115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 70 - Κατάργηση ΕΚΕΔΙ
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 70Κατάργηση ΕΚΕΔΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευση του πα- ρόντος, καταργείται αυτοδίκαια το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του», που ιδρύθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καθολικός διάδοχος του ανωτέρω νομικού προσώ- που καθίσταται το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στο ανωτέρω κέντρο μεταφέρονται αυτοδίκαια κατά τον χρόνο κατάργησής του, στο Υπουργείο Υγείας και το προσωπικό τοποθετείται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω Κέντρο δυνάμει απόσπασης, επιστρέφει αυτοδίκαια κατά τον χρόνο κατάργησής του, στις οργανικές του θέσεις. Προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω Κέντρο, δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρό- νου, παρέχει τις υπηρεσίες του μετά τον χρόνο κατάργη- σής του και έως την λήξη της σύμβασης, προς το Κεντρι- κό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου έως την αυτοδί- καιη κατάργηση του Κέντρου το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου της παραγράφου 1 και, σε περί- πτωση παράλειψης αυτού, ο Υπουργός Υγείας οφείλει να προβεί στην καταγγελία όλων των τυχόν υφιστάμενων συμβάσεων και εννόμων σχέσεων, δυνάμει των οποίων παρέχονται στέγαση, υπηρεσίες ή προϊόντα στο Κέντρο. Η καταγγελία επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της, συμπεριλαμβανομένης της λύσης της έννομης σχέσης, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο. Τυχόν υπάρχουσες, μετά την πα- ρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου, υπηρεσίες ή προϊόντα παρέχονται προς το Υπουργείο Υγείας.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.