115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 76Σύσταση - Επωνυμία - ΈδραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟ- ΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.» (Π.Σ.Ο.Ο.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα του Π.Σ.Ο.Ο. ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Π.Σ.Ο.Ο. δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια. Μπορεί, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του, να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

Άρθρο 77ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοποί του Συλλόγου είναι: α) η προαγωγή και ανάπτυξη της οπτικής οπτομετρίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τεχνολο- γίας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο, β) η προστασία του επαγγέλματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί Οπτικών - Οπτομετρών και οπτι- κών καταστημάτων, γ) η υπεράσπιση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστι- κών, ασφαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και γενικά του κλάδου, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η προάσπιση της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρέπειας των οπτικών - οπτομετρών, δ) η υπεράσπιση των μελών του κατά τη συνεργασία τους με ασφαλιστικούς φορείς και συνεταιρισμούς, ε) η κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με τους ασφαλιστικούς φορείς, στ) η αναγνώριση και νομική οριοθέτηση-θωράκιση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη και η εκπαί- δευση των μελών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως: α) η έρευνα, ανάλυση και μελέτη οπτικών και οπτομε- τρικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν στην οπτική-οπτομετρία, β) η σύνταξη εισηγήσεων επί οπτικών-οπτομετρικών θεμάτων είτε με πρωτοβουλία του Συλλόγου είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα, γ) η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επι- μόρφωσης στον οπτικό -οπτομετρικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για τον σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δ) η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους και αφορούν στην οπτική - οπτομετρία, ε) η έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύει την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού - οπτομέτρη, καθώς και η τήρηση του σχετικού μητρώου οπτικών και οπτομετρών, στ) Η έκδοση της απαιτούμενης Βεβαίωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύει την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας οπτικών καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και η τήρηση των σχετικού μητρώου οπτικών καταστημάτων, ζ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέ- μηση και εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγ- γέλματος του οπτικού - οπτομέτρη και της μη σύννομης λειτουργίας οπτικών καταστημάτων, η) η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη, θ) η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη, ι) η συμμετοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα, ια) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου, ιβ) η έκδοση ενημερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραμμάτων που τον αφορούν, ιγ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού- οπτομέτρη, ιδ) η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τον καθορισμό των οπτικών-οπτομετρικών πράξεων και την τιμολόγησή τους, ιε) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Οπτι- κών - Οπτομετρών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη του, ιστ) η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ιζ) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του και η φροντίδα για την επιστημονική πρόοδο αυτών.

Άρθρο 78ΜέληΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι: α) οι πτυχιούχοι, αα) των Τμημάτων Οπτικών των πρώην Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ββ) των Τμημάτων Οπτικών των Τ.Ε.Ι, γγ) των Τμημάτων Οπτικής και Οπτομετρίας των Α.Τ.Ε.Ι. και δδ) των ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, τα πτυχία των οποίων παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγ- γέλματος οπτικού-οπτομέτρη, σύμφωνα με την ισχύου- σα νομοθεσία, β) οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οπτικού και οπτικού - οπτομέτρη, και γ) οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επ’ ονό- ματί τους, καταστήματος οπτικών ειδών. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ αναφερόμενοι, για να ασκήσουν το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η εγγραφή και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης αποτελεί προαπαιτούμενο και συνοδεύει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκα- θίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υπο- χρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της πα- ρούσας επιστήμης, καθώς και οπτικοί/οπτικοί - οπτομέ- τρες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζο- νται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 79Εγγραφή - ΣυνδρομήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε οπτικός-οπτομέτρης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής, σε ενιαίο τύπο αιτήσεων είτε στο Δι- οικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. είτε στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του, το οποίο και οφείλει να μεταβιβάσει την αίτηση με όλα τα σχετικά έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση και τηρεί το ενιαίο μητρώο μελών του Συλλόγου. Στην αίτηση εγγραφής αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, τόπος και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου και ενεργής ηλεκτρο- νική διεύθυνση αλληλογραφίας. Περαιτέρω, η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από: α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος, β) αντίγραφο του πτυχίου του προηγούμενου άρθρου, γ) επίσημη μετάφραση του πτυχίου και την αναγνώ- ριση της ισοτιμίας του εάν πρόκειται για πτυχίο της αλ- λοδαπής, δ) αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος εάν ο αιτών κατέχει ήδη τέτοια άδεια και ε) αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος, εάν ο οπτικός-οπτομέτρης λειτουργεί τέτοιο κατάστημα. Με τα προαναφερόμενα έγγραφα ανοίγεται για κάθε μέλος ατομικός φάκελος, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα ανωτέρω. Τα μέλη οφείλουν αμελλητί να ενημερώ- νουν το Σύλλογο για τυχόν αλλαγές των στοιχείων τους, ούτως ώστε αυτά να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα. Στα Περιφερειακά Τμήματα τηρείται αντίγραφο του φα- κέλου των μελών που ανήκουν στην τοπική τους αρμο- διότητα. Οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να υποβάλλουν εισήγηση στο Δ.Σ. περί της αποδοχής ή μη της αίτησης εγγραφής μέλους που υπάγεται στην τοπική τους αρμοδιότητα. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οπτικός - οπτομέτρης υποχρεούται έως το τέ- λος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περι- φερειακό Τμήμα, στο οποίο ανήκει, δήλωση, σε ενιαίο τύπο δηλώσεων, με τα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία, στην οποία δηλώνει και τις τυχόν επελθού- σες μεταβολές τους. Μαζί με τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκη- σης επαγγέλματος οπτικού - οπτομέτρη και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ο.Ο.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης. Η δήλωση μεταβιβάζεται, αμελλητί, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και καταχωρείται στο μητρώο και τον ατομι- κό φάκελο του μέλους. Αντίγραφό της παραμένει και τηρείται στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η ετήσια ει- σφορά κάθε τακτικού μέλους στο Σύλλογο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε οπτικό - οπτομέτρη, που υποβάλλει εμπρό- θεσμα τη δήλωση της παραγράφου 2 και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται η σχετική βεβαίωση και δελτίο ταυτότητας που φέρει και τη φωτογραφία του, τα οποία ισχύουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο ταυτότητας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από σχε- τική εντολή του Δ.Σ. του Συλλόγου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Για την περιφέ- ρεια Αττικής, το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης απο- τελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρό- εδρο και τον Ταμία κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειο- ψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε οπτικός-οπτομέτρης υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του οπτικού καταστήματος, του οποίου είναι υπεύθυνος, έγγραφη ένδειξη ότι είναι κάτοχος νό- μιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η έγγραφη αυτή ένδειξη χορηγείται από το Σύλλογο και συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής από- φασης εγγραφής του στο Σύλλογο, καθώς και από τη χρονική διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 80Μητρώο καταστημάτων οπτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία οπτικού καταστήματος στην Ελληνική Επικράτεια, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι υποχρεωτική, πλην της λήψεως από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της προβλεπό- μενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οπτικού καταστή- ματος, και η καταχώριση του οπτικού καταστήματος στο Μητρώο οπτικών καταστημάτων που τηρεί ο Π.Σ.Ο.Ο.. Προκειμένου να γίνει η καταχώρηση αυτή, ο ενδιαφε- ρόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο. Η αίτηση υποβάλλεται είτε απευθείας στο Δι- οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είτε στο Περιφερει- ακό Τμήμα της περιοχής όπου λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα. Το Περιφερειακό Τμήμα μεταβιβάζει, αμελλητί, την αίτηση με όλα τα σχετικά δι- καιολογητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απο- φασίζει γι’ αυτήν. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογη- τικών τηρούνται στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε μία άδεια λειτουργίας οπτικού καταστή- ματος εκδίδεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Ο.Ο. και χορηγείται στον αιτούντα αντίστοιχη βεβαίωση, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε οπτικό κατάστημα ορίζει και γνω- στοποιεί στο τοπικό αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα και, μέσω αυτού στην Κεντρική Διοίκηση του Συλλόγου, έναν υπεύθυνο οπτικό και έναν αναπληρωτή υπεύθυνο οπτικό. Ο υπεύθυνος οπτικός παρίσταται υποχρεωτικά στο κατάστημα σε όλο το ωράριο λειτουργίας του και σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τα ως άνω υποβαλλόμενα έγγραφα ανοίγει για κάθε οπτικό κατάστημα φάκελος, στον οποίο φυλάσσο- νται όλα τα ανωτέρω. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας κατα- στήματος οπτικών οφείλουν αμελλητί να ενημερώνουν το Σύλλογο για τυχόν αλλαγές των ανωτέρω στοιχείων, ούτως ώστε αυτά να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα. Στα Περιφερειακά Τμήματα τηρείται αντίγραφο του φα- κέλου των κατόχων αδειών λειτουργίας καταστήματος οπτικών, που ανήκουν στην τοπική αρμοδιότητά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτι- κών υποχρεούνται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλουν στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει το κατάστημα, δήλωση με τα στοιχεία του καταστήματος, στην οποία δηλώνουν τις τυχόν επελθού- σες μεταβολές. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τα Περιφερειακά Τμήματα ή αναρτάται στον ιστότοπο του Π.Σ.Ο.Ο. και η μορφή και το περιεχόμενό του αποφασί- ζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση διαβιβά- ζεται, αμελλητί, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιβάλλεται ετήσια εισφορά για κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών στο Σύλλογο, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, η οποία καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Ο οπτικός - οπτομέτρης που είναι ταυ- τόχρονα και κάτοχος άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών καταβάλλει και την εισφορά του προηγούμενου άρθρου και του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εγγραφή κατόχου άδειας λειτουργίας κατα- στήματος οπτικών απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δι- οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Η απόφαση τυγχάνει της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Σε κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καταστή- ματος οπτικών που υποβάλλει εμπρόθεσμα την ως άνω δήλωση και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγεί- ται σχετική βεβαίωση, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρου- αρίου του επόμενου έτους. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από σχε- τική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς της βεβαίωσης ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκ- πρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης μπορεί να έχει ως συνέπεια ακόμα και την πρόσκαιρη ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος οπτικών. Το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισφορών των κατόχων αδειών λειτουργίας καταστήματος οπτικών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Περιφε- ρειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Διοικητικό Συμ- βούλιο μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβά- νεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κάθε κάτοχος άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του οπτι- κού καταστήματος, στο οποίο είναι υπεύθυνος, έγγραφη ένδειξη ότι είναι κάτοχος νόμιμης άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών. Η έγγραφη ένδειξη χορηγείται από το Σύλλογο και συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης του Συλλό- γου, καθώς και από το χρόνο ισχύος της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Σύλλογος υποχρεούται να αποστέλει ετησίως στους αρμόδιους για την έκδοση αδειών λειτουργίας οπτικών καταστημάτων φορείς, κατάσταση με τους εγ- γραφέντες στο Μητρώο οπτικών καταστημάτων, με ση- μείωση εάν έχουν λάβει τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος. Σε αρνητική περίπτωση ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του οπτικού καταστήματος.

Άρθρο 81Πόροι - ΔιαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών. β) Η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών. γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. δ) Έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επι- κυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. ε) Επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. στ) Δωρεές ή κληροδοτήματα. ζ) Έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που επι- χορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. η) Έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του. θ) Έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενημερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου. ι) Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι κατα- στατικοί σκοποί του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Ο.Ο., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονο- μικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλει- στικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των Μελών και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 82Όργανα διοίκησης του ΣυλλόγουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Σύλλογος συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκη- ση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμή- ματα. Η Κεντρική Διοίκηση έχει τη γενική εποπτεία και λειτουργία του Συλλόγου και όλες τις αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί ειδικώς στα Περιφερειακά Τμή- ματα. Τα Περιφερειακά Τμήματα είναι όσα και οι Περι- φέρειες της Ελλάδος, πλην της Περιφέρειας Αττικής και καλύπτουν διοικητικά την αντίστοιχη Περιφέρεια στην οποία εντάσσονται. Τα Περιφερειακά Τμήματα εδρεύουν στις πόλεις που εδρεύουν οι αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας. Η Κεντρική Διοίκηση, εκτός από τη γενική εποπτεία του Συλλόγου έχει και τη διοικητική κάλυψη της Περιφέρειας Αττικής. Ο αριθμός των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των Περιφερειών της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέ- λευση των Μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Σύλ- λογο λειτουργεί επίσης Ελεγκτική Επιτροπή, Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων και Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώ- τατο όργανο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της και διοικεί το Σύλλογο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτρο- πής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος εκλέγονται από τα μέλη που ανήκουν διοικη- τικά στο Περιφερειακό Τμήμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτρο- πής, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και τα ζητήματα σχέσεων και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται επίσης η θητεία, η συγκρότηση και οι ει- δικότερες αρμοδιότητες των οργάνων του Συλλόγου, ο αριθμός, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των μελών τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους, τα σχετιζόμενα με την κατάσταση, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες των επιμέρους μελών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 83Πειθαρχικά ΌργαναΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Πειθαρχικά όργανα είναι: α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Συλλόγου και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Έδρα τους είναι η Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πεντα- μελές, με ισάριθμους αναπληρωματικούς και συγκροτεί- ται από μέλη του Συλλόγου, που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, στην έδρα του Συλλόγου, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβου- λίου. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου της κλήρωσης έτους. Καθή- κοντα Προέδρου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από πέ- ντε (5) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, από τα οποία ένας (1) Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων της Αθήνας, με τον αναπληρωτή του και τέσσερα (4) μέλη του Π.Σ.Ο.Ο., με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Π.Σ.Ο.Ο. και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται δημόσια εντός του μη- νός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου από κατάλογο δεκαπλασίου του προς κλήρωση αριθμού, ο οποίος συντάσσεται με απόφασή του. Υποψήφια μέλη του Ανώτατου Πειθαρχι- κού Συμβουλίου μπορούν να είναι οπτικοί-οπτομέτρες με δεκαετή τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλμα- τος. Ο Εφέτης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Ανώτα- του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβου- λίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, επίσης εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε διετίας. Η θητεία των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο.Ο., ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Π.Σ.Ο.Ο. μετά από παραπομπή ή έφεση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο.Ο. και των Διοι- κουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμ- βουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συ- νόλου των μελών του.

Άρθρο 84Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύ- σεων ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμ- φέρον και το κύρος του Συλλόγου και μη συνάδουσα με το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί ιδίως κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους οπτικούς-οπτομέτρες από τις δι- ατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικών - Οπτομετρών, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπτωμάτων των μελών γίνεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κάθε κακούργημα, τελούμενο από μέλος του Συλλόγου, αποτελεί και αυτοτελές πει- θαρχικό παράπτωμα. Κάθε πλημμέλημα, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη, απο- τελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι επιβαλλόμενες από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμ- βούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο, γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού - οπτομέτρη από δεκαπέντε (15) ημέρες έως έξι (6) μήνες και δ) οριστική παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη. Το πρόστιμο πε- ριέρχεται στο Σύλλογο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Οι ποινές της επίπληξης και του προστίμου μπορεί να επιβληθούν σωρευτικά. Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του επαγγέλ- ματος του οπτικού-οπτομέτρη μπορεί να επιβληθεί εάν το μέλος: α) τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο (2) τουλάχιστον πειθαρ- χικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγ- γέλματος του οπτικού - οπτομέτρη, β) καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα, γ) καταδικασθεί με δύο (2) τουλάχιστον αποφάσεις για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του.

Άρθρο 85Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτω- μα που συνιστά και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήματος. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πει- θαρχική ή η ποινική διαδικασία. Διακοπή της παραγρα- φής πειθαρχικού παραπτώματος επέρχεται με την τέλε- ση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του προηγούμενου ή στη ματαίωση έγερσης πειθαρχικής διαδικασίας ή ποινικής δίωξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γραμματέας κάθε ποινικού δικαστηρίου αποστέλ- λει στο Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων και αποφάσεων, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους.

Άρθρο 86Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το οικείο Πει- θαρχικό Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ένα (1) μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του είτε για τη θέση της υπόθε- σης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο οπτικό-οπτομέτρη και τον εγκαλούντα είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρε- ούται, επί ποινή ακυρότητας της δίωξης και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει με δικαστικό επιμελητή το μέλος, που διώκεται πειθαρχικά, να λάβει ενυπόγρα- φα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η προθεσμία που δίνεται στον πειθαρχικά διωκόμε- νο, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες και μεγαλύτερη από δέκα (10) από την επίδοση της κλήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά την απολογία του διωκόμενου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή την υποβολή έγγραφου απο- λογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας για το σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης. Κατά τη διαδικα- σία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο πειθαρχικά διωκόμενος μπορεί να παρίσταται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογρά- φεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Επιδίδεται εντός οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή της στον οπτικό - οπτομέτρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία επιβο- λής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστί- μου. Τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξάσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη μπορεί να επιβάλει μόνο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμ- βούλιο. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της παύσης εξάσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 87Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επίδοσή της. Δικαίωμα έφεσης έχει: α) ο οπτικός- οπτομέτρης που τιμωρήθηκε, β) ο εγκα- λών και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εφό- σον η δίωξη ασκήθηκε μετά από απόφαση ή παραγγελία του. Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πει- θαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. Ο Γραμματέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα (10) ημερών, με τα συνο- δευτικά αυτής έγγραφα στη Γραμματεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιο- λογημένη απόφασή του, να απορρίψει την έφεση ή να μεταρρυθμίσει υπέρ του εκκαλούντος ή να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να εξετάσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετά- κλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριμήνου από την επομένη της διαβίβασης της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφασή του διαβιβάζεται άμεσα στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο οπτικό-οπτομέτρη.

Άρθρο 88Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρ- χικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότηση του, η αί- τηση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργειά του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης, αν δεν υπο- λείπεται επαρκής αριθμός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η υπόθεση παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. στο Ανώτατο Πει- θαρχικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οπτικός - οπτομέτρης που διώκεται πειθαρχικά μπο- ρεί να ζητήσει την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία (1) φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδο- σίας.

Άρθρο 89Επιτροπές εργασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να καταρτίζουν επιτροπές εργασίας για την υλοποίηση των καταστατι- κών σκοπών του Συλλόγου και την προαγωγή του επι- στημονικού έργου του. Οι όροι λειτουργίας των επιτρο- πών αυτών καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου.

Άρθρο 90Βεβαίωση άσκησης οπτικού - οπτομετρικού επαγγέλματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης οπτικού - οπτομετρικού επαγγέλ- ματος από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, οι οπτι- κοί-οπτομέτρες υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμή- μα του Συλλόγου. Αντίγραφο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οπτικού - οπτομέτρη κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε οπτικό - οπτομέτρη στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανή- κει. Οι κατέχοντες άδεια άσκησης οπτικού επαγγέλματος υποχρεούνται σε κατάθεση αντιγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος υποχρεούνται όλοι οι οπτικοί - οπτομέτρες να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής μέλους από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όποιος ασκεί το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη χωρίς να έχει άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινι- κού Κώδικα.

Άρθρο 91Σφραγίδα του Συλλόγου

Η σφραγίδα του Συλλόγου αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ». Προκειμένου για Περιφερειακό Τμήμα, η σφραγίδα συ- μπληρώνεται με τις λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ….». Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Άρθρο 92Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικών - Οπτομετρών

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρώνεται ο Κώ- δικας Δεοντολογίας Οπτικών-Οπτομετρών, ο οποίος συντάσσεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτο- μετρίας (Ε.C.O.O.). Με όμοια απόφαση κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του Κώδικα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο.Ο..

Άρθρο 93Προσωρινή Διοικούσα ΕπιτροπήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, ορίζε- ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτικών - Οπτομετρών», εννεα- μελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία διορισμού της. Η Προσωρινή Διοικού- σα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως μετά την έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θη- τείας της είναι εφικτή μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμ- βουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Την ενημέρωση των οπτικών-οπτομετρών σε όλη τη χώρα. β) Τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των οπτικών- οπτομετρών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. γ) Τη συγκρότηση Περιφερειακών Τμημάτων και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του καθενός. δ) Την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθ- μούν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβου- λίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξα- γωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορί- ζεται η Αθήνα. 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας του Συλλό- γου από άλλο νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 94Τροποποίηση στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017

Στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017 προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Το.Μ.Υ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 95ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η θητεία των επικουρικών ιατρών, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και η οποία λήγει στις 30.9.2017, δύ- ναται να παραταθεί έως 31.12.2018 εφόσον υπάρχει ανά- λογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε..». β) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α΄29), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επι- κουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.» Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται αναδρομικά από 1.8.2017. 2. Όσοι έχουν διοριστεί, κατόπιν της 1ΕΓ/2016 προ- κήρυξης (ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, δύνανται να μεταταγούν, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενεια- κούς λόγους, κατ’ εξαίρεση πριν τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε φορείς εποπτευό- μενους από το Υπουργείο Υγείας. Στις περιπτώσεις αυ- τές, η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ενδια- φερομένου, σε κενή οργανική θέση, και εφόσον αυτή δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο φο- ρέας όπου επιθυμεί να μεταταγεί ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. Άρθρο 96 1.α. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 358/1992 (Α΄179), αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου- λίου, οι οποίοι είναι ο μεν Πρόεδρος πλήρους απασχό- λησης, ο δε Αντιπρόεδρος είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης.». β. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 358/1992, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερι- κής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, κα- θώς και οι τυχόν αποζημιώσεις τους ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, το δε ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αντιστοίχως τις αποδοχές και αποζημιώσεις του Διοικητή και του Υπο- διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρ- θρου 2 της Υποπαραγράφου Δ.9. του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ως εξής: «Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνι- μου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κ.υ.α. 2/81961/ 0022/29.9.2009 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄2194). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2016.». β. Η περίπτωση II του άρθρου 13 του π.δ. 376/1988 (Α΄169), τροποποιείται ως εξής: «II. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. Μία (1) θέση Προϊσταμένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών καθαριότη- τας, σίτισης-εστίασης και φύλαξης, από ατομικές συμ- βάσεις έργου ή εργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και φυσι- κών προσώπων βάσει του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) ή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) ή του άρθρου 107 παρ.1 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) θεωρούνται σύννομες για όλη τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες κατά την έννοια του π.δ. 164/2004 (Α΄ 135) και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προ- ϋπολογισμών των οικείων φορέων. β. Δαπάνες που έχουν προκύψει από ήδη παρασχεθεί- σες, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης-εστίασης, φύλαξης και συντήρη- σης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρί- ζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Άρθρο 97ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016, αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Μετά τις 30.6.2017 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από Φ.Κ.Α., των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μεταφέρονται, παρακολουθούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α.. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές από τις ως άνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν και εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α.. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των πρώην ΟΠΑΔ, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και οι οποίες εξακο- λουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.». β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205), αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προ- ϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ιδίων υποχρεώσεών του με τους συμβεβλημένους και λοιπούς ιδιώτες παρό- χους, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.». γ) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της παρού- σας παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία της παρα- γράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος.». δ) Στο τέλος της περίπτωσης α΄της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η χρηματοδότηση, οι προϋποθέσεις και οι προθε- σμίες εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω καθορίζονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Με τη διαδικασία του ως άνω τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εξοφλούνται κατόπιν συμψηφισμού, που διενεργείται κατά προτεραιότητα, ληξιπρόθεσμες υπο- χρεώσεις με οφειλές clawback και rebate τρέχοντος ή παρελθόντων ετών ή επόμενων ετών. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υφίσταται υπόλοιπο προς πληρωμή (συ- μπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), αυτό χρηματοδοτείται προς εξόφληση σύμφωνα με το α΄ εδά- φιο της παρούσας παραγράφου. Εφόσον με την ολοκλή- ρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από rebate και clawback, αυτές δύναται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, το πλήθος των οποίων, καθώς και η διαδικασία θα καθορι- στεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας.». ε) Στο τέλος της περίπτωσης β΄της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η διαδικασία του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που οφείλονται υπόλοιπα προς εξόφληση μετά από προκαταβολή πληρωμής, τα οποία δύναται να εξοφληθούν στο σύνολό τους ή να συμφη- φισθούν. Σε περίπτωση συμψηφισμού εφαρμόζονται τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της ως άνω περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/ 2013 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προ- ηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους ως άνω ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από τη δη- μοσίευση του ν. 4172/2013.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016, τροποποιείται ως εξής: «Έως 31.12.2017 τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατι- ωτικά Νοσοκομεία, τα Νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλει- στικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτή από 1.1.2018.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που αφορούν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το σακχαρώδη διαβήτη, χορήγηση λοιπών κα- τηγοριών, υγειονομικού υλικού, καθώς και σε περιπτώ- σεις γνωματεύσεων που αφορούν σκευάσματα ειδικής διατροφής και παροχές του Ε.Κ.Π.Υ. που ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώ- νεται κάθε φορά ο χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης κάθε νέας κατηγορίας γνω- ματεύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη- ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του, να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπη- ρεσιών υγείας σε είδος, για τις ανάγκες των δικαιούχων του και μελών της ομογένειας της Ελληνικής Κοινότητας της Αίγυπτου με το Νοσοκομείο που έχει στην κυριότη- τά της και διαχειρίζεται η ως άνω κοινότητα στο Κάιρο, για υπηρεσίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του οικείου ιατρικού συλλόγου, όπως κάθε φορά ισχύει.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/ 2014, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με δικηγόρους υπηρετούντες με έμμισθη εντολή, το αυτοτελές τμήμα νομικών υποθέσεων εκτελεί τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστη- ρίων και Αρχών και γνωμοδοτεί επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό, εφόσον αυτές ζη- τούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή το Διοικη- τικό Συμβούλιο του Οργανισμού με έγγραφο ερώτημα. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμι- σθη εντολή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ανατίθενται κατά περίπτωση πάσης φύσεως δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού και σε συνεργαζόμενους ιδιώτες δικηγόρους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται η δι- αδικασία της κατά τα ανωτέρω ανάθεσης σε συνεργαζό- μενους ιδιώτες. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από συ- νεργαζόμενους δικηγόρους, αναγνωρίζονται, εκκαθα- ρίζονται και εξοφλούνται κανονικά.». β) Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), προστίθεται υποπαράγραφος γ΄ ως εξής: «γ. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 4238/2014 και αφορούν στο προσωπικό που έχει μεταφερθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) υποχρεούνται κάθε τρίμηνο σε ποσό επιστροφής ίσο με το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, του προ- ηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιε- κτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: Ρ0, ορίζεται το τελικό ποσοστό επιστροφής των συνολι- κών πωλήσεων, σε τιμές παραγωγού, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. P0 max, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστρο- φής των συνολικών πωλήσεων του προηγούμενου τρι- μήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που λαμβάνει την τιμή 0,50. Pv max, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστρο- φής όγκου των συνολικών πωλήσεων του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,30. PHCD, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής για φάρμα- κα όταν χορηγούνται από τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., λόγω της τιμής προμήθειάς τους σε Νοσοκομειακή Τιμή - 5%, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,133, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. PNew, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει τιμή 0,25, για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είτε έχουν υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί κατά τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου είτε θα υποβάλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010 (Α΄ 6). Το επιπλέον αυτό ποσό επιστροφής ισχύει μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας δι- απραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της τιμής 0,25 τα ορ- φανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. αi, συντελεστές της εξίσωσης που λαμβάνουν τιμές αo= 14, α1 = 2,5•10 -6, α2 = 1•10-16. βi, συντελεστές που προστίθενται στους αi, για τις ει- δικές περιπτώσεις φαρμάκων τα οποία δεν διαθέτουν γενόσημα ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, οι οποίοι λαμβάνουν τιμές βo = 2,5, β1 = 1•10 -6, β2 = 1,5•10 -16. Ι50, κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει την τιμή 1 όταν φάρμακα τα οποία δεν διαθέτουν γενόσημα ή μία θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. INew, κατάλληλη δείκτρια συνάρτηση που λαμβάνει την τιμή 1 για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προ- στασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους, αλλιώς λαμ- βάνει την τιμή 0. Δεν λαμβάνουν την τιμή 1 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010. IHCD, κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει τιμή 1 για φάρμακα που χορηγούνται από φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της τιμής προμήθειάς τους, αλ- λιώς λαμβάνει την τιμή 0. Χ, οι συνολικές πωλήσεις σε τιμές παραγωγού, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περι- εκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. Το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει κάθε Κ.Α.Κ. προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσο- στού (Ρ0) με τις συνολικές πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που υπολογίζονται στη βάση της τιμής παραγωγού, όπως ορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις τιμολόγησης. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβά- νονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το σύστημα σάρωσης συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδουν οι φαρμακευ- τικές εταιρείες προς τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο σύνολό τους και σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ξεχω- ριστά. Το ποσό καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρί- ου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουάριου του επόμενου έτους. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών των φορέων, στα πλαί- σια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Για τους φορείς που δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής συ- νταγογράφησης ή σάρωσης συνταγών, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προ- κύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργα- νισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και για τον υπολογισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%.» Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από 1.1.2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται και το αναγκαίο χρονικό διάστημα για την έναρξη εφαρμογής αυτής, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Αποφάσεις Διοι- κητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχουν ληφθεί σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου του ν. 4447/ 2016 κατά τη δημοσίευση του παρόντος τεκμαίρεται ότι εφαρμόζονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή τους.». β) Το εδάφιο β΄ της παρ. 1α του άρθρου 108 του ν. 4461/ 2017 (Α΄ 38), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 30.9.2017.».

Άρθρο 98ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας διυπουργική επι- τροπή των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων και Υγείας, με αρμοδιότητα το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματι- ών υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδεί- ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ορίζονται η θητεία των μελών, ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και η έδρα της επιτροπής, τα σχετικά με τη γραμματει- ακή και τεχνική υποστήριξη αυτής, αποκλειστικά από υπαλλήλους των συναρμόδιων Υπουργείων ή των επο- πτευόμενων από αυτά φορέων, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων εκτός έδρας μετακινήσεων των μελών της και των προσώπων, τα οποία καλούνται από αυτήν για την υποβοήθηση του έργου της, οι ειδικότερες αρμοδιότη- τες της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. και τους πανεπιστημια- κούς υποτρόφους, που υπηρετούν ως ιατροί σε πανε- πιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), εφαρμόζεται, κατά την άσκηση του κλινικού τους έργου εντός των νοσοκομείων αυτών, το πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ.. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος, πειθαρχικές υποθέσεις που δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια.

Άρθρο 99ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄261), αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) έναν (1) επιστήμονα με εμπειρία συμμετοχής σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας του εσωτερικού ή του εξω- τερικού για τα σπάνια ή πολύπλοκα νοσήματα, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α΄21) εφαρμόζεται και στο προσωπικό, που θα προσληφθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), για την άμεση κάλυψη των έκτακτων αναγκών στελέχωσης με προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, με βάση την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), με Α.Π. TAME/30/2-ιβ΄ και κωδικό πρόσκλησης 3/2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2017-2019 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «επαναπατρισμός» - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «Συνο- δευτικά μέτρα» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, με τίτλο «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέ- ντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περί- θαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Άρθρο 100ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος συνεχούς επαγγελ- ματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ο.Ο. μπορεί να ιδρυθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτι- κού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.», το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με τετραετή θητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ινστιτούτο έχει έδρα την Αθήνα και μπορεί να ιδρύει παραρτήματά του σε όλη τη χώρα. Για αλλαγή της έδρας του Ινστιτούτου απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.. Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα σε δύο εκδόσεις, ελληνική και αγγλική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενί- σχυση της συμμετοχής των οδοντιάτρων στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων και η μορι- οδότηση των προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. των οδοντιάτρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θε- μάτων της Ε.Ο.Ο. προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέ- ματα εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στον εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζεται από την Ε.Ο.Ο., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 101Δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4375/2016, αντικαθίσταται ως εξής; «1. Δαπάνες που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται προς μεταφορά προσφύγων και μεταναστών, που διενερ- γήθηκαν ή διενεργούνται εντός των ορίων της Ελληνι- κής Επικράτειας από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 από Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. των Περιφερειών της χώρας ή τουριστικά γραφεία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής η ειδικής διάταξης νόμου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4375/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπο- λογισμό τους πιστώσεων και καλύπτονται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

Άρθρο 102ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1137/1981 (Α΄60), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το χρηματικό επίδομα αποθεραπείας δύναται να μην συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδή- ματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή για τα επιδόματα που αποκτώνται από την 1.1.2016 και μετά.

Άρθρο 103Ένταξη ιατρών χωρίς ειδικότητα στον κλάδο ιατρών ΕΣΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις Μονάδες Πρω- τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσ- σονται στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ: α) ως Επιμελητές Β΄, με χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, β) ως Επιμελητές Α΄, με χρόνο προϋπηρεσίας από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και γ) ως Διευθυντές, με χρόνο προϋπηρεσίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών. β. Για την ένταξη των ιατρών της προηγούμενης παρα- γράφου στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., απαιτείται προηγούμε- νη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και αξιολόγησή τους από το οικείο Συμβούλιο αξιολόγησης, όπως προ- βλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38). γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος κατάθεσης των αιτήσεων των ιατρών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4461/2017, αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Για την ένταξη των ιατρών της προηγούμενης παρα- γράφου στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., απαιτείται προηγούμε- νη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και αξιολόγησή τους από το οικείο Συμβούλιο αξιολόγησης της περίπτω- σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4461/ 2017.».

Άρθρο 104Συμπλήρωση του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4150/2013 (Α΄102)

Προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής: «3. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να παρέχει άδεια σε φορείς διοίκησης λιμένων ή σε οποιονδήποτε παρα- χωρείται ή εκμισθώνεται χώρος αιγιαλού ή παραλίας ή ζώνης λιμένα, προκειμένου να τοποθετούνται για πρό- σκαιρη χρήση, διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες, προστα- τευτικά δίχτυα (πλωτά φράγματα χωρίς πάκτωση στον πυθμένα), για την προστασία των λουομένων από μέ- δουσες, σε θαλάσσιες περιοχές εκτός περιοχών NATURA 2000, ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές είναι χαρακτηρι- σμένες ως πολυσύχναστες ή μη. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτύων γνωστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολε- μικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλομένους.».

Άρθρο 105Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145)

Προστίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) η πρόταση: «Ειδικότερα για Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία) του Υπουργείου Υγείας και μόνο για το έτος 2017, οι πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές απο- φάσεις), που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2017.».

Άρθρο 106Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 21 του ν. 3580/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄164), εφαρμόζονται και για τους επικουρικούς ιατρούς που τοποθετούνται σε Ακτινοθεραπευτικά τμήματα, σε Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, στο Εθνικό Κέντρο Απο- κατάστασης (ΕΚΑ) του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και σε Κλινικές αποκα- τάστασης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των λοιπών δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.».

Άρθρο 107

Στην περίπτωση ειδικευμένων ιατρών και οδοντιά- τρων Ε.Σ.Υ., που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν θέση ια- τρού με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ σε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονης ή προβληματικής περιοχής κατη- γορίας A΄, μετά τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας επτά (7) ετών, στην ίδια μονάδα και εφόσον δεν έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), τότε το συνολικό μετά το διορισμό χρονικό διάστημα υπολογίζεται με συντελεστή 1,3 σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 108ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 (Α΄236) η ημερομηνία «30.6.2017» αντικα- θίσταται με την ημερομηνία «31.12.2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 74 του ν. 4445/ 2016 (Α΄236) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Οι εφημερίες, υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσι- μα των ανωτέρω περιπτώσεων του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλι- ση των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204).»

Άρθρο 109Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε- ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.