115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 80 - Μητρώο καταστημάτων οπτικών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτι- κών υποχρεούνται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλουν στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει το κατάστημα, δήλωση με τα στοιχεία του καταστήματος, στην οποία δηλώνουν τις τυχόν επελθού- σες μεταβολές. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τα Περιφερειακά Τμήματα ή αναρτάται στον ιστότοπο του Π.Σ.Ο.Ο. και η μορφή και το περιεχόμενό του αποφασί- ζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση διαβιβά- ζεται, αμελλητί, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιβάλλεται ετήσια εισφορά για κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών στο Σύλλογο, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, η οποία καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Ο οπτικός - οπτομέτρης που είναι ταυ- τόχρονα και κάτοχος άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών καταβάλλει και την εισφορά του προηγούμενου άρθρου και του παρόντος.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.