115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 33 - Τροποποιήσεις του π.δ. 228/2000 (Α΄197)
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 33Τροποποιήσεις του π.δ. 228/2000 (Α΄197)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 228/2000, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι Καρδιολόγοι μπορούν να εκτελούν διαθωρακι- κά υπερηχογραφήματα DOPPLER καρδίας και αορτικού τόξου εφόσον έχουν ασκηθεί και λάβει τίτλο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο π.δ. 415/1994, ενώ οι Καρδιολόγοι που έχουν ασκηθεί και λάβει τίτλο ειδικότητας πριν την έναρ- ξη ισχύος του π.δ. 415/1994 (Α΄ 236), για να εκτελούν διαθωρακικά υπερηχογραφήματα DOPPLER καρδίας και αορτικού τόξου απαιτείται να κατέχουν σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων από το Υπουργείο Υγείας, μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου νοσοκο- μείου ως κατάλληλου να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Καρδιολογίας, που να προκύπτει πεντάμηνη εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, σύμφωνη με τα οριζόμενα στο π.δ. 415/1994

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 228/2000, αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Όσοι ιατροί με Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας δεν έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, υποχρεούνται σε εξάμηνη εκπαίδευση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης υπερήχων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 228/2000, αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Οι ιατροί για την εξάμηνη εκπαίδευση στους υπε- ρήχους τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε.. Η τοποθέτηση γίνεται, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών, οι οποίες κατατίθενται στις οικείες Δ.Υ.Πε..» β. Οι αιτήσεις, οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και εκκρεμούν, διαβιβάζονται στις αρμόδιες Δ.Υ.Πε..

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.