115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Άρθρο 8 - Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 8Κεντρικά Διαγνωστικά ΕργαστήριαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Δ.Υ.Πε. μπορεί να ιδρύονται και να λειτουρ- γούν, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους, Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Κ.Δ.Ε.), τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες εργαστηριακής και απεικονιστικής ιατρικής στις διασυνδεόμενες με αυτά μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Η ίδρυση και λει- τουργία των Κ.Δ.Ε. πραγματοποιείται ύστερα από εισή- γηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και απόφαση του Υπουργού Υγείας, με κριτή- ρια την αναγκαιότητα λειτουργίας τους, δημογραφικά και υγειονομικά κριτήρια, τη μορφολογία της περιοχής, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τη γειτνίαση με μονάδες Π.Φ.Υ. πρώτου επιπέδου και νοσοκομειακές νοσηλευτι- κές μονάδες και την εγγύτητα και προσβασιμότητα των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε παρεχόμενες διαγνωστικές υπηρεσίες από δημόσιο φορέα. Όμορες Δ.Υ.Πε. μπορούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο Κ.Δ.Ε, ύστερα από εισή- γηση των Διοικήσεων τους και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Κ.Δ.Ε. έχουν σκοπό ιδίως: α) τη συλλογή αιματολογικών δειγμάτων από τις συν- δεόμενες με αυτά μονάδες Π.Φ.Υ., β) τον άμεσο εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων, γ) την ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας και του θεράποντα ή οικογενειακού ιατρού τους σχετικά με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, δ) την εισήγηση προς την οικεία Δ.Υ.Πε. σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή επιστημονική και λειτουργική ορ- γάνωσή τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τακτικό ωράριο του ιατρικού και εργαστηριακού προσωπικού των Κ.Δ.Ε. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρα- σκευή σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται ύστερα από απόφαση του Δι- οικητή της οικείας Υ.Πε.. Με όμοια απόφαση τα Κ.Δ.Ε. μπορεί να λειτουργούν και σε εφημεριακό ωράριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Κ.Δ.Ε. διαθέτουν ιδίως τα εξής Τμήματα: α) Εργαστηριακά Τμήματα, όπως Βιοπαθολογικό, Βι- οχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, β) Απεικονιστικά Τμήματα, όπως Ακτινολογικό, Υπε- ρήχων, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και Μα- στογραφίας. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υφιστάμενο ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ορίζονται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου και οι Προϊστά- μενοι των επιμέρους Τμημάτων.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.