115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 55 - Δαπάνες υγείας δημοσίων υπαλλήλων εξωτερικού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος ληξιπρόθεσμες οφειλές των ελληνικών Φορέων Κοινω- νικής Ασφάλισης προς τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Φορείς, που προέρχονται από χορηγηθείσες παροχές ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους τους σε κράτη - μέλη της Ε.Ε., χωρών Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας βάσει του Κανο- νισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπ’ αριθ. S9 και S10 απόφασης της 20ης Ιουνίου 2013 και 19ης Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα της Διοικητικής Επι- τροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, παρελθούσης απράκτου και της καταληκτικής ημερο- μηνίας για την υποβολή αντιρρήσεων, δίχως να έχουν γίνει αποδεκτές, εκκαθαρίζονται και αποδίδονται εφό- σον περιλαμβάνονται στο AC 675/2015 Υπόμνημα του Εισηγητή της Επιτροπής Λογαριασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Στη ρύθμιση του παρό- ντος περιλαμβάνονται: α) κατ’ εφαρμογήν της S10 από- φασης της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για τη μετάβαση από τους Κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 και την εφαρμογή των διαδικασιών από- δοσης εξόδων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από απαιτήσεις απόδοσης εξόδων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 30ή Απριλίου 2010 στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και β) κατ εφαρμογήν της S9 απόφασης της 20ής Ιουνί- ου 2013 της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην από- φαση αυτή. Οι ανωτέρω δαπάνες εξοφλούνται και θεω- ρούνται εκκαθαρισμένες, μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος. Κατά την έκδοση του ανωτέρω εντάλματος, διαπιστώνεται η ύπαρξη παραστατικού (τιμολόγιο Ε 125 ή Ε 127) και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η περίληψη της οφειλής στο υπόμνημα του Εισηγητή της Επιτροπής Λογαριασμών και το ότι αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και οι καταστάσεις των δικαιούχων. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών θα γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι διατά- ξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης περί της διαδικασίας ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.