115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 86 - Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 86Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το οικείο Πει- θαρχικό Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ένα (1) μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του είτε για τη θέση της υπόθε- σης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο οπτικό-οπτομέτρη και τον εγκαλούντα είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρε- ούται, επί ποινή ακυρότητας της δίωξης και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει με δικαστικό επιμελητή το μέλος, που διώκεται πειθαρχικά, να λάβει ενυπόγρα- φα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η προθεσμία που δίνεται στον πειθαρχικά διωκόμε- νο, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες και μεγαλύτερη από δέκα (10) από την επίδοση της κλήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά την απολογία του διωκόμενου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή την υποβολή έγγραφου απο- λογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας για το σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης. Κατά τη διαδικα- σία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο πειθαρχικά διωκόμενος μπορεί να παρίσταται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογρά- φεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Επιδίδεται εντός οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή της στον οπτικό - οπτομέτρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία επιβο- λής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστί- μου. Τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξάσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη μπορεί να επιβάλει μόνο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμ- βούλιο. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της παύσης εξάσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.