115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 66 - Αναδιάρθρωση και Μετονομασία της «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 66Αναδιάρθρωση και Μετονομασία της «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής: «Εισάγεται στο χώρο της υγείας Σύστημα Κοστολόγη- σης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).» β) Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτό και από την 31η Δεκεμβρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2018, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημε- ρομηνία καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ. ορίζεται η 1η Ιουλίου 2018. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 1η Ιουλίου 2018 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με το Συ.Κ.Ν.Υ. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουρ- γών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορι- σμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιουλίου 2018, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα απο- τίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πό- ρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρα- τικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία κα- ταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Συ.Κ.Ν.Υ.. Επί- σης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ., σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας ει- σαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Συ.Κ.Ν.Υ. ορισμένου τύπου ασθενειών και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν κα- θυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.» γ) Η παρ. 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη δι- αρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ. συστήνεται με το άρθρο έκτο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και δια- κριτικό τίτλο «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..» δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, η φράση «εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» δια- γράφεται. ε) Στο έκτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου του ν. 4286/2014, η φράση «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο έκτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου, στο δεύ- τερο εδάφιο του άρθρου τρίτου και στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014 η φράση «του Εποπτικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Διοικητικού Συμ- βουλίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν. 4286/2014 η φράση «σε τακτική βάση» αντικαθίσταται από τη φράση «σε μηνιαία βάση έως το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα». β) Στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν. 4286/2014 η φράση «που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Aνώνυμη Eταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕ. ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.». β) Στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014 η φράση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». γ) Η παρ. 4 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εται- ρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης, σε σταθερή ετήσια βάση, του Συ- στήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, όπως αυτό καθορίζεται στο πρώτο άρθρο του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας συναφή έργα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του ν. 4286/2014 η φράση «που εκδί- δεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρό- ντος» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολό- γησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πεντα- ετής, μη ανανεώσιμη και παρατείνεται αυτοδικαίως μέ- χρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- κών και Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και ο Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κεφαλαίου Πέμπτου του άρθρου δέκατου του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. β) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και αναπτυ- ξιακή πολιτική της Εταιρείας. γ) Συνδράμει και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας κατά τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του παρόντος. δ) Εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας. ε) Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος ως προς τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ.. στ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το υφιστάμενο κατά την 31.12.2016 Εποπτικό Συμ- βούλιο της «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.» ασκεί το σύνολο των αρμο- διοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύ- νοντος Συμβούλου της Εταιρείας έως τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το άρθρο 13 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, όπως τροποποιείται με το παρόν, οπότε και αυτοδικαίως παύει να υφίσταται. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που παύεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, οφείλουν να παρά- σχουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.» όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες, έγγρα- φα και γενικά κάθε αναγκαία συνδρομή για την ανάλη- ψη των καθηκόντων του και την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όπου στο ν. 4286/2014 αναφέρονται οι φράσεις «Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων» και «Εταιρεία Συ- στήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» νοούνται αντιστοίχως το «Σύστημα Κοστολόγησης Νο- σοκομειακών Υπηρεσιών» και «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία». Όπου στον ν. 4286/2014 αναφέρεται η συ- ντομογραφία «Σ.Α.Ν.» και ο διακριτικός τίτλος «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.» νοείται αντιστοίχως η συντομογραφία «Συ.Κ.Ν.Υ.» και ο διακριτικός τίτλος «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.