173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1Αποστολή του Υπουργείου Υγείας

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας είναι η διατήρηση και προαγωγή της υγείας των πολιτών μέσω της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας καθώς και η διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Άρθρο 2Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Το Υπουργείο Υγείας διαρθρώνεται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών και Γραφεία Γενικών Γραμματέων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Τμήματα υπαγόμενα απ’ ευθείας στον Υπουργό: α) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ.) (ν. 2920/2001 − Α΄ 131) β) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ν. 3370/2006 − Α΄ 176) γ) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας δ) Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος ε) Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης στ) Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ζ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γενική Γραμματεία Υπουργείου α) Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης. β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ) Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου δ) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας α) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Υπουργείο λειτουργούν επίσης σύμφωνα με κείμενες διατάξεις: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου β) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 3Αρμοδιότητες Πολιτικών Γραφείων Υπουργού,

Υφυπουργών και Γραφείων Γενικών Γραμματέων Τα Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών και τα Γραφεία του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας επικουρούν το έργο αυτών στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της τήρησης του αρχείου και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Διέπονται σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 4Στρατηγικοί σκοποί − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία όλων των ζητημάτων, που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και του Ε.Σ.Υ. Ειδικότερα επιδιώκει: α) Την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Υγείας και των Υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. β) Την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των Υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. γ) Την ενδυνάμωση των εργαζομένων, μέσω της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας. δ) Την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του τομέα Υγείας. ε) Το σχεδιασμό χωροθέτησης και ανάπτυξης υπηρεσιών Υγείας. στ) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης β) Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας δ) Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ε) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 5Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης Επιχειρησιακοί στόχοι−ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών του Υπουργείου, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ορθολογική κατανομή του, στο χειρισμό της υπηρεσιακής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και ασφάλειας των υπηρεσιών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας β) Τμήμα Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων γ) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών δ) Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας αα) Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου ββ) Η τήρηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων του Υπουργείου και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γγ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρουμένης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου β) Τμήμα Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων αα) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. ββ) Η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουργείου και των νομικών προσώπων και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων. γγ) Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας δδ) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών εε) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου στστ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου γ) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών αα) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής). ββ) Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/ και ηλεκτρονικού) του Υπουργείου. γγ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. δδ) Η εξυπηρέτηση−πληροφόρηση του πολίτη. δ) Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων αα) Ο προγραμματισμός, η προμήθεια και η διαχείριση υλικών, εντύπων, ειδών εξοπλισμού και επικοινωνίας των υπηρεσιών. ββ) Η μέριμνα για την ασφάλεια προσωπικού, κτιρίων, εγκαταστάσεων, αρχείου και οχημάτων και πάσης φύσεως υλικού και της συντήρησής τους γγ) Η μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων. δδ) Η διαδικασία μίσθωσης και αναμίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου και η χωροταξική κατανομή των Υπηρεσιών του. εε) Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου.

Άρθρο 6Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων Επιχειρησιακοί στόχοι− ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των νομικών προσώπων του Υπουργείου και το χειρισμό θεμάτων της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας. β) Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. γ) Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου. δ) Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως α) Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας αα) Ο προγραμματισμός και ανάπτυξη ιατρικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. ββ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) και Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.). γγ) Ο χειρισμός της πειθαρχικής διαδικασίας των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. δδ) Ο διορισμός επικουρικών Ιατρών. εε) Η έγκριση εφημεριών ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στστ) Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως προβληματικών και άγονων για την κατάληψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. β) Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού αα) Ο προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εποπτευομένων νομικών προσώπων. ββ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού των εποπτευομένων νομικών προσώπων. γγ) Ο διορισμός οργάνων Διοίκησης των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. δδ) Ο διορισμός υπαλλήλων στο Ε.Κ.Α.Β., καθώς και διακριθέντων αθλητών σε Φορείς του Υπουργείου. εε) Η καθιέρωση και η κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και ενεργών εφημεριών, στο προσωπικό των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. γ) Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία Υπηρεσίας Υπαίθρου αα) Η διαδικασία έκδοσης προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και πλοίων. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης για προεκπαίδευση των γιατρών στα Νοσοκομεία. γγ) Η έκδοση αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης γιατρών, για εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και πλοίων, παράτασης αυτής και απόσπασης σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών. δδ) Ο χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων ως άγονων ή προβληματικών καθώς και η παροχή κινήτρων στους γιατρούς. εε) Η χορήγηση βεβαιώσεων εκπλήρωσης, απαλλαγής ή αναστολής υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. δ) Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών αα) Η τοποθέτηση Ιατρών για ειδίκευση. ββ) Η έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό. γγ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των ειδικευόμενων ιατρών. δδ) Η παροχή στοιχείων ειδικευόμενων ιατρών για την κατάρτιση προϋπολογισμού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/93 και για υπότροφους αλλοδαπούς.

Άρθρο 7Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι− ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων και Φορέων Υγείας, του τρόπου παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου αυτών καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών β) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και λειτουργίας νοσοκομείων γ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και οργάνωσης και υποστήριξης των υγειονομικών περιφερειών δ) Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών 3) Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών αα) Ο προγραμματισμός ίδρυσης και ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων Ε.Σ.Υ. καθώς και η άσκηση εποπτείας και ελέγχου αυτών. ββ) Η άσκηση της εποπτείας και ελέγχου των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και των επιχορηγούμενων από το κράτος Ν.Π.Ι.Δ., πλην των μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης και Ψυχικής Υγείας. γγ) Η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών, καθώς και θέσεων: α) γιατρών Ε.Σ.Υ., β) ειδικευομένων γιατρών σε μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπές υπηρεσίες, γ) εξειδικευμένων γιατρών και δ) επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. δδ) Η έκδοση του ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. εε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και των Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 52 ν. 2071/1992, η χορήγηση άδειας και λειτουργίας τους και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών. β) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και Λειτουργίας Νοσοκομείων αα) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής των νοσοκομείων. ββ) Η μέριμνα για την κατανομή των πιστώσεων που γράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για λειτουργικές δαπάνες, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες. γγ) Η ανάθεση εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών και προμήθειας εξοπλισμού των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. δδ) Η μέριμνα για την κατανομή του προϊόντος του αντικαρκινικού εράνου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες. εε) Η οργάνωση και εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Κεντρικής Υπηρεσίας, παραρτημάτων και τομέων), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Κέντρων Αίματος των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. στστ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την εξασφάλιση αυτάρκειας της χώρας με προσφερόμενο αίμα, καθώς και η διάθεση, διακίνηση και διασφάλιση ποιότητας του αίματος και των παραγώγων του. ζζ) Ο τρόπος και οι διαδικασίες διακίνησης των εκτάκτων και μη περιστατικών και της παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας, τόσο από το Ε.Κ.Α.Β., όσο και από τα ασθενοφόρα των υγειονομικών μονάδων της χώρας, καθώς και η διασύνδεση των Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων με το Ε.Κ.Α.Β. ηη) Η υγειονομική κάλυψη αγώνων εκδηλώσεων. θθ) Ο καθορισμός του συστήματος εφημερίας νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής. ιι) Η διαχείριση αεροδιακομιδών εξωτερικού. γ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και Οργάνωσης και Υποστήριξης Των Υγειονομικών Περιφερειών αα) Ο καθορισμός των νοσηλίων. ββ) Η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. γγ) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων παροχής δωρεάν νοσηλείας και περίθαλψης. δδ) Ο καθορισμός του τρόπου παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών από αποκλειστικές νοσοκόμες. εε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας ειδικών Μονάδων, Κέντρων, Ιατρείων και Εργαστηρίων στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. στστ) Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και η έγκριση καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν τα Νοσοκομεία και οι Ιδιωτικές Κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων. ζζ) Ο καθορισμός και η έκδοση τιμολογίου νοσηλίου ιδιωτικών κλινικών. ηη) Η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικές κλινικές σε ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Φορέων. θθ) Η οργάνωση και η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.). ιι) Ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ιστών και Οργανισμών προμήθειας ιστών προς μεταμόσχευση. ιαια) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας των μεταμοσχεύσεων και του κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, των Μονάδων Εφαρμογής ιστών και των Ιδρυμάτων Ιστών προς μεταμόσχευση. ιβιβ) Ο καθορισμός προσόντων και καθηκόντων Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων. ιγιγ) Η οργάνωση και εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών. δ) Τμήμα Δικαιωμάτων Ασθενών αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών και των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. ββ) Η διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών και η παραπομπή τους για εξέταση στην Επιτροπή Ελέγχους Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. γγ) Η παροχή οδηγιών στα Γραφεία Υποστήριξης του πολίτη και τις Επιτροπές Προάσπισης δικαιωμάτων του πολίτη των Νοσοκομείων. δδ) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας των ασθενών των εργαζομένων σε μονάδες παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και των πολιτών γενικά.

Άρθρο 8Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, στην κοινοτική φροντίδα. H Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, αποτελούμενη από δύο (2) τμήματα, παραμένει αυτοτελής, εν όψει της εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας ANDOR – ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ και έως το πέρας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης (31/12/2015), οπότε αυτοδικαίως εντάσσεται, ως ενιαίο τμήμα, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, η οποία από 01/01/2016 μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και Ψυχικής Υγείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Κοινοτικής Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας β) Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας Ψυχικής Υγείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Κοινοτικής Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας αα) Ο προγραμματισμός και η εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας. ββ) Η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών. γγ) Η προαγωγή και υποστήριξη της τομεοποίησης και η εποπτεία, διασύνδεση και διαβούλευση των Ν.Π.Δ.Δ. (παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας) με τις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας. δδ) Η εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας και του θεσμικού πλαισίου, με τις διεθνείς συμβάσεις, συστάσεις, οδηγίες και κανονισμούς διεθνών και περιφερειακών οργανισμών τις οποίες έχει υιοθετήσει η χώρα μας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. εε) Η παρακολούθηση της αποασυλοποίησης ασθενών με ψυχικές διαταραχές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των εποπτευομένων από το Τμήμα Μονάδων Ψυχικής Υγείας. στστ) Ο προγραμματισμός ίδρυσης και ανάπτυξης Ψυχιατρικών Νοσοκομειακών Ε.Σ.Υ. ή τμημάτων αυτών, Ψυχιατρικών τομέων Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ζζ) H εποπτεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και όλων των υπαγομένων σε αυτά Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και των Τομέων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ηη) Η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών, καθώς και θέσεων: α) Ιατρών Ε.Σ.Υ., β) ειδικευομένων ιατρών, γ) εξειδικευμένων ιατρών και δ) επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. θθ) Η έκδοση ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΔΔ, και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσής τους. ιι) Η έγκριση σύστασης ιδρυμάτων και μετατροπής των καταστατικών τους στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών. ιαια) Ο καθορισμός και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. ιβιβ) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων από τον ευρύτερο πληθυσμό των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη. ιγιγ) Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου και ο καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας. ιδιδ) Η προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. β) Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας Ψυχικής Υγείας αα) Ο προγραμματισμός και η εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας. ββ) Η προαγωγή και υποστήριξη της τομεοποίησης και η εποπτεία, διασύνδεση και διαβούλευση των Ν.Π.Ι.Δ. (παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας) με τις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας γγ) Η εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και η ενσωμάτωση και εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας. δδ) Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. εε) Η επεξεργασία και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευπαθείς ομάδες και πληθυσμιακές και διαγνωστικές υποομάδες με προβλήματα ψυχικής υγείας. στστ) Η έκδοση ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσης τους. ζζ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής της ιατροφαρμακευτικής, νοσηλευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. ηη) Ο καθορισμός και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. θθ) Ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. ιι) Η οικονομική αξιολόγηση και ο οικονομικός έλεγχος των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. ιαια) Η προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 9Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων ΤΠΕ, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργων πληροφορικής και υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της Υγείας και την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ. Παράλληλα, ασχολείται με τη στατιστική επεξεργασία αξιόπιστων στοιχείων από τις δομές του Ε.Σ.Υ. και συμμετέχει, τόσο στο σχεδιασμό υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, όσο και στην εναρμόνιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα e−health.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών. β) Τμήμα Διαχείρισης έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). γ) Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας. δ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών αα) Η σχεδίαση τεχνικών λύσεων, σύνταξη τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών και η τεχνική αξιολόγηση συστημάτων. ββ) Ο έλεγχος συμβατότητας και διαλειτουργικότητας του λογισμικού των συστημάτων πληροφορικής και η τεκμηρίωσή τους. γγ) Η διαχείριση και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, κεντρικών εξυπηρετητών, δικτύων, επικοινωνιών και της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων. δδ) Η συντήρηση Computer Room για την απρόσκοπτη φιλοξενία των servers και του κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού. εε) Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υποδομών ΣΥΖΕΥΞΙΣ. στστ) Η τεχνική διαχείριση Ιστοχώρου Υπουργείου Υγείας. ζζ) Η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών software της Κ.Υ. του Υ.Υ. ηη) Η καταγραφή προβλημάτων/αιτημάτων, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η τήρηση αρχείου συμβάντων (Helpdesk), η καταγραφή και παρακολούθηση του πληροφοριακού εξοπλισμού, η οργάνωση και παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και επισκευής καθώς και η παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης. θθ) Η ασφάλεια των Δεδομένων και των Υποδομών ευθύνης. β) Τμήμα Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) αα) Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και ο συντονισμός των δράσεων ΤΠΕ, για προγράμματα και έργα του Υπουργείου Υγείας. ββ) Η επεξεργασία αιτημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας που αφορούν προδιαγραφές έργων πληροφορικής. γγ) Η συμβολή στη σύνταξη και τελική έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας ή άλλων εποπτευόμενων φορέων, για έργα που εμπεριέχουν ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. δδ) Η διαχείριση των συμβολαίων Υποστήριξης (SLA) των έργων Πληροφορικής της Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας. εε) Υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, που άπτονται θεμάτων ΤΠΕ. γ) Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας Το Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας λειτουργεί ως Παρατηρητήριο Υγείας του ΕΣΥ. Πιο συγκεκριμένα έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και γεωγραφική αποτύπωση οικονομικών, λειτουργικών και άλλων στατιστικών στοιχείων των δομών του Ε.Σ.Υ., μέσω του ΕΣΥ. ΝΕΤ ή άλλων πληροφοριακών συστημάτων. ββ) Η υποστήριξη των Διευθύνσεων του Υπουργείου σε θέματα στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων που τηρούν ηλεκτρονικά σε βάσεις δεδομένων. δ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας αα) Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και εμπλεκόμενους φορείς, για την εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (με τη σύνταξη προτάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών Μητρώων, ιατρικού φακέλου, κα). ββ) Ο συντονισμός δράσεων πληροφορικής, παροχή τεχνογνωσίας και κατευθυντηρίων οδηγιών στους φορείς παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο. γγ) Η εξασφάλιση της Διαλειτουργικότητας και Διασυνδεσιμότητας μεταξύ των υφιστάμενων και των υπό σχεδιασμό/ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας. δδ) Ο σχεδιασμός και διαχείριση Συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη (on−line υπηρεσίες προς το κοινό κ.α.) εε) Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικού φορείς, διαδικασιών Ασφαλείας, Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, Προστασίας Δεδομένων, BCP και Disaster Recovery, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και διεθνή best practices. στστ) Η παρακολούθηση, συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς και συνεργασία με εμπλεκόμενους διεθνείς και εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε τομείς τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας.

Άρθρο 10Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την κατάρτιση και έγκριση προδιαγραφών/ προτύπων (κτιριακών, πολεοδομικών και εξοπλισμού) για την δημιουργία των Μονάδων Υγείας, το σχεδιασμό προγραμματισμό για την καλύτερη αξιοποίηση και περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, τον προγραμματισμό έργων Υγείας με την κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του, την τήρηση βάσης δεδομένων για τις υπάρχουσες μονάδες και πλήρους αρχείου προόδου και στατιστικής επεξεργασίας τεχνοοικονομικών στοιχείων των έργων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων αα) Τεχνικός, χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός κατασκευής έργων. ββ) Η γνωμοδότηση χορήγησης πιστώσεων για την υλοποίηση του προγραμματισμού έργων. γγ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία της κατασκευής έργων του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει καθώς και των έργων ανακαίνισης και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. δδ) Η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι εισηγήσεις σε θέματα έργων, καθώς και επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οποία Προϊσταμένη Αρχή είναι η Υπηρεσία. εε) Η γνωμοδότηση σε προγραμματικές συμβάσεις κατασκευής κτιρίων Υγείας. στστ) Η κατάρτιση προγράμματος για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής των Νοσοκομείων και των λοιπών μονάδων υγείας, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυτό ύστερα από γνωμοδότηση – εισήγηση της κατά περίπτωση συναρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου, η υλοποίησή τους, καθώς και ο προσδιορισμός για την επιχορήγησή τους πιστώσεων του Π.Δ.Ε. ή άλλων πηγών εσόδων. β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών αα) Η ευθύνη για την τελική εισήγηση που αφορά τον προγραμματισμό σύνταξης κτιριακών μελετών για έργα Υγείας (κατασκευή νέων μονάδων, επέκταση και αναδιαρρύθμιση υπαρχουσών) σε συνεργασία με τις επί μέρους συναρμόδιες Διευθύνσεις για τον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων (βαθμού προτεραιότητας, εφικτού υλοποίησης από οικονομική και τεχνική άποψη). ββ) Η έγκριση σκοπιμότητας εκπόνησης μελετών, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά περίπτωση συναρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου, η παρακολούθηση υλοποίησης τους και η πρόταση επιχορήγησής τους από το Π.Δ.Ε. γγ) Η σύνταξη και η εξειδίκευση των προτύπων κτιριολογικών προγραμμάτων και τεχνικών προδιαγραφών, για την εκπόνηση μελετών έργων για την ίδρυση Μονάδων Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα καθώς και η κατάρτιση προδιαγραφών του τρόπου σύνταξης μελετών. δδ) Η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών των έργων του Υπουργείου Υγείας και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό. εε) Η σύνταξη και η ανάθεση, η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση μελετών σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, στατικών, εδαφοτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων μελετών ενεργειακής απόδοσης, για την κατασκευή των έργων του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό. στστ) Ο έλεγχος και η έγκριση πινακίων αμοιβής κτιριακών μελετών για έργα του Υπουργείου και των φορέων, που εποπτεύονται από αυτό. ζζ) Ο τεχνικός, χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός μελετών και η γνωμοδότηση χορήγησης πιστώσεων για την υλοποίηση αυτών ηη) Η γνωμοδότηση σε προγραμματικές συμβάσεις μελετών κατασκευής κτιρίων Υγείας. θθ) Η γνωμοδότηση από τεχνική άποψη για την ίδρυση ιδιωτικών κλινικών και η θεώρηση των αντίστοιχων μελετών, καθώς και η θεώρηση από λειτουργικής απόψεως μελετών ιδιωτικών έργων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα του τομέα Υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. ιι) Η μελέτη, εποπτεία, συντονισμός των ενεργειών και η παρακολούθηση μελετών ανακαίνισης, επισκευών και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. ιαια) Η άσκηση καθηκόντων κυρίου του έργου σε περιπτώσεις ανάθεσης μελετών έργων για τα οποία δεν έχει συσταθεί ο αντίστοιχος φορέας. ιβιβ) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών για εκπόνηση μελετών εκτέλεσης έργων των φορέων, που εποπτεύει το Υπουργείο. ιγιγ) Η κατάρτιση και ο έλεγχος προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Υπουργείου και των φορέων, που εποπτεύονται. ιδιδ) Ο σχεδιασμός και η σύνταξη προγραμμάτων και μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικά την οικονομική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων Υγείας και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. ιειε) Η συνηγορία για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και προσδιορισμούς δόμησης μελετών έργων Μονάδων Υγείας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αα) Η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση μελετών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο, καθώς και ο έλεγχος και η θεώρηση μελετών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσηλευτικών και λοιπών μονάδων του ιδιωτικού τομέα. ββ) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εναρμόνιση τους προς αυτές της Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και στις σχετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. γγ) Η διατήρηση βάσης δεδομένων καταγραφής ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλού επενδυτικού ή/ και λειτουργικού κόστους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο, Μονάδων Υγείας καθώς και βάσης δεδομένων για την οργάνωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία των Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. δδ) Η μελέτη, η αξιολόγηση, ο προγραμματισμός και οι ενέργειες για τη μεταφορά και εφαρμογή της Βιοϊατρικής τεχνολογίας και ειδικότερα η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατόπιν ερωτήματός τους για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. εε) Η έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κατόπιν γνωμοδότησης−εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου, για την επιχορήγηση των Μονάδων Υγείας από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης. στστ) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας με διεθνείς Οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, Ιδρύματα και λοιπούς φορείς ή πρόσωπα επί θεμάτων συναφών προς τις αρμοδιότητες του τμήματος. δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων αα) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από αυτό με την παραχώρηση κυριότητας, χρήσης, αντιπαροχής, εκμίσθωσης κτιρίων και οικοπέδων. ββ) Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και η τήρηση για κάθε ακίνητο αρχείου και σχετικού φακέλου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Υπουργείου, καθώς και η περιφρούρηση των δικαιωμάτων κυριότητας νομής και κατοχής του. γγ) Ο εντοπισμός και οριοθέτηση εκτάσεων για απαλλοτρίωση, για παραχώρηση και γενικά για κάθε περίπτωση αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου. δδ) Η τήρηση του αρχείου των κληροδοτημάτων του Υπουργείου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από αυτό και η μέριμνα για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου. εε) Η μέριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να περιέλθουν στο Υπουργείο ακίνητα προερχόμενα από κληρονομιές, δωρεές και παραχωρήσεις. στστ) Η κτηματογράφηση ή ο έλεγχος κτηματογράφησης, που εκπονήθηκε από ιδιώτες μελετητές, εκτάσεων προς απαλλοτρίωση για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει αυτό, η προσαρμογή ρυμοτομικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις πολεοδομικές μεταβολές καθώς και οι τακτοποιήσεις ή προσκυρώσεις οικοπέδων. ζζ) Η διενέργεια αυτοψιών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Υπουργείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 11Στρατηγικοί Σκοποί – ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως στρατηγικό σκοπό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και τη διαχείριση των εσωτερικών του προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών β) Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών δ) Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 12Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του Προϋπολογισμού. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών γ) Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού αα) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Μ.Π.Δ.Σ. του Υπουργείου. ββ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γ.Λ.Κ. κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης. γγ) Η κατάρτιση του τμήματος του Κοινωνικού Προϋπολογισμού ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του σύμφωνα με τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους. δδ) Η προετοιμασία της αναγκαίας τεκμηρίωσης σε συνεργασία και με τις άλλες Διευθύνσεις ή τμήματα και την εν γένει υποστήριξη του έργου της Επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού. εε) Τη σύνθεση των προτάσεων του Τμήματος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για την κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας τους και αναθεώρηση του Π.Δ.Ε. στστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για να διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ. αναφορικά με το επενδυτικό σκέλος του Π.Δ.Ε. ζζ) Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις και παροχή γνώμης. ηη) Η παροχή κατευθύνσεων στις Διευθύνσεις του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ. και την κατάρτιση προϋπολογισμού του Υπουργείου ώστε να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται όλες οι οικονομικές ανάγκες του Υπουργείου και ότι οι οικονομικές προβλέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ. θθ) Η παρακολούθηση της εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ. ιι) Η παρακολούθηση της τήρησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στο Π.Δ.Ε. ιαια) Η παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και του ετήσιου ΠΔΕ. ιβιβ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια κατάρτισης του Π.Δ.Ε. ιγιγ) Η έγκαιρη ενημέρωση των φορέων των Υπουργείων για τη κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. ιδιδ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων για ανακατανομές προϋπολογισμού. ιειε) Η διαβίβαση στο Γ.Λ.Κ. αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. ιστιστ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά. ιζιζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών και αναλύσεων σχετικά με το Μ.Π.Δ.Σ. και τον τακτικό προϋπολογισμό. ιηιη) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης στις υπηρεσίες του Υπουργείου. ιθιθ) Η σύνταξη και παρακολούθηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών. κκ) Η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους. κακα) Η υποβολή του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού στο ΓΛΚ. β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών αα) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και την καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη (E−portal) σε τακτική βάση (έλεγχος των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων). ββ) Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. γγ) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και τη διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. δδ) Η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής. εε) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. στστ) Η παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνολικά ή σε μέρος αυτού. ζζ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς. ηη) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου και την κατάρτιση των σχετικών οικονομικών αναφορών. γ) Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων αα) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ). ββ) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ. γγ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς του σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. δδ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. εε) Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. στστ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ζζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. ηη) Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους. θθ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: ιι) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ιαια) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).

Άρθρο 13Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη δημοσιονομική παρακολούθηση και τον έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Λ.Κ., που αναφέρονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας αα) Η παροχή κατευθύνσεων στους εποπτευόμενους φορείς του τμήματος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. ββ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των σχεδίων που υποβάλλονται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. διασφαλίζοντας την εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας των φορέων και τη μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των σχεδίων προϋπολογισμών. γγ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος σύμφωνα με τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ. δδ) Η έγκριση και τροποποίηση των υποβαλλόμενων προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος και τη διασφάλιση ότι αυτοί ευθυγραμμίζονται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ. εε) Η μελέτη, επεξεργασία και επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν τους διαχειριστικούς κανονισμούς και τη λογιστική οργάνωση και λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών. στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος και την καθοδήγηση τους για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσης τους με αυτά. ζζ) Η σύνταξη και παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4111/2013 (Α΄ 18) Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων του τμήματος φορέων με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. ηη) Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευομένων του τμήματος φορέων και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. θθ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. ιι) Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τους εποπτευόμενους φορείς. ιαια) Η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εποπτευόμενων φορέων. ιβιβ) Η παρακολούθηση των επιχορηγήσεων που παρέχονται στους εποπτευόμενους φορείς. ιγιγ) Η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων φορέων. ιδιδ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιειε) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων. ιστιστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων του τμήματος φορέων. ιζιζ) Η συνεργασία με το Τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. ιηιη) Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των Εποπτευόμενων Οργανισμών και Νομικών Προσώπων. β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αα) Η παροχή κατευθύνσεων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. ββ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. διασφαλίζοντας την εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας του φορέα και τη μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του προϋπολογισμού του. γγ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ. δδ) Η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ. εε) Η μελέτη, επεξεργασία και επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν τους διαχειριστικούς κανονισμούς και τη λογιστική οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών. στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσης του με αυτά. ζζ) Η σύνταξη και παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4111/2013 (Α΄ 18) Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. ηη) Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. θθ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιι) Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιαια) Η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιβιβ) Η παρακολούθηση των επιχορηγήσεων που παρέχονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιγιγ) Η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιδ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και οφειλών, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιειε) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ οικονομικών στοιχείων. ιστιστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιζιζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Μ.Π.Δ.Σ. και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. ιηιη) Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 14Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Λ.Κ., σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Δαπανών β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Δαπανών αα) Η μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου. ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των δαπανών. γγ) Ο έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Κ.Υ. του Υπουργείου. δδ) Η επιχορήγηση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, την ορθή κατανομή των πιστώσεων, την καταβολή των εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ. εε) Η διαχείριση, o έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών παντός είδους, καθώς και των μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. στστ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη και των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού και τα λοιπά λογιστικά βιβλία. ζζ) Η παρακολούθηση της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και την εξέλιξη των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό. ηη) Η εκκαθάριση των δαπανών των μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό. θθ) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εποπτεία υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και επιτροπικών ενταλμάτων. ιι) Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων. ιαια) Η έκδοση αποφάσεων και αυξομείωσης πιστώσεων μεταφοράς πιστώσεων και εγγραφής συμπληρωματικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Υπουργείου. ιβιβ) Η εισήγηση στο Γ.Λ.Κ. για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων σε περιπτώσεις διορισμού, μετάταξης ή απόσπασης ασχέτως ποσού. ιγιγ) Οι πράξεις έγκρισης δαπανών. ιδιδ) Οι προτάσεις και αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από ένα κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του Υπουργείου. ιειε) Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, παγίων προκαταβολών και επιτροπικών ενταλμάτων του Κρατικού Προϋπολογισμού. ιστιστ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού δευτερευόντων διατακτών. ιζιζ) Η εισήγηση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την καταβολή ανά ΚΑΕ σε συνεργασία με το Τμήμα ΜΠΔΣ και τακτικού προϋπολογισμού. β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αα) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, τους εποπτευόμενους φορείς και με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. σε κάθε τομέα πολιτικής καθώς και για την αναθεώρηση−τροποποίησή τους. ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Π.Δ.Ε. τα ανώτατα όρια και τους στόχους του τριμήνου, καθώς και την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής του. γγ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. δδ) Η υπογραφή ως αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης των τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα και τα οποία πληρώνονται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε του Υπουργείου. εε) Η έκδοση προτάσεων κατανομής πιστώσεων ανά κωδικό έργου. στστ) Η υποβολή προτάσεων αναμόρφωσης, τροποποίησης ή ανακατανομής του προϋπολογισμού των έργων του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο των ανωτάτων χρηματικών ορίων και την αναμόρφωση των πιστώσεων εντός των ανώτατων ορίων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Οργανισμών. ζζ) Η συγκέντρωση δεδομένων και το συντονισμό εργασιών για την προετοιμασία και την προώθηση των προτάσεων χρηματοδότησης των έργων του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ηη) Η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης−κατανομών έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κεντρικό λογαριασμό ΕΣΠΑ. θθ) Η έκδοση οδηγιών και εντολών κατανομής του Π.Δ.Ε. ώστε οι λογαριασμοί έργων που τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος να πιστώνονται ανάλογα. ιι) Η παρακολούθηση των κατανομών, των πληρωμών και της απορροφητικότητας των πιστώσεων (ποσοστό απορρόφησης) των έργων που έχουν ενταχθεί στο Π.Δ.Ε., τη συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων για συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (extrait), καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία γενικών λογιστικών δεδομένων. ιαια) Η διαχείριση των χρηματοροών του Π.Δ.Ε. και τη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. και ιδίως τις δαπάνες των έργων αυτών. ιβιβ) Η παρακολούθηση μέσω του διαχειριστή οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων και την αποστολή στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ιγιγ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε. και την αποστολή μηνιαίων καταστάσεων στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Γ.Λ.Κ. μέσω του Portal. ιδιδ) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων πληρωμών του Π.Δ.Ε. ιειε) Η παροχή πληροφοριών στους φορείς εφαρμογής και τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για έργα του Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (Σ.Α.Μ.), καθώς και για την κοινοποίηση λεπτομερών οικονομικών δεδομένων για έργα που έχουν σχέση με αυτούς τους φορείς και αυτές τις υπηρεσίες. ιστιστ) Η μέριμνα για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων. ιζιζ) Η αποστολή φορολογικών δηλώσεων του Υπουργείου σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου μέσω δικτύου taxis και απόδοση του παρακρατούμενου φόρου που αφορά πληρωμές του Π.Δ.Ε. στη Τράπεζα της Ελλάδος. ιηιη) Η έκδοση αποφάσεων για το διορισμό υπολόγων – διαχειριστών έργων του Π.Δ.Ε. οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη πληρωμή των έργων που υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και για την έγκριση χρηματοδότησης έργων, μέσω ΠΔΕ, που υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. ιθιθ) Η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων και την έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους. κκ) Η διασφάλιση ότι οι διαχειριστές έργων του Υπουργείου έχουν κατάλληλες οικονομικές γνώσεις, καθώς και την εκπαίδευση τους σε συνεργασία με το Γ.Λ.Κ. και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. κακα) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε. από τους υπολόγους – διαχειριστές. κβκβ) Η αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής στην Υ.Δ.Ε. για την έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χ.Ε.Π. προς τακτοποίηση των υπολόγων – διαχειριστών των έργων. κγκγ) Η ενημέρωση των υπολόγων−διαχειριστών σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και των παραστατικών αυτών. κδκδ) Η πληροφόρηση των υπολόγων διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους. γ) Τμήμα Μισθοδοσίας αα) Η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού του Υπουργείου. ββ) Η προώθηση αποφάσεων για έγκριση αποζημιώσεων, υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου. γγ) Η προώθηση αποφάσεων σχετικά με τις αμοιβές μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας του Υπουργείου. δδ) Η διευθέτηση και καταβολή μισθών, αποδοχών και αποζημιώσεων στο προσωπικό του Υπουργείου σε συνδυασμό με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. εε) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως για οικογενειακά επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ. στστ) Η μέριμνα για την καταβολή μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Φορέων.

Άρθρο 15Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των προμηθειών του αναγκαίου υλικού, εξοπλισμού και εφοδίων των υπηρεσιών του υπουργείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Επίσης εποπτεύει και συντονίζει τη διαχείριση του υλικού των κεντρικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας. β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κεντρικής Αποθήκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας αα) Η συγκέντρωση των προτάσεων, την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών πάσης φύσεως υλικού, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ββ) Η παρακολούθηση υλοποίησης των προμηθειών των οποίων φορέας εκτέλεσης ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. γγ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών του Υπουργείου. δδ) Η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών, των επιτροπών παραλαβής των ειδών και των υπηρεσιών καθώς και των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και την παρακολούθηση του έργου τους. εε) Η αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισμών στους αρμόδιους για την εκκαθάριση της δαπάνης. β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κεντρικής Αποθήκης αα) Οι διοικητικές ενέργειες για την παραλαβή, ταξινόμηση, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών και εφοδίων που προμηθεύονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου. ββ) Η συσκευασία και αποστολή υλικών και εφοδίων σε υπηρεσίες και φορείς. γγ) Οι διοικητικές ενέργειες για την εκποίηση και καταστροφή του άχρηστου υλικού και εφοδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 16Στρατηγικοί Σκοποί − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας έχει ως στρατηγικό σκοπό την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκει: α) Το σχεδιασμό, οργάνωση και εποπτεία δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. β) Την αγωγή, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με στόχο την πρόληψη και θεραπεία. γ) Το σχεδιασμό, οργάνωση και εποπτεία του Ε.Σ.Υ. (πρωτοβάθμιων μονάδων). δ) Την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν στο φάρμακο. ε) Την εποπτεία εφαρμογής πλαισίου για τα επαγγέλματα υγείας και των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού γ) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγείας και Πρόληψης δ) Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας ε) Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας

Άρθρο 17Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων. β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας. γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων αα) Η παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του γενικού πληθυσμού, ο προγραμματισμός διενέργειας μελετών και τήρηση Μητρώων μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων. ββ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων: ααα) Πρόληψης περιορισμού εξάπλωσης και καταπολέμησης μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων βββ) Πρόληψης ατυχημάτων γγγ) Προαγωγής υγείας μητέρας και παιδιού δδδ) Προστασίας της υγείας των εργαζομένων εεε) Προγραμμάτων αγωγής και πρόληψης για την στοματική υγεία. γγ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής. δδ) Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα για την ειδίκευση οδοντιάτρων. εε) Ο καθορισμός κανόνων υγιεινής για το προσχολικό και σχολικό περιβάλλον και της εποπτείας εφαρμογής αυτών. στστ) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. ζζ) Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιαματικών πηγών, καθώς και των ιατρείων αυτών. ηη) Η μέριμνα για την άσκηση εποπτείας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), καθώς και σε θέματα δημόσιας υγείας του Εθνικού Ιδρύματος ΠΑΣΤΕΡ. θθ) Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας. ιι) Η εποπτεία εθνικού αποθέματος προφυλακτικών ορών, εμβολίων, γενικά βιολογικών προϊόντων, αντιδότων δηλητηριάσεων ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας. ιαια) Ο καθορισμός όρων ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομείων, αεροϋγειονομείων, συνοριακών χερσαίων υγειονομικών σταθμών και απολυμαντηρίων. ιβιβ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων για την αποφυγή εισόδου λοιμωδών νόσων στη χώρα από το εξωτερικό και η λήψη μέτρων καταπολέμησής τους. β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας αα) Η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των αντίστοιχων Διευθύνσεων ή Τμημάτων υγειονομικού ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ββ) Η μελέτη και ο καθορισμός των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας και μέτρων υγειονομικού ελέγχου που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες, και κάθε είδους επιχείρηση, που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών και δερματοστιξίας. δδ) Ο καθορισμός κανόνων για την υγιεινή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. εε) Η τήρηση Μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας. στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγειονομικών ελέγχων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. ζζ) Η διαδικασία επιλογής, διδασκαλίας και εξετάσεων των σπουδαστών στη Σχολή απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας. γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων αα) Η εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης από τις Εξαρτήσεις, η παρακολούθηση εφαρμογής του και η αξιολόγησή του. ββ) Η ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και ο συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των συνεπειών και του ελέγχου από τις Εξαρτήσεις. γγ) Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των Μονάδων Αντιμετώπισης από τις Εξαρτήσεις. δδ) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης. εε) Η εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και φορέων αντίστοιχου έργου. στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος αα) Ο προγραμματισμός, η έκδοση και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: ααα) στην προστασία και εξυγίανση του πόσιμου νερού, βββ) στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων, γγγ) στη διασφάλισης ποιότητας των συνθηκών μεταφοράς και αποθήκευσης νερού, δδδ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των πόσιμων νερών, εεε) στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών, στστστ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης, ζζζ) στην εξυγίανση και προαγωγή των αποχετεύσεων, ηηη) στη λειτουργία και ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, θθθ) στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, ιιι) στη ραδιενέργεια και ακτινοβολίες εν γένει ιαιαια) στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων, ιβιβιβ) στην προστασία του εδάφους, στον έλεγχο και ελάττωση των θορύβων και κραδασμών. ββ) Ο υγειονομικός έλεγχος εμφιαλωτηρίων της χώρας και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. γγ) Η έγκριση καταλληλότητας ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής. δδ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, τοξικών υγρών αποβλήτων. εε) Η αξιολόγηση μελετών και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και μελετών επεξεργασίας (φίλτρα, εγκαταστάσεις) νερών (πόσιμα ή μη, εμφιαλωμένα). στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, που αφορούν σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές και τεχνητές καταστροφές καθώς και η υπόδειξη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας (μελέτες Sevezo). ζζ) Η εποπτεία, η διενέργεια ελέγχων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών μελετών ασφαλείας Sevezo. ηη) Η αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία. θθ) Η παροχή τεχνικής συνδρομής στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και σε άλλους σχετικούς φορείς σε θέματα υγιεινής του Περιβάλλοντος. ιι) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για: ααα) τη διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και την εκτίμηση των επιδράσεων της στη Δημόσια Υγεία και βββ) για τη διαπίστωση, παρακολούθηση και εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής. ιαια) Η σύνταξη κανονισμών υγιεινής και η θέσπιση προδιαγραφών υγιεινής διαχείρισης των αερίων αποβλήτων. ιβιβ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών και Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων. ιγιγ) Η γνωμοδότηση για την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω Εργαστηρίων. ιδιδ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. ιειε) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια) των μονάδων υγείας. ιστιστ) Ο εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής του. ιζιζ) Η παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων. ιηιη) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν στην Υγιεινή της Κατοικίας, των οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων, των εσωτερικών χώρων, εγκαταστάσεων και χώρων συγκέντρωσης του κοινού. ιθιθ) Η έγκριση μελετών και η αξιολόγηση υδρογεωτεχνικών μελετών για την ενδεχόμενη μείωση αποστάσεων κοιμητηρίων από σχέδια πόλεων. κκ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων, για τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλοντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων.

Άρθρο 18Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας και Αντιμετώπισης Ανισοτήτων β) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης γ) Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης Ε.Σ.Υ. δ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικών Υγείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας και Αντιμετώπισης Ανισοτήτων. αα) Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τους στρατηγικούς άξονες και τις προτεραιότητες της πολιτικής υγείας. ββ) Η διαμόρφωση δεικτών μέτρησης των ανισοτήτων υγείας (health inequities). γγ) Μέτρηση και αξιολόγηση των ανισοτήτων υγείας. δδ) Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. β) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης αα) Ο ορισμός τμημάτων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ως ειδικά κέντρα. ββ) Η αναγνώριση τμημάτων ή εργαστηρίων ή ειδικών μονάδων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καθώς και εργαστηρίων ή άλλων ιατρικών τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως κέντρα αναφοράς. γγ) Η σύσταση σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ερευνητικών μονάδων ή κέντρων. δδ) Ο προγραμματισμός και η έγκριση χρηματοδότησης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. εε) Η αναγωγή σε κέντρα αριστείας, ειδικών κέντρων, ερευνητικών κέντρων, κέντρων αναφοράς, καθώς και μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας σύμφωνα με υψηλές διεθνείς προδιαγραφές. στστ) Η έγκριση του σκοπού των κοινωφελών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά στην ερευνητική τους δράση σε θέματα υγείας. γ) Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης Ε.Σ.Υ. αα) Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Υπουργείου, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου. ββ) Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης, ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης γγ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO δδ) Η οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων. εε) Η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων διασφάλισης της ποιότητας για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα εργαστήρια, τις κλινικές, τα ιατρεία και κάθε μορφής υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την επίβλεψη, προστασία και προαγωγή υγείας των εργαζομένων. δ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικών Υγείας Η ανάπτυξη προτύπων και δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων υγείας και η παρακολούθηση υλοποίησής τους.

Άρθρο 19Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εποπτεία και τον έλεγχο της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων θεσμικών και διοικητικών ενεργειών για την αποδοτική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των μονάδων και των προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας αα) Ο προγραμματισμός ίδρυσης, ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Κέντρα Υγείας, Δίκτυα Μονάδες Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και λοιπές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας). ββ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των ανωτέρω μονάδων γγ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. δδ) Η πρόταση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση, εκποίηση, αποδοχή δωρεών, επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων και εξοπλισμού, από μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση. Επίσης η πρόταση απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κάλυψη κτιριακών αναγκών των μονάδων αυτών προς την ανωτέρω Διεύθυνση καθώς και εισήγηση για επωφελέστερη αξιοποίηση − αλλαγή σκοπού κληροδοτημάτων. εε) Ο προγραμματισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων και κινητών μονάδων επείγουσας βοήθειας. στστ) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ζζ) Ο χαρακτηρισμός των Περιφερειακών Ιατρείων ως Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων. ηη) Η έγκριση σύναψης των συμβάσεων για τα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. θθ) Ο καθορισμός κριτηρίων διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας επιλογής των οικογενειακών γιατρών, καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας των ιατρείων τους και του πλαισίου άσκησης των καθηκόντων τους, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης των Υπηρεσιών Υγείας (ΣΥ.Σ. Ε.Δ.ΥΠ.Υ.). ιι) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη. β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας αα) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.: ααα) ιατρείων, βββ) πολυϊατρείων, γγγ) οδοντιατρείων, δδδ) πολυοδοντιατρείων, εεε) διαγνωστικών εργαστηρίων και στστστ) εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ββ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. γγ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. δδ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία: ααα) εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, βββ) μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων, γγγ) εργαστηρίων αισθητικής, δδδ) οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και εεε) καταστημάτων οπτικών ειδών και φακών επαφής. εε) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία γραφείων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κλπ). στστ) Η τήρηση Μητρώου ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ζζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην ιατρική διαφήμιση μονάδων Π.Φ.Υ. ιδιωτικού τομέα. γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αα) Η διοικητική εποπτεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλιση της υγειάς στον τομέα των παροχών υγείας. ββ) Η έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης αα) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και υποστήριξη (καλλιτεχνική και τεχνική) υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης και η αξιολόγηση αυτών. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας (ΕΣΑΥ) και των περιφερειακών επιτροπών. γγ) Η υλοποίηση προτάσεων και γνωμοδοτήσεων της ΕΣΑΥ. δδ) Η δημιουργία δικτύου Στελεχών Αγωγής Υγείας. εε) Η χορήγηση αιγίδας σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης που οργανώνονται από κρατικούς φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων χορήγησής της. στστ) Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων, εκδηλώσεων αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων της οικονομικής ενίσχυσης. ζζ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. ηη) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο προσδιορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας δομών, φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οικογενειακός προγραμματισμός, γενετική, προγεννητικός έλεγχος, περιγεννητική φροντίδα, εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών, θεσμός βιβλιαρίου υγείας παιδιού. θθ) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Α΄ τμήματος.

Άρθρο 20Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου, που αφορά τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας και το σχεδιασμό και τις αποφάσεις εφαρμογής πολιτικών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού β) Τμήμα Ιατρικού Προσωπικού και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Κ.Υ. και Εποπτευομένων Φορέων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού αα) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών/τριών, επισκεπτών/τριών υγείας, μαιευτών/τριών, βοηθών νοσηλευτών/τριών και λοιπών επαγγελμάτων που υπάγονται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία. ββ) Ο ορισμός των πράξεων που δύνανται να διενεργούν οι επαγγελματίες υγείας, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας. δδ) Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας. εε) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των επαγγελματιών υγείας και η συγκρότηση αυτών. στστ) Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης του νοσηλευτικού προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό. ζζ) Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτικό προσωπικό, υπηκόους των κρατών − μελών της Ε.Ε.. ηη) Η εποπτεία της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών/τριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/των Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Α.), και κάθε άλλου Πανελληνίου συλλόγου επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στην νοσηλευτική υπηρεσία σε ότι αφορά στη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων τους, καθώς και την έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικής εποπτείας φορέων γενικής κυβέρνησης ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών. θθ) Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών των Πανελληνίων συλλόγων επαγγελματιών που λειτουργού με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ιι) Η ίδρυση, οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, καθώς και η κατάρτιση, έγκριση ή αναμόρφωση των οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας τους. ιαια) Η έγκριση ημερήσιων και πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, καθώς και μετακινήσεων στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. ιβιβ) Η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. ιγιγ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών πρακτικής άσκησης των επαγγελματιών υγείας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση. ιδιδ) Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών υγείας. β) Τμήμα Ιατρικού Προσωπικού και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας αα) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού, Οδοντιάτρου, Φαρμακοποιού και λοιπών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. ββ) Ο ορισμός των πράξεων που δύνανται να διενεργούν οι επαγγελματίες Υγείας και πρόνοιας, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και η χορήγηση των πιστοποιητικών εξειδίκευσης. δδ) Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των λοιπών επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας. εε) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των λοιπών επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας και η συγκρότηση αυτών. στστ) Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης του ιατρικού προσωπικού και λοιπών επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό. ζζ) Η εποπτεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και κάθε άλλου Πανελληνίου συλλόγου επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. σε ότι αφορά την νομιμότητα των πράξεων των οργάνων τους, καθώς και την έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικής εποπτείας φορέων γενικής κυβέρνησης ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών. ηη) Η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος και τίτλων ειδικότητας και εξειδίκευσης. θθ) Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας. ιι) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών πρακτικής άσκησης των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση. ιαια) Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από ιατρικό προσωπικό και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, υπηκόους των κρατών − μελών της Ε.Ε. γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευομένων φορέων αα) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, που αφορά τη μετεκπαίδευση, τον προγραμματισμό και την κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, και ο καθορισμός των νοσοκομειακών μονάδων παροχής μετεκπαίδευσης, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. γγ) Η γνωστοποίηση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και η έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων του Υπουργείου σε προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες. δδ) Ο καθορισμός των επιστημονικών περιοδικών μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, στα οποία οι δημοσιεύσεις μοριοδοτούνται. εε) Η οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου.

Άρθρο 21Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και προδιαγραφών, καθώς και την παρακολούθηση εφαρμογής τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα φαρμάκου προς όφελος των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Πολιτικής και Τιμών Φαρμάκων και προϊόντων Υγείας β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών γ) Τμήμα Ναρκωτικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Πολιτικής και Τιμών Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας αα) Η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και των θυγατρικών εταιρειών του, καθώς και η έγκριση των δαπανών του. ββ) Η μέριμνα για τις επιχορηγήσεις του Ε.Ο.Φ. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Τομέα. γγ) Η κατάρτιση του καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων, που θα συνταγογραφούνται από το Δημόσιο και όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. δδ) Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς, μεταστέγασης, συστέγασης και ανανέωσης μονάδων, που ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων, ανοσολογικών φαρμακευτικών προϊόντων προερχόμενα από αίμα ή πλάσμα ανθρώπων, φαρμακευτικών προϊόντων παραγόμενα με βιοτεχνολογικές μεθόδους, άλλα υψηλής τεχνολογίας, ραδιενεργά σκευάσματα ή σκευάσματα για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, δρόγες και μείγματα δρογών για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, αποστειρωμένα και μη υλικά μιας χρήσης ή πολλαπλής χρήσης, επιδεσμικό υλικό, καλλυντικά προϊόντα, χειρουργικά ράμματα, προϊόντα ειδικής διατροφής, παρασιτοκτόνα φάρμακα και προϊόντα υγείας. εε) Ο καθορισμός διαδικασιών και προϋποθέσεων εισαγωγής, παραγωγής εξαγωγής και γενικά κυκλοφορίας, οι προδιαγραφές όλης της παραγωγικής διαδικασίας και γενικά κυκλοφορίας φαρμακευτικών και λοιπών ειδών του προηγουμένου εδαφίου καθώς επίσης η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και ελέγχου. στστ) Η έγκριση έκδοσης και αναθεώρησης του Νοσοκομειακού Συνταγολογίου από τον Ε.Ο.Φ. ζζ) Ο καθορισμός λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακού Συνταγολογίου. ηη) Ο καθορισμός των προϊόντων για τα οποία θα απαιτείται άδεια κυκλοφορίας ή δήλωση και η εξομοίωσή τους, ως προς τους όρους του Ε.Ο.Φ., με τα φάρμακα ή τα καλλυντικά ή η απαλλαγή τους. θθ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας πρατηρίων χονδρικής πώλησης από Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Φαρμακευτικά Εργαστήρια και αντιπροσωπείες αλλοδαπών Φαρμακευτικών Οίκων. ιι) Η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της φαρμακευτικής και της περί προϊόντων υγείας και καλλυντικών νομοθεσίας, καθώς και η υποστήριξη των αποφάσεων αυτών στα διοικητικά δικαστήρια. ιαια) Η συγκέντρωση στοιχείων για το κόστος, τις τιμές των φαρμάκων και των πρώτων υλών, καθώς και για την κοστολόγηση και τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης των φαρμάκων στο εξωτερικό. ιβιβ) Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών που αφορούν τα φάρμακα. ιγιγ) Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων με τα οποία καθορίζονται οι τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και η εξέταση σχετικών ενστάσεων. β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών αα) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης, κανονισμού και λειτουργίας Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών, καθώς και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας πώλησης φαρμάκων από ιατρούς σε μέρη, όπου δεν λειτουργούν φαρμακεία. ββ) Η εξέταση προσφυγών του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) επί θεμάτων Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών. γγ) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων. δδ) Η εποπτεία της λειτουργίας των Νοσοκομειακών φαρμακείων και των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών. εε) Η εποπτεία της άσκησης της κλινικής φαρμακευτικής σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές κλινικές γ) Τμήμα Ναρκωτικών αα) Η παρακολούθηση της εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής, κυκλοφορίας και εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν (άρθρο 4 του ν. 1729/1987 − Α΄ 144). ββ) Η χορήγηση και ανάκληση αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και των φαρμάκων που τις περιέχουν καθώς και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. γγ) Η προσθήκη ή αφαίρεση ή μεταφορά ουσιών και ιδιοσκευασμάτων στους Πίνακες Ναρκωτικών, καθώς και ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών. δδ) Η έγκριση χορήγησης των ναρκωτικών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, και Φαρμακεία για θεραπευτικούς σκοπούς και ο έλεγχος στη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων. εε) Η παραλαβή και ταξινόμηση ναρκωτικών φαρμάκων επίσης η παραλαβή και ο έλεγχος ναρκωτικών φαρμάκων από επιστροφές φορέων που διακόπτουν τη δραστηριότητα τους. στστ) Η διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία της χώρας. ζζ) Η λογιστική παρακολούθηση των ναρκωτικών φαρμάκων. ηη) Ο ποσοτικός έλεγχος προμήθειας φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες και εισάγονται από φαρμακοβιομηχανίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 22Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Σ.Ε.Υ.Υ αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) όπως ισχύει και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 278/2002 (Α΄ 244). Ο επιχειρησιακός ρόλος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ.) είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη της κακοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τομείς Ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ. α) Τομέας Υγειονομικού – Φαρμακευτικού β) Τομέας Διοικητικού− Οικονομικού γ) Τομέας Καπνού και Αλκοόλ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τομέων ως εξής: α) Τομέας Υγειονομικού – Φαρμακευτικού Ελέγχου αα) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης και δεοντολογίας καθώς και της εφαρμογής των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. ββ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος για την ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. γγ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης, από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. δδ) Ο έλεγχος της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας του προβλεπόμενου εξοπλισμού και ανθρωπίνου δυναμικού. εε) Ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των νοσοκομειακών και των ιδιωτικών φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, των φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαστηρίων και γενικά κάθε καταστήματος που παράγει, εμπορεύεται η διακινεί φαρμακευτικό ή επιδεσμικό υλικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. στστ) Ο συντονισμός και εποπτεία του έργου επιθεώρησης και ελέγχου των φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και εργοστασίων το οποίο ασκείται από τις υπηρεσίες υγείας των περιφερειών και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). ζζ) Ο έλεγχος σε εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και στις ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας. β) Τομέας Διοικητικού− Οικονομικού Ελέγχου αα) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων υγείας που ανήκουν στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ., ο εντοπισμός προβλημάτων και η εισήγηση για την επίλυσή τους. ββ) Η αυτεπάγγελτη έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, για την ανακάλυψη και ανακοίνωση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές των ποινικών και πειθαρχικών παραβάσεων των οργάνων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ. γγ) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων, τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. δδ) Ο έλεγχος της διαχείρισης των υπολόγων – διαχειριστών χρημάτων και υλικών. εε) Ο καταλογισμός των ελλειμμάτων, τα οποία διαπιστώνονται από τους ελέγχους σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων, υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων. γ) Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αα) Ο έλεγχος της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και η εξέταση καταγγελιών για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές. ββ) Η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή προστίμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διεύθυνση Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ. Η Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ. λειτουργεί σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ(3−4)α/Γ.Π.οικ. 16496/12−10−2001 Απόφαση Υπουργού Υγείας (Β΄ 1372) και επικεντρώνεται στη διαμόρφωση των δράσεων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σ.Ε.Υ.Υ. και με τη γραμματειακή στήριξη του ελεγκτικού έργου των επί μέρους Τομέων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες α) Τμήμα Γραμματείας Τομέα Υγειονομικού – Φαρμακευτικού Ελέγχου β) Τμήμα Γραμματείας Τομέα Διοικητικού− Οικονομικού Ελέγχου γ) Τμήμα Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ δ) Τμήμα Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ. Μακεδονίας− Θράκης (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αρμοδιότητες των Τμημάτων (κοινές για όλα τα τμήματα): α) Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και η διακίνηση της. β) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και της ακρίβειας των αντιγράφων. γ) Η τήρηση αρχείου εντολών, εκθέσεων ελέγχου – επιθεώρησης – έρευνας. δ) Η μέριμνα για την έκδοση εντολών διενέργειας επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων και ανακρίσεων. ε) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Υ.Υ.

Άρθρο 23Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) συστάθηκε με το ν. 3370/2005 (Α΄ 176) όπως ισχύει και επικεντρώνεται στο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν στη Δημόσια Υγεία και στο χώρο της Υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των Νοσοκομείων. Ο συντονισμός αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων σε καταστάσεις κρίσεις. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. συγκροτούν τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων, Σχεδιασμού και Διεθνών Συνεργασιών β) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων, Σχεδιασμού και Διεθνών Συνεργασιών αα) Η κατάρτιση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και η επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεφωνικής ενημέρωσης των πολιτών. ββ) Η κατάρτιση του 24ώρου προγράμματος υπηρεσιών του προσωπικού. γγ) Η συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. και τα νοσοκομεία για τη διακομιδή των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. δδ) Η ηλεκτρονική καταγραφή των διατιθέμενων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλινών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. εε) Η εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας. στστ) Η συνεχής ενημέρωση για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στα νοσοκομεία και η άμεση κινητοποίηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών για την επίλυσή τους. ζζ) Η ευθύνη για την συνεχή λειτουργία και στελέχωση του Κέντρου Δηλητηριάσεων. ηη) Η ευθύνη λειτουργίας του συστήματος Τηλεϊατρικής. θθ) Ο συντονισμός στην αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών. ιι) Η εκπόνηση, η επικαιροποίηση και η έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων. ιαια) Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ασκήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η ευθύνη συντονισμού των εμπλεκομένων. ιβιβ) Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων. ιγιγ) Η ευθύνη συνεχούς λειτουργίας του Υγειονομικού Χάρτη και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από τα νοσοκομεία, καθώς και η έκδοση ετήσιων αναφορών. ιδιδ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και ΧΒΡΠ απειλών. ιειε) Ο συντονισμός και η υγειονομική κάλυψη μεγάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων καθώς και η μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων ηγετών και επισήμων. ιστιστ) Η ευθύνη λειτουργίας της Γραμματείας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. β) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 24Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας αποσκοπεί στην παρακολούθηση δράσεων και εξελίξεων στον τομέα των πολιτικών υγείας, όπως απορρέουν από οδηγίες και κανονισμούς των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. και επιδιώκει διά της μεταφοράς και της απαραίτητης τεχνογνωσίας, να συμβάλλει στην επιτυχή ενσωμάτωση αυτών στην εθνική πολιτική υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νομοθετικής Εναρμόνισης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας αα) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία με αυτούς. ββ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε κάθε είδους διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις (Συνέδρια, Διασκέψεις, Συμπόσια) τις Γενικές Συνελεύσεις και Συνόδους των οργάνων διοίκησης των Διεθνών Οργανισμών, ως και την οργάνωση σε συνεργασία με τους κατ’ αντικείμενο αρμοδίους φορείς και Υπηρεσίες των διενεργούμενων στην Ελλάδα διεθνών συνεδρίων. γγ) Η ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας μορφωτικών ανταλλαγών και η μελέτη και η προπαρασκευή συνάψεως διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών καθώς και πρωτοκόλλων συνεργασίας. δδ) Η μέριμνα εφαρμογής του προγράμματος Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC). εε) Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων επισκέψεων ξένων επιστημών, εμπειρογνωμόνων, υποτρόφων ή επιστημόνων, που ενδιαφέρονται για τα επιτεύγματα της Ελλάδος στους τομείς Υγείας. στστ) Την παρακολούθηση και την μέριμνα για εκπροσώπηση σε Διεθνείς Φορείς. ζζ) Η μετάφραση αλληλογραφίας, κειμένων σχετικών με τη συνεργασία των Υπηρεσιών και των εκπροσώπων του Υπουργείου με Διεθνείς Οργανισμούς και εν γένει κειμένων σχετιζόμενων με το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου. ηη) Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών του Υπουργείου. β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νομοθετικής Εναρμόνισης αα) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ββ) Η προπαρασκευή και αντιμετώπιση θεμάτων απορρεόντων εκ της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. γγ) Η αντιμετώπιση κάθε θέματος, που αναφέρεται στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον τομέα Υγεία. δδ) Η νομική επεξεργασία σχεδίων κοινοτικών ρυθμίσεων για κάθε θέμα, που αναφέρεται στον τομέα Υγεία σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις. εε) Η μέριμνα της διατύπωσης των τελικών θέσεων του Υπουργείου σε περίπτωση αμφισβητήσεων ενώπιον του Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης στστ) Η διοργάνωση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους κατ’ αντικείμενο αρμοδίους φορείς και Υπηρεσίες, συνεδρίων και συναντήσεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας. ζζ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηη) Η μετάφραση αλληλογραφίας, κειμένων σχετικών με τη συνεργασία των Υπηρεσιών και των εκπροσώπων του Υπουργείου με Ε.Ε. και εν γένει κειμένων σχετιζόμενων με το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου. θθ) Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών του Υπουργείου.

Άρθρο 25Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας είναι αυτοτελές τμήμα και επικεντρώνεται στο σύνολο των μέτρων και των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας, για την προώθηση και την ανάπτυξη του τομέα υγείας, καθώς και του τουρισμού υγείας της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α) Το σχεδιασμό για την εφαρμογή των μέτρων υλοποίησης των προγραμμάτων υγείας β) Την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών ιατρικού και θεραπευτικού τουρισμού γ) Το συντονισμό και την αξιολόγηση δράσεων για την υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών.

Άρθρο 26Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Κωδικοποίησης των νομοθετημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης. β) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34), επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. γ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων. δ) Επισημαίνει τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. ε) Συλλέγει, ταξινομεί και προωθεί στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α΄ 85) κωδικοποιούμενες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. στ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34). ζ) Συμμετέχει υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. η) Συντονίζει, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και φορείς του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και την κατάρτιση σχετικών απαντήσεων, τις οποίες προωθεί, κατόπιν επεξεργασίας τους σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού, στην Βουλή.

Άρθρο 27Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105) και του άρθρου 13 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304). Έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων υγείας που παραπέμπονται σε αυτό από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης β) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης αα) Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, η διερεύνηση και μελέτη των θεμάτων που παραπέμπονται στο ΚΕ.Σ.Υ. και η επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων. ββ) Η συγκέντρωση πληροφοριών για στοιχεία ασθενειών και κωδικοποίηση τους βάσει του πίνακα ταξινόμησης νόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. γγ) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν στα πλαίσια λειτουργία των Επιτροπών και των ομάδων εργασίας του ΚΕ.Σ.Υ. και η διάθεση τους προς χρήση και αξιοποίηση από την ολομέλεια και την εκτελεστική επιτροπή. β) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης αα) Η γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.Σ.Υ. ββ) Η διενέργεια εξετάσεων για άδεια άσκησης φαρμακοποιών και η τήρηση Μητρώου φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος (για το Ν. Αττικής). γγ) Η σύναψη σύμβασης για το έργο της μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας. δδ) Η συγκέντρωση για υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και λοιπών δαπανών μελών Επιτροπών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας. εε) Η διατήρηση αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕ.Σ.Υ.

Άρθρο 28Μονάδα Εσωτερικού ΕλέγχουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελές τμήμα και επικεντρώνεται στην ανεξάρτητη ελεγκτικήσυμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των υπηρεσιών και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α). Η παροχή ελεγκτικών−συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως: αα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, ββ) o έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, γγ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), δδ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, εε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου, ζζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. β) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου. γ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου. δ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο. ε) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. στ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. ζ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 29Επιτροπή Προμηθειών ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) συστάθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) όπως ισχύει. Είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον τομέα της Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Π.Υ. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α) Η κατάρτιση με την σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομικών, του Προγράμματος Προμηθειών των εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. β) Ο καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας, η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. γ) Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών. δ) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων ανά μονάδα αναφοράς ανάλωσης προϊόντος και αναγκών υπηρεσιών. ε) Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος Προμηθειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 30Οργανικές Θέσεις

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, και των Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ.), ανέρχεται σε 660 θέσεις.

Άρθρο 31Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε πεντακόσιες πενήντα οκτώ (558) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 179

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 4

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 5

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ − ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 6

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 19 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 267 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 32 3. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 5 4. ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10 5. ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 6. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 7. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 8. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 9. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 10. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 11. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 71 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 135 2. ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2 3. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 23 5. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 15 6. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 188 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 16 2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 3. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 4. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ − ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 32

Άρθρο 32Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν δύο (102) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 6

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 23

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 38 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13 3. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 4. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 5. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 6. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 19 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 16 2. ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 3. ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 3 4. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3 5. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5 6. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 7 7. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 38 Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7 2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, πλην του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Άρθρο 33Κλάδοι Προσωπικού Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Οι θέσεις των κλάδων Ιατρών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών Ε.Σ.Υ., Κλινικών Χημικών, Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων των Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ. καθορίζονται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ο οποίος έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) καθορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) και του άρθρου 64 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις των κλάδων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών Ε.Σ.Υ., Κλινικών Χημικών, Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων των Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ. οι οποίες έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 42 και 43 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2519/1997.

Άρθρο 34ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Ιατρών ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, άδεια άσκησης επαγγέλματος και η εκπλήρωση της υποχρέωσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., διορίζονται γιατροί που είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας ή γενικής ιατρικής. Μπορούν επίσης να διορίζονται και γιατροί και οδοντίατροι που να διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής στον τομέα δημόσιας υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών ή ισότιμης τουλάχιστον Σχολής Δημόσιας Υγείας της αλλοδαπής ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας υγείας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ορίζονται πτυχίο Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και κατά προτεραιότητα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε θέματα δημόσιας υγείας ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Υγιειονολόγων Μηχανικών ορίζονται πτυχίο Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Υγειονομικής Μηχανικής ή Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ορίζονται πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, καθώς και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Μηχανικού Βιοϊατρικής ή κλινικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Χημικών ορίζεται πτυχίου Χημικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολογικής Χημείας ή Αναλυτικής Χημείας Περιβάλλοντος και η άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Προσόν διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Βιολόγων ορίζεται πτυχίο Βιολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε θέματα Βιολογικών ή Μικροβιολογικών εξετάσεων ή Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Άρθρο 35Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Η πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων καλύπτεται από τους κατωτέρω κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού, ανά οργανική μονάδα ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τ.Π.Ε. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΠΔΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Δ.Ε. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ή ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΣΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ή ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΕΥΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Υ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άρθρο 36Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Ε.Κ.Ε.Π.Υ. και Ε.Π.Υ. Οι Προϊστάμενοι των κατωτέρω υπηρεσιών προβλέπονται από τις εξής διατάξεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). Διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. (άρθρο 15 του ν. 3370/2005 − Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου όγδοου του ν. 3527/2007 (Α΄ 25).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) Αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου (άρθρο 1 του ν. 3580/2007 − Α΄ 134, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4118/2013 − Α΄ 32).

Άρθρο 37Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα. δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθηση της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 38Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 39Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του τμήματος. δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. ζ) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. θ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40

Πέραν από τις ρητώς αναφερόμενες στο παρόν αρμοδιότητες, οι μονάδες του Υπουργείου ασκούν και όσες άλλες αρμοδιότητες τους έχουν ανατεθεί με νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν αναφέρονται ως αντικείμενο των μονάδων αυτών στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

Άρθρο 41Κατάταξη ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των οικείων κλάδων ως εξής: α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι: αα) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Δακτυλογράφων− Στενογράφων. ββ) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ. γγ) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικοτήτων: Ελαιοχρωματιστών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροσυγκολλητών−Υδραυλικών, Υδραυλικών Θέρμανσης, Υδραυλικών, Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Μηχανολόγων, Ξυλουργών, Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων. δδ) Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Οδηγών. β) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: αα) Στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού. ββ) Στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού, οι υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού: Υδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών. γγ) Στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών, οι υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού − οδηγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 42Κατάργηση Διατάξεων

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 95/2000 όπως ισχύει και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού ή που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό.

Άρθρο 43

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος .

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ