90 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ − ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ − ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011
Άρθρο 18Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31.12.2014 και με δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου (iii) της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. Δεν μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιχορήγησης, με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να καταβληθεί προκαταβολή έως και 100% της προβλεπόμενης επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, μπορεί να καλυφθεί με εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής: α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθείας σε δεσμευμένο από την τράπεζα λογαριασμό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3908/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 6 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα και με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. Ως προς το ύψος των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και για τα οποία εφαρμόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων της ίδιας παραγράφου.»

Άρθρο 19Παροχή φορολογικών κινήτρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3908/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε (15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενσιχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι περιπτώσεις β΄, βα΄, ββ΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 καταργούνται και οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄και ε΄ αντίστοιχα .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011, που πλεόν αναριθμείται σε περίπτωση γ΄, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής τελούν υπό την προϋπόθεση της κύρωσής τους με νόμο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011, που πλέον αναριθμείται σε περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Με την απόφαση υπαγωγής, που εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα ποσοστά των παρεχόμενων ενισχύσεων και δύνανται να τίθενται ειδικοί όροι ανάλογα με το είδος της επένδυσης που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τα επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που θα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και, ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.

Άρθρο 20Βελτίωση του θεσμικού πλαισίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3908/ 2011 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ΄ Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C137/06), εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποπερίπτωση 86 της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας, καθώς και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητάς τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υποπερίπτωση ζα΄ της περίπτωσης ζ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρούνται: αα. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ββ. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής να μην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού τους αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. γγ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού − Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού είναι δυνατόν να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες –πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου− κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο καθίστανται υποκείμενο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού. δδ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις. εε. Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων. στστ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. ζζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υποπερίτπωση ζβ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται με τον παρόντα νόμο και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται να μεταβιβάζονται στον κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8‰) των προβλεπόμενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ’ έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος νόμου. Το κόστος μετακίνησης των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/ 2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα στοιχεία (ii) και (iii) της περίπτωσης δ΄ της παράγραφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «(ii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται. (iii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998 (Α΄81), 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8) αναφέρεται χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ως επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους και για τα οποία στη συνέχεια εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπαγωγής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως ακολούθως: «δ. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ενισχυόμενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτηριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού και κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικότερα για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και σε επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011 όπως ισχύουν, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων προγενέστερων του ν. 2601/1998 και για τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσής τους δια μεταβατικών διατάξεων, παρέμεναν δε εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν τελεσίδικα δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η υποπερίπτωση − 35.11.10.09 − της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «− 35.11.10.09 − «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του πίνακα της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 13 του ν. 3468/2006

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά το 10%.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

α. Η υποπερίπτωση αβ΄της περίπτωσης α΄της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «αβ. Εμπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4072/2012.» β. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 προστίθεται υποπερίπτωση αδ΄ ως ακολούθως: «αδ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011.» γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όριο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ της περίπτωσης δ΄ της παρ, 5 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αυξάνεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Άρθρο 21Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Αν η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης. 2. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και μπορεί να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτομίας, δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης), β) να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή), γ) να μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του. Για να γίνει δεκτό ένα αίτημα τροποποίησης θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης, γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, μέσω του ΠΣΚΕ−Επ συνοδευόμενο από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του, καθώς και σχετικές προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά δελτία (prospectus), τα οποία αιτιολογούν τις μεταβολές στο κόστος. 3. Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα στην ουσία του και αποφασίζει για τη μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και παραλαβή του. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εκδίδει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής. Στην αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη μη αποδοχή του αιτήματός του και αιτιολογεί την απόφασή της. 4. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της έδρας της επιχείρησης είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είτε μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, εκδίδεται απόφαση με την οποία ορίζεται καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 22Συνέργεια και Δικτύωση

Η περίπτωση δ΄της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3908/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ. Συνέργειας και Δικτύωσης Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας και λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανομής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά..»

Άρθρο 23Επιτάχυνση ΔιαδικασιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων επενδυτών, μπορεί να διενεργούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποίησης, καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, από πιστοποιημένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004, οι οποίες έχουν υποβληθεί ως «Αιτήματα Θεραπείας» έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά προτεραιότητα έως την 31.12.2013, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επί αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται, αναφορικά με επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου εδαφίου, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 2690/1996 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄131) περί δημοσίευσης στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: αα. οι αποφάσεις συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, ββ. οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου της παρ. 17 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, γγ. οι αποφάσεις συγκρότησης Οργάνων του στοιχείου β΄της παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, δδ. οι αποφάσες σύστασης Οργάνων εξέτασης ενστάσεων και Οργάνων ελέγχου, που συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 και για τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ αντίστοιχα, του άρθρου 11 του ν. 3908/2011. β. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων του στοιχείου α΄ της παραγράφου αυτής, δημοσιεύονται στο διαδύκτιο, μετά την έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) και ισχύουν από το χρόνο ανάρτησής τους, με παράλληλη τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας, η οποία τις εκδίδει. γ. Τυχόν έλλειψη δημοσίευσης αποφάσεων συγκρότησης Οργάνων, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. πριν την έκδοση του παρόντος νόμου, δεν επιφέρει ακυρότητά τους. δ. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, ως αποζημιώσεις Οργάνων της παραγράφου αυτής, σε εκτέλεση αποφάσεων συγκρότησης που δεν έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., πριν της έκδοση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα.

Άρθρο 24Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Η εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 25Κεφάλαια ΕξωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3427/2005 (Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του παρόντος νόμου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία προκειμένου να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 (Α΄132), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3427/2005 (Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών, δ) εξειδικεύεται το είδος, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος και ε) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 (Α΄261), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (Α΄175), η οποία εφαρμόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρμογής πάσης φύσεως αναπτυξιακών νόμων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα υποβληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πιστοποιούνται για ολοκλήρωση της επένδυσης και η επένδυση ολοκληρώνεται μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με μειωμένο προϋπολογισμό, αφαιρουμένων των ποσών επιχορήγησης που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά, ανακαλούνται».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν. 1892/1990, καθώς και σε μεταγενέστερους επενδυτικούς νόμους, εφόσον τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υποδομές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κι έχει εκδοθεί σχετική άδεια λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επενδυτικά σχέδια, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του ν.1892/1990 και 2601/1998, από Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες μέτοχοι είναι αφενός Δήμοι με ποσοστό άνω του 51 % και αφετέρου άλλες Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόμενες από το Δημόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό μόνο της εγκεκριμένης επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηματικά, θεωρούνται ολοκληρωμένα χωρίς κανένα δικαίωμα αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσοστού της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους λογίζονται ως μη εκδοθείσες.

Άρθρο 26Κύρωση υπουργικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 48525/ΥΠΕ/5/04425/E/Ν.3299/04/13.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 2.

Άρθρο 27

Κύρωση απόφασης υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 48563/ΥΠΕ/5/01135/Ε/Ν.3299/04/ 13.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 3.

Άρθρο 28Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 41728/ΥΠΕ/5/03148/E/Ν.3299/04/2.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 4.

Άρθρο 29

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η από 15.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 5.

Άρθρο 30

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η από 19.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 6.

Άρθρο 31

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2160/1993 (Α΄118) ως προς τους συντελεστές δόμησης α. Ο αριθμός 1 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήματος I της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Κατηγορία Μέγιστος Μέγιστο Απόσταση Αναλογία Χρήσεων Συντελεστής Ύψος από το όριο Θέσεων Γης Δόμησης (μέτρα) (μέτρα) Στάθμευσης Ξενοδοχεία 0.14 16 10 1/4 Δωμάτια (ίδε και 4) (ίδε 5 και 6) Κατοικία 0.16 7,5 10 1/Μονάδα (ίδε και 4) (ίδε 5 και 6) Εμπορικές 0.06 10 10 3/100 τ.μ. Δραστηριότητες (ίδε και 4) (ίδε 5 και 6) Συνδετικός Χώρος 0.02 (ίδε και 4) (ίδε κι 5) Κέντρα αναψυχής 10 10 και (ίδε 7) (ίδε και 4) (ίδε και 5) (ίδε 6) διασκέδασης Καζίνο 0.07 15 10 (ίδε και 4) (ίδε και 5) (ίδε 6)» β. Ο αριθμός 2 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήματος Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Συντελεστής Δόμησης: 0,45 επί της συνολικής έκτασης.»

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ