115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 27Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου ΚαρπάθουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδρύεται Γενικό Νοσοκομείο, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα το Δήμο Καρπάθου της Πε- ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπαγόμενο στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254) και του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.». Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑ- ΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.», δυναμικότητας είκοσι δύο (22) κλινών, απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου της παραγράφου 1, διακόπτεται η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, το οποίο και καταργείται για κάθε νό- μιμη συνέπεια. Οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, συ- νεχίζουν να παρέχονται ως έχουν, στο πλαίσιο λειτουρ- γίας του νέου νοσοκομείου. Όλες οι θέσεις προσωπικού του καταργούμενου Κέντρου Υγείας Καρπάθου, μετα- φέρονται και εντάσσονται στο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ” Ν.Π.Δ.Δ.». Με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 2ης Υ.Πε. Πειραι- ώς και Αιγαίου, όλο το υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις του καταργούμενου Κέντρου Υγείας, μεταφέρεται και εντάσσεται στο νοσοκομείο της Καρπάθου, με την ίδια εργασιακή σχέση, κατηγορία και κλάδο (ειδικότητα) και βαθμό που κατέχει. Τα περιφερειακά ιατρεία, τα πολυδύ- ναμα περιφερειακά ιατρεία και το ειδικό περιφερειακό ιατρείο της νήσου Καρπάθου υπάγονται στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του καταργούμενου Κέντρου Υγείας βαρύ- νουν τη 2η Δ.Υ.Πε., η οποία καθίσταται και η δικαιούχος είσπραξης των έναντι τρίτων απαιτήσεών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έκδοση του οργανισμού λειτουργίας του νοσοκομείου Καρπάθου, με τον οποίο θα ρυθμιστούν τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, διάρθρωσης των υπηρεσιών του, στελέχωσης, κλάδων προσωπικού, αρμοδιοτήτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το προσωπι- κό του καταργούμενου κατά την παράγραφο 2 Κέντρου Υγείας Καρπάθου, που μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Καρπάθου, υπάγεται στη δικαιοδοσία της 2ης Δ.Υ.Πε. Πει- ραιώς και Αιγαίου για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική του εξέλιξη και μεταβολή, ως προσωπικό της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προ- σωπικού βαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Οι πάσης φύσεως αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις, μετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού, εκτελούνται διοικητικά από τη 2η Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, σύμ- φωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για το προσωπικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκ- δίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο.

Άρθρο 28Κίνητρα για το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου ΘήραςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών στην νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την υπόλοιπη προϋπηρεσία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέ- χουν στους ιατρούς του Γ.Ν. Θήρας, που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για όλη τη διάρ- κεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση, δωρεάν κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών τους αυτών.

Άρθρο 29Στελέχωση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη βελτίωση της λειτουργίας των αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), συνιστώνται στα δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. τετρακόσιες εξήντα πέντε (465) συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων οργανικών θέσεων ειδι- κευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.. Η κατανομή των θέσεων αυτών στα νοσοκομεία γίνεται με κοινή απόφα- ση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ..) με βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων, τη δυναμικότητά τους σε κλίνες και την κίνηση κατά την εφημερία τους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση των Τ.Ε.Π. δύνα- ται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, να δίνεται για μία ή και περισσότερες από τις προβλεπόμενες στη σύσταση θέσεων ειδικότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε όλα τα νοσοκομεία που διαθέτουν Τ.Ε.Π. εφαρμό- ζεται η παρ. 7.1 της υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 874) από την ημε- ρομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως ακόμα και εάν στον οργανισμό αυτών δεν περιλαμβάνονται οι προκηρυχθείσες για την στελέχωση των ΤΕΠ ιατρικές ειδικότητες.

Άρθρο 30Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α΄228), αντικαθίστα- ται ως εξής: «Άρθρο 33 1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ημε- ρήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ως εξής: α. Δημόσιων Μ.Η.Ν. στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα Ν.Π.Ι.Δ. (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γ.Ν.Θ. Πα- παγεωργίου) και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία. β. Μ.Η.Ν. ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών. γ. Αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν.. 2. Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία εκτελούνται ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση. 3. Οι Μ.Η.Ν. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Στις Μ.Η.Ν. εντός νοσοκομείων και κλινικών, στις οποίες επιτρέπεται τοπική, γενική και περιοχική (ραχιαία, επισκληρίδιος) αναισθησία. β. Στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., στις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 4. Κάθε Μ.Η.Ν. αναπτύσσει μία μόνο ιατρική ειδικό- τητα. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καταρτίζεται και τροποποιείται ο λε- πτομερής κατάλογος των ιατρικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται ανά κατηγορία Μ.Η.Ν. και, σύμφωνα με την ιατρική ειδικότητα που αναπτύσσει. 6. Στις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. δεν επιτρέπονται ιατρικές πράξεις που απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). 7.α. Οι Μ.Η.Ν. των νοσοκομείων αναπτύσσονται ανά ιατρική ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι στο νοσο- κομείο λειτουργεί και αντίστοιχη κλινική. β. Οι Μ.Η.Ν. ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών αναπτύσ- σονται σε γενικές κλινικές οι οποίες διαθέτουν κατ’ ελάχι- στον παθολογικό, καρδιολογικό και χειρουργικό τμήμα. γ. Οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ως εκ τού- του έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248). Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώ- μη του ΚΕ.Σ.Υ, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νο- σηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ο κανονισμός εσω- τερικής λειτουργίας, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγω- γής σε αυτές. Για τις Μ.Η.Ν. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 ορίζονται επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των μονάδων, τα αρμόδια όργανα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, η σύνθεση και το έργο των επιτρο- πών ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, οι ενστάσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περι- βάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα πολεοδομικά θέματα, που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των Μ.Η.Ν. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. 8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνο- νται οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών. 9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύ- ναψη συμβάσεων μεταξύ Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινι- κών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν.. 10. Επιτρέπεται η συστέγαση των αυτοτελών Μ.Η.Ν. με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ίδιας ειδικότητας. 11. Για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. και τις Μ.Η.Ν. εντός ιδιωτικών κλινικών απαιτείται, μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών και παράβολο ύψους πεντακοσίων χι- λιάδων (500.000) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντιστοίχως. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μ.Η.Ν., ανεξάρτη- τα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί, υπο- χρεούνται να προσαρμοστούν στις παρούσες διατάξεις εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων των παραγρά- φων 5 και 7. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, μετά από έλεγχο της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (Α΄93), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 31Τοποθέτηση ειδικευόμενων ιατρών στον παθολογικό, χειρουργικό ή εργαστηριακό τομέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 (Α΄ 86), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ιατροί των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του παρόντος, μετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της σύμβασής τους, δύνανται να τοποθετούνται με απόφα- ση του Διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομείου σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον παθολογικό, χειρουργικό ή εργαστηριακό τομέα, καθώς και στον ψυ- χιατρικό τομέα με τους ίδιους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ιατροί αυτοί, εφόσον στο νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού στον Παθολογικό, Χειρουργικό ή Εργαστηρια- κό Τομέα, καθώς και στον Ψυχιατρικό Τομέα δύνανται, μετά από αίτησή τους στη Δ.Υ.Πε. όπου υπάγεται το νοσοκομείο ειδίκευσής τους και έγκριση της παράτα- σης της σύμβασής τους από τον Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη σύμβασή τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων κατ’ ανώ- τατο όριο, σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο αρμοδιό- τητας της ίδιας Δ.Υ.Πε., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθολογικό, Χειρουργικό ή Εργαστηριακό Τομέα, καθώς και στον Ψυχιατρικό Τομέα.»

Άρθρο 32Αγγειοχειρουργοί Φυσικοί νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί ιατρικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4316/2014 (Α΄270), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι παραπάνω διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 2 ισχύουν μέχρι 31.12.2017.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υποπαράγραφοι αβ΄ και αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4058/2012 (Α΄63), αντι- καθίστανται ως εξής: «αβ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ιατρική ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου της αλ- λοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο μετα- πτυχιακός τίτλος αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της εκπαίδευσης. αγ) Εκπαίδευση τριετής σε ειδικά Εκπαιδευτικά Κέντρα σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, Στρατιωτικά ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, σε θέσεις ειδικευομένων έμμισθες.»

Άρθρο 33Τροποποιήσεις του π.δ. 228/2000 (Α΄197)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 228/2000, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι Καρδιολόγοι μπορούν να εκτελούν διαθωρακι- κά υπερηχογραφήματα DOPPLER καρδίας και αορτικού τόξου εφόσον έχουν ασκηθεί και λάβει τίτλο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο π.δ. 415/1994, ενώ οι Καρδιολόγοι που έχουν ασκηθεί και λάβει τίτλο ειδικότητας πριν την έναρ- ξη ισχύος του π.δ. 415/1994 (Α΄ 236), για να εκτελούν διαθωρακικά υπερηχογραφήματα DOPPLER καρδίας και αορτικού τόξου απαιτείται να κατέχουν σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων από το Υπουργείο Υγείας, μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου νοσοκο- μείου ως κατάλληλου να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Καρδιολογίας, που να προκύπτει πεντάμηνη εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, σύμφωνη με τα οριζόμενα στο π.δ. 415/1994

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 228/2000, αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Όσοι ιατροί με Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας δεν έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, υποχρεούνται σε εξάμηνη εκπαίδευση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης υπερήχων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 228/2000, αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Οι ιατροί για την εξάμηνη εκπαίδευση στους υπε- ρήχους τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε.. Η τοποθέτηση γίνεται, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών, οι οποίες κατατίθενται στις οικείες Δ.Υ.Πε..» β. Οι αιτήσεις, οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και εκκρεμούν, διαβιβάζονται στις αρμόδιες Δ.Υ.Πε..

Άρθρο 34Εξειδίκευση ιατρών σε Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 (Α΄123), αντικαθίστανται ως εξής: «Για τους ανωτέρω ιατρούς ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους ειδικευόμε- νους ιατρούς, πλην των διατάξεων που αφορούν στην παράταση του χρόνου ειδίκευσης. Οι ιατροί αυτοί λαμβά- νουν αποδοχές ίσες με τις αποδοχές των ειδικευόμενων ιατρών, υποχρεούνται να παρακολουθούν καθημερινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μ.Ε.Θ ή στη Μ.Ε.Ν. Νε- ογνών και να μετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας της μονάδας, η δε συνεχής υπηρεσία και εκπαίδευσή τους δύναται να παραταθεί και πέραν των δύο (2) ετών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κα- θορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 6.»

Άρθρο 35Πλήρωση θέσης ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. μετά από παραίτηση

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Η πλήρωση θέσης κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. από την οποία παραιτείται ο ιατρός που την κατέχει σε διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους από το διορι- σμό του, δεν γίνεται με νέα προκήρυξη αλλά με διορισμό του επόμενου στη σειρά του αξιολογικού πίνακα, σύμ- φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

Άρθρο 36Διεκδίκηση θέσης Διευθυντή ιατρού Ε.Σ.Υ.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (Α΄21), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτω- ση διεκδίκησης θέσης ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή.»

Άρθρο 37Επικουρικοί ιατροί

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο χρόνος απασχόλησης των επικουρικών ιατρών υπολογίζεται και ως χρόνος εξειδίκευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Επιμελητές Β΄ του Ε.Σ.Υ..»

Άρθρο 38Ιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται στους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και στους ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., μετά από αίτησή τους, με από- φαση του Υπουργού Υγείας ή του κατά περίπτωση αρ- μόδιου για το διορισμό τους οργάνου, να απέχουν από τα καθήκοντά τους και να προσφέρουν υπηρεσίες σε οποιεσδήποτε φύσεως υπηρεσίες στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. για χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος, που μπορεί να ανανεώνεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν.  4472/2017 (Α΄74), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής: «Στους ιατρούς και οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. καταβάλλονται τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος οριζόμενο ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής διακόσια πε- νήντα (250) ευρώ β. Επιμελητής Α΄ διακόσια δέκα (210) ευρώ γ. Επιμελητής Β΄ διακόσια (200) ευρώ.»

Άρθρο 39Υπηρεσία υπαίθρουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του 4208/2013, προστίθεται υποπερίπτωση 6 ως εξής: «6. Οι ιατροί που έχουν αποκτήσει τον τίτλο της Στο- ματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή θα ασκη- θούν προς απόκτησή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/199, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κενούμενες θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου προκηρύσσονται έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κενές και κενούμενες θέσεις αποστέλλονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/ 1997, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που μένουν ακάλυπτες μετά από προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέ- ροντος ή κενώνονται αιφνιδίως, μπορούν να καλύπτο- νται προσωρινά με παράταση της υπηρεσίας υπαίθρου του υπόχρεου ή επί θητεία ιατρού που υπηρετεί ήδη στη θέση ή άλλου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρε- ου ή επί θητεία) που υπηρετεί σε άλλη θέση εντός του νομού στον οποίο βρίσκεται το Γ.Ν.-Κέντρο Υγείας, το Κέντρο Υγείας, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το Περιφερειακό Ιατρείο ή το Ειδικό Περιφερειακό Ια- τρείο. Η παράταση εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) μετά από σχε- τική αίτηση του ενδιαφερόμενου και ισχύει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση από την επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από την επό- μενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ακολου- θείται η προαναφερόμενη διαδικασία για την προσωρινή της κάλυψη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί υπηρεσίας υπαί- θρου επί θητεία, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναμονής του ιατρού για ειδικότητα αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει τον ενάμιση χρόνο. Στην προκήρυξη προτε- ραιότητα επιλογής για την κάλυψη της θέσης έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ακολουθούν οι υπόχρεοι και έπονται οι ιατροί επί θητεία. Στην πρό- σκληση ενδιαφέροντος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ενώ οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται των επί θητεία στην κάλυψη των θέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα διάταξη ισχύει από τις 18.11.2013, ημερο- μηνία δημοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), για τους ιατρούς που αποφοίτησαν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, για δε τους ιατρούς, που αποφοίτησαν πριν τις 18.11.2013, ισχύει μόνον για την υπηρεσία υπαίθρου (υποχρεωτική και επί θητεία) που διανύεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 40Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. πτυχιούχοι ιατρικής ή οδοντιατρικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι ιατροί ή οδοντίατροι που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή εργαζόμενου με σύμβαση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1992 (Α΄123).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), αντικαθίσταται ως εξής: «α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δη- μόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/ 2005 (Α΄176), αντικαθίσταται ως εξής: «β) μόνιμοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλους φο- ρείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής ή οδοντια- τρικής και απέκτησαν ειδικότητα μέχρι την έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296),».

Άρθρο 41Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 9 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής ή εργαστηρίου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο.»

Άρθρο 42Αρμοδιότητα κρίσης για μονιμοποίηση των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. Π.Φ.Υ.

Στο άρθρο 22 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Το Συμβούλιο της παραγράφου 1 είναι αρμόδιο για την κρίση για μονιμοποίηση των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και τις Μονά- δες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε.. Οι ιατροί κρίνονται ατομικά με βάση τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 2519/1997 και εφόσον η κρίση τους είναι θετική, μονιμοποιούνται.»

Άρθρο 43Υπηρεσιακά Συμβούλια φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4461/2017, αρχίζει από τις 27.2.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την έγκριση χορήγησης και τη χορήγηση των πα- ραπάνω αδειών δεν απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ..»

Άρθρο 44Ειδικότητες επαγγελματιών συνεργαζόμενων με Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοι- κητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολο- γίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρι- κών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ειδι- κούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου από- δειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρε- σίες τους.»

Άρθρο 45Νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά πρωτόκολλαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 (Α΄217), αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώ- μη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδικότητες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 τα αρκτι- κόλεξα «Κ.Ε.Σ.Υ.» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώ- μη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) εγκρίνονται Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα. Ως Νο- σηλευτικό Πρωτόκολλο ορίζεται δέσμη οδηγιών παρο- χής Νοσηλευτικής φροντίδας που βασίζεται στη σύγχρο- νη επιστημονική νοσηλευτική γνώση και τεκμηρίωση. Τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα συντάσσονται, συμπλη- ρώνονται και τροποποιούνται από το Ε.Σ.Α.Ν., μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους κατά πε- ρίπτωση φορείς.

Άρθρο 46Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι

Το άρθρο 4 του π.δ. 133/2014 (Α΄213), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Οι κάτοχοι Πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτο- λογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ή του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι Θεσ- σαλονίκης) ή του Τμήματος Διατροφής -Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι ασκού- σαν το επάγγελμα μέχρι 1.10.2016 υποχρεούνται να εφο- διαστούν, μέχρι τις 31.12.2017, με την προβλεπόμενη βεβαίωση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, διαφορετικά δεν θα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα. Από 1.1.2018 απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς την παραπάνω βεβαίωση.»

Άρθρο 47Συνταγολόγια ενιαίου τύπου

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) και για την προστα- σία της υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χορηγούνται συνταγολόγια ενιαίου τύπου και στους πι- στοποιημένους από τον Οργανισμό ΩΡΛ για συνταγο- γράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης (αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίτιδα, αλλεργική εκκριτική ωτίτιδα, αλλεργική λαρυγγίτιδα), καθώς και στους πι- στοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παιδιάτρους για τη συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης σε παιδιά (αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα, αλλεργία σε υμενόπτερα).

Άρθρο 48Ιατρικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης

Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.1. του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/212 (Α΄101), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα της χώρας αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ή συμβεβλημέ- νοι με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ιατροί των αντιστοίχων ειδι- κοτήτων ή δεν πραγματοποιείται ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά ραντεβού) των υφιστάμενων κρατικών Δομών Υγείας, οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποι- ούνται υποχρεωτικά από τα τοπικά κρατικά Νοσηλευτι- κά Ιδρύματα στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Ειδικώς, για τις περιοχές όπου δεν υπηρετούν ιατροί των αντιστοίχων ειδικοτήτων στις υφι- στάμενες Κρατικές Δομές Υγείας, οι ιατρικές εξετάσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και από ιδιώτες ιατρούς των σχετικών ειδικοτήτων, εφόσον η έλλειψη των ειδικοτήτων των ιατρών στις Κρατικές Δομές προ- κύπτει από απόφαση της Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»

Άρθρο 49Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ιδιωτικές κλινικές προμηθεύονται τα φάρμακα που αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των νοσηλευο- μένων ασθενών σε αυτές στη νοσοκομειακή τιμή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις περί τι- μολόγησης φαρμάκων. Η χρέωση των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περί- πτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και όσων φαρμάκων εξαιρούνται του κλειστού νοση- λίου από τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που λειτουργούν ως νοσοκο- μεία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τις ιδιωτικές κλινικές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά- λισης γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% + Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση αποζημίωσης από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η χρέωση γίνεται ανά ασθενή και φαρμα- κευτικό σκεύασμα, με βάση την ημερήσια δόση που αναγράφεται στη συνταγή. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται αποζημίωση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η χρέωση γίνεται για όλα τα φάρμακα προς όλους τους νοσηλευόμενους στη νοσοκομειακή τιμή +5% + Φ.Π.Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύ- νανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη λειτουργία των χώρων αποθήκευσης φαρμά- κων των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας από τριάντα (30) μέχρι εξήντα (60) κλινών, καθώς και για τη διακίνη- ση των φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών στις κλινικές αυτές, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη και ο ορι- σμός υπεύθυνου φαρμακοποιού. Για τη λειτουργία των χώρων αποθήκευσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας κάτω των τριάντα (30) κλινών, καθώς και για τη διακίνηση των φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών σε αυτές, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη βο- ηθού φαρμακοποιού, ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος. Η πρόσληψη και ο ορισμός του υπεύθυνου φαρμακο- ποιού και του υπεύθυνου βοηθού φαρμακοποιού πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέ- ρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) εφαρμόζεται σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές.

Άρθρο 50Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)

Το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Αποστολή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είναι ο συντονισμός των φορέ- ων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμε- νων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων ανα- γκών. 2. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θη- τεία, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. μπορεί να είναι είτε ιατρός, με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδι- ολογίας ή Χειρουργικής Πνευμονολογίας ή Αναισθησι- ολογίας ή Νεφρολογίας είτε πτυχιούχος Α.Ε.Ι., σε κάθε περίπτωση δε, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και μαζι- κών καταστροφών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Την επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού οφείλει να δια- θέτει οπωσδήποτε ο ένας από τους δύο. Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή ισούται με τις αποδοχές του Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας και το ύψος των αποδοχών του Υποδιοικητή ισούται με τις αποδοχές του Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας. 3. Ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. εκπροσωπεί το Εθνικό Κέ- ντρο κι έχει την ευθύνη της λειτουργίας του. Ο Υποδιοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. αναπληρώνει τον Διοι- κητή του Εθνικού Κέντρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον Υποδιοικητή. 4. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. διαρθρώνεται σε Διεύθυνση και Τμήμα- τα ως ακολούθως: Α. Διεύθυνση Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και Β. Τμήματα: α. Τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων β. Τμήμα Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας γ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των Υπηρεσιών του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα του Ορ- γανισμού του Υπουργείου Υγείας. 5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονι- στών Διευθυντών, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ., για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λει- τουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ. 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται επι- μέρους θέματα λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ..»

Άρθρο 51Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Η περίπτωση 8 της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/ 2010 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «8) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας και».

Άρθρο 52Κίνητρο απόδοσης στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ.

Στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) δύναται να διατίθεται ως κίνητρο απόδοσης, ανά έτος, μέρος του ποσού της υπέρβασης του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του προηγουμένου έτους, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των επτακο- σίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνολικά. Το ως άνω ποσό θα συμψηφίζεται με κάθε είδος υπερ- βάλλουσας μείωσης ή προσωπικής διαφοράς που τυχόν καταβάλλεται στο ως άνω προσωπικό. Η διάθεση δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τον ανω- τέρω τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα έχει επιτύχει υπέρβαση του θετικού δημοσιονομικού στόχου του, όπως αυτός ορίζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται ανά έτος το ύψος του παραπάνω ποσού, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 53Μετατροπή σχέσης εργασίας ιατρών, οδοντιά- τρων και φαρμακοποιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η εργασιακή σχέση των ιατρών, οδοντιάτρων και φαρ- μακοποιών, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ενταχθέντα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ασφαλιστικά ταμεία, με σχέση εργασίας ιδιω- τικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, και μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να μετατρα- πεί, μετά από αίτησή τους, σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτού.

Άρθρο 54Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011, όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), αντι- καθίσταται ως εξής: «6. Οφειλές του Οργανισμού και φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους - μέλους της Ε.Ε. είναι δυνατόν να υπάγονται σε συμψηφισμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι- λίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνι- κής ασφαλείας (EE L 166 της 30.4.2004), (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προηγουμένου Κανονισμού (EE L284 της 30.10.2009) και (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημά- των κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότη- τας (EE L 149 της 5.7.1971). Η εκάστοτε διμερής συμ- φωνία, με αντισυμβαλλόμενο φορέα κράτους-μέλους της Ε.Ε., χώρας ΕΟΧ και Ελβετίας, υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό Όργανο, επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού και γνωστοποιείται στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας αυτού. Περιεχόμενο της δι- μερούς συμφωνίας είναι ο συμψηφισμός εκατέρωθεν οφειλών με καθορισμένη ετήσια συχνότητα και ύψος ποσού εντός του εκάστοτε αντίστοιχου ετήσιου προϋ- πολογισμού, χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών σε είδος ή των κατ’ αποκοπή ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που διευκολύνει διοικητικά τη διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις λύσεως της συμφωνίας. Οι συμβαλλόμενοι φορείς των δύο κρατών-μελών συμ- φωνούν και αναγγέλλουν σε ταχθείσες προθεσμίες τις εκατέρωθεν ελεγχθείσες και βεβαιωθείσες οφειλές, τις οποίες προτείνουν να υπαχθούν σε διαδικασία συμψηφι- σμού. Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Δαπανών Περίθαλψης Ε.Ε. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου των τιμολογίων οφειλών και απαιτήσεων, καθώς και εκκαθάρισης των οφειλών έναντι των ξένων φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντικείμενο συμψη- φισμού δύνανται να είναι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις των κρατών-μελών για αποδόσεις του κόστους παροχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36.1 και 2, 63.1 και 87.1, καθώς και 93.1, 2, 4 και 5, 94, 95, 105.1 των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 αντίστοιχα, όπως επίσης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35 και 41 του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, καθώς και τα άρθρα 62 και 63 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 υπό τον Τίτλο ΙV «Δημοσιονομικές Διατάξεις» και που έχουν υποβληθεί δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ). Πέραν των εκατέρωθεν αποδόσεων που εμπίπτουν σε διαδικασία συμψηφισμού κατά τα ορι- ζόμενα ως ανωτέρω, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να προβαίνουν σε αποδόσεις δαπανών βάσει των ειδικώς οριζομένων στα άρθρα άρθρα 62, 66 παράγραφοι 1, 67- 69 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 μέσω ανταλλα- γής «Ατομικών καταστάσεων πραγματικών δαπανών», έντυπα Ε 125, και «Ατομικών Καταστάσεων μηνιαίων κατ΄αποκοπή ποσών», έντυπα Ε 127 και μέχρι την πλήρη μετάπτωσή τους σε αντίστοιχα Δομημένα Ηλεκτρονικά Έντυπα (Σειρά SEDs) που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009. Για τη δημοσίευση εκάστοτε κειμένου διμερούς συμφωνίας τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας, ως ορίζονται στην εσωτερική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλο σχε- τικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 55Δαπάνες υγείας δημοσίων υπαλλήλων εξωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει το σύνολο των παροχών υγείας, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενιαίο Κανονισμό Πα- ροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) στους υπηρετούντες στο εξωτε- ρικό δημοσίους υπαλλήλους ή σε όσους βρίσκονται με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, εκτός Ε.Ε.. Η εκκαθάριση των δαπανών γίνεται βάσει των θεωρη- μένων από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο ή Πρεσβεία και επίσημα μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα πρωτότυπων ιατρικών γνωματεύσεων, εξοφλητικών αποδείξεων, τιμολογίων και δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η υπηρεσιακή ιδιότητα των δημοσί- ων υπαλλήλων στο εξωτερικό ή η άδεια εκείνων που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό και αποδίδονται οι δαπάνες βάσει των αναφερόμενων στα τιμολόγια ποσών, τηρουμένων των προϋποθέσεων και εφαρμοζόμενων των ποσοστών συμμετοχής που προ- βλέπονται στον Κανονισμό, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει. Για τις ανωτέρω δαπάνες εφαρμόζονται και ισχύ- ουν οι διατάξεις περί παραγραφής που ορίζονται στο ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204). Εφόσον οι ασφαλισμένοι υπηρετούν ή διαμένουν μό- νιμα σε χώρα της Ε.Ε., θα πρέπει να ασφαλίζονται απο- κλειστικά με τα ευρωπαϊκά έντυπα, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται από 1.1.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος ληξιπρόθεσμες οφειλές των ελληνικών Φορέων Κοινω- νικής Ασφάλισης προς τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Φορείς, που προέρχονται από χορηγηθείσες παροχές ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους τους σε κράτη - μέλη της Ε.Ε., χωρών Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας βάσει του Κανο- νισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπ’ αριθ. S9 και S10 απόφασης της 20ης Ιουνίου 2013 και 19ης Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα της Διοικητικής Επι- τροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, παρελθούσης απράκτου και της καταληκτικής ημερο- μηνίας για την υποβολή αντιρρήσεων, δίχως να έχουν γίνει αποδεκτές, εκκαθαρίζονται και αποδίδονται εφό- σον περιλαμβάνονται στο AC 675/2015 Υπόμνημα του Εισηγητή της Επιτροπής Λογαριασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Στη ρύθμιση του παρό- ντος περιλαμβάνονται: α) κατ’ εφαρμογήν της S10 από- φασης της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για τη μετάβαση από τους Κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 και την εφαρμογή των διαδικασιών από- δοσης εξόδων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από απαιτήσεις απόδοσης εξόδων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 30ή Απριλίου 2010 στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και β) κατ εφαρμογήν της S9 απόφασης της 20ής Ιουνί- ου 2013 της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην από- φαση αυτή. Οι ανωτέρω δαπάνες εξοφλούνται και θεω- ρούνται εκκαθαρισμένες, μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος. Κατά την έκδοση του ανωτέρω εντάλματος, διαπιστώνεται η ύπαρξη παραστατικού (τιμολόγιο Ε 125 ή Ε 127) και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η περίληψη της οφειλής στο υπόμνημα του Εισηγητή της Επιτροπής Λογαριασμών και το ότι αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και οι καταστάσεις των δικαιούχων. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών θα γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι διατά- ξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης περί της διαδικασίας ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου.

Άρθρο 56Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αντικαθίσταται ως εξής: «Αποτελείται από τα εξής έντεκα (11) μέλη, που διορί- ζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις α΄, β΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 4 του άρ- θρου 20 του ν. 3918/2011, αντικαθίστανται ως εξής: «α. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται Πρό- εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απου- σιάζει ή κωλύεται, και τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ- βουλίου και αναπληρώνεται από ένα από τα τακτικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός. Στην τελευταία αυτή πε- ρίπτωση, το μέλος που αναπληρώνει τον αντιπρόεδρο, αναπληρώνεται από το πρόσωπο που έχει οριστεί ως αναπληρωματικός του. β. Δύο (2) μέλη, ειδικούς Επιστήμονες, με τους ανα- πληρωτές τους, ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Ασφαλισμένων και των Συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες τριτο- βάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, που προτείνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιο- μηχανιών (Σ.Ε.Β.), την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελ- ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωματικό του. Τα μέλη αυτά ορίζονται από τους φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους. στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με Α΄ βαθμό και θέση Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου Δι- εύθυνσης, με τον αναπληρωτή του/της. ζ. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τον αναπληρωτή του που εκλέγονται με ειδική εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη συμμετοχή των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι τις αμέσως επόμενες εκλογές του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του δύνανται να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011, αντικα- θίσταται ως εξής: «Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 57Περιφερειακές Διευθύνσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, στο νομό Αττικής συνιστώνται έντεκα (11) Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο νομό Θεσσαλο- νίκης τρεις (3).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζεται η έδρα των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων, η κατανομή του προ- σωπικού σε Τμήματα, η χωροταξική αρμοδιότητα των υφισταμένων Περιφερειακών Διευθύνσεων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα.»

Άρθρο 58Παραχώρηση χρήσης ακινήτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Επιτρέπεται η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ- μία Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν σε αυ- τόν από 1.1.2017, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επίσης, επιτρέπεται η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινή- των μεταξύ των ανωτέρω φορέων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούμενου την παραχώρηση της χρήσης φορέα και απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του έτερου φορέα, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτικούς όρους διαθήκης ή πράξης δωρεάς. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται ο σκοπός και η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, δύναται να πραγματοποιηθεί η άνευ οικονο- μικού ανταλλάγματος και για ορισμένο χρόνο παραχώ- ρηση της χρήσης ακινήτων, προορισμένων για κατα- σκηνωτική χρήση, ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς Ιερές Μητροπόλεις της χώρας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., με τους εξής όρους: α) με δαπάνες των αντισυμβαλλόμενων με τον Οργα- νισμό Ιερών Μητροπόλεων Ν.Π.Δ.Δ., αποκαθίσταται η κατασκηνωτική λειτουργία των ακινήτων και διασφαλί- ζεται η διαρκής λειτουργική αξιοποίησή τους ως κατα- σκηνώσεων και β) στις κατασκηνώσεις, για ολόκληρο το χρονικό διά- στημα της λειτουργίας τους από τις Ιερές Μητροπόλεις, φιλοξενούνται χωρίς αντάλλαγμα και τα παιδιά των ερ- γαζομένων του Οργανισμού. Κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων προς τις Ιερές Μητροπόλεις, τα ακίνητα αποδίδονται άνευ άλλου τινός στον Οργανισμό με τα παραρτήματα ή παρακολουθήματά τους, σε πλήρη λει- τουργία και έτοιμα για χρήση από αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητι- κού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εγκρίνεται η κάθε παρα- χώρηση και οι ειδικότεροι όροι αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τη φροντίδα και την επιμέ- λεια για την καλή λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα μέλη της οικογένειας του, με εξαίρεση τις κατασκηνώ- σεις η χρήση των ακινήτων των οποίων παραχωρείται σε Ιερές Μητροπόλεις της χώρας. Με απόφαση των Υπουρ- γών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικά για το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγού- μενου εδαφίου, εφαρμόζεται αναλογικά η κατ’ εξουσιο- δότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 (Α΄ 100) προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση.»

Άρθρο 59Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η μεταβατική περίοδος του άρθρου 28 του ν. 4272/ 2014 (Α΄ 145) παρατείνεται έως της 31.12.2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην περίπτωση 1 της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (Α΄ 217) η λέξη «επταμελές» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκταμελές». β. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο- νται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4368/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων, τόσο κατά την πρώτη ταξινόμηση όσο και σε κάθε μεταβίβαση άδειας κυκλο- φορίας, απαιτείται και προσκόμιση βεβαίωσης καταλ- ληλότητας του οχήματος από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).» β. Μετά το τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- θρου 54 του ν. 4368/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ε.Κ.Α.Β., καθορίζονται η διαδικα- σία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας και λειτουργίας των ασθενοφόρων των ιδιωτικών φορέων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δαπάνες του Ε.Κ.Α.Β. που προέρχονται από την προ- μήθεια αγαθών και τεχνικών έργων από τον Ο.Τ.Ε. και πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2008, 2009 και 2010, συνολικού ποσού 101.740,68 ευρώ, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. μέχρι 31.12.2017, με μόνο παραστατικό το σχετικό αντί- γραφο του τιμολογίου.

Άρθρο 60Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

To άρθρο 5 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: «Όργανα διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3402/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εισηγήσεις στο Δ.Σ. γίνονται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους προϊσταμένους του φορέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3402/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τον Αντι- πρόεδρο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3402/2005, προστί- θεται εδάφιο ως εξής: «Αρμοδιότητες Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζονται με από- φασή του στον Πρόεδρο του Ε.ΚΕ.Α..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η απόσπαση των προσώπων των προηγουμένων εδα- φίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του Διοι- κητή της οικείας Υ.Πε. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεωθεί για ένα (1) ακόμα έτος.»

Άρθρο 61Αποζημίωση εφημεριών ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 12 του άρθρου 74 του ν. 4445/ 2016 (Α΄ 236), αντικαθίσταται ως εξής: «β. Οι τακτικές και πρόσθετες εφημερίες του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού των Γ.Ν. Κιλκίς, Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης, Γ.Ν. Χαλκιδικής, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Γ.Ν. Χανίων «Αγ. Γεώργιος», Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Γ.Ν. Ρε- θύμνου και Γ.Ν. Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα που πραγματο- ποιήθηκαν τα έτη 2014 και 2015 και για το Γ.Ν. Ρόδου τα έτη 2014-2016, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμ- ματα εφημεριών και δεν αποζημιώθηκαν, είναι νόμιμες και δύναται να αποζημιωθούν από ίδια έσοδα του Φορέα για το έτος 2017.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πρόσθετες εφημερίες ιατρών του Ε.Σ.Υ. που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2015 και 2016 με βάση εγκεκριμένα προγράμματα στα Γ.Ν. Θριάσιο, Γ.Ν. Σύρου. Γ.Ν. Λήμνου, Γ.Ν. Ικαρίας, Γ.Ν. Κυθήρων, Γ.Ν. Θεσσαλονί- κης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και το Πα- νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, είναι νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν από τα υπόλοιπα χρηματο- δοτήσεων που διατέθηκαν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού.

Άρθρο 62Δαπάνες Διοικήσεων

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας» προστίθεται η φράση «, καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι 31.12.2016, για την κάλυψη αναγκών των Νοσοκομείων,».

Άρθρο 63Ρυθμίσεις θεμάτων μετακινήσεων Διοικητών και Υποδιοικητών Υ.Πε. και ΝοσοκομείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά ετησίως για τους Διοικητές και Υποδιοικητές των Υ.Πε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υποπαραγρά- φου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους Διοικητές των Υ.Πε. εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση 21 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/ 2005 (Α΄ 81), αντικαθίσταται ως εξής: «21. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των Υποδιοικητών των Δ.Υ.Πε., καθώς και των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των εποπτευόμενων Νοσο- κομείων.»

Άρθρο 64ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργι- κής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2017.

Άρθρο 65Απαλλαγή Μονάδων Ψυχικής Υγείας από τα τέλη χαρτοσήμου

Απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου κάθε είδους επιχορηγήσεις και λοιποί πόροι που λαμβάνουν, σύμφω- να με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999 (Α΄96) οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας κατά το νόμο αυτό. Τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των φορέων αυτών και μη καταβληθέντα ποσά, μαζί με τις προσαυξή- σεις τους, διαγράφονται οίκοθεν από τις οικείες Δημόσι- ες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Άρθρο 66Αναδιάρθρωση και Μετονομασία της «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής: «Εισάγεται στο χώρο της υγείας Σύστημα Κοστολόγη- σης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).» β) Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτό και από την 31η Δεκεμβρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2018, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημε- ρομηνία καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ. ορίζεται η 1η Ιουλίου 2018. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 1η Ιουλίου 2018 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με το Συ.Κ.Ν.Υ. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουρ- γών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορι- σμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιουλίου 2018, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα απο- τίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πό- ρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρα- τικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία κα- ταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Συ.Κ.Ν.Υ.. Επί- σης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ., σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας ει- σαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Συ.Κ.Ν.Υ. ορισμένου τύπου ασθενειών και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν κα- θυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.» γ) Η παρ. 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη δι- αρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ. συστήνεται με το άρθρο έκτο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και δια- κριτικό τίτλο «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..» δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, η φράση «εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» δια- γράφεται. ε) Στο έκτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου του ν. 4286/2014, η φράση «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο έκτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου, στο δεύ- τερο εδάφιο του άρθρου τρίτου και στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014 η φράση «του Εποπτικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Διοικητικού Συμ- βουλίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν. 4286/2014 η φράση «σε τακτική βάση» αντικαθίσταται από τη φράση «σε μηνιαία βάση έως το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα». β) Στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν. 4286/2014 η φράση «που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Aνώνυμη Eταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕ. ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.». β) Στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014 η φράση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». γ) Η παρ. 4 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εται- ρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης, σε σταθερή ετήσια βάση, του Συ- στήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, όπως αυτό καθορίζεται στο πρώτο άρθρο του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας συναφή έργα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του ν. 4286/2014 η φράση «που εκδί- δεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρό- ντος» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολό- γησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πεντα- ετής, μη ανανεώσιμη και παρατείνεται αυτοδικαίως μέ- χρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- κών και Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και ο Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κεφαλαίου Πέμπτου του άρθρου δέκατου του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. β) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και αναπτυ- ξιακή πολιτική της Εταιρείας. γ) Συνδράμει και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας κατά τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του παρόντος. δ) Εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας. ε) Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος ως προς τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ.. στ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το υφιστάμενο κατά την 31.12.2016 Εποπτικό Συμ- βούλιο της «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.» ασκεί το σύνολο των αρμο- διοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύ- νοντος Συμβούλου της Εταιρείας έως τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το άρθρο 13 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, όπως τροποποιείται με το παρόν, οπότε και αυτοδικαίως παύει να υφίσταται. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που παύεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, οφείλουν να παρά- σχουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.» όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες, έγγρα- φα και γενικά κάθε αναγκαία συνδρομή για την ανάλη- ψη των καθηκόντων του και την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όπου στο ν. 4286/2014 αναφέρονται οι φράσεις «Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων» και «Εταιρεία Συ- στήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» νοούνται αντιστοίχως το «Σύστημα Κοστολόγησης Νο- σοκομειακών Υπηρεσιών» και «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία». Όπου στον ν. 4286/2014 αναφέρεται η συ- ντομογραφία «Σ.Α.Ν.» και ο διακριτικός τίτλος «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.» νοείται αντιστοίχως η συντομογραφία «Συ.Κ.Ν.Υ.» και ο διακριτικός τίτλος «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..»

Άρθρο 67Μετονομασία των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων

Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα οποία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) και συγκαταλέγονται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.), μετονομάζονται σε «Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων» (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.). Εφεξής, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο», νοείται το «Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων» (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Άρθρο 68Προϋποθέσεις φιλοξενίας ατόμων του αυτιστικού φάσματος σε ξενώνες ή οικοτροφεία

Για την φιλοξενία, ατόμων που βρίσκονται στο πλαί- σιο του αυτιστικού φάσματος, σε δομές τύπου ξενώ- να ή οικοτροφείου δεν απαιτείται νοσηλεία σε τμήμα Ψυχιατρικού Γενικού Νοσοκομείου ή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ή σε μονάδα απεξάρτησης ή σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική. Για την φιλοξενία απαιτείται γνωμο- δότηση «Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)» για ανήλικα άτομα, ενώ για ενή- λικα απαιτείται γνωμοδότηση διεπιστημονικής ομάδας,η οποία συστήνεται στο πλαίσιο των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 69Κατάργηση της Επιτροπής της παρ. 2 της με αριθμό Ζ3β/3281/13.2.1973 κ.υ.α. (Β΄ 269)

Η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για νοσηλεία από- ρων ασθενών στο εξωτερικό της παρ. 2 της με αριθμό Ζ3β/3281/13.2.1973 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄269) καταργείται.

Άρθρο 70Κατάργηση ΕΚΕΔΙΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευση του πα- ρόντος, καταργείται αυτοδίκαια το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του», που ιδρύθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καθολικός διάδοχος του ανωτέρω νομικού προσώ- που καθίσταται το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στο ανωτέρω κέντρο μεταφέρονται αυτοδίκαια κατά τον χρόνο κατάργησής του, στο Υπουργείο Υγείας και το προσωπικό τοποθετείται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω Κέντρο δυνάμει απόσπασης, επιστρέφει αυτοδίκαια κατά τον χρόνο κατάργησής του, στις οργανικές του θέσεις. Προσωπικό που υπηρετεί στο ανωτέρω Κέντρο, δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρό- νου, παρέχει τις υπηρεσίες του μετά τον χρόνο κατάργη- σής του και έως την λήξη της σύμβασης, προς το Κεντρι- κό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου έως την αυτοδί- καιη κατάργηση του Κέντρου το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου της παραγράφου 1 και, σε περί- πτωση παράλειψης αυτού, ο Υπουργός Υγείας οφείλει να προβεί στην καταγγελία όλων των τυχόν υφιστάμενων συμβάσεων και εννόμων σχέσεων, δυνάμει των οποίων παρέχονται στέγαση, υπηρεσίες ή προϊόντα στο Κέντρο. Η καταγγελία επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της, συμπεριλαμβανομένης της λύσης της έννομης σχέσης, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο. Τυχόν υπάρχουσες, μετά την πα- ρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου, υπηρεσίες ή προϊόντα παρέχονται προς το Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 71Τακτοποίηση οφειλών Δ.Υ.Πε. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4075/2012 (Α΄89), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι Δ.Υ.Πε. αποδίδουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. τα προαναφερό- μενα ποσά μηνιαίως, με χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του Φ 260 ΚΑΕ 0200 του Προϋπολογι- σμού Εξόδων του Υπουργείου Υγείας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οφειλές των Δ.Υ.Πε. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες προέρχονται από τις δαπάνες μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλ- λήλων της τελευταίας που τους αναλογούν και υποχρε- ούνται να αποδώσουν σε αυτήν, σύμφωνα με το τελευ- ταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4075/2012 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 (Α΄73), τακτοποιούνται με ειδική για το σκοπό αυτό επιχορήγηση κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως διατάξεων.

Άρθρο 72

Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄226), που χορηγήθηκαν σε Επιθεωρητές και Βοηθούς Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), το διάστημα από Ιανουάριο 2012 έως και τον Ιούλιο 2015.

Άρθρο 73Οφειλές ανασφάλιστων προσώπωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., οφειλές των δικαιούχων του άρ- θρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), μαζί με τις όποιες προ- σαυξήσεις τους, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανόμενων και των εκάστοτε κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξε- τάσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4368/2016, διαγράφονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ. 16/1989 (Α΄6) και δεν αναζητούνται από τους οφειλέ- τες. Με τη διαγραφή των οφειλών αίρεται κάθε αναγκα- στικό μέτρο που έχει ληφθεί και κάθε πράξη αναγκαστι- κής εκτέλεσης που έχει επιβληθεί για την είσπραξή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί για τις οφειλές της παραγράφου 1 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.

Άρθρο 74Παράταση προθεσμιών

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4461/2017, η φράση «μέχρι τις 30.4.2017» αντικαθίστα- ται από τη φράση «μέχρι τις 15.8.2017».

Άρθρο 75Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. η περίπτωση β΄της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4058/2012, β. οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, γ. η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001, όπως προ- στέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4052/2012, δ. το άρθρο 16 του ν. 3370/2005, ε. η παρ. 7 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, στ. τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του άρθρου δέκατου του ν. 4286/2014, ζ. το πέμπτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998: «Στην περίπτωση αυτή, για κάθε Νοσοκο- μείο εκδίδεται, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη συντήρησης, απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων τεχνιτών, οι ειδικότητες τους και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος καταργούνται το άρθρο 25 του ν. 2071/1992 και το π.δ. 339/1993 (Α΄ 145).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 76Σύσταση - Επωνυμία - ΈδραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟ- ΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.» (Π.Σ.Ο.Ο.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα του Π.Σ.Ο.Ο. ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Π.Σ.Ο.Ο. δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια. Μπορεί, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του, να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

Άρθρο 77ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοποί του Συλλόγου είναι: α) η προαγωγή και ανάπτυξη της οπτικής οπτομετρίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τεχνολο- γίας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο, β) η προστασία του επαγγέλματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί Οπτικών - Οπτομετρών και οπτι- κών καταστημάτων, γ) η υπεράσπιση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστι- κών, ασφαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και γενικά του κλάδου, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η προάσπιση της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρέπειας των οπτικών - οπτομετρών, δ) η υπεράσπιση των μελών του κατά τη συνεργασία τους με ασφαλιστικούς φορείς και συνεταιρισμούς, ε) η κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με τους ασφαλιστικούς φορείς, στ) η αναγνώριση και νομική οριοθέτηση-θωράκιση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη και η εκπαί- δευση των μελών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως: α) η έρευνα, ανάλυση και μελέτη οπτικών και οπτομε- τρικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν στην οπτική-οπτομετρία, β) η σύνταξη εισηγήσεων επί οπτικών-οπτομετρικών θεμάτων είτε με πρωτοβουλία του Συλλόγου είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα, γ) η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επι- μόρφωσης στον οπτικό -οπτομετρικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για τον σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δ) η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους και αφορούν στην οπτική - οπτομετρία, ε) η έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύει την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού - οπτομέτρη, καθώς και η τήρηση του σχετικού μητρώου οπτικών και οπτομετρών, στ) Η έκδοση της απαιτούμενης Βεβαίωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύει την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας οπτικών καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και η τήρηση των σχετικού μητρώου οπτικών καταστημάτων, ζ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέ- μηση και εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγ- γέλματος του οπτικού - οπτομέτρη και της μη σύννομης λειτουργίας οπτικών καταστημάτων, η) η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη, θ) η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη, ι) η συμμετοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα, ια) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου, ιβ) η έκδοση ενημερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραμμάτων που τον αφορούν, ιγ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού- οπτομέτρη, ιδ) η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τον καθορισμό των οπτικών-οπτομετρικών πράξεων και την τιμολόγησή τους, ιε) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Οπτι- κών - Οπτομετρών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη του, ιστ) η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ιζ) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του και η φροντίδα για την επιστημονική πρόοδο αυτών.

Άρθρο 78ΜέληΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι: α) οι πτυχιούχοι, αα) των Τμημάτων Οπτικών των πρώην Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ββ) των Τμημάτων Οπτικών των Τ.Ε.Ι, γγ) των Τμημάτων Οπτικής και Οπτομετρίας των Α.Τ.Ε.Ι. και δδ) των ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, τα πτυχία των οποίων παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγ- γέλματος οπτικού-οπτομέτρη, σύμφωνα με την ισχύου- σα νομοθεσία, β) οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οπτικού και οπτικού - οπτομέτρη, και γ) οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επ’ ονό- ματί τους, καταστήματος οπτικών ειδών. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ αναφερόμενοι, για να ασκήσουν το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η εγγραφή και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης αποτελεί προαπαιτούμενο και συνοδεύει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκα- θίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υπο- χρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της πα- ρούσας επιστήμης, καθώς και οπτικοί/οπτικοί - οπτομέ- τρες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζο- νται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 79Εγγραφή - ΣυνδρομήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε οπτικός-οπτομέτρης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής, σε ενιαίο τύπο αιτήσεων είτε στο Δι- οικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. είτε στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του, το οποίο και οφείλει να μεταβιβάσει την αίτηση με όλα τα σχετικά έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση και τηρεί το ενιαίο μητρώο μελών του Συλλόγου. Στην αίτηση εγγραφής αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, τόπος και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου και ενεργής ηλεκτρο- νική διεύθυνση αλληλογραφίας. Περαιτέρω, η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από: α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος, β) αντίγραφο του πτυχίου του προηγούμενου άρθρου, γ) επίσημη μετάφραση του πτυχίου και την αναγνώ- ριση της ισοτιμίας του εάν πρόκειται για πτυχίο της αλ- λοδαπής, δ) αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος εάν ο αιτών κατέχει ήδη τέτοια άδεια και ε) αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος, εάν ο οπτικός-οπτομέτρης λειτουργεί τέτοιο κατάστημα. Με τα προαναφερόμενα έγγραφα ανοίγεται για κάθε μέλος ατομικός φάκελος, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα ανωτέρω. Τα μέλη οφείλουν αμελλητί να ενημερώ- νουν το Σύλλογο για τυχόν αλλαγές των στοιχείων τους, ούτως ώστε αυτά να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα. Στα Περιφερειακά Τμήματα τηρείται αντίγραφο του φα- κέλου των μελών που ανήκουν στην τοπική τους αρμο- διότητα. Οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να υποβάλλουν εισήγηση στο Δ.Σ. περί της αποδοχής ή μη της αίτησης εγγραφής μέλους που υπάγεται στην τοπική τους αρμοδιότητα. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οπτικός - οπτομέτρης υποχρεούται έως το τέ- λος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περι- φερειακό Τμήμα, στο οποίο ανήκει, δήλωση, σε ενιαίο τύπο δηλώσεων, με τα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία, στην οποία δηλώνει και τις τυχόν επελθού- σες μεταβολές τους. Μαζί με τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκη- σης επαγγέλματος οπτικού - οπτομέτρη και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ο.Ο.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης. Η δήλωση μεταβιβάζεται, αμελλητί, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και καταχωρείται στο μητρώο και τον ατομι- κό φάκελο του μέλους. Αντίγραφό της παραμένει και τηρείται στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η ετήσια ει- σφορά κάθε τακτικού μέλους στο Σύλλογο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε οπτικό - οπτομέτρη, που υποβάλλει εμπρό- θεσμα τη δήλωση της παραγράφου 2 και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται η σχετική βεβαίωση και δελτίο ταυτότητας που φέρει και τη φωτογραφία του, τα οποία ισχύουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο ταυτότητας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από σχε- τική εντολή του Δ.Σ. του Συλλόγου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Για την περιφέ- ρεια Αττικής, το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης απο- τελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρό- εδρο και τον Ταμία κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειο- ψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε οπτικός-οπτομέτρης υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του οπτικού καταστήματος, του οποίου είναι υπεύθυνος, έγγραφη ένδειξη ότι είναι κάτοχος νό- μιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η έγγραφη αυτή ένδειξη χορηγείται από το Σύλλογο και συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής από- φασης εγγραφής του στο Σύλλογο, καθώς και από τη χρονική διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 80Μητρώο καταστημάτων οπτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία οπτικού καταστήματος στην Ελληνική Επικράτεια, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι υποχρεωτική, πλην της λήψεως από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της προβλεπό- μενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οπτικού καταστή- ματος, και η καταχώριση του οπτικού καταστήματος στο Μητρώο οπτικών καταστημάτων που τηρεί ο Π.Σ.Ο.Ο.. Προκειμένου να γίνει η καταχώρηση αυτή, ο ενδιαφε- ρόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο. Η αίτηση υποβάλλεται είτε απευθείας στο Δι- οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είτε στο Περιφερει- ακό Τμήμα της περιοχής όπου λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα. Το Περιφερειακό Τμήμα μεταβιβάζει, αμελλητί, την αίτηση με όλα τα σχετικά δι- καιολογητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απο- φασίζει γι’ αυτήν. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογη- τικών τηρούνται στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε μία άδεια λειτουργίας οπτικού καταστή- ματος εκδίδεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Ο.Ο. και χορηγείται στον αιτούντα αντίστοιχη βεβαίωση, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε οπτικό κατάστημα ορίζει και γνω- στοποιεί στο τοπικό αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα και, μέσω αυτού στην Κεντρική Διοίκηση του Συλλόγου, έναν υπεύθυνο οπτικό και έναν αναπληρωτή υπεύθυνο οπτικό. Ο υπεύθυνος οπτικός παρίσταται υποχρεωτικά στο κατάστημα σε όλο το ωράριο λειτουργίας του και σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τα ως άνω υποβαλλόμενα έγγραφα ανοίγει για κάθε οπτικό κατάστημα φάκελος, στον οποίο φυλάσσο- νται όλα τα ανωτέρω. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας κατα- στήματος οπτικών οφείλουν αμελλητί να ενημερώνουν το Σύλλογο για τυχόν αλλαγές των ανωτέρω στοιχείων, ούτως ώστε αυτά να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα. Στα Περιφερειακά Τμήματα τηρείται αντίγραφο του φα- κέλου των κατόχων αδειών λειτουργίας καταστήματος οπτικών, που ανήκουν στην τοπική αρμοδιότητά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτι- κών υποχρεούνται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλουν στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει το κατάστημα, δήλωση με τα στοιχεία του καταστήματος, στην οποία δηλώνουν τις τυχόν επελθού- σες μεταβολές. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τα Περιφερειακά Τμήματα ή αναρτάται στον ιστότοπο του Π.Σ.Ο.Ο. και η μορφή και το περιεχόμενό του αποφασί- ζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση διαβιβά- ζεται, αμελλητί, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιβάλλεται ετήσια εισφορά για κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών στο Σύλλογο, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, η οποία καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Ο οπτικός - οπτομέτρης που είναι ταυ- τόχρονα και κάτοχος άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών καταβάλλει και την εισφορά του προηγούμενου άρθρου και του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εγγραφή κατόχου άδειας λειτουργίας κατα- στήματος οπτικών απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δι- οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Η απόφαση τυγχάνει της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Σε κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καταστή- ματος οπτικών που υποβάλλει εμπρόθεσμα την ως άνω δήλωση και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγεί- ται σχετική βεβαίωση, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρου- αρίου του επόμενου έτους. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από σχε- τική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς της βεβαίωσης ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκ- πρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης μπορεί να έχει ως συνέπεια ακόμα και την πρόσκαιρη ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος οπτικών. Το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισφορών των κατόχων αδειών λειτουργίας καταστήματος οπτικών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Περιφε- ρειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Διοικητικό Συμ- βούλιο μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβά- νεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κάθε κάτοχος άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του οπτι- κού καταστήματος, στο οποίο είναι υπεύθυνος, έγγραφη ένδειξη ότι είναι κάτοχος νόμιμης άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών. Η έγγραφη ένδειξη χορηγείται από το Σύλλογο και συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης του Συλλό- γου, καθώς και από το χρόνο ισχύος της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Σύλλογος υποχρεούται να αποστέλει ετησίως στους αρμόδιους για την έκδοση αδειών λειτουργίας οπτικών καταστημάτων φορείς, κατάσταση με τους εγ- γραφέντες στο Μητρώο οπτικών καταστημάτων, με ση- μείωση εάν έχουν λάβει τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος. Σε αρνητική περίπτωση ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του οπτικού καταστήματος.

Άρθρο 81Πόροι - ΔιαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών. β) Η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών. γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. δ) Έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επι- κυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. ε) Επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. στ) Δωρεές ή κληροδοτήματα. ζ) Έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που επι- χορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. η) Έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του. θ) Έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενημερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου. ι) Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι κατα- στατικοί σκοποί του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Ο.Ο., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονο- μικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλει- στικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των Μελών και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 82Όργανα διοίκησης του ΣυλλόγουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Σύλλογος συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκη- ση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμή- ματα. Η Κεντρική Διοίκηση έχει τη γενική εποπτεία και λειτουργία του Συλλόγου και όλες τις αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί ειδικώς στα Περιφερειακά Τμή- ματα. Τα Περιφερειακά Τμήματα είναι όσα και οι Περι- φέρειες της Ελλάδος, πλην της Περιφέρειας Αττικής και καλύπτουν διοικητικά την αντίστοιχη Περιφέρεια στην οποία εντάσσονται. Τα Περιφερειακά Τμήματα εδρεύουν στις πόλεις που εδρεύουν οι αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας. Η Κεντρική Διοίκηση, εκτός από τη γενική εποπτεία του Συλλόγου έχει και τη διοικητική κάλυψη της Περιφέρειας Αττικής. Ο αριθμός των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των Περιφερειών της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέ- λευση των Μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Σύλ- λογο λειτουργεί επίσης Ελεγκτική Επιτροπή, Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων και Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώ- τατο όργανο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της και διοικεί το Σύλλογο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτρο- πής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος εκλέγονται από τα μέλη που ανήκουν διοικη- τικά στο Περιφερειακό Τμήμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτρο- πής, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και τα ζητήματα σχέσεων και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται επίσης η θητεία, η συγκρότηση και οι ει- δικότερες αρμοδιότητες των οργάνων του Συλλόγου, ο αριθμός, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των μελών τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους, τα σχετιζόμενα με την κατάσταση, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες των επιμέρους μελών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 83Πειθαρχικά ΌργαναΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Πειθαρχικά όργανα είναι: α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Συλλόγου και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Έδρα τους είναι η Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πεντα- μελές, με ισάριθμους αναπληρωματικούς και συγκροτεί- ται από μέλη του Συλλόγου, που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, στην έδρα του Συλλόγου, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβου- λίου. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου της κλήρωσης έτους. Καθή- κοντα Προέδρου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από πέ- ντε (5) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, από τα οποία ένας (1) Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων της Αθήνας, με τον αναπληρωτή του και τέσσερα (4) μέλη του Π.Σ.Ο.Ο., με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Π.Σ.Ο.Ο. και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται δημόσια εντός του μη- νός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου από κατάλογο δεκαπλασίου του προς κλήρωση αριθμού, ο οποίος συντάσσεται με απόφασή του. Υποψήφια μέλη του Ανώτατου Πειθαρχι- κού Συμβουλίου μπορούν να είναι οπτικοί-οπτομέτρες με δεκαετή τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλμα- τος. Ο Εφέτης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Ανώτα- του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβου- λίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, επίσης εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε διετίας. Η θητεία των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο.Ο., ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Π.Σ.Ο.Ο. μετά από παραπομπή ή έφεση. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο.Ο. και των Διοι- κουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Συμβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμ- βουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συ- νόλου των μελών του.

Άρθρο 84Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύ- σεων ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμ- φέρον και το κύρος του Συλλόγου και μη συνάδουσα με το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί ιδίως κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους οπτικούς-οπτομέτρες από τις δι- ατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικών - Οπτομετρών, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπτωμάτων των μελών γίνεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κάθε κακούργημα, τελούμενο από μέλος του Συλλόγου, αποτελεί και αυτοτελές πει- θαρχικό παράπτωμα. Κάθε πλημμέλημα, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη, απο- τελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι επιβαλλόμενες από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμ- βούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο, γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού - οπτομέτρη από δεκαπέντε (15) ημέρες έως έξι (6) μήνες και δ) οριστική παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη. Το πρόστιμο πε- ριέρχεται στο Σύλλογο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Οι ποινές της επίπληξης και του προστίμου μπορεί να επιβληθούν σωρευτικά. Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του επαγγέλ- ματος του οπτικού-οπτομέτρη μπορεί να επιβληθεί εάν το μέλος: α) τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο (2) τουλάχιστον πειθαρ- χικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγ- γέλματος του οπτικού - οπτομέτρη, β) καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα, γ) καταδικασθεί με δύο (2) τουλάχιστον αποφάσεις για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του.

Άρθρο 85Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτω- μα που συνιστά και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήματος. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πει- θαρχική ή η ποινική διαδικασία. Διακοπή της παραγρα- φής πειθαρχικού παραπτώματος επέρχεται με την τέλε- ση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του προηγούμενου ή στη ματαίωση έγερσης πειθαρχικής διαδικασίας ή ποινικής δίωξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γραμματέας κάθε ποινικού δικαστηρίου αποστέλ- λει στο Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων και αποφάσεων, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους.

Άρθρο 86Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το οικείο Πει- θαρχικό Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ένα (1) μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του είτε για τη θέση της υπόθε- σης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο οπτικό-οπτομέτρη και τον εγκαλούντα είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρε- ούται, επί ποινή ακυρότητας της δίωξης και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει με δικαστικό επιμελητή το μέλος, που διώκεται πειθαρχικά, να λάβει ενυπόγρα- φα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η προθεσμία που δίνεται στον πειθαρχικά διωκόμε- νο, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες και μεγαλύτερη από δέκα (10) από την επίδοση της κλήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά την απολογία του διωκόμενου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή την υποβολή έγγραφου απο- λογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας για το σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης. Κατά τη διαδικα- σία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο πειθαρχικά διωκόμενος μπορεί να παρίσταται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογρά- φεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Επιδίδεται εντός οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή της στον οπτικό - οπτομέτρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία επιβο- λής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστί- μου. Τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξάσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη μπορεί να επιβάλει μόνο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμ- βούλιο. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της παύσης εξάσκησης του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 87Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την επίδοσή της. Δικαίωμα έφεσης έχει: α) ο οπτικός- οπτομέτρης που τιμωρήθηκε, β) ο εγκα- λών και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εφό- σον η δίωξη ασκήθηκε μετά από απόφαση ή παραγγελία του. Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πει- θαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. Ο Γραμματέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα (10) ημερών, με τα συνο- δευτικά αυτής έγγραφα στη Γραμματεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιο- λογημένη απόφασή του, να απορρίψει την έφεση ή να μεταρρυθμίσει υπέρ του εκκαλούντος ή να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να εξετάσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετά- κλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριμήνου από την επομένη της διαβίβασης της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφασή του διαβιβάζεται άμεσα στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο οπτικό-οπτομέτρη.

Άρθρο 88Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρ- χικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότηση του, η αί- τηση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργειά του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης, αν δεν υπο- λείπεται επαρκής αριθμός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η υπόθεση παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ο.Ο. στο Ανώτατο Πει- θαρχικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οπτικός - οπτομέτρης που διώκεται πειθαρχικά μπο- ρεί να ζητήσει την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία (1) φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδο- σίας.

Άρθρο 89Επιτροπές εργασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να καταρτίζουν επιτροπές εργασίας για την υλοποίηση των καταστατι- κών σκοπών του Συλλόγου και την προαγωγή του επι- στημονικού έργου του. Οι όροι λειτουργίας των επιτρο- πών αυτών καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου.

Άρθρο 90Βεβαίωση άσκησης οπτικού - οπτομετρικού επαγγέλματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης οπτικού - οπτομετρικού επαγγέλ- ματος από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, οι οπτι- κοί-οπτομέτρες υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμή- μα του Συλλόγου. Αντίγραφο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οπτικού - οπτομέτρη κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε οπτικό - οπτομέτρη στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανή- κει. Οι κατέχοντες άδεια άσκησης οπτικού επαγγέλματος υποχρεούνται σε κατάθεση αντιγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος υποχρεούνται όλοι οι οπτικοί - οπτομέτρες να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής μέλους από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όποιος ασκεί το επάγγελμα του οπτικού-οπτομέτρη χωρίς να έχει άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινι- κού Κώδικα.

Άρθρο 91Σφραγίδα του Συλλόγου

Η σφραγίδα του Συλλόγου αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ». Προκειμένου για Περιφερειακό Τμήμα, η σφραγίδα συ- μπληρώνεται με τις λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ….». Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Άρθρο 92Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικών - Οπτομετρών

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρώνεται ο Κώ- δικας Δεοντολογίας Οπτικών-Οπτομετρών, ο οποίος συντάσσεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτο- μετρίας (Ε.C.O.O.). Με όμοια απόφαση κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του Κώδικα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ο.Ο..

Άρθρο 93Προσωρινή Διοικούσα ΕπιτροπήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, ορίζε- ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτικών - Οπτομετρών», εννεα- μελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία διορισμού της. Η Προσωρινή Διοικού- σα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως μετά την έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θη- τείας της είναι εφικτή μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμ- βουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Την ενημέρωση των οπτικών-οπτομετρών σε όλη τη χώρα. β) Τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των οπτικών- οπτομετρών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. γ) Τη συγκρότηση Περιφερειακών Τμημάτων και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του καθενός. δ) Την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθ- μούν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβου- λίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξα- γωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορί- ζεται η Αθήνα. 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας του Συλλό- γου από άλλο νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 94Τροποποίηση στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017

Στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017 προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Το.Μ.Υ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 95ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η θητεία των επικουρικών ιατρών, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και η οποία λήγει στις 30.9.2017, δύ- ναται να παραταθεί έως 31.12.2018 εφόσον υπάρχει ανά- λογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε..». β) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α΄29), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επι- κουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.» Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται αναδρομικά από 1.8.2017. 2. Όσοι έχουν διοριστεί, κατόπιν της 1ΕΓ/2016 προ- κήρυξης (ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, δύνανται να μεταταγούν, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενεια- κούς λόγους, κατ’ εξαίρεση πριν τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε φορείς εποπτευό- μενους από το Υπουργείο Υγείας. Στις περιπτώσεις αυ- τές, η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ενδια- φερομένου, σε κενή οργανική θέση, και εφόσον αυτή δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο φο- ρέας όπου επιθυμεί να μεταταγεί ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. Άρθρο 96 1.α. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 358/1992 (Α΄179), αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου- λίου, οι οποίοι είναι ο μεν Πρόεδρος πλήρους απασχό- λησης, ο δε Αντιπρόεδρος είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης.». β. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 358/1992, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερι- κής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, κα- θώς και οι τυχόν αποζημιώσεις τους ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, το δε ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αντιστοίχως τις αποδοχές και αποζημιώσεις του Διοικητή και του Υπο- διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρ- θρου 2 της Υποπαραγράφου Δ.9. του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ως εξής: «Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνι- μου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κ.υ.α. 2/81961/ 0022/29.9.2009 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄2194). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2016.». β. Η περίπτωση II του άρθρου 13 του π.δ. 376/1988 (Α΄169), τροποποιείται ως εξής: «II. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. Μία (1) θέση Προϊσταμένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών καθαριότη- τας, σίτισης-εστίασης και φύλαξης, από ατομικές συμ- βάσεις έργου ή εργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και φυσι- κών προσώπων βάσει του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) ή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) ή του άρθρου 107 παρ.1 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) θεωρούνται σύννομες για όλη τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες κατά την έννοια του π.δ. 164/2004 (Α΄ 135) και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προ- ϋπολογισμών των οικείων φορέων. β. Δαπάνες που έχουν προκύψει από ήδη παρασχεθεί- σες, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης-εστίασης, φύλαξης και συντήρη- σης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρί- ζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Άρθρο 97ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016, αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Μετά τις 30.6.2017 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από Φ.Κ.Α., των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μεταφέρονται, παρακολουθούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α.. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές από τις ως άνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν και εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α.. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των πρώην ΟΠΑΔ, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και οι οποίες εξακο- λουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.». β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205), αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προ- ϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ιδίων υποχρεώσεών του με τους συμβεβλημένους και λοιπούς ιδιώτες παρό- χους, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.». γ) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της παρού- σας παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία της παρα- γράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος.». δ) Στο τέλος της περίπτωσης α΄της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η χρηματοδότηση, οι προϋποθέσεις και οι προθε- σμίες εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω καθορίζονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Με τη διαδικασία του ως άνω τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εξοφλούνται κατόπιν συμψηφισμού, που διενεργείται κατά προτεραιότητα, ληξιπρόθεσμες υπο- χρεώσεις με οφειλές clawback και rebate τρέχοντος ή παρελθόντων ετών ή επόμενων ετών. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υφίσταται υπόλοιπο προς πληρωμή (συ- μπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), αυτό χρηματοδοτείται προς εξόφληση σύμφωνα με το α΄ εδά- φιο της παρούσας παραγράφου. Εφόσον με την ολοκλή- ρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από rebate και clawback, αυτές δύναται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, το πλήθος των οποίων, καθώς και η διαδικασία θα καθορι- στεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας.». ε) Στο τέλος της περίπτωσης β΄της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η διαδικασία του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που οφείλονται υπόλοιπα προς εξόφληση μετά από προκαταβολή πληρωμής, τα οποία δύναται να εξοφληθούν στο σύνολό τους ή να συμφη- φισθούν. Σε περίπτωση συμψηφισμού εφαρμόζονται τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της ως άνω περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/ 2013 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προ- ηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους ως άνω ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από τη δη- μοσίευση του ν. 4172/2013.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016, τροποποιείται ως εξής: «Έως 31.12.2017 τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατι- ωτικά Νοσοκομεία, τα Νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλει- στικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτή από 1.1.2018.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που αφορούν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το σακχαρώδη διαβήτη, χορήγηση λοιπών κα- τηγοριών, υγειονομικού υλικού, καθώς και σε περιπτώ- σεις γνωματεύσεων που αφορούν σκευάσματα ειδικής διατροφής και παροχές του Ε.Κ.Π.Υ. που ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώ- νεται κάθε φορά ο χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης κάθε νέας κατηγορίας γνω- ματεύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη- ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του, να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπη- ρεσιών υγείας σε είδος, για τις ανάγκες των δικαιούχων του και μελών της ομογένειας της Ελληνικής Κοινότητας της Αίγυπτου με το Νοσοκομείο που έχει στην κυριότη- τά της και διαχειρίζεται η ως άνω κοινότητα στο Κάιρο, για υπηρεσίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του οικείου ιατρικού συλλόγου, όπως κάθε φορά ισχύει.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/ 2014, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με δικηγόρους υπηρετούντες με έμμισθη εντολή, το αυτοτελές τμήμα νομικών υποθέσεων εκτελεί τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστη- ρίων και Αρχών και γνωμοδοτεί επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό, εφόσον αυτές ζη- τούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή το Διοικη- τικό Συμβούλιο του Οργανισμού με έγγραφο ερώτημα. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμι- σθη εντολή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ανατίθενται κατά περίπτωση πάσης φύσεως δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού και σε συνεργαζόμενους ιδιώτες δικηγόρους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται η δι- αδικασία της κατά τα ανωτέρω ανάθεσης σε συνεργαζό- μενους ιδιώτες. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από συ- νεργαζόμενους δικηγόρους, αναγνωρίζονται, εκκαθα- ρίζονται και εξοφλούνται κανονικά.». β) Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), προστίθεται υποπαράγραφος γ΄ ως εξής: «γ. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 4238/2014 και αφορούν στο προσωπικό που έχει μεταφερθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) υποχρεούνται κάθε τρίμηνο σε ποσό επιστροφής ίσο με το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, του προ- ηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιε- κτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: Ρ0, ορίζεται το τελικό ποσοστό επιστροφής των συνολι- κών πωλήσεων, σε τιμές παραγωγού, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. P0 max, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστρο- φής των συνολικών πωλήσεων του προηγούμενου τρι- μήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που λαμβάνει την τιμή 0,50. Pv max, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστρο- φής όγκου των συνολικών πωλήσεων του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,30. PHCD, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής για φάρμα- κα όταν χορηγούνται από τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., λόγω της τιμής προμήθειάς τους σε Νοσοκομειακή Τιμή - 5%, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,133, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. PNew, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει τιμή 0,25, για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είτε έχουν υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί κατά τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου είτε θα υποβάλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010 (Α΄ 6). Το επιπλέον αυτό ποσό επιστροφής ισχύει μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας δι- απραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της τιμής 0,25 τα ορ- φανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. αi, συντελεστές της εξίσωσης που λαμβάνουν τιμές αo= 14, α1 = 2,5•10 -6, α2 = 1•10-16. βi, συντελεστές που προστίθενται στους αi, για τις ει- δικές περιπτώσεις φαρμάκων τα οποία δεν διαθέτουν γενόσημα ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, οι οποίοι λαμβάνουν τιμές βo = 2,5, β1 = 1•10 -6, β2 = 1,5•10 -16. Ι50, κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει την τιμή 1 όταν φάρμακα τα οποία δεν διαθέτουν γενόσημα ή μία θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. INew, κατάλληλη δείκτρια συνάρτηση που λαμβάνει την τιμή 1 για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προ- στασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους, αλλιώς λαμ- βάνει την τιμή 0. Δεν λαμβάνουν την τιμή 1 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010. IHCD, κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει τιμή 1 για φάρμακα που χορηγούνται από φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της τιμής προμήθειάς τους, αλ- λιώς λαμβάνει την τιμή 0. Χ, οι συνολικές πωλήσεις σε τιμές παραγωγού, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περι- εκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. Το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει κάθε Κ.Α.Κ. προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσο- στού (Ρ0) με τις συνολικές πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που υπολογίζονται στη βάση της τιμής παραγωγού, όπως ορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις τιμολόγησης. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβά- νονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το σύστημα σάρωσης συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδουν οι φαρμακευ- τικές εταιρείες προς τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο σύνολό τους και σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ξεχω- ριστά. Το ποσό καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρί- ου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουάριου του επόμενου έτους. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών των φορέων, στα πλαί- σια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Για τους φορείς που δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής συ- νταγογράφησης ή σάρωσης συνταγών, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προ- κύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργα- νισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και για τον υπολογισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%.» Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από 1.1.2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται και το αναγκαίο χρονικό διάστημα για την έναρξη εφαρμογής αυτής, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Αποφάσεις Διοι- κητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχουν ληφθεί σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου του ν. 4447/ 2016 κατά τη δημοσίευση του παρόντος τεκμαίρεται ότι εφαρμόζονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή τους.». β) Το εδάφιο β΄ της παρ. 1α του άρθρου 108 του ν. 4461/ 2017 (Α΄ 38), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 30.9.2017.».

Άρθρο 98ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας διυπουργική επι- τροπή των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων και Υγείας, με αρμοδιότητα το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματι- ών υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδεί- ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ορίζονται η θητεία των μελών, ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και η έδρα της επιτροπής, τα σχετικά με τη γραμματει- ακή και τεχνική υποστήριξη αυτής, αποκλειστικά από υπαλλήλους των συναρμόδιων Υπουργείων ή των επο- πτευόμενων από αυτά φορέων, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων εκτός έδρας μετακινήσεων των μελών της και των προσώπων, τα οποία καλούνται από αυτήν για την υποβοήθηση του έργου της, οι ειδικότερες αρμοδιότη- τες της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. και τους πανεπιστημια- κούς υποτρόφους, που υπηρετούν ως ιατροί σε πανε- πιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), εφαρμόζεται, κατά την άσκηση του κλινικού τους έργου εντός των νοσοκομείων αυτών, το πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ.. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος, πειθαρχικές υποθέσεις που δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια.

Άρθρο 99ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄261), αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) έναν (1) επιστήμονα με εμπειρία συμμετοχής σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας του εσωτερικού ή του εξω- τερικού για τα σπάνια ή πολύπλοκα νοσήματα, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α΄21) εφαρμόζεται και στο προσωπικό, που θα προσληφθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), για την άμεση κάλυψη των έκτακτων αναγκών στελέχωσης με προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, με βάση την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), με Α.Π. TAME/30/2-ιβ΄ και κωδικό πρόσκλησης 3/2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2017-2019 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «επαναπατρισμός» - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «Συνο- δευτικά μέτρα» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, με τίτλο «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέ- ντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περί- θαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Άρθρο 100ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος συνεχούς επαγγελ- ματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ο.Ο. μπορεί να ιδρυθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτι- κού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.», το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με τετραετή θητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ινστιτούτο έχει έδρα την Αθήνα και μπορεί να ιδρύει παραρτήματά του σε όλη τη χώρα. Για αλλαγή της έδρας του Ινστιτούτου απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.. Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα σε δύο εκδόσεις, ελληνική και αγγλική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενί- σχυση της συμμετοχής των οδοντιάτρων στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων και η μορι- οδότηση των προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. των οδοντιάτρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θε- μάτων της Ε.Ο.Ο. προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέ- ματα εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στον εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζεται από την Ε.Ο.Ο., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 101Δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4375/2016, αντικαθίσταται ως εξής; «1. Δαπάνες που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται προς μεταφορά προσφύγων και μεταναστών, που διενερ- γήθηκαν ή διενεργούνται εντός των ορίων της Ελληνι- κής Επικράτειας από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 από Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. των Περιφερειών της χώρας ή τουριστικά γραφεία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής η ειδικής διάταξης νόμου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4375/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπο- λογισμό τους πιστώσεων και καλύπτονται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

Άρθρο 102ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1137/1981 (Α΄60), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το χρηματικό επίδομα αποθεραπείας δύναται να μην συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδή- ματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή για τα επιδόματα που αποκτώνται από την 1.1.2016 και μετά.

Άρθρο 103Ένταξη ιατρών χωρίς ειδικότητα στον κλάδο ιατρών ΕΣΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις Μονάδες Πρω- τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσ- σονται στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ: α) ως Επιμελητές Β΄, με χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, β) ως Επιμελητές Α΄, με χρόνο προϋπηρεσίας από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και γ) ως Διευθυντές, με χρόνο προϋπηρεσίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών. β. Για την ένταξη των ιατρών της προηγούμενης παρα- γράφου στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., απαιτείται προηγούμε- νη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και αξιολόγησή τους από το οικείο Συμβούλιο αξιολόγησης, όπως προ- βλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38). γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος κατάθεσης των αιτήσεων των ιατρών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4461/2017, αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Για την ένταξη των ιατρών της προηγούμενης παρα- γράφου στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., απαιτείται προηγούμε- νη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και αξιολόγησή τους από το οικείο Συμβούλιο αξιολόγησης της περίπτω- σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4461/ 2017.».

Άρθρο 104Συμπλήρωση του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4150/2013 (Α΄102)

Προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής: «3. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να παρέχει άδεια σε φορείς διοίκησης λιμένων ή σε οποιονδήποτε παρα- χωρείται ή εκμισθώνεται χώρος αιγιαλού ή παραλίας ή ζώνης λιμένα, προκειμένου να τοποθετούνται για πρό- σκαιρη χρήση, διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες, προστα- τευτικά δίχτυα (πλωτά φράγματα χωρίς πάκτωση στον πυθμένα), για την προστασία των λουομένων από μέ- δουσες, σε θαλάσσιες περιοχές εκτός περιοχών NATURA 2000, ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές είναι χαρακτηρι- σμένες ως πολυσύχναστες ή μη. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτύων γνωστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολε- μικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλομένους.».

Άρθρο 105Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145)

Προστίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) η πρόταση: «Ειδικότερα για Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία) του Υπουργείου Υγείας και μόνο για το έτος 2017, οι πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές απο- φάσεις), που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2017.».

Άρθρο 106Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 21 του ν. 3580/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄164), εφαρμόζονται και για τους επικουρικούς ιατρούς που τοποθετούνται σε Ακτινοθεραπευτικά τμήματα, σε Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, στο Εθνικό Κέντρο Απο- κατάστασης (ΕΚΑ) του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και σε Κλινικές αποκα- τάστασης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των λοιπών δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.».

Άρθρο 107

Στην περίπτωση ειδικευμένων ιατρών και οδοντιά- τρων Ε.Σ.Υ., που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν θέση ια- τρού με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ σε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονης ή προβληματικής περιοχής κατη- γορίας A΄, μετά τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας επτά (7) ετών, στην ίδια μονάδα και εφόσον δεν έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), τότε το συνολικό μετά το διορισμό χρονικό διάστημα υπολογίζεται με συντελεστή 1,3 σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 108ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 (Α΄236) η ημερομηνία «30.6.2017» αντικα- θίσταται με την ημερομηνία «31.12.2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 74 του ν. 4445/ 2016 (Α΄236) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Οι εφημερίες, υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσι- μα των ανωτέρω περιπτώσεων του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλι- ση των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204).»

Άρθρο 109Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε- ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.