115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 97
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/ 2014, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με δικηγόρους υπηρετούντες με έμμισθη εντολή, το αυτοτελές τμήμα νομικών υποθέσεων εκτελεί τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστη- ρίων και Αρχών και γνωμοδοτεί επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό, εφόσον αυτές ζη- τούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή το Διοικη- τικό Συμβούλιο του Οργανισμού με έγγραφο ερώτημα. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμι- σθη εντολή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ανατίθενται κατά περίπτωση πάσης φύσεως δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού και σε συνεργαζόμενους ιδιώτες δικηγόρους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται η δι- αδικασία της κατά τα ανωτέρω ανάθεσης σε συνεργαζό- μενους ιδιώτες. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από συ- νεργαζόμενους δικηγόρους, αναγνωρίζονται, εκκαθα- ρίζονται και εξοφλούνται κανονικά.». β) Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), προστίθεται υποπαράγραφος γ΄ ως εξής: «γ. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 4238/2014 και αφορούν στο προσωπικό που έχει μεταφερθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.