115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39 - Υπηρεσία υπαίθρου
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 39Υπηρεσία υπαίθρουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του 4208/2013, προστίθεται υποπερίπτωση 6 ως εξής: «6. Οι ιατροί που έχουν αποκτήσει τον τίτλο της Στο- ματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή θα ασκη- θούν προς απόκτησή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/199, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κενούμενες θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου προκηρύσσονται έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κενές και κενούμενες θέσεις αποστέλλονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/ 1997, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που μένουν ακάλυπτες μετά από προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέ- ροντος ή κενώνονται αιφνιδίως, μπορούν να καλύπτο- νται προσωρινά με παράταση της υπηρεσίας υπαίθρου του υπόχρεου ή επί θητεία ιατρού που υπηρετεί ήδη στη θέση ή άλλου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρε- ου ή επί θητεία) που υπηρετεί σε άλλη θέση εντός του νομού στον οποίο βρίσκεται το Γ.Ν.-Κέντρο Υγείας, το Κέντρο Υγείας, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το Περιφερειακό Ιατρείο ή το Ειδικό Περιφερειακό Ια- τρείο. Η παράταση εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) μετά από σχε- τική αίτηση του ενδιαφερόμενου και ισχύει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση από την επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από την επό- μενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ακολου- θείται η προαναφερόμενη διαδικασία για την προσωρινή της κάλυψη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί υπηρεσίας υπαί- θρου επί θητεία, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναμονής του ιατρού για ειδικότητα αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει τον ενάμιση χρόνο. Στην προκήρυξη προτε- ραιότητα επιλογής για την κάλυψη της θέσης έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ακολουθούν οι υπόχρεοι και έπονται οι ιατροί επί θητεία. Στην πρό- σκληση ενδιαφέροντος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ενώ οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται των επί θητεία στην κάλυψη των θέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα διάταξη ισχύει από τις 18.11.2013, ημερο- μηνία δημοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), για τους ιατρούς που αποφοίτησαν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, για δε τους ιατρούς, που αποφοίτησαν πριν τις 18.11.2013, ισχύει μόνον για την υπηρεσία υπαίθρου (υποχρεωτική και επί θητεία) που διανύεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.