115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π.Φ.Υ.
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π.Φ.Υ.
Άρθρο 15Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείου Υγείας Επιτροπή Σχεδια- σμού και Συντονισμού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Μέλη της Επιτροπής είναι: αα) ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ- γείου Υγείας ή ο Γενικός Γραμματέας που έχει ως αρμο- διότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ββ) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, γγ) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε- διασμού του Υπουργείου Υγείας και δδ) έξι (6) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με το γνωστικό αντικείμενο της γενικής ιατρικής ή οικογενει- ακής ιατρικής ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής η κοινοτικής υγείας και δημόσιας υγείας ή νοσηλευτικής ή κοινωνικής εργασίας ή μαιευτικής ή διοίκησης υπη- ρεσιών υγείας. β) Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Επι- τροπής εξασφαλίζεται από το Γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ή του Γενικού Γραμματέα που έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ- μιας Φροντίδας Υγείας. γ) Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιασ- δήποτε μορφής αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμμα- τέας ή ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ- γείου Υγείας που έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα σε χώρο του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: α) ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέ- τρων, προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, αγωγής υγείας, δημόσιας υγείας, διάγνωσης και θεραπείας που υλοποιούνται από τις μονάδες Π.Φ.Υ., β) η παρακολούθηση εφαρμογής των ανωτέρω μέ- τρων, προγραμμάτων και δράσεων, γ) η κατάθεση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Διευ- θύνσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Υγείας, καθώς και προς τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, δ) η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων και η υποβολή τους στον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Πρω- τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ορίζονται τα μέλη της και οι αναπληρωτές τους και καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και το έργο της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδρομή και ιδίως τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητούνται από αυτήν για την εκπλήρωση του έργου της.

Άρθρο 16Διοικούσα Επιτροπή Το.Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Το.Π.Φ.Υ. συγκροτείται, με απόφαση του Δι- οικητή της οικείας Υ.Πε. τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημο- νικό Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το δημοτικό συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λει- τουργίας της καθορίζονται ως εξής: α) Καθήκοντα της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Το.Π.Φ.Υ.: αα) παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των προγραμ- μάτων και λοιπών δραστηριοτήτων των μονάδων Π.Φ.Υ. του οικείου Το.Π.Φ.Υ., καθώς και την εφαρμογή προγραμ- μάτων αγωγής υγείας και συμβάλλει στην αποτελεσμα- τικότερη προληπτική ιατρική στον πληθυσμό περιοχής ευθύνης της, ββ) εισηγείται στη Διοίκηση της Υ.Πε. στην οποία υπά- γεται, μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, γγ) εισηγείται για την πλήρωση κενών θέσεων του προ- σωπικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, δδ) εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών μονάδων της περιοχής ευθύνης της σε ιατρικό προσωπικό ειδικοτήτων που δεν διαθέτει, εε) ελέγχει την τήρηση του ωραρίου από το προσωπι- κό των Το.Π.Φ.Υ. και των εποπτευόμενων μονάδων του, στστ) ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος επι- σκέψεων του προσωπικού των εποπτευόμενων δομών στις αποκεντρωμένες μονάδες του Το.Π.Φ.Υ., ζζ) τηρεί μητρώο των ιδιωτών ιατρών της περιοχής ευθύνης της κατά ειδικότητα στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, για παροχή υπη- ρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β) Αρμοδιότητες της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: αα) παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του, ββ) ελέγχει τη διαχείριση του φαρμακευτικού, υγειονο- μικού και λοιπού υλικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, γγ) μεριμνά για τη διαφύλαξη και συντήρηση της κινη- τής και ακίνητης περιουσίας των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, δδ) εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγεται για τη προμήθεια του υλικού, εε) εισηγείται για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσω- πικού των μονάδων αρμοδιότητάς της σε περιπτώσεις παραλείψεων ή ενεργειών που αποτελούν ελεγκτέες πράξεις. γ) Τρόπος λειτουργίας της Τριμελούς Διοικούσας Επι- τροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: αα) η Διοικούσα Επιτροπή συντονίζεται από τον Πρό- εδρό της, ββ) η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόε- δρο. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, γγ) η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και άμισθη, δδ) τακτικός εισηγητής είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυ- νος του Κέντρου Υγείας, ο οποίος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εισηγήσεις μπορεί να ανα- τίθενται και σε άλλους υπαλλήλους των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, εε) οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών, στστ) κατά τις συνεδριάσεις της τριμελούς επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεω- τικά και η γνώμη της μειοψηφίας. Εφόσον δεν υπάρχει μειοψηφούσα γνώμη η απόφαση θεωρείται ομόφωνη, ζζ) τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα, ηη) χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου Υγείας ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, θθ) όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν υποχρέωση να προσέρχονται στις συνεδριάσεις αυτής τακτικές και έκτακτες. Μέλος που δεν παρίσταται αδι- καιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα του μέλους και κινείται η δι- αδικασία αντικατάστασής του.

Άρθρο 17Περιφερειακός Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Περιφερειακός Συντονιστής των Το.Π.Φ.Υ., εφε- ξής Συντονιστής, και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. από το σύνολο των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες παροχής υπη- ρεσιών Π.Φ.Υ. του άρθρου 3 των Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότη- τάς του, μεταξύ τριών (3) υποψηφίων που προτείνονται ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συνιστάται σε κάθε Δ.Υ.Πε., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6Α του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), από τους υπηρετούντες στις ανωτέρω μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Τα προ- σόντα που συνεκτιμώνται για την επιλογή των τριών (3) υποψηφίων είναι: αποδεδειγμένη ικανότητα ή εμπειρία στην άσκηση διευθυντικών ή και συντονιστικών καθη- κόντων σε αντίστοιχη θέση ή και δράσεων, οργάνωσης και συμμετοχής προγραμμάτων στην κοινότητα και στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας με προσανατολισμό στην κοινοτική και δημόσια υγεία, μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την Πρωτο- βάθμια Φροντίδα Υγείας, τις υπηρεσίες υγείας, τη διοί- κηση ή και τα οικονομικά της υγείας και γνώση αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Συντονιστής έχει τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) έτη, μετά από αίτησή του στη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητές του Συντονιστή περιορίζονται στα όρια των Το.Π.Φ.Υ. της περιφερειακής ενότητας και είναι: α) η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των δημό- σιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και την επι- στημονική, διοικητική και λειτουργική συνεργασία τους, β) η εποπτεία των παραπομπών προς τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και προς τους συμ- βεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους, γ) η εισήγηση στην οικεία Δ.Υ.Πε. και την αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας υπηρεσία της οικείας Περιφέ- ρειας σχετικά με προγράμματα, δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην οικογένεια και την κοινότητα, δ) η ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση στην οικεία Δ.Υ.Πε. για την αναγκαιότητα σύστασης νέων Το.Μ.Υ. και σύνα- ψης συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, ε) η εποπτεία της διασύνδεσης των υπηρεσιών του Τομέα με τα Νοσοκομεία Αναφοράς του Ε.Σ.Υ., το Ε.Κ.Α.Β., μονάδες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δομές απεξαρ- τήσεων και άλλους φορείς παροχής υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, στ) η τακτική επικοινωνία με τις Διοικούσες Επιτροπές των Το.Π.Φ.Υ., τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Κέ- ντρων Υγείας και τους συντονιστές των περιφερειακών μονάδων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τη διάρκεια της θητείας του το ωράριο του Συντονιστή που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που υπηρετεί, δύναται να περιορίζεται αναλογικά και μέχρι το ήμισυ αυτού, ύστερα από αίτησή του, με σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας Υ.Πε..

Άρθρο 18Συντονιστές Οδοντίατροι Υγειονομικών ΠεριφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάδε Δ.Υ.Πε. ορίζεται, με απόφαση του Διοικη- τή αυτής, τουλάχιστον ένας Συντονιστής Οδοντίατρος Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.). Ο Σ.Οδ.Υ.Π. είναι οδοντίατρος κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπη- ρετεί σε Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρω- τής του. Κριτήρια για την επιλογή του Σ.Οδ.Υ.Π. αποτε- λούν η θέση όπως βαθμός Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ και η εκπαίδευση του, όπως μεταπτυχιακές ή άλλες σπου- δές σε σχετικό με τη θέση του πεδίο. Συνεκτιμώμενα προσόντα συνιστούν η εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της στοματικής υγείας και οι ικανότητες διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ενιαία για όλες τις Δ.Υ.Πε. οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή του Σ.Οδ.Υ.Π.. Η θέση του Σ.Οδ.Υ.Π. είναι μη αμειβόμενη και η θητεία του είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κύρια καθήκοντα του Σ.Οδ.Υ.Π. είναι η εφαρμογή των εθνικών σχεδιασμών για τη στοματική υγεία, ο συ- ντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η υλο- ποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα (Π.Ο.Φ.) στον πληθυσμό της οικείας Δ.Υ.Πε.. Οι Σ.Οδ.Υ.Π. μεριμνούν για τη δημιουργία δικτύου επαφής και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως εκπαιδευτικούς και ιατρικούς, καθώς και με κοινωνικές και δημοτικές υπηρεσίες, φροντίζουν για τη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες υγείας, τις κατά τόπους δημόσιες οδοντιατρικές υπηρε- σίες, τους κατά τόπους οδοντιατρικούς συλλόγους και ακαδημαϊκά ιδρύματα και καταθέτουν προτάσεις προς το Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σχετικά με την οργάνωση των υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων και προ- γραμμάτων.

Άρθρο 19Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή και διαδικασία παραπομπώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πληθυσμός ενός Το.Π.Φ.Υ. εγγράφεται υποχρε- ωτικά στον οικογενειακό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε οικογενειακό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από οι- κογενειακό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. στον οποίο διαμένουν. Μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό άλλης Το.Μ.Υ. ή δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μια (1) φορά ανά έτος και μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό Το.Μ.Υ. ή άλλης δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο (2) φορές ανά έτος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό ιατρό. Στην περίπτωση των ιατρών που δεν ανανεώ- νουν τη σύμβασή τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο πληθυσμός ευθύνης από τους μέχρι τότε συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μετεγγράφεται στους οικογενειακούς ιατρούς των Το.Μ.Υ. επιμελεία των ίδιων των εχόντων δικαίωμα εγγραφής σε Το.Μ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Το.Μ.Υ. διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το Κέντρο Υγείας του οποίου αποτε- λούν αποκεντρωμένες μονάδες και με το Νοσοκομείο Αναφοράς εντός της οικείας Δ.Υ.Πε. και παραπέμπουν κατά προτεραιότητα σε αυτά, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας για περαιτέρω διάγνωση, παρακολούθηση, θε- ραπεία ή νοσηλεία. Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη σε υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι Το.Μ.Υ. παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαπίστωσης της αντικειμενικής αδυναμίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Κέντρα Υγείας ή σε ιατρούς ειδικοτήτων που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε ιατρούς που εργάζονται σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρό- χους παραπέμπονται όσοι χρειάζονται ειδικές υπηρε- σίες υγείας και γενικά οι λήπτες υπηρεσιών που έχουν εγγραφεί και λαμβάνουν υπηρεσίες από την Το.Μ.Υ. ή από άλλες μονάδες του Τοπικού Δικτύου Π.Φ.Υ., με σκοπό την περαιτέρω κλινική, διαγνωστική και εργαστηριακή διερεύνηση και την παρακολούθηση από ειδικότητες ιατρικού ή άλλου προσωπικού. Επίσης, στα Κέντρα Υγεί- ας προσέρχονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Από τα Κέντρα Υγείας παραπέμπονται οι ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω διάγνωσης, παρακολούθησης, θε- ραπείας ή νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αναφοράς ή σε άλλα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με τα οποία διασυνδέονται άμεσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε οικογενεια- κό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομι- κού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο οικογενειακός ιατρός διατηρεί την υποχρέ- ωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και της τακτικής συντα- γογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες επισκέψεις και την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγόντων πε- ριστατικών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορί- ζεται το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας, η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, το ποσοστό των προγραμματισμένων επι- σκέψεων από παραπομπή, που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα του ιατρικού προσωπικού και το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Το σύστημα των παραπομπών από τον οικογενει- ακό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθ- μιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβε- βλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας, αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουάριου 2018, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά. Μέχρι τις 31.12.2018 το σύστημα παραπομπών θα έχει εφαρ- μοστεί πλήρως, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά. β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., διευκρινίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του συστήματος των ανωτέρω παραπομπών, καθώς και με τη μεταβατική μέ- χρι την πλήρη εφαρμογή του περίοδο.

Άρθρο 20Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω του εντοπι- σμού προβλημάτων μη εύρυθμης λειτουργίας ή περι- πτώσεων κακοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γνώμη των πολιτών για την ποιότητα των παρεχόμε- νων υπηρεσιών αφετέρου τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για το σκοπό της παραγράφου 1 καθιερώνεται δι- αδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, έτσι ώστε ο Περιφερειακός Συντονιστής Το.Π.Φ.Υ. να καταγράφει και να απαντά άμεσα στα προβλήματα μη εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζουν οι πολίτες στις μονάδες του Το.Π.Φ.Υ. ευθύνης του, πα- ρουσία και της υπόλοιπης Διοικούσας Επιτροπής του Το.Π.Φ.Υ.. Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται μία (1) φορά, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, με κανόνες δημοσιότητας και τηρούνται πρακτικά. Τηρείται σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή μεμονωμένων πολιτών ή ομάδων πολιτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τις οποίες οι πολί- τες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν. Για το σκοπό αυτόν σε κάθε άτομο, που επισκέπτεται δημόσια μονάδα Π.Φ.Υ. και δέχεται υπηρεσίες Π.Φ.Υ., χορηγείται ανώνυμο ερωτηματολόγιο βαθμολόγησης και διερεύνη- σης της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πρώτου Κεφαλαίου του παρόντος και υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη λειτουργία τους. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υποβάλλεται σε εμφα- νώς προσδιορισθέντα, από τον Υπεύθυνο ή Επιστημονι- κό Υπεύθυνο της κάθε μονάδας, χώρο και το σύνολο των ερωτηματολογίων συγκεντρώνονται καθημερινώς με το πέρας της βραδινής βάρδιας. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας καθορίζεται το περιεχόμενο του ερωτηματο- λογίου του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκρο- τείται Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο Δ.Υ.Πε. στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών της παραγράφου 1. Οι Ομάδες Έργου επεξερ- γάζονται τα σχετικά στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 και συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης των παρεχόμε- νων υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που υποβάλλεται στη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. και κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Υπουργό Υγείας, μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 21Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «1) Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α.. 2) Ο Α.Η.Φ.Υ. περιέχει το συνοπτικό ατομικό ιστορικό υγείας, καθώς και τις πληροφορίες της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 3 του ν. 4213/2013. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας, καθιερώνεται ενιαίο πρότυπο σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφο- ρίες του φακέλου, σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006. Το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και υποχρεωτικό. 3) Ο Α.Η.Φ.Υ. καταρτίζεται από τον οικογενειακό ιατρό ή από τους επαγγελματίες υγείας της Το.Μ.Υ.. Οι οικο- γενειακοί, οι άλλοι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες τις πλη- ροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση του ατόμου. 4) Τα δεδομένα του Α.Η.Φ.Υ. αποτελούν ιδιοκτησία του ατόμου και τηρούνται ασφαλώς, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο- θεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρό- σβαση στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ. του έχει ο κάτο- χος Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Υ.Π.Α, ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός του, καθώς και ο θεράπων ιατρός, οδοντίατρος ή άλλος επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, ύστερα από συναίνεση του ατόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φορέας λειτουργίας του συστήματος του Α.Η.Φ.Υ. είναι υπεύθυνος για την τήρηση, διακίνηση, επεξερ- γασία, αποθήκευση και φύλαξη των πληροφοριών με ασφάλεια, σύμφωνα με το ν. 2472/1997. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται ο φορέας λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας κατά την εγγραφή του σε οικογενειακό ιατρό με τη γνωστοποίηση σε αυτόν του Α.Μ.Κ.Α. ή του Α.Υ.Π.Α. του, ενημερώνεται από εκείνον ότι ο ιατρός θα έχει πρόσβαση και θα μπορεί να επεξεργάζε- ται τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα του στο σύστημά του Α.Η.Φ.Υ.. Έχει δικαίωμα να ανακαλεί τη συναίνεσή του οποτεδήποτε και να αποκλείει την οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών και ιατρικών του δεδομένων. Για την πρόσβαση και επεξεργασία προσωπικών και ιατρικών δεδομένων του Α.Η.Φ.Υ. από άλλον ιατρό, εκτός του οι- κογενειακού, οδοντίατρο ή άλλο επαγγελματία υγείας απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του λήπτη υπηρεσι- ών υγείας. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ή και σε όλα τα δεδομένα του σε ιατρούς, οδοντιάτρους ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Η καταχώριση και αποθήκευση δεδομέ- νων, που προκύπτουν κατόπιν επίσκεψης σε επαγγελμα- τία υγείας, χωρίς την πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του Α.Η.Φ.Υ., δεν απαιτούν συναίνεση. Κατά την πρόσβα- ση και καταχώριση στοιχείων σε Α.Η.Φ.Υ. καταγράφονται τα δεδομένα του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση τρίτων, εκτός των υπό του νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Κ.Ι.Δ. και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2472/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται στο φορέα λειτουργίας του ηλεκτρο- νικού συστήματος του Α.Η.Φ.Υ. να παρέχει ανωνυμο- ποιημένα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας με σκοπό τη διενέργεια επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελ- τίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρε- χόμενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα ιατρικά αρχεία που τηρούνται σε μη ηλεκτρονική μορφή εξακολουθούν να φυλάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 το άρθρου 14 του Κ.Ι.Δ..

Άρθρο 22Ηλεκτρονικές εφαρμογές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μητρώο χρηστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι ηλε- κτρονικές εφαρμογές Π.Φ.Υ. που μπορεί να λειτουργούν απευθείας από το Υπουργείο Υγείας είτε από φορέα επο- πτευόμενο ή συνεργαζόμενο με αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταρτίζεται και τηρείται μητρώο χρηστών ηλεκτρο- νικών εφαρμογών Π.Φ.Υ., υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης, όπου εγγράφονται με αύξοντα αριθμό μητρώου οι επαγγελματίες υγείας που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στο μητρώο διακρίνονται τέσσερις κατηγο- ρίες χρηστών ανάλογα με την ιδιότητά τους, ως εξής: α) ιατροί, β) λοιποί επαγγελματίες υγείας, γ) άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και δ) διοικητικοί χρήστες. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους χρήστη τηρείται ξεχωριστό μητρώο. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτό- χρονα για κάθε μεταβολή που αφορά το φυσικό πρόσω- πο - χρήστη. Ο αριθμός μητρώου χρήστη εφαρμογών υγείας αναγράφεται υποχρεωτικά στα έγγραφα που δημιουργούνται από εφαρμογές υγείας. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα και το νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος ή με το οποίο συνεργάζεται με οποιονδή- ποτε τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμ- μένου στο Μητρώο, αυτό υποχρεούται να δηλώσει τη μεταβολή στο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας και την εποπτεύουσα διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, εντός δέκα (10) ημερών και να καταθέσει τα αντίστοιχα απαιτούμενα έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώ- ου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και του φορέα διαχείρισης και λει- τουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζο- νται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 23Λειτουργικές δαπάνες και έσοδα των Υγειονομικών ΠεριφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δημιουργείται στις Δ.Υ.Πε. κωδικός πιστώσεων για το σύνολο των Κέντρων Υγείας και υποκωδικοί για κάθε Κέντρο Υγείας. Κάθε υποκωδικός πιστώνεται με πάγια ετήσια προκαταβολή, η οποία αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Υγείας και των συνδεόμενων σε αυτό δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Οι δαπάνες αντιστοιχούν ιδίως σε μικροεπισκευές, ανα- λώσιμα και γραφική ύλη, μετακίνηση προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες και έκτακτα έξοδα. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζεται το ύψος της προκαταβολής για κάθε Κέντρο Υγείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Κέντρα Υγείας δύνανται να διαθέτουν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών συνδεόμενα με τον υποκω- δικό πίστωσης. Οι συναλλαγές αφορούν αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μη κατόχους της Ευ- ρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, με πάγιο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του αντίτιμου, η διαδικασία πίστωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, πιστώνονται στον ενιαίο κωδικό πιστώσεων για το σύνολο των Κέ- ντρων Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε., ως ταμειακά διαθέσιμα.

Άρθρο 24Ακαδημαϊκές Μονάδες Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από θετική γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. και πρό- ταση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ύστερα από γνώμη του οργάνου διοίκησης των οικείων Τμημάτων ή Σχολών Ιατρικής και άλλων επιστημών υγείας, εγκρίνεται η σκο- πιμότητα ορισμού μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ως Ακαδημαϊκής Μονάδας Π.Φ.Υ. στις Υγειονομικές Πε- ριφέρειες, που λειτουργούν Τμήματα ή Σχολές Ιατρικής και άλλων επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο γενικής οικογενειακής ιατρικής ή πρωτοβάθμιας φρο- ντίδας υγείας ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής. Στις παραπάνω μονάδες, σε επίπεδο σύστασης και επιστημονικής υποστήριξης, δύναται να συμμετέχουν και τα τμήματα που ανήκουν στις Σχολές Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται εγγύτερα σε αυτές, καθώς και εποπτευόμενοι ερευνητικοί φορείς του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2. Οι Ακαδημαϊκές Μονάδες Π.Φ.Υ. δύναται να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβά- σεις με τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α. στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργασίας με υπηρεσίες ή προσωπικό τους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Π.Φ.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός των ως άνω Μονάδων είναι η επιστημονι- κή υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε. αναφορικά με την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων και ενιαίων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον πληθυσμό αναφοράς τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που στελεχώνει τις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και του προσωπικού που εργάζεται ήδη στις υφιστάμενες μονά- δες, καθώς και η εκπαίδευση στην Υγεία της Κοινότητας. Οι Μονάδες αυτές αναλαμβάνουν ιδίως: α) να εκπονούν και να διεξάγουν ταχύρρυθμα Προ- γράμματα Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ., τα οποία απευθύ- νονται στους επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνο- νται στις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, β) να υποστηρίζουν τη δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών Π.Φ.Υ., που λειτουργούν ήδη στην οι- κεία Δ.Υ.Πε., καθώς και φοιτητών σχολών επαγγελμάτων Π.Φ.Υ. και ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής, γ) να καταρτίζουν προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ., εντάσσοντας τα κατάλληλα Προγράμματα Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες ακαδη- μαϊκής και δια βίου εκπαίδευσης, δ) να αναπτύσσουν τις απαραίτητες μεθόδους, διαδι- κασίες και διαγνωστικά εργαλεία, για τη βελτίωση της ποιότητας της κλινικής και διοικητικής διαχείρισης στην Π.Φ.Υ., ε) να αξιολογούν την πιλοτική εφαρμογή των παραπά- νω δραστηριοτήτων, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής στο ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και στον Υπουργό Υγείας σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανισμοί των Ακαδημαϊκών Μονάδων Π.Φ.Υ. καταρτίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδεί- ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. και γνώμη του οργάνου διοίκησης των Τμημάτων ή Σχολών Ιατρικής και άλλων επιστημών υγείας με γνωστικό αντικείμενο γενι- κής οικογενειακής ιατρικής ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής στις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες. Με τον οργανισμό συστήνονται και καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την πλήρωση των αντίστοιχων οργανικών θέ- σεων, τα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων, στην πε- ριφέρεια των οποίων λειτουργεί η Ακαδημαϊκή Μονάδα Π.Φ.Υ., συνδράμουν με ανθρώπινο δυναμικό στη στελέ- χωσή τους, ύστερα από σύναψη σχετικής Προγραμμα- τικής Σύμβασης μεταξύ του οικείου Πανεπιστημίου και της αρμόδιας Δ.Υ.Πε..

Άρθρο 25Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κάθε είδους ανάπτυξη, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών, παρεμβάσεων και συνεργασιών στους τομείς της πρό- ληψης, της διάγνωσης, της προαγωγής και της προά- σπισης της υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ. στο γενικό πληθυ- σμό, σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, απαιτεί σχετική έγκριση και εποπτεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τις Δ.Υ.Πε. ή άλλους φορείς και υπη- ρεσίες Δημόσιας Υγείας. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται με απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., μέχρις ότου ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα με την έκδοση της υπουργικής απόφασης της επομένης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κα- θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την οργάνωση, ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, προαγωγής και προάσπισης της υγείας, σε επίπεδο Π.Φ.Υ., στο γενικό πληθυσμό, σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.