίων, αξιοποιημένων και μη. Η διάρθρωση της Κανονιστικής Διεύθυνσης Αεροδρομίων έχει ως ακολούθως: i. Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Αεροδρομίων ii. Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Πεδίων Προσγείωσης και Ελικοδρομίων iii. Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων iv. Τμήμα Εκπαίδευσης. β) Εποπτική Αρχή Αεροδρομίων, αρμόδια για την πιστοποίηση και την εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας των ελληνικών αεροδρομίων, αξιοποιημένων και μη. Η διάρθρωση της Εποπτικής Αρχής Αεροδρομίων έχει ως ακολούθως: i. Τμήμα Εποπτείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου ii. Τμήμα Αδειοδότησης και Πιστοποίησης Αεροδρομίων iii. Τμήμα Αδειοδότησης και Εποπτείας Πεδίων Προσγείωσης και Ελικοδρομίων και υδατοδρομίων iv Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων ν. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 11 και η Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 12 του π.δ. 56/1989 συγχωνεύονται σε νέα Διεύθυνση με την ονομασία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης του άρθρου 15α και το Τμήμα Επιθεωρήσεων Μονάδων ΥΠΑ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15α του π.δ. 56/1989 καταργούνται. Τα Τμήματα Ελέγχου Εσόδων ΥΠΑ και Ελέγχου Εξόδων ΥΠΑ των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 15α του π.δ. 56/1989 μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού ΥΠΑ του άρθρου 15 του π.δ. 56/1989.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του άρθρου 15γ του π.δ. 56/1989 συγχωνεύεται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας του άρθρου 20 του π.δ. 56/1989, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα «Εισαγωγικής Εκπαίδευσης» και «Επιμόρφωσης», το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Διεύθυνση Συντονισμού του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 29 του π.δ. 56/1989 και τα Τμήματά της καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Αερολιμενική Διεύθυνση του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 30 του π.δ. 56/1989 και τα Τμήματά της καταργούνται. Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών συστήνεται Αεροπορική Αρχή του άρθρου δέκατου τρίτου παρ. 7 του ν. 2338/1995 (Α΄202) ως εποπτική μονάδα της ΥΠΑ, σε επίπεδο Διεύθυνσης στην οποία μεταφέρονται oι θέσεις και το προσωπικό της καταργηθείσας με το ανωτέρω εδάφιο υπηρεσιακής μονάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 33 του π.δ. 56/1989 και τα Τμήματά της καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 34 του π.δ. 56/1989 μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 35 του π.δ. 56/1989 και τα Τμήματά της καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 36 του π.δ. 56/1989 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 37 του π.δ. 56/1989 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι υπηρεσιακές μονάδες των παραγράφων 3 εδάφιο α΄, 5, 7, 10, και 11 καταργούνται ως σύνολο θέσεων, προσωπικού και αρμοδιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η θέση του Αερολιμενάρχη του Κρατικού Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται το π.δ. 56/1989 (Α΄28) σε εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων και Τμημάτων, η διάρθρωση και στελέχωσή τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη λειτουργία τους, και κωδικοποιείται ο Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 68Τροποποιήσεις του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) και άλλων διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3913/2011 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., που έχει συσταθεί με το άρθρο μόνο του π.δ. 19/1992 (Α΄ 4), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και αποτελεί τον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας», κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού 549/2004 ΕΚ (L 96, 31.3.2004, Ρ.1) υπαγόμενη στον Υποδιοικητή Υ.Π.Α..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 2 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις υπηρεσίες εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ορίζονται «Προϊστάμενοι Βάρδιας» για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού και αύξηση του επιπέδου ασφαλείας του Φορέα. Ο Προϊστάμενος Βάρδιας φέρει την ευθύνη και αποφασίζει αποκλειστικά, εφόσον υπάρξει τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Η ιδιότητα του «Προϊσταμένου Βάρδιας» δεν συνεπάγεται μισθολογική μεταβολή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) να παραχωρούνται σε Α.Ε.Δ.Α. στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι επενδυτές ή να παραχωρούνται απευθείας σε επενδυτές μέσω συμβάσεων παραχώρησης τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, όπως ιδίως δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υ.Π.Α., καθώς και των περιγραφόμενων στην ανωτέρω απόφαση χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 8Α ως εξής: «8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστάμενων κρατικών αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζεται το π.δ. 158/2002 (Α΄137). Τα σχετικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας αποκλεισμού υποψήφιων επενδυτών για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζονται από τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισμών, των συμβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόμων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Η Υ.Π.Α. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας αεροδρομίων σε όσα αεροδρόμια αξιοποιηθούν διά συμβάσεων παραχώρησης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και σε όσα υπαχθούν στην εταιρεία του άρθρου 22Α του παρόντος έως την έναρξη λειτουργίας της. Των υπηρεσιών αυτών της Υ.Π.Α. προΐσταται Υποδιοικητής της Υ.Π.Α., αρμόδιος για τη λειτουργία των αεροδρομίων, για όσο χρόνο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατά τα ανωτέρω.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3913/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στους αποσπασμένους στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην E.E. και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όπου στο ν. 3913/2011 αναφέρονται οι φράσεις «περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών», «FIR Αθηνών», «Ελληνικός Εναέριος Χώρος (FIR)», αντικαθίστανται από την φράση «περιοχή πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/ Hellas UIR».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 52/2012 (Α΄102) προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ ως εξής: «γ. Τμήμα παρακολούθησης και εφαρμογής συμβάσεων δ. Τμήμα ελέγχου εφαρμογής επιβαρύνσεων ε. Τμήμα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής εσόδων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 52/2012 προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ ως εξής: «γ. Τμήμα παρακολούθησης και εφαρμογής συμβάσεων Ο έλεγχος τήρησης των όρων που θα συμπεριληφθούν στις συμβάσεις παραχώρησης αναφορικά με το επίπεδο υπηρεσιών που θα καθορίζεται σε αυτές, καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου. δ. Τμήμα ελέγχου εφαρμογής επιβαρύνσεων δα. Ο έλεγχος και η συμμόρφωση ως προς την νόμιμη εφαρμογή των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια, όπως θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση παραχώρησης. δβ. Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη φύση και τα ποσά των επιβαρύνσεων. ε. Τμήμα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής εσόδων εα. Ο έλεγχος της σωστής και έγκαιρης καταβολής προς την Υ.Π.Α. των ποσών της παρ. 13 του άρθρου 22Α του ν. 3913/2011. εβ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της περαιτέρω απόδοσης των ποσών της παρ. 14 του άρθρου 22Α του ν. 3913/2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 103/2010 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Η διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής πραγματοποιείται από την Αρχή μετά από έγκριση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένων και των προϊσταμένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού E.E. 1794/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1191/2010 του Συμβουλίου/E.E., άρθρο 11α παράγραφος 8, δημιουργείται αποθεματικό εκ των τελών διαδρομής που προβλέπονται σε αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αιφνίδιας μείωσης στα τέλη διαδρομής σε καιρούς μειωμένης κίνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση μεταβίβασης στο Ταμείο του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.»

Άρθρο 69

Στο v. 4030/2011 «Νέος τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και άλλες διατάξεις» (Α΄249), προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής: «1. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, όπως και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης δύναται να εκδίδεται από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του αρμόδιου Υπουργού αναφορικά με το χαρακτήρα τους. 2. Για τα ως άνω έργα, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος, η γνωμοδότηση επί των Αρχιτεκτονικών μελετών δύναται να εκδίδεται και από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) κατόπιν παραπομπής του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ή του αρμόδιου Υπουργού. 3. Εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών της διοίκησης οι οποίες χορηγήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των νόμων 1650/1986 και 4014/2011 υποβάλλονται και λαμβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοσή τους για την χορήγηση της έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης. 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των στοιχείων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εφαρμογή του παρόντος. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται οι περιπτώσεις έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης οι οποίες υπάγονται στην παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 του παρόντος χωρίς να απαιτείται σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του αρμόδιου Υπουργού. 6. Για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται από αυτό. Η απόσπαση πραγματοποιείται χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα του αποσπώμενου προσωπικού καθορίζονται σε σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

Άρθρο 70Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3469/2006 (Α΄131) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές με έγγραφο του φορέα αποστολής, συνοδευόμενο από ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης πράξης, και δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύθηκε το οικείο κείμενο. Η διόρθωση σφαλμάτων περιορίζεται αποκλειστικώς σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο των εκδοθεισών πράξεων δεν αντιστοιχεί ακριβώς με αυτό που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδιαίτερα όταν οι αποστελλόμενες προς δημοσίευση περιλήψεις των ως άνω πράξεων, εκ παραδρομής της υπηρεσίας, δεν αντιστοιχούν επακριβώς με τις εκδοθείσες πράξεις.»

Άρθρο 71

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μέχρι 31.12.2013 και χωρίς αμοιβή, η παράλληλη άσκηση από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 72

Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.  3894/2010 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του ν. 4055/2012 (Α΄51) πλην της παραγράφου 5, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10,11, και 12 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 (Α΄130), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις ακυρώσεως και ασφαλιστικών μέτρων και τις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων οι οποίες αφορούν δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

Άρθρο 73Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιμακίων που αποφαίνονται ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, υποβάλλονται στη γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο, από αυτόν που έχει σπουδαίο έννομο συμφέρον προς τούτο, ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλιμακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο.»

Άρθρο 74Τροποποιήσεις του ν. 3886/2010 (Α’ 173)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορριφθεί σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 75Τροποποίηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

Στο άρθρο 13 παρ.1 περίπτωση γ΄ του ν. 4024/2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από αίτημα του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να χαρακτηρίζονται έργα και δραστηριότητες ως έργα εθνικής σημασίας, ιδίως εάν πρόκειται για έργα συγχρηματοδοτούμενα από Διαρθρωτικά Ταμεία και ευρωπαϊκά προγράμματα, για έργα που απαιτούνται για την επείγουσα συμμόρφωση με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για έργα που αφορούν λόγους δημόσιας υγείας. Για τα έργα αυτά η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ εισάγοντάς τα απευθείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για γνώμη κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»

Άρθρο 76Ρυθμίσεις θεμάτων απαλλοτριώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α΄17) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργός υποχρεούται, πριν την κατά το άρθρο 1 κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου, να προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση και δεν είναι κατώτερη του ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στον αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης φορέα για την απευθείας εξαγορά αυτών. Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο ή από την εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 ή από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Για τη γνωστοποίηση της δημόσιας πρόσκλησης εφαρμόζεται αναλογικά η προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 3 διαδικασία για την ανακοίνωση. Κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.. Η εξαγορά δύναται να γίνει και μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, πάντως, όμως, μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση του προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης. Αντίγραφο της συναπτόμενης σύμβασης, μαζί με το διάγραμμα στο οποίο εικονίζεται το ακίνητο που περιέρχεται στο Δημόσιο, αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή για να καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα. Η δημόσια πρόσκληση για την εξαγορά αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και συνιστά ουσιώδη τύπο αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας εξαγοράς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α) κτηματολογικό διάγραμμα, το οποίο να απεικονίζει την απαλλοτριούμενη έκταση και τις ιδιοκτησίες, ύστερα από έλεγχο και εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας, εκτός των περιπτώσεων όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι κτηματολογικές εγγραφές». Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει ανατεθεί η σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄17) προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής: «δ) εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, ε) έκθεση της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας και της Δασικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση. Στις περιπτώσεις δ΄και ε΄ οι εκθέσεις συντάσσονται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη του δικαιώματος της ιδιοκτησίας έγγραφα και διαγράμματα.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που δεν έχει εγκριθεί ο οικείος κτηματολογικός πίνακας και διάγραμμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το Δημόσιο, η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπέρ του δικαστικώς αναγνωρισθέντος ή την έκδοση του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης σε περίπτωση όπου δεν εκδίδεται χρηματικό ένταλμα.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει παρακατατεθεί η αποζημίωση των ακινήτων κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων επισπεύδεται από το Δημόσιο ή αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρμογή της διάταξης των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το Δημόσιο ή τον υπόχρεο προς αποζημίωση, με την αίτηση καθορισμού της αποζημίωσης ή και με τις προτάσεις που κατατίθενται στην περίπτωση αυτή δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από τη δικάσιμο.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για τις οποίες εκκρεμεί η συζήτηση του προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ή απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ύψους της τυχόν οφειλόμενης κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζημίωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το δικαστήριο υποχρεούται να αιτιολογεί ειδικά την τυχόν απόκλιση της προσδιοριζόμενης από το ίδιο αξίας του ακινήτου τόσο από την προκύπτουσα κατά το αντικειμενικό σύστημα αξία του όσο και από την προκύπτουσα από την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος ή του ανεξάρτητου εκτιμητή της παρούσας παραγράφου.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισμού προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 15 του ν. 2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν της εκτίμησης της Επιτροπής της παραγράφου 1, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισμού οριστικής αποζημίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόφαση του μονομελούς εφετείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 20.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Αρμόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζημίωση είναι το μονομελές εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής. 2. Το μονομελές εφετείο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, που κατατίθεται στον γραμματέα του.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί η κήρυξη αυτών κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο άρθρο 19 του ν. 2882/2001 προστίθεται παράγραφος 11 ως έξης: «11. Ειδικά για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υποθέσεις προσδιορίζονται και δικάζονται καθ’ υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο, που τυχόν έχει αποφασισθεί από τις Ολομέλειες των Δικαστηρίων.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί η αίτηση καθορισμού οριστικής αποζημίωσης κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 2882/ 2001 (Α΄ 17) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Αρμόδιο να προσδιορίσει οριστικά την αποζημίωση είναι το εφετείο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 με τριμελή σύνθεση. 2. Μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του μονομελούς εφετείου για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται, και αν ακόμη δεν υπήρξε διάδικος στη δίκη για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης, να ζητήσει τον οριστικό προσδιορισμό αυτής. Εάν κάποιος από τους ενδιαφερομένους είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής, η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης είναι για όλους τους ενδιαφερομένους εξήντα ημέρες. Εάν η προαναφερόμενη απόφαση δεν επεδόθη, η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης είναι σε κάθε περίπτωση έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, με την επιφύλαξη εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί αίτηση οριστικού καθορισμού αποζημίωσης κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 2882/ 2001 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: «1. Η αίτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης δύναται να ασκηθεί και απευθείας, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για προσωρινό προσδιορισμό αυτής ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την προσδιορίζει προσωρινώς. 3. Μέχρι την πρώτη συζήτηση της αίτησης περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, κάθε άλλος ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή καταργείται n δίκη για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης ως προς τα ακίνητα για τα οποία ζητήθηκε ο προσωρινός προσδιορισμός.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Oι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 2882/2001 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης δύναται να ενεργείται και διοικητικώς, εφόσον έχει προσδιορισθεί, ή εξωδίκως η τιμή μονάδας. Η διοικητική αναγνώριση χωρεί εφόσον η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υπόχρεο προς πληρωμή είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η αξιούμενη αποζημίωση, με βάση την προσδιορισθείσα τιμή μονάδας, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 2. Για τη διοικητική αναγνώριση των δικαιούχων συνιστάται στην Κτηματική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν πρωτοδίκη, που υπηρετεί στην έδρα του Πρωτοδικείου και προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του πρωτοδικείου τούτου, ως Πρόεδρο, ένα δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. που προτείνεται με έναν αναπληρωτή του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από τον Διευθυντή της Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 3. Η επιτροπή συνεδριάζει με παρόντα όλα τα μέλη της. Στην επιτροπή εισηγείται χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος του τμήματος Απαλλοτριώσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας ή υπάλληλος αυτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της. Γραμματέας της Επιτροπής, με έναν αναπληρωτή του ορίζεται, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας. Στα μέλη, στον εισηγητή και στον γραμματέα της επιτροπής παρέχεται αμοιβή κατά τις κείμενες διατάξεις, η οποία βαρύνει το Δημόσιο. 4. Η αίτηση για τη διοικητική αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης μαζί με τα δικαιολογητικά και τους τίτλους υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία η οποία την εισάγει στην επιτροπή προς εξέταση.» Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς απαλλοτριώσεις.

Άρθρο 77Μετοχικό Ταμείο ΣτρατούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 (Α΄ 107) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα, ανά τρίμηνο, από τα καθαρά έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσοστού 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων και πάντως ποσό όχι μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, ανά τρίμηνο για τη δημιουργία ταμειακού αποθεματικού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31n Δεκεμβρίου 2016.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αριθμούνται ως παράγραφος 1.

Άρθρο 78Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων

256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).

Άρθρο 79Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επμέρους διατάξεις των άρθρων του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση των εξαγωγών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εξαγωγείς, η διοργάνωση εξαγωγικών εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την επίτευξη του σκοπού της η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»: α. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο. γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one−stop shop) στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων λαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησομένων αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν, ως προς τις επιπτώσεις τους στο περι− βάλλον, στην κατηγορία Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄209) και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες. Η Διεύθυνση αυτή υποχρεούται, επίσης, να παρέχει στην εταιρεία έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων. δ. Για τους υποψηφίους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν. ε. Στο πλαίσιο του νόμου για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»: αα) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων, δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του εποπτεύοντος της Υπουργού, την ένταξη των επενδύσεων στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων, εε) εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή και τη Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού Φακέλου, στστ) μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωμένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρία προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηματοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ζζ) ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους, ηη) μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των υπαχθεισών στρατηγικών επενδύσεων στη διαδικασία του παρόντος νόμου. στ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. ζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά συμβουλευτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της από ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εποπτευόντων Υπουργών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας παρά μόνο η καταβολή τυχόν αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους. η. Δύναται να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων, το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. θ. Υποστηρίζει τους επενδυτές στην αξιοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει. ι. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 3386/2005 και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄204), παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης. ια. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει στους αρμοδίους φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπου επισημαίνει τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου. ιβ. Αποδέχεται δωρεές προς την «Επενδύσετε στην Ελλάδα Α.Ε.» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2Διάρκεια – ΈδραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ