115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1Γενικές αρχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες έχουν σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής. Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή ποιο- τικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο σύνολο του πληθυσμού, με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτική μονάδα, β) την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και προγραμμά- των για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική εφαρμο- γή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας, γ) τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα, δ) την αναπαραγωγική υγεία και τη φροντίδα μητέ- ρας - παιδιού, ε) την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτω- ση συνδιαχείριση περιστατικών με την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια Φροντίδα, στ) την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φρο- ντίδας, ζ) την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού, η) τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, θ) την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας, ι) την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ψυχικής Υγεί- ας και τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, ια) την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη, ιβ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ιγ) τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ιδ) τις υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, ιε) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και την κατ’ οίκον νοσηλεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. οργανώνονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις αρχές της δωρεάν καθολικής υγειονομι- κής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, της ειδικής μέριμνας για τις ευ- άλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, της διασφά- λισης της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της συνέχειας της φροντίδας υγείας, της ευ- θύνης και λογοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών υγείας, της δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος ή κάθε άλλου επαγγέλματος υγείας, της εγγύτητας των υπηρε- σιών στον τόπο κατοικίας, διαμονής ή εργασίας, της δια- σύνδεσης με λοιπές υπηρεσίες υγείας, της ορθολογικής παραπομπής σε άλλες μονάδες ή υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. ή συμβεβλημένων παρόχων για διάγνωση, θεραπεία, νοσηλεία ή περαιτέρω φροντίδα, της διατομεακής συ- νεργασίας με τοπικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και της αγωγής υγείας της κοινότητας και της ενεργούς συμμετοχής της στην ικανοποίηση των υγειονομικών της αναγκών.

Άρθρο 2Ορισμοί Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ισχύουν οι εξής ορισμοί:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ομάδα Υγείας: Η ομάδα που αποτελείται από ια- τρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδι- ατρικής, από νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή πα- θολογίας, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο. Ως Ομάδα Υγείας θεωρείται και η «Τοπική Ομάδα Υγείας» που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας: Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας υγείας που παρέχονται στους λήπτες υπηρεσιών υγείας από τα Κέντρα Υγείας και τις άλλες δημόσιες δομές της Π.Φ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τοπική Μονάδα Υγείας: δημόσια μονάδα Πρωτο- βάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αποτελεί το εισαγωγικό επίπεδο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργεί στη βάση εγγεγραμμένου πληθυσμού αναφοράς, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής και οργα- νωμένης πρόληψης και αγωγής υγείας της Π.Φ.Υ. και στε- λεχώνεται από μία (1) Ομάδα Υγείας της περίπτωσης 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Περιφερειακός Συντονιστής Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.): το πρόσωπο που ορίζεται συντονιστής των Το.Π.Φ.Υ. που βρίσκονται εντός της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας και λειτουργεί ανά την αυτή περιφερειακή ενότητα ή τομέα, με κριτήρια ιδίως τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας γεω- μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων, νησιωτικότητας ή άλλων γεωγραφικών περιορισμών, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ηλεκτρονική εφαρμογή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουρ- γηθεί ή αποκτηθεί και λειτουργεί για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συντελεστής ηλικιακής ομάδας: ο δείκτης με τον οποίο καθορίζεται η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών, σύμφωνα με την ηλικία των ατό- μων που δηλώνονται σε αυτούς.

Άρθρο 3Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και αποκεντρωμένου συστή- ματος που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) εντασ- σόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) και τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 266/1989 (Α΄ 266). Τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερει- ακά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., να μετατρέπονται σε To.M.Y., εφόσον στελεχώνονται όπως η Ομάδα Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο επίπεδο παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. πε- ριλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και ως συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 1. Στο δεύτερο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες περιπατη- τικής φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, όπως προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 και οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), όπως προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας. Καταργείται εφεξής η ονομασία Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Κέντρο Υγείας μαζί με τις υπαγόμενες σε αυτό Το.Μ.Υ., καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτό Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) και Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) αποτελεί οργανική μονάδα με δική του στελέχωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) καθορίζεται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας και εκδίδονται οργανισμοί για τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος στελέχωσής τους, η σύσταση των θέσεών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα, με κριτήρια ιδίως τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, τους γεωγραφικούς περιορισμούς, τις νησιωτικές αναλογίες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Τομέα Πρωτοβάθ- μιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) ή της οικείας Δ.Υ.Πε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Άρθρο 4Κέντρα ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Κέντρα Υγείας είναι αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Δ.Υ.Πε. και έχουν σκοπό την παροχή υπη- ρεσιών ιδίως: α) ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας για τους ασθενείς που είτε προσέρχονται αυτοβούλως στα Κέ- ντρα Υγείας, είτε παραπέμπονται από τις λοιπές υπηρε- σίες Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ., β) εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών, γ) εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, δ) οδοντιατρικής φροντίδας ενηλίκων και παιδιών, ε) φροντίδας μητέρας και παιδιού, στ) φροντίδας παιδιών και εφήβων, ζ) εξειδικευμένης πρόληψης, η) φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθερα- πείας, θ) ιατρικής της εργασίας, ι) κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας, ια) προαγωγής υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από ει- σήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., μπορεί να προ- στίθενται και άλλες συναφείς αρμοδιότητες στα Κέντρα Υγείας, ανάλογα με τις πληθυσμιακές και υγειονομικές ανάγκες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας ονομάζε- ται Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της οικείας Δ.Υ.Πε.. Εντός του Το.Π.Φ.Υ. οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ., τα συμβεβλημέ- να με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμακεία, καθώς και τα δημοτικά ιατρεία συνιστούν το Τοπικό Δίκτυο Π.Φ.Υ.. Οι συμβε- βλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι, τα δημοτικά ιατρεία, καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμακεία, μπορεί να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης, υπό την εποπτεία της οικείας Δ.Υ.Πε.. Η περιοχή ευθύνης των Δ.Υ.Πε. διαιρείται σε Το.Π.Φ.Υ.. Σε κάθε δήμο αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα Κέντρο Υγείας και σε κάθε δημοτική ενότητα τουλάχιστον μία Το.Μ.Υ. ή άλλη δημόσια μονάδα Π.Φ.Υ.. Ο αριθμός των Το.Π.Φ.Υ. και των αντίστοιχων Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. κάθε Δ.Υ.Πε. μπορεί να ανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ιατροί που υπηρετούν με σχέση εργασίας πλή- ρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα Κέντρα Υγείας, μπορούν ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και απόφα- ση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. να συμμετέχουν στην τακτική λειτουργία του αντίστοιχου με την ειδικότητά τους τμήματος του Νοσοκομείου Αναφοράς ή άλλου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε. και στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος αυτού, καθώς και στα απογευματινά ιατρεία, όπου αυτά λειτουργούν. Η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ομοίως, στα Κέντρα Υγείας επιτρέ- πεται δυνάμει των άρθρων 17 και 18 του ν. 1397/1983 να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί ειδικοτήτων των Νοσοκομείων Αναφοράς ή άλλου Νοσοκομείου της οι- κείας Δ.Υ.Πε. και με την ίδια ως άνω διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. κα- θορίζεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, ο τρόπος και τα κριτήρια διενέργειας εφημεριών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω από- φασης τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες παροχής Π.Φ.Υ. εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο καθεστώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, στελεχώνονται από ιατρικό και άλλο προ- σωπικό, όπως: α) ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας, ακτινοδι- αγνωστικής, αλλεργιολογίας, αναισθησιολογίας, βι- οπαθολογίας, γαστρεντερολογίας, γενικής ιατρικής, γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, ιατρικής της εργασίας, καρδιολογίας, κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας, νευρολογίας, νεφρολογίας οδοντιατρικής, ορθοπεδικής, ουρολογίας, οφθαλμολογίας, παθολογίας, παιδιατρικής, παιδοψυ- χιατρικής, πνευμονολογίας, ρευματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινο- λαρυγγολογίας, β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βο- ηθούς νοσηλευτών, επαγγελματίες δημόσιας και κοινο- τικής υγείας, όπως επόπτες δημόσιας υγείας και επισκέ- πτες υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές, ραδι- ολόγους-ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστη- ρίων, φυσικοθεραπευτές, χειριστές ιατρικών συσκευών, γ) διοικητικό προσωπικό, δ) τεχνικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι κλάδοι για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με επιστημονικό, λοιπό υγειονομικό και διοικητικό προσω- πικό καθορίζονται ως εξής: α) ΠΕ Νοσηλευτικής β) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών γ) ΠΕ Ψυχολογίας δ) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ε) ΠΕ Διαιτολόγων - Διατροφολόγων στ) ΠΕ Λογοθεραπείας και ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών ζ) ΤΕ Νοσηλευτικής η) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών θ) ΤΕ Φυσικοθεραπείας ι) ΤΕ Εργοθεραπείας ια) ΤΕ Λογοθεραπείας ιβ) ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων) ιγ) ΤΕ Μαιευτικής ιδ) ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας ιε) ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ιστ) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ιζ) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ιη) ΤΕ Οδοντοτεχνιτών ιθ) ΤΕ Διαιτολόγων - Διατροφολόγων κ) ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κα) ΔΕ Βοηθοί Οδοντιατρείου κβ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών κγ) ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων κδ) ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμ- φανιστών) κε) ΔΕ Οδοντοτεχνιτών κστ) ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών κζ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων κη) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού κθ) ΔΕ Τεχνικοί - Συντηρητές λ) ΔΕ Οδηγοί λα) ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

Άρθρο 5Τοπικές Μονάδες ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.. Οι Το.Μ.Υ. στελεχώνονται από μία Ομάδα Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Το.Μ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν σκοπό: α) την προαγωγή και αγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, β) την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγω- γής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασί- ας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοι- νωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, ε) την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περι- στατικών και παραπομπή τους, εφόσον αυτό απαιτείται, στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία, στ) την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, ζ) τη συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη μονάδα και κατ’ οίκον, θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας - κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες Π.Φ.Υ., η) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες, ι) την αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Το- μέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων, ια) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικο- γενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και κατα- στάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους, ιβ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογι- κής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, που συντελείται με ευ- θύνη του οικείου περιφερειακού Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τακτικό ωράριο του ιατρικού προσωπικού των Το.Μ.Υ. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πεν- θήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Το ωράριο μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφα- ση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., με κριτήρια ιδίως τη στελέχωση των Το.Μ.Υ., τον αριθμό των εν λειτουργία Μονάδων Π.Φ.Υ. στην περιοχή, τη μεταξύ τους εγγύτητα και τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Η ανωτέρω περί ωρα- ρίου πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη την Οδηγία 2003/88/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης της Ομάδας Υγείας, ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ένας από το ιατρικό προ- σωπικό της Ομάδας Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου της Το.Μ.Υ. είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

Άρθρο 6Οικογενειακός ιατρόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο οικογενειακός ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, αντικαθί- σταται ως εξής: «4. Ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να είναι: α) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί και πα- ρέχει τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγ- γεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, αντικαθί- σταται ως εξής: «5. Ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικό- τητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς είναι: α) ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, β) παιδίατροι, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εκτός αν στον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο ανα- γκαίος αριθμός των οικογενειακών ιατρών ανά Τοπικό Δί- κτυο Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε., ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους, η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων οικογενειακού ιατρού σε ιατρούς των Κέντρων Υγείας, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οι- κογενειακών ιατρών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7Ομάδα ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ομάδα Υγείας στελεχώνεται με ανθρώπινο δυ- ναμικό όπως η Τοπική Ομάδα Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4461/2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ομάδα Υγείας συνεργάζεται με άλλες Ομάδες Υγεί- ας με σκοπό τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους και την αξιολόγη- ση και βελτίωση των υπηρεσιών τους, παρακολουθεί τα σχετιζόμενα προβλήματα με την ποιότητα των παρεχό- μενων υπηρεσιών και ενημερώνει σχετικά τον περιφε- ρειακό Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., ύστερα από πρόταση της Ομάδας Υγείας και σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού Συντο- νιστή Το.Π.Φ.Υ. η Ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κατά περί- πτωση ιατρικό και άλλο προσωπικό, με κριτήρια ιδίως τις τοπικές ανάγκες και τον αριθμό των ληπτών υπηρεσιών υγείας που εξυπηρετεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομά- δας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζό- μενος ως οικογενειακός ιατρός για τον ενήλικο πληθυ- σμό οφείλει ιδίως: αα) να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους, ββ) να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας, γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας, δδ) να συμβάλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμα- κίας, εε) να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, στστ) να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακου- φιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας, ζζ) να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαί- σιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής, ηη) να συμβάλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, θθ) να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.). β) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οικογε- νειακός ιατρός για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως: αα) να παρέχει συστηματική παρακολούθηση της υγεί- ας παιδιών και εφήβων, ββ) να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας όπως έκτακτα, επείγοντα και χρόνια περιστατικά, γγ) να πραγματοποιεί εμβολιασμούς και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού και των ενηλίκων, δδ) να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φρο- ντίδας του, εε) να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ή επι- λεκτικών, λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, προγραμ- μάτων πρώιμης ανίχνευσης νοσημάτων, με βάση κατευ- θυντήριες οδηγίες, στστ) να παρακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών και να προβαίνει σε εκτίμηση δυσκολιών-προβλημάτων συ- μπεριφοράς, ζζ) να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας, ηη) να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέν- νητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις, θθ) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταρα- χών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστή- ριξη των γονέων και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη δια- σύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια, ιι) να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλ- λους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας, καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνερ- γαζόμενων φορέων. γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο νοση- λευτής οφείλει ιδίως: αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού, ββ) να αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φροντίδα υγεί- ας όπως θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατά- σταση στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποι- ότητας ζωής των ατόμων, δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέ- χεια της φροντίδας, καθώς και να συμβάλει στη διασφά- λιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσι- ών υγείας, στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών, ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του, θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή. δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέ- πτης υγείας οφείλει ιδίως: αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα, γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας, δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας, στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην κοινότητα, ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασι- ακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, μεταναστών ή των Ρομά, θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας. ε) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο κοινω- νικός λειτουργός οφείλει ιδίως: αα) να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών και του τρόπου ζωής για την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, ββ) να προσφέρει υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλη- μάτων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών, γγ) να εκτιμά, καταγράφει και παρεμβαίνει στους βιο- ψυχοκοινωνικούς παράγοντες της υγείας και της ποιό- τητας ζωής του πληθυσμού ευθύνης, δδ) να συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πα- ρεμβάσεων και δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας, εε) να σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας, προστασίας υπερηλίκων, αναπήρων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στστ) να φροντίζει για τη διασύνδεση των δομών και των φορέων μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας στους δη- μόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοι- ας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της, η Ομάδα Υγεί- ας διαχειρίζεται και επιλύει ζητήματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς δημόσιας υγείας, τα οποία ανακύπτουν μέσω οργανω- μένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της και συγκεκριμένα: α) ενημερώνεται αρμοδίως για τις λοιμώξεις, τους πα- ράγοντες κινδύνου και τις πηγές νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της, β) συνεργάζεται με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, γ) συμβάλει στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των προ- βλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ομάδας Υγείας αναφορικά με θέματα δημόσιας υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δράσεις δημόσιας υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς: α) εμβολιασμούς, β) προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο, γ) προγεννητική φροντίδα, δ) προαγωγή της υγείας και συμβολή στη βελτίωση του τρόπου ζωής, ε) διαχείριση των χρόνιων ασθενών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το διοικητικό προσωπικό της Ομάδας Υγείας έχει ως κύριο έργο τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Υγείας, την υποστήριξη των ληπτών υπη- ρεσιών υγείας κατά τη διαδικασία εγγραφής τους, σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 στην οικεία Το.Μ.Υ. όπου παρέχει τις υπηρεσίες της, τη διαχείριση των προγραμματισμένων επισκέψεων (ραντεβού) και την παρακολούθηση του χρόνου αναμονής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Ομάδα Υγείας συμμετέχει στην εκπαίδευση σπου- δαστών και φοιτητών, επιστημών και επαγγελμάτων υγείας στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης, όπως αρμοδίως ορίζεται και στη δια βίου εκπαίδευση. Για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την ικανοποίηση των ληπτών υπη- ρεσιών υγείας διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας Υγείας. Κατά την αξιολόγηση αποτιμώνται: α) το ανθρώπινο δυναμικό και οι υλικοί πόροι της Ομάδας Υγείας, β) η διαδικασία παροχής υπηρεσιών με έμφαση στη διασφάλιση της διαφάνειας των υπηρεσιών, γ) η χρήση, κατά ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση, των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας Υγείας, δ) η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πα- ρεχόμενων υπηρεσιών. Η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε- σιών της Ομάδας Υγείας γίνεται με ανθρωποκεντρικά κριτήρια που αφορούν στην ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανοποίηση του προσωπικού και την ανάπτυξη του πλαισίου της οργάνωσης. Με από- φαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από έγκριση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. καθορίζονται οι όροι αξιολόγησης, τα κριτήρια και οι κατάλληλοι δείκτες, ο μηχανισμός αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα κατοχυρωμένα, σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των επαγ- γελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας.

Άρθρο 8Κεντρικά Διαγνωστικά ΕργαστήριαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Δ.Υ.Πε. μπορεί να ιδρύονται και να λειτουρ- γούν, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους, Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Κ.Δ.Ε.), τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες εργαστηριακής και απεικονιστικής ιατρικής στις διασυνδεόμενες με αυτά μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Η ίδρυση και λει- τουργία των Κ.Δ.Ε. πραγματοποιείται ύστερα από εισή- γηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και απόφαση του Υπουργού Υγείας, με κριτή- ρια την αναγκαιότητα λειτουργίας τους, δημογραφικά και υγειονομικά κριτήρια, τη μορφολογία της περιοχής, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τη γειτνίαση με μονάδες Π.Φ.Υ. πρώτου επιπέδου και νοσοκομειακές νοσηλευτι- κές μονάδες και την εγγύτητα και προσβασιμότητα των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε παρεχόμενες διαγνωστικές υπηρεσίες από δημόσιο φορέα. Όμορες Δ.Υ.Πε. μπορούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο Κ.Δ.Ε, ύστερα από εισή- γηση των Διοικήσεων τους και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Κ.Δ.Ε. έχουν σκοπό ιδίως: α) τη συλλογή αιματολογικών δειγμάτων από τις συν- δεόμενες με αυτά μονάδες Π.Φ.Υ., β) τον άμεσο εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων, γ) την ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας και του θεράποντα ή οικογενειακού ιατρού τους σχετικά με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, δ) την εισήγηση προς την οικεία Δ.Υ.Πε. σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή επιστημονική και λειτουργική ορ- γάνωσή τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τακτικό ωράριο του ιατρικού και εργαστηριακού προσωπικού των Κ.Δ.Ε. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρα- σκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται ύστερα από απόφαση του Δι- οικητή της οικείας Υ.Πε.. Με όμοια απόφαση τα Κ.Δ.Ε. μπορεί να λειτουργούν και σε εφημεριακό ωράριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Κ.Δ.Ε. διαθέτουν ιδίως τα εξής Τμήματα: α) Εργαστηριακά Τμήματα, όπως Βιοπαθολογικό, Βι- οχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, β) Απεικονιστικά Τμήματα, όπως Ακτινολογικό, Υπε- ρήχων, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και Μα- στογραφίας. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υφιστάμενο ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ορίζονται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου και οι Προϊστά- μενοι των επιμέρους Τμημάτων.

Άρθρο 9Κέντρα Ειδικής ΦροντίδαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Δ.Υ.Πε. μπορούν να ιδρύονται και να λει- τουργούν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κέντρα Ειδικής Φροντίδας (Κ.Ε.Φ.). Στα Κ.Ε.Φ. παρέχονται εξει- δικευμένες υπηρεσίες φροντίδας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης σε πληθυσμό ευθύνης ενός ή περισσο- τέρων Το.Π.Φ.Υ.. Τα Κ.Ε.Φ. είναι ιδίως οδοντοπροσθετικά και παιδοδοντιατρικά κέντρα, κέντρα φυσικοθεραπείας και κέντρα ειδικής αγωγής. Η ίδρυση και λειτουργία των Κ.Ε.Φ πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Διοι- κητή της οικείας Υ.Πε., σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η εισήγηση δίνεται σύμ- φωνα με βάση τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Όμορες Δ.Υ.Πε. μπορούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο Κ.Ε.Φ, ύστερα από εισή- γηση των Διοικήσεων τους και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τακτικό ωράριο του ιατρικού και εργαστηριακού προσωπικού των Κ.Ε.Φ. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρα- σκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται ύστερα από απόφαση του Δι- οικητή της οικείας Υ.Πε..

Άρθρο 10Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας συγκροτείται και λειτουργεί η Οδοντιατρική Ομάδα, με ελάχιστη σύν- θεση έναν οδοντίατρο και ένα βοηθό οδοντιατρείου ή νοσηλευτή. Επικουρικά μέλη της Οδοντιατρικής Ομάδας μπορούν να είναι οδοντοτεχνίτες, επισκέπτες υγείας και διοικητικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας βρίσκεται σε επι- στημονική διασύνδεση με τα άλλα οδοντιατρεία των δομών Π.Φ.Υ., τα οδοντιατρεία των νοσοκομείων αλλά και τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας του άρθρου 9, με στόχο την αρτιότερη κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών του πληθυσμού ευθύνης. Κάθε οδοντιατρείο συνεργάζεται με τους οικείους Συντονιστές Οδοντίατρους Υγειονο- μικής Περιφέρειας, ιδιαίτερα σε ζητήματα οργάνωσης προγραμμάτων πρόληψης στον πληθυσμό, οργάνωσης και λειτουργίας των οδοντιατρείων αλλά και σε θέματα μεθοδολογίας, συλλογής, επεξεργασίας και παροχής επιδημιολογικών δεδομένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Οδοντιατρική Ομάδα, με επικεφαλής τον οδοντί- ατρο, οφείλει να πραγματοποιεί στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας, οδοντιατρικό έλεγχο της στοματι- κής υγείας του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού και να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα ευρήματα της εξέτασης. Οι οδοντίατροι οφείλουν να τηρούν αρχείο των επισκέψεων και των καταγραφών που πραγματοποι- ούν στην κοινότητα και υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ., ως χρήστες ηλεκτρονικών εφαρμογών Π.Φ.Υ. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22, τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη στο οδοντιατρείο και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση και τις αντίστοιχες, της οδοντοπροσθετικής αποκατάστασης, γνωματεύσεις. Οι οδοντίατροι ενημερώνουν τους Συ- ντονιστές Οδοντίατρους Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίοι ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τα ευρήματα και την κατά- σταση της στοματικής υγείας του πληθυσμού, με ενιαίο τυποποιημένο έγγραφο, που εκδίδουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία και συγκρισιμότητα των στοιχείων. Η Οδοντιατρική Ομάδα συνεργάζεται με το προσωπικό της Το.Μ.Υ., συμμετέ- χει σε προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες υγείας, και επαγγελματίες, ειδικούς και εργαζομένους άλλων κλάδων όπως εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από ει- σήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. καθορίζονται τα οδοντιατρεία των Κέντρων Υγείας που παρέχουν πλήρη οδοντιατρική περίθαλψη και προσθετική αποκατάσταση σε παιδιά και ενήλικες. Οι εργασίες αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο. Σε περιπτώσεις ερ- γασιών που απαιτούν ειδικές οδοντιατρικές υπηρεσίες ή δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να πραγματο- ποιηθούν στο οδοντιατρείο, οι ασθενείς παραπέμπονται σε άλλες οδοντιατρικές μονάδες, σε ειδικά τμήματα δευ- τεροβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας ή στα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η ορθοδοντική θεραπεία παρέχεται σε οδοντιατρικές μονάδες που απασχολούν ορθοδοντικούς ή σε Κέντρα Ειδικής Φροντίδας.

Άρθρο 11Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμβάλλεται με ιατρούς, που κατέχουν τίτλο αναγνωρισμένης ειδικότητας και είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους ιατρικούς συλλόγους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν καλύπτουν πλήρως τον πληθυσμό ευθύνης τους, καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ασκούν ιδιώτες ιατροί της παραγράφου 1 που κατέχουν τους σχετικούς τίτλους ειδικοτήτων. Η σύναψη και η ανανέ- ωση των συμβάσεων με ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς αναπροσαρμόζεται με βάση τη δυνατότητα κάλυψης του πληθυσμού από τις δημόσιες μονάδες παροχής υπη- ρεσιών Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ.. Η δυνατότητα αυτή διαπι- στώνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., η οποία λαμβάνεται με κριτήριο ιδίως τον πληθυσμό των εγγεγραμμένων ληπτών υπηρεσιών υγείας ανά Το.Μ.Υ. στον οικείο Το.Π.Φ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικογενειακοί ιατροί παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στα ιατρεία τους ή και κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Τοπικού Δικτύου του οικείου Το.Π.Φ.Υ.. Οι οικογενειακοί ιατροί σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάπτουν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτουν συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησής ανά ημέρα και ανά βδομάδα. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την πρόβλεψη αντικειμενικών και οικονομικών κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προα- γωγής υγείας αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι οικογενειακοί ιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους βά- σει συντελεστή ηλικιακής ομάδας. Κάθε σχετικό θέμα αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων συνάπτεται συλλογική σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Πανελ- λήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) και των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων. Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυ- ναμίας από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για σύναψη σύμβασης με τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Π.Ι.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συνάπτει ατομικές συμβάσεις. Οι ιατροί λοιπών ειδικοτήτων που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αμείβονται με συγκεκριμένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης, με κριτήρια ιδίως τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Το.Π.Φ.Υ. ή της οικείας Δ.Υ.Πε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζεται ανά Το.Π.Φ.Υ. ο ανώτατος αριθμός συμβεβλημένων ειδι- κών ιατρών ανά ειδικότητα σε κάθε Το.Π.Φ.Υ., για σύστη- μα αποζημίωσης με πάγια αντιμισθία. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που θα αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, τον Π.Ι.Σ. και με ιδιωτικά πολϋιατρεία με σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι συμβάσεις του προηγουμένου εδαφίου αφορούν επί ποινή απαραδέκτου τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το σύνολο των νομίμως λειτουργού- ντων τμημάτων των ιδιωτικών πολυϊατρείων, σύμφωνα με την οικεία άδεια λειτουργίας. Οι διαγνωστικές εξετά- σεις και οι ιατρικές πράξεις που συνταγογραφούνται και εκτελούνται εντός του αυτού πολυϊατρείου (αυτοπαρα- πομπές) αποζημιώνονται, με ειδική τιμή που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 50% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης και το ποσοστό της έκπτωσης των επισκέψεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι δημόσιες μονάδες παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν καλύπτουν πλή- ρως τον πληθυσμό ευθύνης τους, ιδιώτες οδοντίατροι και πολυοδοντιατρεία που έχουν εγγραφεί και διαθέτουν άδεια από τους οδοντιατρικούς συλλόγους, μπορούν να παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες στον αντίστοιχο πληθυσμό δυνάμει συλλογικής σύμβασης που συνάπτε- ται μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) και των κατά τόπους οδοντιατρι- κών συλλόγων. Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για σύναψη συλλογικής σύμ- βασης με τους κατά τόπους οδοντιατρικούς συλλόγους και την Ε.Ο.Ο., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συνάπτει ατομικές συμβάσεις. Οι συμβεβλημένοι βρίσκονται σε άμεση διασύνδε- ση με τις υπηρεσίες του Τοπικού Δικτύου του οικείου Το.Π.Φ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προσδι- ορίζονται το είδος των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οδοντιάτρους και τα συμβεβλημένα πολυοδοντιατρεία, η αποζημίωση των εργασιών τους, καθώς και κάθε ει- δικότερο σχετικό ζήτημα που αφορά στη συμμετοχή τους σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας στην τοπική κοινωνία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι δημόσιες εργαστηριακές μονά- δες Π.Φ.Υ. και η εργαστηριακή υποδομή των νοσοκομεί- ων δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμβάλλεται με φυσικά ή νο- μικά πρόσωπα που παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την χωρητικότητα και διαθεσι- μότητα του δημόσιου συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 12Μαιευτική φροντίδα στην Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκρο- τείται δίκτυο Μαιών - Μαιευτών με τίτλο «Δίκτυο Πρωτο- βάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών», με μέλη του υπηρετούντες Μαίες- Μαιευτές στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε.. Ως Υπεύ- θυνος Συντονισμού του Δικτύου ορίζεται με ψηφοφορία πρόσωπο μεταξύ των μελών του Δικτύου. α) Ως έδρα του δικτύου ορίζεται δημόσια μονάδα πα- ροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε. με απόφαση του Διοικητή της, ύστερα από εισήγηση του Υπεύθυνου Συντονισμού του δικτύου. β) Το δίκτυο Μαιών - Μαιευτών διασυνδέεται με τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας της οι- κείας Δ.Υ.Πε.. Το δίκτυο Μαιών-Μαιευτών διασυνδέεται λειτουργικά ιδίως με τις Το.Μ.Υ. καταρτίζοντας και υλο- ποιώντας ένα τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων σε αυτές. γ) Σκοπός του δικτύου Μαιών- Μαιευτών είναι: αα) η παροχή συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, ββ) η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, καθώς και υποστήριξης του μητρικού θηλα- σμού και Οικογενειακού Προγραμματισμού, γγ) η λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανι- κολάου), δδ) η πραγματοποίηση επισκέψεων μελών σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, ύστερα από ενημέρωση της οικείας Δ.Υ.Πε. και των αρμόδιων αρχών για πραγματο- ποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, εε) η ανάπτυξη συνεργασίας με Ο.Τ.Α. και φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, αγωγής και προαγωγής υγείας, στστ) η ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και η προετοιμασία της εγκύου για το φυσιολογικό τοκετό. Τα δείγματα από διενεργούμενα τεστ Παπανικολάου αποστέλλονται άμεσα για κυτταρολογική εξέταση σε ερ- γαστήριο της δημόσιας μονάδας που συνιστά την έδρα του δικτύου ή άλλης δημόσιας μονάδας εντός της οικείας Δ.Υ.Πε.. Τα χρησιμοποιούμενα κατά την υλοποίηση των δράσεων έντυπα πρέπει να συνιστούν προτυποποιημένα έντυπα του Υπουργείου Υγείας. Οι ανωτέρω δράσεις και ενέργειες πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής. δ) Η οργάνωση και ο συντονισμός της λειτουργίας του Δικτύου, των δράσεων και των προγραμμάτων που διενεργούνται γίνεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητή της οικείας Υ.Πε.. Το δίκτυο ενημερώνει σε μηνιαία βάση τη δημόσια μονάδα που συνιστά την έδρα του, καθώς και τη Μονάδα Αναφοράς, αν υφίσταται, σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεών του. Το δίκτυο υποχρεούται να καταθέτει κάθε τρίμηνο και συνολικά στο τέλος του έτους απολογιστικά για τις δράσεις του στο Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα για τη λήψη τρα- χηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου), καθώς και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε δη- μόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 13Επισκέπτες Υγείας στην Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κύριο έργο του επισκέπτη υγείας είναι η προαγωγή και αγωγή υγείας του ατόμου, καθώς και της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού, η ενημέρω- ση των μελών της κοινότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, η διασύνδεση των ατόμων με τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, η πραγ- ματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα Π.Φ.Υ. και δημόσιας υγείας, με έμφαση στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και η προστασία των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έναντι της άνισης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται κατ’ οίκον, στην κοινότητα ή στις δημόσιες δομές και μονάδες στις οποίες εργάζονται οι επισκέπτες υγείας. Οι επισκέπτες υγείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους μεμονω- μένα ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των επισκεπτών υγείας κατοχυρώνονται με το άρθρο 3 του π.δ. 351/1989 (Α΄ 159).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκρο- τείται Δίκτυο με τίτλο «Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόλη- ψης». Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να προέρχονται από όλους τους κλάδους που υπηρετούν στις δομές Π.Φ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε. ενώ για τον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας η συμμετοχή στο δίκτυο είναι υποχρεωτική. Ως Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου ορίζεται με ψηφο- φορία πρόσωπο μεταξύ των μελών του Δικτύου. α) Ως έδρα του δικτύου ορίζεται η οικεία Δ.Υ.Πε. με λειτουργία αυτόνομου γραφείου για το συντονισμό του συνόλου των ενεργειών δράσης. β) Το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης διασυνδέε- ται με τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε. και συντονίζει, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας, την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης σε όλες τις μονάδες Π.Φ.Υ.. Το δίκτυο πραγματοποιεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία συνάντηση απολογισμού κατά έτος με παράλληλες δράσεις ημερίδας. γ) Σκοπός του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης είναι η οργάνωση, η υποστήριξη και η συμμετοχή στην προτυποποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση: αα) μαθητών, γονιών και παιδαγωγών στα σχολεία, ββ) εργοδοτών και εργαζομένων στους χώρους ερ- γασίας, γγ) άλλων ομάδων του πληθυσμού στην κοινότητα, σε θέματα πρόληψης - αγωγής και προαγωγής της υγείας, σε άμεση συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου και ειδικά του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλο- γος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), το οποίο έχει συστα- θεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνω- ση των επισκεπτών υγείας, δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμ- βάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η οποία ορίζεται ως Ημέρα Επισκέπτη Υγείας. Η Π.Σ.Ε.Υ. έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου και της μορφής των εν λόγω δράσεων, οι οποίες σαν αποκλειστι- κό στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας. Για κάθε παρέμβαση, πρόγραμμα ή δράση που αναλαμβάνει ο Π.Σ.Ε.Υ., υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας έκθεση με την περιγραφή του αντικειμένου, του στόχου, του περιεχομέ- νου και των σχετικών στοιχείων τα οποία συνελέγησαν στο πλαίσιο της υλοποίησής τους.

Άρθρο 14Φυσικοθεραπευτές στην Π.Φ.Υ.

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 3599/2007 (Α΄ 176) ως αντι- προσωπευτικότερη οργάνωση των Φυσικοθεραπευτών, δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους η οποία ορίζεται ως Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας. Ο Π.Σ.Φ. έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου και της μορφής των εν λόγω δράσεων, οι οποίες σαν αποκλειστικό στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας. Για κάθε παρέμβαση, πρόγραμμα ή δρά- ση που αναλαμβάνει ο Π.Σ.Φ. υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας έκθεση, με την περιγραφή του αντικειμένου, του στόχου, του περιεχομένου και των σχετικών στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της υλοποίησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π.Φ.Υ.
Άρθρο 15Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείου Υγείας Επιτροπή Σχεδια- σμού και Συντονισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Μέλη της Επιτροπής είναι: αα) ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ- γείου Υγείας ή ο Γενικός Γραμματέας που έχει ως αρμο- διότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ββ) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, γγ) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε- διασμού του Υπουργείου Υγείας και δδ) έξι (6) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με το γνωστικό αντικείμενο της γενικής ιατρικής ή οικογενει- ακής ιατρικής ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής η κοινοτικής υγείας και δημόσιας υγείας ή νοσηλευτικής ή κοινωνικής εργασίας ή μαιευτικής ή διοίκησης υπη- ρεσιών υγείας. β) Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Επι- τροπής εξασφαλίζεται από το Γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ή του Γενικού Γραμματέα που έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ- μιας Φροντίδας Υγείας. γ) Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιασ- δήποτε μορφής αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμμα- τέας ή ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ- γείου Υγείας που έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα σε χώρο του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: α) ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέ- τρων, προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, αγωγής υγείας, δημόσιας υγείας, διάγνωσης και θεραπείας που υλοποιούνται από τις μονάδες Π.Φ.Υ., β) η παρακολούθηση εφαρμογής των ανωτέρω μέ- τρων, προγραμμάτων και δράσεων, γ) η κατάθεση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Διευ- θύνσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Υγείας, καθώς και προς τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, δ) η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων και η υποβολή τους στον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Πρω- τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ορίζονται τα μέλη της και οι αναπληρωτές τους και καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και το έργο της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδρομή και ιδίως τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητούνται από αυτήν για την εκπλήρωση του έργου της.

Άρθρο 16Διοικούσα Επιτροπή Το.Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Το.Π.Φ.Υ. συγκροτείται, με απόφαση του Δι- οικητή της οικείας Υ.Πε. τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημο- νικό Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το δημοτικό συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λει- τουργίας της καθορίζονται ως εξής: α) Καθήκοντα της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Το.Π.Φ.Υ.: αα) παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των προγραμ- μάτων και λοιπών δραστηριοτήτων των μονάδων Π.Φ.Υ. του οικείου Το.Π.Φ.Υ., καθώς και την εφαρμογή προγραμ- μάτων αγωγής υγείας και συμβάλλει στην αποτελεσμα- τικότερη προληπτική ιατρική στον πληθυσμό περιοχής ευθύνης της, ββ) εισηγείται στη Διοίκηση της Υ.Πε. στην οποία υπά- γεται, μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, γγ) εισηγείται για την πλήρωση κενών θέσεων του προ- σωπικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, δδ) εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών μονάδων της περιοχής ευθύνης της σε ιατρικό προσωπικό ειδικοτήτων που δεν διαθέτει, εε) ελέγχει την τήρηση του ωραρίου από το προσωπι- κό των Το.Π.Φ.Υ. και των εποπτευόμενων μονάδων του, στστ) ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος επι- σκέψεων του προσωπικού των εποπτευόμενων δομών στις αποκεντρωμένες μονάδες του Το.Π.Φ.Υ., ζζ) τηρεί μητρώο των ιδιωτών ιατρών της περιοχής ευθύνης της κατά ειδικότητα στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, για παροχή υπη- ρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β) Αρμοδιότητες της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: αα) παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του, ββ) ελέγχει τη διαχείριση του φαρμακευτικού, υγειονο- μικού και λοιπού υλικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, γγ) μεριμνά για τη διαφύλαξη και συντήρηση της κινη- τής και ακίνητης περιουσίας των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, δδ) εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγεται για τη προμήθεια του υλικού, εε) εισηγείται για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσω- πικού των μονάδων αρμοδιότητάς της σε περιπτώσεις παραλείψεων ή ενεργειών που αποτελούν ελεγκτέες πράξεις. γ) Τρόπος λειτουργίας της Τριμελούς Διοικούσας Επι- τροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: αα) η Διοικούσα Επιτροπή συντονίζεται από τον Πρό- εδρό της, ββ) η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόε- δρο. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, γγ) η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και άμισθη, δδ) τακτικός εισηγητής είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυ- νος του Κέντρου Υγείας, ο οποίος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εισηγήσεις μπορεί να ανα- τίθενται και σε άλλους υπαλλήλους των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, εε) οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών, στστ) κατά τις συνεδριάσεις της τριμελούς επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεω- τικά και η γνώμη της μειοψηφίας. Εφόσον δεν υπάρχει μειοψηφούσα γνώμη η απόφαση θεωρείται ομόφωνη, ζζ) τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα, ηη) χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου Υγείας ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, θθ) όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν υποχρέωση να προσέρχονται στις συνεδριάσεις αυτής τακτικές και έκτακτες. Μέλος που δεν παρίσταται αδι- καιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα του μέλους και κινείται η δι- αδικασία αντικατάστασής του.

Άρθρο 17Περιφερειακός Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Περιφερειακός Συντονιστής των Το.Π.Φ.Υ., εφε- ξής Συντονιστής, και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. από το σύνολο των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες παροχής υπη- ρεσιών Π.Φ.Υ. του άρθρου 3 των Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότη- τάς του, μεταξύ τριών (3) υποψηφίων που προτείνονται ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συνιστάται σε κάθε Δ.Υ.Πε., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6Α του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), από τους υπηρετούντες στις ανωτέρω μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Τα προ- σόντα που συνεκτιμώνται για την επιλογή των τριών (3) υποψηφίων είναι: αποδεδειγμένη ικανότητα ή εμπειρία στην άσκηση διευθυντικών ή και συντονιστικών καθη- κόντων σε αντίστοιχη θέση ή και δράσεων, οργάνωσης και συμμετοχής προγραμμάτων στην κοινότητα και στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας με προσανατολισμό στην κοινοτική και δημόσια υγεία, μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την Πρωτο- βάθμια Φροντίδα Υγείας, τις υπηρεσίες υγείας, τη διοί- κηση ή και τα οικονομικά της υγείας και γνώση αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Συντονιστής έχει τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) έτη, μετά από αίτησή του στη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητές του Συντονιστή περιορίζονται στα όρια των Το.Π.Φ.Υ. της περιφερειακής ενότητας και είναι: α) η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των δημό- σιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και την επι- στημονική, διοικητική και λειτουργική συνεργασία τους, β) η εποπτεία των παραπομπών προς τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και προς τους συμ- βεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους, γ) η εισήγηση στην οικεία Δ.Υ.Πε. και την αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας υπηρεσία της οικείας Περιφέ- ρειας σχετικά με προγράμματα, δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην οικογένεια και την κοινότητα, δ) η ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση στην οικεία Δ.Υ.Πε. για την αναγκαιότητα σύστασης νέων Το.Μ.Υ. και σύνα- ψης συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, ε) η εποπτεία της διασύνδεσης των υπηρεσιών του Τομέα με τα Νοσοκομεία Αναφοράς του Ε.Σ.Υ., το Ε.Κ.Α.Β., μονάδες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δομές απεξαρ- τήσεων και άλλους φορείς παροχής υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, στ) η τακτική επικοινωνία με τις Διοικούσες Επιτροπές των Το.Π.Φ.Υ., τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Κέ- ντρων Υγείας και τους συντονιστές των περιφερειακών μονάδων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τη διάρκεια της θητείας του το ωράριο του Συντονιστή που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που υπηρετεί, δύναται να περιορίζεται αναλογικά και μέχρι το ήμισυ αυτού, ύστερα από αίτησή του, με σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας Υ.Πε..

Άρθρο 18Συντονιστές Οδοντίατροι Υγειονομικών ΠεριφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάδε Δ.Υ.Πε. ορίζεται, με απόφαση του Διοικη- τή αυτής, τουλάχιστον ένας Συντονιστής Οδοντίατρος Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.). Ο Σ.Οδ.Υ.Π. είναι οδοντίατρος κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπη- ρετεί σε Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρω- τής του. Κριτήρια για την επιλογή του Σ.Οδ.Υ.Π. αποτε- λούν η θέση όπως βαθμός Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ και η εκπαίδευση του, όπως μεταπτυχιακές ή άλλες σπου- δές σε σχετικό με τη θέση του πεδίο. Συνεκτιμώμενα προσόντα συνιστούν η εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της στοματικής υγείας και οι ικανότητες διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ενιαία για όλες τις Δ.Υ.Πε. οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή του Σ.Οδ.Υ.Π.. Η θέση του Σ.Οδ.Υ.Π. είναι μη αμειβόμενη και η θητεία του είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κύρια καθήκοντα του Σ.Οδ.Υ.Π. είναι η εφαρμογή των εθνικών σχεδιασμών για τη στοματική υγεία, ο συ- ντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η υλο- ποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα (Π.Ο.Φ.) στον πληθυσμό της οικείας Δ.Υ.Πε.. Οι Σ.Οδ.Υ.Π. μεριμνούν για τη δημιουργία δικτύου επαφής και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως εκπαιδευτικούς και ιατρικούς, καθώς και με κοινωνικές και δημοτικές υπηρεσίες, φροντίζουν για τη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες υγείας, τις κατά τόπους δημόσιες οδοντιατρικές υπηρε- σίες, τους κατά τόπους οδοντιατρικούς συλλόγους και ακαδημαϊκά ιδρύματα και καταθέτουν προτάσεις προς το Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σχετικά με την οργάνωση των υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων και προ- γραμμάτων.

Άρθρο 19Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή και διαδικασία παραπομπώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πληθυσμός ενός Το.Π.Φ.Υ. εγγράφεται υποχρε- ωτικά στον οικογενειακό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε οικογενειακό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από οι- κογενειακό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. στον οποίο διαμένουν. Μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό άλλης Το.Μ.Υ. ή δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μια (1) φορά ανά έτος και μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό Το.Μ.Υ. ή άλλης δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο (2) φορές ανά έτος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό ιατρό. Στην περίπτωση των ιατρών που δεν ανανεώ- νουν τη σύμβασή τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο πληθυσμός ευθύνης από τους μέχρι τότε συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μετεγγράφεται στους οικογενειακούς ιατρούς των Το.Μ.Υ. επιμελεία των ίδιων των εχόντων δικαίωμα εγγραφής σε Το.Μ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Το.Μ.Υ. διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το Κέντρο Υγείας του οποίου αποτε- λούν αποκεντρωμένες μονάδες και με το Νοσοκομείο Αναφοράς εντός της οικείας Δ.Υ.Πε. και παραπέμπουν κατά προτεραιότητα σε αυτά, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας για περαιτέρω διάγνωση, παρακολούθηση, θε- ραπεία ή νοσηλεία. Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη σε υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι Το.Μ.Υ. παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαπίστωσης της αντικειμενικής αδυναμίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Κέντρα Υγείας ή σε ιατρούς ειδικοτήτων που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε ιατρούς που εργάζονται σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρό- χους παραπέμπονται όσοι χρειάζονται ειδικές υπηρε- σίες υγείας και γενικά οι λήπτες υπηρεσιών που έχουν εγγραφεί και λαμβάνουν υπηρεσίες από την Το.Μ.Υ. ή από άλλες μονάδες του Τοπικού Δικτύου Π.Φ.Υ., με σκοπό την περαιτέρω κλινική, διαγνωστική και εργαστηριακή διερεύνηση και την παρακολούθηση από ειδικότητες ιατρικού ή άλλου προσωπικού. Επίσης, στα Κέντρα Υγεί- ας προσέρχονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Από τα Κέντρα Υγείας παραπέμπονται οι ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω διάγνωσης, παρακολούθησης, θε- ραπείας ή νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αναφοράς ή σε άλλα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με τα οποία διασυνδέονται άμεσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε οικογενεια- κό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομι- κού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο οικογενειακός ιατρός διατηρεί την υποχρέ- ωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και της τακτικής συντα- γογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες επισκέψεις και την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγόντων πε- ριστατικών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορί- ζεται το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας, η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, το ποσοστό των προγραμματισμένων επι- σκέψεων από παραπομπή, που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα του ιατρικού προσωπικού και το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Το σύστημα των παραπομπών από τον οικογενει- ακό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθ- μιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβε- βλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας, αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουάριου 2018, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά. Μέχρι τις 31.12.2018 το σύστημα παραπομπών θα έχει εφαρ- μοστεί πλήρως, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά. β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., διευκρινίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του συστήματος των ανωτέρω παραπομπών, καθώς και με τη μεταβατική μέ- χρι την πλήρη εφαρμογή του περίοδο.

Άρθρο 20Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω του εντοπι- σμού προβλημάτων μη εύρυθμης λειτουργίας ή περι- πτώσεων κακοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γνώμη των πολιτών για την ποιότητα των παρεχόμε- νων υπηρεσιών αφετέρου τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για το σκοπό της παραγράφου 1 καθιερώνεται δι- αδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, έτσι ώστε ο Περιφερειακός Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ. να καταγράφει και να απαντά άμεσα στα προβλήματα μη εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζουν οι πολίτες στις μονάδες του Το.Π.Φ.Υ. ευθύνης του, πα- ρουσία και της υπόλοιπης Διοικούσας Επιτροπής του Το.Π.Φ.Υ.. Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται μία (1) φορά, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, με κανόνες δημοσιότητας και τηρούνται πρακτικά. Τηρείται σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή μεμονωμένων πολιτών ή ομάδων πολιτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τις οποίες οι πολί- τες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν. Για το σκοπό αυτόν σε κάθε άτομο, που επισκέπτεται δημόσια μονάδα Π.Φ.Υ. και δέχεται υπηρεσίες Π.Φ.Υ., χορηγείται ανώνυμο ερωτηματολόγιο βαθμολόγησης και διερεύνη- σης της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πρώτου Κεφαλαίου του παρόντος και υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη λειτουργία τους. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υποβάλλεται σε εμφα- νώς προσδιορισθέντα, από τον Υπεύθυνο ή Επιστημονι- κό Υπεύθυνο της κάθε μονάδας, χώρο και το σύνολο των ερωτηματολογίων συγκεντρώνονται καθημερινώς με το πέρας της βραδινής βάρδιας. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας καθορίζεται το περιεχόμενο του ερωτηματο- λογίου του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκρο- τείται Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο Δ.Υ.Πε. στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών της παραγράφου 1. Οι Ομάδες Έργου επεξερ- γάζονται τα σχετικά στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 και συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης των παρεχόμε- νων υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που υποβάλλεται στη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. και κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Υπουργό Υγείας, μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 21Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «1) Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α.. 2) Ο Α.Η.Φ.Υ. περιέχει το συνοπτικό ατομικό ιστορικό υγείας, καθώς και τις πληροφορίες της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 3 του ν. 4213/2013. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας, καθιερώνεται ενιαίο πρότυπο σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφο- ρίες του φακέλου, σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006. Το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και υποχρεωτικό. 3) Ο Α.Η.Φ.Υ. καταρτίζεται από τον οικογενειακό ιατρό ή από τους επαγγελματίες υγείας της Το.Μ.Υ.. Οι οικο- γενειακοί, οι άλλοι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες τις πλη- ροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση του ατόμου. 4) Τα δεδομένα του Α.Η.Φ.Υ. αποτελούν ιδιοκτησία του ατόμου και τηρούνται ασφαλώς, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο- θεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρό- σβαση στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ. του έχει ο κάτο- χος Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Υ.Π.Α, ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός του, καθώς και ο θεράπων ιατρός, οδοντίατρος ή άλλος επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, ύστερα από συναίνεση του ατόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φορέας λειτουργίας του συστήματος του Α.Η.Φ.Υ. είναι υπεύθυνος για την τήρηση, διακίνηση, επεξερ- γασία, αποθήκευση και φύλαξη των πληροφοριών με ασφάλεια, σύμφωνα με το ν. 2472/1997. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται ο φορέας λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας κατά την εγγραφή του σε οικογενειακό ιατρό με τη γνωστοποίηση σε αυτόν του Α.Μ.Κ.Α. ή του Α.Υ.Π.Α. του, ενημερώνεται από εκείνον ότι ο ιατρός θα έχει πρόσβαση και θα μπορεί να επεξεργάζε- ται τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα του στο σύστημά του Α.Η.Φ.Υ.. Έχει δικαίωμα να ανακαλεί τη συναίνεσή του οποτεδήποτε και να αποκλείει την οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών και ιατρικών του δεδομένων. Για την πρόσβαση και επεξεργασία προσωπικών και ιατρικών δεδομένων του Α.Η.Φ.Υ. από άλλον ιατρό, εκτός του οι- κογενειακού, οδοντίατρο ή άλλο επαγγελματία υγείας απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του λήπτη υπηρεσι- ών υγείας. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ή και σε όλα τα δεδομένα του σε ιατρούς, οδοντιάτρους ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Η καταχώριση και αποθήκευση δεδομέ- νων, που προκύπτουν κατόπιν επίσκεψης σε επαγγελμα- τία υγείας, χωρίς την πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του Α.Η.Φ.Υ., δεν απαιτούν συναίνεση. Κατά την πρόσβα- ση και καταχώριση στοιχείων σε Α.Η.Φ.Υ. καταγράφονται τα δεδομένα του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση τρίτων, εκτός των υπό του νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Κ.Ι.Δ. και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2472/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται στο φορέα λειτουργίας του ηλεκτρο- νικού συστήματος του Α.Η.Φ.Υ. να παρέχει ανωνυμο- ποιημένα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας με σκοπό τη διενέργεια επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελ- τίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρε- χόμενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα ιατρικά αρχεία που τηρούνται σε μη ηλεκτρονική μορφή εξακολουθούν να φυλάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 το άρθρου 14 του Κ.Ι.Δ..

Άρθρο 22Ηλεκτρονικές εφαρμογές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μητρώο χρηστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι ηλε- κτρονικές εφαρμογές Π.Φ.Υ. που μπορεί να λειτουργούν απευθείας από το Υπουργείο Υγείας είτε από φορέα επο- πτευόμενο ή συνεργαζόμενο με αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταρτίζεται και τηρείται μητρώο χρηστών ηλεκτρο- νικών εφαρμογών Π.Φ.Υ., υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης, όπου εγγράφονται με αύξοντα αριθμό μητρώου οι επαγγελματίες υγείας που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στο μητρώο διακρίνονται τέσσερις κατηγο- ρίες χρηστών ανάλογα με την ιδιότητά τους, ως εξής: α) ιατροί, β) λοιποί επαγγελματίες υγείας, γ) άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και δ) διοικητικοί χρήστες. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους χρήστη τηρείται ξεχωριστό μητρώο. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτό- χρονα για κάθε μεταβολή που αφορά το φυσικό πρόσω- πο - χρήστη. Ο αριθμός μητρώου χρήστη εφαρμογών υγείας αναγράφεται υποχρεωτικά στα έγγραφα που δημιουργούνται από εφαρμογές υγείας. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα και το νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος ή με το οποίο συνεργάζεται με οποιονδή- ποτε τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμ- μένου στο Μητρώο, αυτό υποχρεούται να δηλώσει τη μεταβολή στο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας και την εποπτεύουσα διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, εντός δέκα (10) ημερών και να καταθέσει τα αντίστοιχα απαιτούμενα έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώ- ου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και του φορέα διαχείρισης και λει- τουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζο- νται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 23Λειτουργικές δαπάνες και έσοδα των Υγειονομικών ΠεριφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δημιουργείται στις Δ.Υ.Πε. κωδικός πιστώσεων για το σύνολο των Κέντρων Υγείας και υποκωδικοί για κάθε Κέντρο Υγείας. Κάθε υποκωδικός πιστώνεται με πάγια ετήσια προκαταβολή, η οποία αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Υγείας και των συνδεόμενων σε αυτό δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Οι δαπάνες αντιστοιχούν ιδίως σε μικροεπισκευές, ανα- λώσιμα και γραφική ύλη, μετακίνηση προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες και έκτακτα έξοδα. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζεται το ύψος της προκαταβολής για κάθε Κέντρο Υγείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Κέντρα Υγείας δύνανται να διαθέτουν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών συνδεόμενα με τον υποκω- δικό πίστωσης. Οι συναλλαγές αφορούν αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μη κατόχους της Ευ- ρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, με πάγιο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του αντίτιμου, η διαδικασία πίστωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, πιστώνονται στον ενιαίο κωδικό πιστώσεων για το σύνολο των Κέ- ντρων Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε., ως ταμειακά διαθέσιμα.

Άρθρο 24Ακαδημαϊκές Μονάδες Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από θετική γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. και πρό- ταση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ύστερα από γνώμη του οργάνου διοίκησης των οικείων Τμημάτων ή Σχολών Ιατρικής και άλλων επιστημών υγείας, εγκρίνεται η σκο- πιμότητα ορισμού μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ως Ακαδημαϊκής Μονάδας Π.Φ.Υ. στις Υγειονομικές Πε- ριφέρειες, που λειτουργούν Τμήματα ή Σχολές Ιατρικής και άλλων επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο γενικής οικογενειακής ιατρικής ή πρωτοβάθμιας φρο- ντίδας υγείας ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής. Στις παραπάνω μονάδες, σε επίπεδο σύστασης και επιστημονικής υποστήριξης, δύναται να συμμετέχουν και τα τμήματα που ανήκουν στις Σχολές Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται εγγύτερα σε αυτές, καθώς και εποπτευόμενοι ερευνητικοί φορείς του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2. Οι Ακαδημαϊκές Μονάδες Π.Φ.Υ. δύναται να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβά- σεις με τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α. στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργασίας με υπηρεσίες ή προσωπικό τους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Π.Φ.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός των ως άνω Μονάδων είναι η επιστημονι- κή υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε. αναφορικά με την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων και ενιαίων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον πληθυσμό αναφοράς τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που στελεχώνει τις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και του προσωπικού που εργάζεται ήδη στις υφιστάμενες μονά- δες, καθώς και η εκπαίδευση στην Υγεία της Κοινότητας. Οι Μονάδες αυτές αναλαμβάνουν ιδίως: α) να εκπονούν και να διεξάγουν ταχύρρυθμα Προ- γράμματα Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ., τα οποία απευθύ- νονται στους επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνο- νται στις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, β) να υποστηρίζουν τη δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών Π.Φ.Υ., που λειτουργούν ήδη στην οι- κεία Δ.Υ.Πε., καθώς και φοιτητών σχολών επαγγελμάτων Π.Φ.Υ. και ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής, γ) να καταρτίζουν προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ., εντάσσοντας τα κατάλληλα Προγράμματα Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες ακαδη- μαϊκής και δια βίου εκπαίδευσης, δ) να αναπτύσσουν τις απαραίτητες μεθόδους, διαδι- κασίες και διαγνωστικά εργαλεία, για τη βελτίωση της ποιότητας της κλινικής και διοικητικής διαχείρισης στην Π.Φ.Υ., ε) να αξιολογούν την πιλοτική εφαρμογή των παραπά- νω δραστηριοτήτων, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής στο ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και στον Υπουργό Υγείας σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανισμοί των Ακαδημαϊκών Μονάδων Π.Φ.Υ. καταρτίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδεί- ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. και γνώμη του οργάνου διοίκησης των Τμημάτων ή Σχολών Ιατρικής και άλλων επιστημών υγείας με γνωστικό αντικείμενο γενι- κής οικογενειακής ιατρικής ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής στις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες. Με τον οργανισμό συστήνονται και καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την πλήρωση των αντίστοιχων οργανικών θέ- σεων, τα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων, στην πε- ριφέρεια των οποίων λειτουργεί η Ακαδημαϊκή Μονάδα Π.Φ.Υ., συνδράμουν με ανθρώπινο δυναμικό στη στελέ- χωσή τους, ύστερα από σύναψη σχετικής Προγραμμα- τικής Σύμβασης μεταξύ του οικείου Πανεπιστημίου και της αρμόδιας Δ.Υ.Πε..

Άρθρο 25Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κάθε είδους ανάπτυξη, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών, παρεμβάσεων και συνεργασιών στους τομείς της πρό- ληψης, της διάγνωσης, της προαγωγής και της προά- σπισης της υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ. στο γενικό πληθυ- σμό, σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, απαιτεί σχετική έγκριση και εποπτεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τις Δ.Υ.Πε. ή άλλους φορείς και υπη- ρεσίες Δημόσιας Υγείας. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται με απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., μέχρις ότου ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα με την έκδοση της υπουργικής απόφασης της επομένης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κα- θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την οργάνωση, ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, προαγωγής και προάσπισης της υγείας, σε επίπεδο Π.Φ.Υ., στο γενικό πληθυσμό, σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.