90 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68 - Τροποποιήσεις του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) και άλλων διατάξεων
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 68Τροποποιήσεις του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) και άλλων διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3913/2011 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., που έχει συσταθεί με το άρθρο μόνο του π.δ. 19/1992 (Α΄ 4), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και αποτελεί τον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας», κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού 549/2004 ΕΚ (L 96, 31.3.2004, Ρ.1) υπαγόμενη στον Υποδιοικητή Υ.Π.Α..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 2 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις υπηρεσίες εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ορίζονται «Προϊστάμενοι Βάρδιας» για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού και αύξηση του επιπέδου ασφαλείας του Φορέα. Ο Προϊστάμενος Βάρδιας φέρει την ευθύνη και αποφασίζει αποκλειστικά, εφόσον υπάρξει τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Η ιδιότητα του «Προϊσταμένου Βάρδιας» δεν συνεπάγεται μισθολογική μεταβολή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) να παραχωρούνται σε Α.Ε.Δ.Α. στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι επενδυτές ή να παραχωρούνται απευθείας σε επενδυτές μέσω συμβάσεων παραχώρησης τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, όπως ιδίως δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υ.Π.Α., καθώς και των περιγραφόμενων στην ανωτέρω απόφαση χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 8Α ως εξής: «8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστάμενων κρατικών αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζεται το π.δ. 158/2002 (Α΄137). Τα σχετικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας αποκλεισμού υποψήφιων επενδυτών για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζονται από τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισμών, των συμβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόμων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Η Υ.Π.Α. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας αεροδρομίων σε όσα αεροδρόμια αξιοποιηθούν διά συμβάσεων παραχώρησης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και σε όσα υπαχθούν στην εταιρεία του άρθρου 22Α του παρόντος έως την έναρξη λειτουργίας της. Των υπηρεσιών αυτών της Υ.Π.Α. προΐσταται Υποδιοικητής της Υ.Π.Α., αρμόδιος για τη λειτουργία των αεροδρομίων, για όσο χρόνο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατά τα ανωτέρω.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3913/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στους αποσπασμένους στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην E.E. και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όπου στο ν. 3913/2011 αναφέρονται οι φράσεις «περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών», «FIR Αθηνών», «Ελληνικός Εναέριος Χώρος (FIR)», αντικαθίστανται από την φράση «περιοχή πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/ Hellas UIR».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 52/2012 (Α΄102) προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ ως εξής: «γ. Τμήμα παρακολούθησης και εφαρμογής συμβάσεων δ. Τμήμα ελέγχου εφαρμογής επιβαρύνσεων ε. Τμήμα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής εσόδων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 52/2012 προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ ως εξής: «γ. Τμήμα παρακολούθησης και εφαρμογής συμβάσεων Ο έλεγχος τήρησης των όρων που θα συμπεριληφθούν στις συμβάσεις παραχώρησης αναφορικά με το επίπεδο υπηρεσιών που θα καθορίζεται σε αυτές, καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου. δ. Τμήμα ελέγχου εφαρμογής επιβαρύνσεων δα. Ο έλεγχος και η συμμόρφωση ως προς την νόμιμη εφαρμογή των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια, όπως θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση παραχώρησης. δβ. Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη φύση και τα ποσά των επιβαρύνσεων. ε. Τμήμα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής εσόδων εα. Ο έλεγχος της σωστής και έγκαιρης καταβολής προς την Υ.Π.Α. των ποσών της παρ. 13 του άρθρου 22Α του ν. 3913/2011. εβ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της περαιτέρω απόδοσης των ποσών της παρ. 14 του άρθρου 22Α του ν. 3913/2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 103/2010 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Η διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής πραγματοποιείται από την Αρχή μετά από έγκριση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένων και των προϊσταμένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού E.E. 1794/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1191/2010 του Συμβουλίου/E.E., άρθρο 11α παράγραφος 8, δημιουργείται αποθεματικό εκ των τελών διαδρομής που προβλέπονται σε αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αιφνίδιας μείωσης στα τέλη διαδρομής σε καιρούς μειωμένης κίνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση μεταβίβασης στο Ταμείο του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.»

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ